• Uit de raad: politie en GGD
  Afgelopen dinsdag was de tweede fase in het besluitvormingsproces van de raad: de oordeelvorming. Aan de orde kwamen het ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2024–2027 en het Voorstel tot indienen van een zienswijze met betrekking tot de Uitgangspuntennota 2024 van de GGD-NOG. Beide onderwerpen vormen ook de inhoudelijke hoofdmoot van aanstaande raadsvergadering op 27 februari. Meerjarenbeleidsplan van de Politie. De beeldvorming had bestaan uit een presentatie door de politie van cluster Aalten en een presentatie van het team Zorg en Veiligheid. Zowel tijdens de beeldvorming als bij de oordeelsvorming was er bijzondere aandacht voor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Met cybercrime worden strafbare feiten bedoeld zoals computervredebreuk, ransomware etc. Strafbare feiten zoals bijvoorbeeld oplichting, verduistering en bedreiging waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT worden aangeduid als gedigitaliseerde criminaliteit. Beide vormen komen steeds vaker voor. Afgelopen weekend vertelde iemand mij nog hoe haar ouders voor veel geld waren opgelicht. Na een bericht te hadden ontvangen van, wat ze dachten, hun bank dat ze bijna waren opgelicht, namen ze telefonisch contact op met een medewerker van de bank. Althans, dat meenden zij. Deze dame heeft ze heel erg goed geholpen om alles op te lossen. Niets was minder waar. Het resultaat was dat zij al hun spaargeld kwijt waren en er grote bedragen waren opgenomen met de creditcard, waarvan ze zelf nooit gebruik maakten. Dit is slechts een voorbeeld van één van de vele slachtoffers die deze criminelen maken doordat zij zeer geraffineerd te werk gaan. Onderdeel van het uitvoeringsplan zorg en veiligheid is om mensen weerbaarder te maken tegen deze vormen van criminaliteit. Ook was er veel aandacht voor ondermijning. Misschien wel iets teveel. Met de term ondermijning wordt gedoeld op de vervagende grenzen tussen onder- en bovenwereld. Voor illegale activiteiten wordt gebruik gemaakt van legale diensten en activiteiten. In de presentatie van het team Zorg en Veiligheid leken alle strafbare feiten die zich onze gemeente hebben voorgedaan als ondermijning te worden weggezet. Een sishafabriekje in een pand dat eigendom is van de gemeente, is strafbaar, maar geen ondermijning. Het is goed om goed in het oog te houden wat wel en niet ondermijning is, want een gemeente en de medewerkers bij de gemeente kunnen hier zeker wel mee te maken krijgen. Waar een drugslab in een bedrijfspand misschien voor velen nog ‘een ver van mijn bed-show’ is, komt ondermijning een stuk dichterbij als je als ambtenaar van burgerzaken wordt benaderd om een paar paspoorten te regelen of als handhaver wordt verzocht om een oogje dicht te knijpen. Beleidsuitgangspuntennota van GGD Noord- en Oost- Nederland 2025. Het tweede onderwerp dat op de agenda stond was de Beleidsuitgangspuntennota van GGD Noord- en Oost- Nederland 2025. Door het college is voorgesteld aan de raad om een zienswijze in te dienen. De GGD is, op initiatief van het ministerie van VWS, voornemens om vaccinatiecentra in te richten voor volwassenen en voor de vaccinatie van kinderen meer tijd in te ruimen met ouders. Er is zorg over de terugloop van de vaccinatiegraad. Jezelf of je kinderen laten vaccineren is geen vanzelfsprekendheid meer. De zienswijze die door het college wordt voorgesteld betreft het verzoek om verschillende uitwerkingen met de consequenties in beeld te brengen voordat er tot een aanpak besloten wordt. Hierover was geen discussie. Dit was anders toen namens het CDA werd geopperd om de GGD om voorhand te verzoeken om te kijken naar mogelijke bezuinigingen. Dit werd, nadat een aantal fracties te kennen gaven hier niet veel voor te voelen, genuanceerd. Het zou niet zozeer gaan om concrete bezuinigingen, maar meer een signaal richting de GGD om de almaar stijgende kosten en dito bijdrage van de gemeenten in de gaten te houden. Natuurlijk houdt ook de PP er niet van als er geld over de balk wordt gegooid. Om op voorhand echter al te vragen om bezuinigingen zonder dit concreet te maken, vinden wij geen goed idee. Zeker niet, omdat door de GGD zelf al is opgeschreven in de financiële paragraaf dat zij zich bewust zijn van de financiële situatie van de deelnemende gemeenten door het naderende ravijnjaar en zich te beraden over de wijze waarop zij hierop kunnen anticiperen. Daar komt bij dat de GGD een belangrijke taak heeft op het gebied van gezondheidszorg. Over bezuinigingen moet daarom niet te licht worden gedacht. Petra.
 • De raad met zichzelf in gesprek
  De raad ging vrijdagmorgen met zichzelf in gesprek: hoe gaat het, wat kan beter, hoe kunnen we onze taak goed uitvoeren. In het ochtendprogramma stond de vraag centraal: wat voor raad willen we zijn? Dit is niet alleen voor ons als raadsleden een belangrijke vraag om bij stil te staan, maar ook relevant voor de inrichting van de griffie. Onze vertrouwde Marcel en Ina gaan binnenkort vertrekken; dit jaar moeten de profielen van de nieuwe griffier, raadsadviseur en griffie-ondersteuner voor de sollicitatieprocedures worden opgesteld. En dan moet je weten welke behoefte er is bij de raad, welk type ondersteuning je nodig hebt, welke griffie bij ons past. In een losse stijl met veel interactie loodste Peter van de Geer van Debat.nl ons door de ochtend. Zo begon de ochtend met een soort stoelendans. Elke hoek van de kamer stond voor een van de 4 kernwaarden (zie plaatje); je moest gaan staan daar waar jij de raad het meest bij vond passen. Er was geen goed of fout natuurlijk; het ging erom de motivatie achter de keuze boven water te krijgen. Daarna werden enkele thema’s nader uitgediept. ’s Middags mocht het college ook komen (in de Heerlijckheid Bredevoort). Het thema was intimidatie, bedreigingen richting politieke ambtsdragers, publieke hulpverleners enz.  Er is een landelijk Ondersteuningsteam Weerbaar bestuur. Mw. Koetsenruijter van dit instituut bracht een leuke en vlotte (ondanks het onderwerp) presentatie die de tongen losmaakten. Ondanks haar titel: je moet je bek houden! Zij had een viertal categorieen van zorgwekkend gedrag: variërend van kritiek op het beleid in stevige termen tot dreigen met geweld of zelfs gewelddadig optreden. Volgens allerlei onderzoeken heeft twee derde van de politieke ambtsdragers wel eens te maken met een van die soorten normoverschrijdend gedrag. De inleidster benadrukte dat serieus te nemen (niet zeggen: oh, ik heb iets veel ergers meegemaakt, of: jij wilde toch zo graag die functie?). Proberen te de-escaleren, luisteren, niet oordelen, en vooral –bij ernstige vormen- niet de held uit gaan hangen. Natuurlijk gingen we op zoek naar het gegeven dat Nederland bovenaan de lijst staat van agressie jegens gezagsdragers. In individualisering, informatisering (media), maar ook de informelere. Lossere gezagsverhoudingen en natuurlijk het voorbeeldgedrag van Wilders en consorten in het nationale parlement. Maar ook soms het gedrag en de gekmakende regels van de overheid zelf. Het is nuttig om eens wat ervaringen uit te wisselen tussen raadsleden en collegeleden onderling over dit soort niet voor de hand liggende ontwikkelingen.
 • Democratie levend, onderhoud gewenst
  Die voorzichtige conclusie mag getrokken worden na de boeiende meet- up “Weerbare democratie” vrijdag in de Koppelkerk in Bredevoort. In een drukbezet boekencafé begon één van de twee gasten met een zeer persoonlijk verhaal. Martin Pragt (ervaringsdeskundige, “hoopverlener”) vertelde hoe hij als  jonge jongen in blinde woede een man die aan hem zat het ziekenhuis insloeg. Dat was ongehoord gedrag, over het waarom van zijn actie werden geen vragen gesteld. Nu zeggen we soms tegen mensen die zich niet gehoord voelen en daardoor ongehoord gedrag vertonen: “we praten niet meer met je”. Terwijl “gehoord worden” begint met de vraag: “hoe gaat het met je”. Martin noemde tal van situaties waarin mensen buitengesloten worden. Door mensen, systemen, organisaties. Het zou goed zijn dat mensen, hulpverleners, politici zich trainen in het “niet veroordelen”. “Alles wat je doet voor mij, zonder mij, doe je tegen mij” zei Ghandi al. Kortom als we het over betrokkenheid, democratie hebben moeten we iedereen insluiten en niet uitsluiten. Hieraan voorafgaande had het publiek op de vraag: “Ben je tevreden met de huidige uitvoering van de democratie? in een krappe meerderheid “nee” gezegd. Maar er waren veel aanwezigen met een dubbele kaart: groen én rood, dus ja én nee. Robin Koster, oprichter en directeur van Moventem, een onderzoeksbureau heeft zich verdiept en bekwaamd in het opzetten van burgerberaden. Hij hield een inspirerend verhaal met tal van voorbeelden hoe je burgerberaden kunt opzetten, gebruiken en tot resultaten brengen en ook kunt verknallen. Het fenomeen burgerberaad heeft aan belang gewonnen toen in 2016 in Ierland de volledig vastgelopen kwestie rond abortus via een burgertop en een referendum tot een gedragen oplossing kwam. Robin kwam met tip voor een succesvol burgerberaad, vanuit de praktijk. Moventem werkt doorgaans met 50 – 150 deelnemers, ad random geloot uit de bevolking. Er zijn methoden om ook de “ongehoorden” te bereiken: straatacties, peergroepen. In kleine groepjes wordt kennisgemaakt, spelregels afgesproken en deze worden ook zichtbaar gemaakt op alle bijeenkomsten. (handtekeningen op de Gelderse vlag bijvoorbeeld). Vervolgens komen de mensen die ingeloot zijn zo’n 5 dagen bij elkaar om over het onderwerp te praten. Ze mogen hun eigen deskundigen aanbrengen, inhuren. Ze krijgen ook betaald voor hun aanwezigheid. Er is een onafhankelijke gespreksleider. Ze proberen in die vijf dagen een gedragen oplossing te vinden voor een probleem dat afgebakend, overzichtelijk en duidelijk is. De opdrachtgever (kan bijv. een gemeente of provincie zijn) moet wel van te voren aangeven wat er met  de uitkomsten gebeurt. Èn erover gaan. Veel vragen en standpunten natuurlijk vanuit het publiek. Met de belangrijkste: is een burgerberaad een systeem om “ongehoorden” weer te horen. Martin Pragt had de neiging die vraag met een voorzichtig ja te beantwoorden. Aan het eind deed moderator Paul Puntman de oproep aan mensen die willen doordenken of een burgerberaad op Achterhoekse schaal mogelijk te maken is zich op te geven via het email adres van de Koppelkerk te Bredevoort Info@koppelkerk.nl
 • Nieuwe visie bedrijfsterrein nodig
  De eerste raadsvergadering in 2024 was niet erg spannend, al ging het wel over belangrijke onderwerpen. Er moesten besluiten worden genomen over oa de Startnotitie Zwembaden, de sluiting school De Wegwijzer in Dinxperlo en het Regionale Plan voor bedrijventerreinen. Deze onderwerpen waren al in de Oordeelsvorming aan de orde geweest (zie vorige PN’s) en daar werd al duidelijk hoe de hazen zouden lopen. CU had daarbij nog overwogen om zo mogelijk samen met ons een motie of amendement in te dienen voor de Bedrijventerreinen, want we beiden vonden het voorliggende plan maar niks. Uiteindelijk hebben we ons beperkt tot tegenstemmen met een – verplicht korte – stemverklaring. Stemverklaring Programma Werklocaties van PP  “Dames en heren, Klaas Knot, president van de Nederlandse bank, gaf in Buitenhof een 3-delig advies aan de formerende partijen. De derde is op dit moment ook voor ons erg relevant.  Hij zegt: “Nederland loopt tegen de grenzen van zijn eigen succes aan: in ruimte, energienet, koolstof, stikstof. Daarom: stop sectoren die onder de werkelijke kostprijs produceren, bijvoorbeeld vanwege te lage lonen, of die afhankelijk zijn van fossiele subsidies. Ze leggen beslag op capaciteit die je kunt benutten voor sectoren die de Nederlandse economie en welvaart veel meer opleveren.” Hij zegt – NB vanuit puur economische motieven (!) – dus eigenlijk twee dingen:
  •      Stop met alleen maar groei-denken, de grenzen zijn bereikt of al overschreden
  •      Geef richting aan de ontwikkeling van de economie.
  Dat zijn precies onze twee kritiekpunten op dit Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2024-2028. Doorgaan met domme groei kan niet meer. Het is nog maar zeer de vraag of uitbreiding van bedrijventerrein nodig is. Klaas Knot zegt ook: “nieuwe economische activiteiten gaan oude vervuilende en uitbuitende activiteiten vervangen”. Dat betekent dat bedrijventerreinen een andere invulling krijgen, niet dat er persé meer bij moet. Dat betekent herstructurering en revitalisering. En dat betekent niet oud dogmatisch groei denken, maar toekomstgericht, strategisch denken van de overheid. Dat missen we ernstig in dit Programma Werklocaties en daarom stemmen we tegen. “ Het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek werd met 17 voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
 • Gezondheid, sociaal domein, raad
  Dinsdagavond was de beurt aan de gemeenteraad om zich te informeren over allerlei praktische uitwerkingen in het sociaal domein. De plm. 20 raadsleden en fractievolgers plus de plm. 8 leden van de Sociale Raad verdeelden zich in drie groepen van ongeveer 10 over de ruimtes in het gemeentehuis. Medewerkers van de afdeling Mens en Samenleving lichtten de ontwikkelingen, aanpakken, projecten toe van de laatste 1,5 jaar. Zo ging het bij “Naoberschap, samen sterk in Aalten” over de ondersteuning van jonge mantelzorgers (bijv. het bezoek aan de Graafschap, zie foto’s), het project “Op je Plek” (gesprekken met kwetsbare ouderen over vooral zingeving) en VitaalBAD (het doorontwikkelde platform waar het hele aanbod van vitaliteit, sport, bewegen, meedoen in de gemeente moet samen komen). Ga gerust eens kijken: vitaalbad). Bij “Veerkrachtig ouder worden in Aalten” ook nog alle woonvormen die inmiddels ontwikkeld zijn en worden, zoals de Kattenberg, Willebrordshof, Aaltens Hofje. Maar ook de toekomstige “zorgzame buurten” in Aalten en Dinxperlo.Foto’s: Bezoek jonge mantelzorgers aan De Graafschap
   
   
  Bij “Vitaal en Gezond” ging het over het sport- en leefstijlakkoord en verenigingsondersteuning. We proberen echt alle verenigingen en anderen in “de sociale basis” te richten op vitaliteit, naoberschap en meedoen. Daar horen ook de pas ingestelde programma’s IZA en GALA bij (Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord) met projecten als Valpreventie, Welzijn op Recept, Talentverbinder. Bij “Jong in Aalten” natuurlijk de samenwerking met de scholen, de preventieactiviteiten (cursussen voor ouders, weerbaarheidstrainingen voor kinderen) van Platform Preventie Jeugd. Bij “Blijven Meedoen” aandacht voor schuldhulpverlening, participatie en (nieuw) armoede beleid  met als voorbeeld het nieuwe project voor niet ingeburgerde oudkomers. En zo kan ik even doorgaan. De reacties van raadsleden waren positief. Een enkeling klaagde over de vele afkortingen (ik heb in dit stukje er geen een gebruikt) en er is de wens om alles SMART te maken (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden). Dat kan niet altijd. Hoe kun je geluk en welzijn meten. Hoe kun je effect van preventie meten?
   
   
 • Houtrook en gezondheid
  Nog meer gezondheid: Binnen de gemeente ligt een voorstel om de schadelijke effecten van houtstook te beperken. En bijvoorbeeld tegen rookoverlast op te treden. Dat optreden kan via handhaving tegen de overlast, maar ik ben meer geïnteresseerd in de gezondheidseffecten (je zult maar COPD hebben). Dus wil ik graag dat vanuit dat gezondheidsaspect meegekeken wordt en misschien aanbevelingen gedaan kunnen worden hoe de gezondheidsschade te beperken is. Daarom kreeg ik twee medewerkers Milieu en gezondheid van de GGD op bezoek. Zij brachten erg veel materiaal mee. Bijvoorbeeld kaartjes waarop de uitstoot in de gemeente Aalten helder wordt. Grote wetenschappelijke onderzoeken hebben berekend dat houtrook verantwoordelijk is voor een behoorlijke inbreuk op de schone lucht. Zodanig dat inwoners van Gelderland gemiddeld 10.6 maanden minder leven vanwege de luchtverontreiniging. Er zijn ook mooie tools, apps en sites waarop je precies kunt zien wanneer het verstandig is niet te stoken. Een mooie site is de Stookwijzer: stookwijzer Type je adres in en je ziet of er code geel, oranje of rood van toepassing is.Al deze gegevens en tools gaan we bestuderen en toevoegen aan het handhavingsbeleid en zo proberen we de lucht schoner en gezonder te houden. Laten we elkaar maar niks wijs maken. Houtrook beperken levert een hoop weerstand op. Je raakt aan individuele vrijheid; stoken, vuurtjes, barbecueën heeft een soort stoere uitstraling die vaak mannen belangrijk vinden. “Ze willen ons alles afpakken”, wordt er wel geklaagd. Mijn antwoord; je zult maar COPD hebben, jouw vrijheid (om te stoken) mag niet de vrijheid van een ander (met luchtwegklachten) in de weg staan. Dus volg de stookwijzer. Bij geel, oranje en rood niet stoken.  
 • “Opening” Kattenberg
  De week begon goed met de feestelijke opening van de Kattenberg aan de Varsseveldsestraatweg te Aalten. Het hele complex is nu klaargemaakt voor bewoners met een grotere zorgvraag en dan m.n. beginnende dementie en bijv. Parkinson. Het unieke aan dit concept is dat, door samenwerking van allerlei partijen, het mogelijk is voor echtparen, waarvan één partner lijdt aan beginnende dementie, hier veilig te wonen, bij elkaar. Als de zorg zwaarder moet worden kan die opgeschaald worden. Mocht een van de echtelieden overlijden, dan mag de ander blijven wonen. Dat is gelukkig nog niet gebeurd. Wat wel zichtbaar is: door de combinatie van woongeluk, zorg, gewone appartementen (bewoners worden niet als patiënt behandeld) lijkt het zo te zijn dat er minder snel een beroep op zwaardere zorg wordt gedaan. En dat is wat we graag willen: zo lang mogelijk thuis, normaal, met elkaar. Maandag heb ik in mijn openingstoespraakje twee dingen benadrukt. De eerste: het lijkt hier wel een hofje, gedraag u dan ook zo; kijk naar elkaar om, zorg voor elkaar en maak het gezellig met elkaar. Er staan zelfs parasols op het binnen terras. Een tweede: heeft u kleinkinderen of achterkleinkinderen: spoor ze aan om in de zorg te komen werken. We hebben iedereen nodig.  
 • Gewoon doorgaan met industrieterreinen aanleggen?
  Discussie Regionaal Programma Bedrijventerreinen “Voor ons ligt het regionaal programma werklocaties met het verzoek deze goed te keuren en vast te stellen. De opzet in het programma lijkt toch wel erg op dat vooroordeel over Nederlanders bij het lopend buffet. Maximaal scoren, als het op het bord past moet het mee. Niet alleen wordt ingezet op de hoogste verwachting van behoefte, ook leegstand laten we gemakshalve achterwege, want daar wordt het alleen maar minder van. Zo is nu ook de keuze, we gaan voor maximaal of helemaal niet. Bovendien: Het is een regionaal programma, waarin nog helemaal niet nadere afwegingen worden gemaakt over:
  •         Welke bedrijven willen we graag in de Achterhoek hebben?
  •    We willen met ons allen graag naar een circulaire economie: hoe kunnen we dat ruimtelijk stimuleren?
  •    Bijv biobased bouwen heeft de toekomst: hoe brengen we productie, verwerking en toepassing dicht bij elkaar?
  •         En waar willen we die dan het liefst?
  •    HMC naar oa Laarberg, XXL naar Montferland ; maar de rest? Is regionale specialisatie en clustering gewenst (bijv. biobased bouwen)?
  We zien graag dat deze vragen op regionale schaal aan de orde komen en ik hoor graag van de raadscollega’s hoe deze daar tegenaan kijken Bij dit alles zal ook steeds meer de vraag gesteld moeten worden of economische groei op zich nog langer haalbaar en wenselijk is. Denk aan tekorten op de arbeidsmarkt, grondstoffen-schaarste, druk op het milieu en mobiliteit, netcongestie. Niet voor niets is er een groeiende groep economen die pleit voor zero growth. We zouden het ook erg interessant vinden om het concept Donut-economie eens op de Achterhoek los te laten. Ik verwacht interessante uitkomsten met een gezond toekomstbestendig economisch perspectief. Zoals het RPW er nu uitziet kunnen we er niet mee akkoord gaan: te groot, te veel ha, geen richting. Ik hoop dat t.z.t. de focus van de lokale uitwerking een stuk genuanceerder is, zodat we niet, om de eerdere buffet-vergelijking er weer bij te pakken, een industrieterrein hebben met allemaal restjes die we toch niet op blijken te kunnen. En ik hoop dat de vragen en overwegingen die we hiervoor hebben genoemd in de lokale uitwerking worden meegenomen.“  
 • Zwemveiligheid, wat is dat nou weer?
  PP meedenkavond in Het Blauwe Meer Dinxperlo De Nationale Raad Zwemveiligheid zegt: “Zwemveilig zijn is: In staat zijn om in en om het water te overleven en op een veilige manier te bewegen en te recreëren in de Nederlandse watercultuur.” Afgelopen woensdag 17 januari werd er door de fractie van de Progressieve Partij weer een meedenkavond georganiseerd. Deze avond ging over het belang van zwemveiligheid en de toekomst van de zwembaden in de gemeente Aalten. Dit naar aanleiding van de startnotitie zwembaden die in de raadsvergadering van 30 januari voorligt. De gemeente Aalten heeft nog tot 2032 een contract met Optisport voor de zwembaden Het Walfort en Het Blauwe Meer. 2032 lijkt nog ver weg, maar we moeten wel een plan maken hoe we verder willen met onze zwembaden. Vragen die daarbij spelen zijn: ·      Moet er in elke gemeente of woonplaats een zwembad zijn? ·      Wat voor zwembad moet dit dan zijn? Voor alleen zwemles, of ook voor zwemsporten zoals waterpolo, of ook voor recreatief zwemmen of ook -met extra warm water – voor ouderen en revaliderenden/ therapeutisch zwemmen? ·      Wie is verantwoordelijk voor zwemles? Ouders, school, gemeente? ·      en hoe gaan we dit bekostigen? Alex Walter (lid gemeenteraad) en tevens manager van het zwembad “Den Helder ”in Doesburg was uitgenodigd om het een en ander te vertellen over zwembaden en zwemveiligheid. Enkele punten uit zijn mooie verhaal: In 1882 kwam er het eerste overdekte zwembad in Den Haag. Zwemmen was in die tijd een ‘elitaire’ aangelegenheid. Sindsdien kwamen er steeds meer zwembaden in de grote steden en vanaf 1910 ook in andere steden. Ook kwamen er steeds meer openluchtzwembaden. Na de oorlog kreeg zwemmen meer aandacht o.a. door de watersnoodramp. Zwembaden waren vaak ook een prestigeobject. Iets wat andere gemeentes nog niet hadden. Of juist om niet onder te doen voor de buurgemeente. Ze werden vaak geëxploiteerd door een stichting bestaande uit notabelen. Het schoolzwemmen deed zijn intrede in de jaren ‘60 tot circa ‘85 en werd gefinancierd door de overheid. Het zwemdiploma werd uitgereikt door het ministerie VWS. Vanaf 1985 werd schoolzwemmen niet langer verplicht. Schoolbesturen konden zelf beslissen of ze het zwemmen nog wel zouden aanbieden. In de loop van de jaren is dat steeds minder geworden en vanaf 2005 wordt er nauwelijks meer zwemonderwijs vanuit scholen gegeven. De bezoekersaantallen van de Aaltense zwembaden zijn drastisch teruggelopen. Van 128.000 in 2005, via 90.000 in 2010 naar 38.000 in 2022. Dat terwijl zwemmen en zwemvaardigheid belangrijk is. Niet alleen voor de veiligheid, ook in het kader van sport, gezondheid en bewegen. En voor het plezier natuurlijk. De optimale leeftijd om te leren zwemmen is 6 á 7 jaar. Het is natuurlijk ongewenst dat een jonger kind verdrinkt juist daarom is er een aanbod voor alle leeftijden, incl. baby en peuterzwemmen. Het blijkt dat de meeste verdrinkingen voorkomen bij bewoners met een migratieachtergrond. Het komt steeds meer voor dat bewoners met een kleine beurs het zwemdiploma niet meer kunnen bekostigen. Het is van groot belang dat kinderen leren zwemmen! De verantwoordelijkheid dat een kind leert zwemmen ligt primair bij ouders. Maar waar kan de ouder straks terecht? De naoorlogse zwembaden zijn nu allemaal ‘op’. Veel baden zijn of gaan binnenkort weg en krijgen een andere bestemming, zoals Frappant in Aalten al een tijd geleden. Zwembaden zijn duur. De gemeentelijke bijdrage in Aalten is nu ruim 15 euro per zwembad-bezoeker per jaar. Hoe kunnen we zwemveiligheid garanderen? Is specialisatie van zwembaden een oplossing? Bijvoorbeeld recreatief zwemmen in Bahia, zwemles in Varsseveld en de Twee Bruggen, zwemsport in Aalten en therapeutisch zwemmen in Lichtenvoorde? Regionale afstemming lijkt in elk geval erg zinvol. Dinsdag 30 januari beslist de raad over de Startnotitie Zwembaden. Ina Massop. Youtube-filmpje over zwemveiligheid
 • 800 ste Progressief Nieuws

  Redactie, 14 januari 2024

  Ter gelegenheid van het 800ste nummer van Progressief Nieuws staat deze advertentie in de Aalten Vooruit en De Band. Vanaf nu is Progressief Nieuws gratis beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Aalten. Een mailtje naar redactie@progressieve-partij.nl en we zetten je op de verzendlijst.

  Hierboven de (steun) fractie en wethouder van de Progressieve Partij. Staand v.l.n.r.; Petra Hoezen (steunfractie); Bert Weevers (raadslid);  Theo Bauhuis (steunfractie); Ina Massop (steunfractie). Zittend v.l.n.r.: Esther Diepenbroek (fractievoorzitter); Joop Wikkerink (wethouder).

 • Meedenken: hoe belangrijk is zwemles?

  Redactie, 14 januari 2024

  Meedenkavond woensdag 17 januari: “Het belang van zwemveiligheid”

  Deze maand moet  de raad een besluit nemen over de Startnotitie Zwembaden. Een belangrijke functie van zwembaden is het leren zwemmen. Hoe gaat dat nu in onze gemeente? Kan dat beter? Aan welke voorwaarden moet een zwembad voldoen? Wat vinden ouders, is er een rol voor scholen? De definitie van ‘zwemveilig zijn’ is: “Zwemveilig zijn is: In staat zijn om in en om het water te overleven en op een veilige manier te bewegen en te recreëren in de Nederlandse watercultuur.”  (Nationale Raad Zwemveiligheid)

  Een praktijk-deskundige komt een korte informatieve inleiding houden over zwemles. Daarna gaan we graag met de aanwezige ouders en andere belanghebbenden in gesprek.  Wie is verantwoordelijk voor  de zwemveiligheid van kinderen. Welke rol vervult zwemmen in het gezondheids-  en vitaliteitsbeleid. We hopen waardevolle inzichten op te doen die we kunnen meenemen in de discussies en in het uiteindelijk besluit.

  De meedenk-avond “zwemveiligheid” vindt plaats in  de serre van Sportcentrum Het Blauwe Meer B.V., De Kolk 6, Dinxperlo

  Aanvang 20:00, zaal open 19:30. Toegang gratis. Thee en koffie staan klaar!


 • Hoe wil PP contact leggen met inwoners?

  Redactie, 14 januari 2024

  Hoe kun je nu het best met elkaar in contact blijven? inwoners en gemeente, fracties, wethouders? In deze vlog (beeld-podcast) gaan we in gesprek met Lisa Westerveld, kamerlid GL-PvdA en “zomaar een geïnteresseerde inwoner met belangstelling voor zijn gemeente. In dit geval Benito Muller, actief vrijwilliger op het sociale vlak, muziekliefhebber en drijvende kracht achter de lokale radio. Hoe kijken zij aan tegen “politieke communicatie”.

  Meteen dus de start van een nieuw experiment. Een vlog “in gesprek met de Progressieve Partij”. Naast  de veertiendaagse podcast ”De Bedoeling” van Theo en Joop willen we in onze vlog wat meer ingaan op alle gewoontes, regeltjes, do’s en don’ts in en rondom het gemeenteraadswerk. De eerste gaat over “communicatie”. We gaan in op het “waarom” van communicatie, de vorm van communicatie. En we vragen een ervaren Kamerlid, Lisa Westerveld, hoe zij de communicatie aanpakt met o.a. media maar ook juist met kiezers. Een we vroegen een “gewoon geïnteresseerde inwoner” wat hij van de communicatie in de gemeenteraad vindt.

  Je kunt de vlog “In gesprek met de Progressieve Partij” hier bekijken.

 • Ondernemerscafé in Koppelkerk

  Joop Wikkerink, 13 januari 2024

  Vrijdagavond was er weer het Ondernemerscafé, een altijd gezellige 6-wekelijkse bijeenkomst met zzp-ers en kleine ondernemers. Dit keer in de Koppelkerk te Bredevoort.
  Daar werd een presentatie gegeven over ontstaan, doel en missie, programma en betekenis voor bedrijven, vestigingsklimaat en voorzieningenniveau van de gemeente.
  Ook konden de bezoekers in kleine groepjes langs de huidige tentoonstelling “Vlindereffect” met uitleg van de huidige directeur Hiske Kremer. Muziek van een jong talent Timo van de Sande.
  En natuurlijk ervaringen uitwisselen in het Boekencafé. Zeer geslaagd.
  In gesprekken hoor je ook bij de aanwezige zzp-ers wel wat zorgen over het winkelbestand, de functie van het centrum in de drie kernen. Wellicht kunnen ook sommige zzp-ers nog meer van centrumfaciliteiten gebruikmaken om voor meer “traffic” te zorgen. Deze avond liet zien dat je als ondernemers prima kunt samenwerken met culturele instellingen.


 • Nieuwjaarsrecepties….

  Joop Wikkerink, januari 2024

  Natuurlijk ging het werk deze week door. Wel erg veel nieuwjaarsrecepties. Ik pik er een paar uit. Op maandag en donderdag serveerden Dagelijks Bestuur en stafmedewerkers aan alle werknemers van Laborijn een nieuwjaars-stamppot buffet. In de Vijverberg te Doetinchem en ’t Noorden te Aalten.

  Maandagavond ook de “officiële” nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalten/het College. Voor inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Dit keer bij het Grachthuys in Bredevoort. Met ontzettend leuke muziek van leerlingen van Schaersvoorde, een waar-of-niet-waar-spel met de kinderburgemeester, een burgervaderlijke toespraak over vertrouwen van de burgemeester en heel veel mensen. Ook altijd veel wensen. Voor een gelukkig nieuwjaar, maar ook wel voor de eigen vereniging, organisatie of bedrijf.

  Dinsdagavond bij de bijeenkomst van het Nationaal Onderduikmuseum. Vooral voor vrijwilligers, bestuur en werkgroepen. Sterke toespraak van de voorzitter, Henk Dijk, over de vier V’s: vrijheid, verdraagzaamheid, verbeelding en vernieuwing. En een zeer persoonlijke voordracht van de nieuwe zakelijk directeur Marijke Verschoor die de noodzakelijke verbinding legt tussen onze vrijheid-nu en de steeds maar weer doorgaande oorlogen in o.a. Oekraïne, Israël/Gaza en Yemen. Nieuwtje: na de kerstvakantie start een kleuterprogramma! En natuurlijk de verlenging van de fototentoonstelling; “Nooit meer?” met o.a. beelden van WO2 en Oekraïne-nu.


 • Wonen: de grootste uitdaging

  Uit het jaaroverzicht 2023, Joop Wikkerink

  Een heel belangrijk element in de bestaanszekerheid is een dak boven je hoofd. Dat lijkt ook wel een van de meest besproken onderwerpen van 2023. Natuurlijk niet voor mensen die geld zat hebben. Maar vooral mensen die graag een betaalbare woning willen. Overigens is begrip betaalbaar relatief. Het rijk wil de grens stellen bij 390.000. Niet te betalen voor een gewoon iemand. Langzamerhand verschuift de discussie (ook in de raad) naar betaalbaar wonen. Gezien de inkomenssituatie van onze inwoners zou er nog meer aandacht moeten komen voor sociale woningbouw. De minister streeft naar 30%. De gemeente Aalten heeft 18% sociale huur. Regionaal is afgesproken dat de nieuwbouw minimaal voor 28 % uit sociale huurwoningbouw bestaat. Er is dus sprake van verdeling van schaarste. En dan hebben we nog urgente aandachtsgroepen die juist zijn aangewezen op die sociale huurwoningen. Dat vraagt aandacht en uitleg. Het opzetten van groepen woningzoekenden tegen elkaar is maar zo een feit. Ook in de gemeente Aalten. Een paar berichtjes van het afgelopen jaar.

  Welke aantallen?


  In de discussies over woningaantallen zijn de feiten en cijfers van belang. De Woonplaats geeft aan dat er in 2022 135 verhuringen hebben plaats gevonden. Aanzienlijk minder dan in 2021; ook de doorstroming op de huurmarkt zit dus behoorlijk op slot (mensen blijven zitten waar ze zitten, je weet wat je hebt, niet wat je krijgt). Van die 135 verhuringen moest de Woonplaats op grond van wettelijke voorschriften er een aantal buiten de loting houden en direct toewijzen: 8 aan statushouders en 9 aan andere doelgroepen bijv. mensen met een GGZ-rugzakje, begeleid wonen, mensen met een grote zorgbehoefte en crisis.  
  Dat laat zien dat (als je de behoefte bekijkt) niet zozeer het probleem is dat wettelijk voorgeschreven doelgroepen de meeste woningen bezetten (17 van de 135), maar dat er gewoon te weinig sociale woningen zijn. De minister streeft naar 30% (van de nieuwbouw);  in de gemeente Aalten zitten we op 18%. (van de totale voorraad). Daar moet dus een tandje bij. Gelukkig wordt nu op het oude LTS terrein in Aalten voor de doelgroep sociale huur gebouwd, maar het gat tussen beschikbare woningen en de woningbehoefte is nog groot.

 • Hoe werken we samen: raad en college

  Uit het jaaroverzicht 2023, Joop Wikkerink  De manier waarop de democratie werkt is ook altijd een favoriet onderwerp in onze Podcast en weblog. Vooral hoe je de inwoners bereikt en betrekt bij hun eigen leefwereld en omgeving. Immers zij weten het best hoe die omgeving er uit ziet en er uit moet zien. Daarvoor hebben we een lokaal democratisch systeem opgetuigd met verkiezingen, coalities, raadprogramma’s , uitvoeringsprogramma’s, BOB-model enz. Allemaal om inwoners te betrekken bij de uiteindelijke besluitvorming die voorbehouden is aan de gekozen gemeenteraad. 
   

  Tot nu toe vind ik er te weinig politiek debat; te veel mee-besturen en –managen, daar waar het over de grote politieke lijnen moet gaan in de raad. Het is van belang tot echte dialogen te komen over onze inzichten, opvattingen over wat nodig is; het debat over de inhoud en niet alleen over de toon(hoogte) en vorm. En wij moeten ons niet verschuilen (maar er wel op wijzen, er wel rekening mee houden) achter procedures, vormvereisten, juridische voetangels en klemmen. We durven ook als college zeker ook volop in de wind te staan, vóór onze medewerkers en de zaak die we aanhangen. Een beetje tegenwind is alleen maar nuttig. Soms is tegen de wind in fietsen ook best lekker. Dus daar wordt het alleen maar beter van.

   En dan moet me nog iets van het hart. Het is zo makkelijk om te zeggen dat alles sneller en meer moet. Ik zie dagelijks de worsteling van college en ambtenaren. Beide werken in mijn ogen keihard om alle ballen in de lucht te houden op vele terreinen. En dan ook nog aan strategische beleidsontwikkeling moeten doen, in huis en in de regio. Een opmerking als: “we hebben 15 jaar moeten wachten op het centrumplan Dinxperlo en toen er eenmaal een extern projectleider kwam ging het opeens lopen”, doet zo ontzettend tekort aan allen die dagelijks bezig zijn om van de gemeente Aalten een mooie, sociale en groene gemeente te maken en te houden. Erg onheus en teleurstellend vooral voor al die medewerkers. Misschien moeten college en medewerkers nog meer vroegtijdig laten zien wat we allemaal doen, wat we allemaal bereiken en waar we overal rekening mee moeten houden. Dat zou misschien helpen om irreeel opjagen zonder keuzes tegen te gaan. Simplisme helpt daar hoe dan ook niet. De eerste “verbetering” (ook richting bevolking en publiek) is rolvast te blijven waarbij ieder werkt en handelt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden.
   
 • Fijne kerst en gelukkig nieuwjaar

 • Meer koeien, minder stikstof? Bomen kappen?

  Bert Weevers, 23 december 2023

  Tijdens de raadvergadering van december kwamen minimaal twee interessante punten langs.

  300 meterweg 
  Voor de locatie Driehonderdmeterweg 12a te Aalten is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015”. In het bestemmingsplan is de locatie bestemd als “Agrarisch” en er is een agrarisch bouwvlak aanwezig. Op de locatie is een melkveehouderij gevestigd. 
  De ruimte in de stallen is groter dan het aantal nu toegestane aantal dieren. De boer wil graag de huidige capaciteit van zijn gebouwen kunnen gebruiken. Om de volledige capaciteit van de bestaande gebouwen te kunnen gebruiken, heeft hij ammoniakrechten aangekocht. Volledig gebruik hiervan  leidt tot strijdigheid met het stikstofplafond dat is opgenomen in artikel 3.4.2 van het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015”. Hierin is opgenomen dat de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied niet groter mag zijn dan de stikstofdepositie ten tijde van de vaststelling van het plan.
  Op de aanvraag is de uitgebreide procedure omgevingsvergunning van toepassing. Het proces rond de omgevingsvergunning kan alleen worden vervolgd als door de raad een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven.
   
  Zoals in eerdere PN al is aangegeven is PP geen voorstander van vergroting van aantallen vee. In dit geval bevat deze vergroting van de veestapel op deze plek door de uiteindelijke vermindering van stikstofrechten in zijn totaliteit een duidelijke verlaging van de stikstofuitstoot. Door dit netto voordeel voor de natuur stemmen we in met dit voorstel. 

  Kapverordening
  Op aandringen van de PP gaat de gemeente de huidige kapverordening herzien. Het college schrijft: “De gemeente Aalten wordt een klimaat adaptieve gemeente met een hoge biodiversiteit, een manier om dat te worden is door een herziening van de huidige kapverordening. Er is een startnotitie geschreven waarin de uitgangspunten voor een nieuwe kapverordening zijn beschreven.”

  We zijn als PP erg blij met deze startnotitie: een duidelijk uiting van de toegenomen waardering voor bomen en het behoud ervan. 
  We hebben als PP goede ideeën en suggesties voor de uiteindelijke kapverordening ingebracht, zoals een bomenfonds. We wachten in spanning af hoe deze in de uiteindelijke kapverordening een plek krijgen. We kunnen ons zeker vinden in deze startnotitie.   

  BBB-HMV kwam met een amendement waarin de kosten van het opstellen van de verordening moest worden beperkt. Onze reactie: De kosten voor het opstellen van de nieuwe kapverordening lijken fors, maar dat valt in onze ogen best mee.  Gezien het belang voor het klimaat, – zowel adaptatie als mitigatie (!) – en biodiversiteit, en het feit dat de vorige kapverordening maar liefst 12 jaar stand heeft gehouden, is een goede verordening best belangrijk.

 • Aardkundig fundamentalisme

  Bert Weevers, 23 december 2023

  Op 11 december kwam de Achterhoekraad bijeen. In de vorige PN was deze al kort inhoudelijk aangekondigd. Eén van de agendapunten was een toelichting van de winnaar van de EO-Wijers prijsvraag op winnend Achterhoeks landschapsontwerp “Aardkundig fundamentalisme” De Achterhoek heeft hiermee op 12 oktober jl. de landelijke EO-Wijersprijsvraag gewonnen. Het is een prikkelende methode om naar de ruimtelijke toekomst van de Achterhoek op lange termijn te kijken. Aardkundig Fundamentalisme — Eo Wijersstichting.

  Uit de inleiding: 
  “Het aardkundig fundament van de Achterhoek raakt met elke ontwikkeling verder uit zicht. De afgelopen decennia is een landschap ontstaan waar regenwater te snel wordt afgevoerd, de natuur alleen door Europese regels beschermd kan worden, de infrastructuur het land splijt en de woningbouw natuurlijke processen frustreert en gronden claimt die beter voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Een Achterhoek waar wij willen wonen gaat daarentegen uit van een landschap dat in balans is met de aarde en waar water, natuur, landbouw, infrastructuur en wonen geïntegreerd zijn. Om daar te komen introduceren wij de fictieve religie van het aardkundig fundamentalisme.”
  Martijn Horst van Neder/land/schap hield een inspirerend en degelijk gemotiveerd verhaal, gericht op een heel mooi toekomstperspectief. Hij lichtte oa de 7 ‘vergezichten’ toe. 
  Zie video-verslag: Achterhoek raad 11 december 2023 19:30:00, Gemeente Oude IJsselstreek (oude-ijsselstreek.nl).
  Ik raad echt aan deze video te bekijken. (Bert)

  Eén van de vergezichten is nr 6 : Infrastructuur met eerbied gebruiken. Uit het rapport: “Bovendien behoren autowegen die alleen dóór de Achterhoek lopen tot het verleden, straks gaan we het gebied in en uit over aantrekkelijke parkways. Fietssnelwegen vanuit de dorpslandschappen sluiten aan op een hoogwaardig openbaarvervoersysteem.
  Vergezicht: Een netwerk van parkways loopt langs de aardkundige schoonheden van de Achterhoek.”

  Het verhaal bleek aan dovemans oren gericht. Het overgrote deel van de Achterhoekraad blijft vastgeroest in kortzichtig en oud denken over mobiliteit. Want de vergadering afgelopen maandag ging weer vooral over de N18. Een gênante vertoning waarin procedurele en inhoudelijke argumenten kriskras door elkaar vlogen. En waar weer stug werd vastgehouden aan het achterhaalde plan van 2×2 rijstroken. 


 • Kerstmarkt met ouderen….

  Joop Wikkerink, 16 december 2023

  Vanuit een contact tussen mensen rond de kerstmarkt Bredevoort (actieve vrijwilligers) en de activiteitenbegeleiding van het Ambtshuis, kwam het idee om eens wat dingen aan elkaar te knopen. Wat zou het mooi zijn als bewoners van het Ambtshuis zelfstandig of met begeleiding naar de kerstmarkt zouden kunnen gaan. Dus geen activiteit in het huis zelf, maar naar buiten. En wat zou het dan mooi zijn als buurt- en wijkbewoners de Ambtshuisbewoners zouden vergezellen, lopend, in de rolstoel, met de rollator. En wat zou het dan nog mooier zijn als ook mensen uit Bredevoort die wat moeilijk ter been zijn of er niet toe komen alleen naar zo’n markt te gaan, ook kunnen aansluiten. Dus een week van appjes, mailtjes, contacten, belletjes en berichten op de socials later stond er op zaterdag middag een groep van 13 begeleiders en 11 “bewoners” klaar in het grand café van het Ambtshuis.
   
  Nadat ik ons “bankjesproject” had uitgelegd (vooral de begeleiders worden uitgenodigd om nu na te denken over morgen) werden de “koppeltjes” gemaakt en ging het op pad.  Ook uit Aalten waren vier mensen speciaal met de Electrokar gekomen. Zowel begeleiders als bewoners zeiden nadien dat ze een fantastische middag hadden gehad. Voor de autochtone Bredevoorters geldt dat ze oude kennissen weer zagen, voor de nieuwkomers gold dat ze fantastische verhalen over vroeger in Bredevoort te horen kregen. Er werd heel wat afgelachen. Bij de kraampjes was het vooral kijken, kijken, niet veel kopen.  De glühwein, koffie en kniepertjes smaakten uitstekend. En de borrel in het Ambthuis ook. Ik hoop dat hier een kiem gelegd is voor meer contacten en activiteiten tussen inwoners en bewoners. Dit smaakte voor iedereen naar meer!.

  Een leuk artikel hierover op de site van Stichting Marga Klompé:
  Vrijwilligers laten ouderen die minder mobiel zijn mooie middag beleven op kerstmarkt | Marga Klompé (margaklompe.nl)
   

 • Regioplan Gezondheid

  Joop Wikkerink, 16 december 2023

  Toch wel een beetje een hoogtepunt van de afgelopen tijd. Tijdens het breed bestuurlijk overleg als onderdeel van de thematafel “De gezondste regio” werd unaniem het Regioplan IZA aangenomen. Stel je voor een zaal met wel 40 afgevaardigden van gemeenten, zorgverzekeraar en zorginstellingen geven gezamenlijk de richting aan hoe we onze zorg toegankelijk en betaalbaar houden, ondanks een groter beroep, een kleiner aantal medewerkers en minder geld. Ik zat in het stuurgroepje (3 mensen) die het programmateam die het 145 pagina tellend document heeft opgesteld begeleidde. Ook daar natuurlijk veel overeenstemming over het wat. Maar zodra het over het “hoe” en vooral over het “wie” gaat zie je toch zoveel mensen, veel zinnen, veel meningen. Dus voorafgaande aan deze vergadering werd er veel gebeld, gemaild, geschaafd aan teksten bij nacht en ontij. Het leek Dubai wel. Maar nu ligt er iets moois waarmee we vanaf 2024 op alle niveau’s mee aan de gang kunnen. We gaan werken aan vier urgente thema’s: preventie en gezond leven;  gezond ouder worden, mentale veekracht van jongeren en prettig werken in zorg en welzijn. Tijdens de discussie tussen al die partners vielen drie dingen op.  1. We moeten hoognodig in gesprek met de samenleving dat de zorg anders georganiseerd en wellicht gefinancierd gaat worden. De rol van de inwoners neemt toe.
  2.De instellingen moeten werken aan de omslag in denken bij hun personeel: meer richten op voorkomen dan op repareren.
  3. De digitale vaardigheden van zowel zorgpersoneel als inwoners moeten bijgespijkerd worden om straks ook gebruik te maken van de digitale hulpmiddelen.
  Wie meer wil lezen kijk op:
  Regioplan voor gezonde Achterhoekers – 8RHK ambassadeurs


 • Achterhoek monitor: hoe staan we ervoor?

  Joop Wikkerink, 16 december 2023

  Achterhoek Monitor

  Een beetje in het verlengde van dat onderwerp: de Achterhoek Monitor. Die werd woensdagmiddag gepresenteerd in De Storm in Winterswijk. Hoe staan we er nu voor in de Achterhoek? Een greep uit die monitor:

  Trends op gebied van bevolkingsgroei, wonen en verduurzaming
  De Achterhoek kent een bevolkingsgroei over de gehele breedte van de regio; alle gemeenten tellen meer inwoners in 2022 dan in 2021. Positief is dat 34 procent van de mensen die zich van buiten de regio in de Achterhoek vestigden jonge één- en tweepersoonshuishoudens zijn. En ruim een kwart (28 procent) bestaat uit gezinnen. We zien verder dat steeds meer mensen alleen wonen.

  De druk op de woningmarkt is groot, voor koopwoningen neemt die iets af. Kopers kunnen nu kiezen uit gemiddeld 2,7 woningen. Vorig jaar was dit nog 2,2. In de sociale huursector stagneert de doorstroming. Op verduurzaming van woningen scoort de regio wisselend: de Achterhoek heeft relatief veel zonnepanelen, maar de huizen zijn gemiddeld minder duurzaam dan elders. Ook in duurzaam vervoer wordt lager gescoord met minder elektrisch rijden.

  Verder staan er cijfers in over de arbeidsmarkt, pendel, landbouw en grondgebruik. Nog iets te weinig over gezondheid. Daar wordt aan gewerkt. Indrukwekkend was het betoog van Henri de Groot, Hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en lid van de SER. Hij legde tijdens het congres de nadruk op een nieuw ontwikkeld model “Brede Welvaart als afwegingskader”. Met dit model wordt de balans tussen economische, sociale en duurzame ontwikkeling inzichtelijk gemaakt. Dat viel in de smaak bij de aanwezigen in de zaal. Een ruime meerderheid vindt welzijn, gezondheid, leefbaarheid belangrijker voor het gebied dan economische groei. De prof maakte zich nogal zorgen over het politieke klimaat. Zorg dat de uitholling van de publieke voorzieningen stopt, blijf samenwerken en lobbyen en investeer in onderwijs, onderwijs, onderwijs.
  zie verder: 
  Achterhoek Monitor: economische doelen meer in zicht, vergrijzing blijft urgent thema – 8RHK ambassadeurs

   


 • Hoogste percentage Lisa in gem. Aalten

  10 december 2023, Redactie  Hoogste percentage GL-PvdA-stemmen in geboorteplaats
  In Aalten geboren Lisa Westerveld kamerlid met 141.064 voorkeurstemmen.

  Aalten – donderdag. Op woensdag 6 december werden de nieuwe Tweede Kamerleden beëdigd. Dankzij 141.064 en een vijfde plek op de GL-PvdA-lijst was de in Aalten geboren Lisa Westerveld één van hen.
  Voor deze bijzondere gebeurtenis waren haar ouders uit het verre Lintelo meegekomen naar Den Haag. Dat werd uiteraard door Lisa zeer gewaardeerd. Naast het opvallend hoge aantal voorkeurstemmen (141.064), kwam er nog een bijzonderheid naar voren. Van alle stemmen op haar partij GL-PvdA kwam het hoogste percentage uit haar geboortedorp Aalten. Bijna de helft van de GL-PvdA stemmen ging in de gemeente Aalten naar nummer 5 op de lijst Lisa Westerveld. 

   

 • Oliebollen niet aan te slepen

  9 december, Joop Wikkerink

  Oliebollen niet aan te slepen in Dinxperlo
  Een oude traditie werd in Dinxperlo weer opgepakt bij Dr Jenny. De “vrienden van” organiseerden een oliebollenkraam (11 voor €10,–)  en het Grand café in Dinxperlo deed er een kopje koffie bij. Goed vol, lange wachtrijen, midwinterhoornblaozers erbij en heerlijk verse oliebollen. Echt een goeie zet van deze groep vrijwilligers die handen tekort kwamen om aan de vraag te voldoen. 

  Maar er was daar nog een tweede doel. Careaz (de organisatie van Dr Jenny) heeft samen met andere zorginstellingen het initiatief genomen tot de bankjes-campagne: “In gesprek over morgen”. Dus had dat bankje met gesprekskaarten bij de oliebollenkraam neergezet. Samen met de activiteitenbegeleider van Dr Jenny probeerde ik in gesprek te gaan over “een best wel moeilijk onderwerp” onder de wachtenden. En dat viel niet tegen!

  Ik haalde toch wel vragen, ideeën en tips op bij mensen. Allereerst dat niemand ontkent dat het een onderwerp is. Ook dat men er zich van bewust is dat 95% van de mensen de vragen ontloopt en voor zich uitschuift. Ik sprak enkele “jongere” ouderen die wel wat zien in het (alleen) wonen in de buurt van voorzieningen als Dr Jenny. Nou hebben ze daar ook een prachtig Grand café: ik sprak een bewoner (ook relatief jong) die veel gebruikmaakte van het aanbod en zelf soms ook wat verzon (ik kende haar nog uit mijn tijd als bestuurslid van de speeltuin, dus was het misschien ook niet gek dat ze vol creatieve ideeën zat). Ook een dame van “de overkant” wist eigenlijk niet dat de activiteiten en de mogelijkheden ook voor “hen” zijn. Ik sprak een mevrouw die steeds slechter ter been werd. Met de rollator naar de winkels ging nog net. Maar een bankje of ander rustpunt op weg naar huis zou toch niet gek zijn. Ik sprak de chauffeur van de elektrokar. Hij signaleerde veel alleenstaande en relatief eenzame mensen in Dinxperlo: de meeste mensen zitten verlegen om een praatje. Een ander woont in een relatief groot koophuis aan de rand met een grote tuin. Wil men best verkopen, maar zorg maar voor appartementen, vroeg hij. Een andere oudere heer had veel plezier in sporten, maar hoe lang nog en kan hij dan op een andere manier bewegen. Ik ben optimistisch over deze actie – met het bankje en de gesprekskaarten-. De zorg staat immers alarmerend onder druk. Dus we moeten in actie komen.
 • Mooi werkbezoek Het Gele Park

  8 december, Joop Wikkerink

  We praten vaak over inclusief onderwijs, de inclusieve samenleving. Maar hoe moet dat in de praktijk? Vrijdagmorgen gingen Hans te Lindert en ik, samen met weth. Ellen Dusseldorp uit Oost-Gelre en drie ambtelijk medewerkers op werkbezoek bij Het Gele Park. Een prachtig Integraal Kind- en Educatie Centrum, gloedje nieuw en prachtig ingericht. Maar wat daar binnen gebeurde is heel interessant. We waren daar op uitnodiging van Zozijn die leerlingen met (licht)verstandelijk beperking en NAH (niet aangeboren hersenletsel) in de school begeleidt. De groepen volgen mekaar heel natuurlijk op. Zorg en onderwijs is sterk aan elkaar gebonden. Zo zijn er leerlingen die afhankelijk zijn van sonde-voeding. Door de aanwezigheid van Zozijn op de zorggroepen van kinderen met een beperking, kunnen zij deze sondevoeding toedienen. Zodat de leerlingen gewoon in de klas kunnen meedoen. Anders hadden ze naar een speciale school in Enschede gemoeten.

  De leerlingen van de speciale Hamelandschool ontmoeten dus ook de leerlingen van de basischool. In de pauzes, bij opdrachtjes, bij het spelen. Prima inclusief. Er was een vader van één van de kinderen (het jongetje loopt achter in de sociaal-emotionele ontwikkeling, kan niet goed zien en is gauw overprikkeld). Hij was ontzettend goed te spreken over de behandeling en onderwijs. Merkte ook meteen bij thuiskomst dat zijn zoontje niet meer gestrest was, wat bij een vorig normaal dagverblijf wel was. Het geheim: aandacht, heel veel voorspelbaarheid, oefenen in taakjes, complimentjes over wat goed gaat. We hebben een “les” meegemaakt waarin de kinderen het “probleem” op moesten lossen van een ijsklomp waarin visjes waren vastgevroren. Ze wilden eerst met een hamer, een moker, hun voeten de ijsklomp te lijf. Maar het ging toch beter met heet water.  Scheetjes allemaal. En bewondering voor het geduldige en sfeermakende personeel.


  Natuurlijk is er wel een politiek-bestuurlijke uitdaging. Wat is nu zorg (betaald door gemeente) en wat is nu onderwijs (betaald door Rijk). Als er drie leerkrachten of assistenten of wat dan ook op een groep van 8 nodig zijn. Wie betaalt dat. Die discussie komt vaker op: waarom moet de zorg opdraaien voor het feit dat het onderwijs niet inclusief is, het openbaar vervoer niet aangepast is of de toegang  niet geborgd is?
 • “Wie zijn wij?” -theater over raadsleden

  Joop Wikkerink, 3 december 2023

  De afgelopen maand zijn alle gemeentehuizen in de Achterhoek omgetoverd geweest tot theaterzalen. Er werd een stuk opgevoerd getiteld “Wie zijn wij”. Wie zijn toch al die raadsleden, wat drijft ze, wat motiveert ze. Wat is hun ideaal, en hoe botst dat tegen de harde werkelijkheid. Hoe gaan ze om met hoon, spot en soms bedreigingen. In elke gemeente deden een of meer eigen raadsleden mee met hun eigen verhaal. In de gemeente Aalten was dat Esther Diepenbroek, fractievoorzitter van de Progressieve Partij met haar zèèr persoonlijke verhaal. 
  Zaterdag 2 december was er de laatste opvoering in Amphion en leverden alle 12 raadsleden uit 8 gemeenten hun bijdrage.


  Het werd een  voorstelling die soms hilarisch was, soms confronterend en soms ontroerend. Vooral de verhalen van de raadsleden maakten indruk. Ze geven een mooi inkijkje waarom raadsleden in de politiek zijn gegaan, wat ze daar willen en vooral dat ze maar gewone mensen zijn met hun zorgen, hoop, dromen en tegenslagen. En wat een diversiteit in achtergrond: van christelijk tot rebel, van marinier tot helper van daklozen. De zaal was goed gevuld met natuurlijk familieleden, collega’s en een enkele wethouder en 1 burgemeester en 1 gedeputeerde. Een erg mooi initiatief. Elk raadslid kreeg een daverend applaus. Natuurlijk  waren de ogen van PP gericht op Esther. Ze vertelde een persoonlijk verhaal hoe ze via WW, Bijstand, werkprojecten en plantensorteren (het bloemenvouwschandaal) bij de vakbond en
  de politiek terecht kwam. Dat ze van bijstandsvrouw naar raadslid en trotse moeder van Novi ging. Esther eindigde met een mooie ode aan haar dochter Novi.
  Klasse! 

 • Oorzaak tekort sociale woningbouw

  Joop Wikkerink, 3 december 2023

  Ik ben blij dat ons uitnodigingskader wonen er ook vanuit gaat dat we minimaal 28% van de nieuwbouw sociale huur moet zijn, maar ik denk niet dat dat genoeg is. De sociale huursector is jarenlang ernstig verwaarloosd. Het gevolg daarvan is dat er een enorme achterstand in de sociale woningvoorraad is ontstaan. Overigens niet door migranten of asielzoekers, zoals sommigen ons willen doen laten geloven, maar door beleid van de achtereenvolgende kabinetten Rutte. Volgens de VVD “verstoort” sociale woningbouw de markt. Er werd de corporaties een “verhuurdersheffing” opgelegd van 1,7 miljard per jaar (!) Hoeveel woningen kun je daar voor bouwen??? De productie van sociale huurwoningen kelderde vanaf Rutte-II van 30-35.000 woningen per jaar naar 15.000. Bovendien dwong het kabinet (door die enorme heffing) de corporaties bijna de helft van hun bezit te verkopen. Het is goed te weten dat de huidige wooncrisis is ontstaan door bewust beleid. Overigens wordt 5-10% van de sociale huurwoningen toegewezen aan statushouders. Als er die jaren gewoon doorgebouwd was, zou dat geen enkel probleem geweest zijn. Kortom ook in de gemeente Aalten zullen we echt de discussie aan moeten gaan: welke type woningen, welke prijsklasse en voor welke doelgroep huishoudens zullen we in de toekomst moeten bouwen. Alleen maar doorbouwen voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) zal ook leiden tot te veel ruimtegebruik en wellicht leegstand.

  Wie wat verder wil doorlezen over de oorzaak van de woningcrisis, kan hier terecht:
  Migranten, asielzoekers vooral, als oorzaak van de wooncrisis – klopt dat? (trouw.nl)


   

 • Bouwen wij de goede woningen?

  Redactie, 3 december 2023

  Sociale woningbouw is van belang voor mensen in een kwetsbare positie. Allereerst het woningbouwplan op het oude terrein van de Wegwijzer in Dinxperlo. Het programma voorziet daar in de bouw van 15 betaalbare woningen (koopprijs onder de € 230.000 en huurprijs onder de huurtoeslaggrens van plm. € 800,–). En het proces is bijzonder. Er is een ontwikkelprijsvraag uitgeschreven en bouwbedrijven konden een offerte doen binnen allerlei randvoorwaarden. Het lukte dus zo om toch betaalbaar te bouwen.

  Tijdens de gemeenteraadsvergadering werden de eerste besluiten genomen om rond de Slingeplas in Bredevoort een plan Slingerplas-Brook te realiseren met plm.80 woningen, verplaatsing van sportvelden en inrichting van een soort sportlandschap (Sportpark Oost volgens wethouder Kok). We staan nog echt aan het begin en de grootste vijand, zeg uitdaging op die plek is water. We moeten zoveel mogelijk vasthouden, maar moeten ook kunnen bouwen op het laaggelegen terrein. Het waterschap heeft z’n twijfels. Maar de raad is unaniem voor het doorzetten van dit plan.

  Aan welke woningen is behoefte?

  De vraag is dan wel welke woningen moeten er dan komen? Daar moet goed over nagedacht worden. Over het algemeen wordt nog teveel in gezinswoningen gedacht. Terwijl in 2050 (over 25 jaar, huizen zet je voor 50 jaar) 50% van de huishoudens naar schatting uit alleenstaanden bestaat. Bovendien zal over 20 jaar de dubbele vergrijzing op z’n hoogtepunt zijn. Dus moet er dan ook ruimte zijn voor “hofjes” waarin bewoners voor elkaar zorgen. Die wel weer makkelijk om te zetten zijn, want de babyboomers zullen natuurlijk ook over zo’n 25 jaar uitgestorven zijn met achterlating van hun grote huizen. En dan moet je nog rekening houden met het gegeven dat gezien de inkomensverschillen in Nederland er steeds meer mensen aangewezen zijn op sociale huurwoningen. In de gemeente Aalten bestaat 18% van de woningvoorraad uit sociale huur woningen. De inkomenssituatie van onze inwoners is zo dat ongeveer 50% van onze inwoners in aanmerking komt/aangewezen is op die sociale woningbouw. De minister wil voor heel Nederland naar 30%. In de Achterhoek is afgesproken dat bij nieuwbouw projecten 28% sociale huur moet zijn. Dus er moet nagedacht worden over hoe dat moet. Moet je misschien de hoogte in en gezien de doelgroep ook met appartementengebouwen rekening houden.

 • Mini-symposium Inburgering

  Joop Wikkerink, 26 november

  Maandagavond organiseerde Laborijn een bijeenkomst voor raadsleden waar de ontwikkelingen binnen het veld van werk en inkomen, participatie en uitkeringen belicht werd.  Laborijn is een gemeenschappelijke regeling van de drie gemeenten Aalten, Montferland, en Doetinchem. De raad van Montferland had een andere bijeenkomst. Andere raadsleden waren ook druk want uit Aalten waren 4 raadsleden aanwezig en uit Doetinchem zo’n 8.  Jeroen Spruit (alg bestuurder Laborijn) gaf aan dat het aantal huishoudens met een participatie-wet-uitkering weer licht stijgt. In Aalten ook vooral als gevolg van instroom uit een AZC. Maar ook de uitstroom is nog steeds rond de 60-70. Dus het saldo stijgt iets. Nu 285 huishoudens in Aalten.  Op de onderstaande foto is mooi te zien wat de missie en werkwijze van Laborijn is t.a.v. bestaanszekerheid en werk.
   

  Na de pauze begaven we ons naar het bedrijfsrestaurant waar het mini-symposium “Inburgering” plaats vond. Eerst maar eens een uitleg over het verschil tussen de oude wet inburgering (tot 2022) en de nieuwe (vanaf 1 januari 2022). Het moment van het verkrijgen van een verblijfsvergunning is bepalend voor onder welke wet men valt. In de eerste maanden kwamen nog vooral “oude wetters” naar Aalten. Inmiddels zijn er tegen de vijftig mensen die een inburgeringstraject volgen. Een traject bestaat uit maatschappelijke begeleiding (door Figulus), Nederlandse taal via een leerroute (via Laborijn en taalaanbieders), en het zoeken naar werk (Laborijn en WerkgeversServicePunt). 
  Er is een uitstekende samenwerking tussen Figulus en Laborijn en de gemeente Aalten (bijzondere bijstand voor huisinrichting.) Wat de werkwijze in de Achterhoek door Laborijn en haar partners uniek maakt is het inzetten van cultuurvertalers. Dit zijn ervaringsdeskundigen (ook erkende vluchtelingen) die vaak ook de taal spreken en de gewoontes kennen. Zij proberen met raad en daad een brug te slaan tussen de verschillende culturen. Een aantal van hen stelden zich voor en gaven veel voorbeelden van hun werk. 
  Wat duidelijk is dat inburgering een moeilijk proces is. Het gaat niet alleen om taal, ook om de gewoontes leren kennen. Maar het is ook van belang dat de “ontvangende cultuur” open staat en de inburgeraar opneemt en wegwijs maakt. Daar schort het nogal eens aan en ook internationale ontwikkelingen in een land kunnen van invloed zijn. Het was toen nog geen woensdag geweest. 
   

 • Verkiezingen: ruk naar rechts

  Joop Wikkerink/Bert Weevers, 26 november 2023

  Verkiezingen in Aalten: ruk naar (radicaal) –rechts; christelijke partijen gedecimeerd. 
  We kunnen er niet omheen. De aardverschuiving die verkiezingen heet. Weliswaar op landelijk niveau, voor de tweede kamer. Maar ook van invloed op onze lokale samenleving, de onderlinge verhoudingen en de gevolgen voor het gemeentelijk beleid.
  Algemeen politiek klimaat
  Allereerst iets over het algemene politieke klimaat. Je zag de laatste tijd een grote aandacht voor vraagstukken als wonen, bestaanszekerheid, zorg en klimaat, landbouw, biodiversiteit.
  Kijk naar de klimaatmars van 12 november met 85.000 deelnemers. Het onderwerp bestaanszekerheid in bijna elk programma; brede steun voor energietoeslag en veel zorgen om de houdbaarheid van de zorg. Zelfs CDA-minister de Jonge kwam met een forse taakstelling voor sociale woningbouw. Er hing een sfeer van verandering in de lucht. Vorige kabinetten schoven problemen voor zich uit, de uitvoering zoals bij Belastingdienst en UWV liep vast. Dus het moest anders.
  En dat anders kon je zien in de partijprogramma’s. Vaak meer invloed van de overheid, meer aandacht voor klimaatmaatregelen, steun aan minima en middengroepen als het om bestaanszekerheid gaat, meer aandacht voor betaalbaar bouwen.  Je zou kunnen zeggen dat de programma’s naar links opschoven. Dat zie je ook mooi in het onderstaande plaatje. Een overzicht van de programma’s die allemaal de laatste 20 jaar naar links opgeschoven zijn

  Kennelijk had niemand voldoende rekening gehouden met de olifant in de kamer: migratie en asiel. De VVD probeerde daar wel een thema van te maken, maar dat bleef nog een beetje binnen de perken totdat Yeşilgöz de deur naar de PVV openzette. Wilders ging zich als Milders opstellen en geholpen door Johan Derksens en consorten ging het helemaal los en stapte Nederland en ook Aalten de laatste dagen voor de verkiezingen massaal over naar rechts en superrechts. Met een simpele boodschap: alle zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon als er minder migranten ons land binnenkomen. 

  Uitslagen Aalten en Achterhoek.
  Hieronder plaatjes van de uitslagen van Aalten, een tabelletje wat de Achterhoek stemde en het landschap bij eerste, tweede en derde voorkeur.

  Aalten en Achterhoek rechtser
  Wat valt op. In vergelijking met landelijk stemt de Achterhoek rechtser. Dat is altijd al zo. Platteland is cultureel gezien behoudender. Heeft ook te maken met tegenstelling stad-platteland-sentiment. Bovendien is het Oosten de thuishaven van Omtzigt en leeft er ook nog een sterk BBB-sentiment. Zie hier de verschillen tussen rechts verklaard t.o.v. de landelijke uitslagen (iets minder PVV, meer BBB en NSC). Traditioneel is links, GL-PvdA, SP, PvdD, Volt, niet groot in de Achterhoek. 
  Ook in Aalten een ruk naar populistisch rechts. Wat daarbij ook opvalt is het enorme verlies van alle christelijke partijen. Bij CDA minder dan in omliggende plaatsen. Maar ook CU en SGP verliezen echt. Opgeteld scoren de rechtse partijen tegen de 70%. 
  De landelijke winst van GL-PvdA van 9 zetels zie je in Aalten veel minder. Daar blijft deze partij steken op 10,5% een winst van slechts 1,8%.  Links is in Aalten kleiner dan landelijk en verliest. 

  Analyses.
  Je hoort de laatste dagen natuurlijk talloze analyses en verklaringen. Ook weer de vraag waarom de peilingen er weer zo gigantisch naast zaten. En ook de vraag waarom een groot deel van de kiezers zo beweeglijk is (Baudet, BBB, PVV) en de “verlossing” altijd bij rechts verwacht. Dus ook de vraag waarom ook in de gemeente Aalten de PVV zo enorm heeft toegeslagen. Een paar observaties.
  1.Ik denk dat het te maken heeft met de onzekerheid van mensen. De maatschappij is ingewikkeld geworden. Het bestaan is voor grote groepen (ook de middengroepen) onzekerder geworden. Er is een afkeer ontstaan van de onmachtige overheid die niks oplost. Een afkeer van “Den Haag”. Daarom snapte ook aanvankelijk niemand waarom de VVD zo groot bleef in de peilingen. Totdat zij de deur naar de PVV openzette en veel mensen dachten: er moet iets veranderen, ik ben onzeker over de toekomst, ik ben eigenlijk een beetje bang, dus vasthouden wat ik heb, geen grote veranderingen, er wordt mij voorgezegd dat migranten mijn problemen veroorzaken; dan maar veranderen over rechts: terug naar een Nederland voor Nederlanders en achter de dijken. Nostalgisch conservatisme, noemt men dat. 
  2.Een tweede is er het sentiment platteland-stad. Vooral een cultureel sentiment. Men moet hier in de Achterhoek niet zo veel hebben van regenboogvlaggen, havermelk, vegetariërs, kunst, cultuur en ingewikkeld gedoe rond klimaat en stikstof. Nou is er ook echt wel iets mee aan de hand. Dat zegt ook het rapport “Elke regio telt”, waarin haarfijn aangetoond wordt dat de blik vaak gericht is op de Randstad. Ook door bestuurders en politici. 
  3.Een derde is dat wij als progressieve beweging die klimaat, bestaanszekerheid (waaronder werk, wonen en zorg) op de eerste plaats stelt, onze boodschap in onzekere tijden niet goed over het voetlicht brengen. De algemene mening lijkt: van links mag je niet meer vliegen, barbecueën, moet je inleveren en meer belasting betalen. Totale onzin natuurlijk zie de CPB-berekeningen. Maar wij laten ons nog wel eens verkeerd framen door rechts. Zie de vele leugentjes en leugens die Yeşilgöz over de standpunten van GL-PvdA verspreidde. En ze komt er nog mee weg ook.  Dus er moet iets met een campagne gebeuren.
  4.Ten vierde: politiek, bestuur, de grote uitdagingen zijn ingewikkeld. Er zijn geen simpele oplossingen. Terwijl je over de hele wereld ziet dat populisme, wat betekent simpele surrogaat oplossingen voor ingewikkelde problemen, opkomt. Dat is misschien ook wel te begrijpen. Grote groepen mensen baseren hun oordeel op fake news, papegaaien elkaar na, kijken naar uiterlijkheden of zoeken naar entertainment (VI) en kiezen voor de simpele oplossing, zonder zich te verdiepen in de werkelijke oorzaak van problemen en de oplossingen die de diverse partijen daarvoor hebben.
  5. Ten vijfde: de traditionele partijen die het land volgens velen in de soep lieten lopen met verkeerde keuzes. Die onvoldoende hebben gedaan om de problemen van klimaat, stikstof, armoede/bestaanszekerheid, wonen, zorg en platteland echt aan te pakken; die fouten met grote nadelen voor groepen in de bevolking niet hebben gerepareerd (toeslagenaffaire, Groningen, asielopvang); die onvoldoende hebben gedaan om het vertrouwen van kiezers te verdienen door onderling gekibbel, gebrek aan visie, geen verantwoordelijkheid nemen, pluche-plakken, politiek geheugenverlies. Samengevat: partijen die dogmatisch de vrije markt prediken en daarmee het kapitaal dienen en de mensen vergeten.
  Geen wonder dat de afkeer van ‘de politiek’ een uitlaatklep zocht. Maar wat nooit geldt: Zorgen los je niet op door zondebokken aan te wijzen.

  Gevolgen voor Aalten
  Welke invloed heeft dit allemaal op de Aaltense verhoudingen. Hier is geen PVV, geen NSC; hier zijn de christelijke partijen, vooral het CDA groot en invloedrijk.  Welk beleid zou veranderd kunnen gaan worden waar we in de gemeente last van hebben.
  Je kunt er nog niet veel van zeggen maar ik ben bang dat de goede ontwikkelingen in de zorg m.b.t. tot preventie worden teruggedraaid of niet doorgezet worden, dat noodzakelijke klimaatmaatregelen (de opwarming gaat harder dan gedacht), teruggedraaid worden, dat de biodiversiteit en natuur het zwaar krijgt en dat groepen migranten zich hier minder thuis gaan voelen, de Nederlandse invloed in het buitenland  beperkt wordt en dat vrijheid alleen voor witte Nederlanders geldt.
   


  Hoe moeten wij als Aaltense politiek reageren en handelen?
  Maar allereerst is mijn grootste zorg de polarisatie in de samenleving. Dat we met de ruggen met verharde standpunten tegenover elkaar gaan staan. Daarom moeten wij de verbinding zoeken, het gesprek aangaan. Hameren op solidariteit in plaats van egoïsme. Op vrijheid die niet ten koste mag gaan van een andermans vrijheid. Ik denk dat de raad daar ook een belangrijke rol kan spelen. Er komt een raadsbrede motie aan de orde die de burgemeester opdracht geeft meer werk te maken van participatie. Ik zou er ook onder willen verstaan: verbinding zoeken, gesprekken stimuleren, veiligheid bieden aan alle groepen, iedereen is van waarde, iedereen mag er zijn.
  Ten tweede is natuurlijk onze plicht om er steeds op te wijzen dat het aanwijzen van zondebokken de zorgen van mensen niet oplost.
  Ten derde moeten wij keihard doorgaan met het op lokaal niveau werken aan de grote uitdagingen van deze tijd: klimaat en bio diversiteit als opdracht aan de wereld van onze kinderen en kleinkinderen, bestaanszekerheid als opdracht voor mensen die niet mee kunnen daaronder ook toegang tot wonen, zorg en onderwijs, kansengelijkheid. 
  Ten vierde moeten we wellicht onze boodschap anders formuleren. Links, progressief beleid leidt niet alleen maar tot allerlei verboden en beperkingen, maar je krijgt er een schonere, gezondere wereld voor terug. Dat is een lastige boodschap in een door Black Friday en overconsumptie gedreven maatschappij, maar je ziet aan de kracht van burgerinitiatieven dat het kan. En veel directe en indirecte winst opleveren.

  Toen Trump verslagen werd door Joe Biden zong Bruce Springsteen bij de inauguratie van Joe Biden de prachtige klassieker “Land of Hope and Dreams”: Iedereen mocht mee, juist de zondebokken en de outcasts naar het land waar dromen niet gedwarsboomd worden en de klokken van vrijheid luiden. Een tekst om de zwarte slaven, illegale immigranten een hart onder de riem te steken. Ook in Nederland een hoopvol perspectief.

   

 • Nieuwe ouderenhuisvesting

  Joop Wikkerink, 18 november 2023

  Dinsdagmiddag gingen beleidsmedewerker Danielle Wensink en ik op bezoek bij Stichting Marga Klompé. We spraken over het nieuwe concept van ouderenhuisvesting in de Willebrordhof (oude kleuterschool). Daar komen 12 appartementen /studio’s voor mensen die wel op de wachtlijst staan voor een verzorgingshuis, maar toch zo zelfstandig mogelijk willen wonen met ondersteuning van hun bestaande netwerk. Dat laatste is interessant, want niet alles is zorg bij oudere mensen. Dat betekent ook dat in het personeelsbeleid niet per se alleen maar verzorgenden, mensen met een verpleegkundige achtergrond, maar ook bijv. medewerkers met een welzijnsachtergrond komen. Dan wordt de personeelsvijver waarin gevist kan worden iets groter.
  Hier twee schetsontwerpen van Willebrordhof • Afscheid van Yehor

  Joop Wikkerink, 18 november 2023


  Een heel bijzondere activiteit, toevallig op de “dag van de Ondernemer” was het afscheid van een Oekraïense werknemer bij Huiskes-Kokkeler, de garage aan de Ringweg. 
  Er wonen in Aalten zo’n 78 mensen uit Oekraïne. Ze zijn gevlucht voor de oorlog. Een van hen is Yehor. Hij wordt  begeleid door Colet Migchelbrink van Laborijn.
   

  Colet: 
  “Yehor was 17 toen hij in Nederland kwam. Hij was in Oekraïne bijna klaar met zijn opleiding tot automonteur en wilde eigenlijk niks liever dan als automonteur aan het werk gaan in Nederland. Hij werd binnen 3 maanden 18 en na goede gesprekken met de leerplichtambtenaar en de belofte van een leuke baan bij Huiskes Kokkelder gingen we aan de slag. 
   
  Yehor ging aan het werk bij Huiskes Kokkelder en dat ging onwijs goed. Yehor was heel blij, kon het vak nog beter leren en leerde Nederlands. Huiskes Kokkelder is ook erg enthousiast over hem en ze wilde hem graag houden. 
   
  Nu is Yehor 18 geworden afgelopen zomer en hij heeft nu besloten terug te gaan naar Oekraïne. De precieze redenen wil hij niet vertellen, maar wij verwachten vanwege de dienstplicht.“
   

  Vrijdag op “de dag van de ondernemer” gingen Colet en ik naar Huiskes-Kokkeler aan de Ringweg. We bedankten de mensen van de garage voor hun inzet. We aten gebak met Yehor en natuurlijk moest hij op de foto met zijn collega’s  Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Kijk eens wat een goede sfeer.  We gaven hem een hand met een lach en een traan. Ik sprak de hoop uit dat hij ooit nog eens op vakantie terug kan komen als de oorlog over is.
 • Bestaanszekerheid: indrukwekkende avond

  PvdA-afd. Doetinchem, 18 november 2023

  Het hoogtepunt van deze maandag was het themacafé “Bestaanszekerheid” wat ik namens de afdelingen van GroenLinks-PvdA en de daarbij horende wethouders organiseerde in ‘De Streeckgenoot’ in Doetinchem. Natuurlijk een beetje een avond in het teken van de verkiezingen, maar eigenlijk toch wel een bijeenkomst waar de inhoud en niet de kreten de boventoon voerde. Met zeer interessante informatie van (beleids)deskundigen maar nog treffender ervaringen van “ervaringsdeskundigen”.  Hieronder een verslagje wat de PvdA-afdeling Doetinchem maakte. Er zijn presentaties beschikbaar van de inleiders. Wil je ze hebben stuur dan een mail naar j.wikkerink@aalten.nl
   

  Bestaansonzekerheid is het hedendaagse woord voor armoede. Een avond georganiseerd door de regionale afdelingen van GroenLinks-PvdA moesten de aanwezigen geen politieke, maar inhoudelijke avond bezorgen. Een avond met een boodschap.
  Martin Pragt is ervaringsdeskundige en de moderator van deze avond. Hij vroeg aan Kaylee Kruithof Kremer, eveneens een ervaringsdeskundige, naar de oorzaak van haar bestaansonzekerheid en het moment waarop ze hulp ging zoeken.
  De ervaring leert dat veel mensen heel laat hulp inroepen. Dit door een hardnekkig stigma wat bij deze problemen regelmatig om de hoek komt kijken.


  Peter van Leeuwen is secretaris van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en lid van de Commissie Sociaal Minimum. Hij presenteerde de verschillende definities van bestaanszekerheid. Dat waren er nogal wat. Recent heeft deze commissie een rapport opgesteld, dat naar de minister en de Tweede Kamer is gestuurd. Ook kwamen de landelijke maatregelen aan bod, zoals de toeslagen en het minimumloon, die moeten helpen om een bestaanszekerheid te kunnen garanderen. Alleen gaan al deze maatregelen gepaard met een bureaucratische rompslomp en zijn deze algemeen en niet specifiek voor ieder individu met zijn of haar specifieke problematiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een handicap.
  Er volgde een muzikaal intermezzo van Rocco Ostermann. Hij is bekend als schrijver van de column ‘De Buitenstaander’ en als muzikant bij diverse bands zoals Shaking Godspeed en Donnerwetter. Grote inspiratiebron voor Rocco is Johnny Cash. Over het algemeen geen muziek waar je nu erg opgewekt van wordt, maar wel passend bij het thema van deze avond.


  Na de pauze was het woord aan Kim Houben. Zij is procesmanager bestaanszekerheid bij Divosa, de landelijke vereniging van managers in het sociaal domein. Zij vertelde met name over de maatregelen die locale overheden kunnen aanwenden om bestaansonzekerheid tegen te gaan. Dit kan per gemeente nogal verschillen. De gemeente Waalwijk is een mooi en positief voorbeeld waar mensen aan de onderkant financieel worden ondersteund. Inkomensondersteuning, meedoen mogelijk maken, betaalbaar wonen, zorg en onderwijs toegankelijk houden.


  Steven Kroon was de laatste spreker en behandelde drie schrijnende casussen die aanklopten bij de Mini Manna markt. Steven is directeur van de Stichting Mini Manna. Schulden, leefgeld waar je geen fatsoenlijke maaltijd mee kunt bereiden veroorzaken langdurige stress. Dit laatste heeft een desastreus effect zowel op de volwassenen als ook de kinderen. Het eerste wat gerealiseerd moet worden is een stabiele financiële situatie. Wanneer dit het geval is kan men pas gaan denken aan werk en/of opleiding.
  De boodschap van deze avond is niet om tegenover deze mensen te gaan staan en met oplossingen proberen hun problemen op te lossen. Ga naast deze mensen staan en probeer in samenspraak tot een oplossing van hun probleem te komen. Behandel ze als gelijken en niet als probleem. Het vertrouwen in overheid en instanties is compleet verdwenen. Dit vertrouwen zal weer hersteld moeten worden en dat is vaak een lange weg, die met kleine stapjes te realiseren is.


 • Achterhoek-treintoer Lisa Westerveld

  Joop Wikkerink, 12 november 2023

  Kamerlid haalt een lange lijst wensen uit Achterhoek op.
  Achterhoek-treintoer Lisa Westerveld.

  Achterhoek, november – Zaterdag 11 november treinde Lisa Westerveld door de Achterhoek: veel enthousiaste mensen, gastvrij onthaal en leuke, inhoudelijke gesprekken.

  Stops in vier plaatsen.

  De trommelaars van SamBam begeleidden Lisa van station naar de Markt in Zutphen waar ze in discussie ging met de twee fractievoorzitters van Groen Links en PvdA in de raad van Zutphen. De boodschap van de kiezers was hier duidelijk: de campagne moet harder, helderder en duidelijker.
  Op het station van Vorden ging Lisa in gesprek met de aanwezige partijleden en reizigers over Openbaar Vervoer. Een studente uit Halle, die studeert in Nijmegen schetste de bijna-onmogelijkheid alle colleges te volgen.
  Bij de Tapperij in Ruurlo kwam jong en oud bij elkaar om aandacht te geven aan de positie van Wajongers en de kleine ziekenhuizen.

  Discussie met lokale smaakmakers in Winterswijk

  Het sfeervolle Doopsgezinde kerkje was goedgevuld met mensen uit Winterswijk en omgeving. Hier was gekozen voor een panel-discussie met een  aantal lokale notabelen. Het ging over vergrijzing, naoberschap en vrijwilligerswerk, de noodzaak van goed onderwijs en cultuur voor het platteland.

  Lisa ging  in het Doopsgezinde Kerkje in gesprek met Winterswijkers: Jeroen Sanders van het Komrij College, Gerben Grooten van Boogie Woogie, jonge ondernemer Inou Heideman winnaar van De Toffe Peer, Mark van Dam van de Wuh en Max van Eck raadslid van de PvdA.
  Gespreksleider Joop Wikkerink (wethouder Progressieve Partij Aalten) daagde het publiek en de gasten uit een lijstje te maken met wensen voor de Achterhoek. Dat lijstje kwam er, met de volgende onderwerpen.

  Achterhoekers verzinnen zelf de oplossingen

  In de Achterhoek heerst de stemming dat het er niet meer zo bij hoort, dat Den Haag ons wat vergeten is. We zijn dus gewend om zelf oplossingen te bedenken en dat politiek niet zo belangrijk is. Maar voor de leefbaarheid, voor goed onderwijs, goede zorg en een breed cultureel aanbod zijn voorzieningen nodig en daar moet het Rijk zich om bekommeren.

  Investeringen keihard nodig.

  Er moet geïnvesteerd worden in de landelijke gebieden. Na jaren van veel aandacht voor individuen is er langzamerhand aandacht nodig voor saamhorigheid. Die voorzieningen zijn niet vanzelfsprekend, daar moet ook geld voor zijn. Investeren in de Randstad is op het eerste gezicht efficiënter, maar op den duur valt ons land uit elkaar als wij geen zorg, onderwijs, sport en cultuur meer hebben. Cultuur is het bindmiddel in de samenleving en daarop wordt steeds bezuinigd. Cultuur is meer dan muziekles, voor Boogie Woogie is veeleer de centrale vraag: hoe staan wij ten dienste van de samenleving. Er zijn vrijwel geen ontmoetingsplekken meer in Winterswijk, plekken waar je veilig fouten kunt maken, waar je leert voor het leven. Werkgelegenheid en mobiliteit zijn hot issues. Hoe komt een bedrijf aan stagiairs, als Winterswijk niet te bereiken is en er geen woongelegenheid is? Het rendement is hier echt niet minder, maar de omstandigheden zijn veel moeizamer dan in het westen.

  Structurele zaken als onderwijs, zorg, cultuur en welzijn worden op het bordje van de gemeente geschoven en die krijgen dan ook nog de bezuinigingen. En als wij elk probleem zelf wel oplossen, keert dat succes zich tegen ons.

  Wonen, zorg  en de dubbele vergrijzing

  Op het gebied van wonen en zorg is met de oplopende vergrijzing nog veel te doen. Waar veel ouderen eenzaam in een groot huis wonen en jongeren niet aan woonruimte kunnen komen, is iets mis. Waar medewerkers van thuiszorg zich van hot naar her spoeden en er een tekort aan verpleegkundig personeel is, moet structureel worden ingegrepen. En dat is geen Winterswijks probleem. Er moet geïnvesteerd worden in de basis, niet alle doelgroepen moeten gescheiden worden benaderd, we moeten generaties weer verbinden, ook in woonvormen. Met betere voorzieningen zonder allemaal schotten tussen mensen en beleidsterreinen is er ook minder zorg nodig en bestrijd je het gevoel dat we een afgehaakt stukje Nederland zijn.

  De meegereisde politiek assistent van Lisa Westerveld schrijft een schriftje vol met alle suggesties waar :”Den Haag” mee aan de gang moet. Maar ook als Achterhoek moeten we ons laten horen, zegt Lisa.

 • Algemene Beschouwingen: grondwet

  Esther Diepenbroek, 10 november 2023

  Inleiding
  Dit jaar 175 jaar geleden is de grondwet afgekondigd. Een belangrijk moment voor onze rechtstaat: de Grondwet geeft ons de mogelijkheid de lokale democratie vorm te geven. De Grondwet geeft ons ook sociale grondrechten; precies die zaken die wij als PP ook belangrijk vinden; de kapstok voor onze Algemene Beschouwingen.

  Volgens onderzoek is de top-vijf van onze maatschappelijke uitdagingen: Gezondheidszorg, bestaanszekerheid, wonen, immigratie en asiel en klimaat en duurzaamheid.

  Bestaanszekerheid.
  Bestaanszekerheid lijkt wel het meest gebruikte woord van de laatste tijd.
  Maar wat is bestaanszekerheid? Welvaart verliezen is niet hetzelfde als arm zijn.

  Bestaanszekerheid is meer dan geld hebben voor de maandelijkse vaste lasten en boodschappen. Het gaat ook en vooral om gehoord en gezien worden, volwaardig behandeld worden, eigenwaarde en kansengelijkheid. Daarom is herijking van het armoedebeleid zo belangrijk. De fractie van de PP ziet dat er steeds meer een scheve verdeling van de welvaart is.

  Gezondheidszorg.
  Wij moeten de zorg anders gaan inrichten om deze toekomstbestendig te maken.
  Wij zouden als raad meer de samenleving in moeten om duidelijk te maken dat de zorg van nu niet meer de zorg is van 10 jaar geleden en over 10 jaar niet meer die van nu.

  Het college heeft ons via GGD, Regiobeeld en Regioplan op de hoogte gehouden van de vorderingen van IZA en Gala. Nu dit concreter wordt willen we juist zien dat preventie hierbij hoofdprioriteit heeft.

  Kunst en cultuur
  Kunst en cultuur zijn van levensbelang voor een vitale samenleving. Ontspanning na een harde werkweek, genieten van een mooi concert, maar vooral ook nieuwe perspectieven bieden zijn enkele kernwaarden. Naast natuurlijk het onderlinge gesprek, de persoonlijke ontplooiing en het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschapszin. Gemeenschapshuizen, kulturhuser, musea en multifunctionele concepten verdienen dan ook onze steun.

  Wonen.
  U kent ons van onze pleidooien voor meer sociale huurwoningen. De noodzaak wordt alleen maar groter. Ook in Aalten moeten we op zoek naar alternatieven, denk aan kamerverhuur en tijdelijke oplossingen zoals tiny houses en ook kleiner bouwen. Daarbij is het wonen zo duur omdat wonen aan de markt is overgelaten. In onze ogen zou wonen een recht moeten zijn, zoals het bedoeld is in onze grondwet. Bevordering van sociale huur door de gemeente is dus een must.

  Asiel en migratie.
  We zijn de tijd voorbij dat we als gemeenten naar elkaar kunnen wijzen, we moeten juist samenwerken. Opvang hoeft niet altijd in een gezinswoning. Er moet ook gekeken worden naar alternatieven.

  Migratie is een structureel verschijnsel, waar wij maar deels controle over hebben. Door toenemende ongelijkheid, armoede, oorlogen en klimaatverandering zullen de komende decennia structureel forse aantallen migranten naar Europa komen. Anderzijds stevent Nederland af op een structureel arbeidstekort, vooral in de zorg, onderwijs, maakindustrie, IT, horeca. Dat betekent dat wij zonder aanvulling van migranten de economie niet draaiende kunnen houden en dat we die dus hard nodig hebben.

  Duurzaamheid en milieu.
  Het lijkt alsof deze begroting de twee olifanten in de kamer niet opgemerkt heeft. Twee van de grootste uitdagingen van deze tijd, het klimaat en biodiversiteit, krijgen veel te weinig aandacht.
  We weten dat er mede op ons aandringen klimaatbeleid is en dat er flinke budgetten voor zijn, maar dat lezen we in de begroting niet terug.

  Nieuwe inzichten gaan ervoor zorgen dat de landbouw de komende tijd drastisch gaat veranderen. De grote vragen zijn: Hoe kunnen we boeren daarbij helpen? Hoe kunnen we natuur en landbouw écht versterken? In een plattelandsgemeente als Aalten zijn dit cruciale vragen.

  Aalten kan een mooie rol gaan spelen in de landelijke en provinciale ambitie om meer bomen te planten. We kennen allemaal de voordelen van bomen. Ook herziening van het kapbeleid hoort daarbij. We stellen voor de herplantplicht aan te vullen met een bomenfonds.

  Versterking democratische Rechtsorde.
  Afsluitend: we begonnen deze beschouwingen met de grondwet van Thorbecke die dit jaar 175 jaar bestaat, de basis van onze rechtstaat. De Adviescommissie ‘Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde’ concludeert echter dat diverse burgers systematisch worden benadeeld door de manier waarop de democratie nu functioneert. Door uit te gaan van de prestatiesamenleving, zelfredzaamheid en bedrijfsmatig denken sluit de overheid niet goed aan bij wat mensen nodig hebben. Beleid wordt bovendien vooral gemaakt door mensen die zelf niet ervaren wat de keuzes in de praktijk betekenen. De burger keert zich daardoor af van de overheid.

  Een advies van de commissie is: geef de sociale grondrechten meer inhoud en betekenis. Daar hebben wij met deze beschouwingen in de gemeente Aalten een voorzet voor gegeven. We hopen dat u allen met ons deze handschoen oppakt en wilt werken aan een gemeente waar iedere burger kan, mag en wil zijn.


 • Situatie op de arbeidsmarkt nijpend

  Joop Wikkerink, 4 november 2023

  Op de aankondiging staat: Kennisbijeenkomst Realisatie en toekomst Uitvoeringsplan Inclusieve Arbeidsmarkt. Een hele mondvol, maar weer een loot aan de stam van de arbeidsmarktregio Achterhoek. In het sjieke Hanzepand in Doetinchem kwamen zo’n 60 betrokken professionals en bestuurders bij elkaar om stappen te zetten in de inclusieve arbeidsmarkt. Zoveel aanwezigen, zoveel enthousiasme, maar ook zoveel innovatieve ideeën en deskundigheid maakt mij eerlijk gezegd wel blij. Hoe lang zijn we nu al niet bezig om te ijveren voor een meer inclusieve arbeidsmarkt, ook als oorspronkelijke bedoeling van de participatiewet. Nu dringt in brede lagen van de samenleving door dat ons arbeidsmarktprobleem alleen opgelost kan worden als de arbeidsmarkt echt inclusief wordt.

  De dag ervoor op donderdag werden nl. de regionale cijfers gepresenteerd over de arbeidsmarkt. Daarin de verwachting dat de krapte nog 30 jaar aanhoudt (gezien de demografische ontwikkelingen). Onder een inclusieve arbeidsmarkt verstaan we dan dat iedereen met zijn talenten kan meedoen. Soms moeten daarvoor wat aanpassingen gedaan worden in de werkplaats, organisatie, instructies of begeleiding. Soms moeten er wat obstakels opgeruimd worden en soms moet er iets minder traditioneel gekeken worden naar bijvoorbeeld vacatures of functieomschrijvingen.


  Winst van deze bijeenkomst vond ik dat juist ook VNO/NCW een aantal rapporten en gedachtes omarmt die in deze blogs ook wel vaker besproken zijn. Een belangrijke constatering, ook van de werkgevers is: ongeveer 50% van de mensen in de bijstand zou met juiste maatwerkbegeleiding productieve arbeid naar vermogen kunnen verrichten. De andere 50% niet en is aangewezen op bijv. dagbesteding. Verspreid over de hele dag waren er enkele workshops over nieuwe benaderingen om mensen richting werk te begeleiden. Te noemen vallen de “life-coach” (iemand die met v.n. jongeren naar alle aspecten van de leefdomeinen kijkt en die met elkaar in overeenstemming brengt); het taalhuis en de gerichtheid op basisvaardigheden (niet alleen laaggeletterdheid, maar ook rekenvaardigheid en communicatievaardigheden die nodig zijn om je door dit ingewikkelde leven te slaan); de doorbraak methode (ook een totaal-aanpak waar steeds onorthodoxe oplossingen beproefd worden die misschien soms volgens de beleidsregels niet kunnen maar niet op gespannen voet staan met de wet) en de “buitenboordmotor” (een bijna wetenschappelijk onderzoek naar de hick-ups bij “overstappen” van de ene baan, sector of branche naar de andere). Simpel switchen is daar een mooi voorbeeld van. Dus met een zak vol inspiratie en ideeën (en kennis) weer naar huis.


 • De Doe-agenda: mensen naar werk

  Joop Wikkerink, 4 november 2023  Dinsdag was er in Ulft (Het Ouhrlokaal van de Dru) een soort eindverantwoording van de zgn. DOE-agenda. 
  Vanuit de Doe agenda ‘Perspectief op Werk’ richten we ons op werkzoekenden voor wie de weg naar betaald werk lastig is. We ontwikkelen innovatieve werkwijzen om meer mensen op een duurzame manier te laten deelnemen op de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met publieke partners en werkgevers. Onze aandacht is vooral gericht op 4 prioritaire sectoren die het meest kansrijk zijn om werkzoekenden aan het werk te helpen. De Doe agenda loopt af op 1 juli 2023. De succesvolle initiatieven willen we borgen in bestaande regionale dienstverlening. Op deze manier maken we geleidelijk de overgang van activiteiten onder de vlag van de Doe Agenda naar die van het Uitvoeringsplan Inclusieve Arbeidsmarkt.  

  Op drie thema’s werden de resultaten gepresenteerd. We discussieerden verder over het vervolg. Instroom statushouders (volgens nieuwe wet inburgering); inwoners die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. (met een WIA-uitkering) en “blijven innoveren in een regionaal innovatielab”. 

  Het aardige was natuurlijk dat een van de inwoners van onze gemeente dhr. Mahoud als voorbeeld genoemd werd en met behulp van een cultuurvertaler kon aangeven hoe hij het werk in de keuken bij villa Ruimzicht vond. Dhr. Mahoud heeft ook de hapjes verzorgd bij de laatste bijeenkomst van mensen die een participatieverklaringstraject volgen bij Figulus. Dus we hebben elkaar nog weer eens even de hand geschud. Die motivatie en betrokkenheid van mensen met een wat moeilijker positie op de arbeidsmarkt zijn natuurlijk maatgevend voor het succes, zo vertelde ik in mijn felicitatie-toespraakje aan het eind.
 • “Moderne slavernij”

  Redactie, 3 november 2023

  Peter Hinze, burgemeester van Emmerich:
  “Slechte uitzendbureau’s dumpen arbeidsmigranten onze stad”.

  Bredevoort, vrijdag – In Emmerich wonen naar schatting 600 geregistreerde arbeidsmigranten en 700 niet-geregistreerde. Vaak in door stromannen opgekochte slechte woningen met veel mensen in één huis. De huizen in Emmerich zijn aanzienlijk goedkoper in Nederland. Door twijfelachtige uitzendbureau’s worden mensen dagelijks naar de vleesverwerkende industrie in Nederland vervoerd. Ze werken net over de grens tot in Brabant en Utrecht toe. Ze gaan heel vroeg weg en komen tegen acht uur ’s avonds weer terug. Dan zijn ze te moe voor een sociaal leven en buurtactiviteiten. Ze koken hun potje met gevaarlijke apparatuur. Zo blijven ze op zichzelf onder slechte omstandigheden. “Je reinste moderne slavernij.”

  Deze uitspraken deed Peter Hinze, burgemeester van Emmerich op vrijdagavond in de Koppelkerk te Bredevoort tijdens een “meet up” over arbeidsmigratie. Gevraagd naar oplossingen  juicht hij strengere regelgeving voor uitzendbureau’s in Nederland toe en informatieuitwisseling over de grens heen. “Maar zo lang de consumenten een elke dag een goedkoop stukje vlees op tafel wil hebben of z’n per internet bestelde pakketje de volgende dag bezorgd krijgt zullen er arbeidsmigranten nodig zijn. Maar die moeten wel fatsoenlijk gehuisvest worden.”

  Vertegenwoordigers van twee uitzendbureaus uit de Achterhoek onderschreven de woorden van de Duitse burgemeester. Arbeidsmigratie is een realiteit en gaat ook niet minder worden. Daarom moet de branche zelf reguleren (keurmerk e.d.), zelf voor fatsoenlijke huisvesting zorgen en vooraf duidelijk zijn over de inhoud van het contract met rechten plichten. Daarvan lieten ze mooie voorbeelden zien.Ook de Achterhoekse projectleider huisvesting arbeidsmigranten riep gemeenten op meer ruimte beschikbaar te stellen.

  Inmiddels is er een Interreg project gestart tussen Achterhoek, Kreis Borken , gemeente Enschede om aan weerszijden van de grens informatie op elkaar af te stemmen. Die afstemming kan ook leiden tot grootschalige gecoördineerde controleacties.


 • Actueel: discussie over arbeidsmigratie

  Redactie, 28 oktober 2023

  Op vrijdagavond 3 november a.s. staat de VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk in het teken van ‘arbeidsmigratie’ naar aanleiding van de documentaire ‘Rebranding Migration’.

  Tijdens de Meet Up in de Koppelkerk worden fragmenten uit de documentaire als uitgangspunt genomen bij het bespreken van arbeidsmigratie. Wat betekent dit voor Nederland en voor onze regio in het bijzonder?
  Behalve deze vragen komen ook andere thema’s aan bod, zoals verwevenheid van arbeidsmigranten in onze samenleving, de (on)zichtbaarheid van migratie/migranten in onze regio, en de grensoverstijgende kwestie die arbeidsmigratie óók is. De documentaire ‘Rebranding Migration’ werpt een verrassend positief licht op migratie en de kansen die daaruit voortvloeien. De mooie dingen die uit arbeidsmigratie ontstaan komen ook zeker aan bod tijdens de avond.

  De Meet Up vindt plaats op 3 november 2023 om 20:00 uur bij de Koppelkerk in Bredevoort. Interessante gasten met regionale binding laten hun licht schijnen op eerdergenoemde onderwerpen. Tijdens deze avond gaan de gasten met het publiek in gesprek over ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie in het algemeen én in onze directe omgeving.

  De gasten van deze avond zijn:
  Peter Hinze, burgemeester van Emmerich. Hij is nauw betrokken bij vraagstukken rond arbeidsmigranten, met name ook in het kleine grensverkeer. Chantal te Pas, algemeen directeur Euro Planit Personeelsdiensten (uitzendbureau) en Esther van Lent, directeur Fides (uitzendbureau) kennen de dagelijkse praktijk van werven en inzetten van arbeidsmigranten. Peter Schildkamp, gemeente Enschede, is mede trekker van het Interreg Project Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten.

  Heeft u zelf contact met arbeidsmigranten. Ben u arbeidsmigrant (en ziet u uzelf zo)? Bent u gewoon nieuwsgierig naar deze andere kijk op de zaak? Praat mee!

  Interreg Project Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten.

  Peter Hinze, Chantal te Pas, Esther van Lent, Peter Schildkamp

 • Zeikwijf grijpt je bij de strot

  Joop Wikkerink, 28 oktober 2023

  Om het maar eens grofgebekt en kernachtig te zeggen. “Zeikwijf in (Mantel)zorgland” is een solotoneelvoorstelling van Pauline Redlich. Of eigenlijk is solotoneel een verkeerde term. Er gebeurt van alles: het publiek wordt aan het stofzuigen en was-opvouwen gezet, eet taartjes bij haar 12,5 huwelijk en geeft elkaar cadeautjes en geeft die weer door. Donderdagavond was deze voorstelling –door Pauline zelf georganiseerd in de Koppelkerk Publiek (90% vrouwen): hoofdzakelijk ervaringsdeskundigen in de mantelzorg. Pauline begon te praten en hield maar niet op. De ene na de andere klacht, overpeinzing, moeilijkheid, uitdaging en vermoeidheid die mantelzorger zo eigen is. Gaandeweg de voorstelling bleek dat het haar eigen verhaal was, hoe zij de druk had ervaren bij de opvoeding van haar –nu- 22-jarige zoon- die als diagnose had autisme, adhd en laag IQ. De 24-uurs vereiste aanwezigheid en alertheid, het in het gedrang komen van dagelijkse gewone taken, het gevoel hebben op de klok te moeten leven (de wekker ging ook wel 10 keer af met allerlei herinneringen aan taken die uitgevoerd moesten worden). Het “toneel” was een huiskamer met een ongelooflijke zooi, was, stofzuigers, koffiezetapparaat, rommel. Gelukkig waren er bereidwillige mantelzorgers in de zaal die dit even fiksten. Maar voordat je als mantelzorger zelf hulp vraagt, dat kost moeite zeg.

  De buitenwereld
  En als je dan hulp wilt vragen komen de bijna onneembare hordes van de bureaucratie of een zodanige bejegening en vraagstelling dat je je al schuldig gaat voelen door alleen een vraag te stellen. Of de opmerkingen, half goed bedoeld, die je naar je hoofd krijgt: “ja je zou ook wel liever een gezond kind hebben gehad hè”, “meid denk toch eens aan jezelf”. Het publiek kon op een papiertje de meest stomme opmerkingen opschrijven en die in een doos doen, ze werden voorgelezen en plaatsvervangende schaamte was voelbaar in de zaal. Wat een stomme dingen kunnen mensen tegen elkaar zeggen. Of de wereld van de artsen (Dokter P (Paracetamol); die als enig advies na 12 jaar studie een paracetamolletje kon voorschrijven; of de psychiater die maar één vraag kom stellen: “wat vind je zelf”. Of de gemeentelijke consulent die 1 dag in de week een logeeradres toch wel erg duur en veel vond: Wat? 24-uurszorg nabijheid! Dat is duur!

  Zorg goed voor je zelf
  Dat is een van de eerste adviezen en ervaringen die door Pauline werden doorgegeven. Omkleed met veel tegeltjes wijsheden (maar soms zo waar) en internet-psychologie (ook soms heel waar) kwam ze tot allerlei tips waar van de beginletters de zin “Wat heb je zelf nodig” vormden. Daarbij maakte ze gebruik van de kernkwadrantenmethode van Ofman. Soms ben je ergens heel goed in (niet aangeleerd); als je daarin doorschiet kan dat je valkuil zijn (een doorgeschoten karaktereigenschap van je kernkwaliteit). De uitdaging is dan om aan het tegenovergestelde te werken dan wat je valkuil is. Dus als je valkuil is wegcijferen omdat je zo’n zorgzaam (mantelzorg-)type bent, moet je werken aan goed voor jezelf zorgen. De allergie die oppopt als je bij de anderen een doorgeschoten vorm van jouw eigen uitdaging ervaart. Je moet beter voor je zelf zorgen en voor jezelf opkomen, maar hebt een hekel aan mensen die dat doen en dus niet- net zoals jij- de overbezette (mantelzorger) zijn. Beetje psychologie van de kouwe grond, maar herkenbaar tot en met.

  Chaos
  Er gebeurde nog veel meer, het publiek deed een stoelendans met kadootjes, die ook uitgepakt en mee naar huis genomen mochten worden. Een dochter van Pauline kwam op het podium haar boek promoten. We zagen daar dat hoogbegaafdheid en autisme erg dicht bij elkaar ligt. Alles in een prettige chaos met als slot een gezongen lied (muziek Bob Dylan/Adele, Nederlandse tekst Paul de Leeuw: Make you feel my love (Voel wat ik voel voor jouw). Ontroerend, confronterend, tot nadenken stemmend en je eigen rol onder de loep nemend. Theater technisch niet altijd even perfect, maar het kwam allemaal uit een betrokken hart. Ik denk dat de echt-overbelaste mantelzorgers hier veel aan gehad hebben.


 • Duurzame landbouw in 2040

  Theo Bauhuis, 29 oktober 2023  En hoe we met een stijgende productie toch achteruit blijken te boeren.

  Woensdag was Meino Smit te gast in het gemeentehuis van Winterswijk om te vertellen over zijn boek met visie op de landbouw in 2040 en de weg daarnaartoe. De avond was verzorgd door Stichting Natuur en Milieu Aalten en St. Leven met de Aarde. Meino is op dit thema gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit en biologisch landbouwer in Drenthe. 

   


  De presentatie ging meteen van start met een paar hele duidelijke standpunten.
  1              We moeten op alle vlakken serieus gaan veranderen om te gaan voldoen aan de afgesproken normen over circulariteit en stop van CO2 uitstoot. De avond staat in het thema van Landbouw, dat is zijn expertise, maar landbouw is zeker niet de enige sector die structureel om moet.
  2               De huidige manier van energiegebruik moet om. De hoeveelheid energie die we nu wereldwijd gebruiken is niet duurzaam op te wekken: fors besparen moet! 
  3               We moeten investeren in duurzame methodes. Nu investeren in de traditionele methodes leidt tot kapitaalvernietiging in de komende tijd. 
  4               Om de omkeer te maken naar een duurzame productie moet de hele keten reëel in de kostprijs mee. 

  Dat laatste punt is het sleutelpunt in het hele betoog van Meino en eigenlijk kennen we allemaal wel voorbeelden daarvan. De bekendste is wel de sojateelt in Zuid-Amerika die per boot deze kant op komt. En niet alleen de teelt ver weg, ook het transport, de haven, het materieel dat gebruikt wordt, de grondstoffen om de mest, de grondstoffen (erts) voor de machines en alles dat deel uitmaakt van de keten moet meetellen. En dat alles is verre van circulair. Als het ruimtebeslag van de hele keten wordt geteld, dan is er voor elke hectare Nederlandse landbouwgrond 2 hectare nodig voor de rest van de keten. Dat een hectare landbouwgrond als 3 moet tellen voor het werkelijke ruimtebeslag is al stevig, maar de getallen worden nog een stuk ernstiger. Dat gebeurt als we over de energie gaan praten. 

  Opbrengst en inzet
  Om goed te kunnen berekenen hoe circulair de productie is, heeft Meino de productie uitgedrukt in energie en daar de hoeveelheid energie die gebruikt is voor de productie tegenover gezet. In die cijfers zijn bijvoorbeeld energiewinning, mijnbouw, gebouwen en elektronica ook meegeteld. Die vallen normaal gesproken niet in de cijfers. Druk je opbrengst en input uit in die cijfers, dan wordt vergelijking heel simpel. Als het product meer energie kost dan het aan energie opbrengt is het niet circulair. Als dat in een grafiek getoond wordt komt de subtitel die ik hier gebruikt heb (niet door Meino zo genoemd) “En hoe we met een stijgende productie toch achteruit blijken te boeren” heel snel in beeld. 

  Progressie door achteruitgang
  Het is een beetje als de dokter die zegt: ”Ik heb goed en slecht nieuws, wat wil je eerst”. Goed beginnen: In de periode tussen 1950 en 2020 is de output per ha in de landbouw met 17% gestegen. De perfecte plek om te stoppen met lezen en helaas gebeurt dat ook vaak. Het slechte nieuws is de energie input. Om die stijging van de productie voor elkaar te krijgen is de input van energie met 700% gestegen. Je hoeft geen afgestudeerd wiskundige te zijn om te snappen dat het niet gunstig is als de verhouding in toename opbrengst/kosten 17/700 is. Van een licht positieve stand waarbij elke kilojoule iets meer dan een kilojoule oplevert komen we er op uit dat we heel veel kilojoule gebruiken om een kilojoule aan voedingsenergie te produceren. De belangrijkste oorzaken: We eten te veel vlees (zeer inefficiënt landgebruik) en we hebben handkracht vervangen door machines. En machinaal werk is nu eenmaal veel goedkoper dan arbeid. Logisch toch? 
   


  Belast energie niet arbeid
  Logisch zeker niet. Energie is nu goedkoop omdat niet alle kosten mee worden berekend. Van constatering van wat er nu gebeurt gaat Meino over naar zijn visie op de oplossing. Energie, zeker voor wie er veel van gebruikt, kost weinig. Om te zorgen dat we circulair gaan produceren moet energie meer worden belast en die extra belastingopbrengst moet gebruikt worden om belasting op arbeid te verlagen. De verhoging van kosten van energie en daarmee ook andere hulpbronnen maakt de producten duurder. Door de verlaging van de belasting neemt het netto-inkomen uit arbeid toe en als de compensatie eerlijk gebeurt blijft de koopkracht gelijk. De winst in dat model zit erin dat het erg lonend wordt om energiezuiniger te produceren. De CO2-taks die er komt is daar een goede stap in, maar moet nog veel verder.
  En dan komt ook een uitspraak die we bij de PP goed kennen. We hebben meer boeren nodig, maar dan wel kleinere. Als de energie duurder wordt en arbeid goedkoper, is het voor een boer weer sneller rendabel om te boeren. Zonder enorme schaalvergroting en een groot machinepark, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen en zonder afhankelijkheid van bank en agro-industrie. Het moet voor een boer weer rendabel en leuk worden om op een verantwoorde manier te boeren. 

  “De huidige 50.000 boerenbedrijven moeten er 170.000 worden. Dan heb je als boer meer vrijheid en wordt bedrijfsovername makkelijker. Momenteel wurgen boeren zichzelf.’

  Vragenronde
  Na het verhaal van Meino was er tijd voor vragen en die kwamen er ook. Tijdens de vragen bleek ook een breed publiek aanwezig te zijn. Natuurlijk veel vragen vanuit bezoekers die al lang voorstander zijn voor het circulaire principe, maar ook agrariërs die moeite hebben met de manier hoe het verhaal werd gesteld, zeker ook omdat boeren veel doen en veelal van goede wil zijn. Vooral door de rustige manier hoe Meino dit op pakte bleef alles ver van een welles-nietes, maar werd er gepráát. Mede door de vraag gaf Meino aan dat de oplossing eigenlijk vooral van de (landelijke) politiek moet komen, die moet de verantwoordelijkheid nemen voor moeilijke besluiten. Dat dit ook zal gebeuren, daar is het vertrouwen niet groot in, dus om dan de verandering te bewerkstelligen moet het vooral vanuit de sector zelf komen. Door samen te werken kunnen de circulaire boeren toch een stem krijgen en daarmee helpen om te sturen. Gelukkig gebeurt het steeds meer dat boeren die het systeem willen veranderen zich verenigen. Hij stelde nadrukkelijk dat de fout niet bij de boeren ligt. Het is voor een individuele boer niet echt mogelijk zich aan het huidige systeem te onttrekken en de boer doet zijn best binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk zijn bedrijfsvoering te doen. 80% van de boeren geeft aan duurzamer verder te willen, laten we hopen dat het systeem die kans gaat bieden. En ondertussen moeten de boeren gezamenlijk van onderaf het systeem veranderen. 

  Samengevat
  Kort samengevat, als we alle doelstellingen willen halen moet het hele systeem op de schop, waarmee het gebruik van energie en grondstof eerlijk wordt belast en de arbeid weer rendabeler wordt. In dat traject valt de drang voor schaalvergroting (want is energie intensief) weg en kunnen meer boeren een goed bestaan opbouwen.
  Een erg interessante avond met veel verduidelijkende informatie. Een aanrader voor iedereen die de kans heeft een keer een avond Meino Smit bij te wonen. 

  Voor wie meer wil lezen is er het boek als leesbare versie van het proefschrift. Dat proefschrift zelf is te lezen. 

  Theo Bauhuis

   

 • Verkiezingsagenda

  Redactie, 22 oktober 2023

  Op 22 november zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Verandering hangt in de lucht. Vernieuwing, sterkere rol van de overheid, bestaanszekerheid zijn kernwoorden waar de Progressieve Partij zich bij thuisvoelt. Er is een aantal bijeenkomsten in voorbereiding die interessant zijn in verband met deze komende verkiezingen.

  Vrijdag 3 november:  Meet Up “Arbeidsmigratie” –Koppelkerk Bredevoort met o.a. vertegenwoordigers van twee uitzendbureau’s, burgemeester Peter Hinze van Emmerich.

  Woensdag 8 november, Doetinchem, verkiezingsavond met Lisa Westerveld over de zorg. 

  Maandag 13 november: Thema-avond Bestaanszekerheid in Doetinchem met o.a. vertegenwoordigers van de Landelijke Clientenraad, Mini Manna, en ervaringsdeskundigen.

  Woensdag 22 november: verkiezingen Tweede Kamer.

 • De winst van het sociaal domein

  Joop Wikkerink, 20 oktober 2023

  De winst van het sociaal domein.

  Zo’n twee jaar geleden hebben de gemeenten in Nederland vanuit hun ervaring als “eerste overheid” geprobeerd te formuleren wat onze inwoners minimaal zouden mogen verwachten van de overheid. We kwamen toen uit op drie pijlers: 1. “Bestaanszekerheid herstellen”; 2. “Gezond leven gemakkelijker maken” en 3. “Kansengelijkheid bevorderen”. Hieronder staat een mooie infographic met een nadere invulling. Die infographic werd aangeboden als een soort agenda tijdens de kabinetsformatie
  Inmiddels zijn we dus 2,5 jaar verder, er komen weer nieuwe verkiezingen dus die “propositie” moet aangescherpt worden. Donderdagmiddag kwamen we met een 30-tal wethouders uit het hele land digitaal bij elkaar om over deze aanscherping te hebben. Daar kwamen waardevolle inzichten voorbij. Ik heb de volgende drie opmerkingen gemaakt.

  1. Als je bestaanszekerheid ook wilt definiëren als de “afwezigheid van bestaansONzekerheid” kun je niet om de arbeidsmarkt heen. Steeds grotere groepen mensen kunnen nauwelijks meer rondkomen van datgene wat ze met werken verdienen. Of vaak niet weten wat ze aan het eind van de maand op hun bankrekening krijgen. Dat heeft te maken met de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt, vooral aan de onderkant. Voor consultants aan de bovenkant is het aantrekkelijk om bijv. als zzp-er bij de overheid te werken. Daar gaat het om andere tarieven dan in de logistieke sector of de vleesverwerkende industrie. Gevolg: veel arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden gehuisvest. De afspraak in de zorg-cao om niet met zzp-ers te werken is al een stap in de richting, maar er moet meer gebeuren om die flexibilisering een halt toe te roepen.

  2. Hoe kun je bestaanszekerheid en kansengelijkheid meer “van ons allemaal” maken. Ik heb vaak de indruk dat er bepaalde “kokers” of “silo’s“ zijn die zich druk maken over bestaanszekerheid. Vaak kokers in het sociaal domein die dagelijks de gevolgen zien bij mensen in bestaansonzekerheid. Een hele grote bubbel van “tevreden mensen” ontmoet deze mensen niet, ziet de bol.coms, amazons of post.nls niet van binnen, heeft geen idee wat het sociaal minimum is. En beseft ook niet hoe belangrijk het is om de dreigende tweedeling en “afgehaakt zijn” tegen te gaan als gevaarlijk splijtzwam in onze democratie.

  3.Als het thema “gemakkelijker maken gezond te leven” blijft hangen in het appèl op de inwoner om zijn gedrag te veranderen en anders (duurder) te gaan consumeren (en bijvoorbeeld suikertax in te voeren, accijns op tabak en alcohol te verhogen) en niet te werken aan “positieve gezondheid” dan zal die oproep tevergeefs blijken en de verschillen tussen arm en rijk groter maken. Er moet ook iets gebeuren aan het wezen van de zorg (niet verrichtingen belonen, maar gezondheidsbevordering); dat betekent ook een andere manier van financiering (men noemt dat populatiebekostiging). Ik pleit voor experimenteerregio’s op dit gebied bijv. de Achterhoek (omdat de meerderheid in Den Haag het stelsel (nog) niet wil veranderen en aanpassen.


 • Meepraten over gezondheid

  Redactie, 22 oktober 2023

  Meepraten over gezondheid.

  Op woensdag 19 oktober vond de eerste bijeenkomst met inwoners en professionals over in het Integraal Zorg Akkoord in de Achterhoek plaats . Het programma-team (bestaande uit verschillende organisatie op het gebied van gezondheid) mocht zo’n 50 mensen ontvangen in Lichtenvoorde. Er waren presentaties en discussies over de voorgenomen speerpunten in het IZA. Je kunt je stem nog laten horen op woensdag 19 oktober ’s middags in de Hamelandhal in Lichtenvoorde of  digitaal op 25 oktober.

   
  (Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van de zorg in de Achterhoek? Vertel het ons! – 8RHK ambassadeurs

 • Meedenkavond Begroting 2024

  Redactie, 14 oktober 2023

  De fractie van de Progressieve Partij nodigt inwoners uit om op  woensdagavond 18 oktober a.s. mee te praten en denken over de meerjarenbegroting die in de komende weken door de gemeenteraad behandeld wordt.

  Een avond over de meerjarenbegroting klinkt wellicht wat saai, maar dat is het zeker niet. Natuurlijk gaat het om financiën en dus ook de cijfertjes, maar de begroting gaat vooral om de vraag wat voor een gemeente we willen zijn en waar we naar toe willen. Waaraan moet het geld besteed worden?

  Niet het hele boekwerk uitpluizen.

  We gaan het boekwerk daarom ook niet van voor tot achteren doornemen, maar lichten  er een aantal onderwerpen uit. Natuurlijk over bestaanszekerheid, zorg, duurzaamheid en wonen.  Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen of om zelf onderwerpen aan te dragen. Uiteraard in verband  met de begroting. Over andere zaken  gaan we graag  op een ander moment in gesprek.

  Vooraf  bekijken of vragen?

  Het is mogelijk de conceptbegroting vooraf te bekijken via een app: | Aalten (begrotingsapp.nl)  Bij voorkeur hoort de fractie vóór de meedenkavond of er nog specifieke vragen of onderwerpen zijn die besproken zouden moeten worden. Dit kan worden doorgegeven aan Petra Hoezen, via p.hoezen@raadaalten.nl

  De meedenkavond begint om 20.00 uur in de bovenzaal bij café Schiller in Aalten.


 • Naar een duurzame landbouw in 2040

  Redactie, 14 oktober 2023

  Het kan, problemen oplossen in de landbouw en andere sectoren! Meino Smit, praktiserend boer, gepromoveerd aan de Wageningen universiteit op het onderwerp duurzame landbouw, schreef het boek Naar een duurzame landbouw in 2040*.

  “Als er één plek is in Nederland waar vernieuwing in de landbouw plaats kan vinden dan is het in de Achterhoek. Het ministerie van LNV heeft de Achterhoek aangewezen als innovatieregio voor kringlooplandbouw.
  Er zijn al veel initiatieven: Bodemboeren, Vruchtbare Kringloop, Kunstmestvrije Achterhoek, Agroforestry. In veel Achterhoekse gemeenten staat deze ontwikkeling in de kinderschoenen. De uitdaging is een weg te vinden die berust op een kringloop waarin mens, dier, plant en planeet met elkaar in balans zijn en er voldoende opbrengsten zijn.”

  Winterswijk, Stationsstraat 25, in het bedrijfsrestaurant van de gemeente.
  Woensdag 25 oktober om 20.00 uur

  Er is gelegenheid het boek van Meino Smit te kopen à € 34,50. Graag met contact geld betalen.
  Het boek is ook te bestellen via Libris.
  Aanmelden kan via energietafelwinterswijk@gmail.com of liesvisscher2022@outlook.com

  *Is de landbouw in Nederland zo efficiënt, productief en renderend als aangenomen wordt? Zal de Nederlandse landbouw ook in de toekomst als landbouwexporteur wereldspeler kunnen blijven? Op basis van uitvoerig en gedegen onderzoek brengt Meino Smit in kaart met welke inzet van land, energie en grondstoffen de landbouw in Nederland functioneert. Daaruit wordt onontkoombaar duidelijk dat het huidige landbouwsysteem onhoudbaar is: het is tijd voor een grondige herbezinning! Een duurzame landbouw berust op een kringloop waarin mens, dier, plant en aarde met elkaar in balans zijn. Dat vergt een andere inzet van energie, grondstoffen, land, kapitaal en arbeid, zoals de auteur laat zien in de laatste hoofdstukken, waarin hij aangeeft wat er nodig is om de landbouw toekomstbestendig te maken. Eerder publiceerde Meino Smit zijn proefschrift De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw 1950-2015-2040 (Wageningen University, 2018)


 • Omdenken in Bredevoort

  Joop Wikkerink, 14 oktober 2023

  De gemeenteraad heeft in 2022 ingestemd met het college-voorstel om buurthuizen en buurtbelangenverenigingen te ondersteunen. Een ervan is het meebetalen aan het ontwikkelen van een dorpsplan. Bredevoort heeft daarop ingestoken en met een uitgebreide groep inwoners van diverse pluimage een goede aanzet gegeven voor de tot totstandkoming van dit plan. De commissie wordt begeleid door DKK (de provinciale ondersteuningsorganisatie voor kleine kernen). Er zijn bezoeken afgelegd, schouws gehouden, veel gegevens verzameld. Donderdag was het tijd om “de bevolking” te raadplegen. Uiteraard uitgenodigd via de socials, een huis-aan-huis-flyer en op zaterdag twee heuse stadsomroepers. Dat heeft de organisatie geweten. Twee keer zoveel mensen als zich opgegeven hadden nl. rond de 180 kwamen op donderdag naar het Grachthuijs om suggesties te geven voor de toekomst van Bredevoort. En het moet gezegd worden. Dankzij de professionele en strakke organisatie van de werkgroep lukte dat heel goed.

  Elders is veel te lezen over de opzet en uitkomst. Het werd een soort van SWOT-analyse. Via een telefonische enquête (Mentimeter) konden de aanwezigen antwoord geven op vragen als: wat vind je sterke punten van Bredevoort, wat zijn de zwakke en welke kansen zie je en welke bedreigingen. Er kwamen uiteindelijk via het instrument Mentimeter wel meer dan 200 steekwoorden. Na de pauze in groepjes waarin eerst individueel op een bepaald thema de “situatie in 2033” geschetst werd, in tweede instantie een soort groepsinventarisatie en in derde instantie een viertal speerpunten.
  Echt leuk en goed georganiseerd. Er heerste ook veel enthousiasme, iedereen deed mee, de saamhorigheid leek groot.

  Uitkomsten.
  De uitkomsten moeten natuurlijk door de werkgroep gerubriceerd worden. Maar toch al wel wat opvallende dingen. Als sterk punt werd veel genoemd “saamhorigheid” en als zwak punt “samenwerking”. Nou daar ligt natuurlijk een uitdaging. Als bedreiging werd genoemd ”vergrijzing”, maar als je gaat “omdenken” kan nou dat ook juist een kans zijn. Een zwak punt is het ontbreken van een snackbar. Maar dat kan in het “omdenken naar over 10 jaar” ook een sterk punt zijn als je gezondheid voorop zet en dus zoekt naar nieuwe concepten voor gezonde snacks.

  Duurzaamheid.
  Ik zat in een groepje over duurzaamheid. Ik was zeer aangenaam verrast. Het hele groepje wil meer bomen, meer groen, meer natuur inclusieve landbouw, meer bloemenranden en kruidenrijke weiland, goed voor insecten en vogels. Men wil betere isolatiemogelijkheden ook voor monumenten. En keek niet gek op van het alleen toestaan van elektrische auto’s in de kern van Bredevoort (2033). Erg leuke suggesties.

  De praktijk.
  Maar wat is nu –volgens dit groepje- een actueel probleem. Groenonderhoud dus. En toen bleken de verschillen van inzicht. De één wil alles “kas’, de ander hecht meer waarde aan groen en mogelijkheden voor insecten. Wel was iedereen het over eens dat er meer voorlichting moest komen: waarom worden de bermen zo rigoureus gemaaid en de heesters zo rücksichtslos gekortwiekt. Verder doorpratend is het natuurlijk zo dat meer onderhoud meer manuren, meer geld kost.

  Verwachtingsmanagement.
  Het is natuurlijk mooi dat er meer dan 200 ideeën naar voren gebracht worden. Maar de organisatie van dit dorpsplan moet natuurlijk de verwachtingen wel goed managen. Je kunt wel zeggen meer woningen, meer jongeren, meer winkels. Maar wie gaat bouwen, wie zorgt dat jongeren niet wegtrekken en wie start een rendabele winkel?
  Er liggen fantastische uitdagingen. Hoe gebruiken we de saamhorigheid om meer samenwerking te realiseren. Hoe gebruiken we de vergrijzing als kans om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Hoe verminderen we het parkeerprobleem door slimme concepten als autodelen enz. te stimuleren. Dus mijn idee is om van elke bedreiging een kans te maken door “om te denken”.


 • Raad verkiest dure woningen boven sociale huur

  Bert Weevers, 1 oktober

  Na het afwegingskader woningbouw was het tijd voor een nieuwe aanpak. Het college stelde een Uitnodigingskader Woningbouw voor. Hierin wordt o.a. de regio gevolgd voor een verdeling van de aandelen sociale huur, betaalbare koop en overig van resp. 28-32-40%.
  Wij vinden dat er veel meer sociale woningbouw gepleegd moet worden. Daar is de nood het hoogst. CU is het daar mee eens, maar was niet aanwezig afgelopen dinsdag, dus kon ook niet mee indienen helaas. Het 3-minuten-betoog, (iets langer 😉) van PP:

  Voorzitter, college, collega raadsleden, publiek

  De meesten van u kennen inmiddels de cijfers:
  • Slechts 18 % van onze woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen;
  • 50% van onze inwoners behoort qua inkomen tot de doelgroep van sociale huur.
  Zie hier een grote mismatch die verantwoordelijk is voor de lange wachtlijsten.
  • Het landelijke programma Een Thuis voor iedereen – dat ook door alle gemeenten is onderschreven – streeft naar meer balans op de woningmarkt en daaronder verstaat men een woningvoorraad die voor 30% uit sociale huur bestaat.
  • Om dit percentage te halen en om de mismatch te verkleinen zou Aalten dus in de nieuwbouw een flink aandeel sociale huur moeten opnemen. In elk geval ruim boven de 28% die nu wordt voorgesteld omdat anders dat landelijke, gezamenlijke doel nooit wordt gehaald;

  Ik denk dat niemand het met deze redenering oneens kan zijn. Ik heb in elk geval nog geen cijfermatig weerwoord vernomen. Wij stellen in ons amendement 38% sociale huur voor in plannen met meer dan 20 woningen. Voor kleinere plannen houden we vast aan het regionale minimum van 28%. NB: met een aandeel sociale woningen in de nieuwbouw van 38% stijgt het aandeel sociale huur in de woningvoorraad in 2030 slechts van 18 naar nog geen 20%. Er is in dit tempo nog een lange weg (meer dan 100 jaar) te gaan voordat het doel van 30% wordt gehaald.

  Winst voorop?

  Waar het voor sommigen op vast lijkt te lopen is de zgn. haalbaarheid van zo’n %. Sommige raadsleden praten met vastgoedondernemers, projectontwikkelaars en die zeggen natuurlijk dat een hoger % sociale huur niet uit kan. Daarmee bedoelen ze: we willen graag meer winst maken.

  Van mij mogen ze winst maken en dat kan heel goed in plannen waarin 1 op de 3 woningen in de dure klasse kan vallen. Want dat is het resultaat van ons amendement: 30 % is nog steeds vrij in te vullen.

  Betaalbaar bouwen kàn

  We weten natuurlijk ook wel: Betaalbaar bouwen is een uitdaging, en die wordt alleen aangegaan als de overheid dat eist. En stimuleert. Gisteravond hield onze wethouder Ted Kok een gloedvol betoog in de Achterhoek Raad over de woningbouwopgave in de regio.
  Met 4 programmalijnen probeert men tot resultaten te komen. Eén van de punten in programmalijn De achterhoek een plek voor iedereen (refererend aan Een thuis voor iedereen) is:

  1. Samen bouwen wij betaalbaar. Daarin wordt door de AH-board waarin ook vastgoedondernemingen meepraten (!) ingezet op 100 woningen betaalbaar bouwen in gebundeld project met 5 gemeenten – beoogde verkoopprijzen 50% van de woningen E170.000 en 50% van de woningen E250.000
   Er wordt dus op diverse niveaus hard nagedacht én gewerkt aan die betaalbaarheid. Met al die energie en innovatiekracht moet dus die schamele 38% sociale huur makkelijk haalbaar zijn. Ik had liever 48% genoemd, ook dat is best haalbaar voor projectontwikkelaars, maar gelet op de politieke haalbaarheid hebben we ons beperkt tot 38% als compromis.

  Straks komt een amendement dat vrijstaande bouw mogelijk maakt. Het kan niet zo zijn dat de Aaltense politiek kiest voor die paar procent inwoners voor wie dat gunstig is en de veel grotere groep mensen die zijn aangewezen op sociale huur in de kou laat staan.

  Kern van het amendement, de belangrijkste beleidswijziging,:
  “De gemeente Aalten benut derhalve de vrije ruimte om het minimum percentage sociale huur in de grotere plannen op te hogen naar 38%. Het percentage koop tot € 355.000, – blijft ongewijzigd 32%. Minimaal de helft hiervan wordt in het goedkope segment gerealiseerd (tot € 250.000 VON). Het percentage vrije ruimte wordt 30%. “

  Nawoord

  Juist inde week erna ontstond commotie vooral in Bredevoort waar op het voormalig Spar-terrein twee zeer luxe en dure koopwoningen worden gebouwd en aangeboden met prijzen rond 5 ton. “Onhaalbaar voor Bredevoort” is de reactie op de sociale media. (zie ook plaatje)


 • PP-motie onderwijsfasering aangenomen

  Esther Diepenbroek/Petra Hoezen, 1 oktober.

  Petra had in de oordeelsvorming hier al het nodige over gezegd, dus ons amendement kwam niet onverwacht. Hier de tekst die Esther ter introductie uitsprak op de raadsvergadering:

  IHP
  Wij zijn blij met het feit dat dit plan vanavond ter besluitvorming voorligt. Volgens ons ligt er een goed voorstel. Er ligt een duidelijke visie over de toekomst van het onderwijslandschap in de gemeente Aalten. Een visie waarin iedereen, zowel het onderwijs als de politiek, zich in kan vinden. Het voorstel bevat bouwstenen en toetsingscriteria voor de toekomstige plannen op het gebied van huisvesting van het onderwijs. Een van de bouwstenen is ‘renovatie’. Hierbij is onder meer vastgelegd dat per situatie een afweging wordt gemaakt (bijvoorbeeld in een haalbaarheidsonderzoek) of nieuwbouw of renovatie de beste oplossing is voor de betreffende school. Het amendement dat door een tweetal fracties is ingediend, is wat ons betreft overbodig.

  Op zichzelf zijn wij dus tevreden. Dat betekent echter niet dat het wat ons betreft niet nog iets beter kan. Een belangrijk doel van het IHP is het bieden van zekerheid aan de schoolbesturen als het gaat om eventuele nieuwbouw of renovatie. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en binnenklimaat. Om goede beslissingen te kunnen nemen hieromtrent, moeten de scholen weten op welke termijn zij – eventueel – voor nieuwbouw of renovatie in aanmerking komen. Het uitvoeringsprogramma zoals dat er nu ligt, geeft wat ons betreft te weinig zekerheid aan de scholen. Dit is de reden dat door ons een amendement is ingediend met de opdracht aan het college om parallel aan fase 1 en 2 ook aan de slag te gaan met de uitwerking van fase 3. Aangezien het een lange termijnvisie betreft dient hierbij ook de ontwikkeling van de woningbouw betrokken te worden. De gemeente dient in te zetten op een goede verdeling en spreiding van IKC’s+, kinderopvang en basisscholen in de gehele gemeente.

  De discussie tijdens de oordeelsvorming spitste zich toe op de prioritering en fasering in het uitvoeringsprogramma. Ook wij hadden vragen over de wijze waarop deze prioritering tot stand is gekomen. Door een aantal fracties is geopperd om de tweede fase, het VO, naar voren te halen. Iedereen lijkt het er immers over eens te zijn dat het gebouw van Schaersvoorde aan de Slingelaan zijn beste tijd heeft gehad en dringend toe is aan nieuwbouw dan wel renovatie. Hiermee is echter ook heel veel geld gemoeid en dat geld is er op dit moment nog niet. Bovendien ligt er nog geen concreet plan. Dit IHP spreekt vooral het voornemen uit om In de komende jaren een aanvang te maken met de vervanging van de huidige gebouwen van het VO. Moet er dan in afwachting hiervan geen nieuwbouw of renovatie worden gepleegd ten behoeve van het PO? Gelet op de uitkomsten In het HEVO-rapport beantwoord onze fractie deze vraag negatief. Dan is de volgende vraag wie eerst? Dit is geworden triangel. Wat onze fractie betreft had het ook een willekeurige andere school kunnen zijn. Zo simpel is het echter niet. In de afgelopen jaren is het bestuur van de Triangel naar aanleiding van de fusie tussen beide scholen in gesprek geweest met de gemeente over nieuwbouw. Hierbij is kennelijk de verwachting gewekt bij het schoolbestuur dat de Triangel op korte termijn voor nieuwbouw/renovatie in aanmerking zou komen. Hiermee lopen zij echter ver voor de muziek uit. Het is immers aan de gemeenteraad om het IHP en het uitvoeringsprogramma vast te stellen.

  Dat er met de Triangel al langer is gesproken en hierbij al dan niet terecht bepaalde verwachtingen zijn gewekt, is wat ons betreft geen reden om af te wijken van de voorgestelde fasering. Het plan voor een IKC+ waarbij de opvang en het onderwijs in hetzelfde gebouw zijn gevestigd, past bij de visie die vanavond als het aan ons ligt wordt vastgesteld. Het gebouw Triangel Laag voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. De leerlingen verdienen een onderwijsplek die dat wel doet. Tot slot is het ook de gemeenteraad zelf die een aantal jaren gelden er mee heeft ingestemd om het IHP af te schaffen. Mede daardoor is het mogelijk geweest dat er plannen in overleg met de gemeente zijn ontwikkeld voor toekomstige huisvesting zonder dat daar een integrale visie aan ten grondslag lag. Deze visie ligt er nu wel en zolang het plan voor nieuw- of verbouw van de Triangel hierin past, is er wat ons betreft geen reden om de leerlingen en ouders nog langer te laten wachten.


 • Nog een keer: bomenkap AVA

  Bert Weevers, 1 oktober 2023


  Voorzitter,
  Ik heb, nu al voor de derde keer, vragen gesteld over de bomenkap langs de N318 bij het AVA-terrein. Dat laat zien dat het een onderwerp is wat ons aan het hart gaat. Het ging over 10 volwassen eiken die niet alleen een fraai groen lint langs weg en fietspad vormden, maar ook vanuit andere richtingen gezien nogal beeldbepalend waren. Ze zijn nu weg. En bieden dus naast natuurschoon ook geen schaduw meer, geen nest- en schuilgelegenheid voor vogels en andere dieren, vangen geen fijnstof meer op en nemen geen CO2 meer op. 
  Dit zijn allemaal belangrijke waarden die blijkbaar onvoldoende in praktijk en in beleid gewaardeerd en beschermd worden. In dit geval door een ongelukkige samenloop van omstandigheden:

  1. De kap werd gemotiveerd vanuit een oud plan (2013) voor een ventweg naar AVA. Deze ventweg echter leidt niet tot een grotere verkeersveiligheid, hooguit tot een verplaatsing van een potentieel gevaarlijke situatie (van N318 naar Bredevoortsestraatweg) en een verslechtering voor fietsers. Inmiddels immers is bekend dat langzaam en snelverkeer zoveel mogelijk gescheiden dient te worden;
  2. De kapvergunning is vorig jaar door de gemeente verleend. Voordat nieuw beleid met o.a. de klimaatadaptatiestrategie en het biodiversiteitsplan is vastgesteld. De waarde van bomen wordt hierin benadrukt. Het is de vraag of een kapvergunning op dit moment net zo makkelijk zou worden verleend;
  3. De kapvergunning was inmiddels verlopen. Dit had de mogelijkheid geboden tot een heroverweging, maar de Provincie is in de vakantieperiode illegaal overgegaan tot kappen.  Gemeenteambtenaren en politie waren te laat op plaats delict om de kap te stoppen.

   
  Met mijn schriftelijke, ook technische, vragen hoop ik antwoorden te krijgen die ons meer inzicht verschaffen in hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren en hoe dit in de toekomst is te voorkomen. U kunt deze vragen schriftelijk beantwoorden. Ik wil me nu beperken tot 3 beleidsmatige vragen:

  1. Blijkbaar bent u akkoord gegaan met herplantplicht van 33 jonge eikjes als genoegdoening voor de illegale kap door de provincie. Dit betekent dat nog geen 10% van de verdwenen biomassa terugkomt. Welke overwegingen hebben aan deze minimale genoegdoening ten grondslag gelegen? Bent u met ons van mening dat de herplantplicht in onze kapverordening aangescherpt moet worden? 
  2. De procedures rond het kappen zijn blijkbaar niet waterdicht. Bent u met ons van mening dat de procedures aangescherpt moeten worden? Denk aan tijdig melden, schouwrapporten e.d. En zo mogelijk een stevige boeteclausule bij niet naleven, zoals een storting in een bomenfonds.
  3. Dan het ventweg-plan. Bent u met ons van mening dat deze oplossing geen echte oplossing is en dat alles in het werk gesteld moet worden om aanleg van de ventweg te voorkomen? Welke mogelijkheden ziet u daartoe of in elk geval tot een heroverweging van dit plan waarbij ook voldoende participatie wordt meegenomen (dat ontbrak tot nu)?

  Dank u.

  Op de eerste twee vragen kwam een positief antwoord van de wethouder: de gemeentelijke kapverordening wordt aangescherpt. Dat is mooi! Op de derde helaas een ontkennend; het college wil niet aan het ventwegplan tornen terwijl dat overduidelijk een verslechtering van de verkeersveiligheid voor fietsers betekent. 
 • Brede steun motie snelfietspaden

  Bert Weevers, 1 oktober 2023

  De Achterhoek Board had een memo opgesteld over Snelle fietsverbindingen: Ze zijn bezig met, of van plan om, 4 routes te laten onderzoeken n.a.v. een motie uit 2019 (!). Wij vinden dat te weinig en hebben daarom een motie opgesteld. Een flink aantal partijen heeft dat vervolgens mee-ingediend.
  Het kan beter.
  Ik denk dat deze leus op heel veel terreinen geldig is. Breken met oude gewoontes, oude gedachten en oud beleid is nodig omdat de omstandigheden daartoe dwingen. Enkele voorbeelden van die dwingende omstandigheden:
  • Klimaatverhitting
  • Verlies aan biodiversiteit
  • Zorg-infarct.

  Laat nu onze motie op al deze uitdagingen een – klein – antwoord zijn. Het kan inderdaad beter op het gebied van verkeer en vervoer.
  Even wat cijfers:
  Het huidige verkeer en vervoerssysteem in Nederland is -afgerond – verantwoordelijk voor
  • 30% van de fijnstof emissie.
  • 10 % van de stikstofdepositie en 70% van de Nox-emissies
  • 20% van de klimaatgas-emissies.

  Vervoer op basis van fossiele brandstoffen moet dus zo snel mogelijk worden uit gefaseerd.

  We zetten al in op beter OV en meer laadpalen. Elektrificeren van onze treinen, bussen, vrachtwagens en auto’s is hoognodig. De critici van elektrische auto’s hebben echter gelijk als ze zeggen: de productie van die auto’s is vervuilend. Ondanks dat blijft weliswaar de elektrische auto duurzamer dan de benzine of diesel-auto, maar de gezamenlijke conclusie kan niet anders zijn dan dat het aantal auto’s en het aantal auto-km’s drastisch naar beneden moet.
  • Tussendoor: tijd, geld en moeite blijven stoppen in verbreding en snelheidsverhoging van de N18 is dus contraproductief. Dat daar nog niet iedereen van doordrongen is, is jammer, maar dat komt nog wel……

  Waar iedereen het wel over eens is: fietsen moet dus gestimuleerd worden. En dat kan o.a. door snelle fietsroutes aan te leggen.

  Overal in Nederland zijn ze daar al volop mee bezig. De Achterhoek loopt daarin helaas wat achter. Op dit kaartje uit 2021 is de Achterhoek een witte vlek als het gaat om hoogwaardige fietsnetwerken.
  Hoog tijd om daar wat aan te doen.

  Naast gunstige effecten op klimaat, luchtkwaliteit en biodiversiteit heeft fietsen ook een positieve invloed op gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die per fiets naar het werk gaan gezonder zijn dan mensen die met de auto komen.

  Daarbij moet dat fietsen wel veilig kunnen. Wielrijders, snorfietsen, speedpedelecs zijn door het snelheidsverschil gevaarlijk en vaak ook irritant voor gewone fietsers; er moet op de fietspaden ruim voldoende breedte zijn om alle groepen de ruimte te geven. Beter nog zijn gescheiden routes. Een extra reden voor die snelle fietsroutes. Een onderzoek naar uitbreiding van die routes in de achterhoek is dringend gewenst.

  Dat is de kern van onze motie. De motie die mede wordt ingediend door
  • D66 Achterhoek
  • CDA Achterhoek
  • GL Berkelland
  • GL Bronkhorst
  • OLW Oost-Gelre
  • Gemeentebelangen Aalten
  • CU Aalten -> CU Achterhoek

  Dictum: Onze motie verzoekt de Achterhoek Board:

  1. In aanvulling op de reeds in gang gezette onderzoeken naar snelle fietsverbindingen ook overige kansrijke verbindingen in de Achterhoek zo snel mogelijk te laten onderzoeken;
  2. Te denken valt aan o.a. de verbinding Winterswijk-Doetinchem via Aalten en Varsseveld (aantakkend op route Doetinchem-Groenlo), Winterswijk – Groenlo – Ruurlo – Vorden en Vorden – Hengelo – Doetinchem.

  We verwachten ruime steun!
  Dank u wel.

  Vlak voor de vergadering deelde CU mee dat niet alleen Aalten maar CU Achterhoek mede indient.
  Om ook de VVD en een enkele tegensputterende lokale fractie mee te krijgen hebben we de tekst van de motie iets moeten aanpassen. De volledige tekst van de aangenomen motie luidt:

 • Raad op dinsdag 26 september

  Redactie, 24 september 2023

  Dinsdag 26 september is er weer een raadsvergadering. Er liggen enkele moties en amendementen voor ingediend door de fractie van de Progressieve Partij.

  Woningbouw.

  Het College heeft een uitstekend “uitnodigingskader” voor woningbouw neergelegd: wat gaan we wel en wat gaan we (nog) niet bouwen. Dit kader is gebaseerd op landelijke richtlijnen en regionale afspraken. Eén van die richtlijnen en afspraken is dat minimaal 30% van de nieuwbouwproductie uit sociale huurwoningen moet bestaan. In het regionale afsprakenkader is dat 28% geworden. (Let wel: op dit moment is de voorraad sociale huurwoningen maar 18%). De Progressieve Partij vindt de wooncrisis voor de lagerbetaalden en middengroepen prioriteit hebben in het kader van de bestaanszekerheid. Daarom dienen wij een amendement in om mèèr van de vrije ruimte in plannen te bestemmen voor sociale huurwoningen. In tegenstelling tot onze coalitiegenoten GB en CDA die juist meer ruimte willen geven aan solitaire eigen woningen

  IHP

  Het Integraal huisvestingsplan voor de scholen stoelt op een duidelijke visie waarbij de hele samenleving betrokken wordt bij het veilig opgroeien van onze kinderen. Dat betekent bijv. een doorgaande leerlijn en heeft consequenties voor de gebouwen. Dat kost veel geld, wat er niet is; dus moet er gefaseerd worden. In die fasering zitten ook plannen die (nog) niet zo veel geld kosten: bijvoorbeeld een onderzoek naar de haalbaarheid van zgn. fase 3: het samenvoegen van openbare school De Slinger en RK-school St. Jozef, beiden in de kern van Aalten. En een eventuele koppeling van deze twee scholen aan Schaersvoorde. Tijdens de voorbereiding bleek voor sommige fracties het IHP nog te vaag: met een motie waarin we het college vragen vast te werken aan de voorbereidende werkzaamheden voor die fase 3, proberen we de twijfelaars te overtuigen.

  Bomen bij het AVA-terrein.

  De provincie heeft de grote eikenbomen bij het AVA-terrein voorbarig en illegaal gekapt. Er zijn in die omgeving nog meer dingen misgegaan. De rol van de provincie en de gemeente is niet op elkaar afgestemd. We hebben het gevoel dat we nauwelijks hebben kunnen meedenken voor de meest veilige en natuurvriendelijke oplossing. Vandaar dat de fractie van de Progressieve Partij mondelinge vragen wil stellen over deze kwestie en de compensatie voor deze illegale kap ruimer wil hebben.


 • Alle fietstochten op een rijtje

  Redactie, 1 september 2023

  In de maanden juli en augustus organiseerde de Progressieve Partij een serie zomeravond-fietstochten. Steeds met een bestemming waar iets interessants te zien of te horen is. Hierbij een verslag voor de deelnemers. Met nog eens een korte route-beschrijving om de tocht nog eens na te fietsen.

  Doel.
  De bedoeling va deze fietstochten is drieledig.

  Als lokale Progressieve Partij zijn we trots op onze mooie buitengebied en willen graag aan anderen laten zien dat er mooie paadjes, wegen en plekjes zijn. Dus we organiseren deze “uitstapjes” voor iedereen: localo en toerist, progressief en conservatief, geel, bruin, zwart en wit.
  We willen graag de verbinding maken met de discussies over beleid in de raadzaal en de praktijk op straat, op het land en bij organisaties. Hoe werkt het beleid nu in de praktijk uit.
  En eerlijk is eerlijk: we vinden het leuk om iets te doen en kunnen eigenlijk ook het nadenken en inspiratie opdoen over politiek niet zo lang missen.

  Lessons learned.
  Bij elke bestemming hadden we een bedoeling. Hebben we iets opgestoken, iets geleerd en moeten we –politiek bezien iets met dat geleerde. Moeten we misschien raadvragen stellen, discussie aanwakkeren of anderszins de bezochte initiatieven ondersteunen. Hieronder een overzicht. Niet compleet.

  Bij het bezoek aan Activiteitenboerderij Rutgers was de verzuchting: dit zou iedereen die met zorg te maken heeft, erover moet beslissen eens moeten zien. Ook wierp het bezoek de vraag op of en hoe alle regels en wetten soms niet een belemmering zijn, elkaar tegenwerken, in plaats van het beste voor de inwoners te betekenen.

  Bij het bezoek aan de Welsker in De Heurne, maar nog meer bij het bezoek aan de moderne woning aan de Legtersdijk, is de vraag: hoe kunnen we bij restauraties en nieuwbouw in het buitengebied duurzaam en liefst circulaire bouwen. De bouw zal moeten innoveren. Architecten en opdrachtgevers kunnen daarbij voorop lopen.

  De gesprekken met de Syrische cultuurverbinders in het boekencafé van de Koppelkerk legden nog weer eens de nadruk op tweezijdige integratie. We zullen als samenleving in gesprek moeten met andere culturen en ze ook de tijd geven om aan onze cultuur te werken. Samen eten is altijd een wondermiddel.

  De vraag die na het bezoek aan “de Nieuwe Bodem” blijft hangen is: zorgt een dergelijk concept van regeneratieve landbouw voor een mogelijke en noodzakelijke transformatie van de landbouw in het buitengebied. We vinden het in elk geval de moeite waard om dit soort initiatieven te blijven steunen.

  Het bezoek aan het project “zon op dak” aan de Tolhuisweg drukte ons weer op de feiten van de bureaucratie, het wispelturige gedrag van de overheid en dat het daarom bijna onmogelijk is met een sluitende “business-case” voor zon op dak te komen. Daar komen de afzet- en netcongestieproblemen nog bij. Optimistischer is het verhaal van de resultaten van biodiversiteit. Dat kunnen we via de gemeente ook ondersteunen.

 • Burendag op drie plekken

  Joop Wikkerink, 24 september 2023

  Vrijdag was er een bijzondere opening in Dinxperlo. Ik was er in een record-tijd (voor een opening) bij. Het ging om de opening en ingebruikneming van de nieuwe keuken bij Dr Jenny in Dinxperlo. Dat is een waardevol initiatief. Bleek ook wel: de zaal zat vol. Wat is de bedoeling? Juist mensen die in de buurt wonen zijn welkom voor een een activiteit, een praatje, een kopje koffie of zelfs op twee momenten van de dag een maaltijd!. Daarvoor is de keuken uitgebreid en vernieuwd. Op deze manier is er een soort huiskamer van de buurt ontstaan. Het was een vrolijke boel met muziek, zangeres, koffie en veel, veel mensen. De zaal was te klein dus een deel van de buurt wordt nog later uitgenodigd. Dat het werkt heb ik al eens ondervonden op een werkbezoek in mei. Het potje Uno met een vaste groep mensen heugt mij nog steeds. Ze hadden wel wat aftandse kaarten, dus ik heb ze namens het college een nieuwe set kaarten gegeven. Kunnen ze weer jaren mee vooruit. Eigenlijk al een voorproefje voor de burendag die op zaterdag op de rol stond.

  Zaterdag was het Burendag. De Stichting Marga Klompe en dan m.n. de Stegemanshof besteedt hier altijd aandacht aan door het organiseren van een brunch. Voor de hele buurt. Eigenlijk willen ze dat wel buiten op straat doen, maar daarvoor is het in deze tijd van het jaar toch wel te koud. Zaterdag werd de brunch ook gecombineerd met het 12,5 jarig bestaan van de Stegemanshof en de Hooge Grindte. Ik heb benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat weliswaar de senioren de meeste contacten hebben met buren, maar dat loopt wel iets achteruit. Terwijl burenhulp en –aandacht in onze huidige maatschappij zo van groot belang is. Dit moet een blijvend punt van aandacht zijn in ons gemeentelijk beleid: hoe krijgen we mensen weer bij elkaar op de lijn. Via brunches, activiteiten als “Bredevoort Schittert”, buurtapps, wandelclubjes enz. 

  Een mooi voorbeeld is het inlooppunt bij Naoberz, Kulturhus in Dinxperlo.
  ’s Middags nam ik even een kijkje op de open dag met een overzicht van activiteiten. Precies volgens mij waar behoefte aan is, maar waar meer mensen gebruik van zouden kunnen maken: koffie, lunch, praatje, spelletje, bewegen, activiteiten enz.


   
   

 • Wereld-Alzheimerdag

  Joop Wikkerink, 24 september 2023

  Woensdag was de acteur Jan van der Hammen in Dinxperlo en Aalten in winkels en supermarkten neergestreken. Hij speelde een hulpzoekende man met beginnende dementie. Met een briefje bij zich wat hij moest hebben: “ koffie, hechtertjes en een kaartje voor Suzanne”. Over zijn belevenissen kwam hij ’s avonds vertellen in IJzerlo. Deze avond was speciaal voor winkelpersoneel, maar ook verenigingen en natuurlijk belangstellenden, verzorgend personeel. De vraag stond centraal: hoe kerken je beginnende dementie bij je klanten, leden, patiënten en wat doe je niet en wel. Hij legde heel mooi uit wat er gebeurt als je hersens niet meer doen wat ze moeten doen: dan val je terug op het deel in de hersens wat je emoties aanstuurt: woede, agressie, verdriet, onzekerheid. En dat gaat dan gepaard met decorumverlies, niet kunnen plannen, tijd en plaats vergeten enz. Allemaal heel herkenbaar. De avond werd georganiseerd in het kader van de Wereld-Alzheimerdag door de werkgroep “Ouderen en Veerkracht” in Aalten. Eigenlijk zou iedereen die met dementie te maken heeft of krijgt dit soort avonden moeten bezoeken. Daar gaan we ook vanuit de gemeenten meer op inzetten: het gesprek “hoe wil je oud worden in de gemeente Aalten” en “wat heb je daarvoor nodig”.  Deze groep mensen met dementie (die stijgt van 440 naar 900 in de komende jaren) èn hun mantelzorgers heeft onze speciale zorg nodig. 

  Als “kers op de taart” donderdagavond – ook al in het kader van de Wereld-Alzheimerdag de filmhuisfilm “The Father” in filmhuis Schiller. Een zeer indrukwekkende film over de verwarrende wereld van een oudere dementerende man (glansrol van Anthony Hopkins) en zijn dochter (Olivia Colman, bekend uit de serie “The Queen”). Ik was blij dat ik wat achtergrondkennis die woensdagavond had opgedaan, want je zag de symptomen, de reacties, de emoties op het witte doek voorbij komen. In het nagesprek bleek dat  alle bezoekers onder de indruk waren.
  Er waren ook vragen naar hulp en ondersteuning bij de gemeente. Neem eens een kijkje op  Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek 

  Je kunt deze film (gratis) nog bekijken op donderdag 28 september in Filmhuis Dinxperlo (Naoberz-Kulturhus)


 • Leerzame laatste zomerfietstocht

  Lange adem nodig voor zon op dak en biodiversiteit op de grond.

  Op woensdag 16 augustus fietsten we een mooie route via “d’n Hollen Weg”,’t Villeken,
  ’t Kommersveld en Olde Baoten naar de Tolhuisweg. Daar ontvouwt zich een bijzonder project. Op een drietal voormalige kippenschuren liggen in totaal 500 zonnepanelen, goed voor een opbrengst van 175 Mwh. Het energieverbruik van zo’n 50 huishoudens. De aanleiding was min of meer triest. Het bedrijf is zo’n 15 jaar geleden gestopt en de schuren werden gebruikt als opslag voor diverse materialen. Zo stond 1 schuur vol met antieke auto’s. Op een kwade dag vatte er één vlam. Weg schuur. De verzekering vergoedde de herbouw. Bij sloop niet. Dus werd midden in de corona-tijd herbouwd en de zonnepanelen geïnstalleerd. Dat ging niet zonder slag of stoot.

  André Kaminski, de initiatiefnemer heeft uitgerekend dat hij gedurende het proces met 14 instanties te maken heeft gehad en 150-200 telefoontjes moest plegen. Het bontst van alles maakte Liander het. Er moest een nieuw verdeelstation komen. Nadat eerst gedacht was alleen de 80 meter kabel van schuren naar paneel te leggen, bleek dat er een soort lus via het verdeelstation te moeten worden aangelegd richting Bredevoort. Dus mee betalen aan het verdeelstation. De panelen lagen, het nieuwe huis was gebouwd, maar geen kabel van april tot oktober, dus geen opbrengst. Weer een tegenvaller. Vorig jaar kwam er een mooie opbrengst: 200 Mwh in plaats van de geplande 175 Mwh.

  De “onbalans-korting”.

  Maar de derde tegenvaller kwam dit jaar om de hoek kijken: de “onbalans”-korting: In de zomer wordt veel stroom geleverd, te veel soms; dus daarom berekent de stroomafnemer een onbalans korting. Natuurlijk is de SDE-subsidie er wel, maar de opbrengst is zodanig lager dat de terugverdientijd langer wordt.
  We bespraken verschillende oplossingen; opslaan in batterijen, daken niet bedrijfsmatig maar via 40 particuliere deelnemers in een postcoderoosproject volleggen, rechtstreeks leveren aan oplaadpalen. Jammer dat bij dit soort initiatieven de bureaucratie zo veelomvattend is, tijdens het spel de regels veranderd worden. Overall conclusie: het is op dit moment niet de meest rendabele investering.

  Prachtige plek voor buitenlui.

  Het tweede deel van het bezoek klonk wat optimistischer. Naast de opslag- en panelenschuren kon met een verplaatst bouwrecht via de oude rood-voor-rood regeling een huis gebouwd worden (wel onder wat voorwaarden). Er werd gekookt Zweeds hout gebruikt, triple glas dus bijzonder geïsoleerd. Het perceel om het huis heen is één groot akkerrandenproject met veel leefruimte voor vlinders, insecten, nectarminnende bijen en vogels. De kwartel was die dag gehoord, puttertjes en patrijzen in de nieuwste akkerrand. Het verschil tussen ingezaaide percelen van 1, 2 en 4 jaar was mooi te zien. Je ziet ook wat wilde opslag van bomen verschijnen. Bijzonder is dat je de lijnen in het landschap van voor de ruilverkaveling kunt ontwaren. Kunst gaat worden om het water ook hier langer vast te houden. Een stuw in de “ruilverkavelingssloot” zou mooi zijn. Regenwater wordt opgevangen in een wadi.

  Appelboom van 110 jaar.

  Een mooi verhaal om te besluiten: Zo’n 70 jaar geleden kwam de grond om de schuren in andere handen. Er stond een mooie appelboom: Anatov-appels (wie kent ze niet). De verkopende partij wilde de appelboom nog gauw even tot stookhout stukzagen. De nieuwe eigenaar zei: “Hier heb je een mud kolen, dan laat je de boom maar staan”. Zo kwam het dat er daar nu een zeker 110 jaar oude appelboom staat. Ook hier is weer interessant of een dergelijke aanpak een bijdrage kan opleveren voor stoppende boeren, behoud van percelen, vergroting biodiversiteit. Daar komt meer aandacht voor (ook in kader van landschapstoerisme), maar de belangen in het buitengebied werden en worden traditioneel bepaald door boeren en land/bos-eigenaren. De partij die zich “buitenlui” noemt zit niet aan de overlegtafels. (tot 1,5-2 ha). Zou niet verkeerd zijn.


 • Verslag 5 zomerfietstochten 2023

  Redactie, 20 augustus 2023

  In de maanden juli en augustus organiseerde de Progressieve Partij een serie zomeravond-fietstochten. Steeds met een bestemming waar iets interessants te zien of te horen is. Hierbij een verslag voor de deelnemers. Met nog eens een korte route-beschrijving om de tocht nog eens na te fietsen.

  Doel.
  De bedoeling va deze fietstochten is drieledig.

  1. Als lokale Progressieve Partij zijn we trots op onze mooie buitengebied en willen graag aan anderen laten zien dat er mooie paadjes, wegen en plekjes zijn. Dus we organiseren deze “uitstapjes” voor iedereen: localo en toerist, progressief en conservatief, geel, bruin, zwart en wit.
  2. We willen graag de verbinding maken met de discussies over beleid in de raadzaal en de praktijk op straat, op het land en bij organisaties. Hoe werkt het beleid nu in de praktijk uit.
  3. En eerlijk is eerlijk: we vinden het leuk om iets te doen en kunnen eigenlijk ook het nadenken en inspiratie opdoen over politiek niet zo lang missen.

  Via deze link kun je het verslag (pdf) downloaden

  Mediabericht – Wethouder Joop Wikkerink (wordpress.com)

 • Leestips zomer 2023

  Joop Wikkerink, 20 augustus 2023

  Tijdens de zomermaanden is er vaak wat meer tijd om wat achtergrondinformatie door te nemen. Vandaar dat ik de afgelopen vier weken via de sociale media wat leestips heb doorgegeven over onderwerpen uit mijn portefeuille: (ouderen)zorg, bestaanszekerheid, armoede, werk en inkomen en publieke gezondheid. Samen geeft het een redelijk overzicht van de stand van zaken op deze verschillende onderwerpen.

  Kijk op deze link voor een compleet overzicht:

  Leestips Zomer 2023 – Wethouder Joop Wikkerink (wordpress.com)

 • Laatste fietsexcursie 2023

  Woensdag 16 augustus “Zon op dak en biodiversiteit op de bodem”

  Via een mooie route door Dale en Barlo fietsen we naar de Tolhuisweg in Bredevoort. Op no. 6a staat het volledig energie-neutraal huis van de fam. Kaminski.  We bekijken daar drie mooie duurzame initiatieven. 1. Het energie-neutrale huis, ook weer in houtbouw in het buitengebied.  2. Het “zon op dak”model: een verdienmodel voor ondernemers, maar ook een bijdrage aan duurzame energieopwekking. Goed voor de electriciteitsvoorziening van zo’n 50 gezinnen. 3. Een zeer uitgebreide “akkerrand”vol met bloemen, kruiden en grassen: een oase voor bijen en een bijdrage aan de biodiversiteit van dit stukje Aalten. Deze uitgestelde en dus vijfde fietstocht vindt plaats op woensdag 16 augustus, 19.00 uur, vertrek vanaf de Markt te Aalten. Opgeven is wel noodzakelijk bij: Gerrit Stronks: g.stronks@lijbrandt.nl  ,  mob. 06 11 85 84 97 of 0543-478658.

 • Veel intresse voor “Nieuwe Bodem”

  Redactie, 13 augustus 2023


  Zeer interessante excursie naar “De Nieuwe Bodem”.

  Woensdagavond 9 augustus ging de PP-fietstocht naar Nieuwe Bodem aan de Seinsdijk in Lintelo. Zo’n 30 mensen fietsten met ons mee en genoten daar van een heel interessante rondleiding van Meta en Jasper.
  Zij vertelden dat ze in september 2020 samen met nog vier enthousiaste mensen begonnen zijn met hun project door twee hectare grond te pachten van een van hun ouders. Zij vinden dat het huidige landbouwmodel een te zware wissel trekt op het klimaat. De grond raakt erdoor uitgeput, biodiversiteit is ver te zoeken en het landschap verschraalt. Agrobosbouw kan deze problemen helpen aanpakken. De teelt van bomen en struiken gecombineerd met landbouwgewassen vangt CO₂ in de bodem en gewassen en herstelt waterkringlopen. Dit helpt klimaatopwarming te verminderen en kan zelfs klimaatkoeling in werking zetten. Daarnaast herstelt agrobosbouw de biodiversiteit, garandeert voedsel in tijden van klimaatverandering en herstelt ons landschap.
  Op Nieuwe Bodem worden walnotenbomen en hazelnotenbomen, fruitbomen, bessenstruiken, granen, kruiden en bloemen door elkaar geplant. Een gemengde aanplant is minder plaaggevoelig en zorgt ervoor dat geen kunstmest of giftige bestrijdingsmiddelen nodig zijn. De houtige gewassen hebben tijd nodig om tot volledige groei en productie te komen. Daarom wordt de ruimte tussen de bomen en struiken in de tussentijd benut door graan, thee, groente en bloemen te laten groeien.
  Het leuke bij Nieuwe Bodem is dat jezelf ook kunt meedoen. Je kunt walnotenbomen, hazelnotenbomen of voedselbosgewassen adopteren. De opbrengst van de boom is dan voor jou.
  Mocht je na het lezen van dit verslagje geïnteresserd zijn, kijk op de website www.nieuwebodem.nl voor de open dagen, rondleidingen en bezoekersmogelijkheden.
  (tekst Henk Kok, foto’s Ans Plug en Gerrit Migchelbrink)

   

 • “Zon op dak” verplaatst

  Persbericht 5 augustus 2023

  Zon-op-dak-excursie uitgesteld naar 16 augustus.
  Regen ook spelbreker bij zomerfietstochten PP

  Vanwege de dreigende weerberichten en luchten moest de vierde zomer-fietstocht, goerganiseerd door de Progressieve Partij van 2 naar 16 augustus uitgesteld worden. Het is niet de enige buitenactiviteit die deze zomer afgelast moest worden vanwege de regen. Gelukkig kon de  excursie  naar het zon-op-dak-business-model èn de biodiversiteit-vriendelijke akkerranden  aan de Tolhuisweg te Bredevoort uitgesteld worden naar 16 augustus.


 • Fietstocht naar “Nieuwe Bodem”

  Persbericht 4 augustus 2023

  Zon-op-dak-excursie uitgesteld naar 16 augustus.
  Regen ook spelbreker bij zomerfietstochten PP

  Vanwege de dreigende weerberichten en luchten moest de vierde zomer-fietstocht, goerganiseerd door de Progressieve Partij van 2 naar 16 augustus uitgesteld worden. Het is niet de enige buitenactiviteit die deze zomer afgelast moest worden vanwege de regen. Gelukkig kon de  excursie  naar het zon-op-dak-business-model èn de biodiversiteit-vriendelijke akkerranden  aan de Tolhuisweg te Bredevoort uitgesteld worden naar 16 augustus.

  Fiets-excursie  naar “De Nieuwe Bodem” in Lintelo.

  Voor mensen die  nu eens precies willen weten  wat natuur-inclusief boeren betekent, of regeneratieve landbouw,  agro-forestry in de praktijk willen zien en  ervaren hoe noten uit een voedselbos smaken, is er een unieke kans door mee te fietsen met de vijfde PP-zomeravond-fietstocht. Woensdag 9 augustus gaat het naar zo’n boerenbedrijf in Lintelo.

  Een tocht naar de Seinsdijk in Lintelo. Daar ligt op een  afgelegen plek een  zeer bijzonder bedrijf. Nieuwe Bodem is een natuur-inclusief agrobosbouwbedrijf. Men wil  een bijdrage leveren  aan de zoektocht naar een transitiemodel voor boeren die open staan voor verandering. Zij willen een ecologisch en duurzaam alternatief bieden dat gezond voedsel oplevert  en een eerlijk inkomen voor de boer. Een mùst voor mensen die begaan zijn met natuur en landbouw. Vooraf al meer weten? Kijk op: www.nieuwebodem.nl

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 8 augustus  bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten.


 • Indrukwekkende kennismaking met Syrië

  verslag van de derde fietstocht op woensdagavond

  Op woensdag 26 juli fietsten ruim 20 deelnemers een mooie tocht over de Haart (Aalten).  Voor Joop Wikkerink, die de deelnemers welkom heette de “mooiste buurtschap” van de gemeente Aalten. Een enkele meefietser, afkomstig van de Haart knikte instemmend.  Via Loohuisweg,  Huiskermaterdijk en Veenhuisweg kwamen we natuurlijk in het mooie bosje bij de Bosweg en staken we over naar de mooi gerestaureerde scholte Beestman. Langs de Spiekerdiek en “Groot Drenthel”fietsten we langs de Drenthelweg, Buninkdijk en Sationsweg naar het terras bij de Koppelkerk.

  Koekjes.

  De schalen met koekjes stonden in het boekencafé, dus het gezelschap streek daar neer en deed zich te goed aan koffie, thee en veelkoekjes met bekende en onbekende namen als Maamul, Ghriba, Bakhlawa en gewoon koekjes. De meer dan 80 koekjes gingen schoon op. Een mooi verhaal werd verteld over  de speciale Suikerfeestkoekjes, die vers thuis gebakken gegeten moeten worden. Het verschil tussen de Syrische koekjes en andere Arabische is dat men in Syrië minder suiker gebruikt. De koekjes waren gebakken door Eman Asad Hammada, inwoner van Bredevoort.

  Cultuurvertalers.

  De verhalen van de drie cultuurvertalers van Laborijn maakten indruk. Er waren drie van hen aanwezig, oorspronkelijk afkomstig uit verschillende streken van Syrië. Met voor ons moeilijk te lezen en uit te spreken namen. Eén dame,  Qamar Otagi, twee heren Hussum Zahweh en Fuad Almaghari.  Met elk hun persoonlijke geschiedenis, vluchtverhalen en leefomstandigheden.  Wat doen cultuurvertalers. Het magische woord was “Hal 8”, in deze ruimte van Laborijn in Doetinchem organiseren de cultuurvertalers activiteiten voor nieuwkomers en inburgeraars. Hele simpele dingen: hoe zijn de gewoonten hier, wat doe je en doe je niet, hoe reis je met openbaar vervoer, hoe kom je bij een dokter. Vooral de culturele dingen. Maar ook gaan de cultuurvertalers naar mensen thuis, zijn aanwezig bij Laborijn en Figulus in Aalten, kortom ze dien wat nodig is. En dan voor de zgn. statushouders waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inburgering (vanaf 2022)

  Dat levert natuurlijk soms hilarische situaties op. Neem bijvoorbeeld al die gekke spreekwoorden en gezegden in Nederland. Als je letterlijk gaat vertalen is dat een bron voor misverstanden.  Naast deze cultuur-oefeningen, gaan de meeste inburgeraars voor hun verplichte inburgering naar taalles. Er zijn drie routes: de onderwijsroutes voor statushouders , de B1-route en de Z-route. De eerste is vooral voor jongeren die na de Internationale Schakelklas kunnen doorstromen naar (middelbaar en hoger) onderwijs. De B1-route voor mensen die leerbaar zijn en in staat zijn om binnen drie jaar Nederlands op B1 niveau te spreken. En de Z-route. De z- staat voor zelfredzaamheid. Er wordt aan het begin van het inburgeringstraject ingeschat dat men niet “leerbaar”, dus niet de taal op B1 niveau zal beheersen; daarom wordt de inburgering gefocust op zelfredzaamheid.

  Uitdagingen.

  Waar lopen ze nu tegen aan.? Een eerste is een beetje een gebrek aan “durf te vragen houding”. Sommigen vertalen dat in gereserveerdheid, verlegenheid, teruggetrokkenheid. Mag je nou elkaar een hand geven, over de arm aaien enz., was een vraag. Hangt wel af van de situatie, net zoals in Nederland. Groot probleem is toch wel het studie- en werkniveau. Qamar vertelde dat ze eigenlijk in Syrië accountant was. Maar dat ze hier vanaf begin af aan weer die diploma’s zou moeten halen. Dat geldt in bijna alle beroepen zo. Dat betekent dat je bijna nooit aan de slag komt in een beroep waarvoor je opgeleid bent. Hussam vertelde wel dat Laborijn juist ook kijkt naar andere vaardigheden, niet zo zeer de genoten opleiding. Bijvoorbeeld kan iemand goed koken, autorijden, is hij/zij technisch handig. Tijd is het grote punt. Volgens Fuad helpt het als werkgevers ook inzien dat mensen uit een heel andere cultuur tijd nodig hebben om aan het werk te wennen. En dan zijn de Nederlandse wetten en beschikbare scholing, training en andere instrumenten niet altijd toereikend. Na het “officiële” gedeelte bleven alle drie nog lang napraten aan de verschillende tafeltjes. Dat werd erg gewaardeerd.

  De reacties waren zeer positief; “wat goed dat deze cultuurvertalers er zijn”.  Maar ook: “wat een cultuurverschillen zijn er toch, en het is goed dat we die een beetje zien en kennen zodat we ons handelen daar ook op af kunnen stemmen.” Naderhand kregen we als organisatie weer wat appjes: “Het was een interessante en leerzame avond”, Groetjes M&H

  Dank aan de cultuurvertalers en Marjanka van de Koppelkerk. Hieronder wat foto’s van de lekkernijen en de geanimeerde gesprekken.

  Cultuurvertalers druk in gesprek

  Qamar Otagi (uiterst rechts)

  Fuad Almaghari

  Hussam Zahweh


 • …de laatste twee fietstochten alweer…

  Hieronder een overzicht van de fietstochten in augustus

 • Culinaire en culturele kennismaking Syriers

  Derde zomeravondfietstocht via Haart en Miste naar Bredevoort

  Derde zomerfietstocht PP: kennismaken met Syrië

  Op woensdag 26 juli organiseert PP een culinaire fietstocht met hapjes uit andere culturen, vooral Syrië. We fietsen vanaf de Markt in Aalten via een mooie tocht over de Haart en Miste naar het terras van de Koppelkerk in Bredevoort. Daar zijn Syrische hapjes, gemaakt door inwoners van Bredevoort. En maar liefst drie “cultuurvertalers” van Laborijn die vertellen over hun werk, hun land en hun cultuur.  Voor deze fietstocht met hapjes, cultuur en informatie uit Syrië  vindt plaats op woensdag 26 juli, 19.00 uur, vertrek vanaf de Markt te Aalten. Opgeven is wel noodzakelijk bij: Gerrit Stronks: g.stronks@lijbrandt.nl  ,  mob. 06 11 85 84 97 of 0543-478658.


 • Duurzame houtbouw in buitengebied

  Tweede zomerfietstocht naar Legtersdijk

  Een groep dappere fietsers van 25 mensen stapten na  de rondgang bij ’t Welsker op de fiets en fietste in drie kwartier door een mooi gedeelte van IJzerlo en  de Aaltense Herune (langs Hondorp) naar de Haart, Legtersdijk. Daar stonden tot voor enkele jaren vervallen kippenhokken. Via de zgn. regeling rood voor rood, waarmee die hokken en andere schuren in het buitengebied opgeruimd werden, mochten er twee boerderij-achtige woningen komen; het idee van een hoofdgebouw en bijgebouw.

  Creatieve invulling van de eisen

  Vincenth heeft dit wel heel creatief ingevuld door het hoofdgebouw-gedeelte van het ene gebouw hoger vorm te geven en het bijgebouw aflopend. Het hele woonhuis is uit de computer als 3D-animatie gerold. Tot op de gaten voor de stopcontacten,  de open ruimtes voor deuren en ramen: alles werd vooraf berekend, getekend en in 3D vormgegeven. Groot voordeel dat de klant kan meekijken. Maar ook dat het huis in de fabriek precies gemaakt kan worden. In dit geval met CLT-houtbouw: onder grote druk geperste houtplaten van 8  tot soms 20 cm dik en wel 16 meter lang. Prachtig natuurlijk afgewerkt.  Deze manier van bouwen is duurzaam, maar ook erg brandveilig bijv.  Het gebruik van dit materiaal is ook kostenbesparend doordat o.a. het skelet van het gebouw binnen anderhalve week staat. Natuurlijk moet er dan nog het een en ander afgewerkt worden. Een heel mooi voorbeeld van duurzaam toekomstgericht bouwen. Maar het mooiste was toch wel de vormgeving van binnen en buiten. Ook de tuin mocht er zijn (Esselink). 

  Dank

  Vincenth Schreurs, de architect en Gert en Anja, eigenaren heel hartelijk dank voor dit inkijkje in een woning van de toekomst. Meer info over het bouwen met CLT: Bouwen met CLT – zes lessen uit de praktijk van Urban Climate Architects – architectenweb.nl

   Hieronder enkele foto’s van het pand Legtersdijk. Vanwege de privacy publiceren we niet veel foto’s.


 • Bewondering bij ’t Welsker

  Deelnemers aan fietstocht 2 laaiend enthousiast

  Veel belangstelling

  Op de kop af 30 mensen fietsten vanaf de Markt op woensdagavond 19 juli naar de Spekkendijk in De Heurne. De verrassing was groot dat bij de “schoppe” van boerderij ’t Welsker zich ook nog eens 15 mensen verzameld hadden. Koffie tekort dus. Maar de uitleg van Vincenth Schreurs maakte dat gemis meer dan goed. In 2018 was hij betrokken geraakt bij de restauratie van in de eerste instantie schoppe en schuur bij de boerderij.  Rond 1370 werd boerderij ’t Welsker al genoemd als Hof van Welschelo. Het hoorde tot het bezit van Fürst von Salm die ook slot Anholt in bezit heeft.  Van de schoppe is de hoofdstructuur blijven staan, een z.g., Dreiständer. Door de ramen helemaal tot aan de vloer door trekken ontstaat veel licht, maar blijft ook het zicht op het pannendak. Grote luiken kunnen het geheel afsluiten.  De kap is gesloten met een dampopen systeemmateriaal:  hout wat zorgt voor ademen naar buiten. De schoppe wordt gebruikt voor ontvangsten, vergaringen, feesten. De houten schuur gaat dienst doen als garage, ook daar wat leuke snufjes: een weggewerkte hobby ruimte en kantoor.  Het isolatiemateriaal is van houtvezel en van gras/wegbermenmaaisel. We gaan er steeds meer toe dat boeren ook materialen produceren voor de bouw.

  Boerderij is nog niet klaar!

  De boerderij is nog volop “under construction”.  De architect heeft zich een niet historische vrijheid veroorloofd door een soort van glazen pui te maken die twee delen van de boerderij verbindt.  Daar troffen we nog de rondingen van de kelder. De tegeltjes in de keuken waren vroeger een gewild doelwit voor dieven. Men ontdekte bij het restaureren vele kleuren verf en behang. De “herenboer”wilde graag zijn rijkdom laten zien door om de tien jaar het woongedeelte te vernieuwen.  Er moet nog heel wat gebeuren, was de conclusie van de bezoekers.  Er zit ook veel ruimte in de boerderij. Die wordt niet allemaal verwarmd. Ook een monument moet je een beetje als “vroeger”bewonen: niet overal kan het warm zijn. Er is ook geen riolering, maar een helofytenfilter (rietveldje, net buiten de tuin). Alle bezoekers waren zeer onder de indruk van het vakmanschap en inzet waarmee de verbouwing uitgevoerd werd. Meer informatie: Spread_Rijksmonument_265x395_LRspread.pdf (erfgoedoostachterhoek.nl)

  Hieronder een greep uit de vele foto’s die o.a. gemaakt werden door Theo Bauhuis.


 • Fietstocht no. 1: meteen raak!
  12 juli: Activiteitenboerderij Rutgers, Lintelo.

  De eerste fietstocht was meteen al raak. Was het ’s middags hier en daar nog wat buiig, ‘s avonds fietste een groep van zo’n 20 mensen onder de prachtigste luchten naar het Koopdieksken in Lintelo. Daar ligt de activiteitenboerderij van Gert en Ina Rutgers. Alle deelnemers waren zwaar onder de indruk en razend enthousiast over het werk wat Gert en Ina dag-in-dag-uit verzetten voor hun deelnemers. De algemene verzuchting was: “Dit zou eigenlijk de hele gemeenteraad, de ambtenaren, het college en meer mensen eens moeten zien”.  Dat geldt natuurlijk voor alle onderwerpen en bestemmingen die aangesneden en gekozen zijn voor de zomerfietstochten. 

  Aalten Vooruit.
  Ook verslaggever Jos Wessels van de Aalten Vooruit/De Band fietste mee en maakte een heel mooi verslag. We drukken het hier integraal af.
   


  Foto’s

  Verschillende deelnemers aan de fietstocht maakten foto’s. Hieronder een selectie. Allemaal met instemming van de eigenaren van de boerderij, de maker en de mensen die erop staan  gepubliceerd.

 • Fietsen met architect Vincenth Schreurs

  Redactie, 6 juli 2023

  Geïnteresseerd in erfgoed en restauratie? Of juist in moderne architectuur? ? Dan is dit je kans. Deze zomer organiseert de Progressieve Partij weer 5 educatieve fietstochten door het mooie buitengebied van onze gemeente.  Bestemd voor “alle gezindten”, eigen inwoners en vakantiegasten. Deelname en koffie gratis. Afstand plm. 20 km. Duur plm. 2,5 uur. Steeds met een leerzame en interessante bestemming. Woensdag 19 juli gaat het naar een knap gerestaureerd stukje erfgoed èn eigentijdse architectuur.

  Woensdag 19 juli
  Architectuur en buitengebied

  Met  architect Vincenth Schreurs  fietsen we naar de prachtig gerestaureerde schuur bij boerderij ’t Welsker aan de Spekkendijk in De Heurne. Goed voor de Monumentenprijs 2022. We krijgen daar een lesje  in restaureren en houtbouw. Moderne materialen en traditionele tecnieken. Daarna fietsen we door naar één van de super-eigentijdse woningen in het  buitengebied. Welke is nog een verrassing Oud en nieuw in harmonie. Wil je je alvast goed voorbereiden?  Kijk dan op  Www.vincenthschreurs.nl/?p=30

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 18 juli bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten of het Prins Clausplein te Dinxperlo


 • Fietsen naar zorgboerderij Rutgers

  Redactie, 6 juli 2023

  Fiets je op 12 juli mee met PP ?

  Altijd als eens bij een zorgboerderij willen kijken? Dan is dit je kans. Deze zomer organiseert de Progressieve Partij weer 5 educatieve fietstochten door het mooie buitengebied van onze gemeente.  Bestemd voor “alle gezindten”, eigen inwoners en vakantiegasten. Deelname en koffie gratis. Afstand plm. 20 km. Duur plm. 2,5 uur. Steeds met een leerzame en interessante bestemming. Woensdag 12 juli gaat het naar een echte zorgboerderij.

   Woensdag 12 juli
  Fiets-excursie  naar Activiteitenboerderij Rutgers, Lintelo

  Tussen Lintelo en de Heurne ligt een bijzondere activiteitenboerderij. Voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. Jong en oud.
  Bij een voormalig biologisch varkensbedrijf aan een rustige zandweg, ingeklemd tussen beuken, houtwallen, kikkerpoel en landbouwgewassen liggen de tuinen, de bedrijfsgebouwen en woning. Daar  vind je  ook de activiteitenboerderij. In de meest brede zin. Gert en Ina Rutgers leiden ons rond en vertellen.
  Wil je je alvast goed voorbereiden? Kijk dan op: www.Activiteitenboerderij-rutgers.nl

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 11 juli bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten of het Prins Clausplein te Dinxperlo


 • Programma fietstochten 2023

 • Interessante fietsexcursies deze zomer

  Redactie, 6 juli 2023

  De Progressieve Partij organiseert deze zomer weer 5 zomeravond-fietstochten-met-een-interessant-doel. Waarom doen we dat? 

  Allereerst om een verbinding te leggen tussen gemeentehuis en praktijk. In de bestuurlijke discussies gaat het vaak over hoog-over begrippen als “kwaliteit van zorg” of “beeldkwaliteit in de gebouwde omgeving”. Soms ook over “duale trajecten inburgering” of “stimuleren duurzame energie”. Maar wat houden die begrippen in de praktijk nu in. Daarom gebruiken we de vakantieperiode om eens een kijkje te nemen bij mensen, bedrijven, instellingen die deze begrippen invullen.

  Een tweede argument is dat we ook trots zijn op de natuur in onze mooie groene gemeente; die willen we graag behouden en uitbreiden. Maar we willen ook graag aan vakantiegasten en ook eigen inwoners mooie natuurlijke plekjes laten zien.

  Ten derde doen we dit ook voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan. Misschien dat zo’n woensdagavond-fietstocht toch een beetje bijdraagt aan een vakantiegevoel.

  En ten vierde – eerlijk- eigenlijk kunnen we het bezighouden met politiek, bestuur, onze gemeente geen twee maanden missen. Op deze manier blijven we in contact met onze inwoners en hun initiatieven.

  Voor iedereen dus.
  Iedereen mag meefietsen. Alle “gezindten”, politieke overtuigingen, allochtoon en autochtoon, vakantiegast en ingezetene. Wees niet bang voor een politiek propagandatochtje, maar wees oprecht nieuwsgierig naar onze gastheren en -vrouwen. Wij danken ook bij voorbaat alle mensen die hieraan mee willen werken en iets willen laten zien en vertellen over hun werk, hobby of passie. Dus laat je niet leiden door politieke voorkeuren of tegenzin, maar doe gewoon mee als je het leuk vindt.

  Het programma.
  Hieronder zie je het globale programma voor de komende vijf weken. Het kan natuurlijk wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden. Of als het slecht weer is en het daarom niet doorgaat. Dan krijg je uiterlijk een uur van tevoren een mailtje. Het is daarom belangrijk dat je je voor de aangegeven datum opgeeft, zodat we weten hoeveel mensen er komen. Ook handig voor de koffie enzo en onze gastheren en -vrouwen.

  De fietstochten.
  We zetten de fietstochten uit langs mooie plekjes in het buitengebied van de gemeente Aalten. In totaal steeds plm. 20 km per tocht. Ze duren inclusief de uitleg ter plekke ongeveer 2,5 uur. Dus we proberen met donker weer terug te zijn. We vertrekken vanaf de Markt in Aalten en de eerste twee woensdagen ook vanaf Prins Clausplein in Dinxperlo.


 • Foto-expositie “Nooit meer…”

  Joop Wikkerink, 2 juli 2023

  Vrijdag was er in het Onderduikmuseum de opening van de foto-expositie “Nooit meer”, een indrukwekkende reeks foto’s van oorlogsverschrikkingen, die ook gewone mensen raken. Samengesteld in opdracht van de Provincie Gelderland. Er zitten ook foto’s bij over de oorlog in Oekraïne. Vandaar dat ook de in de gemeente verblijvende Oekrainers waren uitgenodigd.  En er waren er wel 50 of zelfs meer! Natuurlijk de gebruikelijke toespraken, netjes vertaald, de openingshandeling door een medewerker van de Provincie, drankjes, nootjes. Maar de meeste aandacht ging toch uit naar de bayan-peler (knopaccordeon) die een waar concert gaf bestaande uit vijf delen (zie foto): zeer indrukwekkend en veelzeggend. Hij is woonachtig in Voorst en reist het hele land door om concerten te geven: de opbrengst is deels voor een ambulanceproject in de Oekraïne.

  Inlooppunt voor Oekrainers

  Daarna togen de aanwezige Oekrainers naar de bovenzaal: tjokvol. Vertegenwoordigers van Figulus, Laborijn, en de Aaltense Uitdaging waren aanwezig. Samen met medewerkers van het inlooppunt in Doetinchem (Driekoningenkapel) werd geïnventariseerd hoe we (Nederlanders, inwoners van de gemeente en de Oekrainers) elkaar kunnen helpen. Ik mocht het gezelschap toespreken en succes wensen: de gemeente vindt samenleven en samen werken heel erg belangrijk. Dat is een onderdeel van gezond en gelukkig leven. Nu en in –de misschien onzekere- toekomst. Daar hoort ook samen eten bij. Toen zwaaide de deur open en kwam Stegers met lekkere happen binnen. Een mooie bijeenkomst en hoopvolle start voor een eigen Aaltens inlooppunt voor Oekraïners na de zomer.

 • MijnEigenPlan: mooie ontwikkeling

  Redactie, 2 juli 2023

  Mijn EigenPlan.

  Een hele leuke bijeenkomst bij Estinea. Daar werd het systeem “Mijn eigen plan” officieel ten doop gehouden. Dit is een applicatie die op de persoon gerichte agenda, takenlijsten en dagelijkse levenshandelingen rubriceert en tijdig aangeeft. Dus eigenlijk een soort agenda van de dag met daarbinnen weer een omschrijving van taken en handelingen bij bijvoorbeeld het werken in het groen, in de keuken en bij de koffie. Twee bewoners van Estinea kregen de eerste I-pad; één vertelde trots dat zo’n I-pad bij hem niet zo hoefde: hij had “Mijn eigen plan” op zijn I-phone geïnstalleerd. Het ontwikkelen en onderhouden van zo’n mooi systeem, wat de gebruikers –zo zeiden ze zelf- echt meer houvast en zekerheid geeft, valt buiten de reguliere bekostiging. Vandaar dat “Vrienden van Estinea” een sponsoractie op touw gezet heeft. Alle sponsors mochten met hun cheque op de foto. Ook de gemeente Aalten heeft een bijdrage geleverd vanwege “het betrekken van inwoners bij de samenleving”, zeg maar participatie. De grote animator van de sponsoractie is Gerrit van Veen, na 45 jaar in dienst van Estinea met pensioen. Dus het was ook een leuke afscheidsbijeenkomst.


 • Zit ons vergadersysteem wel goed in elkaar?

  Joop Wikkerink, 2 juli 2023

  Aalten Vooruit/De Band

  Op woensdag komt de Aalten Vooruit/De Band altijd uit. Ook dit keer met een terugblik op de raadvergadering van die week daarvoor. Twee fracties gaan in op de begroting van de GGD en dan speciaal de jeugdgezondheidszorg. Uit allerlei onderzoeken (ook die van de GGD zelf) blijkt dat jeugdigen en jongvolwassenen met behoorlijk wat mentale problemen te kampen hebben. Bijvoorbeeld het aantal scholieren met psychosociale problemen is van 2015-2021 toegenomen van 9 naar 18%, met een duidelijke toename in 2020 en 2021 (corona). In de oordeelsvormende vergadering heb ik aangegeven dat het college en de GGD dit zorgelijk vinden. Als je alle alarmerende landelijke cijfers leest dan zou je verwachten dat het percentage in de Achterhoek hoger is, in die zin springen we er gunstiger uit. Zo staat het ook in de besluitenlijst van de vergadering. Wat gebeurt er daarna.

  1.Oordeelsvorming

  D66-raadslid Alexander van der Graaf framet dit tijdens de oordeelsvorming al: “deze wethouder vindt het allemaal wel meevallen”. Een duidelijk onjuiste frame, alleen gemaakt om politieke redenen en niet om zorg om de gezondheid van jeugd en jongeren. In de oordeelsvormende vergaderingen krijgen de aanwezige wethouders allèèn na de eerste ronde het woord, daarna discussiëren de aanwezige raadsleden onderling. En mag daar dus de grootst mogelijk onzin over standpunten en beleid van het college geroepen worden, zonder dat de betreffende wethouder de kans krijgt die beeldvorming te corrigeren.

  2. Besluitvorming

  In de besluitvormende raad gaat het nog een keer door. Ook daar is het betreffende vergaderstuk door de agendacommissie beoordeeld als “stemstuk met stemverklaring”. Ook hier kan de D66-fractie bij monde van Alexander van der Graaf weer zijn pertinent onjuiste frame herhalen dat “deze wethouder het allemaal wel vindt meevallen en niet zo veel doet”, terwijl zij, de D66-fractie zelfs een motie ingediend hebben bij de Achterhoekraad. Ook hier is volgens het reglement van orde het niet mogelijk voor het college deze onjuiste aantijgingen te weerleggen.

  3. Terugblik

  Het wordt nog erger. In de terugblik op de raadvergadering in de Aalten Vooruit gaat Alexander zelfs over tot de persoonlijke aanval. “De wethouder liet onlangs weten dat corona misschien een knauw gegeven heeft aan de psychische gezondheid van onze jeugd, maar dat dit allemaal toch maar een vertekend beeld gaf. Het valt allemaal best mee. Ik denk dat de wethouder niet meer helemaal van deze tijd is”. Eerder schrijft hij “Eerder meldde de GGD dat meer dan 50% van de Achterhoekse jongeren te kampen heeft met psychische problemen”. Ook hier is het niet mogelijk om foute beelden en uitspraken te corrigeren en te weerleggen.

  4. Hoor en wederhoor, argument en tegenargument.

  Als een soort Petrus krijgt de D66-fractie tot drie keer toe de gelegenheid om foute frames de wereld in te helpen en over te gaan tot wethouder-bashen met persoonlijke kwalificaties en aanvallen. Behalve dat dat de stijl van D66 kenmerkt vind ik het ook een weeffout in ons vergadersysteem: raadsleden mogen op verschillende momenten meningen spuien die niet becommentarieerd kunnen worden. Dat bevordert de zuiverheid van het debat en de informatie niet. Dat zou veranderd moeten worden.

  Zie voor de juiste cijfers over mentale gezondheid jeugd en jongeren.
  Mentaal functioneren – Kompas Volksgezondheid Noord- en Oost-Gelderland (kvnog.nl)

 • Integraal Kindcentrum, wat is dat?

  Redactie, 1 juli 2023

  In het kader van het integraal huisvestingsplan onderwijs zijn we aan het nadenken over wat goed onderwijs is. Scholen en college zijn er van overtuigd dat de hele sociale basis nodig is om kinderen te begeleiden en op te voeden naar volwassenheid. School is daar een belangrijk onderdeel van. En de vraag is hoe dan het onderwijs moet worden ingericht en dat heeft dan weer z’n gevolgen voor de huisvesting (wel of geen klassen, ontmoetingsruimtes, privé-werkplekken enz.). Dinsdag werd de raad voorgelicht over de ins en outs van een “integraal kindcentrum”, zoals dat o.a. bij de Bosmark in Dinxperlo in praktijk gebracht wordt.

  IKC Bosmark

  Het werd een inspirerende en indrukwekkende avond vol met nieuwe en bestaande inzichten over onderwijs, opvoeden, leren en ervaren door kinderen, hun ouders en de “pedagogische basis”. Allereerst vertelde Dianne Rutgers van IKC De Bosmark wat een Integraal Kindcentrum precies is. Eigenlijk kun je het zien als een samenvoeging van allerlei soorten onderwijs en opvang in één gebouw. Maar wat belangrijk is dat ook het personeel en de docenten in één team zitten en zich ontfermen over elkaars kinderen. Zo kan in alle vormen van opvang en onderwijs bijvoorbeeld (weliswaar op verschillende manieren) aandacht besteed worden aan een onderwerp dat kinderen “buiten” ook tegenkomen. En er is uitwisseling over de situatie van kinderen. Ze belichtte ook de voordelen gezien vanuit het kind, de ouders en het personeel. Natuurlijk zijn er ook kritische opmerkingen te maken: massaliteit, grootschaligheid, kinderen de hele dag in min of meer dezelfde omgeving, weinig thuis in het gezin. Maar de maatschappelijke werkelijkheid is dat de meeste ouders beide overdag van huis zijn en dat de schoolomgeving daarop aangepast moet worden.

  Harry Volker genootschap

  In een tweede presentatie gingen Mark Weghorst en Ingrid Paalman van het illustere Harry Volker Genootschap in op de verschillende modellen. Harry Volker was de echte naam van Kruimeltje en volgens de leden van het genootschap was hij de eerste echte spijbelaar. In het genootschap hebben zich allerlei wetenschappers verzameld die iets met onderwijs, opvoeden en gezondheid te maken hebben. Rond de centrale vraag: hoe kunnen we het onderwijs zo organiseren dat niemand meer uitvalt. Ze proberen nieuwe modellen en inzichten uit. Beiden presenteerden een tiental modellen hoe je naar onderwijs en schoolsystemen kunt kijken. Steeds gebaseerd op inclusief onderwijs. Dus iedereen kan mee doen en zich ontplooien. Grote uitdaging daarbij is steeds “samenwerken”(geldt ook voor andere domeinen dan het onderwijs). Ze lieten een paar mooie plaatjes zien. Een kijkje op Harry Volker Genootschap – NCJ leert je meer.


 • Regiobeeld vastgesteld….

  Joop Wikkerink, 1 juli 2023

  Regiobeeld gepresenteerd en vastgesteld.

  In het kader van het Integraal Zorg Akkoord  (IZA) moet elke regio een regiobeeld opstellen. Op basis van dit regiobeeld kunnen regioplannen gemaakt worden om de zorg anders te organiseren. Van ziekte en behandeling naar gezondheid en gedrag. Dus meer aan preventie doen, meer oplossingen in het “voorveld”: het sociaal domein of zo je wilt de sociale basis en de pedagogische basis. Het verschil met het vorige (vrijblijvende) regio beeld van juni 2020 is dat in het huidige beeld ook veel cijfers over het sociaal domein zijn opgenomen. Immers in het sociaal domein kan veel aan ziektes en gezondheidsachteruitgang voorkomen worden.
  In het Regiobeeld staat de huidige vraag naar en aanbod van zorg en ondersteuning in de Achterhoek en de verwachte vraag en aanbod in 2040. Ook staan er cijfers in over demografie, sociaaleconomische status en leefstijl van inwoners. Deze factoren kunnen het gebruik en de vraag naar zorg en ondersteuning beïnvloeden. Met de cijfers uit het Regiobeeld kunnen zorgaanbieders, gemeenten en de zorgverzekeraar, samen met professionals, patiënten en inwoners voor de meest urgente uitdagingen in de Achterhoek plannen maken. 

  Een paar conclusies uit het Regiobeeld van de Achterhoek:

  • Er is sprake van dubbele vergrijzing: tussen 2023 en 2040 neemt in de Achterhoek het aandeel inwoners van 65-79 jaar toe van 18,8% naar 21,8% en het aandeel inwoners ouder dan 80 jaar stijgt van 6,2% naar 11,1%. De groep kwetsbare ouderen, door bijvoorbeeld dementie, neemt toe.
  • Het aantal inwoners in de Achterhoek met een of meer chronische aandoeningen blijft de komende jaren stijgen, maar blijft lager dan in de rest van Nederland. 
  • We zien een toename in de gezondheidsverschillen, met name mensen met een lagere sociaaleconomische status lopen een groter risico op gezondheidsproblemen.
  • Bij jongeren en (jong)volwassenen is een toename te zien in psychosociale en/of psychische aandoeningen.
  • Het aandeel rokers en mensen dat overmatig alcohol drinkt lijkt te dalen. In 2020 voldeed echter 66% van de volwassen en 49% van de ouderen niet aan de alcoholnorm.
  • Het aandeel mensen met overgewicht vertoont een stijgende trend, ondanks dat er meer wordt gesport en bewogen. In de Achterhoek hebben meer mensen overgewicht dan gemiddeld in Nederland. 

  Vervolg.
   

  Het regiobeeld Achterhoek is gepubliceerd op www.juistezorgopdejuisteplek.nl. Het vormt, samen met andere uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord, de basis voor het Regioplan van de Achterhoek. In het Regioplan staat straks de gezamenlijke aanpak voor de uitdagingen en knelpunten in zorg en welzijn. Het Regioplan wordt eind 2023 opgeleverd.


 • De bankjes van Bernhard

  Redactie, 24 juni 2023

  Op uitnodiging van gemeente Winterswijk verzamelden zich zaterdagmiddag zo’n 40 mensen op het terras Krosenbrink aan Korenburgerveenweg in Corle. Na een flinke tippel (sommigen op de fiets, sommigen per auto) kwam het gezelschap aan op de Mentinkweg. Daar stond een houten rustbank als aandenken aan Bernhard Harfsterkamp (1960-2022) met een informatiebordje over Bernhard. Geschonken o.a. door een natuurplatform waarin natuurbeschermers en boeren samenwerken uit Aalten, OostGelre en Winterswijk, opgericht door Bernhard.

  Toespraken

  Udo Hassefras van natuurmonumenten memoreerde in een toespraak het goede werk van Bernhard voor de natuur;
  Jan Stronks (StaringAdvies) deed dat in verband met de natuureducatie.
  Joris Bengevoord, burgemeester somde alle functies en kwaliteiten op die in Bernhard verenigd waren, inclusief zijn markante en eigenzinnige verschijning. 
  Een nichtje mocht samen met de burgemeester het bankje en het informatiepaneeltje onthullen. Wat bijblijft zijn de woorden op het schildje, behalve schrijver, journalist, smulpaap, levensgenieter, en natuurvorser was Bernhard vooral erudiet (wie kent dat woord nog?).

  Na de onthulling toog het gezelschap van familie, kennissen, natuurorganisatie, politici en bestuurders weer richting het terras aan de Korenburgerveenweg. Er staan overigens drie bankjes ter herinnering aan Bernhard: deze aan de Mentinkweg, een kruising  Kuipersweg/Bocholterbaan en bij het Buskerbos/bioboerderij Zonnebloem. Leuk om eens langs te fietsen als herinnering aan zo’n aardige en veelzijdig persoon. 


 • Zonnige Wereldmarkt Mondiaalten

  Redactie, 24 juni 2023

  Zaterdag vond onder ideale weersomstandigheden de Wereldmarkt van Mondiaalten plaats op de Markt in Aalten. Mondiaalten is een samenwerkingsorganisatie van allerlei hulpprojecten in vaak de zgn. derdewereldlanden en landen in v.m. Oost-Europa. Gemeenschappelijk kenmerk is dat er inwoners van de gemeente Aalten direct bij betrokken zijn. Mooie voorbeelden zijn bijv. de Stichting HoPe van Walter Meekes, al meer dan 30 jaar actief in Peru met onderwijs, landbouw en woningbouwprojecten. Een mooi voorbeeld hoe met simpele hulpmiddelen de lokale bevolking zelf aan de slag gaat met verbetering van hun leef- en werksituatie. Maar ook Carlos van de Kamp die als adoptiefkind in Nederland opgroeide en vanwege zijn godsdienstige roeping weer terugging naar Peru met het project Pan de Vida. Natuurlijk ook projecten als Dorcas, Wereldwinkel en Doorgeefhuis: door middel van verkoop steun men projecten voor de allerarmsten. Opvallend dit keer de hapjes van bevolkingsgroepen in onze gemeente: Oekraïners, het taalcafé met hapjes uit Syrië, Iran, Afghanistan. En natuurlijk de Turkse Stichting.

  Persoonlijke betrokkenheid

  Soms begint het heel kleinschalig. Een familie met adoptiekinderen uit Ethiopië raakt betrokken bij een schooltje in Centraal-Ethiopie. Men had daar1000 euro nodig om een simpel onderdak voor 140 kinderen te bieden. Ouders moeten 5 cent per week schoolgeld betalen, maar dat lukt niet altijd. Een verkoopmarkt hier leverde maar liefst 5000 euro op, dus het schooltje kon gebouwd worden en men ging verder met het slaan van putten voor schoon water. Dat zie je bij heel veel projecten: schoon water wordt de uitdaging van de komende tijd.

  Pioniers van het eerste uur….

  Een heel bijzonder project is natuurlijk stichting IECTA Chili, Bolivia, Ecuador Peru, het leefgebied van de Hoogland Indianen. Doelstelling “in harmonie omgaan met onze Moeder Aarde.”. De ex-Aaltenaar en pater Joop van Kessel was jarenlang drijvende kracht achter dit ontwikkelingsproject pur –sang: uitwisseling van kennis en cultuur op gebied van landbouw, onderwijs, ambachten. Op dit moment is een belangrijke doelstelling het instandhouden van de wetenschappelijke bibliotheek (deels opgezet door Joop van Kessel) in Arica (NoordChili) over de cultuur van de Hoogland Indianen.

  Veel projecten draaien op enkele zeer betrokken vrijwilligers. Je zou wensen dat meer inwoners van onze gemeente zich zouden melden om mee te helpen. Dat kan natuurlijk via www.Mondiaalten.nl


 • De juiste woningen in ’t Beggelder

  Bert Weevers, 24 juni 2023

  De aanloop

  Al in 2007 (check) heeft de gemeente het gebied het Beggelder aangewezen als potentieel uitbreidingsgebied voor woningbouw in Dinxperlo. De twee grote Dinxperse bouwondernemingen /projectontwikkelaars Klaassen en Klomps zagen hun kans schoon en hebben toen een optie op de gronden genomen (recht van eerste koop).
  Gezamenlijk hebben ze een schetsplan gemaakt waarin 220 woningen een plek kunnen krijgen. Van de gemeente vragen ze nu een principeakkoord voordat ze e.e.a. verder gaan uitwerken. Daarna zal een formele bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning het bouwen daadwerkelijk mogelijk moeten maken. Met de nieuwe woonbestemming wordt hun grond dan meteen 20x zoveel waard.

  Stapeling van eisen

  Op de beeldvorming de week ervoor reageerde dhr. Klomps op mijn suggestie om extra duurzaam te bouwen dat stapeling van eisen wat hem betreft niet gewenst is.
  Hier wreekt zich particulier grondbezit en de passieve grondpolitiek van de gemeente van de laatste decennia. In de eerste plaats komt de gestegen grondprijs niet ten goede aan de gemeenschap maar belandt de waardestijging in de zakken van de projectontwikkelaars. In de tweede plaats heeft de overheid, lees de samenleving, bij commerciële gebiedsontwikkeling niet de volledige vrijheid om te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden.
  Het wordt tijd dat de gemeentelijke grondpolitiek wordt aangepast. Zo zal al bij een structuurvisie de gemeente het recht van eerste koop moeten vestigen op gronden die door een bestemmingswijziging meer waard worden. Landelijk wordt de optie van een grondbank onderzocht: bij elke verkoop van (landbouw-)grond heeft die grondbank het eerste kooprecht, net als in Frankrijk. Dit heeft een prijsdrukkend en nivellerend effect en biedt de overheden mogelijkheden om actiever te sturen op enkele belangrijke opgaven zoals energie- en landbouwtransitie en woningbouw.

  Het plan

  Terug naar het Beggelder. Omdat de bouw van die 220 woningen pas mogelijk is na een bestemmingsplanwijziging, heeft de gemeente toch een krachtig middel in handen om te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden. Daar moet in onze ogen dus volop gebruik van worden gemaakt!
  Onze bijdrage in de oordeelvorming:
  “PP is het eens met het principe besluit, d.w.z. om nadere onderzoeken te doen en plannen verder uit te werken. PP wil wel alvast het volgende meegeven en hoopt dat dat wordt onderschreven door de overige fracties:

  Urgentie voor biodiversiteit

  De urgentie om de biodiversiteit te versterken is gigantisch. Ik zie in eigen tuin wat de teruggang in de insectenpopulatie betekent. Onze perenboom stond uitbundig te bloeien, maar er zijn slechts enkele bloeisels bevrucht tot peer. Ik vind dat aardig alarmerend. Zeker als je beseft dat ruim 80% van onze fruit- en voedselgewassen afhankelijk is van insecten-bevruchting. Onze gehele voedselvoorziening staat op het spel als we niet snel het belang van biodiversiteit centraal stellen.
  Dat heeft consequenties voor nieuwbouw-gebieden:
  Bestaande ecologische waarden mogen niet te veel in de knel komen (vb. ransuil); bij voorkeur moet de ecologische waarde van het gebied vergroot worden door een natuur inclusief ontwerp van woningen en ruimte;
  Dus veel, m.n. ook groot, groen, sedumdaken, waterdoorlatende verharding, etc.
  Kleine woningen met een kleine footprint; dus ook gestapeld, geschakeld,
  Gebouwd met biobased materialen
  Minder P-plekken, liefst aan de rand van het gebied, om fietsen en lopen en deelauto-gebruik te bevorderen;
  etc.

  Dubbele mismatch
  
  Er is nu een dubbele mismatch in onze woningvoorraad: er zijn te weinig sociale huurwoningen en te weinig kleine woningen in relatie tot onze bevolking. Ik heb dat ook al aangegeven bij de behandeling van de regionale woonagenda. Dit gebied, het Beggelder, biedt door de schaalgrootte een uitgelezen kans om e.e.a. recht te trekken. Bij kleinere, binnenstedelijke ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor goedkope bouw immers vaak veel kleiner. We kunnen dus hier meerdere vliegen in 1 klap slaan:

  Klein
  Goedkoop (NB alleen sociale huur is betaalbaar voor 50% van onze inwoners!)
  Lage ecologische footprint
  Ik snap de wens voor meer woningen, maar we moeten niet het ene probleem oplossen door andere te vergroten!”

 • De “Krijtmolenalliantie”, mooi perspectief

  Joop Wikkerink, 18 juni 2023

  Wat is dat nou weer? Voor vrijdag was ik uitgenodigd door collega Wim Wassink uit Winterswijk èn Inge de Wit, bestuurder SKB om met een groepje mensen bestaande uit medewerkers van SKB, huisartsen en gemeente mee te gaan naar een mooi voorbeeld van samenwerking tussen zorg en sociale basis in Amsterdam—noord: De Krijtmolenalliantie. Dat was een geweldig bezoek. Krijtmolen d’Admiraal is een in 1792 gebouwde molen door een rijke weduwe van 90 jaar met de naam d’Admiraal. Hij heeft rechtopstaande molenstenen, die stenen tot tras en krijt vermalen, in die tijd een belangrijk bouwmateriaal. De locatie aan het Noord-Hollands kanaal in het vroegere Buiksloot, nu omgeven door nieuw- en hoogbouw van de grootste bouwplaats van Nederland. Op een steenworp afstand van het Boven IJ-ziekenhuis. In de krijtmolen is een alliantie opgericht tussen zorg- en welzijnspartijen:

  Beter in Noord.
  (Van hun website:)

  Beter Samen in Noord is een samenwerkingsverband van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Samen pakken we de zorg en hulpvragen op en proberen die zo goed mogelijk voor en samen met de cliënt op te lossen.
  Samen werken we aan het vormgeven van integrale zorg en welzijn, zodat de hulp- en zorgvragen van de cliënt écht centraal komen te staan. We ontwikkelen programma’s op het gebied van integrale zorg en welzijn voor:

  • ouderen met verhoogde kwetsbaarheid
  • mensen met armoedeproblematiek
  • mensen met problematiek op meerdere domeinen

  Beter Samen in Noord streeft naar baanbrekende vernieuwingen in zorg en welzijn. Dit houdt in dat alle partijen de huidige structuren in zorg en welzijn zodanig willen verbeteren dat de zorg- en hulpvraag van de cliënt echt centraal komt te staan. Zij zijn bereid daar ‘domeinvrije’ afspraken over te maken. Baanbrekend, omdat organisatievormen, praktijken en de huidige financieringsstructuur vaak nog in de weg staan om de zorg rondom de burger op die manier te regelen.

  Ervaringen uitwisselen

  Alle betrokkenen kwamen die morgen aan het woord en belichtten de voordelen vanuit hun perspectief. Dat leverde interessante gezichtspunten op die overigens precies passen in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven akkoord die op dit moment actueel zijn. Het gaf mij een gerust gevoel dat ook wij in de Achterhoek met precies dezelfde idealen bezig zijn (van ziekte en behandeling naar gezondheid en gedrag) en dat ook daar in Amsterdam, ondanks de mooie resultaten, precies dezelfde hobbels, kuilen, leeuwen en beren op de weg verschijnen. Vooral financiering, instellingsbelang en concurrentiepositie. Maar het mooie was daar dat men echt het belang van de inwoner vooropstelde en soms verlies dan maar voor lief nam. Precies zoals wij in de Achterhoek hebben afgesproken aan bijv. de thematafel de gezondste regio.


 • Weg met de participatiewet?

  Joop Wikkerink, 18 juni 2023

  De LCR en Pakhuis de Zwijger presenteerden op 15 juni de uitzending Participatiewet 2.0. over de stappen die worden gezet om de wet te verbeteren. Dat gebeurt in verschillende stappen. De eerste stap zit eraan te komen. Wat is de bedoeling van die eerste fase en helpen de wijzigingen mensen echt verder?

  Programma
  Er wordt gesleuteld aan de Participatiewet, de wet waarin onder meer de bijstand is geregeld. De menselijke maat moet weer terug om mensen te ondersteunen als het niet meezit. Het is de bedoeling dat burgers meer worden gestimuleerd om deel te nemen aan de maatschappij en straffen niet meer centraal staan als mensen het niet kunnen of een foutje maken. Er zijn verschillende voorstellen die moeten leiden tot meer ‘maatwerk’ en een passend sociaal minimum. De vraag is: zijn mensen die nu in de Participatiewet zitten hiermee geholpen?

  Kunnen ze bijvoorbeeld wat bijverdienen als ze ook bijstand hebben? Zijn regels duidelijker? En hoe zit het met jongeren en mensen die een beperking hebben? Zijn de gemeentelijke organisaties erop toegerust om met de nieuwe wet te werken? We gaan in gesprek met mensen die ervaring hebben met de Participatiewet en uitvoerders bij gemeenten.
  Met mensen die vertellen of zij geholpen zijn met de veranderingen, met onderzoeker Janós Bétko en wethouders van gemeenten Rhenen en Aalten.

  Hier een paar besproken ideeën:
  Dat de #Participatiewet niet werkt, is wel duidelijk.
  Maar hoe moet het wel?
  Daarover spraken mensen die zelf in de #bijstand zitten, hebben gezeten of geen #uitkering krijgen.
  Wethouders van Gemeente Rhenen en Gemeente Aalten gaven samen met wetenschapper Janos Betko hun wensenlijstje door.
  De opbrengst:
  ✔️ #Kostendelersnorm moet eraf.
  ✔️ Haal bijstand en begeleiden naar #werk uit elkaar.
  ✔️ 4 weken #zoektermijn moet worden geschrapt.
  ✔️ Bied mensen rust met een #inkomen dat niet steeds verandert als je erbij werkt.
  ✔️ En zorg voor een fatsoenlijk inkomen zonder dat iemand continu naar allerlei potjes met geld hoeft te zoeken.
  Er werd nog veel meer besproken. Je kunt de hele uitzending hier terugkijken: Landelijke Cliëntenraad – Terugkijken Pakhuis-uitzending van 15 juni 2023: ‘Participatiewet 2.0’ (landelijkeclientenraad.nl)


 • Jaarlijkse “toogdag” voor gemeentebesturen

  Joop Wikkerink, 17 juni 2023

  Elk jaar wordt er een ledenvergadering en bestuurdersdag georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit keer in Groningen. Zo’n 3000 gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters en gemeentesecretarissen bespraken de stand van het land.

  Dinsdag: de inhoud

  De eerste congresdag staat altijd in het teken van de actuele maatschappelijke trends die op gemeenten in het bijzonder en de samenleving in het algemeen afkomen. Het zijn voor mij aansprekende thema’s, waar het in het bestuur over gaat: bestaanszekerheid, klimaat, ruimtelijke ordening. Indruk maakte de verhandeling van Godfried Engbersen over bestaanszekerheid in Nederland en de messcherpe analyse van de stand van het klimaat. Natuurlijk ook de mooie, artistieke opening met ballet, muziek en poëzie.

  ’s Middags ging ik naar de kantoren van het UWV/Sociale Dienst. Zeg maar een Werkplein zoals het bedoeld is. Een mooi concept, waar mensen welkom geheten worden op een “landkaart”: waar kom je vandaan? (Een mooi begin van een gesprek). Er worden niet direct gegevens genoteerd, formulieren ingevuld, maar de werkzoekende wordt langs een aantal mogelijkheden geleid en samen wordt bepaald wat het vervolg kan zijn. En dat allemaal vanuit de overtuiging dat de inwoners jarenlang onvoldoende centraal hebben gestaan, dat procedures en formulieren de boventoon voerden. Verfrissend om te zien; goed idee.
  In het programma daarna ging het over bestaanszekerheid. Mooi waren de verhalen van de “ervaringsdeskundigen”. Twee van hen werden ingezet (betaald) bij de vormgeving van beleid: zijn de brieven goed, is de benadering juist, passen de maatregelen? Over dat laatste valt veel te zeggen. Een mooi onderzoek van Arjan Edzes toont aan dat er meer vrijheid voor gemeenten is, dan wel gedacht wordt. Hij riep eigenlijk gemeenten op meer regelruimte te pakken.

  Woensdag: De officiële ledenvergadering.

  De ledenvergadering. Er waren voor ons vier belangrijke punten op deze ledenvergadering. Zou “onze” Achterhoekse kandidaat Mark Boumans de stemming om het vicevoorzitterschap winnen van zijn Groningse collega Koen Schuiling, zou de onderhandeling over de broodnodige Hervormingsagenda Jeugd de zegen krijgen van de leden, zou onze Achterhoekse motie voor meer gemeentelijke invloed bij reorganisaties in ziekenhuizen als het gaat om de acute hulp èn zouden de twee moties van Sud-west Friesland en de gemeente Losser om de CAO voor mensen in de sociaal ontwikkelbedrijven nù te verbeteren het halen. FNV en CNV demonstreerden daarvoor bij de ingang van het congresgebouw op dinsdag.

  Het eerste punt was het amusantst. Er kwamen drie gemeenten pleiten voor een compromis: laten we beide kandidaten benoemen, hoewel dat in strijd is met de statuten. Na een interventie van een burgemeester of wethouder uit het hoge noorden met een prachtige anekdote over de onzin van een remise, stemde een zeer nipte meerderheid tegen dit compromis en vond de stemming tussen de twee kandidaten plaats. Mark won met 61%.
  Onze motie over invloed bij het Roaz haalde het niet (slechts 17% voor) maar we vonden het belangrijk dit signaal toch af te geven.
  Er werd lang gediscussieerd over de hervormingsagenda Jeugd. In december was er nog 0,0 overeenstemming en resultaat. Nu meer, maar nog niet 100%. Toch moeten we verder met de hervorming van de jeugdwet, dus een zeer grote meerderheid ging na knappe oproepen van het bestuur akkoord. Mooi dat de moties voor een betere CAO beide bij acclamatie (zonder stemming) werden aangenomen. Toen weer de lange treinreis van Groningen via Leeuwarden en Zwolle naar huis.


 • “Sociaal-economische gezondheidsverschillen”

  Joop Wikkerink, 6 juni 2023

  Ook deze week werd er weer een onderzoek aan de lange rij toegevoegd die het verband tussen armoede en gezondheid aantoont. In gewone-mensen taal: hoe armer je bent, hoe ongezonder.
  Dit keer van onze eigen GGD-Noord- en Oost-Gelderland.

  Samenvatting.
  Onze huidige levensverwachting is hoger dan ooit en de voorspelling is dat deze nog meer zal toenemen in de komende 50 jaar. Tegelijkertijd zijn er in onze samenleving grote verschillen in levensverwachting en gezondheid tussen mensen met verschillen in opleiding en inkomen, aangeduid met ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’.

  Deze verschillen kunnen worden verklaard doordat opleiding en inkomen zijn gerelateerd aan tal van kenmerken en omstandigheden waarin mensen geboren worden, opgroeien, wonen en werken. Deze ‘sociale determinanten van gezondheid’ overstijgen vaak het gezondheidsdomein en ook de mogelijkheden die het individu heeft om deze te beïnvloeden. In het e-magazine brengen we de omvang van gezondheidsverschillen in NOG in kaart wat betreft ervaren en mentale gezondheid. Daarnaast belichten we de sociale determinanten van gezondheid en het vóórkomen van een aantal van deze determinanten onder inwoners met een lage, midden en hoge sociaaleconomische positie in NOG.

  Agora-langjarig onderzoek.
  Als (kleine) gemeente doen we mee aan een heel groot landelijk onderzoek naar het verband tussen armoede (m.n. bijstandsontvangers) en gezondheid. Daarover was maandagmiddag in Utrecht een zgn. werkatelier. Enkele onderzoekers van de Universiteit van Utrecht (en Wageningen en Leiden) legden uit hoe hun onderzoeksopzet is en hoever het onderzoek inmiddels gevorderd is. Wat interessant is dat zowel mensen van het ministerie van VWS als van SZW betrokken zijn. En ook met een doel. Want in het onderzoek komt ook steeds de praktijk naar voren: wat werkt nu wel en wat werkt niet? Dat was precies ook het onderwerp van het georganiseerde werkatelier. Enkele wetenschappers, onderzoekers, mensen van ministeries en politici/bestuurders (ik was de enige 😊) gingen op zoek naar wat nu het meest frustrerende is in de beleidspraktijk van bijstandsverlening en schuldhulp en wat het meest hoopvolle.

  “Creatief met kurk”

  Ik kluste een “Januskop” bij elkaar. Aan de ene kant is het frustrerend dat je op al die terreinen tijd, geld, capaciteit en mensen te kort komt om werkelijke duurzame ondersteuning te leveren.
  Voorbeeld: er is nu een vroegsignalering opgezet, dat wil zeggen dat corporaties, energieleveranciers, zorgverzekeringen bij betalingsachterstanden de gemeente waarschuwen. We kunnen daar dan op af om hulp en ondersteuning aan te bieden enz. We krijgen nu zo’n enkele tientallen meldingen per maand, maar hebben niet de mensen om ze allemaal te bezoeken. Wat vertrouwen wekt (de andere kant van de januskop) is dat het denken over schulden veranderd is: was het een tijd geleden nog vaak “eigen schuld dikke bult”; tegenwoordig is het besef aanwezig dat iedereen dit zou kunnen overkomen en dat de bijstand en schuldhulp volgens “de bedoeling ”moet worden georganiseerd: een uitgestoken hand om te helpen weer grip op je situatie te krijgen.

  Het onderzoek duurt nog twee-drie jaar. Ik ben erg benieuwd of dit onderzoek ook kan bijdragen aan wijzigingen in beleid of zelfs stelselwijzigingen. De aanwezige mensen van de ministeries voelen daar wel voor, maar ook in de ministeriële wereld is de verkokering ernstig: dit krijgen we niet voor elkaar bij “Financiën”.


 • Wanneer is de BMC-soap nu een keer klaar?

  Fractie, 6 juni 2023

  De BredevoortseMotortourClub wil een clubhuis aan de Ganzenpoelendijk bij Bredevoort. Door diverse bezwaren en rechtszaken is dit een heel lang slepend proces geworden. Na de laatste uitspraak van de RvS blijkt dat het bestemmingsplan het al gerealiseerde clubhuis niet toestaat. Daarom stelde het college voor het bestemmingsplan aan te passen met een zgn. herstelbesluit.


  Inhoudelijk – gelet op landschap, geluid en een goede ruimtelijke ordening – was elke fractie, muv de CU, het eens met dit voorstel. Het proces verdiende echter zeker geen pluim.
  Participatie was één van de zaken die in de toekomst veel beter moeten. BMC heeft in den beginne een -heel beperkte- rondgang door de buurt gedaan: een ruime meerderheid bleek vóór het clubhuis te zijn. Tegenstanders schermen met handtekeningen die het tegendeel moeten aantonen. Een snelle blik op de kaart laat zien dat het hier maximaal ‘slechts’ om een kwart van de omwonenden gaat, afhankelijk van hoe ruim je de cirkel om het clubhuis trekt. Hoe de zaak precies ligt bij de omliggende straten is niet bekend. “De buurt is tegen” is in elk geval geen juiste uitspraak.

  Wat ons betreft wordt de strijdbijl zo snel mogelijk begraven. Er ligt straks een democratisch besluit om het clubhuis toe te staan. Nog meer bezwaarprocedures kosten alleen nog maar meer tijd, geld, ergernis en verstoorde verhoudingen in de buurt. Overigens heeft PP de BMC altijd gesteund in hun strijd voor een eigen clubhuis. En altijd gestreden tegen vooroordelen die er tegen motorclubs zijn.


 • Laatste Achterhoek Spektakel-toer?

  Joop Wikkerink, 11 juni 2023

  Zondag vond op een zonovergoten DRU-terrein in Ulft de vermoedelijk voorlopig laatste editie plaats van de Achterhoek-Spektakel toer. De bedoeling en totstandkoming van dit evenement is interessant. Het is deels geïnspireerd en gebaseerd op Oerol op Terschelling. Je kunt van podium naar podium wandelen en zo een volledig middag- en avondprogramma naar je eigen keuze samenstellen. De diverse acts/optredens zijn stuk voor stuk verrassend en zeer afwisselend. Dat was ook altijd de opzet van de organisatoren-vanaf-het-begin: Hans en Rita Keuper. Variatie van muziek, toneel, acrobatiek, literatuur en ontspanning.

   
  Karavaan

  De grondgedachte was: als Mohammed niet naar de berg komt, moet de berg maar naar Mohammed. Men wilde de “cultuur” graag in de Achterhoekse dorpen en steden brengen, in elk geval onder de Achterhoekers. Vandaar dat er in de beginjaren ook sprake was van een echte karavaan, een toer, die een paar weekends op zaterdag en zondag letterlijk ergens neerstreek. Zo hebben we nog steeds goede herinneringen aan de optredens in Bredevoort, Dinxperlo in de beginjaren. Later zijn vanwege de kosten (en het wegvallen van de gemeentelijke regionale subsidies) de voorstellingen geconcentreerd op het DRU-terrein.
  Jarenlang was het festival ook gratis toegankelijk (dit jaar ook). Alles werd gedaan om de “gewone Achterhoeker” in contact te brengen met cultuur. Dat zag je ook duidelijk aan het publiek: gewone mensen die eens “effen kwamen kieken” naast de geharnaste festivalgangers.  Veel kinderen, maar ook oudere mensen.  Ook altijd wel een “haffeltjen” vaste gasten: firma Weijland, Pim te Bokkel, Bencha Theater, muzikanten rond Eric Hagelstein enz. 

  Wie steekt z’n vinger op?

  Ook deze zondag weer veel volk op de been, enthousiast applaus, paradijsjes voor kinderen en verrassende acts. Voor mij springen eruit: Duo Duo (twee Syrische muzikanten), natuurlijk firma Weijland, de Hirondelles (clowneske luchtacrobatiek) Ben Simmes (klassiek piano) en Jack Weikamp die voorlas uit zijn boek Pronto’s poging  (over zijn overleden vader die ook bij de Dru werkte). Wat ook opvalt dat daar een groot aantal pp-ers (leden of sympathisanten) te zien zijn. Dan moet het toch wel goed zijn!

  Natuurlijk sprak ik veel mensen die het eeuwig zonde vinden dat dit soort culturele uitingen stoppen in de Achterhoek; ook wel mensen die “best iets wilden doen en willen meehelpen”, of vinden dat gemeenten dit weer moeten gaan ondersteunen. Het zoeken is naar iemand “die de kar wil trekken”.  Wie steekt z’n/ d’r vinger op?


 • Global Goalsdag in Aalten

  Joop Wikkerink, 4 juni 2023

  Twee belangrijke gebeurtenissen buiten het gemeentehuis die dag. Om 10.00 uur werd in het college Schaersvoorde aan het Stationsplein de SDG-dag geopend van de VNG. Die afkortingen staan voor Sustainable Development Goals (de 17 ontwikkelingsdoelen voor een betere wereld van de Verenigde Naties.) Ook gemeente Aalten en de regio Achterhoek zijn een van de 123 gemeenten/regio’s/provincies die zich Global-Goal-gemeente noemen. Op datzelfde tijdstip begon in de gebouwen van Beele, tegenover Schaersvoorde de “thematafeldag” van de regio Achterhoek. In twee rondes van 10- 12 en 13-15. Bezoekers van beide locaties waren verrast over die locaties.

  Global Goal no. 1; Bestrijding van armoede.

  Die middag direct gauw door naar de Ahof waar een deel van de bezoekers van de SDG-dag informatie kreeg over het Meedoenpact. Global Goal no.1 is nl. “armoede de wereld uit”, en het Meedoenpact, een burgerinitiatief om ook mensen in armoede “mee te laten doen” probeert hier een steentje aan bij te dragen. Mensen die betrokken zijn bij het Meedoenpact gaven tekst en uitleg over voor ons bekende projecten als kerstpakketten in de winter, schoonmaakspullen in het voorjaar, kindervakantiepakketten in de zomer en warme jassen acties. We bespraken ook de verhouding tussen gemeente en burgerinitiatief: aanvullend, complementair. En vooral hoe we de onbereikbare groep kunnen bereiken en mee kunnen laten doen. Rotterdam kwam met een mooi voorbeeld. Scholen hadden moeders “in dienst” die andere moeders (en vaders) op het schoolplein wezen op aanwezigheid van hulp en voorzieningen en ze aanspoorden om mee te gaan, mee te doen, aanvragen in te dienen. Een beetje vergelijkbaar met waar wij in Aalten mee beginnen zijn: #opladers, waar moeders elkaar helpen met raad en daad rond kinderen moederschap en ondersteuning bij opvoeding.

  Prijsuitreiking.

  Terug in Schaersvoorde gaf Laurien Crump een mooi overzicht wat scholen doen en kunnen doen in het kader van de 17 global goals. Vooral activiteiten en sfeer rond de inclusieve samenleving vinden een gunstige voedingsbodem bij leerlingen, zo was ook die morgen gebleken. Het was tijd voor de uitreiking van de Global Goalsprijs 2023. Vorig jaar gewonnen door ons als gemeente Aalten en uitgereikt op het jaarlijks VNG-congres, nu op een speciale Global Goalsdag in Aalten aan twee oud-collega’s van mij Joop Nijmeier en Peter van Marle uit Hengelo (O). Proces, ontwerp, inrichting en materiaalgebruik van het nieuwe marktplein in Hengelo was prijswinnaar. Van foeilelijk tochtig betonnen plein naar dè ontmoetingsplek van de stad. Trouwens met precies dezelfde partners in een bouwteam vormgegeven dan het centrum van Dinxperlo. Dus voor deze keer even geen foto van een Aaltens of Dinxperloos plein, maar van Hengelo, een gemeente waarvoor ik ook tien jaar gewerkt heb.


 • Hoe gaat dat, burgemeestersherbenoeming

  Redactie, 4 juni 2023

  Raad vanaf de zijlijn: de herbenoeming van de burgemeester…

  Tijdens de raadvergadering van dinsdag was daar natuurlijk de voordracht voor herbenoeming van burgemeester Anton Stapelkamp. Het is toch goed om hier te benadrukken dat daar een uitgebreide procedure maar wel volstrekt geheim- aan vooraf is gegaan. Dat is wettelijk zo geregeld. Met een reden. En wel ter bescherming van een nieuwe of zittende (bij herbenoeming) burgemeester. De burgemeester is door de Kroon benoemd. (De Kroon bestaat uit Regering en de Koning; er is sprake van een Kroonbenoeming waar de minister van Binnenlandse zaken de verantwoordelijkheid voor draagt; zij wordt geadviseerd door de commissaris van de Koning van de betreffende provincie; die haalt z’n informatie weer op bij de gemeenteraad en die legt de voorbereidingen in handen van een vertrouwenscommissie). Overigens een leuk weetje. Nederland is een van de zeer weinige landen in Europa die nog een burgemeester heeft die benoemd is. Alle andere landen kennen een gekozen burgemeester. (Hetzij indirect door de raad, hetzij direct door de kiezers). Ook de Raad van Europa heeft in 2021 zorgen kenbaar gemaakt over het ondemocratische gehalte van de benoemde burgemeester. Vooral progressieve partijen maken zich sterk voor een gekozen.

  Privacy

  Zover is het dus nog niet, dus ter bescherming van de privacy van de kandidaat is er een zorgvuldig geheime procedure, waar in de raad (met opgelegde geheimhouding tot 75 jaar) met elkaar discussieert over de benoeming of herbenoeming. Een vertrouwenscommissie met leden uit alle facties heeft het voorbereidend werk verricht: het net opgehaald in de samenleving, met de kandidaat gesproken, met de commissaris gesproken, de wethouders en de fracties. Het advies van de vertrouwenscommissie is niet openbaar, zelfs geheim. De beraadslagingen daarover vinden achter gesloten deuren plaats. De stemming is geheim. De onderlinge stemverhouding wordt niet bekend gemaakt. Het enige besluit in openbaarheid is: de raad besluit dat deze kandidaat in aanmerking komt voor herbenoeming en zal hem daarvoor voordragen bij de Commissaris der Koning.

  Dat gebeurde dus dinsdag. Applausje, blije gezichten, dankwoorden, bloemen en weer over tot de orde van de dag. Je kunt er van alles van vinden, van deze procedure. Ik zag op de socials ook wel wat ongezouten meningen voorbijkomen. Er zijn voor- en nadelen aan de benoemde burgemeester. Ik vind het ook raar dat een burgemeester (net zoals in andere landen) niet rechtstreeks gekozen wordt. Echter de wet is op dit punt nog niet veranderd, dus moeten we “sollicitatie” overlaten aan de vertrouwenscommissie uit de raad. Dat zijn ook door ons gekozen mensen die een mandaat hebben van de kiezers.
  Ook vanaf deze plek hartelijk gefeliciteerd met je herbenoeming, Anton!


 • Gezonde grote bomen kappen bij AVA-terein?

  Gerrit Migchelbrink, 28 mei 2023

  Sinds de aanleg van het AVA-terrein op de locatie aan de N318 zijn er problemen met de inrit. Althans, dat vindt o.a. de provincie, die wegbeheerder is van de N318. Men vindt die inrit gevaarlijk, hoewel er nog geen ongelukken zijn gebeurd. Dat hopen wij ook niet. Voorkomen is beter dan achteraf concluderen dat we hadden kunnen ingrijpen.

  Dus heeft de provincie een oplossing bedacht. We gaan het fietspad vanaf de Bredevoortsestraatweg nabij dansschool Vieberink tot aan het AVA-terrein verbreden en er een ventweg van maken. Auto’s richting AVA terrein kunnen daar de ventweg op, tussen alle fietsers die richting Bredevoort gaan. Ook jeugdleden van AVA komen die auto’s tegen. De aansluiting nabij Vieberink wordt erg onduidelijk, auto’s en fietsers moeten daar oversteken in de bocht. Legt de provincie een probleem tussen automobilisten op het bordje bij de gemeente? En creëert ze daarmee een nieuw probleem door auto’s tussen de fietsers en voetgangers te sturen? Wordt de zwakkere verkeersdeelnemer hier opgeofferd aan de heilige koe? Het lijkt er sterk op. Onbegrijpelijk!
   
  Ander punt is dat door de aanleg van de ventweg er 11 gezonde bomen gekapt moeten worden. Elf bomen in de tijd dat iedereen de mond vol heeft dat we zuinig moeten zijn op onze bomen en natuur. Maar er komt toch herplanting? Ja, dunne ‘pietsen’ die jaren moeten groeien voor ze net zo groot zijn. Wist u trouwens dat in eiken vele nachtvlinders hun eitjes leggen en rupsen hun eten vinden? De eikenprocessierups kennen we allemaal, maar ook vele bedreigde soorten zitten daarbij.
  Een onzalig plan dus van de provincie. Een oplossing maken door een nieuw probleem te creëren.

  Wat doet de gemeente dan? Die heeft vorig jaar een kapvergunning verleend aan de provincie. De Bomenstichting Achterhoek heeft hier bezwaar tegen gemaakt. Die is behandeld door de commissie Bezwaarschriften die het bezwaar ongegrond heeft verklaard. Het college heeft dit advies overgenomen. In raadsmededeling 202-2022 staan de antwoorden op vragen van PP raadslid Bert Weevers. Ik concludeer daaruit dat de gemeente niet veel zin heeft om hier fatsoenlijk een besluit over te nemen. Men leunt achterover onder het mom van dat de provincie bevoegd gezag is. 

  Omdat de kapvergunning maar een jaar geldig is, is die 17 mei jl. verlopen en moet er een nieuwe worden aangevraagd. Ook moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd, de gemeente is hierin het bevoegd gezag. Ik roep de raadsleden en het college op om hier nog eens goed over te discussiëren of dit wel de goede oplossing is. Volgens mij zijn de natuur en de zwakkere verkeersdeelnemers het slachtoffer van op de automobilist gericht beleid.

  Gerrit Migchelbrink 

   

 • Den Haag-Dinxperlo: grensgeval….

  Joop Wikkerink, 28 mei 2023

  Maar liefst vijf Haagse ambtenaren bezochten dinsdag het gemeentehuis in Aalten. Daar zat ook een flinke delegatie klaar. Ted en ik als wethouder. Enkele medewerkers van onze afdeling Mens en Samenleving, de directeuren van Figulus en Laborijn en een medewerker van de Woonplaats. De uitgebreide delegatie was op ons verzoek afgereisd naar Aalten. Het vooroordeel dat de afstand De Haag –Aalten altijd stukken verder is dan andersom werd op een grappige manier bevestigd. Twee personen hadden zelfs in een B&B overnacht in de buurt. Humor. 

  Aanleiding.
  Het ging uiteraard over de huisvesting van dak- en thuislozen vanuit Den Haag in de regio, waaronder de gemeente Aalten. Daar was het een en ander over te doen geweest en wij hadden de indruk dat de vroegere verwachtingen die geschapen waren aan beide kanten niet helemaal uitkwamen. Dus eerst maar eens even uitgelegd dat we in de gemeente graag iedereen welkom heten, maar dat we dat ook graag doen met de juiste opvang. Dat betekent dat àls er mensen met een hulpvraag komen, we ook graag willen weten welke achtergrond. En àls het mensen uit Den Haag of een andere stad/gemeente dan lukt om ingeloot te worden in een woning van de Woonplaats dat ze dan ook bewust kiezen voor de nieuwe woonplaats en weten wat het verschil is tussen het leven in een –anonieme- grote stad en een plattelandsgemeente met minder voorzieningen. Daarna hebben we uitgelegd dat 7 nieuwe inwoners uit Den Haag met een hulpvraag voor een grote gemeente niet zoveel is, maar voor een gemeente met 27.000 inwoners de druk op de voorzieningen en hulporganisaties behoorlijk kan vergroten. Dat was het geval bij Yunio, Figulus en de school. En dan is er nog bij ons een beetje het gevoel –vanwege het ontbreken van overleg- dat problemen over de schutting gegooid worden. Ook financieel. Van de 7 gezinnen hebben er 5 een uitkering die de gemeente moet betalen. Alles bij elkaar kan dat oplopen tot een ton per jaar (excl. hulpverlening). Dat is voor Den Haag niet veel, voor Aalten wel.

  De Verhuisboxplus.
  Vervolgens gaven de mensen uit Den Haag een inkijkje hoe het werkt via hun Daklozenloket. Men benadrukte ook dat absoluut niet gelukkig was met de rol van de media. Ook niet vanwege de misleidende foto’s die bij de artikelen geplaatst worden. Dak- en thuisloosheid kan iedereen overkomen: ook jou en mij, zo benadrukte men. In dat Daklozenloket heeft men een heel programma opgezet, vooral om bij jongeren te voorkomen dat ze dieper in de shit raken door hun dak- of thuisloosheid. Dus er zijn jongerenregisseurs, schuldsanering, er is scholingsgeld, er zijn middelen om jongeren een zetje te geven. En men geeft uitgebreide voorlichting hoe je een woning/kamer of huis moet huren. Niet drie maanden vooruitbetalen en nooit meer iets terug horen. Dat gebeurt. Mensen die een sociale woning zoeken moeten in Den Haag er rekening mee houden dat ze 8 jaar moeten wachten. Er zijn gebieden in Nederland waar die gemiddelde tijd 8-12 maanden is, zoals in Aalten.  Dus er wordt ook gesproken over verhuizen uit Den Haag. Er zijn zo’n vijftig sites van corporaties waar je je in kunt schrijven en mee kunt reageren op het aanbod dat via loting toegewezen wordt. Als de mensen willen worden ze intensief begeleid om te reageren op die woningen, door heel Nederland. Als men ingeloot wordt en er volgt een uitnodiging tot bezichtiging dan betaalt de gemeente Den Haag het treinkaartje voor de bezichtiging. Er volgen contacten –indien nodig- met hulpverlenende instellingen; men kan een bedrag aan inrichtingskosten meekrijgen en de huur wordt enkele maanden betaald aan de Woonplaats. Dat is het verhaal zoals Den Haag het op het netvlies heeft. In de afgelopen jaren zijn op deze manier zo’n 140 mensen/gezinnen aan een nieuwe plek geholpen.

  De ervaringen hier.
  De ervaringen in de gemeente en bij de Woonplaats sporen niet altijd met deze opzet. Zo is er niet altijd een bezichtiging en voert de Woonplaats op eigen initiatief een welkomstgesprek met iedereen van elders, maar zeker met degenen die zonder bezichtiging afreizen naar onze gemeente. Daar zit standaard iemand van onze afdeling Mens en Maatschappij bij en als het nodig is Jeugdhulpverlening. Men probeert aan te geven wat het betekent om in de ingelote buurt te wonen, wat de gewoontes en gebruiken zijn en waar hulp en ondersteuning te krijgen. Vaak gebeurt het dat na verloop van tijd toch meer hulp geboden moet worden dan in een eerste welkomstgesprek ingeschat werd.
  In het gesprek kwam steeds weer terug dat de praktijk anders werkte dan de theorie, dat de beleving in de gemeente Aalten, bij Figulus, Laborijn en de Woonplaats anders was dan die in Den Haag. Maar dat ook niet uitgesloten moet worden dat niet alle mensen die hier komen wonen via dat systeem Verhuisboxplus komen, dus in feite zonder screening en begeleiding. De enige manier om daar achter te komen is alle casussen doorspitten. Daarop hebben wij van onze kant ook aangedrongen. Hoe heeft het nu bij deze 7 mensen/gezinnen gewerkt, wie heeft wanneer contact gehad, welke problematiek werd onderkend en was bekend, wanneer hadden we dingen anders moeten doen. Dat kun je prima doen aan de hand van een zgn. klantreis: breng maar in beeld per dag, per uur wat er is gebeurd en wie wanneer welke beslissingen genomen heeft. Zo kun je van beide kanten leren.

  Toch nog even naar de grens.
  De delegatie uit Den Haag gaat hier mee aan de gang, ook met een nogal uitgebreid onafhankelijk onderzoek naar de werking van deze methodiek. Het gaat ook allemaal niet om klein bier. Den Haag kreeg voor de hele dakloosheidsaanpak een bedrag van 16,1 miljoen uit het “andere” Den Haag. Het zou mooi zijn als ook ontvangende gemeenten niet het gevoel zouden krijgen dat Den Haag er “erg graag af wil”, maar dat we dakloosheid als een landelijk maatschappelijk probleem en verantwoordelijkheid voelen. 
  Tot slot van het bezoek gingen we nog even wat wijken langs waar relatief veel woningen van de Woonplaats staan. Zoals verwacht vonden de Hagenezen dit prachtige ruime wijken met veel groen. Om te benadrukken dat we hier echt aan de andere kant van het land zitten maakten we een foto precies op de landsgrens. We houden contact, zo werd afgesproken.

  Joop Wikkerink
   
 • “Politiek team” bij GTB-memorialloop

  Redactie, 22 mei 2023

  Gerard ter Broke memorial loop.
   

  Meedoen is belangrijker dan winnen….
  Zaterdagmiddag de Gerard ter Broke-memorial loop in het centrum van Aalten. Een mooie happening, vooral de scholieren-race. Maar liefst 350 leerlingen van Schaersvoorde liepen 2 km door het centrum. De één had wat meer zin dan de ander. De één had wat meer conditie dan de ander. Sommigen sloegen voortijdig af. Anderen ploeterden voort totdat ze de finish haalden. Het is dan mooi om te zien dat de meesten trots zijn dat ze het 2 km hebben volgehouden. Meedoen is belangrijker dan winnen.
  Dat gold ook voor het gemeenteteam. We hadden een politiek team en een ambtenaren team. Ze liepen 5 km: allemaal gehaald. We waren met drie wethouders aanwezig. Allemaal prijzen uitgereikt. Collega-wethouder Erik Groters en ik hebben de gemeente-teams aangemoedigd. We waren trouwens de enigen die met mini-spandoekjes onze teams aanmoedigden.
  Een leuke happening in een zonovergoten centrum. Belangrijk dat er verenigingen zijn die dit (met 50 vrijwilligers) organiseren om zo mensen te stimuleren om te sporten en te bewegen.  Meedoen is belangrijker dan winnen.
   
 • Ziekenhuizen, ambulances, spoedzorg

  Joop Wikkerink, 22 mei 2023

  Regiobeeld, ambulances en ziekenhuizen.

  Maandagavond organiseerde de werkgroep Sociaal Domein een interessante “beeldvorming” over o.a. ziekenhuiszorg, ambulance en de gemeentelijke rol daarin. De aanleiding was o.a.: de berichtgeving in de media over ziekenhuiszorg en spoedeisende hulp, de raadsmededeling daarover en de regionale afstemming.
   


  Ambulance.

  Anna te Grotenhuis (raadslid) en haar collega Jeroen te Brummelstroete waren aanwezig om vanuit de praktijk te vertellen over de ambulancezorg in ons gebied. Dat wordt verzorgd door het Witte Kruis, die doet dat in 5 zgn. RAV-gebieden. In de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (22 gemeenten; 600.000 inwoners) zorgen 20-25 ambulances voor een 24-uurs paraatheid. Ze voeren per jaar 52.000 ritten uit. De wettelijke aanrijtijden zijn 15 minuten spoed en 30 minuten normaal, de totale tijd incl. melding afhandelen e.d. is 45 minuten. Dat is vaak onmogelijk in een landelijk gebied. Ernstige trauma’s moeten naar MST Enschede of Rijnstate Arnhem. Vaak is het dan verstandig om een “tussenstop” te maken in de “perifere ziekenhuizen” (Doetinchem, Winterswijk, Zutphen en heel soms Bocholt). Daar kan de patiënt dan de eerste levensreddende behandelingen krijgen voordat de verdere behandeling plaatsvindt. In de Achterhoek zijn 8 posten en 10 ambulances. Problemen ontstaan bij grotere afstanden (buitengebied) of als er bij een calamiteit extra ambulances nodig zijn. Als je dat afzet tegen de plannen van het kabinet om de zorg nog meer te concentreren, dan kunnen de aanrijtijden en vervoertijden te lang worden. Zeker als er spoedeisende hulp in de perifere ziekenhuizen niet meer aanwezig is. Dat is het probleem met landelijk opgestelde normen die niet in alle gebieden hetzelfde uitwerken. Naast de concentratie is de gedachte van Juiste Zorg op Juiste Plek van belang. Beiden gaven aan dat er ook nog wel eens vaak 112 gebeld wordt wat niet nodig is, dus anders via de huisartsenpost opgelost kan worden. Het verdwijnen van spoedeisende hulp zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de ambulancehulp. Voorkomen moet worden dat patiënten doordat de hulp te laat komt of te lang duurt, overlijden. 
     Ziekenhuizen.

  De Directeur Publieke Gezondheid Jacqueline Baardman (tevens directeur van de GGD) was speciaal voor deze bijeenkomst afgereisd naar Aalten. Een belangrijk orgaan in de planning van de ziekenhuiszorg is het ROAZ. Regionaal Overleg Acute Zorg. De “samenroeper” van deze overleggen zijn de grote ziekenhuizen zoals Enschede en Nijmegen en Zwolle. Deelnemers de perifere ziekenhuizen (de acute zorgaanbieders), huisartsen, ambulancedienst enz. En Jaqueline zit er als DPG (dat is een wettelijke taak). Omdat ze tevens directeur is van de GGD kan ze ook (een beetje) de belangen van de gemeenten en haar inwoners behartigen. De taak van dit ROAZ is “optimaliseren beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit” van de acute zorg in de regio. Er zijn in onze buurt drie ROAZ-en: Nijmegen, Zwolle, Enschede. Een recente opdracht is te komen tot een ROAZ-beeld (waar zitten de witte plekken en de overlap) en een ROAZ plan: wat gaan we er aan doen. Dat beeld is eind juni klaar. Als er nu- zoals in Zutphen met het opheffen van de acute geboortezorg- iets verandert in het aanbod dan moet dat volgens strikte regels (vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur) gebeuren. Een belangrijke: het informeren van gemeenten, inwoners en patiënten. Dat is bij Zutphen wel gebeurd, maar too little en too late.
  Wat kun je nu voor lessen  trekken naar de toekomst: Allereeerst is er een grote uitdaging in het behouden en versterken van goede zorg. De arbeidsmarktsituatie is dramatisch: er is niet voldoende personeel voor de zorg. Vandaar die concentratie van vooral wat moeilijker zorg. Het Integraal Zorgakkoord moet hier ook oplossingen voor aandragen. Verder moeten we letten op de nabijheid van (verschillende vormen van) zorg. De communicatie met gemeenten en hun inwoners en het betrekken ervan vergt ook aandacht. De wethouders in de Achterhoek hebben het initiatief genomen om op diverse plekken te pleiten voor opname van gemeentelijke vertegenwoordigers in de ROAZ, zodat niet alleen naar de zorgkant gekeken wordt, maar zeker ook naar het maatschappelijk belang van de voorzieningen. Er komt w.s. een motie daarover op het VNG-congres.
     IZA-GALA.

  Tenslotte gaf beleidsmedewerker Barbara Ulfman een overzicht van de gemeentelijke bemoeienissen met het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven akkoord. Het IZA is er op gericht de zorg voor de toekomst houdbaar en betaalbaar te houden. Het is vooral een afspraak tussen zorgverzekeraars en aanbieders. Er moet per regio een regio-beeld genaakt worden gevolgd door een regioplan. Gemeenten en Menzis zijn verantwoordelijk  voor dat beeld en plan. Gemeenten moeten in elk geval op vijf terreinen afspraken maken met zorgverzekereaars. Dat zijn de zgn ketenaanpakken: Kansrijke Start, overgewicht en obesitas kinderen, GLI’s volwassenen, valpreventie en Welzijn op recept. Met al deze aanpakken is de gemeente al bezig. 
  Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft een paar subdoelen. Ook op die terreinen is de gemeente Aalten (net als andere gemeenten in de regio individueel al bezig)
  Subdoelen:
  1. Terugdringen gezondheidsachterstanden en inzetten op een kansrijke start
  2. Gezonde fysieke en sociale leefomgeving
  3. Gezonde leefstijl
  4. Mentale weerbaarheid en mentale gezondheid
  5. Welzijn, mantelzorg, eenzaamheid en sociale basis
  6. Vitaal ouder worden
  7. Bijdragen aan IZA-doelen: uitstel en voorkomen van behoefte aan ondersteuning en zorg, bevorderen samen-/ en zelfredzaamheid. Het beeld moet eind juni klaar zijn, het plan eind november.
     Wat nu?

  Op de thematafel “Gezondste regio” worden deze ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd. Daar en op andere plekken hebben we last van de marktwerking. Het gaat bij sommige organisaties en instellingen toch om omzet en niet om afschaling. De invloed van gemeenten is beperkt. Wat het domste zou zijn is het ons uit elkaar laten spelen door de rijksoverheid. Het behouden van een goed dekkend zorglandschap is het doel van de regio Achterhoek. Daarbij is samenwerking cruciaal. Dan kun je ook wat specialismes verdelen, niet iedereen hoeft alles even goed te kunnen. Toch moeten we rekening houden met het feit dat over ons heen beslist wordt en dat het niet bij sluiting van de spoedeisende geboortezorg-alleen in Zutphen blijft. Dan moeten we goed kijken aan de hand van het ROAZ-beeld hoe dat dekkend zorglandschap met verantwoorde aanrijtijden toch gegarandeerd kan worden. In het regiobeeld van het IZA kunnen we daar aanvullende strategieën voor opnemen: bijvoorbeeld betere en intensievere samenwerking tussen bijv. huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen. 


   
 • Zonnepanelen uit Nederland?

  Gerrit Migchelbrink, 17 mei 2023


  Enige tijd geleden plaatste ik hier een artikel over een thuisbatterij, ontworpen in Nederland, hier in de Achterhoek en die nu volop in productie is.
  Nu een artikel over zonnepanelen, ook uit Nederland.

  Alle zonnepanelen in de wereld komen uit China. Alle? Nee, in het dorpje Westknollendam maken ze 200.000 Nederlandse zonnepanelen per jaar. Een schijntje vergeleken met de 10 miljoen panelen die Nederland jaarlijks importeert en de 30 miljoen die via de Rotterdamse haven Europa binnen komen. Ook is de productie hier duurder dan in China. Maar sinds de coronacrisis de toeleveringsketen voor zo’n beetje alles in de war schopte, de politieke druk op China om mensenrechten te respecteren groter wordt en de oorlog in Oekraïne de prijzen tot recordhoogte drijft, willen steeds meer bedrijven hun productie uit Azië terughalen naar Europa.
  De reden voor de verplaatsing van de productie naar Azië was de afgelopen decennia vooral van financiële aard. Europese producenten konden niet concurreren tegen de goedkope prijzen waarvoor zonnepanelen in China worden gemaakt.
   
  Het  Nederlandse bedrijf Energyra maakt zonnepanelen met behulp van een door TNO gepatenteerde techniek. De zwarte IconIQ-panelen zijn zo’n 10 procent duurder dan standaard panelen, maar hebben  veel voordelen. De lichtste versies wegen slechts 3 kilo, terwijl een gangbaar paneel tussen de 20 en 25 kilo weegt. Ze zijn daardoor ook op kleine, moeilijk bereikbare ruimtes of mobiel toe te passen. Zelfs in koude gebieden als de Noordpool.

  Ze hebben een vermogen van meer dan 350 wattpiek. Dat is meer dan vergelijkbare panelen. Die hoge opbrengst komt door het gebruik van verschillende innovatieve technologieën van partijen als TNO, het Duitse ISC Konstanz en DSM. Zo ontwikkelde TNO een technologie voor zogeheten achterzijde contact silicium cellen. Die leveren meer stroom op omdat de zonnecellen aan de achterkant met elkaar verbonden zijn. Bij traditionele panelen is dat aan de voorkant. Dit zogeheten backcontact levert meer werkbare ruimte op de zonnecellen op.
  Die zijn hierdoor ook nog eens beter bestand tegen schade, breuk en hogere temperaturen. Daarom zit er dertig jaar garantie op de panelen. DSM ontwikkelde een speciale nano-coating waardoor de lichtinvalshoek verbetert als de zon opkomt of onder gaat, en dus de opbrengst. Bij de lancering spraken alle deelnemers dan ook van een ‘uniek Europees zonnepaneel’.

  Een sterke troef is ook de duurzaamheid van de panelen. Nu de afvalberg van afgedankte panelen groeit, wordt de roep om betere recycling groter. Ook wordt steeds kritischer gekeken naar de gebruikte materialen in de panelen. Daarom benadrukt Energyra dat zijn panelen loodvrij, fluorvrij en PFAS-vrij zijn.  “Onze loden dakgoten en waterleidingen moeten we verwijderen, omdat het schadelijk is voor onze gezondheid. Maar tegelijkertijd komen er elk jaar 10 miljoen zonnepanelen met lood ons land binnen”.

  Omdat de panelen in Nederland gemaakt worden is er geen transport uit China nodig, wat veel CO2 bespaart. Zelfs het glas voor de panelen komt niet uit China, maar van dichtbij uit Duitsland.  “Onze miljarden aan SDE-subsidie voor zonne-energie vormen nu eigenlijk één grote subsidiestroom naar China”. Dat geld kunnen we prima in Nederland zelf houden.
   
 • Lintelo 12: biologisch alternatief

  Theo Bauhuis, 17 mei 2023

  Aan de Zomerweg in Aalten is de familie Zandbergen al een tijdje geleden gestart met de logische tuinderij. Een project van Marieke en Johannes samen met een groep vrijwilligers om een groentetuin te starten van 700m2 met daarnaast een boomgaard en pluktuin. Alles op een natuurlijke manier. De productie van de groentetuin gaat naar de zo geheten Oogstgenoten en als de productie de behoefte van de oogstgenoten overschrijdt is er losse verkoop op onder andere de zaterdagochtend.
  Op zaterdag 6 mei had Lintelo 12 in de ochtend een open dag en ’s middags de opening met vrijwilligers en oogstgenoten. Een mooie gelegenheid om eens te gaan kijken bij dit project dat ik al een tijdje via de social media volg en nu en dan eens langs wandel.
  Het is weliswaar de dag van de opening, maar er is al veel tijd en energie in Lintelo 12 gestoken en dat is te zien. Alles ligt er prachtig verzorgd bij en ondanks het koele natte voorjaar staat er al veel groente in het gelid. Er is een tunnelkas aanwezig waar onder andere de raapstelen (stengels) en sla het goed naar de zin hebben. Aan de schuur wordt hard gewerkt, en belooft ook erg mooi te worden. 
  Ter ere van de opening was Stam Coffee uit Lichtenvoorde aanwezig om de bezoekers te voorzien van eerlijke koffie. Er was een gezellige drukte, mooi om te zien dat dit project op een warme belangstelling kan rekenen. Voor de geïnteresseerden: er is nog ruimte voor oogstgenoten en inmiddels zijn de sla en stengels ook in de losse verkoop beschikbaar. Dus voor wie eerst wil proeven, voor de keuze te maken wel of geen oogstgenoot te worden een mooie gelegenheid.

  Meer weten? Er is de website Lintelo12   en op de socials Lintelo12 Facebook  en Instagram 
  Maar beter is het om gewoon eens te gaan kijken als de winkel open is, Zomerweg 3, Aalten. Kijk voor de tijden online, deze week is de winkel open op zaterdagmiddag van 13.00-16.00u
 • Doorstroming op de woningmarkt: vrome wens?

  Joop Wikkerink, 14 mei 2023

  Achterhoek meetup over doorstroming op de woningmarkt
  Bij woningnood denken we al snel aan: bouwen, bouwen, bouwen. Maar hoe optimaal wordt de huidige woningvoorraad in de Achterhoek eigenlijk benut? Veel 55-plussers blijven na het uitvliegen van de kinderen in hun eengezinswoning wonen. Hoe komt het nou dat mensen na het uitvliegen van de kinderen niet kleiner gaan wonen? En hoe zou dit kunnen worden gestimuleerd? Op donderdag 11 mei was er een zoektocht naar oplossingen voor dit probleem in Meet Up Achterhoek in Streeckgenoot in Doetinchem.

  Kleine huishoudens in grote woningen
  Een meerderheid van de gemeenten stelt dat gebrekkige doorstroming van 55-plussers de belangrijkste reden is van de woningcrisis in ons land. Als ouders hun huis na het uitvliegen van de kinderen gemakkelijker zouden inwisselen voor een woning die past bij hun nieuwe situatie, zou hun eengezinswoning beschikbaar komen voor een nieuw gezin. Maar omdat er nauwelijks betaalbare kleinere woningen beschikbaar zijn, gebeurt dat veel te weinig en stokt de woningmarkt.

  Flexwonen.
  Tijdens de meet-up werden interessante cijfers gepubliceerd. Vooral over de stokkende doorstroming. Een van de oplossingen die gepresenteerd werd, was het bouwen van flexwoningen op tijdelijke basis. In de ruimtelijke ordeningsregels is het mogelijk om tijdelijke vergunningen (van 15 jaar!) af te geven. Er werden wat modellen gepresenteerd van flexwoningen die prefab gemaakt worden. Er zijn diverse leveranciers hier in de Achterhoek. Ook de Aaltense “uuthuuskes” vallen hieronder. Je kunt dan na 15 jaar deze flexwoningen weer ergens anders (desnoods weer met een tijdelijke vergunning) neerzetten. Er zijn in de Achterhoek een paar initiatieven.

  Wooncoach.
  Hans Suurmond (we kennen hem nog van de huisvestingsopgave vluchtelingen) bepleitte “keukentafelgesprekken”. Vanuit de zaal werd door drie mensen aangegeven dat zij ook op zoek waren (geweest) naar ondersteuning. Dan moeten we als gemeente (n) toch nog eens beter voorlichten want er zijn natuurlijk allerlei projecten met wooncoaches, “heerlijk thuis in huis” en ook vanuit het netwerk ouderen zijn adviseurs die kunnen meedenken.

  Andere oplossingen.
  Eén iemand kwam met het idee van kamerverhuur. Volgens haar mocht dat niet van de gemeente. Zou niet weten waarom niet. Of bij leegkomende boerderijen een paar flexwoningen neerzetten (kan natuurlijk al beperkt met pre-mantelzorgwoningen). Natuurlijk kwamen de hofjes en knarrenhofjes ook weer langs. Woningen splitsen is ook een veelvoorkomend idee. Ook bleek uit de cijfers dat wij in Nederland in het algemeen en in de Achterhoek in het bijzonder wel behoorlijk |”groot”wonen. Het lijkt er op dat we anders moeten gaan denken over wonen, de buurt, de wijk en de voorzieningen. Kortom erg vernieuwend zijn de ideeën nog niet. Een haalbare gedachte is volgens mij dat we moeten koersen op een flexibele schil om de woningvoorraad die ook verplaatst kan worden als de vergrijzing hier echt doorzet.

 • Pride-kerkdienst in Aalten

  Reactie, 6 mei 2023

  Zondag 14 mei als voorbereiding op de Achterhoekse pride maand, de 2e Pride dienst in de Zuiderkerk Ludgerstraat 64 Aalten. Aanvang 9.30 uur.
  Met medewerking van popkoor Friends uit Lichtenvoorde.
  Voorganger: ds Elizabeth van Deventer.
  Het belooft weer een mooie dienst te worden.
  Na de dienst gezellig napraten met koffie, thee of soep met een broodje.
  Jij komt toch ook?

 • Onderduiker en ontheemde welkom

  Joop Wikkerink, 5 mei 2023


  Dat was de titel van een artikel in het Reformatorische Dagblad van 4 mei over het grote aantal onderduikers en geëvacueerden die tijdens de tweede wereldoorlog in de gemeente Aalten verbleven. 2500 op een aantal inwoners van 13.000.

  Landelijk was er allerlei ophef over tweets die zeker meenden te weten over wie die dodenherdenking nu precies ging. Het is altijd jammer dat zo’n gebeurtenis weer tot politieke ophef en polarisatie tot geschreeuw, gescheld en fact-free discussies leiden. De gemeente Aalten werd door de NOS extra belicht vanwege het Nationaal Onderduikmuseum en de documentaire over de fusillade bij het Rademakersbroek, die later op de avond uitgezonden werd. Er werden weer aangrijpende verhalen verteld over moedige mensen en moeilijke keuzes. Is altijd goed om je bewust te zijn wat vrijheid precies is en waard is. “Jouw vrijheid mag niet ten koste gaan van die van een ander”, werd in Bredevoort gezegd.

  Verhalen over Aaltense mensen werden verteld door Gerda Brethouwer van het museum en ook Sallo van Gelder vertelde nog eens hoe hij met hulp van anderen de oorlog overleefd had. Ik probeer altijd te zoeken naar verbindingen met het heden. Die vond ik wel het allermooist en treffendst geformuleerd door schrijver Marcel Möring in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.


  Op 4 mei verscheen in het Reformatorisch Dagblad een artikel over de onderduik in de Tweede Wereld Oorlog met een aansprekende maar ook “verplichtende” kop. Ik moest uiteraard denken aan de discussie in de raad over huisvesting van Haagse daklozen en aan de landelijke moeilijke discussies over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. En vind dat het goed is dat we als college en raad hebben volgehouden: iedereen is welkom in de gemeente Aalten.

 • Doorpakken of doorschuiven?

  Redactie, 3 mei 2023

  Meedenkavond van Progressieve Partij Aalten.

  Op 25 april jl. heeft een nipte meerderheid van de gemeenteraad zich uitgesproken tegen de realisatie van een zonnepark in de gemeente Aalten. Het was van te voren al wel duidelijk dat het plan op bezwaren stuitte van de omwonenden. Dit is vaker het geval. Hoewel iedereen het er over eens lijkt te zijn dat er geïnvesteerd moet worden in duurzamere energie lijkt het in de praktijk moeilijk te realiseren. Het CDA had in het verkiezingsprogramma staan dat zij fors wilde investeren in duurzaamheid. Dit bleek echter een loze belofte te zijn want het CDA stemde tegen. BBB-HMV stelde dat ‘maatschappelijke onrust’ de reden was om tegen te stemmen, maar tegelijkertijd zijn ze groot voorstander van uitbreiding van het windmolenpark Hagenwind. Een plan dat eerder op felle tegenstand kon rekenen van de direct omwonenden…..

  Dat het landschap en woonomgeving verandert door de overgang van fossiele brandstoffen naar zon- en windenergie is onvermijdelijk. Ook lijkt niemand naast een zonneveld of windmolenpark te willen wonen. Net zo min als dat zij naast een kerncentrale of ouderwetse kolencentrale zouden willen wonen. Dit is begrijpelijk, maar de vraag is hoe de doelen die door de gemeente zijn gesteld behaald kunnen worden als plannen telkens lijken stuk te lopen op de landschappelijke inpassing.

  Ook de PP hecht veel waarde aan het behoud van de natuur en het landschap in de gemeente Aalten. Tegelijkertijd ziet de PP de noodzaak van een snelle energietransitie. Er is nog maar weinig tijd. Hoe gaan we met elkaar van mooie doelstellingen naar echt doorpakken?

  De fractie van de PP wil graag met u in gesprek over deze vraag. U bent daarom van harte welkom op de meedenkavond op woensdag 10 mei a.s. om 20.00 uur bij café Schiller, Prinsenstraat 4 in Aalten. Toegang en koffie gratis. Er is tijdens de meedenkavond ook ruimte voor het stellen van vragen over andere onderwerpen. Het wordt op prijs gesteld als u zich van te voren aanmeldt via email: secretariaat@progressieve-partij.nl.


 • Duurzaamheid gaat niet hard genoeg

  Bert Weevers, 29 april 2023

  De grote vraag die vanavond bij meerdere agendapunten op de achtergrond of voorgrond meespeelt is: willen we met ons allen echt proberen om een Klimaatramp te voorkomen?

  In een ‘gezond’ of stabiel klimaat houden CO2-emissies en CO2-opname elkaar redelijk in evenwicht. Aan de ene kant stoten mensen en dieren CO2 uit, methaan ontsnapt uit moerassen ed. Aan de ander kant zetten bomen en planten in water en op het land deze CO2 weer om in zuurstof, En daarmee is een heel effectieve kringloop gesloten.
  In het antropoceen begint echter de industrie, landbouw, vervoer en gebouwde omgeving steeds meer fossiele brandstoffen te gebruiken. Het CO2-gehalte in de atmosfeer stijgt kunstmatig. Puur door menselijk handelen (of niet-handelen inmiddels). We zitten nu in een fase waarin wij het klimaat sturen.

  Noodsituatie dreigt.

  Maar over een poosje, mogelijk al over 10 jaar, kan dat niet meer. Als dat kantelpunt van 1,5 graad opwarming is bereikt ontstaan er allerlei elkaar versterkende effecten. Effecten waar wij als mensheid geen invloed meer op hebben. Die gebeuren gewoon. De opwarming versnelt dan autonoom. Doordat ijs en sneeuw weg is gesmolten en er minder zonnewarmte wordt gereflecteerd. Doordat toendra’s ontdooien en er grote hoeveelheden methaan vrijkomen. Tegelijk neemt door de opwarming het CO2-opnemend vermogen op de wereld af, door stervende bomen, bossen en oerwouden en door warmere en zuurdere oceanen. En dit gebeurt allemaal min of meer tegelijk.
  De wetenschap kan alle complexe, op elkaar inwerkende effecten niet exact doorrekenen, maar is er wel van overtuigd dat dit leidt tot een klimaatramp, Alles wat we nu van de opwarming merken is daarbij nog maar kinderspel.

  Deze generatie kan nog ingrijpen….

  Wij, zoals we hier zitten, vormen de generatie die dit nog kan voorkomen. Maar dan moeten we maatregelen niet doorschuiven, dan moeten we nu doorpakken. Dit decennium moet de klimaatgas-uitstoot drastisch naar beneden. Het IPCC zegt dat het nog kan en noemt daarvoor in het laatste rapport ook diverse maatregelen. Zonne- en windenergie nemen daarbij een belangrijke plaats in.
  Ik neem aan dat we geen klimaatramp op ons geweten willen hebben en elke strohalm aangrijpen om dat te voorkomen! Afspraken maken alleen over 2050 heeft daarbij geen enkele zin en strooit slechts iedereen zand in de ogen. 2030 is een belangrijke en urgente deadline.

  Aanvullend voorstel voor akkoord van Groenlo.

  Vandaar ons amendement. Uiterst voorzichtig geformuleerd, en aansluitend op wat we gezamenlijk in AchterhoekVisie al hebben opgenomen, omdat we willen dat elke fractie dit steunt. Ik hoop dat we in onze beleidspraktijk méér gaan doen.

  De tekst van het amendement luidt:

  De fractie van de Progressieve Partij stelt voor om het dictum van het besluit als volgt te wijzigen:
  in te stemmen met het herijkte regionale Akkoord van Groenlo 3.0. en de intentieverklaring te laten tekenen door het college en de raad bij de uitvoering te betrekken;
  gezien de urgentie lokaal in 2030 een klimaatgas-emissie-reductie van 60% tov 1990 na te streven.”

  In de daaropvolgende discussie werd duidelijk dat, ondanks de voorzichtige formulering van het amendement, helaas niet elke fractie voor zou stemmen. Opvallend daarbij ook de zichzelf groen noemende D66. Toch werd het amendement met een goede meerderheid aangenomen: 11 tegen 8. Een tegenvallend aantal, maar inhoudelijk toch een mooi resultaat. Wethouder Groters was wel bij met de motie.

 • Teleurstellend besluit zonnepark

  Bert Weevers, 29 april 2023

  Het was vooraf niet duidelijk wat de uitkomst van de stemming in de besluitvormende raad zou zijn. CdA-lid Assink was in de Oordeelvormende vergadering tegen het zonneveld, terwijl CDA-lid Belterman bij de behandeling van het Akkoord van Groenlo het klimaatvraagstuk heel urgent vond. Maar net als voorheen altijd bleek de fractiediscipline en de oude behoudende macht in het CDA te groot. Het verhaal van Assink in de raad was duidelijk: de CDA-fractie is tegen het zonneveld bij de Wikkerinkweg.

  Betoog van Bert Weevers (Progressieve Partij):


  Het is aan ons als raad om een principebesluit te nemen over de aanleg van een zonneveld aan de Wikkerinkweg. Wij zijn het ook die het Uitnodigingskader Zon en Wind hebben vastgesteld en we hebben ook onlangs met de toelichting op de RES 2.0 en in de Update van het PvA DZH te horen en te lezen gekregen dat er echt een paar tanden bij moeten in de opwekking van groene energie.

  We hebben dus een formele en een moreel-inhoudelijke reden om ja te zeggen. Formeel omdat we als raad het UKZW hebben vastgesteld en het plan daar in past. Moreel-inhoudelijk omdat voor het klimaat alle seinen op rood staan. We kunnen niet snel genoeg aan de slag gaan met grootschalige opwek van duurzame energie.

  Unieke kans

  Dit initiatief is daarbij in deze tijd van netcongestie nogal uniek omdat Liander de duurzaam opgewekte stroom hiervan meteen kan wegzetten. Dus grijp die kans zou ik zeggen !

  We hebben een interessante beeldvorming ter plaatse gehad en hebben kunnen zien hoe het terrein er uit ziet en hoe de plannen zijn. Daaruit werd duidelijk dat de indiener met veel zorg naar het uitnodigingskader heeft gekeken en bereid is, met een aantal creatieve oplossingen, om de aantasting van het zicht en overlast door geluid zo veel mogelijk te beperken.
  We hebben ook kunnen vaststellen dat er vanuit de buurt weerstand is. Maar om nu te zeggen dat er geen draagvlak is, is echt onzin. Ook de term ‘maatschappelijke onrust’ in de BBB-motie slaat kant noch wal. We weten nl ook dat heel veel mensen zich volkomen begrijpelijk grote zorgen maken over het klimaat. In het “U spreekt”- onderzoek van Moventem bleek maar liefst 82% van de Aaltense bevolking het eens met de stelling “Ik vind de klimaatverandering een belangrijk probleem dat we ook in de gemeente Aalten moeten aanpakken’. 82%! Over draagvlak gesproken…..

  Plan past binnen het beleid van de raad

  Juist voor een objectieve afweging van belangen hebben we het Uitnodigingskader vastgesteld. Een meetlat om de keuze te bepalen. We hebben het niet aangenomen om aan de kant te zetten als het spannend wordt of even niet uitkomt. Hoe betrouwbaar zouden we dan zijn als overheid? Vergeten we dan niet de grote zwijgende meerderheid die zich zorgen maakt over het klimaat, die 82%?

  We hebben hier een plan, niet van een projectontwikkelaar, maar van een lokale ondernemer, die bereid is een stap extra te doen voor een goede inpassing. (en al eerder heeft een aanpassing in het landschap plaatsgevonden). Dat soort inzet van onze eigen burgers hebben we nodig als we in de buurt willen komen van het halen van klimaatdoelen. Laten we zorgen dat we een goed zonneveld krijgen dat als voorbeeld kan dienen voor hoe het goed kan.
  We moeten nu doorpakken! Of zoals een oude – blijkbaar niet meer geldende – slogan van het lokale CDA zegt: gewoon dóen!

  Argumentatie tegenstanders zonnepark is niet houdbaar.

  In het debat daarna lieten andere fracties het CDA alle hoeken van de zaal zien. Enkele punten:
  VVD: Plan is bijdrage aan transitie en past binnen door de raad (incl. CDA) vastgesteld beleid (UKZW). CDA geeft initiatiefnemers niet eens de kans om bezwaren op te lossen
  D66: Alles is nodig om onze eigen doelstellingen te halen. Terrein is rand industrie, dus prima locatie. Houden we ons aan eigen regels? Regels verandering is valsspelen.
  CU: CDA heeft toch in verkiezingsprogramma gezegd te investering in duurzaam Aalten. We kunnen nu niet afwijzen zonder de uitwerking van het zonne-plan af te wachten
  D66, CDA wil alleen zon op dak; dat kan toch niet, we moeten en_en
  PP: niet te begrijpen tegenstrijdige opstelling van CDA: es kon wel wijken voor Aalbers, hier niet.
  GB: Dit is een goede aanpak van een goede initiatiefnemer. Heeft kader niet gevolgd, kader was het úitgangspunt (UKZW)
  D66: Als CDA dit afwijst zet het niet alleen CDA, maar hele raad in z’n hemd

  De VVD vroeg om een hoofdelijke stemming maar dat mocht niet baten. CDA en BBB-HMV stemden eensgezind en unaniem tegen het principe-besluit en daarmee is het zonneveld aan de Wikkerinkweg door 1 stem verschil (10 tegen, 9 voor) van de baan.

Deel deze inhoud