• Fietstocht naar molenbouwer uitgebreid!
  Mooie aanvulling molenfietstocht. Wenninkmolen gaat speciaal draaien Op woensdag 17 juli gaat om 19.00  uur de fietstocht van start naar de Wenninkmolen in Lintelo en Vaags Molenbouwers in Aalten. Naar aanleiding van de de aankondiging van deze serie fietstochten  kwam het bestuur van de Wenninkmolen in Lintelo met het aanbod de molen tijdens de fietstocht in bedrijf te stellen. Dat aanbod is natuurlijk in dank aanvaard.  De eerste stop op deze fietstocht is dus Lintelo, waarna daarna de excursie bij Vaags begint.

  Het bedrijf van Molenmakers Vaags is gevestigd in een gloednieuw pand aan de Weverij.  De molenbouwers van Vaags laten zien dat bouwen en restaureren van molens gepaard kan gaan met de modernste technieken en vooral vakmanschap. Een mooi excursie voor iedereen die van alles wil weten van de werking van molens.

  Op woensdag 24  juli is het doel van de zomerfietstocht van de PP de “Workmate Company” in Lichtenvoorde. Hier worden in verschillende afdelingen en met verschillende beroepen mensen met een “afstand tot de arbeidsmarkt”  geholpen richting zelfstandig functioneren en werk. Dit belooft een bijzondere en leerzame ervaring te worden. Voor beide fietstochten geldt dat deelname voor iedereen gratis is, wel graag even van te voren opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl (i.v.m. de koffie e.d.). Einde van de fietstochten: tegen het donker worden.
     
 • Eerste fietstocht schot in de roos
  Na veel voorbereidingen, een paar bezorgde blikken naar de lucht, wat gepuzzel met de aanvangstijd vanwege de EK-halve-finale kon dan woensdag 10 juli om 18.30 uur de eerste fietstocht van start gaan. Dit keer bij vier voorbeelden van prefab-houtbouw. De mee-fietsers waren echt onder de indruk van de ontwikkelingen in de houtbouw en de verhalen van twee initiatiefnemers Gerrit en Riekje Kempink aan de Winterswijksestraatweg te Bredevoort en de fam. Mateman aan de Kruittorenstraat waar de bouwer ook zijn bijzondere verhaal vertelde. De plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden. Wij hopen als organiserende partij echt dat dit soort voorbeelden tot inspiratie zijn voor een andere manier van bouwen, meer gericht op de toekomst.
   
 • Aanvangstijd fietstocht vervroegd.
  Mooie fietstocht naar prefab “Tiny-houses”. Op woensdag 10 juli gaat om 18.30 uur de fietstocht van start naar enkele voorbeelden van prefab-houtbouw in de gemeente Aalten. Het aanvangstijdstip is vervroegd vanwege de halve finales van het EK Voetbal . Vertrek is om 18.30 uur vanaf de Markt in Aalten. De terugkomst op de Markt is om 20.45 uur. Doel is, na een tocht langs enkele mantelzorgwoningen in het buitengebied, het dubbele prefab-houtbouwhuis aan de Kruittorenstraat in Bredevoort van de fam. Mateman. De bouwer zal iets vertellen over het bouwproces en de uitdagingen op logistiek gebied. De organiserende Progressieve Partij denkt dat prefab-houtbouw een bijdrage kan zijn aan een deeloplossing van de klimaat- en wooncrisis. Op woensdag 17 juli is het doel van de zomerfietstocht van de PP het bedrijf van Molenmakers Vaags. Wel gewoon vertrekken om 19.00 uur van de Markt in Aalten. Via een route langs werkende molens in De Heurne en Lintelo laten de molenbouwers van Vaags zien dat bouwen en restaureren van molens gepaard kan gaan met de modernste technieken en vooral vakmanschap. Een mooi excursie voor iedereen die van alles wil weten van de werking van molens. Voor beide fietstochten geldt dat deelname voor iedereen gratis is, wel graag even van te voren opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl (i.v.m. de koffie e.d.). Einde van de fietstochten: tegen het donker worden.
   
 • Pittige voorlichting over gemeentefinanciën
  Woensdagavond  de meedenkavond van de Progressieve Partij over Financiën. Dit keer in Kulturhus Naoberz in Dinxperlo. Ons voormalige fractielid –en -voorzitter Guido Uland, in het dagelijks leven financieel adviseur bij verschillende gemeenten, verzorgde een inleiding over gemeentefinanciën. Dat was pittig. Doordat het Rijk de bijdragen aan gemeenten vermindert en de beïnvloedbare kosten bij een gemeente beperkt zijn, moeten keuzes gemaakt worden. Kies maar: de taken die het rijk oplegt gewoon niet of minder uitvoeren, de inkomsten verhogen of de uitgaven verlagen. En welke uitgaven dan wel en welke niet. Dat leverde interessante discussies op die in de komende tijd door onze fractie naar voren zullen worden gebracht. Daarbij moeten we goed in de gaten houden voor wie we er als overheid zijn. Zijn we ervoor om het bedrijfsleven “te faciliteren” ? Met welke reden dan? Moeten we ruimte opofferen aan type bedrijven die geen waarde toevoegen? Moeten we huizen bouwen mogelijk maken voor de rijken? Wat ons betreft is de overheid er voor de meest kwetsbaren. En het aantal van hen wordt groter.
   
 • Denk en praat mee over geld
  Op woensdag 12 juni ben je welkom. Vanaf 20.00 praten we met een financieel adviseur over de actuele stand van de gemeentefinanciën en wat dit betekent voor inwoners, organisaties en voorzieningen.
   
 • Jaarrekening, voorjaarsnota, lef……
  Een voorbeschouwing op de meedenkavond van 12 junia.s. (zie elders) over de gemeentelijke financiën. Mij werd gevraagd of ik misschien een stukje wilde schrijven over de Jaarrekening en de Voorjaarsnota. Afgelopen woensdag 5 juni was het jaarlijks jaarrekening- en voorjaarsnotacafé. Een informele bijeenkomst van raadsleden, fractievolgers en de ambtenaren van de verschillende beleidsterreinen (programma’s). De eerstvolgende meedenkavond georganiseerd door de fractie op 12 juni zal in het teken staan van de gemeentefinanciën en meer in het bijzonder het ‘ravijnjaar’. Of ik daarom misschien een soort van samenvatting kon schrijven was het verzoek. Helaas, die gaat u nu niet van mij krijgen. Niet alleen heb ik op het moment dat ik dit schrijf beide nota’s slechts nog maar in grote lijnen doorgenomen, maar bovendien zijn beide nota’s feitelijk al een samenvatting. Een samenvatting van een samenvatting geeft misschien wel een erg beperkt beeld van de werkelijkheid. In plaats daarvan een aantal overdenkingen over de nota’s. In de Aalten Vooruit schreef Jos Wessels, voormalig raadslid van het CDA en tegenwoordig politiek correspondent, dat de gemeente Aalten ‘goed geboerd’ had in 2023. Dit jaar is namelijk afgesloten met een positief saldo van bijna 2,3 miljoen. Dit klinkt als veel geld, en dat is het natuurlijk ook, maar dit moet wel worden bezien in het licht van de totale begroting die bijna 80 miljoen bedraagt. Belangrijker is echter dat een positief saldo naar mijn mening niet betekent dat de gemeente goed heeft geboerd. De gemeente heeft immers geen winstoogmerk. Het is altijd fijn dat de kosten lager blijken te zijn dan begroot, maar een positief saldo kan echter ook betekenen dat de gemeente minder heeft uitgevoerd dan was voorgenomen. En dat is niet wat we willen. Bij het vaststellen van de begroting gaat het niet alleen om het budget, maar vooral ook om het beleid dat de gemeente voornemens is om uit te voeren. Als bij de jaarrekening geld over blijkt te zijn dan kan dit betekenen dat zaken zijn blijven liggen. Dit lijkt echter in de gemeente Aalten mee te vallen. Het positief saldo bestaat vooral uit een hogere uitkering uit het gemeentefonds dan begroot. Dat dit meer zou zijn, werd pas aan het einde van het jaar duidelijk, bij de decembercirculaire. Dan kan het geld natuurlijk niet meer worden uitgegeven. Ook is sprake geweest van minder (meer)kosten en incidentele subsidies en bijdragen vanuit de rijksoverheid. Het zijn allemaal incidentele meevallers. Het levert dus geen financiële ruimte op voor nieuw beleid. Anders gezegd: deze voordelen kunnen niet worden gebruikt als dekking voor structurele uitgaven. Samengevat geldt dus in dit geval dat de in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Wat dat betreft gaan we nog steeds een financieel lastige tijd tegemoet door het ravijnjaar 2026 waarin nog steeds sprake is van een groot tekort in de begroting. Dan de voorjaarsnota; dit is feitelijk een voortgangsrapportage. We hebben in oktober 2023 de begroting vastgesteld voor 2024 en in het voorjaar geeft het college een update van de voortgang van het voorgenomen beleid en volgt er, zo nodig, een bijstelling van de bijbehorende budgetten. Eigenlijk is het iets ingewikkelder, want na de begroting heeft de raad ook nog de najaarsnota vastgesteld in december 2023. Dit is eveneens een voortgangsrapportage en een bijstelling van het financiële beleid, maar dan eigenlijk van het betreffende jaar (dus 2023). Omdat er echter gewerkt wordt met een meerjarenbegroting (voor het huidige jaar en de drie daarop volgende jaren) is er altijd een soort van overlap. De voorjaarsnota sluit dus meer aan op de najaarsnota dan de begroting. Dan de inhoud; daar draait het natuurlijk om. In het oog springt het extra budget dat het college vraagt voor de nieuwe dienstverleningsvisie: één toegang. Dit is het plan van het college om de dienstverlening aan de inwoners van Aalten in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van sociaal domein te verbeteren. De bedoeling is om het doolhof van verschillende toegangen te ontwarren en één toegang te creëren voor alle vragen van de inwoners van onze gemeente. U gaat hierover vast en zeker nog meer lezen en horen. Nu weer terug naar het geld: de uitwerking van de visie zal zo’n € 450.000,- gaan kosten. Een bedrag van € 150.000,- is al beschikbaar gesteld door de raad. Daar moet dus nog € 300.000,- bij. En zo goed het idee misschien is, zo slecht is de timing van het college als het gaat om het vragen van dit extra budget. Budget van deze omvang vragen voor nieuw beleid bij een tussentijdse voortgangsrapportage is niet gebruikelijk. Daarvoor is namelijk de begroting: een stuk waarin al het voorgenomen beleid is opgenomen met de daarbij verwachte kosten ervan. Bovendien is recentelijk de kadernota vastgesteld door de raad voor de begroting van 2025. Duidelijk is geworden dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden en het voorgenomen en/of gewenste beleid geprioriteerd en/of gefaseerd zal moeten worden. Er wordt door de organisatie al hard nagedacht over ‘ombuigingen’ (volgens mij werd dit vroeger gewoon ‘bezuinigingen’ genoemd, maar dat terzijde). De wensen van de raad zullen dus in het geheel van al alle andere taken, waaronder de wettelijke, beoordeeld en gewogen moeten worden. Een drietal amendementen van het CDA om alvast een voorschot te nemen hierop door een drietal onderwerpen (het Boerenfonds, uitwerking IHP en woningbouwinitiatieven) veilig te stellen bij de ombuigingsoperatie, zijn ingetrokken nadat hiervoor geen steun bleek te zijn en deze ook ernstig ontraden werd door de wethouder. “Niets is heilig” waren de letterlijke woorden van wethouder Kok. Volgens mij is er dan wel een gezonde dosis lef nodig om vervolgens nog geen maand later bij een voortgangsrapportage drie ton extra budget te vragen voor de nieuwe dienstverleningsvisie. Uiteindelijk is het echter aan de raad om te beslissen hierover. Het zal in ieder geval tot een interessante discussie kunnen leiden. De meedenkavond van 12 juni a.s. staat in het teken van gemeentefinanciën. In het bijzonder zal gesproken worden over hoe we ons als gemeente zouden moeten voorbereiden op het ravijnjaar. We hebben een speciale gast die helemaal thuis is in de wereld overheidsfinanciën en altijd graag zijn kennis deelt met anderen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Het scheelt misschien ook nog wat leeswerk. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Kulturhus Noaberz in Dinxperlo. Graag tot dan! Petra Hoezen
   
 • Lara Sibbing bij Suzie’s Farm
  Het is alweer twee weken geleden dat kandidaat-Europarlementariër Lara Sibbing een zaterdag rondtoerde door de Achterhoek. Op uitnodiging van de afdeling Oost-Achterhoek van Groen Links-PvdA ging een groep van 20 belangstellenden samen met haar het gesprek aan over voedsel en landbouw. In de gemeente Aalten werd een uitgebreid bezoek gebracht aan Suzie’s Farm, waar Suzanne Ruesink haar verhaal vertelde. Ook Maurits Steverink van Achterhoek Food kwam de beweging toelichten: Duurzaam en gezond, zo mogelijk van eigen grond. Eveline Zuurbier van 1Achterhoek liep de middag mee en maakte een verhaal voor 1Achterhoek. Omdat niet iedereen deze site dagelijks volgt, hier een link. Wat staat er in de Achterhoek op het spel en wie moet je kiezen voor Europa? 1Achterhoek
   
 • Wil je meer of minder….?
  Meedenkavond PP 12 juni Dreigt financieel ravijn voor de gemeente Aalten in 2026? Ravijnjaar 2026 De media staan er vol van. Het is een voorzichtig thema in de verkiezingscampagne. De Nederlandse gemeenten moeten het van het (demissionaire) kabinet het met 3-4 miljard euro per jaar minder doen. Het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet in wording biedt ook niet veel hoop. Dus gemeenten maken zich op om de broekriem aan te halen. Gevolgen voor inwoners van de gemeente Aalten? Rekenmeesters hebben berekend dat deze rijkskorting voor de gemeente Aalten wel tot 4 miljoen euro per jaar kan oplopen. Waar moeten we dat vandaan halen? Minder ambtenaren (een bekende oplossing aan de borreltafel)? Kost wachtgeld en wie moet het werk dan doen? De samenleving eist ook meer van de overheid. Minder cultuur, sport, sociale voorzieningen? Kan, maar dat treft altijd de kwetsbaarsten in de samenleving. Uitstel van wegenaanleg, verbeteringen riool, aankoop bouwterreinen? Kan. Maar soms is uitstel niet verantwoord, en iedereen vindt dat er meer woningen moeten komen. Verhoging van de woonlasten? Kan, maar daar haal je geen 4 miljoen mee op. Kortom: we willen veel, maar hebben geld te weinig. Meedenkavond in Kulturhus Dinxperlo Daar willen we u natuurlijk graag over mee laten denken. De fractie heet u graag van harte welkom op woensdag 12 juni om 20.00 uur in het Kulturhus Naoberz, Terborgseweg 3 in Dinxperlo. We hebben een financieel adviseur bij diverse gemeenten uitgenodigd. Hij zal on meenemen in de wereld van de planring- en control-cyclus, de voorjaarsnota en de meicirculaire, de najaarsnota en decembercirculaire enz. Maar uiteindelijk horen we graag van u welke kant het op moet: bezuinigen, uitstellen of inkomsten verhogen. Verdere informatie op www.progressieve-partij.nl . Ook voor nadere informatie: fractie@progressieve-partij.nl. Toegang en koffie gratis.
     
 • Let op: meedenkavond over gemeentefinanciën.
  Op woensdag 12 juni organiseert de fractie van de Progressieve Partij weer een meedenk-avond. Dit keer willen we stilstaan bij de gemeentelijke financiën. In de raadvergadering van 28 mei werd de kadernota vastgesteld. Dat zijn de uitgangspunten voor de begroting 2025. In de raad van juli 2025 wordt de voorjaarsnota besproken. Dat is de stand van zaken van het lopende jaar 2024. In november komt de begroting 2025. Belangrijke bouwstenen zijn de meicirculaire en de septembercirculaire. Dat zijn mededelingen van de minister van Financiën op welke bedragen de gemeenten kunnen rekenen. Het jaar 2026 noemt men het “ravijnjaar”: dan komt er in totaal ongeveer 4 miljard minder naar gemeenten. Veel gemeenten zijn bang dat ze dat niet binnen de begrotingen kunnen opvangen en dat ze essentiële voorzieningen, taken en uitgaven moeten afstoten en sluiten. Het zgn. hoofdlijnenakkoord van de vier formerende partijen geeft ook erg veel onzekerheid. Over al deze onderwerpen gaat onze meedenkavond. Waarop kan bezuinigd worden, hoe kunnen we de inkomsten vergroten, wie moet buiten schot blijven wie kan misschien nog even wachten? Let op de volgende Progressief Nieuws voor exact tijd en plaats!
   
 • Interessante meedenkavond over horeca
  Woensdagavond kwam de Progressieve Partij bij elkaar voor een meedenkavond over de horecavisie. Dit keer bij Domme Aanleg in Barlo, een van de buurtschappen met de hoogste horeca-dichtheid. Een paar voorbeelden had een handjevol deelnemers, fietsend vanuit Aalten al aanschouwd. De hoofdlijnen van de horeca-visie, opgesteld door een bureau en overgenomen door het College van B. en W. werden toegelicht door Petra Hoezen. Men koerst op “consolidatie+”, dat wil zeggen behouden en uitbouwen wat goed loopt en er is enkele ruimte voor nieuwe concepten. Vanuit Horeca Nederland Aalten nam ook Gerbert Smit een stukje deel aan het gesprek. Hij verwoordde het standpunt: wij willen graag duidelijkheid. Nu mag de één dit en de ander dat. Dat konden de aanwezigen wel met hem eens zijn. Duidelijkheid is belangrijk. Sturing door de gemeente is beperkt mogelijk als het gaat om bijv. gewenste toevoegingen aan het aanbod. Ook wel thema-vastheid: niet van alles maar wat. Zo hebben we natuurlijk (ook al op voorstel van PP indertijd) een soort van indeling: Bredevoort: cultuur en boeken, Aalten: vrijheid; Dinxperlo: Grens. Rond die thema’s zou je aanvullingen kunnen voorstellen. Vanuit Horeca-Nederland werd wel gepleit voor de nodige diversiteit. Vier patatzaken in elkaars buurt is een beetje te veel. Conclusie: sturing van de markt is moeilijk, facilitering en regelgeving hoort bij de overheid, maar dan wel duidelijkheid, ondernemers ondersteunen die willen aansluiten bij de drie genoemde thema’s.
   
 • Praten over de horeca in de horeca
  Meedenkavond PP 29 mei Praten over de horeca in de horeca. De Progressieve Partij heeft een lange traditie van meedenkavonden, waarbij de meesten plaats vinden in de horeca. Nu binnenkort de horeca-visie in de raad besproken gaat worden lijkt ons dat dan ook een prima locatie voor de aankomende meedenkavond. Wat is de horecavisie? De horecavisie is opgesteld door de gemeente waarbij veel is overlegd met de horeca in onze gemeente en met andere betrokkenen. Het doel is om een breed gedragen visie te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met verschillende belangen. De gemeente wil voldoende mogelijkheden creëren voor ondernemers en consumenten, maar moet ook rekening gehouden met de ruimte en leefbaarheid. Dit is soms ingewikkeld. Botsende belangen.. Wat vinden horeca-ondernemers en inwoners? Daar komt bij dat ook de horeca zelf divers is. Het gaat niet alleen om cafés en restaurants, maar ook bijvoorbeeld theetuinen en kulturhuser. De raad zal moeten beoordelen of de visie die het college heeft opgesteld voldoende rekening houdt met alle verschillende vormen van horeca en belangen die er zijn. Als Progressieve Partij zijn wij ook heel benieuwd naar de meningen van de inwoners. Waar zitten we in de gemeente op te wachten als het om horeca gaat? Wat is er teveel, wat mist er nog? Gaat het om de eigen inwoners of toeristen? Of beiden? Meedenkavond in Domme Aanleg. Daar willen we u natuurlijk graag over mee laten denken. De fractie heet u graag van harte welkom op 29 mei a.s. om 20.00 uur in restaurant “Domme Aanleg”in Barlo. De uitbater Gerbert Smit wil met zijn pet op als voorzitter van Horeca Nederland, afd Aalten aangeven wat hun ideeën zijn. We vertrekken bij mooi weer per fiets vanaf de markt in Aalten om 19.30 langs enkele spannende voorbeelden van horeca in Barlo. Verdere informatie op www.progressieve-partij.nl . Ook voor nadere informatie: fractie@progressieve-partij.nl
 • Geslaagde Achterhoek-toer met Lara Sibbing
  Transformatie landbouw en voedsel: hoe dan? Dat was de vraag tijdens de Oost-Achterhoek-toer met EU-kandidaat Lara Sibbing van de combinatie GL-PvdA. Sibbing, zelf expert landbouw- en voedseltransitie, opgeleid in Wageningen en actief in allerlei functies en organisaties die streven naar een transitie in het landbouw- en voedsel systeem, bezocht een viertal projecten. Vruchtbare Kringloop Oost Om 9.30 uur stond de bus klaar bij het station te Zutphen. Meteen bleek al het OV-probleem in de Achterhoek: enkele deelnemers hadden niet op een uurdienst gerekend vanuit de richting Winterswijk. Met zo’n 20 geïnteresseerden veelal van GroenLinks- of PvdA-huize zette de bus zich in beweging naar het zeer landelijke Geesteren. Over kleine weggetjes kwam het gezelschap aan bij boerderij Goorman aan de Kriegerweg van John Koeleman en zijn vader en moeder. Een prachtig “goor”gebied met zicht op de Berkel en het open landschap, aan de andere kant minder open en uitstekende weidegrond voor zijn 150 koeien. John is voorzitter van Vruchtbare kringloop Oost, die met een soort van adagium “meten is weten” erg veel data verzamelen en uitwisselen en zo belangrijke verbeteringen van de grond en besparingen op uitstoot bereiken. Zijn pleidooi is bedrijfsgebonden afspraken te maken en niet bijv. de derogatie over het hele land hetzelfde te laten zijn. Hij slingerde zelf de principiële discussie aan: wat voor landbouw willen we zijn? Zelfvoorzienend op de Nederlandse behoefte gericht?  Europa-breed of moeten we ook de baby’s in China van melk voorzien? De antwoorden worden naar zijn idee niet gegeven: niet door de samenleving, niet door “de “ politiek en ook niet door “de “ landbouworganisaties. Terwijl die visie het meest belangrijke is. Zelfde geldt voor biodiversiteit. Hij erkent dat het intensieve boeren een ramp was voor de weide vogels, die overigens pas op kwamen dagen toen er weidegebied van de hoofdzakelijk heide gebieden gemaakt werden. Ook nu zag hij door kruidenrijk weidebeheer en ander maaibeleid van het waterschap roodborstjes en zelfs ijsvogels die in de jaren daarvoor nooit in dit gebied werden gesignaleerd. Prachtig om te merken dat zo’n boer met 150 koeien, 75 hectare en 18.000 kg melk (redelijk gemiddeld) vanuit zijn vakkennis kan praten en standpunten kan onderbouwen. Orchideën in Lievelde We konden het niet laten om even van de route af te wijken en langs de Koolmansdijk in Lievelde te gaan. Een klein natuurgebied ontstaan in de tijd van ruilverkavelingen, waarbij de percelen aan elkaar kwamen te liggen. En één van de grootste aaneengesloten blauwgrasvelden van ons land. Maar natuurlijk bekend om zijn prachtige orchissen; ondanks dat het vroeg in het seizoen is en erg nat bloeien vooral de lila soorten toch volop. Er werden heel wat plaatjes geschoten van deze prachtige plant. Suzie’s Farm Aalten: van grond naar mond. Op naar Suzie ’s Farm in Aalten. Eerst kreeg Lara het woord over het Europese landbouwbeleid en de noodzakelijke transitie zoals de combinatie GL-PvdA in Europa voorstaat. Belangrijke punten daarin zijn natuurlijk de vergroening en de duurzaamheid, maar een heel belangrijk thema is “eerlijk inkomen voor de boer”. Een belangrijk is ook: “een gelijk speelveld”., dat betekent dat de producten van onze boeren niet weggeconcurreerd mogen worden door boeren uit landen die het wat minder nauw met natuur, milieu en duurzaamheid nemen. Een derde belangrijk punt wat Lara aangaf is dat de voedselprijzen echt omhoog moeten en dat daarbij dan wel oplossingen gevonden moeten worden voor mensen die geen gezond en goed voedsel kunnen betalen ( Minimumloon toch maar omhoog, opperde iemand uit de zaal) Het verhaal van Suzanne. Nadat de lunch was opgediend kwam Suzanne Ruesink binnen en knalde haar verhaal de zaal in. Wat een ambitie, wat een energie en creativiteit en humor, was de conclusie bij iedereen. Alles is er bij Suzanne op gericht om mensen, klanten, kinderen het verhaal van het Achterhoekse voedsel te vertellen. Alle activiteiten zijn op gericht de mensen “in de stal”, “bij de koeien in de wei”of anderszins letterlijk te laten zien hoe voedsel gemaakt wordt, waar het vandaan komt en hoe je op een boerderij “de keten kunt sluiten”. Daarbij lukt natuurlijk niet alles. Maar een mooi succes is al dat de koks en ander personeel in het boerenrestaurant en horecabedrijf weten wat er op de boerderij zo’n 8 km verderop gebeurt en hoe ze dat kunnen verwerken in nieuwe producten. Zij vertelde dat ook de beroemde Farm- en Country Fair eigenlijk ontstaan is om bezoekers “het verhaal” te vertellen en dat corona roet in het eten gooide toen twee keer die Fair niet georganiseerd kon worden. Dat was de stap die leidde tot aankoop en omvorming van Suzie’s Farm. Daar is een permanente ruimte om het “verhaal van grond tot mond”te vertellen. Achterhoek Food: op weg naar een strategie. Dat laatste aangevuld met “zo mogelijk van eigen grond” is ook de missie van Achterhoek Food een samenwerkingsverband van organisaties en overheden en bedrijven die een bijdrage wil leveren aan 8 doelen van de Global Goals door middel van voedsel. Natuurlijk gezond voedsel, liefst streekproducten, liefst natuurinclusief en biologisch geteeld maar ook een afzet naar regionale ketens. Zo is men bezig Achterhoeks graan te stimuleren bij bakkers, maar dan moet er wel voldoende vraag zijn naar dat graan. Dus de organisatie probeert (ook met Europese subsidie) klanten, gemeenten, scholen zover te krijgen dat men in de kantine-aambesteding ook Achterhoek Food betrekt zodat lokale leveranciers van gezond voedsel hun kansen krijg. Een enorm enthousiaste ambassadeur in de persoon van Maurits Steverink kreeg de handen zeker op elkaar om dit Achterhoekse initiatief ook verder te brengen binnen gemeenten en bedrijven in de Achterhoek. Volgens organisator Joop Wikkerink (wethouder gemeente Aalten, lid GL) is de toer in alle opzichten geslaagd, “We hebben een dag campagne gevoerd en geen enkele flyer uitgedeeld”. “Maar we hebben zelf zo ontzettend veel geleerd van mogelijke oplosingsrichtingen naar de noodzakelijke landbouw en voedsel transformatie.” Ook Lara Sibbing gaf aan dat ze onder indruk is van de voorbeelden en zeker de kennis zal droppen in Brussel waar de meeste veranderingen natuurlijk begeleid moeten worden door wet- en regelgeving. Voor de overtuigde veganisten of vegetariërs of aanhangers van het biologisch-dynamisch teeltsysteem  zal deze toer niet “genoeg” zijn. Ook zal men misschien vergeefs zoeken naar een pleidooi voor het afschaffen van het huidige landbouwsysteem. Vanuit de organisatie hebben we geprobeerd aan GL-PvdA-deelnemers voorbeelden in de Achterhoek te laten zien die wellicht een oplossingsrichting geven. Ook de boeren en betrokkenen zelf zien dat de weg naar die oplossing heel erg moeilijk, kronkelig, met veel hindernissen is. Het mooie  van zo’n toer met gesprekken van vandaag is, dat iedereen op zoek is naar oplossingen in plaats van problemen. En ook niet vastzit in z’n eigen schuttersputjes. Dus dat is winst: ook op dit thema in gesprek blijven, elkaars standpunten, dromen, moeilijkheden proberen te begrijpen. En kijken wat er wel kan in plaats van wat er niet mag. Zoals in een van de sheets van Achterhoek zo mooi stond: “Wie wil er verandering”? Iedereen. “Wie wil er veranderen? “ Niemand. Joop
     
 • Waar en hoe werken we straks in de gemeente Aalten?
  Meedenkavond PP  4 april /Gemeentewerf Nu nadenken over later. Dat geldt voor heel veel terreinen. Ook voor industrieterreinen. Waar en hoe werken we in de toekomst? De Progressieve Partij organiseert een openbare “meedenkavond ”over dit onderwerp. Op woensdagavond 4 april. Op een toepasselijke locatie: de Gemeentewerf op het Industrieterrein in Aalten. We beginnen met een fietstocht over industrieterrein ’t Broek.   Regionaal Programma Werklokaties Provincies, regio’s en gemeenten denken volop na over toekomstige uitbreidingen van werklocaties. Ook Gelderland, Achterhoek en gemeente Aalten. Er is een regionale studie verschenen die berekent dat voor de gemeente Aalten 11 ha nieuw terrein nodig is de komende jaren. In de hele regio Achterhoek maar liefst 179 ha. Maar moet dat wel, moeten we op dezelfde manier maar doorbouwen?   Vraagtekens bij maar doorgroeien. In Oost-Gelre klonken kritische geluiden van bestaande ondernemers omdat grote bedrijven-van buiten-af hun schaarse personeel wegkapen. Het rapport over de bevolkingsgroei van de huidige informateur van Swol adviseerde scherper te kiezen voor sectoren. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, niet de minste,  kopte’m erin en vroeg zich af wat de toegevoegde waarde voor de economie is van kassenteelt, slachterijen en grote distributiebedrijven. Daarbij komen nog een paar uitdagingen van de “strijd om de ruimte”, klimaat, stikstof, tot ruimte voor de natuur en netcongestie. Vòòr 2030  is er niet voldonede ruimte op het stroomnet. En oplopende onoplosbare tekorten in juist de diensten- en zorgsector. Tenslotte kan AI ons werkende bestaan op kop zetten.   Bestaande terreinen aanpassen? Moeten we zo doorgaan? Welke bedrijven staan er nu op het industrieterrein. Welke mogelijkheden zijn daar al voor duurzame energie, groene inrichting, ombouw, architectuur, indikking enz. De fractie van de  Progressieve Partij wil tijdig deze maatschappelijke discussie op lokaal niveau aanzwengelen. Dus organiseren we een openbare meedenkavond. Om 19.30 uur starten we met een fietstochtje over het industrieterrein ’t Broek: wat staat er welke mogelijkheden tot vergroening zijn er bijv.  Daarna gaan we met elkaar in gesprek in de kantine op de gemeentewerf, Derde Broekdijk 1E in Aalten . Toegang en koffie gratis. Moeten we een fiets voor je regelen? fractie@progressieve-partij.nl  
     
 • Meedenken: hoe belangrijk is zwemles?

  Redactie, 14 januari 2024

  Meedenkavond woensdag 17 januari: “Het belang van zwemveiligheid”

  Deze maand moet  de raad een besluit nemen over de Startnotitie Zwembaden. Een belangrijke functie van zwembaden is het leren zwemmen. Hoe gaat dat nu in onze gemeente? Kan dat beter? Aan welke voorwaarden moet een zwembad voldoen? Wat vinden ouders, is er een rol voor scholen? De definitie van ‘zwemveilig zijn’ is: “Zwemveilig zijn is: In staat zijn om in en om het water te overleven en op een veilige manier te bewegen en te recreëren in de Nederlandse watercultuur.”  (Nationale Raad Zwemveiligheid)

  Een praktijk-deskundige komt een korte informatieve inleiding houden over zwemles. Daarna gaan we graag met de aanwezige ouders en andere belanghebbenden in gesprek.  Wie is verantwoordelijk voor  de zwemveiligheid van kinderen. Welke rol vervult zwemmen in het gezondheids-  en vitaliteitsbeleid. We hopen waardevolle inzichten op te doen die we kunnen meenemen in de discussies en in het uiteindelijk besluit.

  De meedenk-avond “zwemveiligheid” vindt plaats in  de serre van Sportcentrum Het Blauwe Meer B.V., De Kolk 6, Dinxperlo

  Aanvang 20:00, zaal open 19:30. Toegang gratis. Thee en koffie staan klaar!


 • Bestaanszekerheid: indrukwekkende avond

  PvdA-afd. Doetinchem, 18 november 2023

  Het hoogtepunt van deze maandag was het themacafé “Bestaanszekerheid” wat ik namens de afdelingen van GroenLinks-PvdA en de daarbij horende wethouders organiseerde in ‘De Streeckgenoot’ in Doetinchem. Natuurlijk een beetje een avond in het teken van de verkiezingen, maar eigenlijk toch wel een bijeenkomst waar de inhoud en niet de kreten de boventoon voerde. Met zeer interessante informatie van (beleids)deskundigen maar nog treffender ervaringen van “ervaringsdeskundigen”.  Hieronder een verslagje wat de PvdA-afdeling Doetinchem maakte. Er zijn presentaties beschikbaar van de inleiders. Wil je ze hebben stuur dan een mail naar j.wikkerink@aalten.nl
   

  Bestaansonzekerheid is het hedendaagse woord voor armoede. Een avond georganiseerd door de regionale afdelingen van GroenLinks-PvdA moesten de aanwezigen geen politieke, maar inhoudelijke avond bezorgen. Een avond met een boodschap.
  Martin Pragt is ervaringsdeskundige en de moderator van deze avond. Hij vroeg aan Kaylee Kruithof Kremer, eveneens een ervaringsdeskundige, naar de oorzaak van haar bestaansonzekerheid en het moment waarop ze hulp ging zoeken.
  De ervaring leert dat veel mensen heel laat hulp inroepen. Dit door een hardnekkig stigma wat bij deze problemen regelmatig om de hoek komt kijken.


  Peter van Leeuwen is secretaris van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en lid van de Commissie Sociaal Minimum. Hij presenteerde de verschillende definities van bestaanszekerheid. Dat waren er nogal wat. Recent heeft deze commissie een rapport opgesteld, dat naar de minister en de Tweede Kamer is gestuurd. Ook kwamen de landelijke maatregelen aan bod, zoals de toeslagen en het minimumloon, die moeten helpen om een bestaanszekerheid te kunnen garanderen. Alleen gaan al deze maatregelen gepaard met een bureaucratische rompslomp en zijn deze algemeen en niet specifiek voor ieder individu met zijn of haar specifieke problematiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een handicap.
  Er volgde een muzikaal intermezzo van Rocco Ostermann. Hij is bekend als schrijver van de column ‘De Buitenstaander’ en als muzikant bij diverse bands zoals Shaking Godspeed en Donnerwetter. Grote inspiratiebron voor Rocco is Johnny Cash. Over het algemeen geen muziek waar je nu erg opgewekt van wordt, maar wel passend bij het thema van deze avond.


  Na de pauze was het woord aan Kim Houben. Zij is procesmanager bestaanszekerheid bij Divosa, de landelijke vereniging van managers in het sociaal domein. Zij vertelde met name over de maatregelen die locale overheden kunnen aanwenden om bestaansonzekerheid tegen te gaan. Dit kan per gemeente nogal verschillen. De gemeente Waalwijk is een mooi en positief voorbeeld waar mensen aan de onderkant financieel worden ondersteund. Inkomensondersteuning, meedoen mogelijk maken, betaalbaar wonen, zorg en onderwijs toegankelijk houden.


  Steven Kroon was de laatste spreker en behandelde drie schrijnende casussen die aanklopten bij de Mini Manna markt. Steven is directeur van de Stichting Mini Manna. Schulden, leefgeld waar je geen fatsoenlijke maaltijd mee kunt bereiden veroorzaken langdurige stress. Dit laatste heeft een desastreus effect zowel op de volwassenen als ook de kinderen. Het eerste wat gerealiseerd moet worden is een stabiele financiële situatie. Wanneer dit het geval is kan men pas gaan denken aan werk en/of opleiding.
  De boodschap van deze avond is niet om tegenover deze mensen te gaan staan en met oplossingen proberen hun problemen op te lossen. Ga naast deze mensen staan en probeer in samenspraak tot een oplossing van hun probleem te komen. Behandel ze als gelijken en niet als probleem. Het vertrouwen in overheid en instanties is compleet verdwenen. Dit vertrouwen zal weer hersteld moeten worden en dat is vaak een lange weg, die met kleine stapjes te realiseren is.


 • Meedenkavond Begroting 2024

  Redactie, 14 oktober 2023

  De fractie van de Progressieve Partij nodigt inwoners uit om op  woensdagavond 18 oktober a.s. mee te praten en denken over de meerjarenbegroting die in de komende weken door de gemeenteraad behandeld wordt.

  Een avond over de meerjarenbegroting klinkt wellicht wat saai, maar dat is het zeker niet. Natuurlijk gaat het om financiën en dus ook de cijfertjes, maar de begroting gaat vooral om de vraag wat voor een gemeente we willen zijn en waar we naar toe willen. Waaraan moet het geld besteed worden?

  Niet het hele boekwerk uitpluizen.

  We gaan het boekwerk daarom ook niet van voor tot achteren doornemen, maar lichten  er een aantal onderwerpen uit. Natuurlijk over bestaanszekerheid, zorg, duurzaamheid en wonen.  Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen of om zelf onderwerpen aan te dragen. Uiteraard in verband  met de begroting. Over andere zaken  gaan we graag  op een ander moment in gesprek.

  Vooraf  bekijken of vragen?

  Het is mogelijk de conceptbegroting vooraf te bekijken via een app: | Aalten (begrotingsapp.nl)  Bij voorkeur hoort de fractie vóór de meedenkavond of er nog specifieke vragen of onderwerpen zijn die besproken zouden moeten worden. Dit kan worden doorgegeven aan Petra Hoezen, via p.hoezen@raadaalten.nl

  De meedenkavond begint om 20.00 uur in de bovenzaal bij café Schiller in Aalten.


 • Alle fietstochten op een rijtje

  Redactie, 1 september 2023

  In de maanden juli en augustus organiseerde de Progressieve Partij een serie zomeravond-fietstochten. Steeds met een bestemming waar iets interessants te zien of te horen is. Hierbij een verslag voor de deelnemers. Met nog eens een korte route-beschrijving om de tocht nog eens na te fietsen.

  Doel.
  De bedoeling va deze fietstochten is drieledig.

  Als lokale Progressieve Partij zijn we trots op onze mooie buitengebied en willen graag aan anderen laten zien dat er mooie paadjes, wegen en plekjes zijn. Dus we organiseren deze “uitstapjes” voor iedereen: localo en toerist, progressief en conservatief, geel, bruin, zwart en wit.
  We willen graag de verbinding maken met de discussies over beleid in de raadzaal en de praktijk op straat, op het land en bij organisaties. Hoe werkt het beleid nu in de praktijk uit.
  En eerlijk is eerlijk: we vinden het leuk om iets te doen en kunnen eigenlijk ook het nadenken en inspiratie opdoen over politiek niet zo lang missen.

  Lessons learned.
  Bij elke bestemming hadden we een bedoeling. Hebben we iets opgestoken, iets geleerd en moeten we –politiek bezien iets met dat geleerde. Moeten we misschien raadvragen stellen, discussie aanwakkeren of anderszins de bezochte initiatieven ondersteunen. Hieronder een overzicht. Niet compleet.

  Bij het bezoek aan Activiteitenboerderij Rutgers was de verzuchting: dit zou iedereen die met zorg te maken heeft, erover moet beslissen eens moeten zien. Ook wierp het bezoek de vraag op of en hoe alle regels en wetten soms niet een belemmering zijn, elkaar tegenwerken, in plaats van het beste voor de inwoners te betekenen.

  Bij het bezoek aan de Welsker in De Heurne, maar nog meer bij het bezoek aan de moderne woning aan de Legtersdijk, is de vraag: hoe kunnen we bij restauraties en nieuwbouw in het buitengebied duurzaam en liefst circulaire bouwen. De bouw zal moeten innoveren. Architecten en opdrachtgevers kunnen daarbij voorop lopen.

  De gesprekken met de Syrische cultuurverbinders in het boekencafé van de Koppelkerk legden nog weer eens de nadruk op tweezijdige integratie. We zullen als samenleving in gesprek moeten met andere culturen en ze ook de tijd geven om aan onze cultuur te werken. Samen eten is altijd een wondermiddel.

  De vraag die na het bezoek aan “de Nieuwe Bodem” blijft hangen is: zorgt een dergelijk concept van regeneratieve landbouw voor een mogelijke en noodzakelijke transformatie van de landbouw in het buitengebied. We vinden het in elk geval de moeite waard om dit soort initiatieven te blijven steunen.

  Het bezoek aan het project “zon op dak” aan de Tolhuisweg drukte ons weer op de feiten van de bureaucratie, het wispelturige gedrag van de overheid en dat het daarom bijna onmogelijk is met een sluitende “business-case” voor zon op dak te komen. Daar komen de afzet- en netcongestieproblemen nog bij. Optimistischer is het verhaal van de resultaten van biodiversiteit. Dat kunnen we via de gemeente ook ondersteunen.

 • Leerzame laatste zomerfietstocht

  Lange adem nodig voor zon op dak en biodiversiteit op de grond.

  Op woensdag 16 augustus fietsten we een mooie route via “d’n Hollen Weg”,’t Villeken,
  ’t Kommersveld en Olde Baoten naar de Tolhuisweg. Daar ontvouwt zich een bijzonder project. Op een drietal voormalige kippenschuren liggen in totaal 500 zonnepanelen, goed voor een opbrengst van 175 Mwh. Het energieverbruik van zo’n 50 huishoudens. De aanleiding was min of meer triest. Het bedrijf is zo’n 15 jaar geleden gestopt en de schuren werden gebruikt als opslag voor diverse materialen. Zo stond 1 schuur vol met antieke auto’s. Op een kwade dag vatte er één vlam. Weg schuur. De verzekering vergoedde de herbouw. Bij sloop niet. Dus werd midden in de corona-tijd herbouwd en de zonnepanelen geïnstalleerd. Dat ging niet zonder slag of stoot.

  André Kaminski, de initiatiefnemer heeft uitgerekend dat hij gedurende het proces met 14 instanties te maken heeft gehad en 150-200 telefoontjes moest plegen. Het bontst van alles maakte Liander het. Er moest een nieuw verdeelstation komen. Nadat eerst gedacht was alleen de 80 meter kabel van schuren naar paneel te leggen, bleek dat er een soort lus via het verdeelstation te moeten worden aangelegd richting Bredevoort. Dus mee betalen aan het verdeelstation. De panelen lagen, het nieuwe huis was gebouwd, maar geen kabel van april tot oktober, dus geen opbrengst. Weer een tegenvaller. Vorig jaar kwam er een mooie opbrengst: 200 Mwh in plaats van de geplande 175 Mwh.

  De “onbalans-korting”.

  Maar de derde tegenvaller kwam dit jaar om de hoek kijken: de “onbalans”-korting: In de zomer wordt veel stroom geleverd, te veel soms; dus daarom berekent de stroomafnemer een onbalans korting. Natuurlijk is de SDE-subsidie er wel, maar de opbrengst is zodanig lager dat de terugverdientijd langer wordt.
  We bespraken verschillende oplossingen; opslaan in batterijen, daken niet bedrijfsmatig maar via 40 particuliere deelnemers in een postcoderoosproject volleggen, rechtstreeks leveren aan oplaadpalen. Jammer dat bij dit soort initiatieven de bureaucratie zo veelomvattend is, tijdens het spel de regels veranderd worden. Overall conclusie: het is op dit moment niet de meest rendabele investering.

  Prachtige plek voor buitenlui.

  Het tweede deel van het bezoek klonk wat optimistischer. Naast de opslag- en panelenschuren kon met een verplaatst bouwrecht via de oude rood-voor-rood regeling een huis gebouwd worden (wel onder wat voorwaarden). Er werd gekookt Zweeds hout gebruikt, triple glas dus bijzonder geïsoleerd. Het perceel om het huis heen is één groot akkerrandenproject met veel leefruimte voor vlinders, insecten, nectarminnende bijen en vogels. De kwartel was die dag gehoord, puttertjes en patrijzen in de nieuwste akkerrand. Het verschil tussen ingezaaide percelen van 1, 2 en 4 jaar was mooi te zien. Je ziet ook wat wilde opslag van bomen verschijnen. Bijzonder is dat je de lijnen in het landschap van voor de ruilverkaveling kunt ontwaren. Kunst gaat worden om het water ook hier langer vast te houden. Een stuw in de “ruilverkavelingssloot” zou mooi zijn. Regenwater wordt opgevangen in een wadi.

  Appelboom van 110 jaar.

  Een mooi verhaal om te besluiten: Zo’n 70 jaar geleden kwam de grond om de schuren in andere handen. Er stond een mooie appelboom: Anatov-appels (wie kent ze niet). De verkopende partij wilde de appelboom nog gauw even tot stookhout stukzagen. De nieuwe eigenaar zei: “Hier heb je een mud kolen, dan laat je de boom maar staan”. Zo kwam het dat er daar nu een zeker 110 jaar oude appelboom staat. Ook hier is weer interessant of een dergelijke aanpak een bijdrage kan opleveren voor stoppende boeren, behoud van percelen, vergroting biodiversiteit. Daar komt meer aandacht voor (ook in kader van landschapstoerisme), maar de belangen in het buitengebied werden en worden traditioneel bepaald door boeren en land/bos-eigenaren. De partij die zich “buitenlui” noemt zit niet aan de overlegtafels. (tot 1,5-2 ha). Zou niet verkeerd zijn.


 • Verslag 5 zomerfietstochten 2023

  Redactie, 20 augustus 2023

  In de maanden juli en augustus organiseerde de Progressieve Partij een serie zomeravond-fietstochten. Steeds met een bestemming waar iets interessants te zien of te horen is. Hierbij een verslag voor de deelnemers. Met nog eens een korte route-beschrijving om de tocht nog eens na te fietsen.

  Doel.
  De bedoeling va deze fietstochten is drieledig.

  1. Als lokale Progressieve Partij zijn we trots op onze mooie buitengebied en willen graag aan anderen laten zien dat er mooie paadjes, wegen en plekjes zijn. Dus we organiseren deze “uitstapjes” voor iedereen: localo en toerist, progressief en conservatief, geel, bruin, zwart en wit.
  2. We willen graag de verbinding maken met de discussies over beleid in de raadzaal en de praktijk op straat, op het land en bij organisaties. Hoe werkt het beleid nu in de praktijk uit.
  3. En eerlijk is eerlijk: we vinden het leuk om iets te doen en kunnen eigenlijk ook het nadenken en inspiratie opdoen over politiek niet zo lang missen.

  Via deze link kun je het verslag (pdf) downloaden

  Mediabericht – Wethouder Joop Wikkerink (wordpress.com)

 • Leestips zomer 2023

  Joop Wikkerink, 20 augustus 2023

  Tijdens de zomermaanden is er vaak wat meer tijd om wat achtergrondinformatie door te nemen. Vandaar dat ik de afgelopen vier weken via de sociale media wat leestips heb doorgegeven over onderwerpen uit mijn portefeuille: (ouderen)zorg, bestaanszekerheid, armoede, werk en inkomen en publieke gezondheid. Samen geeft het een redelijk overzicht van de stand van zaken op deze verschillende onderwerpen.

  Kijk op deze link voor een compleet overzicht:

  Leestips Zomer 2023 – Wethouder Joop Wikkerink (wordpress.com)

 • Laatste fietsexcursie 2023

  Woensdag 16 augustus “Zon op dak en biodiversiteit op de bodem”

  Via een mooie route door Dale en Barlo fietsen we naar de Tolhuisweg in Bredevoort. Op no. 6a staat het volledig energie-neutraal huis van de fam. Kaminski.  We bekijken daar drie mooie duurzame initiatieven. 1. Het energie-neutrale huis, ook weer in houtbouw in het buitengebied.  2. Het “zon op dak”model: een verdienmodel voor ondernemers, maar ook een bijdrage aan duurzame energieopwekking. Goed voor de electriciteitsvoorziening van zo’n 50 gezinnen. 3. Een zeer uitgebreide “akkerrand”vol met bloemen, kruiden en grassen: een oase voor bijen en een bijdrage aan de biodiversiteit van dit stukje Aalten. Deze uitgestelde en dus vijfde fietstocht vindt plaats op woensdag 16 augustus, 19.00 uur, vertrek vanaf de Markt te Aalten. Opgeven is wel noodzakelijk bij: Gerrit Stronks: g.stronks@lijbrandt.nl  ,  mob. 06 11 85 84 97 of 0543-478658.

 • Veel intresse voor “Nieuwe Bodem”

  Redactie, 13 augustus 2023


  Zeer interessante excursie naar “De Nieuwe Bodem”.

  Woensdagavond 9 augustus ging de PP-fietstocht naar Nieuwe Bodem aan de Seinsdijk in Lintelo. Zo’n 30 mensen fietsten met ons mee en genoten daar van een heel interessante rondleiding van Meta en Jasper.
  Zij vertelden dat ze in september 2020 samen met nog vier enthousiaste mensen begonnen zijn met hun project door twee hectare grond te pachten van een van hun ouders. Zij vinden dat het huidige landbouwmodel een te zware wissel trekt op het klimaat. De grond raakt erdoor uitgeput, biodiversiteit is ver te zoeken en het landschap verschraalt. Agrobosbouw kan deze problemen helpen aanpakken. De teelt van bomen en struiken gecombineerd met landbouwgewassen vangt CO₂ in de bodem en gewassen en herstelt waterkringlopen. Dit helpt klimaatopwarming te verminderen en kan zelfs klimaatkoeling in werking zetten. Daarnaast herstelt agrobosbouw de biodiversiteit, garandeert voedsel in tijden van klimaatverandering en herstelt ons landschap.
  Op Nieuwe Bodem worden walnotenbomen en hazelnotenbomen, fruitbomen, bessenstruiken, granen, kruiden en bloemen door elkaar geplant. Een gemengde aanplant is minder plaaggevoelig en zorgt ervoor dat geen kunstmest of giftige bestrijdingsmiddelen nodig zijn. De houtige gewassen hebben tijd nodig om tot volledige groei en productie te komen. Daarom wordt de ruimte tussen de bomen en struiken in de tussentijd benut door graan, thee, groente en bloemen te laten groeien.
  Het leuke bij Nieuwe Bodem is dat jezelf ook kunt meedoen. Je kunt walnotenbomen, hazelnotenbomen of voedselbosgewassen adopteren. De opbrengst van de boom is dan voor jou.
  Mocht je na het lezen van dit verslagje geïnteresserd zijn, kijk op de website www.nieuwebodem.nl voor de open dagen, rondleidingen en bezoekersmogelijkheden.
  (tekst Henk Kok, foto’s Ans Plug en Gerrit Migchelbrink)

   

 • “Zon op dak” verplaatst

  Persbericht 5 augustus 2023

  Zon-op-dak-excursie uitgesteld naar 16 augustus.
  Regen ook spelbreker bij zomerfietstochten PP

  Vanwege de dreigende weerberichten en luchten moest de vierde zomer-fietstocht, goerganiseerd door de Progressieve Partij van 2 naar 16 augustus uitgesteld worden. Het is niet de enige buitenactiviteit die deze zomer afgelast moest worden vanwege de regen. Gelukkig kon de  excursie  naar het zon-op-dak-business-model èn de biodiversiteit-vriendelijke akkerranden  aan de Tolhuisweg te Bredevoort uitgesteld worden naar 16 augustus.


 • Fietstocht naar “Nieuwe Bodem”

  Persbericht 4 augustus 2023

  Zon-op-dak-excursie uitgesteld naar 16 augustus.
  Regen ook spelbreker bij zomerfietstochten PP

  Vanwege de dreigende weerberichten en luchten moest de vierde zomer-fietstocht, goerganiseerd door de Progressieve Partij van 2 naar 16 augustus uitgesteld worden. Het is niet de enige buitenactiviteit die deze zomer afgelast moest worden vanwege de regen. Gelukkig kon de  excursie  naar het zon-op-dak-business-model èn de biodiversiteit-vriendelijke akkerranden  aan de Tolhuisweg te Bredevoort uitgesteld worden naar 16 augustus.

  Fiets-excursie  naar “De Nieuwe Bodem” in Lintelo.

  Voor mensen die  nu eens precies willen weten  wat natuur-inclusief boeren betekent, of regeneratieve landbouw,  agro-forestry in de praktijk willen zien en  ervaren hoe noten uit een voedselbos smaken, is er een unieke kans door mee te fietsen met de vijfde PP-zomeravond-fietstocht. Woensdag 9 augustus gaat het naar zo’n boerenbedrijf in Lintelo.

  Een tocht naar de Seinsdijk in Lintelo. Daar ligt op een  afgelegen plek een  zeer bijzonder bedrijf. Nieuwe Bodem is een natuur-inclusief agrobosbouwbedrijf. Men wil  een bijdrage leveren  aan de zoektocht naar een transitiemodel voor boeren die open staan voor verandering. Zij willen een ecologisch en duurzaam alternatief bieden dat gezond voedsel oplevert  en een eerlijk inkomen voor de boer. Een mùst voor mensen die begaan zijn met natuur en landbouw. Vooraf al meer weten? Kijk op: www.nieuwebodem.nl

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 8 augustus  bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten.


 • Zon op dak, biodiversiteit op de grond

  Op 2 augustus vindt de vierde fietsexcursie plaats

  Fiets je op 2 augustus mee met PP ?

  Altijd al eens willen weten hoe “zon op dak”werkt? Hoe je kunt zien hoeveel duurzame energie wordt opgewekt en welke infrastructuur nodig is?  Dan is dit je kans. Deze zomer organiseert de Progressieve Partij weer 5 educatieve fietstochten door het mooie buitengebied van onze gemeente.  Bestemd voor “alle gezindten”, eigen inwoners en vakantiegasten. Deelname en koffie gratis. Afstand plm. 20 km. Duur plm. 2,5 uur. Steeds met een leerzame en interessante bestemming. Woensdag 2 augustus gaat het o.a. naar een “zon op dak project” in Bredevoort.

   Woensdag 2 augustus
  Fiets-excursie  naar zon-op-dak-project in Bredevoort

  Aan de Tolhuisweg te Bredevoort ligt een voormalige kippenschuur met daarop zonnepanelen goed voor het stroomverbruik van tientallen gezinnen. Wat is daar zo bijzonder aan? Eerst moest de schuur een andere bestemming, invulling en aanpassing krijgen. Vervolgens moest de infrastructuur aangepast worden. En toch is het voor initiatiefnemer André Kaminski een sluitende business-case. Wat zijn de do’s en don’ts bij zo’n project. Alles komt langs: investeringen en opbrengsten, netcongestie en duurzaamheid. Via een mooie route door Barlo en Dale fietsen we naar dit duurzaam energieproject. De ligging van schuren en woonhuis (duurzaam) is bijzonder: naast een uitgebreid ingezaaide akkerranden-project. Duurzaamheid en biodiversiteit wat de klok slaat deze tocht.

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 1 augustus  bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten.


 • Indrukwekkende kennismaking met Syrië

  verslag van de derde fietstocht op woensdagavond

  Op woensdag 26 juli fietsten ruim 20 deelnemers een mooie tocht over de Haart (Aalten).  Voor Joop Wikkerink, die de deelnemers welkom heette de “mooiste buurtschap” van de gemeente Aalten. Een enkele meefietser, afkomstig van de Haart knikte instemmend.  Via Loohuisweg,  Huiskermaterdijk en Veenhuisweg kwamen we natuurlijk in het mooie bosje bij de Bosweg en staken we over naar de mooi gerestaureerde scholte Beestman. Langs de Spiekerdiek en “Groot Drenthel”fietsten we langs de Drenthelweg, Buninkdijk en Sationsweg naar het terras bij de Koppelkerk.

  Koekjes.

  De schalen met koekjes stonden in het boekencafé, dus het gezelschap streek daar neer en deed zich te goed aan koffie, thee en veelkoekjes met bekende en onbekende namen als Maamul, Ghriba, Bakhlawa en gewoon koekjes. De meer dan 80 koekjes gingen schoon op. Een mooi verhaal werd verteld over  de speciale Suikerfeestkoekjes, die vers thuis gebakken gegeten moeten worden. Het verschil tussen de Syrische koekjes en andere Arabische is dat men in Syrië minder suiker gebruikt. De koekjes waren gebakken door Eman Asad Hammada, inwoner van Bredevoort.

  Cultuurvertalers.

  De verhalen van de drie cultuurvertalers van Laborijn maakten indruk. Er waren drie van hen aanwezig, oorspronkelijk afkomstig uit verschillende streken van Syrië. Met voor ons moeilijk te lezen en uit te spreken namen. Eén dame,  Qamar Otagi, twee heren Hussum Zahweh en Fuad Almaghari.  Met elk hun persoonlijke geschiedenis, vluchtverhalen en leefomstandigheden.  Wat doen cultuurvertalers. Het magische woord was “Hal 8”, in deze ruimte van Laborijn in Doetinchem organiseren de cultuurvertalers activiteiten voor nieuwkomers en inburgeraars. Hele simpele dingen: hoe zijn de gewoonten hier, wat doe je en doe je niet, hoe reis je met openbaar vervoer, hoe kom je bij een dokter. Vooral de culturele dingen. Maar ook gaan de cultuurvertalers naar mensen thuis, zijn aanwezig bij Laborijn en Figulus in Aalten, kortom ze dien wat nodig is. En dan voor de zgn. statushouders waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inburgering (vanaf 2022)

  Dat levert natuurlijk soms hilarische situaties op. Neem bijvoorbeeld al die gekke spreekwoorden en gezegden in Nederland. Als je letterlijk gaat vertalen is dat een bron voor misverstanden.  Naast deze cultuur-oefeningen, gaan de meeste inburgeraars voor hun verplichte inburgering naar taalles. Er zijn drie routes: de onderwijsroutes voor statushouders , de B1-route en de Z-route. De eerste is vooral voor jongeren die na de Internationale Schakelklas kunnen doorstromen naar (middelbaar en hoger) onderwijs. De B1-route voor mensen die leerbaar zijn en in staat zijn om binnen drie jaar Nederlands op B1 niveau te spreken. En de Z-route. De z- staat voor zelfredzaamheid. Er wordt aan het begin van het inburgeringstraject ingeschat dat men niet “leerbaar”, dus niet de taal op B1 niveau zal beheersen; daarom wordt de inburgering gefocust op zelfredzaamheid.

  Uitdagingen.

  Waar lopen ze nu tegen aan.? Een eerste is een beetje een gebrek aan “durf te vragen houding”. Sommigen vertalen dat in gereserveerdheid, verlegenheid, teruggetrokkenheid. Mag je nou elkaar een hand geven, over de arm aaien enz., was een vraag. Hangt wel af van de situatie, net zoals in Nederland. Groot probleem is toch wel het studie- en werkniveau. Qamar vertelde dat ze eigenlijk in Syrië accountant was. Maar dat ze hier vanaf begin af aan weer die diploma’s zou moeten halen. Dat geldt in bijna alle beroepen zo. Dat betekent dat je bijna nooit aan de slag komt in een beroep waarvoor je opgeleid bent. Hussam vertelde wel dat Laborijn juist ook kijkt naar andere vaardigheden, niet zo zeer de genoten opleiding. Bijvoorbeeld kan iemand goed koken, autorijden, is hij/zij technisch handig. Tijd is het grote punt. Volgens Fuad helpt het als werkgevers ook inzien dat mensen uit een heel andere cultuur tijd nodig hebben om aan het werk te wennen. En dan zijn de Nederlandse wetten en beschikbare scholing, training en andere instrumenten niet altijd toereikend. Na het “officiële” gedeelte bleven alle drie nog lang napraten aan de verschillende tafeltjes. Dat werd erg gewaardeerd.

  De reacties waren zeer positief; “wat goed dat deze cultuurvertalers er zijn”.  Maar ook: “wat een cultuurverschillen zijn er toch, en het is goed dat we die een beetje zien en kennen zodat we ons handelen daar ook op af kunnen stemmen.” Naderhand kregen we als organisatie weer wat appjes: “Het was een interessante en leerzame avond”, Groetjes M&H

  Dank aan de cultuurvertalers en Marjanka van de Koppelkerk. Hieronder wat foto’s van de lekkernijen en de geanimeerde gesprekken.

  Cultuurvertalers druk in gesprek

  Qamar Otagi (uiterst rechts)

  Fuad Almaghari

  Hussam Zahweh


 • …de laatste twee fietstochten alweer…

  Hieronder een overzicht van de fietstochten in augustus

 • Culinaire en culturele kennismaking Syriers

  Derde zomeravondfietstocht via Haart en Miste naar Bredevoort

  Derde zomerfietstocht PP: kennismaken met Syrië

  Op woensdag 26 juli organiseert PP een culinaire fietstocht met hapjes uit andere culturen, vooral Syrië. We fietsen vanaf de Markt in Aalten via een mooie tocht over de Haart en Miste naar het terras van de Koppelkerk in Bredevoort. Daar zijn Syrische hapjes, gemaakt door inwoners van Bredevoort. En maar liefst drie “cultuurvertalers” van Laborijn die vertellen over hun werk, hun land en hun cultuur.  Voor deze fietstocht met hapjes, cultuur en informatie uit Syrië  vindt plaats op woensdag 26 juli, 19.00 uur, vertrek vanaf de Markt te Aalten. Opgeven is wel noodzakelijk bij: Gerrit Stronks: g.stronks@lijbrandt.nl  ,  mob. 06 11 85 84 97 of 0543-478658.


 • Duurzame houtbouw in buitengebied

  Tweede zomerfietstocht naar Legtersdijk

  Een groep dappere fietsers van 25 mensen stapten na  de rondgang bij ’t Welsker op de fiets en fietste in drie kwartier door een mooi gedeelte van IJzerlo en  de Aaltense Herune (langs Hondorp) naar de Haart, Legtersdijk. Daar stonden tot voor enkele jaren vervallen kippenhokken. Via de zgn. regeling rood voor rood, waarmee die hokken en andere schuren in het buitengebied opgeruimd werden, mochten er twee boerderij-achtige woningen komen; het idee van een hoofdgebouw en bijgebouw.

  Creatieve invulling van de eisen

  Vincenth heeft dit wel heel creatief ingevuld door het hoofdgebouw-gedeelte van het ene gebouw hoger vorm te geven en het bijgebouw aflopend. Het hele woonhuis is uit de computer als 3D-animatie gerold. Tot op de gaten voor de stopcontacten,  de open ruimtes voor deuren en ramen: alles werd vooraf berekend, getekend en in 3D vormgegeven. Groot voordeel dat de klant kan meekijken. Maar ook dat het huis in de fabriek precies gemaakt kan worden. In dit geval met CLT-houtbouw: onder grote druk geperste houtplaten van 8  tot soms 20 cm dik en wel 16 meter lang. Prachtig natuurlijk afgewerkt.  Deze manier van bouwen is duurzaam, maar ook erg brandveilig bijv.  Het gebruik van dit materiaal is ook kostenbesparend doordat o.a. het skelet van het gebouw binnen anderhalve week staat. Natuurlijk moet er dan nog het een en ander afgewerkt worden. Een heel mooi voorbeeld van duurzaam toekomstgericht bouwen. Maar het mooiste was toch wel de vormgeving van binnen en buiten. Ook de tuin mocht er zijn (Esselink). 

  Dank

  Vincenth Schreurs, de architect en Gert en Anja, eigenaren heel hartelijk dank voor dit inkijkje in een woning van de toekomst. Meer info over het bouwen met CLT: Bouwen met CLT – zes lessen uit de praktijk van Urban Climate Architects – architectenweb.nl

   Hieronder enkele foto’s van het pand Legtersdijk. Vanwege de privacy publiceren we niet veel foto’s.


 • Bewondering bij ’t Welsker

  Deelnemers aan fietstocht 2 laaiend enthousiast

  Veel belangstelling

  Op de kop af 30 mensen fietsten vanaf de Markt op woensdagavond 19 juli naar de Spekkendijk in De Heurne. De verrassing was groot dat bij de “schoppe” van boerderij ’t Welsker zich ook nog eens 15 mensen verzameld hadden. Koffie tekort dus. Maar de uitleg van Vincenth Schreurs maakte dat gemis meer dan goed. In 2018 was hij betrokken geraakt bij de restauratie van in de eerste instantie schoppe en schuur bij de boerderij.  Rond 1370 werd boerderij ’t Welsker al genoemd als Hof van Welschelo. Het hoorde tot het bezit van Fürst von Salm die ook slot Anholt in bezit heeft.  Van de schoppe is de hoofdstructuur blijven staan, een z.g., Dreiständer. Door de ramen helemaal tot aan de vloer door trekken ontstaat veel licht, maar blijft ook het zicht op het pannendak. Grote luiken kunnen het geheel afsluiten.  De kap is gesloten met een dampopen systeemmateriaal:  hout wat zorgt voor ademen naar buiten. De schoppe wordt gebruikt voor ontvangsten, vergaringen, feesten. De houten schuur gaat dienst doen als garage, ook daar wat leuke snufjes: een weggewerkte hobby ruimte en kantoor.  Het isolatiemateriaal is van houtvezel en van gras/wegbermenmaaisel. We gaan er steeds meer toe dat boeren ook materialen produceren voor de bouw.

  Boerderij is nog niet klaar!

  De boerderij is nog volop “under construction”.  De architect heeft zich een niet historische vrijheid veroorloofd door een soort van glazen pui te maken die twee delen van de boerderij verbindt.  Daar troffen we nog de rondingen van de kelder. De tegeltjes in de keuken waren vroeger een gewild doelwit voor dieven. Men ontdekte bij het restaureren vele kleuren verf en behang. De “herenboer”wilde graag zijn rijkdom laten zien door om de tien jaar het woongedeelte te vernieuwen.  Er moet nog heel wat gebeuren, was de conclusie van de bezoekers.  Er zit ook veel ruimte in de boerderij. Die wordt niet allemaal verwarmd. Ook een monument moet je een beetje als “vroeger”bewonen: niet overal kan het warm zijn. Er is ook geen riolering, maar een helofytenfilter (rietveldje, net buiten de tuin). Alle bezoekers waren zeer onder de indruk van het vakmanschap en inzet waarmee de verbouwing uitgevoerd werd. Meer informatie: Spread_Rijksmonument_265x395_LRspread.pdf (erfgoedoostachterhoek.nl)

  Hieronder een greep uit de vele foto’s die o.a. gemaakt werden door Theo Bauhuis.


 • Fietstocht no. 1: meteen raak!
  12 juli: Activiteitenboerderij Rutgers, Lintelo.

  De eerste fietstocht was meteen al raak. Was het ’s middags hier en daar nog wat buiig, ‘s avonds fietste een groep van zo’n 20 mensen onder de prachtigste luchten naar het Koopdieksken in Lintelo. Daar ligt de activiteitenboerderij van Gert en Ina Rutgers. Alle deelnemers waren zwaar onder de indruk en razend enthousiast over het werk wat Gert en Ina dag-in-dag-uit verzetten voor hun deelnemers. De algemene verzuchting was: “Dit zou eigenlijk de hele gemeenteraad, de ambtenaren, het college en meer mensen eens moeten zien”.  Dat geldt natuurlijk voor alle onderwerpen en bestemmingen die aangesneden en gekozen zijn voor de zomerfietstochten. 

  Aalten Vooruit.
  Ook verslaggever Jos Wessels van de Aalten Vooruit/De Band fietste mee en maakte een heel mooi verslag. We drukken het hier integraal af.
   


  Foto’s

  Verschillende deelnemers aan de fietstocht maakten foto’s. Hieronder een selectie. Allemaal met instemming van de eigenaren van de boerderij, de maker en de mensen die erop staan  gepubliceerd.

 • Fietsen met architect Vincenth Schreurs

  Redactie, 6 juli 2023

  Geïnteresseerd in erfgoed en restauratie? Of juist in moderne architectuur? ? Dan is dit je kans. Deze zomer organiseert de Progressieve Partij weer 5 educatieve fietstochten door het mooie buitengebied van onze gemeente.  Bestemd voor “alle gezindten”, eigen inwoners en vakantiegasten. Deelname en koffie gratis. Afstand plm. 20 km. Duur plm. 2,5 uur. Steeds met een leerzame en interessante bestemming. Woensdag 19 juli gaat het naar een knap gerestaureerd stukje erfgoed èn eigentijdse architectuur.

  Woensdag 19 juli
  Architectuur en buitengebied

  Met  architect Vincenth Schreurs  fietsen we naar de prachtig gerestaureerde schuur bij boerderij ’t Welsker aan de Spekkendijk in De Heurne. Goed voor de Monumentenprijs 2022. We krijgen daar een lesje  in restaureren en houtbouw. Moderne materialen en traditionele tecnieken. Daarna fietsen we door naar één van de super-eigentijdse woningen in het  buitengebied. Welke is nog een verrassing Oud en nieuw in harmonie. Wil je je alvast goed voorbereiden?  Kijk dan op  Www.vincenthschreurs.nl/?p=30

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 18 juli bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten of het Prins Clausplein te Dinxperlo


 • Fietsen naar zorgboerderij Rutgers

  Redactie, 6 juli 2023

  Fiets je op 12 juli mee met PP ?

  Altijd als eens bij een zorgboerderij willen kijken? Dan is dit je kans. Deze zomer organiseert de Progressieve Partij weer 5 educatieve fietstochten door het mooie buitengebied van onze gemeente.  Bestemd voor “alle gezindten”, eigen inwoners en vakantiegasten. Deelname en koffie gratis. Afstand plm. 20 km. Duur plm. 2,5 uur. Steeds met een leerzame en interessante bestemming. Woensdag 12 juli gaat het naar een echte zorgboerderij.

   Woensdag 12 juli
  Fiets-excursie  naar Activiteitenboerderij Rutgers, Lintelo

  Tussen Lintelo en de Heurne ligt een bijzondere activiteitenboerderij. Voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. Jong en oud.
  Bij een voormalig biologisch varkensbedrijf aan een rustige zandweg, ingeklemd tussen beuken, houtwallen, kikkerpoel en landbouwgewassen liggen de tuinen, de bedrijfsgebouwen en woning. Daar  vind je  ook de activiteitenboerderij. In de meest brede zin. Gert en Ina Rutgers leiden ons rond en vertellen.
  Wil je je alvast goed voorbereiden? Kijk dan op: www.Activiteitenboerderij-rutgers.nl

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 11 juli bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten of het Prins Clausplein te Dinxperlo


 • Programma fietstochten 2023

 • Meedenken over gemeente

  Redactie, 5 februari 2023

  Op woensdagavond 8 februari om 20.00 uur is er weer een meedenkavond over de toekomst van de gemeente. Georganiseerd door de fractie van de Progressieve Partij in café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten

  Regionale woonvisie
  Fractielid Bert Weevers: “Als eerste punt willen we graag de “regionale woonagenda” bespreken. Die moet opgesteld worden (ook als aanvulling op onze eigen nog niet zo lang vastgestelde lokale visie) vanwege de Woondeal tussen Rijk en Provincies. In dat landelijk programma is aangegeven dat er 900.000 woningen moeten bijkomen, waarvan tweederde in de categorie betaalbaar. 28% van alle nieuwe woningen moet een sociale woning zijn. In onze gemeente is slechts 18% van de voorraad een sociale woning. De minister wil dat er landelijk 30% sociale woningen zijn. Waar moeten die gebouwd worden, door wie en wanneer. En hoe komt het dat er zo weinig sociale huurwoningen in de gemeente Aalten zijn. Dat zijn vragen die we willen bespreken”.

  Klimaatadaptatiestrategie
  Fractievoorzitter Esther Diepenbroek: “Een hele mondvol, maar iedereen ziet dat droogte en hitte de zichtbare gevolgen zijn van het veranderende klimaat, ook in de gemeente Aalten. Ook hebben we te maken met kortdurende heftige buien. Hoe wapenen we ons en onze kinderen tegen deze gevolgen van de klimaatverandering. We zullen eerst moeten weten wat er speelt, dan moeten we willen dat er iets aan gedaan wordt en tenslotte moeten we er aan werken om de doelen te bereiken. Dat betekent water langer vasthouden, meer bomen aanplanten, biodiversiteit vergroten. We willen graag bespreken welke maatregelen op steun kunnen rekenen”.

  Toegang en koffie gratis.
  De Progressieve Partij nodigt meedenkers uit op woensdag 8 februari om 20.00 uur bij Schiler in Aalten. Toegang en koffie gratis.


 • Lisa Westerveld in Bredevoort

  Joop Wikkerink, 26 november 2022

  Zaterdagmiddag kwam Lisa Westerveld,  volgens sommigen het meest zichtbare en hardst werkende Kamerlid van Groen Links naar Bredevoort. Ze was in het Grachthuys de gast van de afdeling Groen Links Oost-Achterhoek. Lisa vertelde de ledenvergadering waar ze allemaal mee bezig is in Den Haag.

  Jeugdzorg blijft zorgenkindje
  Ten eerste is dat natuurlijk de jeugdzorg. Daar was afgelopen week een debat over. Al jarenlang vraagt de jeugdzorg om investeringen en verbeteringen: jeugdhulpverleners lopen op hun tandvlees, wachtlijsten groeien en zelfs  is er sprake van zelfmoorden omdat kinderen niet op tijd hulp krijgen.  Volgens Lisa weet iedereen in de Tweede kamer dat de situatie niet langer houdbaar is, maar niemand doet iets substantieels. Dat zou kunnen zijn een uitspraak dat de boven de markt hangende bezuinigingen niet doorgaan,. Maar ook regeringspartijen vragen dan weer om het zoveelste onderzoek, terwijl men weet wat de problemen zijn. Er is een Hervormingsagenda Jeugd in de maak, maar daar zit geen tempo op ook vanwege het gebrek aan middelen vanuit Den haag. Volgens aanwezig wethouder Joop Wikkerink doen gemeenten hun stinkende best, maar hebben soms ook te weinig invloed op de doorverwijzingen en  behandelingen.  Marktwerking zit nog steeds in de weg: instellingen moeten omzet maken om te overleven. Wat in elk geval niet helpt om Jeugdzorg (en ook ouderenzorg) als maar te zien als kostenpost en dus ook vanuit gemeenteraden  steeds maar aangeven dat de kosten voor jeugdzorg steeds maar stijgen .

  Kwaliteit inhoudelijk debat holt achteruit door populisme

  Ook deze week was er de behandeling van de onderwijsbegroting. Dat gaat over een bedrag van 50 miljard!  Lisa gaf even een kijkje in de keuken van het politieke handwerk in de Tweede kamer.  Zij was twee dagen lang met een ander fractielid bezig en aanwezig bij de debatten en probeerde het beleid te beïnvloeden. Populistische partijen komen even hun 10 minuten spreektijd vol maken, zijn weer weg en nemen dus niet deel aan het debat. Wel  maken ze even een filmpje van hun optreden waarin ze dan met  ideeën van anderen scoren. Over hele begrotingsbehandeling noteerde de media eigenlijk hoofdzakelijk het oude en opgepoetste idee, in dit geval door  CDA-er Rene Peeters om mobieltjes in de scholen te verbieden.  Terwijl het eigenlijk moet gaan over het lerarentekort, de kansengelijkheid en kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid op scholen enz.

  Ons land is beperkt

  Vrijdag kwam er een rapport van Lisa uit met 71 voorstellen voor een inclusievere samenleving. De titel is raak: Ons land is beperkt. Opgesteld met een groep van 150 ervaringsdeskundigen, opgeschreven in begrijpelijke taal en gepresenteerd in de meest toegankelijk zaal van de Tweede kamer: helaas geen plaats voor alle rolstoelers.  Mooie actiepunten waar ook  de gemeenten zo mee aan de gang kunnen: het meer toegankelijk maken van openbaar vervoer, scholen en openbare gebouwen. Het  bieden van kansen op de arbeidsmarkt en bij scholing, Maar vooral met de boodschap dat  mensen met een beperking zich niet zouden moeten aanpassen aan de samenleving, maar de samenleving aan hen.


 • Meedenken: wel of geen zonnevelden?

  Persbericht, 6 november 2022

  Er ligt een voorstel van het college van B&W van de gemeente Aalten om voorlopig geen tender uit te schrijven voor zonnevelden (zonnepanelen op land). Als dit voorstel wordt aangenomen door de gemeenteraad dan zal het voorlopig niet mogelijk zijn in onze gemeente om zonnevelden te realiseren. Er is op dit moment een aantal initiatieven voor de realisatie van zonnevelden. Deze initiatieven zullen niet gerealiseerd kunnen worden als het voorstel van het college wordt aangenomen. Hierover zal in de oordeelsvormende raad worden gesproken. Eerder heeft de raad zich in meerderheid al uitgesproken tegen zonnevelden en het college verzocht om hiervoor geen tender uit te schrijven. Zeker met de huidige energiecrisis is de vraag of dit standpunt niet achterhaald is. Zou het niet aan de grondeigenaar moeten worden overgelaten of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden? Zijn de beperkingen in het elektriciteitsnet een goede reden om voorlopig geen zonnevelden mogelijk te maken?

  Meedenken met PP
  De Progressieve Partij wil hierover in gesprek met inwoners en belanghebbenden. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze “meedenkavond” op woensdagavond 9 november a.s. om 20.00 uur bij café Schiller in Aalten.

  Nog meer onderwerpen

  Tijdens de meedenkavond zullen ook de andere onderwerpen van de komende oordeelsvormende vergadering van de raad worden besproken. Dit betreft het voorstel voor afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een omgevingsvergunning aan de firma H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V.. Al langere tijd wordt gesproken over de verplaatsing van dit bedrijf. Het bestemmingsplan hiervoor is inmiddels onherroepelijk. Alvorens het bedrijf echter op de nieuwe locatie kan beginnen met de werkzaamheden zal er een omgevingsvergunning verleend moeten worden. De raad zal hiervoor een verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven.
  Tot slot is het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan Kern Lintelo, Gendringseweg 27-29 geagendeerd. De wijziging van het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een zestal woningen op de locatie waar nu nog een aannemersbedrijf is gevestigd.
  Opgeven en nadere informatie: secretariaat@progressieve-partij.nl.


 • Meedenkavond Energiearmoede

  Redactie, 6 oktober 2022

  Aalten, 6 oktober – Op maandag 10 oktober houdt de Progressieve Partij weer haar maandelijkse meedenkavond. Dit keer op maandag èn in het gemeentehuis (ingang zijkant bij de hellingbaan). PP gaat in gesprek over drie belangrijke onderwerpen.

  Energiearmoede
  Dat woord behoeft weinig toelichting meer. Er zijn regelingen vanuiut het rijk op komst. Maar zijn ze genoeg en niet te laat? Zijn er groepen die ondanks deze maatregelen toch letterlijk in de kou dreigen te komen zitten? Denk aan chronisch zieken, ouderen, bepaalde branches in mkb en zzp-ers? Wat kunnen we als gemeente doen om mensen de winter door te helpen. Natuurlijk is isolatie, besparing en opwek van hernieuwbare energie het belangrijkste. Hoe krijgen we dat aan de gang?

  Omgevingswet en de invloed van inwoners
  Een tweede vraagstuk is hoe inwoners hun invloed kunnen laten gelden bij de komende omgevingswet. Uitgesteld of niet: er komt een moment dat nieuwe ruimtelijke plannen voorgelegd moeten worden aan de burgers. Daarbij moeten ook gezondheidsaspecten bekeken worden. Hoe regelen we dat inwoners een èchte stem krijgen en wel tijdig.

  Biodiversiteit
  Een woord wat al lang niet meer alleen in kringen van natuurbeschermers gebruikt wordt. Velen zijn er van overtuigd dat voldoende diversiteit in onze buitenomgeving het behoud van de aarde is. Denk aan insecten, vlinders en vogels. Ook hier heeft het College een startnotitie aan de raad aangeboden hòe we de vergroting van de biodiversiteit gaan aanpakken. Graag hoort de PP de ideeën hierover van natuurliefhebbers en gewone mensen

  Meedenken?
  Mensen die willen meedenken over deze onderwerpen zijn welkom a.s. maandag 10 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis (zaal Hollenberg), Markt te Aalten . Toegang en koffie gratis.


 • Kom in actie tegen armoede!

  Joop Wikkerink, 11 september 2022

  Zaterdag kregen de consumenten van “Energie van Ons”(verbonden aan onze regionale AGEM) bericht over de voorschotten die berekend moeten worden vanaf oktober. Verhogingen van € 300,– per maand voor een normaal huishouden zijn geen uitzondering. .Mensen met een minimuminkomen kunnen dat nooit betalen!. Wat moet er gebeuren?
  -snelle doorvoering Europese afspraken-prijsplafond vaststellen in Nederland (teken de petitie)
  -overheidsingrijpen in energiemarkt; nu winsten belasten, lonen omhoog
  -isolatie- en duurzaamheidsmaatregelen versneld doorvoeren
  -snelle staatssteunregeling voor MKB vergelijkbaar met corona-steun
  -als gemeente kunnen we pleisters plakken: energietoeslag. schuldhulp, minimaregelingen, budgetcoaching, vangnetregeling.

  Neem in elk geval contact op als je er niet meer uitkomt: GRIP-team Aalten: De GRIP-inloop is iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij De Ahof, Polstraat 9 in Aalten. Voor een afspraak met het GRIP-team op een ander moment kunt u een afspraak maken via de gemeente Aalten: (0543) 49 33 33.Ondernemers: www.ondernemers-steunpunt.nl

  Steun de petitie die aan het kabinet vraag een energieprijsplafond in te stellen: https://groenlinks.nl/petitie-prijsplafond-energie…


 • PP trapt politiek seizoen af

  Persbericht, 4 september 2022

  Aalten, 4 september – Het politieke seizoen voor de gemeenteraad begint weer. De Progressieve Partij trapt af op woensdag 7 september bij Schiller in Aalten om 20.00 uur. De progressieven hebben niet stilgezeten deze zomer. Zo waren er een vijftal fietsexcursies naar interessante plekken in vooral het buitengebied. Hoogtepunten de bezoeken aan de meelwormenfabriek en het varkensbedrijf “Zonvarken” in De Heurne. Daarnaast een radio-debat over de stikstofcrisis met Agractievoorman Luiten. Zo probeert PP op lokaal niveau het gesprek en het nadenken op gang te houden over de noodzakelijke transitie in de landbouw.

  Landbouwhervorming

  Woensdag kijken we terug op deze excursies en bepalen we wat we ervan kunnen leren en hoe we er in ons raadswerk gebruik van kunnen maken. We willen graag een permanent gesprek met de landbouwsector over de noodzakelijke transformatie. We vragen van hen ook de vlaggen weg te halen. Hoe we dat gaan doen bespreken we woensdag.

  Koopkrachtacties.

  Welke maatregelen kunnen we op lokaal niveau nemen om de koopkracht en bestaanszekerheid van mensen en bedrijven te verbeteren? Zowel compensatie op korte termijn als structurele verbeteringen in bijv. isolatie, overstappen op duurzame energie. Zo zouden er meer energiecoöperaties moeten komen. We hopen op ideeën vanuit de bevolking

  Opvang asielzoekers

  Samen met de ChristenUnie heeft PP vragen gesteld aan het College over de opvang van asielzoekers. Hoe kunnen we helpen het probleem dat door “Den Haag” is gecreëerd op te lossen? Kleinschalige opvang van statushouders met bijvoorbeeld een organisatie als TakecareB+B zou kunnen. Misschien komen er meer ideeën.

  Meedenken?

  Mensen die willen meedenken over deze onderwerpen zijn welkom a.s. woensdag 7 september om 20.00 uur bij Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten. Toegang en koffie gratis.


 • PP ondertekent noodplan tegen armoede

  Redactie, 3 september 2022

  Achterhoekse fracties steunen oproep noodplan stijgende kosten.
  De kosten voor energie en boodschappen rijzen dramatisch de pan uit. De inflatie giert omhoog. De CPB-ramingen geven aan dat volgend jaar 1,3 miljoen huishoudens onder de armoedegrens komen, met meer dan 300.000 kinderen. Een toeloop op de schuldhulpverlening en voedselbanken wordt gevreesd.

  “Onaanvaardbaar” volgens fracties en wethouders van de progressieve partijen in de Achterhoek , “dit kunnen wij ook als gemeenten niet meer repareren met energietoeslag, minimaregelingen, energiemaatregelen en schuldhulpverlening. Het kabinet moet hier bijspringen en wel snel”.

  Samen met lokale fracties van PvdA en GroenLinks uit het hele land wordt een oproep aan de ministersploeg gestuurd om met de grootste urgentie een noodplan te maken om de ergste nood onder de laagste en midden-inkomens te lenigen. Elementen daaruit: snelle verhoging wettelijk minimum loon, compensatie regelingen voor inwoners die in de knel komen uitbreiden, sturing van de energiemarkt: belasting op extra winsten en prijsplafonds voor de consument.

  De oproep is ondertekend door ruim 250 wethouders en fracties. In de Achterhoek in elk geval van PvdA, GroenLinks en Progressieve Partij in Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk alsmede wethouders John Haverdil (Oude IJsselstreek) , Ingrid Wolsing (Montferland) Antoon Peppelman (Bronckhorst) en Elvira Schepers (Winterswijk), allen PvdA en Joop Wikkerink (Aalten), Progressieve Partij, allen op persoonlijke titel. Niet iedereen kon op deze korte termijn in vakantietijd bereikt worden. Natuurlijk roepen zij andere partijen op dit noodplan te steunen.


 • Zijn die omgekeerde vlaggen niet een keer klaar?

  Redactie, 3 september 2022

  Woensdagavond kwamen bestuur en fractie bij elkaar om de plannen voor het nieuwe seizoen te bespreken. Natuurlijk gaan we door met onze speerpunten: armoedebestrijding, bestaanszekerheid duurzaamheid en het “gesprek over een meer natuurinclusieve landbouw”.
  We hebben over dat laatste onderwerp een aantal initiatieven genomen: excursies, radio-gesprekken en factchecking. Er is een discussieavond in voorbereiding. Vooruitlopend daarop denken we dat van de protesterende boeren ook een meer coöperatieve houding verwacht mag worden. Een begin van een gesprek op landelijk niveau met Remkes werd waargenomen. De boeren zouden hun gesprekspositie kunnen versterken om in elk geval de omgekeerde vlaggen van de lantaarnpalen te halen (zij hangen daar zonder toestemming en illegaal).
  Het idee kwam om een groep te vormen die de vlaggen eraf gaat halen, of nog mooier weer andersom te hangen met “rood-boven”. Steeds meer mensen vinden het nu wel genoeg. Daaronder ook mensen die de omgekeerde vlag zien als een bezoedeling van de waarden en normen die er rond vlagvertoon zijn afgesproken in Nederland. Hennie Vonk schreef daarover haar tweede brief aan de burgemeester. Samen met een opiniebijdrage van Emma Drayer in de Volkskrant. Zie onze wekelijkse nieuwsbrief no. 730.


 • Suggesties gevraagd: inflatie de baas

  Redactie, 14 augustus 2022

  Energie-armoede, inflatie en bestaanszekerheid: ideeën gevraagd 

  De plaatjes, grafiekjes en cijfers zijn schokkend. Boodschappen worden dit jaar voor een gemiddeld gezin € 1500,– per jaar duurder; energiekosten kunnen oplopen tot € 4.000, — meer per jaar.
  Hoe gaan mensen met een laag of middeninkomen dit betalen? Den Haag en Brussel zijn behoorlijk stil als het gaat om betekenisvolle reparaties in de koopkracht. Generieke maatregelen die het kabinet voor de zomer heeft aangekondigd of doorgevoerd komen vaak terecht bij verkeerde (hogere) inkomensgroepen. De energietoeslag voor de minima is te weinig en de grens te strikt (120% van minimuminkomen). Wat moet er wel gebeuren? Forse verhoging van minimumloon, -pensioenen en uitkeringen?  (FNV) Inkomensafhankelijke energieprijzen (Eneco), sociaal energietarief (België), versterkte inzet op overschakeling duurzame energie (milieubeweging).

  Het Financieel Dagblad zette de ideeën die er nu langskomen op een rijtje. Met alles is wel wat.
  1.Meer gas uit Groningen: 10 miljard kuub aardgas uit Groningen doet de prijs met 5-10% dalen. Volledige openstelling (40 miljard kuub) is niet veilig
  2.Hogere winsten ( 55 mrd in het 2e kwartaal) energiebedrijven belasten. Een nieuwe wet maken die dit regelt kost 2 jaar. Meerderheid in de politiek is onzeker.
  3.Maximumprijs voor energie. Hier wreekt zich de private gasmarkt. In Frankrijk kan dit (staatseigendom), in Nederland moet dit via de Prijzenwet. (Dan moet er sprake zijn van een noodsituatie). Politiek niet erg kansrijk.
  4.Lagere belastingen. Nadeel hiervan is dat iedereen gecompenseerd wordt, ook degenen die het kunnen betalen en dus niet gaan verduurzamen.
  5.Een sociaal tarief (in België scheelt dit voor twee miljoen sociale minima € 700,– per jaar). Hiervoor moeten belastingdienst, energieleveranciers en woningcorporaties samenwerken, dat kost tijd en geld (bovendien hebben deze organisaties geen best trackrecord)
  6.Compensatie lage en middeninkomens. Dat gebeurt in Nederland door de energietoeslag van 800+500 euro voor mensen met een inkomen van max 120% sociaal minimum.  Er gaan stemmen op om deze grens te verhogen. Er zijn wel verschillen in de uitvoering. Volgens FNV is beter het verhogen van sociaal minimum (loon).
  7.Iedereen compenseren. Is al doorgevoerd met de teruggave energiebelasting van € 785,–. Geen van de door FD geraadpleegde experts is voorstander om dit nog een keer te doen: te duur en te ongericht.
  8.Langlopende energiecontracten. Dit geeft de energieleveranciers de mogelijkheid goedkoper in te kopen. Waarschijnlijk willen consumenten dit niet (jaarlijks shoppen)
  9.Het aanbod van energie vergroten. Deze oplossing is bijna uitgeput zeggen de energiedeskundigen: alles wat kan draaien draait. 
  10.Het energieverbruik omlaag brengen. Er zijn extra subsidies beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen. Echter zonnepanelen en warmtepompen zijn op dit moment nauwelijks te krijgen.

  Tot zover het Financieel dagblad (ingekort).
  Ik heb onder de GroenLinks-wethouders een vraag uitgezet: welke slimme ideeën hebben jullie. Daar komt een lijst van mogelijkheden uit die ik moet analyseren en bekijken op toepasbaarheid in Aalten. Grootste gemene deler is toch: niet strooien met eenmalige compensatiebedragen maar inzetten op energiebesparing, duurzame opwekking en natuurlijk structurele verhoging van het Wettelijk Minimum Loon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

  Wat kunnen we als Aalten doen?
  Natuurlijk hebben we ons plan duurzaamheid, daarin zit ook een paragraaf energiearmoede. Begin dit jaar zijn er dozen met energiebesparingsmiddelen uitgereikt. Daar zijn er nog van over, dus dat kan nog een keer. We hebben ook regelingen voor energiebesparing of duurzaamheidsmaatregelen. Maar misschien is dit allemaal too little en too late. Immers een stijging van energie en levensmiddelenprijzen van 5500,– per jaar is heel fors.

  Dus hierbij: denk mee, welke maatregelen kunnen we invoeren, versterken, verbeteren en welke snijden hout?
 • Zomerfietsexcursie naar “Grensland Dinxperlo”.

  Persbericht 5 augustus 2022  De Progressieve Partij organiseert dit zomerreces een serie zomerfietsexcursies op de woensdagavonden. Ze staan in het teken van natuur, boerenland en cultuur. Op woensdag 10 augustus  vindt al weer de vijfde en voorlopig laatste excursie plaats naar het grensdorp Dinxperlo in onze gemeente.

  Grensland Museum.
  We beginnen bij het Grensland Museum aan de Markt in Dinxperlo. Na de koffie wordt in kleine groepjes een bezoek gebracht aan het dit voorjaar opnieuw ingerichte museum. Als ergens de invloed van de grens gevoeld is geworden gedurende de afgelopen jaren is dat wel in “Dinxperwick”. Het gebied tussen Dinxperlo en en Suderwick waar de grens letterlijk over de stoeprand loopt. Speciaal aandacht voor de expositie “Geschiedenis van de Grens”.

  Dinxperlose gidsen.
  Onder begeleiding van gidsen uit Dinxperlo verkennen we enkele markante punten in Dinxperlo. Natuurlijk het kleinste kerkje van Nederland “De Rietstap” met haar opvallende (verplaatsings)geschiedenis. Van daaruit gaat de tocht naar de oude grensovergang bij het “Brüggenhütte” en dan langs de grens naar het daar onlangs geplaatste  “büdeken” (grenswachtershuisje, nu in de vorm van een informatiepaneel) op de Markt in Suderwick. De grens is compleet met grensstenen en een internationaal “bloemenproject” mooi te zien aan het eindpunt van deze tocht-met-historisch commentaar aan de Keupenstraat pal op de grens.

  Vertrek vanuit Aalten.
  De fietstocht begint al op de Markt in Aalten. Daar start men (in tegenstelling tot de vorige tochten) om 18.30 uur. Deelnemers uit de omgeving Dinxperlo kunnen rechtstreeks naar het Grensland Museum fietsen; om 19.00 uur is daar koffie. Deelname en koffie onderweg gratis. Graag wel even opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • Leerzame fietsexcursie naar varkensboerderij

  Verslag woensdag 3 augustus 2022

  De Progressieve Partij organiseert  deze zomer een serie fietsexcursies. Met een dubbele doelstelling: bewegen en ontspannen, maar ook leren van nieuwe ideeën en mogelijkheden in de agrarische wereld en de natuur en cultuur. Woensdagavond was de beurt aan het bedrijf “Zon-varken” in De Heurne. Dat was een exclusief bezoek. Het bedrijf is nog niet helemaal operationeel maar al genoeg om een kleine groep belangstellenden te ontvangen. Vandaar dat deelname beperkt werd tot PP-leden en mensen die al vaker de fietsexcursies meegemaakt hadden.

  Sedum-daken en mest-scheiding
  De twee varkensschuren met opvallende vormgeving liggen verscholen in het land aan het Welskerveen. Het eerste wat opvalt als je aan komt fietsen zijn de enorme sedum daken. Goed voor een constante temperatuur in de grote stal. Die valt verder op door  kuubs: een hoge nok. Goed voor de ventilatie en circulatie. Tussen de twee stallen is ruimte voor een “speeltuin” voor varkens die nog verder moet worden ingericht. Biggen kunnen hier dan een keer per 14 dagen spelen. De hokken zijn flexibel. Ze “groeien mee” met de varkens. Hoe groter ze groeien, hoe groter het hok. Maar het meest revolutionaire is toch wel de mestscheiding en -afvoer. Een soort van transportband van PE-platen met gaatjes zorgt ervoor dat de urine afgevoerd wordt via een goot. De vaste mest wordt via “de band met gaatjesplaten” afgevoerd naar een container. Aan het eind worden de gaatjes weer schoongeprikt en dan maken de platen de reis door de stal opnieuw. Dit is een mooie oplossing om drijfmest (oorzaak van veel ammoniakemissie) te voorkomen. Opvallend feitje: vrijwel geen “geur”. En mooie mestproducten: vaste mest voor akkerbouw en dunne fractie voor graslanden.

  Diervriendelijk
  De initiatiefnemers hebben met allerlei dierwelzijnsorganisaties overlegd hoe zij het best te werk kunnen gaan: een compromis tussen altijd buiten (te veel hectares nodig) en altijd binnen (stress); een “diervriendelijke manier”van castreren,  veel ruimte zowel binnen als buiten èn de “familie” blijft langer bij elkaar. Ook het slachten gebeurt op een zo diervriendelijk mogelijk manier bij een slachterij in Friesland. Deze beschikt in Nederland als enige over twee certificaten van “Eyes on Animals”: een voor het vervoer en één voor de slacht.  Hoe meer varkens op deze manier gehouden worden hoe groter de druk op slachterijen zal worden om ook minder stress bij de slacht te veroorzaken. Niet slachten is overigens natuurlijk nóg diervriendelijker.

  Langer bij de moeder
  Een zonvarken-bedrijf heeft 50 zeugen, die 2 x per jaar jongen krijgen. Ze blijven langer dan in de normale cyclus bij de moeder (8 weken). Hier is over nagedacht vanuit de markt: als er 13 bedrijven zijn die volgens dit systeem gaan werken (50 zeugen, 2 x per jaar biggen)  is de aanvoer van vlees het hele jaar door gegarandeerd. De eerste plannen voor een tweede zonvarkenbedrijf zijn er al. Die 13 bedrijven worden allemaal lid van de coöperatie. De stalsystemen staan klaar, men garandeert een afzet (en inkomen) en een afschrijving van 12 jaar. Natuurlijk moeten de “oude”stallen worden opgeruimd. Dat kost ook geld (kapitaalvernietiging). Wat ook een mooie filosofie is dat de “supermarkt keten” niet de prijs bepaalt, maar de boeren van Zonvarken zelf. Zij hebben een gegarandeerde afzet bij nu een supermarktketen (regionaal) en een uitbeenbedrijf. Interessant is dat deze boeren denken dat vleesconsumptie niet altijd “veel” hoeft te zijn. Maar wel “goed”. Zo houd je de kosten voor de consumenten in de hand: wel beter, maar minder en daardoor totaal wellicht gelijk of zelfs goedkoper. De vleesconsumptie in Nederland is veel te hoog, daar kan best wat vanaf.

  Circulair
  Varkens zijn van oorsprong alleseters en afvalverwijderaars. Het voedselpakket is bij “Zonvarken” niet biologisch, wel circulair: dat wil zeggen afval van de voedselindustrie, verkeerd geproduceerde of over de datum volwaardige producten. De filosofie: je kunt rest-voedsel weer als voedsel gebruiken (heeft de voorkeur) of je kunt er energie van maken (geen bijdrage aan bestrijding honger). Nog beter is natuurlijk om preventief de hoeveelheid afval te beperken. Interessant en verontrustend weetje:  elke 10 kg voedsel die wij eten brengt daarbovenop nog eens 11 kg “restproduct” met zich mee. Dus de voedselindustrie levert hier de grondstoffen ( bijvoorbeeld afgekeurde hagelslag, marsjes, chocola – je wilt niet weten wat allemaal) die verwerkt worden op het bedrijf tot brokken. Je ziet dus geen meel- en graansilo’s staan. Ook het gebouw is zo veel mogelijk circulair (kunnen nog verbeteringen worden aangebracht).

  Vriendelijk
  Men noemt zicht zelf vriendelijk in veel opzichten:  dier-, milieu-, – boer- buurt-, en klimaatvriendelijk. De deelnemers konden met eigen ogen zien in hoeverre dat klopt. Er moesten wel concessie worden gedaan. Varkens wroeten bijv heel graag in de modder. Nu liggen ze -ook buiten- op beton. Voor de ammoniakuitstoot is dat echter gunstig omdat ze naar binnen, naar de vaste ‘toiletplaats’ gaan om te poepen en pissen (varkens zijn in principe zindelijke dieren). Er was heel veel waardering over het zonvarken-concept en voor de mensen die erachter staan en met vallen en opstaan dingen voor elkaar krijgen, ondanks soms niet kloppende of elkaar tegensprekende regels. Juist om te laten zien dat iets anders kan en ook een bijdrage kan leveren aan de oplossing van diverse uitdagingen die er op dit moment zijn in de landbouw en in de wereld, verdienen dit soort initiatieven steun. Consumenten die vlees willen blijven eten kunnen die steun geven door producten van zon-varken te kopen. Kijk vooral naar de informatieve site: www.zonvarken.nl


 • Vierde zomerfietsexcursie exclusief!!

  Persbericht 29 juli 2022


  Zomerfietsexcursies van PP slaan aan.

  Het zomerfiets-excursieprogramma van de Progressieve Partij is nu halverwege. Het slaat aan bij vooral de eigen inwoners van de gemeente. Is ook de bedoeling. Want de opzet is om actuele zaken die in de samenleving en politiek spelen te verbinden met interessante bestemmingen en deskundige uitleg.

  Welke fietstochten zijn al geweest?
  De eerste fietstocht was naar de meelwormenkwekerij van Winsect in Barlo. Daar wordt geëxperimenteerd met het kweken van meelwormen. Een mogelijke oplossing voor de milieuvriendelijke productie van eiwitten.
  De tweede excursie ging naar het voormalig azc-terrein Groot Deunk in Barlo, waar men ook in een soort burgerinitiatief kijkt of de biodiversiteit ter plekken een boost kan krijgen. “Verborgen kunstschatten”in Bredevoort was het doel van de derde excursie. Exposities van regionale kunstenaars en fotografen leverde gesprekken en discussies op, afgesloten in de mooie “Gallery-Walkin-Garden” aan de Prinsenstraat achter de goudsmid en klokkenmaker.


  Laatste fietstocht naar Dinxperlo
  De vierde fietstocht gaat naar een interessant agrarisch bedrijf. Aan deze excursie kan een beperkt aantal fietsers deelnemen. In totaal 25. Vandaar dat dit keer alleen de mensen die al eens meegefietst hebben uitgenodigd worden.


  De laatste fietstocht van dit seizoen staat weer open voor iedereen, maar zal ook (vanuit Aalten gezien) de langste zijn. We vertrekken op woensdag 10 augustus al om 18.30 uur vanaf de Markt in Aalten om in een mooie route richting Dinxperlo te gaan. Daar is het nog geen rust, want na een bezoek aan het vernieuwde Grenslandmuseum leiden enkele gidsen uit Dinxperlo ons per fiets rond langs markante punten uit de geschiedenis en het heden van dit grensdorp. Juist de bijzondere samenwerking aan weerszijden van de grens is een van de onderwerpen die in deze fietstocht centraal staan. Opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • “Verborgen kunstschatten”

  Verslag fietsexcursie 27 juli 2022


  De derde zomerfietsexcursie van de Progressieve Partij naar Bredevoort leverde in elk geval meer dan 50 foto’s op van de deelnemers. Gepubliceerd op Facebook. Daar was ook alle reden voor. De bestemming was Bredevoort: cultuur-, kunst- en boekenstad. De eerste bestemming was ’t Zand.

  Foto21Bredevoort
  In de expositieruimte van Foto 21 zijn deze zomer 3 pop-up-kunsttentoonstellingen te zien. Op dit moment (tot 7 augustus) de jaarlijkse expositie “Salon des Arts” van kunstenaarscollectief BREEKijzer. Deze groep van 60 regionale kunstenaars selecteerde werken van 10 leden die op exact 5 m2 wand hun ideeën presenteren. Elke kunstenaar koos zijn/haar eigen stijl/discipline. Dat levert een zeer gevarieerd beeld op in diverse technieken en stijlen. Veel indruk maakte bij de bezoekers het werk van Rido Jansen over o.m. kwetsbaarheid, Dinie Wikkerink uit haar Haagse expositie “Roaring Twenties” (foto’s uit de jaren twintig van deze eeuw, in een presentatievorm die geïnspireerd is door art-deco/glas in lood van de jaren twintig van de vorige eeuw). Ook de uit Bocholt afkomstige Ingo Krasenbrink oogstte bewondering met zijn versmelting van grafiek en fotografie. Opvallend dat de groep mensen met elkaar in discussie ging over sommige werken of series. Precies waartoe kunst toe uitdaagt.

  Bernarduspad
  De tweede bestemming was de tuin van St. Bernardus, waar het OostGelders FotoCollectief (OFC) al voor de 8stekeer een foto-expositie in de open lucht laat zien. Langs de wandelpaden staan foto’s opgesteld die in de avondschemering bijzonder mooi tot hun recht komen. De titel van deze expositie: “De eerste zin”: fotografen maakten een beeld bij de eerste zin van een boek dat hen aanspreekt. Bekend is dat schrijvers soms heel lang nadenken over die eerste zin van hun boek: die moet raak zijn, nieuwsgierig maken, een cliffhanger vormen. Daar dan een foto bij maken of zoeken levert een verrassende combinatie op. Na afloop vroeg een deelnemer: “Wie weet er nog een eerste zin?”. “Nee, dat niet zeiden enkele deelnemers, maar wel de schrijvers en hun boeken: Thé Lau, Jack Weijkamp, Jonah Falke” (om maar even dicht bij huis te blijven).

  Gallery-Walk-in-Garden
  Door de achterpoort kwam het gezelschap terecht in de tuin van Luci Aversteeg en Jan Ubels. Respectievelijk goudsmid en klokkenmaker in Bredevoort. Op het voormalig speelplein van de oude kleuterschool hebben ze een exotische tuin gerealiseerd. Interessante planten en bloemen, die vooral de uitdaging bieden om in dit klimaat te overleven. Zo waren er de yucca’s in diverse soorten, de enorme en snel groeiende bananenboom en de prachtige grote varens. Eén van de deelnemers wist zelfs het paraplu-boompje aan te wijzen en nog wat snoeitips te geven ook.

  Gratis toegankelijk
  Alle locaties zijn ook gratis toegankelijk te bezoeken deze zomer. De pop-uptentoonstelling op vrijdag t/m zondag t/m 7 augustus, de tuin van Bernardus altijd en de tuin van Luci en Jan als het hek open is (neem vooral in de schemering eens een kijkje).


 • Fiets-excursie “verborgen” kunst in Bredevoort.

  Persbericht 21 juli 2022

  Woensdagavond 27 juli a.s. organiseert de Progressieve Partij haar derde zomer-fietsexcursie. Dit keer naar boeken- en cultuurstadje Bredevoort. De start is om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten. Deelname is gratis en staat open voor iedereen: eigen inwoners en toeristen. Met deze fietstocht probeert PP een brug te slaan tussen raadzaal en buitenwereld.


  Bredevoort can ick vergeten niet….
  Het stadje is bekend om zijn culturele erfgoed van kruittoren tot Hendrickje Stoffels. Heden ten dage als kunst-, cultuur- en boekenstadje. Naast de bekende culturele trekpleisters als boekenmarkten, Koppelkerk, historische wandeltochten, (openlucht)concerten en boekwinkeltjes zijn er ook enkele verborgen pareltjes op het gebied van kunst en cultuur.


  Salon des Arts, Kunstenaarscollectief BREEKijzer.
  KC BREEKijzer is een vereniging van beroepsmatig werkende kunstenaars in de Achterhoek en Liemers. Ze heeft haar thuisbasis in de DRU, de voormalige ijzergieterij in Ulft. Daarnaast organiseert het collectief op verschillende plekken groeps- en solotentoonstellingen en een kunstenaarssociëteit in de Koppelkerk te Bredevoort. Deze zomer in de expositieruimte van voormalig Foto 21 op ’t Zand een tweetal groepstentoonstellingen onder de naam “Zomerexposities”. Op dit moment “Salon des Arts”. Hier presenteren 10 van de 60 leden-kunstenaars hun werk op elk 5 meter expositieruimte.


  “De eerste zin”: fotopanelen van OFC langs Bernarduspad
  OFC staat voor Oostgelders Fotografen Collectief, een groep van gepassioneerde fotografen die elkaar inspireren en ondersteunen op kunstzinnig en fotografisch gebied. De groep organiseert sinds 2008 al acht keer eerder een buitenexpositie langs het Bernarduspad.
  In de tentoonstelling, getiteld “De eerste zin”, zijn 29 foto’s te zien die geïnspireerd zijn op beginzinnen van boeken. De geselecteerde teksten zijn juweeltjes die de fantasie prikkelen, je aan het denken zetten of het startpunt zijn van een verhaal dat zich direct in je hoofd begint te ontrollen.


  Verrassende Gallery-Walk-in Garden
  Verscholen achter goudsmidatelier Elcerlyck en de Klokkenmaker (Prinsenstraat 6) ligt de prachtige exotische binnentuin van Luci Aversteeg en Jan Ubels. Er is een keur aan (uitheemse, tropische) planten bloemen te zien in een bijzondere presentatie en tuinarchitectuur. Luci en Jan zien hun tuin als culturele ontmoetingsplaats met optredens van dichters, schrijvers en musici. Zo treedt op 31 juli de Brabantse 3-mans formatie “De Vale Gieren” op. Zo kunnen natuur, cultuur en muziek elkaar ontmoeten. Ter plekke zullen Jan en Luci een uitleg geven over de vele bijzondere soorten planten en bloemen. Een unieke gelegenheid om deze “verborgen schoonheid” te bekijken.


  Komende zomerfietsexcursies.
  Op woensdagavond 3 augustus fietsen we naar het varkensbedrijf “Zonvarken” in De Heurne en de week daarop op woensdagavond 10 augustus is er al weer de laatste fietsexcursie van dit seizoen. De tocht voert dan naar o.a. het Grenslandmuseum in Dinxperlo. Vertrek steeds om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten. Deelname en koffie/thee gratis.


 • Fiets-excursie naar “Groot Deunk”.

  Persbericht 15 juli 2022

  Woensdagavond 20 juli a.s. vindt de tweede fietsexcursie van dit vakantieseizoen plaats, georganiseerd door de Progressieve Partij. De bestemming is “Groot Deunk” in Barlo. Na een roemrucht verleden is hier een burgerinitiatief ontstaan van boeren en andere omwonenden wat zich richt op biodiversiteit. PP organiseert deze tochten voor inwoners en toeristen, ook om de diverse ideeën over natuurinclusieve landbouw te bekijken. Op deze manier hoopt men bij te dragen aan het gesprek over alternatieven in het buitengebied.

  Inrichting
  De inrichting is in hoofdzaak gericht op instandhouding en vergroting van de natuurwaarden alsook landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Stichting wil de ca. 4.5 hectaren omvormen naar een nieuw stuk natuurgebied waarin oude landschapselementen worden hersteld zodat een prachtig gevarieerd landschap ontstaat met akkers en bloemrijke akkerranden en dat volledig laten aansluiten aan het bestaande essenlandschap.

  Inheems bosje
  Aan de noordzijde is een bosje gerealiseerd. Voor de aanplant zijn autochtone, inheemse soorten gebruikt, waarbij de beplanting direct op eindafstand en in grotere maten is aangeplant. Hierdoor kunnen de bomen en heesters zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. De bestaande groep van eiken en het aanwezige transformatorhuisje zijn hierin geïntegreerd.

  Biologische akkers
  In het oostelijk hoogstgelegen deel zijn drie kleinschalige biologische akkers ingericht, met daartussen beetlebanks. In de akkers worden oude graansoorten zoals rogge, spelt en boekweit verbouwd. En gewassen ten behoeve van de zaadwinning voor de bloemrijke akkerranden en vlinderbloemige gewassen zoals luzerne, klaversoorten en peulvruchten. De beetlebanks zijn stroken met overstaande kruiden die verschillende soorten kevers en insecten aantrekken.

  Bloemrijke akkerranden.
  De akkers worden omzoomd door een zes meter brede strook bloemrijke akkerranden. De grote bomen aan de randen van het terrein zijn gehandhaafd en ertussen is een hakhoutsingel met zomereiken van circa zes meter breed aangelegd. In het gebied zijn verschillende soorten vleermuizen aanwezig. Een van de voormalige gebouwen is behouden om voor vleermuizen en huismussen een vorstvrij onderkomen te realiseren.

  Meefietsen gratis
  De start is op woensdag 20 juli a.s. om 19.00 uur (bij hitte voldoende water meenemen) en deelname inclusief koffie en thee is gratis. Ter plekke geven deskundige gidsen een uitleg. Wel kunnen deelnemers ter plekke een donatie aan de stichting doen. Graag wel opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • Waarom zomerfietsexcursie naar meelwormen?

  door Gerrit Stronks, 17 juli 2022

  Zomeractiviteiten.
  Al vele jaren organiseert de Progressieve Partij zomeractiviteiten: van terrasavonden tot fietsexcursies. De laatste jaren valt de nadruk op de fiets-excursies op woensdag avond in de maanden juli en augustus. Gedachte hierachter is tweeërlei: we willen inwoners (die niet op vakantie gaan) en toeristen een gezellige fietstocht bezorgen met wat onderling contact en gesprek. Een tweede reden is dat politieke discussies vaak plaatsvinden in de abstracte omgeving van een raadszaal. Het is altijd goed om in de praktijk nu eens te zien hoe een en ander uitpakt. Of dat je in de praktijk op ideeën gebracht wordt voor die zelfde raadszaal. Dit jaar hebben we gekozen voor een aantal “boeren-en-natuur-onderwerpen” en een tweetal bestemmingen die te maken hebben met kunst, cultuur en erfgoed. Wellicht dat we met deze fietstochten ook enigszins kunnen bijdragen aan het gesprek in onze gepolariseerde samenleving. Vooral als het gaat om natuur en milieu. Daarbij vindt de Progressieve Partij het belangrijk van de feiten uit te gaan en niet van de framing die verschillende partijen op het vraagstuk van natuurherstel en landbouw proberen te leggen.

  De eerste zomerfietstocht van de Progressieve Partij ging deze keer naar Barlo, naar de meelwormenkwekerij van de familie Haaring. Bijna dertig deelnemers gingen per fiets met een omweg via Dale en het Goor naar de Barloseweg, waar we werden ontvangen met een kop koffie of thee.
  De heer Henk Haaring gaf met behulp van een presentatie uitleg, eerst over zijn bedrijf Dorset en daarna ging hij in op de kweek van meelwormen. Het werd ons duidelijk dat dit innovatieve bedrijf een wereldspeler is op diverse gebieden. Naar elk continent worden de machines geëxporteerd.

  Meelwormen
  “De kweek van meelwormen voor dierlijke en humane voeding is een ‘booming business’, met veel toekomst”, aldus de Haaring. Meelwormen bestaan uit een hoog gehalte aan goede eiwitten, ze geven geen stankoverlast en nauwelijks stikstof uitstoot. Er zijn dus veel voordelen ten opzichte van traditionele vleesproductie.
  Andere bedrijven maken gebruik van kunststof bakken voor de kweek van wormen, maar bij Haaring liggen de wormen op een lopende band, die bij diverse werkzaamheden aangezet kan worden.
  Haaring legt uit: de niet-vliegende kevers leggen eitjes, hieruit komen de larven die uitgroeien tot wormen voor de verkoop. Een gedeelte van de wormen laat men verpoppen en hieruit komen dan weer de nieuwe generatie kevers. Deze insecten leven van allerlei plantaardig voedsel: stukjes wortel voor de kevers en gedroogde en gemalen restproducten uit de voedselindustrie voor de wormen. De ‘mest’ wordt verzameld, gedroogd en tot korrels geperst en verkocht als meststof voor tuinen en groente- en fruitteelt.

  Innoveren
  Het bedrijf is nog volop in ontwikkeling. Allerlei ‘uitdagingen’ kwamen en komen ze nog steeds tegen. Wat is de beste temperatuur, welke luchtvochtigheid, welk voer is het beste, enz. enz.
  Doel is zoveel mogelijk regionaal te werken, o.a. met restaurant afval als voedsel voor de wormen.
  Momenteel worden veel wormen nog verkocht als visvoer en in dierenspeciaalzaken. In de toekomst zullen er ook veel toepassingen zijn in menselijk voedsel, b.v. in hamburgers of als extra eiwit in allerlei andere producten.
  In de toekomst kunnen leegstaande veestallen omgebouwd worden tot ‘meelwormenstal’, ook zijn panden op industrieterreinen hiervoor geschikt.
  Dankzij de prettige uitleg van familie Haaring, was het een interessante en leerzame avond, bij een zeer innovatief bedrijf.


 • Zomerfietsexcursies weer van start

  Persbericht 7 juli 2022


  Bezoek  meelwormenkwekerij Barlo

  Aalten- juli 2022.
  De inmiddels traditionele zomerfietsexcursies van  de Progressieve Partij  gaan in juli weer van start. Op woensdagavond 13 juli fietsen we naar Barlo naar de meelwormenkwekerij Winsect aan de Barloseweg 24b te Aalten.

   Wat is meelwormenproductie?
  In deze experimentele kwekerij worden op lopende banden meelwormen gekweekt, die verwerkt worden in de voedselindustrie. Meelwormen bevatten veel eiwitten en zijn daarom een prima vleesvervanger. Ook kunnen ze goed in bestaande stallen in het buitengebied gekweekt worden.
  Insectenproductie wordt gezien als een duurzamere manier om eiwit te produceren, vanwege de lage uitstoot, het lage landoppervlak, de efficiëntie van voerconversie en uitstekende mogelijkheden voor circulaire en verticale landbouw.

   Zomerfietsexcursieprogramma.
  In de zomervakantie organiseert de Progressieve Partij een aantal zomeravondfietstochten door het prachtige buitengebied van de gemeente Aalten. Immers de lokale politiek houdt dan reces en dat is een mooie gelegenheid om belangrijke ontwikkelingen eens in de praktijk te bekijken. Daarom wordt  aan de fietstochten altijd een interessant bezoek gekoppeld. Omdat op dit moment innovaties en natuurinclusieve alternatieven voor de bio-industrie actueel zijn, zijn dit jaar bezoeken gepland aan bijv. deze meelwormenproductie, akkerrandenprojecten voor biodiversiteit, klimaat- en boervriendelijke varkensbedrijven. Maar er zijn ook bestemmingen met kunst, cultuur en erfgoed.Houd de media in de gaten. Nadrukkelijk zijn inwoners en toeristen uitgenodigd  natuurlijk ongeacht hun politieke voorkeur.

  Opgeven voor woensdag
  De deelname is gratis. Op woensdagavond 13 juli vertrekken we om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten; we zijn plm. 22.00 weer terug. Graag vooraf opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl.  Je kunt je ook vast opgeven voor de fietstocht naar Groot Deunk in Barlo op  woensdag 20 juli (vertrek ook om 19.00 uur vanaf de Markt te Aalten)


 • Pride kerkdienst in Aalten

  Joop Wikkerink, 19 juni 2022

  De week begon voor mij ongebruikelijk met het bijwonen van de Pride-kerkdienst in de Zuiderkerk te Aalten. Samen met gemeenteraadslid Esther Diepenbroek en PP-bestuurslid Marian Nijman. De bedoeling van deze kerkdienst was aandacht vragen voor de lhbtq+-gemeenschap. Deze groep omvat bijvoorbeeld homo’s en lesbiennes. Zij hebben het soms moeilijk om voor hun geaardheid uit te komen en zich daar vrij over te voelen, vooral in wat geslotener gemeenschappen zoals een plattelandsgemeente of een kerkgenootschap. Toch waren de drie sprekers van de voorbereidingsgroep van deze kerkdienst optimistisch. Ze voelden zich geaccepteerd en welkom ook in de kerk. De verhalen over hun strijd maakten veel emoties los, ook van de vele familieleden die deze strijd van dichtbij hebben meegemaakt. Het was ook leuk om enkele onverwachte bekenden tegen te komen, van vroeger maar ook van nu uit omliggende gemeente. Ik hoop dat zo’n manifestatie/dienst kan bijdragen aan meer tolerantie. Dat is wel nodig, er is nog een lange weg te gaan. Iedereen weet dat op de werkvloer, in de kantoren, in de voetbalkantine, in de cafés, op familiefeestjes en op straat er soms nog de meest grove woorden te horen zijn als het gaat om homo’s en lesbiennes, om maar eens een groep te noemen. Echte inclusiviteit bereik je alleen maar door voor te leven dat iedereen mag zijn wie hij of zij is.


 • Zorgen voor goede zorg.

  De fractie van de Progressieve Partij nodigt meedenkers uit om mee te praten over gemeentepolitiek in Aalten. Deze openbare meedenkavond vindt plaats op woensdag 11 mei om 20.00 uur in het “eetlokaal” van Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

  Nieuwe inkoop zorg.

  Het belangrijkste onderwerp is de nieuwe opzet van hulp en ondersteuning in het kader van WMO en Jeugd. De gemeente Aalten doet mee aan de regionale inkoop van deze vormen van hulp. Per 1 juli is het aantal aanbieders teruggebracht van meer dan 300 naar 60. Maar de hulp wordt beter georganiseerd, meer vanuit overleg tussen de inwoner, de aanbieder en de gemeente. Dat betekent dat de keuze voor welke hulp precies gegeven wordt vooral bij de “cliënt” en de hulpverlener ligt. Is dit een goede ontwikkeling? Wethouder Joop Wikkerink, regionaal verantwoordelijk voor deze nieuwe wijze van inkoop geeft een toelichting.

  Discussiepunt kan zijn in hoeverre de “professionele” hulp sluipenderwijs wordt overgenomen door wat genoemd wordt de “sociale basis” of mantelzorgers. Waar liggen daar grenzen en blokkades?

 • Openbaar Ledengesprek raadsprogramma

  In twee rondes van een hele dag hebben de delegaties van de fracties in de Aaltense gemeenteraad zich gebogen over de hoofdlijnen van een raadsprogramma. De raadsadviseur heeft deze gedachten in hapklare brokken opgeschreven. De globale hoofdstukindeling wordt:

  o Leefomgeving en Wonen
  o Duurzaamheid en Klimaat
  o Bestaanszekerheid, Meedoen en Ondersteuning
  o Ondernemen en economie
  o Ontspanning en vrije tijd
  o Inwoners, Bestuur en Veiligheid

  In de komende week kunnen de fracties hierop reflecteren en op 11 mei is er dan nog een mogelijkheid nadere aanvullingen aan te brengen. Het moet echt een programma op hoofdlijnen worden, waardoor het college voldoende ruimte heeft e.e.a voor te bereiden en in te vullen en – wat belangrijk is – de raad volledige vrijheid heeft in een debat zijn mening te geven.

  Op woensdag 4 mei gaan we met onze vaste volgers en leden de concepten bespreken en ook zullen we daar de stand van zaken van de formatiebesprekingen doornemen. Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis (zaal Lintelo, ingang aan de Bredevoortsestraat) van Aalten en begint (i.v.m. de dodenherdenking) om 20.30 uur. Alle bijeenkomsten van PP zijn openbaar.

 • Meedenkavond: PP duidt uitslag

  De uitslagen van de  gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Op partij- en persoonsniveau.  Met aantal stemmen en aantal zetels. Het systeem van zetelverdeling roept vragen op.

  Zetelverdeling volgens wettelijk systeem.
  Hoe kan het bijv. dat het CDA met 0,9% stemmenwinst (252) er een zetel bijkrijgt en de Progressieve Partij met een stemmenverlies van 1,0% (57 ) een zetel moet inleveren en van 3 naar 2 gaat. En hoe kan het dat de VVD  met een verlies van 458 stemmen er maar één zetel op achteruit gaat en ook op 2 zetels blijft (met 1087 stemmen) terwijl ze 510 stemmen minder hebben dan PP en maar 68 meer dan D66 die op één zetel blijft steken. Dat heeft te maken met de verdeling van de restzetels.

  Invloed lokalen.
  Tijdens een openbare meedenkavond, georganiseerd door de Progressieve Partij  wordt dit uitgelegd. En gaat de PP in gesprek met bezoekers over verdere duiding van de uitslag. Wat was de invloed van de “lokalen”. Wat betekent de winst van de BBB in de lokale context, daar waar zij zich hoofdzakelijk op landelijke issues richten?

  Raadsprogramma voor iedereen
  De Progressieve Partij is ook benieuwd naar meningen vanuit de bevolking hoe en in welke richting onze gemeente nu verder moet. Hoe denkt men over een raadsprogramma, waarin de grote uitdagingen van de komende vier jaar geadresseerd worden. Waar moet de raad zich mee bezighouden: woningbouw, zorg, werkloosheid, landbouw, energiearmoede, sport en cultuur om er maar eens een paar te noemen. Wat is de invloed van de oorlog in de Oekraine? In een raadsprogramma kun je de onderwerpen benoemen. Een college komt dan met voorstellen die in de raad bediscussieerd kunnen worden. Zo krijgt elke fractie, groot en klein de kans mee te doen in het bestuur van de gemeente.

  De meedenkavond “PP duidt verkiezingsuitslag” vindt plaats op donderdag 24 maart om 20.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Terborgseweg. Toegang en koffie gratis.


 • Gratis concert Rocco en Matthijs


   
  Aalten/Dinxperlo– Op 13 maart geven Rocco Ostermann en Matthijs Stronks bij Schiller in Aalten een uniek zondagmiddagconcert. Muziek en het verhalende staan centraal. De inhoud is verrassend, maar het publiek zal zeker meegenomen worden in de verhalen van gewone mensen. Aanvang 15.00 uur.

   
  Rocco Ostermann (Dinxperlo, 1966) is multi-instrumentalist, componist, auteur en verhalenverteller. Hij is actief in De Niemanders, die volgens de Volkskrant één van de indrukwekkendste rockplaten van de afgelopen jaren maakten.  Achterhoekers kennen hem van bands als Donnerwetter, Shaking Godspeed, Magic Fish en zijn wekelijkse column in de Aalten Vooruit/De Band waarin verhalen staan uit zijn boek De Buitenstaander. Hij is een geboren verhalenverteller over dingen die dichtbij zijn, maar toch grote indruk maken. Indrukwekkend was zijn optreden in Dinxperlo bij de Blue Lake Proms in samenwerking met fanfareorkest Psalm 150. Net voor de coronalockdown over de verschrikkingen van de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.
   
  Matthijs Stronks is een eigenzinnig pianist en componist uit Aalten. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium en werd bekend door zijn indrukwekkende bijdrage aan het programma “2Meter Sessies” van good old Jan Douwe Kroeske. Hij sprak met hem over het ‘muzikale rotjaar’ en over zijn album als reactie op Covid-19. Daarbij werd hij ondersteund door de gitaristen Vedran Mircetic (De Staat) en Wout Kemkens (De Niemanders, Donnerwetter).Momenteel is hij o.a. actief in Molasses, Nieuwegrond en diverse tributes en het meest recente project is het requiem Da Nomina Facie dat hij schreef voor het Nationaal Onderduikmuseum, dat vanaf 2 maart een tentoonstelling heeft over de doodgeschoten gevangenen bij Rademakersbroek in Varsseveld.
   
  Hier In De Achterhoek
  Beide muzikanten en componisten vonden elkaar ook in de zomer van 2021 (midden in corona-tijd) in een opdracht die zij kregen van de bibliotheek de Achterhoekse Poort. Vanwege de opening van de vestiging in Aalten schreven zij een ode: “Hier In De Achterhoek”. De totstandkoming daarvan was origineel. Een ploegje interviewers en filmers ging de straat op en vroeg de Achterhoekers wat er in zo’n ode moest staan. Natuur en naoberschap waren de meest in het oog springende termen. En daar gaat “Hier in de Achterhoek” over.
   
  Zondagmiddagconcert gratis
  Behalve “Hier in de Achterhoek” zal er op zondagmiddag bij Schiller nog veel meer te genieten zijn. Matthijs speelt solo en Rocco leest uit eigen en andermans werk verhalen voor over gewone mensen, gewone dingen, lief, leed, luchtig en lollig. Maar ook over alles wat ons nu bezighoudt in deze wereld.
  De toegang is gratis. Consumptie voor eigen rekening. Het zondagmiddagconcert wordt aan de bezoekers aangeboden door wethouder Joop Wikkerink (Progressieve Partij), als bedankje voor de nominatie “beste bestuurder van een kleine gemeente 2021”. 
 • Fotopuzzeltocht Aalten

  De Progressieve Partij is altijd op zoek naar mogelijkheden om jou te informeren over het reilen en zeilen van de gemeente, de samenleving en onze inwoners. En er gebeurt natuurlijk erg veel. Om het nuttige met het aangename te verenigen hebben we fotopuzzeltochten samengesteld. Hierbij de tocht door Aalten. Je komt interessante plekken tegen. Je moet wel goed kijken. En tot 1 mei zit er ook nog een leuk wedstrijdje aan vast. Natuurlijk kun je puzzeltocht ook later lopen, maar wil je meedoen aan de selfie-wedstrijd, dan moet je deze voor 1 mei insturen.


 • Fotopuzzeltocht Dinxperlo

  De Progressieve Partij is altijd op zoek naar mogelijkheden om jou te informeren over het reilen en zeilen van de gemeente, de samenleving en onze inwoners. En er gebeurt natuurlijk erg veel. Om het nuttige met het aangename te verenigen hebben we fotopuzzeltochten samengesteld. Hierbij de tocht door Dinxperlo. Je komt interessante plekken tegen. Je moet wel goed kijken. En tot 1 mei zit er ook nog een leuk wedstrijdje aan vast. Natuurlijk kun je puzzeltocht ook later lopen, maar wil je meedoen aan de selfie-wedstrijd, dan moet je deze voor 1 mei insturen.


 • Fotopuzzeltocht Bredevoort

  De Progressieve Partij is altijd op zoek naar mogelijkheden om jou te informeren over het reilen en zeilen van de gemeente, de samenleving en onze inwoners. En er gebeurt natuurlijk erg veel. Om het nuttige met het aangename te verenigen hebben we fotopuzzeltochten samengesteld. Hierbij de tocht door Bredevoort. Je komt interessante plekken tegen. Je moet goed kijken. En tot 1 mei zit er ook nog een leuk wedstrijdje aan vast. • Campagnenieuws

  Activiteiten, campagnes en acties in de week van 20-27 februari

  22 februari: raad.

  Dit is de laatste raad voor de verkiezingen. De agenda is “rustig”, maar de diverse fracties zullen w.s. door moties, amendementen en misschien raadvragen hun geursporen nog willen afgeven.

  23 februari AFM-Blik Vooruit en In gesprek.

  Twee programma’s achterelkaar waarin onze wethouder Joop Wikkerink aanwezig is. Natuurlijk gaat het in het eerste programma “Blik Vooruit”over het sociale domein en alle uitdagingen die daar oppoppen. In het programma  “In gesprek”komen we terug op een droevig dodelijk ongeval op de kruising Romienendiek/Berkenhovestraat/Ringweg van enkele jaren geleden.

  26 februari : beschuit met muisjes.

  Onze lijsttrekker Esther Diepenbroek is op 20 januari j.l. bevallen van een hele mooie en gezonde dochter Novi. Dat willen we vieren met beschuit met muisjes op zaterdag 26 februari. Dus kom op zaterdag tussen 10 en 12 uur naar Dinxperlo (Hogestraat) of van 13,30-16.00  uur naar het parkeerterrein bij de Jumbo in Aalten voor een lekker kopje koffie van Steffie en een beschuitje van Esther en Jurgen.


 • Meehelpen met de campagne?

  Op dit moment zijn veel leden van de Progressieve Partij erg druk met de verkiezingscampagne. Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen. Vanwege de maatregelen i.v.m. corona is nog een beetje onduidelijk welke bijeenkomsten en manifestaties wel of niet doorgaan. Houdt deze rubriek in de gaten. Wil je meehelpen? Meld je dan aan bij het secretariaat.


Deel deze inhoud