Onze fractie probeert het beleid nog verder in groene, duurzame, sociale en democratische richting te beïnvloeden. De raad heeft daarvoor verschillende mogelijkheden en instrumenten. Zo kunnen we wijzigingsvoorstellen doen (amendementen) of moties indienen. In het vergadersysteem dat is afgesproken is er in de officiële besluitvormende raadvergadering alleen discussie mogelijk over ingebrachte moties of amendementen. Hieronder een overzicht van de meest actuele moties in de raad. Natuurlijk probeer je zo veel mogelijk steun te krijgen; vandaar dat de moties vaak ingediend worden door meerdere fracties. Als je op het document klikt kun je de inhoud van de motie lezen en ook wat er mee gebeurd is (aangenomen, verworpen of ingetrokken na een toezegging van het college)


 • Raad verkiest dure woningen boven sociale huur

  Bert Weevers, 1 oktober

  Na het afwegingskader woningbouw was het tijd voor een nieuwe aanpak. Het college stelde een Uitnodigingskader Woningbouw voor. Hierin wordt o.a. de regio gevolgd voor een verdeling van de aandelen sociale huur, betaalbare koop en overig van resp. 28-32-40%.
  Wij vinden dat er veel meer sociale woningbouw gepleegd moet worden. Daar is de nood het hoogst. CU is het daar mee eens, maar was niet aanwezig afgelopen dinsdag, dus kon ook niet mee indienen helaas. Het 3-minuten-betoog, (iets langer 😉) van PP:

  Voorzitter, college, collega raadsleden, publiek

  De meesten van u kennen inmiddels de cijfers:
  • Slechts 18 % van onze woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen;
  • 50% van onze inwoners behoort qua inkomen tot de doelgroep van sociale huur.
  Zie hier een grote mismatch die verantwoordelijk is voor de lange wachtlijsten.
  • Het landelijke programma Een Thuis voor iedereen – dat ook door alle gemeenten is onderschreven – streeft naar meer balans op de woningmarkt en daaronder verstaat men een woningvoorraad die voor 30% uit sociale huur bestaat.
  • Om dit percentage te halen en om de mismatch te verkleinen zou Aalten dus in de nieuwbouw een flink aandeel sociale huur moeten opnemen. In elk geval ruim boven de 28% die nu wordt voorgesteld omdat anders dat landelijke, gezamenlijke doel nooit wordt gehaald;

  Ik denk dat niemand het met deze redenering oneens kan zijn. Ik heb in elk geval nog geen cijfermatig weerwoord vernomen. Wij stellen in ons amendement 38% sociale huur voor in plannen met meer dan 20 woningen. Voor kleinere plannen houden we vast aan het regionale minimum van 28%. NB: met een aandeel sociale woningen in de nieuwbouw van 38% stijgt het aandeel sociale huur in de woningvoorraad in 2030 slechts van 18 naar nog geen 20%. Er is in dit tempo nog een lange weg (meer dan 100 jaar) te gaan voordat het doel van 30% wordt gehaald.

  Winst voorop?

  Waar het voor sommigen op vast lijkt te lopen is de zgn. haalbaarheid van zo’n %. Sommige raadsleden praten met vastgoedondernemers, projectontwikkelaars en die zeggen natuurlijk dat een hoger % sociale huur niet uit kan. Daarmee bedoelen ze: we willen graag meer winst maken.

  Van mij mogen ze winst maken en dat kan heel goed in plannen waarin 1 op de 3 woningen in de dure klasse kan vallen. Want dat is het resultaat van ons amendement: 30 % is nog steeds vrij in te vullen.

  Betaalbaar bouwen kàn

  We weten natuurlijk ook wel: Betaalbaar bouwen is een uitdaging, en die wordt alleen aangegaan als de overheid dat eist. En stimuleert. Gisteravond hield onze wethouder Ted Kok een gloedvol betoog in de Achterhoek Raad over de woningbouwopgave in de regio.
  Met 4 programmalijnen probeert men tot resultaten te komen. Eén van de punten in programmalijn De achterhoek een plek voor iedereen (refererend aan Een thuis voor iedereen) is:

  1. Samen bouwen wij betaalbaar. Daarin wordt door de AH-board waarin ook vastgoedondernemingen meepraten (!) ingezet op 100 woningen betaalbaar bouwen in gebundeld project met 5 gemeenten – beoogde verkoopprijzen 50% van de woningen E170.000 en 50% van de woningen E250.000
   Er wordt dus op diverse niveaus hard nagedacht én gewerkt aan die betaalbaarheid. Met al die energie en innovatiekracht moet dus die schamele 38% sociale huur makkelijk haalbaar zijn. Ik had liever 48% genoemd, ook dat is best haalbaar voor projectontwikkelaars, maar gelet op de politieke haalbaarheid hebben we ons beperkt tot 38% als compromis.

  Straks komt een amendement dat vrijstaande bouw mogelijk maakt. Het kan niet zo zijn dat de Aaltense politiek kiest voor die paar procent inwoners voor wie dat gunstig is en de veel grotere groep mensen die zijn aangewezen op sociale huur in de kou laat staan.

  Kern van het amendement, de belangrijkste beleidswijziging,:
  “De gemeente Aalten benut derhalve de vrije ruimte om het minimum percentage sociale huur in de grotere plannen op te hogen naar 38%. Het percentage koop tot € 355.000, – blijft ongewijzigd 32%. Minimaal de helft hiervan wordt in het goedkope segment gerealiseerd (tot € 250.000 VON). Het percentage vrije ruimte wordt 30%. “

  Nawoord

  Juist inde week erna ontstond commotie vooral in Bredevoort waar op het voormalig Spar-terrein twee zeer luxe en dure koopwoningen worden gebouwd en aangeboden met prijzen rond 5 ton. “Onhaalbaar voor Bredevoort” is de reactie op de sociale media. (zie ook plaatje)


 • PP-motie onderwijsfasering aangenomen

  Esther Diepenbroek/Petra Hoezen, 1 oktober.

  Petra had in de oordeelsvorming hier al het nodige over gezegd, dus ons amendement kwam niet onverwacht. Hier de tekst die Esther ter introductie uitsprak op de raadsvergadering:

  IHP
  Wij zijn blij met het feit dat dit plan vanavond ter besluitvorming voorligt. Volgens ons ligt er een goed voorstel. Er ligt een duidelijke visie over de toekomst van het onderwijslandschap in de gemeente Aalten. Een visie waarin iedereen, zowel het onderwijs als de politiek, zich in kan vinden. Het voorstel bevat bouwstenen en toetsingscriteria voor de toekomstige plannen op het gebied van huisvesting van het onderwijs. Een van de bouwstenen is ‘renovatie’. Hierbij is onder meer vastgelegd dat per situatie een afweging wordt gemaakt (bijvoorbeeld in een haalbaarheidsonderzoek) of nieuwbouw of renovatie de beste oplossing is voor de betreffende school. Het amendement dat door een tweetal fracties is ingediend, is wat ons betreft overbodig.

  Op zichzelf zijn wij dus tevreden. Dat betekent echter niet dat het wat ons betreft niet nog iets beter kan. Een belangrijk doel van het IHP is het bieden van zekerheid aan de schoolbesturen als het gaat om eventuele nieuwbouw of renovatie. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en binnenklimaat. Om goede beslissingen te kunnen nemen hieromtrent, moeten de scholen weten op welke termijn zij – eventueel – voor nieuwbouw of renovatie in aanmerking komen. Het uitvoeringsprogramma zoals dat er nu ligt, geeft wat ons betreft te weinig zekerheid aan de scholen. Dit is de reden dat door ons een amendement is ingediend met de opdracht aan het college om parallel aan fase 1 en 2 ook aan de slag te gaan met de uitwerking van fase 3. Aangezien het een lange termijnvisie betreft dient hierbij ook de ontwikkeling van de woningbouw betrokken te worden. De gemeente dient in te zetten op een goede verdeling en spreiding van IKC’s+, kinderopvang en basisscholen in de gehele gemeente.

  De discussie tijdens de oordeelsvorming spitste zich toe op de prioritering en fasering in het uitvoeringsprogramma. Ook wij hadden vragen over de wijze waarop deze prioritering tot stand is gekomen. Door een aantal fracties is geopperd om de tweede fase, het VO, naar voren te halen. Iedereen lijkt het er immers over eens te zijn dat het gebouw van Schaersvoorde aan de Slingelaan zijn beste tijd heeft gehad en dringend toe is aan nieuwbouw dan wel renovatie. Hiermee is echter ook heel veel geld gemoeid en dat geld is er op dit moment nog niet. Bovendien ligt er nog geen concreet plan. Dit IHP spreekt vooral het voornemen uit om In de komende jaren een aanvang te maken met de vervanging van de huidige gebouwen van het VO. Moet er dan in afwachting hiervan geen nieuwbouw of renovatie worden gepleegd ten behoeve van het PO? Gelet op de uitkomsten In het HEVO-rapport beantwoord onze fractie deze vraag negatief. Dan is de volgende vraag wie eerst? Dit is geworden triangel. Wat onze fractie betreft had het ook een willekeurige andere school kunnen zijn. Zo simpel is het echter niet. In de afgelopen jaren is het bestuur van de Triangel naar aanleiding van de fusie tussen beide scholen in gesprek geweest met de gemeente over nieuwbouw. Hierbij is kennelijk de verwachting gewekt bij het schoolbestuur dat de Triangel op korte termijn voor nieuwbouw/renovatie in aanmerking zou komen. Hiermee lopen zij echter ver voor de muziek uit. Het is immers aan de gemeenteraad om het IHP en het uitvoeringsprogramma vast te stellen.

  Dat er met de Triangel al langer is gesproken en hierbij al dan niet terecht bepaalde verwachtingen zijn gewekt, is wat ons betreft geen reden om af te wijken van de voorgestelde fasering. Het plan voor een IKC+ waarbij de opvang en het onderwijs in hetzelfde gebouw zijn gevestigd, past bij de visie die vanavond als het aan ons ligt wordt vastgesteld. Het gebouw Triangel Laag voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. De leerlingen verdienen een onderwijsplek die dat wel doet. Tot slot is het ook de gemeenteraad zelf die een aantal jaren gelden er mee heeft ingestemd om het IHP af te schaffen. Mede daardoor is het mogelijk geweest dat er plannen in overleg met de gemeente zijn ontwikkeld voor toekomstige huisvesting zonder dat daar een integrale visie aan ten grondslag lag. Deze visie ligt er nu wel en zolang het plan voor nieuw- of verbouw van de Triangel hierin past, is er wat ons betreft geen reden om de leerlingen en ouders nog langer te laten wachten.


 • Brede steun motie snelfietspaden

  Bert Weevers, 1 oktober 2023

  De Achterhoek Board had een memo opgesteld over Snelle fietsverbindingen: Ze zijn bezig met, of van plan om, 4 routes te laten onderzoeken n.a.v. een motie uit 2019 (!). Wij vinden dat te weinig en hebben daarom een motie opgesteld. Een flink aantal partijen heeft dat vervolgens mee-ingediend.
  Het kan beter.
  Ik denk dat deze leus op heel veel terreinen geldig is. Breken met oude gewoontes, oude gedachten en oud beleid is nodig omdat de omstandigheden daartoe dwingen. Enkele voorbeelden van die dwingende omstandigheden:
  • Klimaatverhitting
  • Verlies aan biodiversiteit
  • Zorg-infarct.

  Laat nu onze motie op al deze uitdagingen een – klein – antwoord zijn. Het kan inderdaad beter op het gebied van verkeer en vervoer.
  Even wat cijfers:
  Het huidige verkeer en vervoerssysteem in Nederland is -afgerond – verantwoordelijk voor
  • 30% van de fijnstof emissie.
  • 10 % van de stikstofdepositie en 70% van de Nox-emissies
  • 20% van de klimaatgas-emissies.

  Vervoer op basis van fossiele brandstoffen moet dus zo snel mogelijk worden uit gefaseerd.

  We zetten al in op beter OV en meer laadpalen. Elektrificeren van onze treinen, bussen, vrachtwagens en auto’s is hoognodig. De critici van elektrische auto’s hebben echter gelijk als ze zeggen: de productie van die auto’s is vervuilend. Ondanks dat blijft weliswaar de elektrische auto duurzamer dan de benzine of diesel-auto, maar de gezamenlijke conclusie kan niet anders zijn dan dat het aantal auto’s en het aantal auto-km’s drastisch naar beneden moet.
  • Tussendoor: tijd, geld en moeite blijven stoppen in verbreding en snelheidsverhoging van de N18 is dus contraproductief. Dat daar nog niet iedereen van doordrongen is, is jammer, maar dat komt nog wel……

  Waar iedereen het wel over eens is: fietsen moet dus gestimuleerd worden. En dat kan o.a. door snelle fietsroutes aan te leggen.

  Overal in Nederland zijn ze daar al volop mee bezig. De Achterhoek loopt daarin helaas wat achter. Op dit kaartje uit 2021 is de Achterhoek een witte vlek als het gaat om hoogwaardige fietsnetwerken.
  Hoog tijd om daar wat aan te doen.

  Naast gunstige effecten op klimaat, luchtkwaliteit en biodiversiteit heeft fietsen ook een positieve invloed op gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die per fiets naar het werk gaan gezonder zijn dan mensen die met de auto komen.

  Daarbij moet dat fietsen wel veilig kunnen. Wielrijders, snorfietsen, speedpedelecs zijn door het snelheidsverschil gevaarlijk en vaak ook irritant voor gewone fietsers; er moet op de fietspaden ruim voldoende breedte zijn om alle groepen de ruimte te geven. Beter nog zijn gescheiden routes. Een extra reden voor die snelle fietsroutes. Een onderzoek naar uitbreiding van die routes in de achterhoek is dringend gewenst.

  Dat is de kern van onze motie. De motie die mede wordt ingediend door
  • D66 Achterhoek
  • CDA Achterhoek
  • GL Berkelland
  • GL Bronkhorst
  • OLW Oost-Gelre
  • Gemeentebelangen Aalten
  • CU Aalten -> CU Achterhoek

  Dictum: Onze motie verzoekt de Achterhoek Board:

  1. In aanvulling op de reeds in gang gezette onderzoeken naar snelle fietsverbindingen ook overige kansrijke verbindingen in de Achterhoek zo snel mogelijk te laten onderzoeken;
  2. Te denken valt aan o.a. de verbinding Winterswijk-Doetinchem via Aalten en Varsseveld (aantakkend op route Doetinchem-Groenlo), Winterswijk – Groenlo – Ruurlo – Vorden en Vorden – Hengelo – Doetinchem.

  We verwachten ruime steun!
  Dank u wel.

  Vlak voor de vergadering deelde CU mee dat niet alleen Aalten maar CU Achterhoek mede indient.
  Om ook de VVD en een enkele tegensputterende lokale fractie mee te krijgen hebben we de tekst van de motie iets moeten aanpassen. De volledige tekst van de aangenomen motie luidt:

 • Vervolgvragen illegale bomenkap bij AVA-terrein

  Redactie, 1 oktober 2023

  Tijdens de raadvergadering van 26 september stelde de fractie van de Progressieve Partij vervolgvragen over de illegale kap van 10 bomen bij het AVA-terrein en de voorgenomen aanleg van een parallelweg waarop auto’s en fietsen gemengd worden. Er volgt een gesprek met de verantwoordelijk wethouder over de manier van antwoorden. Erg slordig en afhoudend.


 • Amendement meer sociale huur verworpen

  Redactie, 1 oktober 2023

  Tjjdens de raadvergadering van 26 september dienden wij een motie in om in de komende jaar 10% mèèr sociale huurwoningen te bouwen dan door het college voorgesteld: 380 i.p.v. 280 in de komende 10 jaar. Dit amendement werd door alle andere partijen verworpen. Tot onze grote verbazing en woede stemden alle andere fractie wèl voor een amendement dat het mogelijk maakte om in de komende 10 jaar 5 woningen per jaar, totaal 55 dus te bouwen in de dure vrijstaande sector, duurder dan 355.000 euro.


 • Motie over scholenbouw aangenomen

  Redactie, 1 oktober 2023

  Tijdens de raadvergadering van 26 september heeft de meerderheid van de raad ingestemd met onze motie waarin we voorstelden de fasering van het Integraal Huisvestingsplan iets meer te concretiseren. Daarmee dachten we de twijfels van m.n. de VVD die in de oordeelsvorming geuit werden, weg te nemen. Tot onze verbazing stemde de VVD (evenals BBB en onderwijs-partij D66) tegen het voorstel


 • Motie Achterhoek-raad snelle fietspaden

  Redactie, 1 oktober 2023

  Tijdens de Achterhoekraad van 25 september werd op initiatief van de Progressieve Partij en D66 Aalten een motie aangenomen om het onderzoek naar snelle fietspaden uit te breiden.


 • Raad op dinsdag 26 september

  Redactie, 24 september 2023

  Dinsdag 26 september is er weer een raadsvergadering. Er liggen enkele moties en amendementen voor ingediend door de fractie van de Progressieve Partij.

  Woningbouw.

  Het College heeft een uitstekend “uitnodigingskader” voor woningbouw neergelegd: wat gaan we wel en wat gaan we (nog) niet bouwen. Dit kader is gebaseerd op landelijke richtlijnen en regionale afspraken. Eén van die richtlijnen en afspraken is dat minimaal 30% van de nieuwbouwproductie uit sociale huurwoningen moet bestaan. In het regionale afsprakenkader is dat 28% geworden. (Let wel: op dit moment is de voorraad sociale huurwoningen maar 18%). De Progressieve Partij vindt de wooncrisis voor de lagerbetaalden en middengroepen prioriteit hebben in het kader van de bestaanszekerheid. Daarom dienen wij een amendement in om mèèr van de vrije ruimte in plannen te bestemmen voor sociale huurwoningen. In tegenstelling tot onze coalitiegenoten GB en CDA die juist meer ruimte willen geven aan solitaire eigen woningen

  IHP

  Het Integraal huisvestingsplan voor de scholen stoelt op een duidelijke visie waarbij de hele samenleving betrokken wordt bij het veilig opgroeien van onze kinderen. Dat betekent bijv. een doorgaande leerlijn en heeft consequenties voor de gebouwen. Dat kost veel geld, wat er niet is; dus moet er gefaseerd worden. In die fasering zitten ook plannen die (nog) niet zo veel geld kosten: bijvoorbeeld een onderzoek naar de haalbaarheid van zgn. fase 3: het samenvoegen van openbare school De Slinger en RK-school St. Jozef, beiden in de kern van Aalten. En een eventuele koppeling van deze twee scholen aan Schaersvoorde. Tijdens de voorbereiding bleek voor sommige fracties het IHP nog te vaag: met een motie waarin we het college vragen vast te werken aan de voorbereidende werkzaamheden voor die fase 3, proberen we de twijfelaars te overtuigen.

  Bomen bij het AVA-terrein.

  De provincie heeft de grote eikenbomen bij het AVA-terrein voorbarig en illegaal gekapt. Er zijn in die omgeving nog meer dingen misgegaan. De rol van de provincie en de gemeente is niet op elkaar afgestemd. We hebben het gevoel dat we nauwelijks hebben kunnen meedenken voor de meest veilige en natuurvriendelijke oplossing. Vandaar dat de fractie van de Progressieve Partij mondelinge vragen wil stellen over deze kwestie en de compensatie voor deze illegale kap ruimer wil hebben.


 • Minder kappen, meer planten!

  Bert Weevers, 4 maart 2023

  In het kader van de klimaatadaptatiestrategie hebben wij een motie ingediend met de oproep om de kapverordening te herzien. De wethouder zegde toe dit te gaan doen. Een mooi resultaat!

  Onze motivatie in de raad:

  “Voorzitter,
  We zijn aan de ene kant blij dat er een klimaatadaptatiestrategie is opgesteld. Het is hard nodig dat er maatregelen worden getroffen om de effecten van klimaatopwarming te verzachten. Aan de andere kant is het natuurlijk eigenlijk een schande dat we nu dit beleid moeten voeren, omdat er veel te laat en veel te slap beleid is gevoerd om de klimaatopwarming te stoppen.

  Maar goed, het begin is er. Wat ons betreft moeten we ook zo snel mogelijk doorpakken. Liefst met maatregelen die op meerdere vlakken effect hebben. Een ervan heeft betrekking op het beang van bomen. Bomen zijn goed tégen klimaatopwarming, maar helpen ook om de effecten tegen te gaan. Vooral bestaande, grote bomen zijn belangrijk. En dan komen we op het terrein van kapbeleid,
  Dit beleid dateert uit 2011. Sowieso reden on te herzien. Maar ook omdat de inzichten in het belang van bomen is veranderd. Er is zelfs een reken tool ontwikkeld die het belang van bomen in cijfers uitdrukt, zoals CO2 afvang, fijnstof afvang etc, náást het koelend effect. Dus diverse redenen om de kapverordening te actualiseren.

  Toelichting motie:

  De huidige kapverordening lijkt onvoldoende recht te doen aan het belang van bomen in onze gemeente; hetgeen oa blijkt uit het feit dat:
  • Bomen en meerstammige bomen slechts beschermd worden vanaf een stamomtrek van 55 cm
  • Berken, naaldbomen en hoogstamfruit in het buitengebied niet onder de vergunningplicht vallen
  • Er met de huidige herplantingsplicht een zeer lange tijd zit tussen het herplanten en het herstel van de bestaande waarden zoals schaduwwerking, biodiversiteit en beleving
  De waarde van bomen kan door het softwareprogramma i-tree inzichtelijk worden gemaakt, zie “De baten van bomen. Resultaten van i-Tree in Nederland”, een publicatie van Platform i-Tree Nederland.

  Het is de moeite waard om te onderzoeken of dit instrument bij de beoordeling van een kapvergunning kan worden ingezet. Het lijkt in elke geval een tool waarmee in voorlichting en informatie aan inwoners ook cijfermatig inzicht gegeven kan worden in wat een specifieke boom of boomsoort kan betekenen voor mens en natuur in onze gemeente.”


 • Meer sociale huurwoningen!

  Bert Weevers, 5 maart 2023

  Fors meer sociale huurwoningen. Dat is de enige mogelijkheid om betaalbaar te kunnen wonen. Doorstroming naar koopwoningen is met de huidige prijzen voor mensen met een minimum inkomen geen optie. Daarom dienden de Progressieve Partij samen met de ChristenUnie een motie in. De anderen partijen wilden zich niet inzetten voor meer sociale huurwoningen. CU en wij hebben de taken verdeeld; wij zijn eerste indiener van de motie en Tobias Holtman leest de motivatie voor. Hieronder zijn verhaal:

  “Nederland verkeert momenteel in verschillende crises. Stikstof, asiel, klimaat en een wooncrisis. In de afgelopen periode hebben diverse demonstraties plaatsgevonden. De meest recente was afgelopen weekend in Amsterdam voor het recht op betaalbaar wonen.

  Deze crises houden met elkaar verband. Niets voor niets heeft het kabinet afspraken gemaakt met de provincies om maar liefst 900.000 woningen te realiseren voor de periode tot en met 2030. Minister De Jonge heeft hierover gezegd: “We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. Dit vraagt een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder – van overheden, corporaties en marktpartijen. Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen, want het tekort aan woningen is enorm.”

  Voor Gelderland gaat het om 100.000 woningen, voor de Achterhoek 11.500 en op basis van de regionale woonagenda wil Aalten een bijdrage leveren door ruim 1000 woningen te realiseren.

  Iedereen weet dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Nederland. Dus niet alleen aan woningen, maar aan betaalbare woningen. De opzet is dat in Nederland tot 2030 een kwart miljoen sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden.

  De voorliggende regionale woonagenda gaat uit van een verdeelsleutel. Volgens deze sleutel moet 28% sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Maar voorzitter, dat is nu net het probleem. Door uit te gaan van dit percentage, komt voor een grote doelgroep het bereik van een betaalbare woning nog niet in zicht.

  Het gaat om jongeren die graag op zichzelf willen wonen, alleenstaanden, mensen in scheiding of andere problematiek, statushouders en mensen met een smalle beurs. Het lukt hen niet om een woning te bemachtigen. Momenteel wordt via de website van Woonplaats in de gemeente Aalten slechts één woning aangeboden. Eén woning!

  Het is de taak van de overheid om te zorgen voor huisvesting. De Grondwet zegt dit, maar ook de gemeente Aalten schrijft dit in de prestatieafspraken. Op dit moment is de verdeling zo dat slechts 18% van de woningen het segment sociale huur is. Door uit te gaan van 28% worden simpelweg niet voldoende woningen in dat segment gerealiseerd. Er worden weliswaar nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd, maar dat is bij lange na niet genoeg om te voorzien in de behoefte die er is. Er wordt wel eens geschermd dat De Woonplaats, onze woningcorporatie, niet over voldoende middelen zou beschikken. Dat gerucht helpen we graag de wereld uit. De Woonplaats heeft namelijk in het jaarverslag staan: “de jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van 360,5 miljoen. In de begroting 2021 was een positief resultaat van 22 miljoen euro voorzien” einde citaat. En verderop in dat stuk staat: “de meerjarenbegroting 2022-2026 laat een redelijk stabiel verloop zien, waarbij het jaarresultaten gemiddeld rond de 22 miljoen euro uitkomt”. Ofwel, er zijn middelen genoeg.

  Voorzitter, het is goed dat in regionaal verband afspraken worden gemaakt over het realiseren van nieuwe woningen. Echter, door 28% sociale huurwoningen te realiseren wordt groot onrecht gedaan aan de vele woningenzoekenden voor wie een koopwoning niet haalbaar is en genoodzaakt zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. En wat willen zij? een betaalbare woning. Dat moet veranderen. Dat is een kwestie van politieke keuzes. Keuzes die wijzelf kunnen maken. Moeten maken. Nu, op dit moment. Als we dit niet realiseren, laten we een hoop mensen in onze gemeente de kou staan.

  Namens de fracties van de PP en de ChristenUnie,


  Zoals te verwachten ontraadde de wethouder deze motie. Met een ‘wirwar aan argumenten’ zoals ik het noemde in de tweede termijn.

  Waar het om gaat:
  De helft van onze inwoners hoort qua inkomen tot de doelgroep van de woningcorporaties. 18% van de Aaltense woningvoorraad is sociale huur. Een enorm tekort dus. Niet voor niets zijn er nu zulke lange wachtlijsten. De landelijke richtlijn is 30% sociaal……

  De helft van de Aaltense huishoudens verdient te weinig voor een hypotheek van 2 ton. Koopwoningen onder dat bedrag zijn er vrijwel niet, doorstromen kan dus ook niet. Dus: de enige mogelijkheid voor lagere inkomens en starters om betaalbaar en goed te wonen is sociale huur!

  In de opgaven van de regio-gemeenten zit 40% vrije ruimte. Die kan prima ingezet worden voor meer sociale woningbouw. En dat is hard nodig om tot een evenwichtig nieuwbouwprogramma en een evenwichtige woningvoorraad te komen. Nu dreigt er in verhouding tot de inkomensverdeling veel te duur gebouwd te worden.

  Daarom hebben we samen met CU in een motie gevraagd om fors meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Hoewel elke partij zei betaalbaarheid en sociale huur belangrijk te vinden stemden alle andere partijen echter tegen……

  Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. De provincie heeft een forse stem in de woningbouwopgave. Let dus vooral op die partijen die fors meer willen inzetten op de sociale huur


 • Fonds lage inkomens vooralsnog geblokkeerd

  Bert Weevers, 3 november 2022

  De beste energiebesparing is gèèn energie gebruiken. Daarvoor zijn goed geisoleerde woningen een must. Veel mensen met lage inkomens kunnen de noodzakelijke maatregelen niet betalen. Er zijn landelijke regelingen met verschillende voorwaarden. De groep minimum-inkomens met een eigen huis komt vaak op het eind te kort. Daarom diende Progressieve Partij een motie in waarin het college gevraagd werd een regeling uit te werken om mensen met een minimum inkomen te helpen met de noodzakelijke investeringen. Onbegrijpelijk dat vooral de rechtse partijen hier niet in mee willen. We hebben de motie ingetrokken en kijken of we nu via het uitwerkingsplan Duurzaamheid alsnog de mensen met de minimum inkomens kunnen helpen.
  De tekst van de motie met toelichting staan hieronder.

  De gemeenteraad van Aalten,

  Constaterende dat:

  • De gemeente op 25 oktober het Plan van aanpak energiearmoede heeft vastgesteld
  • Tijdens de behandeling van dit Plan de wethouder toegezegd heeft met een nota te komen met structurele maatregelen om de energielasten van onze inwoners naar beneden te krijgen;
  • De raad in de vergadering van 2 november 2021 in een breed aangenomen motie heeft gevraagd om extra steun voor verduurzamingsinvesteringen door lage inkomens;
  • Het Rijk in de komende drie jaar ca 500.000,- per jaar voor klimaatbeleid aan onze gemeente gaat uitkeren;

  Overwegende dat:

  • In Aalten relatief veel woningen in particulier, eigen bezit zijn;
  • Vooral lage en lage middenkomens de dupe zijn van stijgende energieprijzen;
  • De huidige steunregelingen zoals ISDE, de landelijke energiebespaarlening en de Aaltense duurzaamheidslening dikwijls voor lage inkomens nog onvoldoende zijn om hun woning grondig energetisch te verbeteren;
  • Diverse gemeenten, waaronder Zutphen, al een aanvullende lokale subsidie of fonds in het leven hebben geroepen om hen het laatste steuntje in de rug te geven;

  Verzoekt het college:

  • met een voorstel te komen voor een Investeringsfonds voor lage inkomens waarbij ook financiële middelen beschikbaar worden gesteld;
  • In het toegezegde Plan van aanpak Stucturele Energiebesparing de subsidie en/of leningfaciliteit uit te werken en de omvang van het fonds te bepalen.

  Fractie Progressieve Partij
  Bert Weevers

  Toelichting
  Energie-armoede is vooral een probleem voor huishoudens die niet in staat zijn om de energielasten flink terug te brengen. Een samenhangend pakket met drastische energiebesparende maatregelen (isolatie, (drie-)dubbelglas, kierdichting, ventilatie, warmteopwekking, PV) vergt een grote investering. Zonder eigen geld moet dit volledig extern gefinancierd worden, door subsidies en leningen. Rente en aflossing op commerciële leningen zijn vaak hoger dan de energielasten-besparing. En dikwijls komen lage inkomens zelfs niet voor een lening in aanmerking. Ook de drempels voor een SvN-duurzaamheidslening zijn hoog.
  Er moet derhalve voor inwoners altijd een financieel maatwerkadvies opgesteld worden, waarbij met slimme stapeling van subsidies en leningen (ook hypothecaire en verzilverlening niet te vergeten) een haalbare ‘businesscase’ gezocht wordt. Deze financiële advisering komt ongetwijfeld terug in het door de wethouder toegezegde Structurele Plan van Aanpak.

  Het door ons voorgestelde Investeringsfonds is bedoeld als het laatste potje waarmee de businesscase sluitend gemaakt kan worden. Voor de een is dat een (renteloze?) lening, voor de ander een subsidie en voor een derde een combinatie van beide. Waarschijnlijk moet het om substantiële bedragen gaan, bijv een extra subsidie van 5000,- en een lening van 10.000,- per woning. We denken aan een start-omvang van dit Investeringsfonds van 200.000,- in 2023. Daar een deel in de vorm van leningen kan worden verstrekt is er sprake van een deels revolverend fonds, waardoor in latere jaren de vulling van dit fonds waarschijnlijk beperkt kan worden.

  De doelgroep van dit investeringsfonds wordt via twee criteria begrensd: het inkomen van het betreffende huishouden en de energieprestatie van de woning. Ons idee is om de inkomensgrens op 150% van het sociaal minimum te leggen. Hiermee wordt de regeling ook voor lage middeninkomens beschikbaar. De energieprestatie-grens kan gebaseerd worden op het label (bijv slechter dan C) en indien dat niet aanwezig is op het bouwjaar (bijv ouder dan 1980). Het voorstellen van de definitieve criteria laten we over aan het college; hierbij zal ook inzicht in de aantallen waar het om meespelen.

  Met dit investeringsfonds laten we zien dat we het energie-armoede-problemen serieus willen oplossen. Bijkomend voordeel is dat met zo’n fonds ook straks de WarmteTransitie tot een succes gemaakt kan worden.


 • Moties 2021Deel deze inhoud