Onze fractie probeert het beleid nog verder in groene, duurzame, sociale en democratische richting te beïnvloeden. De raad heeft daarvoor verschillende mogelijkheden en instrumenten. Zo kunnen we wijzigingsvoorstellen doen (amendementen) of moties indienen. In het vergadersysteem dat is afgesproken is er in de officiële besluitvormende raadvergadering alleen discussie mogelijk over ingebrachte moties of amendementen. Hieronder een overzicht van de meest actuele moties in de raad. Natuurlijk probeer je zo veel mogelijk steun te krijgen; vandaar dat de moties vaak ingediend worden door meerdere fracties. Als je op het document klikt kun je de inhoud van de motie lezen en ook wat er mee gebeurd is (aangenomen, verworpen of ingetrokken na een toezegging van het college)


 • Raad op dinsdag 26 september

  Redactie, 24 september 2023

  Dinsdag 26 september is er weer een raadsvergadering. Er liggen enkele moties en amendementen voor ingediend door de fractie van de Progressieve Partij.

  Woningbouw.

  Het College heeft een uitstekend “uitnodigingskader” voor woningbouw neergelegd: wat gaan we wel en wat gaan we (nog) niet bouwen. Dit kader is gebaseerd op landelijke richtlijnen en regionale afspraken. Eén van die richtlijnen en afspraken is dat minimaal 30% van de nieuwbouwproductie uit sociale huurwoningen moet bestaan. In het regionale afsprakenkader is dat 28% geworden. (Let wel: op dit moment is de voorraad sociale huurwoningen maar 18%). De Progressieve Partij vindt de wooncrisis voor de lagerbetaalden en middengroepen prioriteit hebben in het kader van de bestaanszekerheid. Daarom dienen wij een amendement in om mèèr van de vrije ruimte in plannen te bestemmen voor sociale huurwoningen. In tegenstelling tot onze coalitiegenoten GB en CDA die juist meer ruimte willen geven aan solitaire eigen woningen

  IHP

  Het Integraal huisvestingsplan voor de scholen stoelt op een duidelijke visie waarbij de hele samenleving betrokken wordt bij het veilig opgroeien van onze kinderen. Dat betekent bijv. een doorgaande leerlijn en heeft consequenties voor de gebouwen. Dat kost veel geld, wat er niet is; dus moet er gefaseerd worden. In die fasering zitten ook plannen die (nog) niet zo veel geld kosten: bijvoorbeeld een onderzoek naar de haalbaarheid van zgn. fase 3: het samenvoegen van openbare school De Slinger en RK-school St. Jozef, beiden in de kern van Aalten. En een eventuele koppeling van deze twee scholen aan Schaersvoorde. Tijdens de voorbereiding bleek voor sommige fracties het IHP nog te vaag: met een motie waarin we het college vragen vast te werken aan de voorbereidende werkzaamheden voor die fase 3, proberen we de twijfelaars te overtuigen.

  Bomen bij het AVA-terrein.

  De provincie heeft de grote eikenbomen bij het AVA-terrein voorbarig en illegaal gekapt. Er zijn in die omgeving nog meer dingen misgegaan. De rol van de provincie en de gemeente is niet op elkaar afgestemd. We hebben het gevoel dat we nauwelijks hebben kunnen meedenken voor de meest veilige en natuurvriendelijke oplossing. Vandaar dat de fractie van de Progressieve Partij mondelinge vragen wil stellen over deze kwestie en de compensatie voor deze illegale kap ruimer wil hebben.


 • Minder kappen, meer planten!

  Bert Weevers, 4 maart 2023

  In het kader van de klimaatadaptatiestrategie hebben wij een motie ingediend met de oproep om de kapverordening te herzien. De wethouder zegde toe dit te gaan doen. Een mooi resultaat!

  Onze motivatie in de raad:

  “Voorzitter,
  We zijn aan de ene kant blij dat er een klimaatadaptatiestrategie is opgesteld. Het is hard nodig dat er maatregelen worden getroffen om de effecten van klimaatopwarming te verzachten. Aan de andere kant is het natuurlijk eigenlijk een schande dat we nu dit beleid moeten voeren, omdat er veel te laat en veel te slap beleid is gevoerd om de klimaatopwarming te stoppen.

  Maar goed, het begin is er. Wat ons betreft moeten we ook zo snel mogelijk doorpakken. Liefst met maatregelen die op meerdere vlakken effect hebben. Een ervan heeft betrekking op het beang van bomen. Bomen zijn goed tégen klimaatopwarming, maar helpen ook om de effecten tegen te gaan. Vooral bestaande, grote bomen zijn belangrijk. En dan komen we op het terrein van kapbeleid,
  Dit beleid dateert uit 2011. Sowieso reden on te herzien. Maar ook omdat de inzichten in het belang van bomen is veranderd. Er is zelfs een reken tool ontwikkeld die het belang van bomen in cijfers uitdrukt, zoals CO2 afvang, fijnstof afvang etc, náást het koelend effect. Dus diverse redenen om de kapverordening te actualiseren.

  Toelichting motie:

  De huidige kapverordening lijkt onvoldoende recht te doen aan het belang van bomen in onze gemeente; hetgeen oa blijkt uit het feit dat:
  • Bomen en meerstammige bomen slechts beschermd worden vanaf een stamomtrek van 55 cm
  • Berken, naaldbomen en hoogstamfruit in het buitengebied niet onder de vergunningplicht vallen
  • Er met de huidige herplantingsplicht een zeer lange tijd zit tussen het herplanten en het herstel van de bestaande waarden zoals schaduwwerking, biodiversiteit en beleving
  De waarde van bomen kan door het softwareprogramma i-tree inzichtelijk worden gemaakt, zie “De baten van bomen. Resultaten van i-Tree in Nederland”, een publicatie van Platform i-Tree Nederland.

  Het is de moeite waard om te onderzoeken of dit instrument bij de beoordeling van een kapvergunning kan worden ingezet. Het lijkt in elke geval een tool waarmee in voorlichting en informatie aan inwoners ook cijfermatig inzicht gegeven kan worden in wat een specifieke boom of boomsoort kan betekenen voor mens en natuur in onze gemeente.”


 • Meer sociale huurwoningen!

  Bert Weevers, 5 maart 2023

  Fors meer sociale huurwoningen. Dat is de enige mogelijkheid om betaalbaar te kunnen wonen. Doorstroming naar koopwoningen is met de huidige prijzen voor mensen met een minimum inkomen geen optie. Daarom dienden de Progressieve Partij samen met de ChristenUnie een motie in. De anderen partijen wilden zich niet inzetten voor meer sociale huurwoningen. CU en wij hebben de taken verdeeld; wij zijn eerste indiener van de motie en Tobias Holtman leest de motivatie voor. Hieronder zijn verhaal:

  “Nederland verkeert momenteel in verschillende crises. Stikstof, asiel, klimaat en een wooncrisis. In de afgelopen periode hebben diverse demonstraties plaatsgevonden. De meest recente was afgelopen weekend in Amsterdam voor het recht op betaalbaar wonen.

  Deze crises houden met elkaar verband. Niets voor niets heeft het kabinet afspraken gemaakt met de provincies om maar liefst 900.000 woningen te realiseren voor de periode tot en met 2030. Minister De Jonge heeft hierover gezegd: “We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. Dit vraagt een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder – van overheden, corporaties en marktpartijen. Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen, want het tekort aan woningen is enorm.”

  Voor Gelderland gaat het om 100.000 woningen, voor de Achterhoek 11.500 en op basis van de regionale woonagenda wil Aalten een bijdrage leveren door ruim 1000 woningen te realiseren.

  Iedereen weet dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Nederland. Dus niet alleen aan woningen, maar aan betaalbare woningen. De opzet is dat in Nederland tot 2030 een kwart miljoen sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden.

  De voorliggende regionale woonagenda gaat uit van een verdeelsleutel. Volgens deze sleutel moet 28% sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Maar voorzitter, dat is nu net het probleem. Door uit te gaan van dit percentage, komt voor een grote doelgroep het bereik van een betaalbare woning nog niet in zicht.

  Het gaat om jongeren die graag op zichzelf willen wonen, alleenstaanden, mensen in scheiding of andere problematiek, statushouders en mensen met een smalle beurs. Het lukt hen niet om een woning te bemachtigen. Momenteel wordt via de website van Woonplaats in de gemeente Aalten slechts één woning aangeboden. Eén woning!

  Het is de taak van de overheid om te zorgen voor huisvesting. De Grondwet zegt dit, maar ook de gemeente Aalten schrijft dit in de prestatieafspraken. Op dit moment is de verdeling zo dat slechts 18% van de woningen het segment sociale huur is. Door uit te gaan van 28% worden simpelweg niet voldoende woningen in dat segment gerealiseerd. Er worden weliswaar nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd, maar dat is bij lange na niet genoeg om te voorzien in de behoefte die er is. Er wordt wel eens geschermd dat De Woonplaats, onze woningcorporatie, niet over voldoende middelen zou beschikken. Dat gerucht helpen we graag de wereld uit. De Woonplaats heeft namelijk in het jaarverslag staan: “de jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van 360,5 miljoen. In de begroting 2021 was een positief resultaat van 22 miljoen euro voorzien” einde citaat. En verderop in dat stuk staat: “de meerjarenbegroting 2022-2026 laat een redelijk stabiel verloop zien, waarbij het jaarresultaten gemiddeld rond de 22 miljoen euro uitkomt”. Ofwel, er zijn middelen genoeg.

  Voorzitter, het is goed dat in regionaal verband afspraken worden gemaakt over het realiseren van nieuwe woningen. Echter, door 28% sociale huurwoningen te realiseren wordt groot onrecht gedaan aan de vele woningenzoekenden voor wie een koopwoning niet haalbaar is en genoodzaakt zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. En wat willen zij? een betaalbare woning. Dat moet veranderen. Dat is een kwestie van politieke keuzes. Keuzes die wijzelf kunnen maken. Moeten maken. Nu, op dit moment. Als we dit niet realiseren, laten we een hoop mensen in onze gemeente de kou staan.

  Namens de fracties van de PP en de ChristenUnie,


  Zoals te verwachten ontraadde de wethouder deze motie. Met een ‘wirwar aan argumenten’ zoals ik het noemde in de tweede termijn.

  Waar het om gaat:
  De helft van onze inwoners hoort qua inkomen tot de doelgroep van de woningcorporaties. 18% van de Aaltense woningvoorraad is sociale huur. Een enorm tekort dus. Niet voor niets zijn er nu zulke lange wachtlijsten. De landelijke richtlijn is 30% sociaal……

  De helft van de Aaltense huishoudens verdient te weinig voor een hypotheek van 2 ton. Koopwoningen onder dat bedrag zijn er vrijwel niet, doorstromen kan dus ook niet. Dus: de enige mogelijkheid voor lagere inkomens en starters om betaalbaar en goed te wonen is sociale huur!

  In de opgaven van de regio-gemeenten zit 40% vrije ruimte. Die kan prima ingezet worden voor meer sociale woningbouw. En dat is hard nodig om tot een evenwichtig nieuwbouwprogramma en een evenwichtige woningvoorraad te komen. Nu dreigt er in verhouding tot de inkomensverdeling veel te duur gebouwd te worden.

  Daarom hebben we samen met CU in een motie gevraagd om fors meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Hoewel elke partij zei betaalbaarheid en sociale huur belangrijk te vinden stemden alle andere partijen echter tegen……

  Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. De provincie heeft een forse stem in de woningbouwopgave. Let dus vooral op die partijen die fors meer willen inzetten op de sociale huur


 • Fonds lage inkomens vooralsnog geblokkeerd

  Bert Weevers, 3 november 2022

  De beste energiebesparing is gèèn energie gebruiken. Daarvoor zijn goed geisoleerde woningen een must. Veel mensen met lage inkomens kunnen de noodzakelijke maatregelen niet betalen. Er zijn landelijke regelingen met verschillende voorwaarden. De groep minimum-inkomens met een eigen huis komt vaak op het eind te kort. Daarom diende Progressieve Partij een motie in waarin het college gevraagd werd een regeling uit te werken om mensen met een minimum inkomen te helpen met de noodzakelijke investeringen. Onbegrijpelijk dat vooral de rechtse partijen hier niet in mee willen. We hebben de motie ingetrokken en kijken of we nu via het uitwerkingsplan Duurzaamheid alsnog de mensen met de minimum inkomens kunnen helpen.
  De tekst van de motie met toelichting staan hieronder.

  De gemeenteraad van Aalten,

  Constaterende dat:

  • De gemeente op 25 oktober het Plan van aanpak energiearmoede heeft vastgesteld
  • Tijdens de behandeling van dit Plan de wethouder toegezegd heeft met een nota te komen met structurele maatregelen om de energielasten van onze inwoners naar beneden te krijgen;
  • De raad in de vergadering van 2 november 2021 in een breed aangenomen motie heeft gevraagd om extra steun voor verduurzamingsinvesteringen door lage inkomens;
  • Het Rijk in de komende drie jaar ca 500.000,- per jaar voor klimaatbeleid aan onze gemeente gaat uitkeren;

  Overwegende dat:

  • In Aalten relatief veel woningen in particulier, eigen bezit zijn;
  • Vooral lage en lage middenkomens de dupe zijn van stijgende energieprijzen;
  • De huidige steunregelingen zoals ISDE, de landelijke energiebespaarlening en de Aaltense duurzaamheidslening dikwijls voor lage inkomens nog onvoldoende zijn om hun woning grondig energetisch te verbeteren;
  • Diverse gemeenten, waaronder Zutphen, al een aanvullende lokale subsidie of fonds in het leven hebben geroepen om hen het laatste steuntje in de rug te geven;

  Verzoekt het college:

  • met een voorstel te komen voor een Investeringsfonds voor lage inkomens waarbij ook financiële middelen beschikbaar worden gesteld;
  • In het toegezegde Plan van aanpak Stucturele Energiebesparing de subsidie en/of leningfaciliteit uit te werken en de omvang van het fonds te bepalen.

  Fractie Progressieve Partij
  Bert Weevers

  Toelichting
  Energie-armoede is vooral een probleem voor huishoudens die niet in staat zijn om de energielasten flink terug te brengen. Een samenhangend pakket met drastische energiebesparende maatregelen (isolatie, (drie-)dubbelglas, kierdichting, ventilatie, warmteopwekking, PV) vergt een grote investering. Zonder eigen geld moet dit volledig extern gefinancierd worden, door subsidies en leningen. Rente en aflossing op commerciële leningen zijn vaak hoger dan de energielasten-besparing. En dikwijls komen lage inkomens zelfs niet voor een lening in aanmerking. Ook de drempels voor een SvN-duurzaamheidslening zijn hoog.
  Er moet derhalve voor inwoners altijd een financieel maatwerkadvies opgesteld worden, waarbij met slimme stapeling van subsidies en leningen (ook hypothecaire en verzilverlening niet te vergeten) een haalbare ‘businesscase’ gezocht wordt. Deze financiële advisering komt ongetwijfeld terug in het door de wethouder toegezegde Structurele Plan van Aanpak.

  Het door ons voorgestelde Investeringsfonds is bedoeld als het laatste potje waarmee de businesscase sluitend gemaakt kan worden. Voor de een is dat een (renteloze?) lening, voor de ander een subsidie en voor een derde een combinatie van beide. Waarschijnlijk moet het om substantiële bedragen gaan, bijv een extra subsidie van 5000,- en een lening van 10.000,- per woning. We denken aan een start-omvang van dit Investeringsfonds van 200.000,- in 2023. Daar een deel in de vorm van leningen kan worden verstrekt is er sprake van een deels revolverend fonds, waardoor in latere jaren de vulling van dit fonds waarschijnlijk beperkt kan worden.

  De doelgroep van dit investeringsfonds wordt via twee criteria begrensd: het inkomen van het betreffende huishouden en de energieprestatie van de woning. Ons idee is om de inkomensgrens op 150% van het sociaal minimum te leggen. Hiermee wordt de regeling ook voor lage middeninkomens beschikbaar. De energieprestatie-grens kan gebaseerd worden op het label (bijv slechter dan C) en indien dat niet aanwezig is op het bouwjaar (bijv ouder dan 1980). Het voorstellen van de definitieve criteria laten we over aan het college; hierbij zal ook inzicht in de aantallen waar het om meespelen.

  Met dit investeringsfonds laten we zien dat we het energie-armoede-problemen serieus willen oplossen. Bijkomend voordeel is dat met zo’n fonds ook straks de WarmteTransitie tot een succes gemaakt kan worden.


 • Moties 2021Deel deze inhoud