• Calimero of solidariteit en kracht?

  Joop Wikkerink, 19 november

  Calimero-effect in de Achterhoek?
  “Afgehaakt Nederland” is een interessante studie van sociaal geograaf Josse de Voogd en filosoof Rene Cuperus. Ook langs de grenzen van ons land (Groningen, Drenthe, Achterhoek, Limburg) zie je het verschijnsel dat mensen (vaak met een laag inkomen) zich afwenden van de instituties, de politieke partijen, de overheid, het bestuur. Met een klein groepje “linkse” bestuurders en politici bespraken we dit in in een Zoomsessie met wetenschappelijke en politieke medewerkers van de landelijke partijen GL en PvdA. En dan gaat het over zichtbaarheid van de Achterhoek in Den Haag. Nou, we maken vorderingen (Regiodeal, regio-express), maar het gevoel blijft toch wel hangen dat mensen uit onze omgeving zich weinig vertegenwoordigd voelen in Den Haag. Hebben we suggesties, oplossingen?

  Behoefte aan het samenhangende, grote verhaal

  Ja het grote verhaal moet verteld worden. Armoede, achterstelling, woningnood, achteruitgang van biodiversiteit, landbouwproblemen worden niet veroorzaakt door de “slachtoffers” of “de regio zelf” maar door bewust beleid, neoliberale politiek, onredelijk geloof in de werking van de markt en afbreken van een sterke overheid en voorzieningen. We hebben in de Achterhoek met het begrip naoberschap wel een mooi antwoord op de neergaande lijn van voorzieningen. Als we dat begrip nu eens koppelen aan solidariteit en burgerinitiatieven. Dan komen we toch een heel eind? Dan nog blijft het onbegrijpelijk dat een regio als de Achterhoek met evenveel inwoners als de stad Utrecht “afgescheept wordt” met 75 miljoen voor een regio-express . Terwijl diezelfde stad Utrecht er met 800 (!) miljoen vandoor gaat om een deel van openbaar vervoer en verkeer ondergronds te gaan afwikkelen.


 • Provinciaal Programma Leefbaarheid belangrijk!

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022


  Woensdagmorgen was het al vroeg dag: vanaf 8.00 uur een ontbijtje bij buurtcentrum De Kei in Steenderen. Daar hadden wethouders uit de Achterhoek een ontmoeting met gedeputeerde Peter van ’t Hoog, verantwoordelijk voor het programma “Leefbaarheid” van de Provincie. Hij kwam eigenlijk vertellen dat er in 2023 nog volop gebruik gemaakt kan worden van dit programma, maar dat er in 2023 in maart ook verkiezingen zijn, daardoor een ander college kan aantreden. Ook dit huidige college heeft al aangegeven dat er in de komende jaren flink bezuinigd moet worden bij de provincie. Het is wel leuk eens een kijkje te nemen op de lijst van projecten waar de provincie via dat programma leefbaarheid ondersteuning geboden heeft.

  Veel projecten in de gemeente Aalten 
  Dorpshuis Lintelo: ondersteund zoals begeleiding bij subsidie/van het bestuur (2020-2022)
  Dorpshuus IJzerlo: ondersteuning subsidie (2022) 
  Dorpshuis van het Jaar 2019 (DKK zat in de jury en de organisatie)
  In Coronatijd de dorpshuizen/gemeenschapsvoorzieningen/ Dorpsbelangenorganisaties uit de gemeente ondersteund, geïnformeerd en geënquêteerd m.b.t. de invloed van Corona. 
  Vitaliteitsscan uitgevoerd bij Activiteitencentrum De Pol Aalten
  Heurns Belang: begeleiden Heurns Veld, winnen prijs Kern met Pit (2020-’21)
  Contact Platform Aalten i.v.m. bovendorpsoverleg (2022) (eventuele voorbereiding Dorpsontwikkelingsplan)
  Dorpsontwikkelingsplan gemaakt in Lintelo  (2020-2021)
  Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht: administratie opgezet en begeleiden plaatsing Uuthuuskes 
  ‘Handboek Pilot betaalbaar wonen in kleine kernen’ geschreven.

  De boodschap van alle wethouders was duidelijk: gemeenten hebben veel baat bij programma’s als dit leefbaarheidsprogramma en de steun van de Leefbaarheidsalliantie. Daar waar we allemaal bezig zijn de sociale basis te versterken kunnen we een helpend handje van de provincie prima gebruiken. Zo zou je eigenlijk een dorpsplan voor de De Heurne moeten willen en een Dorpendeal voor Bredevoort. (als de bewoners dat willen)   

 • Werkbezoek Floriade in Almere

  Gerrit Migchelbrink, 17 september 2022

  fgelopen woensdag mocht ik, samen met mijn baas, deelnemen aan een excursie naar de Floriade in Almere. Dit als een vervolg op een eerdere bijeenkomst in de DRU in Ulft. Wooncorporatie Wonion uit Doetinchem staat voor een grote opgave om haar woonbestand te verduurzamen. Daarbij is ook gekeken op welke manieren dat kan. Het idee is om dat via Biobased te doen, dat wil zeggen met natuurlijke en herbruikbare grondstoffen. Geproduceerd, bewerkt en verwerkt in de Achterhoek, dus korte lijnen. In de eerste bijeenkomst was vooral het doel om bedrijven die daar raakvlakken mee hebben bij elkaar te krijgen. En dat was een schot in de roos. Er is erg veel belangstelling in de Achterhoek om hier mee aan de slag te gaan.

  Meer als 100 mensen hadden zich nu opgegeven om in de praktijk te kijken wat Biobased nu precies is. Op de Floriade zijn daar prachtige voorbeelden van te zien. Het was natuurlijk ook een mooi moment om onderlinge contacten te leggen, wat ook veelvuldig werd gedaan. Mooi was ook om te zien dat wooncorporatie De Woonplaats er deze keer ook bij was, evenals een afvaardiging van de agrarische sector. Daar liggen met het oog op reducering van stikstof grote kansen voor boeren die kunnen of willen omschakelen. Zo worden er nu al percelen verbouwd met o.a. vezelhennep, vlas en olifantsgras. Ik heb zelf gesproken met iemand die nu in Portugal bamboe kweekt en dit ook naar Nederland wil halen. Ook mooi dat de politiek erbij was met o.a. 2 wethouders uit Aalten. Want ook aan regelgeving zal er wat moeten gaan veranderen. Het zou mooi zijn als in de aankomende Omgevingswet er al aanpassingen kunnen worden meegenomen. Het bouwbesluit sluit niet aan op de snelle veranderingen van deze tijd. En dat aanvragen en vergunningen sneller worden afgehandeld. Want dat is nog wel een veel gehoord probleem: het duurt allemaal zo lang.

  Als u nog naar de Floriade toe wilt moet u snel zijn. Geopend tot 9 oktober.

  Gerrit Migchelbrink


 • Participatiepact gericht op meedoen

  Persbericht Laborijn, 8 september 2022

  Laborijn en Figulus Welzijn hebben een ‘participatiepact’ gesloten. Het doel van dit pact is om inwoners van gemeente Aalten die niet direct perspectief hebben op betaald werk, te helpen om ontwikkelstappen te zetten.

  Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenlevingBinnen deze samenwerking blijft Laborijn regiehouder en verantwoordelijk voor de toeleiding naar het traject dat hiervoor nodig is. Figulus Welzijn werkt met de inwoner aan activering, ontwikkeling, zelfregie en zelfredzaamheid op alle levensgebieden in samenhang.

  Meedoen op de best passende plek

  Jeroen Spruit (algemeen directeur Laborijn): “Met deze mooie samenwerking willen we bereiken dat inwoners die nu nog geen perspectief hebben op betaald werk zich wel kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze meedoen op de best passende plek. Vanuit Laborijn geloven we in de kracht van betaald werk en zetten ons daar maximaal voor inDat doel is niet altijd direct te realiseren. We zien mooie tussenstappen naar bijvoorbeeld zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten. Binnen dit pact bundelen Figulus Welzijn en Laborijn hun expertise om inwoners daarbij maximaal te ondersteunen.”  

  Laborijn maakt vanuit haar regierol hiervoor samen met de inwoner een Plan van aanpak. Figulus Welzijn kijkt samen met de inwoner binnen haar grote lokale netwerk vervolgens hoe we dat het beste kunnen vormgeven.

  “Tijd om deze sterke sociale basis in te zetten om iedereen mee te laten doen”

  Figulus Welzijn ontwikkelt, samen met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders, mogelijkheden voor de inwoner om weer mee te doen in de samenleving. Samen met de inwoner wordt gezocht naar mogelijkheden voor maatschappelijke participatie bij Figulus Welzijn of elders, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de inwoner. Daar waar nodig wordt een individueel traject ingezet en daar waar dat kan wordt dit collectief georganiseerd. Ook wordt ingezet op het creëren van ontwikkelplekken op het gebied van maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk.

  Eric Wichgers (directeur/bestuurder Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo):
  “De afgelopen jaren hebben wij in de gemeente Aalten gewerkt aan een sterke sociale basis. Hierbij zijn alle (sport) verenigingen, buurthuizen, speeltuinen, bewonersorganisaties en ook organisaties zoals het ‘meedoenpact’ bij betrokken. Nu wordt het tijd om deze sterke sociale basis ook in te zetten om iedereen mee te laten doen. Zeker in deze onzekere tijd is het belangrijk dat iedereen mee doet en niemand tussen wal en schip valt.”


 • Leuke en nuttige Zomerschool

  Redactie, 14 augustus 2022

  Voor kinderen van statushouders (en Oekraïense ontheemden) hebben we afgelopen 4 weken een Zomerschool gehad. De organisatie was in handen van Figulus met hulp van Pabo-studenten en docenten/onderwijsassistenten, die dit werk ook in het kader van hun studie en als vakantiewerk konden doen. Locatie: de Bosmark te Dinxperlo (dank, dank ). Vervoer: Ditax met een vaste chauffeur die als vaste waarde fungeert. Zeker 50 kinderen van 4-11 zo’n beetje verdeeld over drie groepen. En wat was dit leuk! Elke dag een speciale activiteit. Wat vonden de kinderen nu het leukst: hoog scoorden cup cakes maken, wraps maken, waterspelletjes, voetballen en boksen (!) bij sportschool Ponsen met de Nederlandse jeugdkampioen. Sommigen vonden toch ook kletsen, kleuren en knutselen erg leuk.
  Donderdagmorgen togen wethouder Onderwijs Hans te Lindert en ik als wethouder Inburgering nog een keer naar Dinxperlo en gingen we aan alle kinderen de “diploma’s” uitreiken. En wat waren ze trots. En wat hadden ze de diploma’s verdiend!. 
  Figulus wil na afloop nog een klein ervaringsonderzoekje doen om na te gaan of de stelling dat kinderen die naar de Zomerschool gaan niet achteruitgaan in Nederlandse taal ook klopt. Ik denk dat dat zeker waar is: er wordt gewoon in het Nederlands gecommuniceerd. Dat was voor de enkele Oekraïense kinderen best wel moeilijk, maar ook met handen en voeten konden zij duidelijk maken dat ze vier fantastische weken hebben gehad.
 • Parttime werken in de bijstand: opstapje

  Persbericht Laborijn, 22-7-2022


  Sinds maart 2021 heeft Laborijn een ‘impulsregeling parttime werken’. Deze pilot duurt 2 jaar en maakt parttime werken voor inwoners met een bijstandsuitkering aantrekkelijker. Door toe te treden tot de arbeidsmarkt kunnen zij wat extra inkomsten verdienen, bovenop hun bijstandsuitkering. De regeling bevat een financiële impuls door het verruimen van de regels om te kunnen bijverdienen. De administratieve belasting voor de inwoner is beperkt doordat gebruik gemaakt wordt van een eenvoudige online omgeving. Binnen de pilot is een helpdesk voor inhoudelijke vragen ingesteld.

  Aanleiding
  Gedachte achter de impulsregeling is dat het mogelijk moet zijn om nog meer inwoners die een uitkering ontvangen via parttime werk te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wethouder gemeente Doetinchem en bestuursvoorzitter Laborijn Jorik Huizinga vertelt: “Tot 2021 werd het instrument parttime werken vooral benut als ‘voorportaal’ naar volledige onafhankelijkheid van een bijstandsuitkering. Onze pilot is vooral gericht op inwoners zonder een direct perspectief op volledige uitstroom uit de bijstand, maar voor wie een beperkte(re) deelname aan de arbeidsmarkt wel mogelijk is. Het kunnen meedoen op de best passende plek, daar gaat het om. We ervaren dagelijks dat de kracht van betaald werk positieve effecten heeft op het leven van onze inwoners. Het mooie van deze regeling is dat werken direct extra loont”.

  Einddoel al behaald
  De pilot heeft als doelstelling dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dat parttime werkt in die periode van 8% naar 12% stijgt. Deze doelstelling is, iets meer dan een jaar na aanvang, al behaald. Binnen de pilot hebben tot op heden 233 huishoudens door het parttime werken een premie impulsregeling ontvangen. Dit is 13-14%. Gemeente Aalten en gemeente Doetinchem zijn dan ook heel verheugd met de uitkomsten uit de tussenevaluatie. Wethouder gemeente Aalten en DB-lid Laborijn Joop Wikkerink vertelt: “De doelen die wij voor ogen hadden met de regeling zijn nu al behaald. Meer mensen met een bijstandsuitkering zijn parttime gaan werken. Daarnaast blijkt dat een groep van 50 inwoners, die eerst een traject volgden gericht op participatie – zoals de stap naar vrijwilligerswerk – met hulp van deze regeling toch de stap naar parttime werk heeft gezet. Ook blijkt de regeling niet belemmerend te zijn om vanuit parttime werk de stap naar volledige uitstroom uit de bijstand te zetten. Resultaten om trots op te zijn”.

  Dit jaar besluit over vervolg
  Jorik Huizinga: “De huidige regeling loopt nog tot 1 maart 2023. Inwoners kunnen nog deelnemen. In de resterende looptijd van de pilot proberen we het percentage parttime werkenden waar mogelijk nog verder te verhogen. In november nemen we een besluit over definitieve voortzetting na maart 2023”.

  Meedoen op de best passende plek
  Bij Laborijn staat het ondersteunen van de ontwikkeling van inwoners centraal. Ook biedt Laborijn bestaanszekerheid. Meedoen op de voor de inwoner best passende plek is het uitgangspunt. Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Daarbij ziet Laborijn tussenstappen naar zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten.


 • Achterhoek toerisme

  door Theo Bauhuis, 12 juni 2022

  Op woensdag 1 juni presenteerde Stichting Achterhoek toerisme zich aan de fracties van de gemeentes waarvoor ze actief zijn. Een mooi moment om te zien wat het bureau doet en met welke visie. Stichting Bureau Achterhoek Promotie (AP) had een zevental medewerkers afgevaardigd om de verschillende aspecten toe te lichten.

  De eerste spreker was directeur Manuel Hezeman die de opzet van de organisatie en visie toelichtte. Het belangrijkste doel is het promoten van de Achterhoek in Nederland en daarnaast Duitsland en België, vanuit de gedachte dat een krachtige toeristische sector niet alleen van economisch belang is, maar door de toeristen ook het behoud van voorzieningen en activiteiten voor de Achterhoekse burgers mogelijk maakt.

  Het bestuur bestaat uit de drie O’s, wethouders uit de regio namens de overheid, ondernemers en het onderwijs. De laatste moet nog worden aangevuld. Doel van die vertegenwoordiging is gezamenlijk optrekken om met zijn allen de Achterhoek te versterken. Zo wordt er nu samengewerkt met ruim 400 ondernemers uit de toeristische sector.

  AP hanteert 5 poten voor zijn activiteiten.

  1. Regiopromotie,
  2. Gastheerschap
  3. Regiocoördinatie,
  4. Routeontwikkeling,
  5. Kennis
   Een 6e komt na de zomer: een projectbureau. Deze wordt opgezet met de gedachte van risicospreiding

  Recent heeft AP de nieuwe visie 2022-2025 uitgebracht en deze kent vier hoofdonderwerpen.
  Duurzame ontwikkeling.
  Trouw blijven aan het Achterhoekse DNA, klimaatneutraal en een voor lange termijn duurzame ontwikkeling.
  Onderscheidend vermogen.
  Versterken van het zijn van een onderscheidende bestemming, onderscheidende campagnes en exclusieve Achterhoek ervaringen.
  Persoonlijke verbindingen.
  Met de Achterhoekse gastvrijheid en een breed aanbod de toerist zich thuis laten voelen in de Achterhoek.
  Onbezorgde beleving.
  De historie zichtbaar maken, goede routes en inspiratie en informatie breed beschikbaar.

  Kern er van het betoog dat de Achterhoek als geheel bekend en aantrekkelijk moet worden. Een toerist komt niet naar een plaats, maar naar een streek. Net zoals de Veluwe of de Zuid Limburg. Volgens onderzoek va, AP komt 85% naar de Achterhoek en bepalen pas ter plaatse het echte programma. Er wordt natuurlijk wel vooraf georiënteerd, maar de echte keuzes worden pas gemaakt na aankomst. Van de mensen die vooraf oriënteren op één van de sites doet 60% dat met de mobiele telefoon, 31% met de computer en maar 9% met een tablet. De indruk van de site op de mobiel is dus erg belangrijk.
  Nog zo’n bijzonder feitje hoe de toerist zoekt. Achterhoek.nl is de “echte” site, maar de meeste bezoekers komen rechtstreeks op een themasite als outdoorachterhoek.nl of kamperinindeachterhoek.nl.

  Wat meer feitjes bij elkaar: Voor corona (2019) waren er ruim 3 miljoen overnachtingen en 7 miljoen dagbezoeken. Gezamenlijk zetten die in 2019 ruim 300 miljoen om.

  Tot slot nog een aandachtspunt dat meerdere keren voorbij kwam en voor alle Achterhoekers van belang is. Wat is de maximale capaciteit. Wij, maar ook de toerist wil toch rust en ruimte. Die vraag werd door stichting Achterhoek Promotie niet beantwoord, dat is een antwoord dat vanuit de maatschappij moet komen. Iets om eens goed over na te denken dus.

  foto: Suzies Farm, streekproducten, Aalten


 • Geslaagde techniekdag bij Kramp

  Redactie, 12 juli 2022

  Zaterdag werd de Techniekdag georganiseerd. Dit keer bij Kramp in Varsseveld. De bedoeling van de techniekdagen is om kinderen vertrouwd te maken met de technische beroepen en ook wel om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van werken in de techniek. Het was een drukte van belang in de grote en hoge Kramp-hal. Verschillende bedrijven maar ook scholen en opleidingsinstituten zetten hun beste beentje voor. Voor de kinderen waren er talloze spelletjes, knutselwerkjes of “virtual realities” te doen. Complimenten voor de organisatie, de bedrijven en scholen die meededen om jongeren te interesseren in de techniek.


 • Boekpresentatie in Caspershuus

  Redactie, 12 juli 2022

  Zo’n 50 nazaten van Hannah Nusselder-Westerveld hadden zich verzameld in het Caspershuus in De Heurne voor hun gezellige familieweekend. Op zaterdagmiddag werd het boek dat de familiegeschiedenis beschrijft ten doop gehouden door de schrijver Hans Nusselder. Het werd een herkenbare reis door de geschiedenis van een eenvoudige boerenfamilie die tijdens de Tweede Wereldoorlog met een ruim hart talloze vluchtelingen huisvestte op hun kleine boerderij. Middelpunt was grootmoeder Hannah, die door de schrijver neergezet werd als een uiterst scherpzinnige betrokken vrouw, die fel meeleefde met de toenmalige politieke en maatschappelijke werkelijkheid. Verrassend was dat binnen deze familie de Tweede Wereldoorlog met haar verzet, onderduik en hulp aan hongerende mensen uit het westen van Nederland een grote rol speelde, maar dat de kwestie van de koloniale en politionele acties in Indonesie bijna een nog grotere impact had. Onomwonden nam Hannah stelling tegen deze koloniale oorlog en het uitzenden van Nederlandse militairen (ook haar broer Gerrit) naar Indië.
  Aan het eind van de uitleg van het boek (door Hans Nusselder) werd zelfs de vergelijking getrokken tussen het koloniale optreden in Indonesië en het verraad in Nederland door de familie Rost van Tonningen (de Zwarte Weduwe), leidende figuren in de vernietiging van cultureel erfgoed daarginds en de collaboratie met de nazi’s in Nederland. Het was een verrassende en soms ontroerende bijeenkomst.


 • Stiltekring Oekraïne

  Zaterdag 21 mei is het Europadag in Oekraïne. Op deze dag willen we laten zien dat we solidair zijn met alle slachtoffers van het geweld in deze oorlog. Op meerdere plekken door heel Nederland organiseren we om 12 uur in de middag een Stiltekring voor vrede. 

  Een Stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflict te stoppen. We zullen op zaterdag 21 mei samen op hopelijk veel plekken in Nederland stilstaan bij de slachtoffers, ontheemden,vluchtelingen, de doden én de levenden die geraakt zijn door deze oorlog. We willen iedereen uitnodigen om een boodschap voor solidariteit en vrede in stilte te uiten. De manier waarop een Stiltekring tot stand komt, mag eenieder zelf invullen.

  Wil je meedoen en ook een Stiltekring in jouw stad, dorp of buurt organiseren of je aansluiten bij een bestaande Stiltekring? Dat kan! Mail voor meer informatie naar: f.keus@paxforpeace.nl

  Wat: Stiltekring tegen de oorlog in Oekraïne
  Wanneer: Zaterdag 21 mei 12:00 
  Waar: Op verschillende plekken door heel Nederland 
  Aanmelden / meer info: mail naar f.keus@paxforpeace.nl 

  Klik hier voor het Facebookevenement.


 • Kloof tussen stad en platteland?

  Kloof tussen stad en platteland
   
   
  Meet up vrijdag 13 mei
  Vrijdagavond was er in de Koppelkerk te Bredevoort een “meet up” met als titel “De Kloof tussen stad en platteland”. Centraal stond het boek: “Een klein land met verre uithoeken” van sociaalgeograaf en journalist Floor Milikowski. Het werd een optimistische discussieavond o.l.v. moderator Anke Sitter. 

  Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en aanwezig in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Achterhoekambassadeurs trapte af en hield een pleidooi tegen het woord en begrip krimp. “We hebben misschien zo’n 5-10 miljoen euro van het rijk gehand om de krimp te bestrijden, maar de schade die dit woord aangebracht heeft lijkt vele malen groter. De Achterhoek moet vooral op eigen kracht, gebruikmakend van haar sterke punten werken aan een brede welvaart. Niet alleen economisch, maar ook op gebied van welzijn, cultuur, natuur. Volgens Boumans is een goede bereikbaarheid daarvoor noodzakelijk, dus toch nog maar weer eens een pleidooi voor verbreding van de N18 en de aanleg van de regio-expresse. Hoewel hij ook zei dat je vanaf Doetinchem binnen 5 kwartier in Utrecht en in Düsseldorf bent. En er moet natuurlijk weer gebouwd worden. Hij nam afstand van het vroegere provinciale beleid van “rem op woningbouw” om de bestaande waardes te behouden. De tijd is gekanteld. En we hebben mensen nodig: we komen 1500 mensen per jaar te kort op de arbeidsmarkt. Bouwmans verwees naar een artikel in het financieel dagblad waar het optimisme en zelfbewustzijn van de Achterhoek als succesfactor genoemd werd.
   
  Floor Milikowski vertelde vanuit Amsterdam in een Zoomverbinding over het ruimtelijk beleid in Nederland in de afgelopen decennia. Als typisch stadskind gaf ze helder aan waarom ze graag in de stad woont met zijn oneindige mogelijkheden en voorzieningen. Maar toen ze begon te schrijven over het verschil tussen platteland en stad dacht ze sombere buitengewesten aan te treffen in Noord-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Drenthe. Maar het eerste wat haar opviel was: wat is het hier mooi! In een helder overzicht legde ze uit dat direct na de Tweede Wereldoorlog een soort politiek van verdelende rechtvaardigheid heerste; iedereen moest gelijkelijk bedeeld worden. Dat was de politiek van de naoorlogse kabinetten en de daaropvolgende van o.a. den Uyl en Van Agt. Daar kwam verandering in rond de jaren 80: opkomst van het neoliberalisme. De commissie Wagner (topman van Shell) adviseerde van Agt niet meer de zwakkeren te ondersteunen maar in de sterkeren te investeren. De opvolgende kabinetten Lubbers stortten zich vol overgave op die gedachte. De steden als Amsterdam en Rotterdam werden weer woest aantrekkelijk. Er kwamen yuppen wonen, mensen met geld Er werd geïnvesteerd in omgeving, huizen en cultuur.  Na corona zie je langzamerhand weer een andere beweging. Ook onder invloed van de op hol geslagen woningmarkt zie je een kleine beweging richting platteland. Maar Floor durfde absoluut niet te voorspelen waar dat op uitdraait.
   
  Een bijzonder interessante bijdrage kwam van “ervingsdeskundige” Hans Leeflang. Hij was als Haagse beleidsambtenaar betrokken bij de Vierde Nota Ruimtelijke ordening (Vinex wijken, Nederland distributieland, main- en brainports). Twee jaar voor zijn pensionering neergestreken met (gezinnen van) twee dochters op een boerderij in Geesteren (bij Borculo). Hij voelde aan den lijve wat het is om met een goedgevulde portemonnee een erf te kunnen kopen daar waar jongeren in het dorp geen huis kunnen krijgen. Veel aan de keukentafel praten was zijn recept. Hij beschreef het wonen in de Achterhoek als het ultieme Arcadië. Maar dat wordt wel bedreigd. Op vier terreinen: de woningmarkt die “gekaapt” wordt door mensen uit het westen met geld; het achterhaalde idee van Nederland-Distributieland met het bouwen van grote infrastructuur (Noordtak) en grote “dozen” in het landschap. Ten derde de crisis in de landbouw. “De boeren weten het niet meer; hij pleitte voor vernieuwende initiatieven (proefboerderij de Marke, “vruchtbare kringloop”, circulaire economie) en ten laatste de duurzame energieopwekking via de regionale energiestrategie. Hij pleitte voor een BES (burgerenergiestrategie) met als voorbeelden Industriepark proeftuin Nettelhorst en de energie coöperatie Laren (bij Lochem.) Hans kwam met 4 tips om de Achterhoek te versterken. 1. Ga uit van eigen kracht in plaats van krimp. 2. Maak verbinding met Duitsland; 3. Betrek Achterhoekse pioniers bij het maken van samenhangende plannen en 4: Durf te dromen en koester het goede leven.
   

  In de discussie kwamen die pioniers ideeën zeker aan bod Er werd uiteraard hardop getwijfeld aan de mantra van (economische) groei. Deze twijfel werd door alle sprekers erkend. “Moeten we niet accepteren dat we 1500 mensen te kort komen en het gewoon met minder mensen doen”. Moeten er niet meer mogelijkheden komen voor hofjes- en groepswonen op de boerenerven; moet er geen “Achterhoeks burgerberaad” komen voor de richting waarin we opgaan in de Achterhoek. En àls dan Nederland-Distributieland een achterhaald idee is wie heeft dan de moed om te stoppen met het volbouwen van het landschap met “distributiedozen”, het verbreden van (snel-)wegen en het aanleggen van goederenspoorlijnen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Achterhoekse samenwerking in de gezondheidszorg zie je dat de focus op preventie leidt tot minder omzet voor de specialisten en ziekenhuizen. Men accepteert dat in de samenwerking, is dat dan geen voorbeeld voor de Achterhoekse koers: kwaliteit in plaats van groei? 
   
  Alle drie de inleiders waren onder de indruk van de betrokkenheid en bevlogenheid van het publiek, optimistisch over de input van inwoners in de discussie en bereid verder te denken en te praten. Een mooie opdracht voor de nieuwe raden en colleges in de Achterhoek om die uitdaging op te pakken en met de zgn. 3 O’s verder in gesprek te gaan (ondernemers, onderwijs, organisaties) en in de eerste plaats de Burgers.

   

 • Dorpsplan voor elke kern!

  Op 3 maart was er een lijsttrekkerdebat in Lintelo. Georganiseerd door Platform Aalten, het door Figulus ondersteunde overlegorgaan van gemeenschapshuizen en belangenverenigingen, en gepresenteerd door Angelique Krüger. De techniek was in handen van AFM en Dinxper FM, in perfecte samenwerking. Centraal thema was ‘Leefbaarheid’. Bert nam voor PP de honneurs waar en nam het o.a. op voor nieuwe en betaalbare woonvormen, bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing. Ook bepleitte hij het opstellen van een dorpsvisie per buurtschap; gezamenlijk, van onder af. Met gemeentelijke subsidie kan hiervoor professionele ondersteuning ingehuurd worden. In die dorpsvisie geven de inwoners aan wat voor hun buurtschap de belangrijkste speerpunten zijn, waar aan gewerkt moet worden.
  Het was een geanimeerde bijeenkomst. Terugkijken kan via de Facebookpagnina van AFM (helaas met slecht geluid). Download op onze website onze ideeën voor leefbaarheid in de buurtschappen. 

   

 • Gelders stikstofdebat

  https://www.gelderland.nl/28423-Stikstof-in-Gelders-perspectief-2035

  Informatie

  Maandag 24 januari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we een online bijeenkomst over de stikstofopgave in Gelders perspectief 2035.

  We starten de bijeenkomst met  basisinformatie over stikstof. Waarom hebben we een stikstofcrisis? Wat merken we daarvan in de verschillende Gelderse gebieden? Wat doen we er aan? Wat is daarin de rol van het Rijk, de provincie, gemeenten en verschillende sectoren?

  In het tweede deel van de bijeenkomst gaat gedeputeerde Peter Drenth met enkele gasten in gesprek over de vraag hoe je als gemeente om kunt gaan met de kansen en knelpunten ten aanzien van stikstof. En wat voor gevolgen hebben de stikstofplannen van het nieuwe kabinet? Deelnemers kunnen via Whatsapp meepraten, reageren en vragen stellen.

  Doelgroep

  De bijeenkomst is voor alle Gelderse wethouders en raadsleden.

  Aanmelden

  Heeft u belangstelling om deze livestream bij te wonen? Meld u dan aan. U ontvangt in de loop van maandag 24 januari een e-mail met daarin de link naar de bijeenkomst.

  Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


 • Derk Boswijk komt naar Aalten

  Vrijdag 28 januari a.s. hoopt Derk Boswijk een bezoek te brengen aan Aalten in het kader van de landbouwvisie die hij afgelopen zomer heeft gepubliceerd.

  Derk is CDA Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder. Hij gaat die ochtend graag in gesprek met de inwoners van Aalten. Derk zal zijn bezoek starten met een bezoek brengen aan een agrarisch bedrijf in IJzerlo. Daarbij zal hij rondgeleid worden en spreken met de eigenaren en enkele leden van de CDA fractie.
  Aansluitend op dit bedrijfsbezoek is er een online meeting waar u allen van harte voor wordt uitgenodigd. Deze online bijeenkomst is van 09.00-10.00 uur, met een digitale inloop vanaf 8.30 uur.
  U kunt zich aanmelden voor deze online bijeenkomst via raadslid.gassink@aalten.nl. Het is uiteraard mogelijk vooraf vragen in te dienen. Ook als u graag persoonlijk in gesprek gaat met Derk Boswijk kunt u dit vooraf aangeven. U krijgt dan een link en de verdere informatie om deel te kunnen nemen. U bent van harte welkom.

Deel deze inhoud