Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Gemeente-top 25 bij radio AFM/Hulpweek

14 december - Binnen de gemeenteraad is het initiatief ontstaan om de AFM/Hulpweek 2018 te steunen. En wel door een Gemeente-top 25 samen te stellen. Een beetje à la de top 150 van de Tweede Kamer. Een leuke en verrassende lijst. De top 150 kun je hier vinden: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/dit-is-de-favoriete-muziek-van-de-tweede-kamer/. En natuurlijk kent iedereen  de top 2000, die elk jaar op Radio 2 wordt uitgezonden. 
Er is  contact gelegd met AFM en zij zijn erg enthousiast! 
Zij willen in de Hulpweek 2018 de Gemeente Top 25 uitzenden op woensdag 19 december  (‘s middags). Leo den Hartogh van AFM/Aladana zal behulpzaam zijn met het samenstellen van de lijst.
HOE WERKTE HET? 
1. Raadsleden, collegeleden en leden van de griffie  konden hun favoriete top 5 opsturen naar raadslid Esther Diepenbroek. Als men het leuk vond om een toelichting te geven over waarom men voor een nummer kiest, kan dat.
2. De nummers die meerdere keren genoemd worden komen in volgorde in de Top
25. Uiteraard het vaakst genoemde nummer op 1.
3. Uit de nummers die slechts één keer genoemd worden wordt de lijst verder samengesteld, rekening houdend met allerlei muziekstijlen.
4. Omdat we hiermee de Hulpweek 2018 willen helpen hebben we het volgende bedacht:
Degene(n) die op de nummer 1 hit gestemd hebben doneren 25 euro, degene(n) die op de nummer 2 hit gestemd hebben doneren 24 euro enz. (Aflopend dus.)
Let op: We willen natuurlijk niet dat iemand  ruim 100 euro moet gaan betalen omdat iemands  top 5 toevallig ook de Top 5 van de hele lijst is, dus men betaalt ALLEEN voor de HOOGST GENOTEERDE hit.
Luister dus op woensdagmiddag 19 december naar radio AFM/Aladna naar de Gemeente top 25: Presentatie Leo den  Hartogh;  Gast: Esther Diepenbroek (raadslid Progressieve Partij)
 

Zijn “sociale leningen” wel altijd sociaal?

14 december - N.a.v. berichtgeving in de Gelderlander (zie link onderaan) is er rumoer ontstaan over de rente-tarieven voor “sociale leningen” bij de Stadsbank (de gemeente Aalten is hierin ook deelnemer). Sommige gemeenten hanteren de kostendekkende tarieven van 10,9%; anderen subsidieren deze tarieven, zodat voor de klant een tarief van 3% overblijft.  In de reacties wordt schande gesproken van de hoge tarieven. Maar is het subsidieren van deze tarieven wel zo verstandig?
1.Bij “sociale leningen” van de Stadsbank gaat het om relatief kleine leningen van 350-6000 euro voor consumptief krediet. De kosten van deze kredieten moeten opgebracht worden door de rentes. Dat is 10,9 %. Kleine leningen met een hoog risico zijn relatief duur. De Stadsbank maakt geen winst.Zie voor voorwaarden: https://stadsbankoostnederland.nl/wij-bieden/persoonlijke-lening/ 
2.Inwoners van Aalten  die geld nodig hebben voor de financiering van noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Sommige gemeenten verwijzen voor bijv. witgoed door naar de persoonlijke lening van de Stadsbank. Aalten doet dat niet en verstrekt vrij ruim bijzondere bijstand.Die bijzondere bijstand is ook ingesteld omdat de mensen die dit aanvragen zich eigenlijk geen lening kunnen veroorloven. 
3.Soms (bijv. voor complete inrichting) wordt leenbijstand verstrekt, zonder rente. We gaan de aflossing vereenvoudigen in de komende beleidsregels.
4.Dan blijven alleen relatief “luxe” goederen over, die dus geen onderdeel uit maken van de noodzakelijke kosten van bestaan waarvoor een lening kan worden aangevraagd.
5. In 2017 werden in Aalten 7 sociale leningen via de Stadsbank afgesloten. Dit betrof dus hoogstwaarschijnlijk uitgaven die niet noodzakelijk zijn voor de kosten van het bestaan. Daarom is het een vrije keuze van mensen om hiervoor een lening af te sluiten.
6.De vraag is of je het mogelijk moet maken, moet stimuleren dat mensen die voor de noodzakelijke kosten van bestaan bijzondere bijstand kunnen ontvangen (en zich dus eigenlijk een lening niet kunnen veroorloven) toch een (laagrentende) lening moet aanbieden en zo schulden laat opbouwen.
7.De gemeente Aalten vindt  van niet: je moet mensen niet te makkelijk zich in de schulden te laten steken. Daarom wordt de rente in Aalten ook niet gesubsidieerd.
8.De term “sociale leningen” moet weer vervangen worden door persoonlijke leningen. 
 

Meedenkavond, kom meediscussiëren

8 december –Dinsdag 11 december is er in het Kulturhus in Dinxperlo een bijeenkomst van De Progressieve Partij. Deze bijeenkomst is bedoeld voor degenen die willen meedenken over de agendapunten van de raadsvergadering van 18 december. Op de agenda staat o.a. de Najaarsnota, het financieel verslag tot en met oktober over 2018. Hebben we teveel of te weinig geld uitgegeven, zijn alle doelen gehaald? Daarnaast is er in de laatste vergadering van het jaar altijd de vaststelling van de belastingverordening. Tevens staan de nota reserves en voorzieningen op het programma, hoeveel heeft de gemeente nog achter de hand en waarvoor? Ook wordt er gesproken over het integraal veiligheidsplan van Achterhoek Oost 2019-2022, wijziging gemeenschappelijke regeling ODA (handhaving en omgevingsdienst). Als laatste staan de aanschaf voor inventaris van het bewegingsonderwijs m.b.t. CBS ’t Warmelinck op de agenda. Heeft u iets te melden over deze onderwerpen of bent u nieuwsgierig naar hoe wij er tegen aankijken, kom an!
Tevens wordt op 18 december ons definitieve rapport inzake de centrumvisie Dinxperlo aan de Raad en College aangeboden. 
De avond begint om 20.00 uur inhet Kulturhus Dinxperlo café Maurits Prinsstraat 6/ Terborgseweg 3in Dinxperlo. Koffieen thee zijn gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
 

"Ik snap de vraag niet, maar weet het antwoord wel".

8 december - Aan de vooravond van het grote Sinterklaasfeest stond er voor ons de RTG op de agenda. Helaas was er geen versierde zaal, lagen er geen pakjes her en der en zelfs de pepernoten ontbraken. Jammer, maar we moeten het professioneel houden natuurlijk. Al was het leuk geweest als voor de gelegenheid de vragen tijdens de RTG in dichtvorm gesteld zouden worden. Misschien een idee voor volgend jaar..
De avond stond vooral in het teken van de najaarsnota. Er konden vragen worden gesteld over de antwoorden die gegeven zijn op de eerder schriftelijk gestelde vragen. Dus. Volgt u het nog dames en heren? Kennelijk was hier veel behoefte aan, want er werden nogal wat (soms iets te gedetailleerde) vragen gesteld. Dit kan 2 dingen betekenen; óf de raadsleden zijn niet goed in begrijpend lezen, óf het college doet zijn uiterste best de antwoorden zo cryptisch mogelijk op te schrijven. Dit zullen we verder maar in het midden laten. Na de vele vragen wat betreft de najaarsnota stonden er nog wat andere punten op de agenda van de RTG Bestuur en Financiën.. Je kon merken dat elke partij zich vooral op de najaarsnota had gestort, want de vragen voor de overige onderwerpen lieten te wensen over. Sommige partijen hadden voor de vorm toch nog wat vragen bedacht, maar al met al stelde het niet veel voor. 
 
De surprise van deze avond (Tóch nog een Sinterklaaselement!) kwam van wethouder te Lindert. Er werd door 1 van de rtg-leden een vraag gesteld die (naar mijn mening) voor niemand duidelijk was. Waarop de heer te Lindert reageerde met de legendarische woorden: “Ik begrijp de vraag in dat geheel niet, maar ik denk dat ik het antwoord wél weet.” Geef deze man een award alsjeblieft. Of een extra handje pepernoten. Dat heeft hij wel verdiend. Hierna liep de RTG ten einde en kon iedereen toch nog redelijk op tijd naar huis om de laatste hand te leggen aan gedichten en surprises voor de volgende dag.(Esther)
 

Achterhoek Raad van start: roep om concrete zaken.

8 december - Op 3 December was de Achterhoekraad bijeen in de DRU te Ulft.
De Achterhoekraad bestaat uit 49 raadsleden, vertegenwoordigers van de 7 gemeenten. Er zijn 10 leden van de Achterhoek Board, min of meer het college van de Achterhoek .
Dit college bestaat uit politici, ondernemers  en bestuurders van maatschappelijke organisaties. De Board word gevoed door thematafels.
Ideeën van aanpak zijn er genoeg  maar het ontbreekt aan concrete voorstellen. Dit hoor je bij veel politici dat er eerst meer concrete plannen moeten komen. Een ding is wel duidelijk dat het woningbouw thema , een lastig onderwerp is de verschillen per gemeente zijn behoorlijk.
Natuurlijk is het ook moeilijk met 49 mensen een gezamenlijk standpunt in te nemen. De inbreng vanuit de Progressieve Partij (Guido Uland) was grofweg het voldende: 
-Meer aandacht voor duurzaamheid (energie, auto’s) in bijvoorbeeld de mobiliteitsagenda, voorloper worden in Nederland
-Meer aandacht voor de mensen die en werken en mantelzorg leveren (overigens ook als mantelzorgers niet werken)
-Minder wollige taal in de stukken, maar taal van ons allemaal;
-Duurzame projecten, m.a.w. gooi het geld niet in een diepe put;
-Gemeente overstijgende zaken behandelen in deze Achterhoek Raad, geen lokale wensen;
-Betrek alle inwoners van de Achterhoekse gemeenten door middel van goede communicatie;
 
 

Evenementenvergunningen worden duurder

30 november - Dinsdagavond was het weer tijd voor de raadsvergadering. Omdat er een korte agenda was met maar liefst 1 bespreekstuk, leek het een korte vergadering te worden. Het publiek dacht er kennelijk ook zo over, aangezien de tribune grotendeels leeg bleef. 
Na een kort moment van inkeer werden de eerste punten op de agenda en het vragenuur behandeld. Veel onderwerpen behoorden in de portefeuille van de burgemeester. Hierdoor was hij, zoals we ondertussen van onze burgervader gewend zijn, veel en lang aan het woord. 
Hierna was het tijd voor het eerste en tevens enige bespreekpunt op de agenda; de APV. Er werd een amendement ingediend door GB over het niet verhogen van de leges bij evenementen. Het meerendeel van de partijen, ook wij, ging hier niet in mee. “Een verhoging van de leges tijdens de evenementen gaat de bezoeker gemiddeld 1 cent per biertje meer kosten, dat heb ik er wel voor over” aldus Guido, die hier een mooi betoog over hield. Ook haalde hij het vuurwerkverbod nog even aan en maakte duidelijk dat er juridisch toch echt een verschil zit tussen carbid en knalvuurwerk. Helaas komt er geen vuurwerkverbod, maar gelukkig zagen meerdere partijen wel in dat hier zeker over gediscussieerd moet worden in de toekomst. Ook wil de Progressieve Partij dat er aandacht komt voor rookvrije speelplaatsen en er iets gedaan wordt tegen houtrook, als mensen daar last van hebben.
Het ‘Voorstel tot vaststelling van de derde verzamelwijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalten 2015 (APV) en verhoging van de leges voor evenementenvergunningen’ werd uiteindelijk aangenomen met 14-6. D66 wilde nog dat maatschappelijke organisatie die in moeilijkheden zouden komen door deze verhoging d.m.v. subsidie worden geholpen. Daar wordt naar gekeken bij de nieuwe subsidieverordening, maar de verhoging van 28 naar 50 euro is niet spectaculair.
Hierna werd er nog even gestemd over de hamerstukken en werd de agenda verder afgewerkt. De voorzitter sloeg met de hamer de vergadering ten einde om 20.40 uur, dus was nog even tijd om wat na te drinken met zijn allen in een plaatselijke kroeg. (Esther)
 

Najaarsnota geeft stand van zaken; één voetbalclub in Dinxperlo

30 november - Nog maar net bekomen van de Begrotingsbehandeling, ligt er op 16 november alweer een financieel stuk in de brievenbus: de Najaarsnota. De begroting kijkt op hoofdlijnen vooruit (beleids- en financiële planning), de najaarsnota geeft de tussentijdse stand van zaken en voortgang in het lopende boekjaar aan, net als de voorjaarsnota. En natuurlijk gaat om veel meer dan cijfertjes: het gaat er vooral om om inzichtelijk te krijgen: zijn alle voornemens uitgevoerd, welke beleidswijzigingen zijn er geweest? De Najaarsnota is daarmee vooral een controle-instrument, al wordt uiteraard ook een vooruitblik gegeven. De raadsfracties konden tot 26 november schriftelijk technische vragen over de nota indienen. De inhoudelijke behandeling gebeurt eerst in de RTG (Ronde Tafel gesprek) op 4 december waarna in de Raadsvergadering van 18 december - eventueel gewijzigd door amendementen - de nota door de raad wordt vastgesteld. 
De raad was uitgenodigd om op vrijdagavond 16 november naar de DRU te komen voor een informatiebijeenkomst over het Cultuur en Erfpacht Pact Achterhoek (CEPA). Enkele Aaltense vertegenwoordigers waren aanwezig en werdenbijgepraat over oade achtergronden van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek op 17 november. Aansluitend konden we genieten van het reünie concert van Magic Fish. Zeer de moeite waard!
 
 Op vrijdag 30 november werd bekend dat de stemming over het samengaan van de greunen en de baluwen in Dinxperlo een overduidelijk ja heeft opgeleverd. Het proces richting deze stemming is zeer zorgvuldig verlopen. Een mooi voorbeeld hoe ingespeeld gaat worden op de toekomstige ontwikkelingen.
 
 
 

Pagina 13 van 142

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates