Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Drukbezochte meedenkavond bij Schiller

19 mei - Lekker vol restaurantgedeelte in Schiller met een behoorlijke opkomst van leden en belangstellenden die alles wilden weten over proces en inhoud van het raadsprogramma. Ook werd gefilosofeerd (zeg maar gespeculeerd) over wat na dit raadsprogramma te doen staat: de informateur komt op woensdag 23 mei met zijn advies. Daarna de college vorming. Met welke partijen? Op grond waarvan? Ook over het raadsprogramma waren wel wat zorgen. Hoe zit het met de “nieuwe manier van werken”:  zal het college nog steeds aangeven dat sommige vragen “uitvoering” zijn, dus daar gaat de raad niet over? Hoe zit het met het gevoel van mensen dat er te weinig huurwoningen zijn, terwijl de Woonplaats e.e.a. maal zegt dat elke jongere binnen een jaar een woning heeft. Hoe zit het met energiebesparende maatregelen, die de huur omhoog stuwen? Hoe gaat het met de zorg? “Parkeert” de gemeente mensen in de WLZ, terwijl de WMO passender is ? Kunnen we uitgaan van “wat nodig” is  in plaats van  de regeltjes volgen?  Discussie en stof tot nadenken te over. 
 
 

Raadsprogramma 2018-2022 een feit

19 mei  - Dinsdag werd het  raadsprogramma 2018-2022 gepresenteerd en voorlichting/discussie georganiseerd over de  visie Aalten 2025.
Natuurlijk zijn beide stukken waar het hier om gaat redelijk algemeen en kun je er soms alle kanten mee op. Vandaar dat ook elke partij wel aangaf dat heel veel van zijn/haar programma in dat raadsaccoord staat. . Natuurlijk kun je visies niet wonen, vrij naar een vroegere wethouder Volkshuisvesting in Amsterdam. Maar er liggen in elk geval twee stukken waarover nagedacht, meegepraat en hard aan gewerkt is. En  er begint zich zowaar een soort eenduidigheid af te tekenen. In het raadsprogramma staan geen dingen die strijdig zijn met het visiestuk Aalten 2025 en in dat stuk staan weer geen dingen die strijdig zijn met regionale visie bijv. de AWLO(Achterhoeks Woon- een Leefbaarheidsonderzoek). Nu gaat het er om deze visie handen en voeten te geven in concrete maatregelen. Die zullen geld kosten. En wat de grootste uitdaging wordt: durven we ook nee te zeggen tegen verzoeken en ontwikkelingen die niet in deze visie passen? Kunnen we  uitgaan  “van wat nodig is” en “maatwerk bieden” zonder te vervallen in matswerk en vriendjespolitiek. Die uitdaging wordt steeds groter.  Ook vanuit de maatschappij.
 
 
 

Presentatie raadprogramma 15 mei, discussie op 17 mei

13 mei- Presentatie raadsprogramma op 15 mei: nieuw fenomeen.
Op dinsdag 15 mei om 19.00 wordt het raadsprogramma voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. De diverse fracties hebben gezamenlijk in de afgelopen weken gewerkt aan dit programma. Ze kregen daarbij hulp van een procesbegeleider, de heer Hans de Jong uit Nootdorp. Het proces duurde wat langer dan wellicht wenselijk vanwege vakanties van deze en gene.  Wat is nu zo’n raadsprogramma en wat kun je ermee?  Een raadsprogramma is een soort routekaart welke kant het met de gemeente in de komenden vier jaar op zou moeten. Natuurlijk ligt de stip op de horizon verder weg, maar de raadsperiode duurt tot 2022 dus daarover kunnen afspraken gemaakt worden. Die routekaart geeft aan wanneer de raad van het college een voorstel verwacht over een gezamenlijk belangrijk geacht onderwerp. Bijvoorbeeld: hoe gaan we als gemeente onze contacten met Duitsland (opnieuw) inrichten of welke stappen zetten we op de weg naar energie-neutrale gemeente in 2030.
Mede op basis van dit raadsprogramma kijkt de informateur de heer Peter Drenth op dit moment welke partijen geschikt zijn om dit raadsprogramma als college uit te voeren.  De informateur komt op 23 mei met een advies. In sommige gemeenten gaat dit sneller, maar deze kiezen er vaak ook niet voor om eerst met alle raadsfracties te trachten zo’n raadsprogramma op te stellen.
Meedenk-avond.
Ook de Progressieve Partij  is voorstander (en initiatiefnemer) van dit raadsprogramma ; Natuurlijk gaat het er om of het voldoende kansen biedt  aan de groene en sociale uitgangspunten van de Progressieve Partij. Vandaar dat het raadsprogramma aan de orde komt op de volgende meedenk-avond:
Donderdag 17 mei, 20.00 uur in de voorkamer van café-restaurant Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten.
 
 

Alternatief voor commerciele invulling Slingeplas

Uit de Gelderlanden van zondag:
13 mei 2018 - - Het plan voor de vernieuwing van de Slingeplas moet van tafel. Inwoners van het  vestingstadje willen echter wel met de gemeente en Leisurelands praten over een alternatief. Een bezwaar tegen vernieuwing van de recreatieplas is ondertekend door 453 inwoners.
Een klein deel daarvan komt uit Aalten, het overgrote deel is van mensen uit Bredevoort", vertelt Geert Scholten. De Bredevoorter is betrokken bij het verzet tegen een nieuw bestemmingsplan voor de recreatieplas aan de oostkant van Bredevoort. Eigenaar Leisurelands krijgt volgens dat plan ruimte voor onder meer 50 recreatiewoningen en het gebruik als evenemententerrein.
 
Meedenken
Begin april zorgde een informatie-bijeenkomst over de Slingeplas voor een vol Grachthuys. Op donderdag 14 juni is er opnieuw zo'n avond. Scholten: ,,Maar het is een slecht plan, dat wordt door een volgende informatie-avond niet beter. We willen best meedenken over een alternatief, maar dit moet van tafel."
De zienswijze van de Bredevoorters wordt, met de 453 handtekeningen, naar de gemeente Aalten gestuurd. Dat wordt nog ondersteund door de handtekeningen die met een actie op www.petitie.nl worden verzameld, niet alleen onder inwoners, maar door iedereen die wel eens recreatief van de Slingeplas gebruik maakt. Zie: https://petities.nl/petitions/behoud-van-rust-en-natuur-bij-de-slingeplas-in-bredevoort?locale=nl
 
Bedreigd
De kern van het bezwaar is volgens Scholten dat het natuurlijke karakter en de toegankelijkheid van de Slingeplas worden bedreigd door de vernieuwing door Leisurelands. Volgens Geert Scholten trekt het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan 'een zware wissel op de natuur- en leefomgeving.'
 
De recreatieplas ligt aan de oostkant van Bredevoort tegen de gemeentegrens met Winterswijk. Het recreatieterrein is 39 hectare groot, waarvan 19 hectare water. Leisurelands is eigenaar van het gebied, dat enkele jaren geleden is overgenomen van het Recreatieschap Achterhoek & Liemers. Er is een gebiedsvisie gemaakt, waarin de ambitie wordt uitgelegd.
 
Commercieel
Leisurelands wil het laagdrempelige aanbod van recreatie aanvullen met 'toegevoegde economische dragers en commerciële en seizoenverlengende activiteiten. Het plan (Leisurelands wil een 'flexibel ruimtelijke kader') omvat aan de noordzijde ruimte voor verblijfsrecreatie in de vorm van camperstandplaatsen en drijvende recreatiewoningen. Aan de oostzijde moet de recreatie uitgebreid worden richting recreatiepark De Twee Bruggen. De zuidkant van de plas moet ook recreatief gebruikt kunnen worden.
 
Politieplas
De weerstand tegen uitbreiding van de recreatieplas heeft ook te maken met de pal tegen de Slingeplas aanliggende politieplas (net als de Twee Bruggen op Winterswijks grondgebied). Bij de eerste presentatie door Leisurelands, ruim twee jaar geleden, maakten de jagers en vogelwerkgroep al bezwaar tegen uitbreiding van recreatie aan de oostzijde van de Slingeplas. Die niet toegankelijke politieplas is toevluchtsoord voor reeën en verschillende vogelsoorten.

Heb je onze advertentie gelezen deze week?

5 mei - De verkiezingen voor de gemeenteraad liggen al weer achter ons. De Progressieve Partij blijft met 3 zetels het progressieve, sociale en duurzame geluid brengen. En wij willen graag dat iedereen die geinteresseerd is mee kan praten. Op dinsdag 8 mei is er de mogelijkheid om in te spreken over de "visie Aalten 2025": Ruim 1500 inwoners hebben een bijdrage aan deze visie gegeven. Het zou mooi zijn als ook het eindproduct door minimaal zoveel mensen gezien en becommentarieerd gaat worden. Na de verkiezingen is het vrij stil geworden vanuit de diverse fracties, vergeleken met de propaganda-bombardementen van voor de verkiezingen. Wij als Progressieve Partij hebben beloofd jullie regelmatig op de hoogte te blijven houden. Vandaar bovenstaande advertentie in Aalten Vooruit en de Band.

Kattenberg: bepaalt het geld de ruimtelijke kwaliteit?

5 mei - Dinsdag komt in het Ronde tafelgesprek de “visie” op de Kattenberg in Aalten aan de orde. Er staat daar nogal wat leeg, winkels horen niet meer bij het kernwinkelgebied, de voor-vorige raad heeft wat kadootjes uitgereikt aan ondernemers aan de rand en dat moet allemaal leiden tot een gezamenlijke visie. De tegenstellingen in de buurt lijken inmiddels groot. Er zijn mensen die hun (leegstaande) panden zo duur mogelijk willen verkopen en er zijn buurtbewoners die wijzen op het vervallen van parkeerplaatsen. Het ongebreideld uitbreiden van aantallen woningen past niet in de gemeentelijke visies en woningen lijkt nu juist een voorwaarde voor de portemonnee voor de eigenaren. Meerdere dilemma’s dus. Het gaat volgens de Progressieve Partij nu juist om de ruimtelijke invulling, niet om de vermogenspositie van eigenaren. Hoe kun je aan die ingang van de kern Aalten weer een fraaie entree maken met bovendien voldoende ruimte voor fietsers, voetgangers en rolstoelers. Bovendien zijn enkele gemeentelijke monumenten het behouden waard. Er is gepoogd om tot een gezamenlijke visie te komen, waarbij bewoners en eigenaren betrokken zijn geweest. Er zijn signalen die erop wijzen dat de verdeeldheid juist groter is geworden

Kansen voor natuurontwikkeling bij Slingeplas

5 mei - Op donderdag 3 mei maakte de Progressieve Partij met een groep van ongeveer 20 mensen een wandeling rond de Slingeplas met als “gids” Juun Timmerman vand e Vogelwerkgroep Aalten e.o. Vooral het gedeelte waar de drijvende huisjes gepland zijn en de “politieplas” hadden onze aandacht. Als die plannen doorgaan is dat funest voor de vogelstand. Die zou trouwens veel beter zijn als er niet zo rigoreus gekapt was ook op de andere delen en juist ook de overhangende begroeiing gehandhaafd was gebleven. Erg vreemd is dat de schetsen bij het nieuwe bestemmingsplan een beton-pad langs èn een vlonder òver de politieplas laten zien. Bij de behandeling van de "visi"ongeveer 2 jaar geleden is afgesproken dat de "politieplas"buiten het plangebied zou blijven. Wij hebben de gemeenteraad van Winterswijk ook  geinformeerd. De Volgelwerkgroep lijkt al tevreden als de “politieplas” gevrijwaard wordt van toeristen, maar wij hebben toch ook heel duidelijk het idee dat de exploitant hier een soort recreatie-plas-eenvormigheid wil creëren terwijl er juist kansen te over liggen in het natuurlijk inrichten van het hele gebied. Wie wil met ons meedenken over een natuurlijke inrichting en kansen voor de natuur van Bredevoort tot Vragenderveen? De exploitant Leisureland lijkt ook het onderhoud niet zo belangrijk te vinden..... Een melding is gedaan.
 

Pagina 13 van 135

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates