Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Natuur en duurzaamheid lijken belangrijker te worden.

27 april - We zijn er nog lang niet, maar de waarde van natuur en biodiversiteit en de noodzaak voor duurzame energieopwekking lijken steeds meer terrein te winnen. Een paar ontwikkelingen van de laatste weken. Allereerst besloot de Europese commissie een aantal giftige bestrijdingsmiddelen te verbieden. Dit is goed nieuws voor de bij. Bijen zijn essentieel voor ons leven en de natuur. Ook Bert Berghoef, tegenwoordig bijenhouder is te spreken over deze maatregel. Ten tweede heeft de Tweede Kamer in meerderheid aangegeven dat het afgelopen moet zijn met het doodspuiten met Round-up van hele weilanden. Dat is niet de bedoeling van gewasbescherming, zegt de Tweede Kamer; maar deze manier van werken “dient alleen landbouwkundig gemak”. Ten derde kwam de Provincie met een mooie brochure “Ambitiedocument natuur” waarin Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA)  opriep om maatregelen te nemen voor een natuurinclusieve samenleving en landbouw. Deze zelfde Jan Jacob van Dijk schreef in de Gelderlander van zaterdag 28 april een eerlijk ingezonden stuk: als wij een duurzame samenleving willen, dan zullen we windmolens en zonnepanelen in onze eigen omgeving, op land moeten accepteren. Tenslotte lijkt er rond de Slingeplas in Bredevoort een uitdijende beweging te ontstaan die naar natuurontwikkeling wil in plaats van commerciële toeristische attracties. Dat zijn hoopvolle tekenen. Daarom willen wij als Progressieve Partij ook dat er in onze gemeente een rem komt op uitbreiding van de vee- en varkensstapel. Dat is nodig. Dat zien sommige boeren ook. Wij worden al benaderd om mee te denken over een natuurinclusieve landbouw. Het is nog een kwestie van tijd dat het “oude denken” over schaalvergroting omgebogen wordt naar een nieuw denken over natuurinclusieve landbouw. Niet tegen boeren, maar samen met boeren. Ook hun soms nog wat halstarrige organisaties als LTO.
 

Ex-raadslid Rudi Wossink uit Dinxperlo overleden

24 april - Gisteravond tijdens de raadsvergadering werd bekend dat Rudi Wossink (tot voor kort raadslid) is overleden na een lange en slopende ziekte. Fractievoorzitter Joop Wikkerink schreef op facebook onderstaande tekst:

Vanavond tijdens de raadsvergadering ontvingen wij het trieste bericht dat Rudi Wossink de ongelijke strijd tegen zijn ziekte heeft verloren en is overleden. Wat ontzettend mooi dat hij de raadsperiode 2014-2018 nog waardig heeft kunnen afmaken en afsluiten. Rudi was een ontzettend aimabele man waar je het hartgrondig mee oneens kon zijn, maar nooit ruzie mee kon krijgen. Ik herinner mij onze gezamenlijke strijd tegen de herindeling in 2004, waar we in de Stuurgroep die de (gedwongen) herindeling moest begeleiden een soort maatjes werden: Rudi vanuit het CDA Dinxperlo en ik vanuit Progressieve Partij TEGEN deze opgelegde herindeling. Samen in de sneeuwstorm in de bus naar de Tweede Kamer in Den Haag.Onze protesten hielpen niet en we moesten aan de bak om iets te maken van de samenvoeging Dinxperlo-Aalten. Rudi dook na de eerste raadsperiode op als GemeenteBelangenlid, maar hij was nog dezelfde Rudi als toen in Dinxperlo. Gewetensvol, soms best wel principieel, nadenkend en bedachtzaam. Ik zal hem missen als een vanzelfsprekende factor in de gemeentepolitiek. Mede namens mijn partij condoleer ik zijn familie en wens hen sterkte de komende tijd.Rudi: dank voor de discussies en de samenwerking. You'll never walk alone!

Het eerste zonnepark komt eraan in Dinxperlo!

21 april -In Dinxperlo zijn vergevorderde plannen voor een groot zonnepark (ca 7000 PV-panelen, goed voor het elektraverbruik van zo’n 540 huishoudens). Prima plan! Ook hier moet de gemeente meewerken door een verklaring van geen bezwaar af te geven, omdathet niet past in het huidige bestemmingplan (agrarische bestemming). Rob en Esther van de Progressieve partij bezochten de aanwonenden en hoorden van kleine problemen met grensafscheding en dergelijk. Dat is door de initiatiefnemers netjes onderling opgelost. Complimenten. Ook de kritiek over het uiterlijk kan door afscheiding en beplanting prima weerlegd worden. Een ander groot voordeel van dit plan (ook voor de initiatiefnemer) is dat een groot deel van dit terrein bedoeld was voor industrievestiging, maar dat vanwege de krappe mogelijkheden in de gemeente deze locatie nog lang niet aan de beurt is. Dus kan de grond toch rendabel gemaakt worden. Volgens ons past het ook prima in de omgevinf. Immers de (terechte) kritiek van Milieuclubs en Landbouworganisaties is dat door de hoge subsidies boeren verleid worden om hun landerijen beschikbaar te stellen voor zonneparken, terwijl daar nauwelijk planologische randvoorwaarden gesteld worden. Zie ook: https://www.gnmf.nl/nieuws/dreigende-wildgroei-zonneparken-vraagt-regie. Gelukkig is dat hier niet het geval. Het wachten is nog wel op een toezegging van Rijkssubsidie.

 

Meedenkavond over de toekomstvisie 2025

21 april - Er is het afgelopen jaar gewerkt aan een toekomstvisie voor Aalten. Maar liefst 1500 inwoners lieten van zich horen. De Progressieve Partij vindt dat perfect!  Er zijn discussies geweest en streefbeelden opgesteld, er zijn analyses besproken en cijfers uitgewisseld. En er komt een mooi beeld voor de toekomst van de gemeente Aalten naar voren. Een samenvatting uit alle discussie en reacties vanuit de bevolking:
 
Wij zijn een rustige en veilige plattelandsgemeente 
Wij dragen samen bij aan een betrokken samenleving 
Wij zorgen voor onze ouderen en kwetsbaren; wij koesteren onze jeugd
Wij hebben een vitale economie die werkgelegenheid biedt 
Wij beschermen onze natuur, en in alles staan energieneutraliteit en duurzaamheid centraal 
 
Van de Progressieve Partij mogen de inwoners verwachten dat wij de nadruk zullen leggen op de kernwaarden waarom wij in de lokale politiek actief zijn: groen (duurzaam), sociaal en transprant. 
Tijdens onze meedenkavond werd aangegeven dat de visie vrij algemeen is en zeker gevolgd moet worden door uitvoeringsprogramma’s. Precies wat ook de bedoeling is van het raadsprogramma. Wij zijn wel heel content met de meerderheidsopvatting dat bescherming van de natuur, energieneutraliteit en duurzaamheid de richting voor de toekomst is.
 
 

Het kan dus wel: zon op erf uitkomst voor stoppende boeren

21 april 2018 - Zon op Erf is een plan van de tafel Zon van het GEA met als doel leegstand van agrarische bedrijven tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. De schuren worden gesloopt, het asbest gesaneerd en een zonneweide aangelegd. Boerderijen van stoppende agrariërs veranderen op deze manier in zonne-energiecentrales.
 
Doel is stoppende boeren een alternatieve inkomstenbron te geven en verrommeling van het landschap tegen te gaan. Een aantal boerderijen die zijn gestopt of op korte termijn hun bedrijf beëindigen, hebben zich aangemeld voor een pilot. De pilot is door Agem (Achterhoekse groene energiemaatschappij) uitgevoerd. In deze pilot zijn de bedrijven beoordeeld op de bedrijfsmatige haalbaarheid. De pilot is afgerond. De uitkomsten van de pilot laten kansen zien maar ook een aantal drempels, waaronder de lange terugverdientijd, de onzekerheid over subsidieverlening uit de SDE+ en de wijziging van de bestemming.
 
Stimuleringsfonds opgericht
Om vijf demonstratieprojecten te kunnen uitvoeren is er aan de provincie gevraagd om een stimuleringsfonds op te richten. Met de uitvoering van deze vijf demonstratieprojecten wordt ervaring opgedaan met het verder optimaliseren van een zonnepark waardoor er in de toekomst voor de realisatie van grote aantallen parken voor Zon Op Erf geen of weinig aanvullende stimuleringsgelden nodig zijn.
 
De provincie heeft een half miljoen euro subsidie voor vijf projecten die deelnemen aan de proef Zon op Erf, uitgetrokken. De subsidie is per maart 2018 beschikbaar gesteld. Het eerste zonnepark zal naar verwachting medio 2018 operationeel zijn.
 
2 van de 5 projecten gaan meteen van start. Bij agrariër Leon Masselink in Gendringen wordt circa 3.000 vierkante meter schuren en overige opstallen gesloopt en ongeveer 9.500 vierkante meter zonnepanelen geplaatst. Bij Patrick  Schut in Varsselder wordt circa 4.500 vierkante meter opstallen gesloopt en 11.000 vierkante meter zonnepanelen geplaatst.
 

Burgemeester scheert onterecht hele raad over één kam.

6 april - "Bevindingen van een butendieker”, een heel mooi boekje waarin burgemeester Stapelkamp verslag doet van zijn “eerste 100 dagen” als burgemeester van de gemeente Aalten.  De reacties zijn voorspelbaar; de één zal zeggen: “mot dat noo zo?  Bunt dat gin stadse fratsen?” De ander zal  aangeven dat het mooi is dat een burgemeester de dingen bij de naam noemt. Hij maakt nl. in dat geschriftje wat analyses, doet wat waarnemingen en komt ook tot een paar aanbevelingen. Hij is onder de indruk van het naoberschap, van Bredevoort en dat wat er allemaal georganiseerd wordt. Maar hij proefde ook nog een onderling onbehagen tussen Dinxperlo en Aalten. 
Enkele waarnemingen gaan ook over de raad, de werkwijze en de rolopvattingen. Daar zouden we nog eens van gedachten over moeten wisselen. Het is natuurlijk vrij makkelijk om de rol van de raad te beperken als kadersteller en controleur. Maar dan moet vanuit het college ook gevraagd worden om kaders (sterker nog: alternatieven worden aangeboden). Dat werd door het college stelselmatig geweigerd: te lastig. En je kunt wel makkelijk zeggen dat de raad zich niet met uitvoering moet bezighouden, maar in elk geval de ervaring van de Progressieve Partij is, dat sommige dingen in de uitvoering gewoon niet voor elkaar komen. Tot een raadslid een bemiddelende rol speelt. 
Ook een beetje flauw om DE raad  over één kam te scheren. Dat werkt cynisme over DE politiek in de hand. DE raad en DE politiek bestaan niet. Als je pretendeert man en paard te noemen doe dat dan ook en scheer niet iedereen over één kam. Dat doet onrecht aan in elk geval  de stroom van vernieuwingsvoorstellen die de fractie van de Progressieve Partij heeft gedaan, doet en zal blijven doen. Sommige werden  overgenomen, bijvoorbeeld over regionale samenwerking binnen Laborijn. Aan anderen had de meerderheid geen behoefte: bijvoorbeeld voorstellen voor scholing, training, uitbreiding ondersteuning door griffie.  Wij zullen die in de discussie benoemen. We gaan leuke discussies tegemoet. Natuurlijk met het doel het bestuur  èn de rol van de raad te versterken. Be our guest! Wij hebben er zin in! Maar wel feiten graag! En geen makkelijk populisme.
 
 

De uitslag is binnen: hoe nu verder?

31 maart -  De deelnemende partijen hebben voorafgaande aan de verkiezingen een voorlichting gehad over de ervaringen met het raadsprogramma. Ook de burgemeester, die o.m benoemd is vanwege z’n ideeën over bestuurlijke vernieuwing, was daarbij. Inmiddels is in overleg met de nieuwe fractievoorzitters besloten te proberen een raadsprogramma op te stellen. Dat moet een soort routekaart worden naar het eind van deze raadsperiode 2022. En natuurlijk gaat die route verder. Want er staan een paar uitdagingen voor de deur. Vergrijzing,  gas, duurzaamheid, zorg, woningbouw, veiligheid. Er is materiaal en onderzoek genoeg: juist deze week kwamen twee zeer interessante stukken vrij: de toekomstvisie van Aalten (opgesteld samen met inwoners) en de woonvisie van de Achterhoek (opgesteld op basis van meningen van 11.000 Achterhoekers).  En dan nog de verkiezingsprogramma’s. Dinsdag 3 april spreken de fractievoorzitters met een externe procesbegeleider. Die moet zorgen dat er een mooi document voor de toekomst ligt.
Als dat er ligt moet er een college gevormd woprden. Je hoeft geen waarzegger te zijn om te voorspellen dat de twee grootste partijen (CDA en GemeenteBelangen)  een wethouder willen leveren met enige ervaring. Dus niemand zal raar opkijken als dat Ted Kok en Henk Rijks zullen zijn. Daar moet dus iemand –liefst uit de gemeente, zo hebben sommige partijen gezegd- bij, die iets in te brengen heeft. De Progressieve Partij zou het raar vinden als er alleen naar grootte of winnen of verliezen gekeken wordt. Dat stadium zouden we voorbij moeten zijn. De Progressieve Partij heeft natuurlijk met Joop Wikkerink iemand in huis die door z’n werk veel weet van het sociaal domein, veel contacten heeft in Den Haag , en rond bijv. de Participatiewet kind aan huis is bij het Ministerie en de VNG. Zo hebben andere kandidaten weer andere contacten en eigenschappen. Vandaar dat het logisch zou zijn een sollicitatieprocedure naar aanleiding van een profiel vast te stellen. Maar zover is het in Aalten nog niet.
 

Pagina 12 van 133

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates