Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Evenementenvergunningen worden duurder

30 november - Dinsdagavond was het weer tijd voor de raadsvergadering. Omdat er een korte agenda was met maar liefst 1 bespreekstuk, leek het een korte vergadering te worden. Het publiek dacht er kennelijk ook zo over, aangezien de tribune grotendeels leeg bleef. 
Na een kort moment van inkeer werden de eerste punten op de agenda en het vragenuur behandeld. Veel onderwerpen behoorden in de portefeuille van de burgemeester. Hierdoor was hij, zoals we ondertussen van onze burgervader gewend zijn, veel en lang aan het woord. 
Hierna was het tijd voor het eerste en tevens enige bespreekpunt op de agenda; de APV. Er werd een amendement ingediend door GB over het niet verhogen van de leges bij evenementen. Het meerendeel van de partijen, ook wij, ging hier niet in mee. “Een verhoging van de leges tijdens de evenementen gaat de bezoeker gemiddeld 1 cent per biertje meer kosten, dat heb ik er wel voor over” aldus Guido, die hier een mooi betoog over hield. Ook haalde hij het vuurwerkverbod nog even aan en maakte duidelijk dat er juridisch toch echt een verschil zit tussen carbid en knalvuurwerk. Helaas komt er geen vuurwerkverbod, maar gelukkig zagen meerdere partijen wel in dat hier zeker over gediscussieerd moet worden in de toekomst. Ook wil de Progressieve Partij dat er aandacht komt voor rookvrije speelplaatsen en er iets gedaan wordt tegen houtrook, als mensen daar last van hebben.
Het ‘Voorstel tot vaststelling van de derde verzamelwijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalten 2015 (APV) en verhoging van de leges voor evenementenvergunningen’ werd uiteindelijk aangenomen met 14-6. D66 wilde nog dat maatschappelijke organisatie die in moeilijkheden zouden komen door deze verhoging d.m.v. subsidie worden geholpen. Daar wordt naar gekeken bij de nieuwe subsidieverordening, maar de verhoging van 28 naar 50 euro is niet spectaculair.
Hierna werd er nog even gestemd over de hamerstukken en werd de agenda verder afgewerkt. De voorzitter sloeg met de hamer de vergadering ten einde om 20.40 uur, dus was nog even tijd om wat na te drinken met zijn allen in een plaatselijke kroeg. (Esther)
 

Najaarsnota geeft stand van zaken; één voetbalclub in Dinxperlo

30 november - Nog maar net bekomen van de Begrotingsbehandeling, ligt er op 16 november alweer een financieel stuk in de brievenbus: de Najaarsnota. De begroting kijkt op hoofdlijnen vooruit (beleids- en financiële planning), de najaarsnota geeft de tussentijdse stand van zaken en voortgang in het lopende boekjaar aan, net als de voorjaarsnota. En natuurlijk gaat om veel meer dan cijfertjes: het gaat er vooral om om inzichtelijk te krijgen: zijn alle voornemens uitgevoerd, welke beleidswijzigingen zijn er geweest? De Najaarsnota is daarmee vooral een controle-instrument, al wordt uiteraard ook een vooruitblik gegeven. De raadsfracties konden tot 26 november schriftelijk technische vragen over de nota indienen. De inhoudelijke behandeling gebeurt eerst in de RTG (Ronde Tafel gesprek) op 4 december waarna in de Raadsvergadering van 18 december - eventueel gewijzigd door amendementen - de nota door de raad wordt vastgesteld. 
De raad was uitgenodigd om op vrijdagavond 16 november naar de DRU te komen voor een informatiebijeenkomst over het Cultuur en Erfpacht Pact Achterhoek (CEPA). Enkele Aaltense vertegenwoordigers waren aanwezig en werdenbijgepraat over oade achtergronden van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek op 17 november. Aansluitend konden we genieten van het reünie concert van Magic Fish. Zeer de moeite waard!
 
 Op vrijdag 30 november werd bekend dat de stemming over het samengaan van de greunen en de baluwen in Dinxperlo een overduidelijk ja heeft opgeleverd. Het proces richting deze stemming is zeer zorgvuldig verlopen. Een mooi voorbeeld hoe ingespeeld gaat worden op de toekomstige ontwikkelingen.
 
 
 

Komt er een Aaltens Anti Armoede pact?

30 november - Woensdag 21 november was er een bijeenkomst in het gemeentehuis over het gevoerde armoedebeleid. Vertegenwoordigers van allerlei organisaties, ambtenaren en raadsleden waren uitgenodigd. Na het welkom door wethouder Wikkerink gaf de ambtenaar een uitleg van wat er het afgelopen jaar o.a. veranderd is:
•Aansluiting bij het Jeugdsportfonds.
•Kind gerelateerde maatregel, het ophogen van de grens van 110% naar 120% om in aanmerking te komen voor ondersteuning.
•Ondersteuning en advies aan agrariërs.
Daarna kreeg mevr. Corinne van Gaalen van NIBUD het woord. NIBUD heeft een onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van de gemeente Aalten.
Het onderzoek werd gedaan naar diverse groepen inwoners, zoalsb.v. : alleenstaanden met of zonder AOW, alleenstaanden met jonge- of oudere kinderen, echtparen met jonge of oudere kinderen.Onderzocht werd de bijstandsuitkering en ook 110% en 120% van dat niveau, dus vaak de lageren inkomensgroepen of andere uitkeringen. Men gaat bij zo’n onderzoek uit van standaardbedragen voor de kosten, zoals huur, energie, voeding, enz. Dus individueel zal het vaak anders zijn.
Enkele resultaten: er zijn tekorten bij alleenstaanden, jonger dan AOW-leeftijd en ook vooral bij gezinnen met oudere kinderen. Het blijkt dat ook veel gezinnen met 130% van het minimumloon problemen hebben. Dit komt door de zgn. “armoedeval”. Want veel toeslagen vallen dan weg, zodat men uiteindelijk minder overhoudt.
Conclusie: over het algemeen heeft de gemeente Aalten een goed armoedebeleid, maar bepaalde groepen hebben toch wat extra aandacht nodig.
Daarna kreeg de heer Wim Drenth het woord. Hij is voorzitter van de gezamenlijke diaconieën van acht kerken in Aalten. Hij pleitte voor meer samenwerking van allerlei organisaties op het gebied van armoedebestrijding. Hij pleitte voor het vormen van een Anti Armoede Pact. Als eerst actiepunt is het op papier zetten wie wat doet op het gebied van armoede.
 

Stellingen over de centrumvisie van Dinxperlo

18 november 2018 - Tijdens de meedenkavond in het Kulturhus te Dinxperlo werd gediscussieerd over stellingen. Hieronder zijn ze opgenomen. 

1. ER MOET TEMPO IN HET PROCES ZITTEN. OVER EEN JAAR MOET DE GEMEENTERAAD OVER DE VISIE EEN BESLUIT NEMEN.(dat heeft als consequentie ook: afspraken nakomen, aanwezig zijn op bijeenkomsten, niet gekomen, beurt voorbij laten gaan)

2. DE VISIE MOET IN EENVOUDIGE TAAL EN ZO BEELDEND MOGELIJK MET VOORBEELDSCHETSEN. (de ervaring is (Slingeplas!) dat  visies vaak te algemeen zijn en mensen pas in beweging komen als het concreet wordt; hoe kunnen we dit tacklen: beeldverhalen?  Filmpjes? 

3. DUITSERS ZIJN DE BELANGRIJKSTE BEZOEKERS; DIE MOETEN WE OP VRIJDAG ZO LANG MOGELIJK VASTHOUDEN (dit gaat over de 3000 marktbezoekers; zijn die bereid naar het nabijliggende centrum te gaan, wat moet daar voor gebeuren, kan de horeca erop inspelen, is het thema GRENS (toerisme) van belang)

4. WE MOETEN ACCEPTEREN DAT HET WINKEL BESTAND KLEINER WORDT. BRANCHEVERVAGING TREEDT OP. ER ZULLEN MEER ANDERE FUNCTIES NAAR HET CENTRUM MOETEN WORDEN GEHAALD (dit gaat over andere functies dan winkels in het centrum. Hoe kunnen die en activiteiten het centrum, het dorp toch levendig houden. Denk ook aan beachvolleybal, muziek, horecaplein enz.)

5. DE VISIE MOET ALLEEN MAAR GAAN OVER  HET WINKELEN IN DINXPERLO CENTRUM INCLUSIEF DE PLAATS VAN DE SUPERMARKTEN
(Hier zal wel iedereen nee tegen zeggen, maar wat dan wel? Welke onderwerpen moeten in de visie komen: winkelen, wonen, verblijven, activiteiten,  “pareltjes”(verbindingsroutes). 
6.HET GEVAAR IS GROOT DAT DE DISCUSSIE OVER DE SUPERMARKT EEN EMOTIONEEL-POLITIEKE DISCUSSIE WORDT. DAAROM MOET EN WE UITGAAN VAN GELIJKE FEITEN
(wat is nu waar en niet waar: komen er nu 3 of 13 vrachtwagens per dag; staan er nu 80 of 50 auto’s, is een combi Aldi-Jumbo werkelijk nodig voor voorbestaan van beide, hoe groot is de koopkrachtafvloeiing naar buurtdorpen nu werkelijk).
Wilt u iets kwijt over deze stellingen: mail naar de fractie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel raad remt ambities duurzaamheid

11 november- Op 6 november was het dan zover. Na alle voorbereidingen stond de Begroting en het Uitvoeringsprogramma op de agenda van de raad. Het college van B&W komt met een voorstel en de politieke partijen proberen met moties en amendementen sommige posten en voornemens bij te sturen in de door hen gewenste richting. Maar liefst 17 amendementen en 9 moties werden er ingediend en er werd over sommige onderwerpen flink gediscussieerd. De vergadering duurde dan ook bijna vijf uur, van 19:00 tot iets voor 24:00. 
Over duurzaamheid en klimaatbeleid werden ook diverse moties en amendementen ingediend. VVD, CDA en GB wilden niet een energieneutrale gemeente in 2030, maar een  energieneutrale regio (aangenomen). Dat lijkt een afzwakking van het eigen raadsprogramma. Immers daarin staat  dat -onafhankelijk van de prestaties van de Regio- de gemeente Aalten in 2030 energieneutraal wil zijn.   HMV wilde geen warmteplan (verworpen), PP wilde meer duurzaamheid, dit centraal stellen in de omgevingsvisie en meer aandacht voor de lage inkomens in de energietransitie, maar trok de betreffende moties in na toezegging van de wethouder dat hier aan gewerkt werd / zou worden.
De grote variatie in de samenstelling van de indieners van de moties en amendementen laat zien dat er van een traditionele, starre coalitie versus oppositie situatie geen sprake meer is. Per onderwerp wordt er gekeken welke collega-partij mee wil doen. Dit hoort bij het nieuwe werken dat met het gezamenlijke raadsprogramma is ingezet. Het is af en toe nog wennen, maar het wordt er in elke geval spannender van.   Aan het einde van de bijeenkomst zwaaide nestor Meerdink, de gemeentesecretaris Jan Nobel uit.
 

Supermarkt beheerst discussie centrumvisie

17 november - Donderdagavond 15 november organiseerde de fractie van de Progressieve Partij in het Kulturhus in Dinxperlo een meedenkavond om terugkoppeling te geven op een centrumvisie voor Dinxperlo. Afgelopen zomer op een terrasavond in Dinxperlo hebben veel mensen ideeën geopperd en op- en aanmerkingen gemaakt over het centrum, de supermarkten en de parkeerproblemen aldaar. Guido heeft de afgelopen maanden veel informatie verzameld, mensen gesproken en gewerkt aan een idee voor de toekomst, die in december aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Deze inventarisatie van opmerkingen en ideeën werd op deze avond eerst voorgelegd aan de mensen die deze zomer input leverden. Er waren meer dan 40 personen aanwezig. Dat betekende een volle zaal. Guido stelde de fractie voor en liet aan de hand van een power point presentatie zien wat er aan informatie was verzameld en wat er in de tussentijd was gebeurd. Zo is er bijvoorbeeld tijdens de raadsvergadering op 6 november , waar de begroting is behandeld, besloten dat de supermarktvisie van 2015 is opgeschort en dat er eerst een nieuwe totaal-visie wordt opgesteld voordat er ergens een steen wordt gelegd. 
Daarna werd er een korte uiteenzetting verzorgd door G. Sluiskes, oud medewerker van MKB Nederland, over detailhandel en retail in de centra en een kijk op het koopgedrag van de huidige consument. Sluiskes hamerde op het belang van vitale centra met horeca, groen en mooie winkelpanden. Dit om de consument te verleiden naar de centra te komen i.p.v. via internet dingen te bestellen.
Tot slot werden de vier panelleden, die bereid waren om aan deze avond mee te werken, voorgesteld. Het panel bestond uitde heren Bernd Jan Klein Entink (o.a. IODUS), Henk Jan Freriks (marktmanager Dinxperlo en Winterswijk) en de dames Jeanet Hallen en Wendy Plucker.
Er werden zes stellingen gepresenteerd, die eerst door het panel en daarna door de zaal werden besproken. Bert Weevers maakte daarvan aantekeningen, die aan het eind kort werden doorgenomen. Als alles volgens plan verloopt, wordt het definitieve rapport in de raadsvergadering van december aan de raads- en collegeleden aangeboden. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.
Zie ook het verslag in Dinxpers Nieuws: www.dinxpersnieuws.nl
 

Kom naar de bijeenkomst over het centrum van Dinxperlo

Dinxperlo, 4 november –Donderdag 15 november is er in het Kulturhus in Dinxperlo een bijeenkomst van De Progressieve Partij. Tijdens deze bijeenkomst geeft de PP een terugkoppeling van de ideeën die op 15 augustus tijdens de terrasavond over het centrum van Dinxperlo zijn aangedragen. Naar aanleiding vandeze ideeën en daarna gevoerde gesprekken hierover, heeft de Progressieve Partij een concept-rapport opgesteld. Het is de bedoeling dat dit rapport het begin is van een brede visie op het centrum van Dinxperlo. Het rapport wordt ongeveer een week voor de 15e per e-mail rondgestuurd aan de deelnemers die hun gegevens hebben achtergelaten op 15 augustus. Heeft u uw adres niet achtergelaten en wilt u het rapport  wel ontvangen, stuur dan een mail naar de fractie.  Wij zorgen ervoor dat u het alsnog voor de 15e ontvangt.Het definitieve rapport wordt door de Progressieve Partij aangeboden aan de Gemeenteraad en het college tijdens de gemeenteraadsvergadering van december.
De avond begint om 20.00 uur inhet Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6/ Terborgseweg 3 n Dinxperlo. Wij willen tijdens deze avond samen met u een aantal stellingen, die wij op ons rapport hebben gebaseerd, door nemen.  De avond is ook bedoeld om eventuele aanvullingen door te geven. Dit mag ook per mail tot 23 november. Koffie en thee zijn gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
 
 

Pagina 11 van 139

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates