Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Laborijn-werkgroep moet nodig van de grond komen

23 juni - Tijdens de raadvergadering nam PP-raadslid Esther Diepenbroek de situatie bij Laborijn door.  In het leerwerkcentrum van Laborijn worden mensen met een participatiewet-uitkering 2 à 3 dagen per week begeleid. Dit duurt zo’n 3 maanden. Doel hiervan is uit te zoeken wat de capaciteiten zijn van mensen en in welk vakgebied deze het beste ingezet kunnen worden. 
Wij gaan ervan uit dat dit geldt voor mensen zonder diploma’s, of voor mensen die met hun behaalde diploma’s niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Voor mensen met een duidelijke opleiding zou meteen de bemiddeling naar werk ingezet moeten worden. Zoals ik de vorige keer al aangaf: niet denken in problemen maar kijken in kansen!
Wij kunnen instemmen met maximaal 3 maanden met behoud van uitkering MITS dit een leer-situatie is. Het werken-zonder-loon zit nog vers in het geheugen en we willen absoluut de situatie bloemenvouwers 2.0 voorkomen.
 
Toch constateren wij nog wel wat zorgpunten. Allereerst wordt het moeilijker om mensen met een oude sw-indicatie gedetacheerd te krijgen bij werkgevers. Dit heeft te maken met de capaciteiten van de mensen en de eisen die op de arbeidsmarkt gesteld worden. Door de invoering van de P-wet zien we ook dat het aandeel van mensen met een arbeidsbeperking in de bijstand toeneemt. Ook zien we dat ouderen langer in de bijstand blijven. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk tot andere werkvormen leiden. Misschien ook tot combinaties met dagbesteding. Onze waarschuwing is: pas maatwerk toe en scheer niet alle klanten van Laborijn over 1 kam. 
 
De financiën, en dan vooral de budgetten die vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden, zijn al jaren te krap. DE VNG pleit al jaren voor een verhoging van het macrobudget waaruit de uitkeringen betaald moeten worden. Maar ook pleit zei voor een lager en reëler tempo waarin de vergoeding voor de oude WSW wordt afgebouwd. Dat alles maakt dat ook voor Laborijn en voor Aalten de tekorten kunnen oplopen. Die poets je niet weg door meer opbrengsten per SW-medewerker of verhoogde uitstroom. Wij willen daarom het AB ook meegeven zeer omzichtig te werk te gaan bij de plannen voor personeelsuitbreiding.
 
 

Jaarlijkse fietstocht SAAP door mooi Lintelo

23 juni - De jaarlijkse fietstocht vanuit SAAP (Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) werd dit keer verzorgd door Lintelo (we gaan elk jaar naar een andere buurtschap) en wel op donderdag 21 juni.  Aanwezig: vertegenwoordigers van andere buurtschappen, logiesverstrekkende bedrijven, WAP,  een ambtenaar, een wethouder, 2 raadsleden en 2 fractievolgers. We bekeken interessante projecten. Bijv. “Lintelo in het groen”, mooie doordachte aanplant van erven , vaak met inheemse soorten en enigszins nostalgisch vorm gegeven. Wel is er veel schade aangericht door engerlingen. Natuurlijk verscheidene bloemranden. Volgens Frans ter Bogt huizen in de omgeving Navisweg zeker twee patrijzenkoppels.  Even een kijkje bij  Spieker (waar een weedplantage gevonden werd), met uitleg wat Lintelo’s Belang daar nu mee moet. Na een overheerlijke tussenstop met eigen “zachtfruit”-gebak  en koffie de andere kant van Lintelo: prachtige omgeving van Leemhorstdijk/Seinsdijk  en omgeving Bombèke. Hier een aantal opvallende “overnames” van boeren die moesten stoppen vanwege gebrek aan opvolging. Dat wordt ook door Lintelo’s Belang als een uitdaging gezien. Hoewel de prijs per ha al bijna is opgelopen tot € 70.000,-- Als laatste even een stop bij de Tuunterweg bij de spoorwegovergang waar het noodlottige ongeval heeft plaatsgevonden. Men wil de overgang toch wel graag voor fietsers, voetgangers, ruiters openhouden. Niet voor auto’s. Terug in ’t Kulturhus te Lintelo kregen alle aanwezigen nog een fraai uitgevoerd projectenoverzicht. En dat allemaal voor de 10.000 jaarlijkse subsidie van de gemeente!
 
 
 

Meedenkavond over “Brandbrief van Bruil” op 28 juni

16 juni -“Als gezinsbedrijven moeten stoppen werkt dit megastallen in de hand,” is de onheilspellende laatste zin uit een open brief die een stuk of 10 prominenten schreven aan landbouwminister Carola Schouten. Onder hen Bennie Jolink en prof. Willem Bruil, oud raadslid te Aalten. Zij betogen dat minimaal 800 gezinsbedrijven het loodje dreigen te leggen door de aangescherpte fosfaatwetgeving.  Veel van deze bedrijven hebben extra geïnvesteerd in milieuverantwoorde uitbreidingen van stallen. Daartoe aangezet door fiscale maatregelen en afschaffing van het melkquotum. Door strenger wordende fosfaatregels kunnen ze de uitbreidingen niet meer financieren door meer koeien te houden. De briefschrijvers pleiten voor “overgangsmaatregelen”; als deze bedrijven moeten stoppen of failliet gaan, dreigt er verdergaande schaalvergroting.
Op donderdag 28 juni organiseert de Progressieve Partij een “meedenkavond” over o.a. deze brief met Willem Bruil in de Wiekenzaal van Partycentrum ’t Noorden te Aalten.
 
  
 

Samenwerking in de regio Achterhoek: deurgaon!

16 juni - Dinsdag gaf de raad een klap op de nieuwe samenwerkingsstructuur van de Regio Achterhoek. De samenwerking in de regio Achterhoek. Al veel over gesproken. Al veel voorbereid, we moeten een keer beginnen. Maar wij willen wel een paar dingen in de gaten houden. Dat kan via die op te richten Achterhoekraad, waar onze fractie dan met één persoon met drie stemmen in kan gaan zitten:
1.Waar zijn de Achterhoekse burgers in dit voorstel. Die worden vertegenwoordigd via de Achterhoek raad. Wij zouden deze raad de opdracht willen meegeven: zoek die burgers op met themadagen, regiobijeenkomst, omnibusenquêtes. Wij stellen voor dat de Aaltense raadafgevaardigden ook een werkgroep op zich vormen allereerst om de inbreng te stroomlijnen  maar maar ook om voorstellen te doen de burgerbetrokkenheid vorm te geven. Democratische legitimatie is altijd een pijnpunt binnen GR’s geweest. Er komt nu een Achterhoek raad tussen, dat is wat, maar het kan beter.
2.Wie betaalt bepaalt. Dat lijkt nu niet zo te zijn. De burger betaalt, maar het bedrijf bepaalt. In de komende twee jaar willen wij dat de kostenverdeling (ook van de organisatie) evenwichtiger verdeeld wordt tussen de drie O’s. Kostenbescheidenheid ook in PR en bijeenkomsten staat voorop.
3.Thematafels.  De Achterhoek raad bepaalt samen met de Board de inhoudelijke koers. Dat betekent dat ook de inrichting van de thematafels  onderwerp moet zijn in de Achterhoek raad. Als zorg, sociaal domein, armoede e.d. onder PohO sociaal blijft vallen dan willen wij in elk geval dat de onderwerpen energietransitie, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw in de thematafels ingeschoven worden.
4.Samenstelling Board. De benoeming door de Achterhoek raad van de boardleden is een wassen neus.  Slikken of stikken. Dus daarom willen wij nu al kwijt dat we liever  echte ondernemers, zorgprofessionals en onderwijsmensen in de board hebben dan representanten van organisaties als VNO/NCW of MKB Nederland. En met alle (neven-)functies bekend en openbaar gemaakt, net als gekozen vertegenwoordigers.
5.Terugkoppeling naar de raad. Wij willen snel duidelijkheid over wie er namens Aalten in de Achterhoek raad komen, deze club ook bij elkaar hebben om over bovenstaande punten inbreng te leveren. Een soort raadwerkgroep à la de werkgroep Laborijn. 
Conclusie: Dit voorstel is een begin van de structurele samenwerking. We zijn er nog niet en we willen de komende twee jaar gebruiken om al werkende weg de inhoud van de samenwerking te versterken, de burgers erbij te betrekken en de lasten  eerlijker te verdelen. 
 

College van CDA, VVD en PP: namen nog niet bekend

16 juni -  Op dinsdag 12 juni heben de formatuers verslag gedaan. Zij komen tot de conclusie dat het mogelijk is een college te vormen met wethouders vanuit CDA, VVD en de Progressieve Partij. Hieronder hun letterlijk verslag. 
1.Op woensdag 6 juni zijn er gesprekken gevoerd tussen de twee formateurs, de fractievoorzitters van de formerende fracties en drie beoogde wethouders. Er werd overeenstemming bereikt over de werkwijze en globale verdeling van de portefeuilles.
2.Op  woensdagavond 6 juni hebben de formateurs een gesprek gevoerd met de drie fracties gezamenlijk. Het uitgangspunt is en blijft het vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 dat als leidraad zal dienen voor de toekomstige collegeperiode. Hier zijn de 3 partijen het unaniem over eens. Tevens hebben de deelnemende fracties hun wensen op tafel gelegd. Hierbij is benadrukt dat elke fractie wel wensen heeft maar geen breekpunten.
3.Op vragen van de formateurs heeft de CDA-fractie na intern overleg aangegeven om meerdere redenen een tweede wethouder te willen leveren van 0,5fte. De VVD en PP kunnen hier vanwege de ambities van het raadsprogramma, de verdeling van de portefeuilles, de zetelverhoudingen tussen de collegepartijen en de gewenste doorstroming mee instemmen; de VVD heeft aangegeven dat bij een eventueel tussentijds vertrek van een collegelid de verdeling dan weer besproken moet worden
4.Van het gesprek tussen de fracties is een beknopt verslag gemaakt, dat ter inzage komt. Tevens hebben de fracties procesafspraken gemaakt over de wijze van samenwerken en communicatie. Daarbij is het van belang dat de fracties hechten aan open communicatie in een vroegtijdig stadium met raad en bevolking.
5.Op donderdag 7 juni hebben de formateurs gesproken met de tweede kandidaat van het CDA. Ook hiermee werd overeenstemming bereikt over de werkwijze, de werkafspraken en de beoogde portefeuilleverdeling.
6.Op vrijdag 8 juni zijn de procesafspraken die twee leden van de formerende fracties hebben opgesteld toegestuurd. Na kennisneming van alle stukken hebben enkele fracties nog enige opmerkingen gemaakt die in het verslag zijn opgenomen en aangegeven dat zij alle drie met volle overtuiging de uitvoering van het raadsprogramma in handen leggen van de beoogde vier kandidaat wethouders. Afgesproken is dat de namen van de kandidaten pas genoemd worden als de externe screening is voltooid.
7. 6.De formateurs komen tot de conclusie dat, na screening van de kandidaten, zo mogelijk tjdens de reguliere raadsvergadering van 3 juli  de benoeming van de wethouders kan plaatsvinden of zoveel eerder als mogelijk in verband met de screeningsprocedure. Het College zal bestaan uit 1,5 fte vanuit het CDA, 1 fte vanuit VVD en 1 fte vanuit de Progressieve Partij. Gezien de gesprekken en afspraken hebben wij er alle vertrouwen in dat de beoogde wethouders in staat en bereid zijn op een goede wijze uitvoering te geven aan  het door allen onderschreven raadsprogramma.
Op advies van de burgemeester kunnen wij nog niet met de namen van de beoogde kandidaten naar buiten komen voordat de externe screening is afgerond.
 

Praktische problemen bepalen Euregionaal samenwerken.

10 juni - Vrijdag organiseerde de Koppelkerk een “Meet up Grensoverschrijdende samenwerking”.  Er waren een viertal interessante gasten met praktijkervaringen. Tom Lamers (nu nog werkzaam bij de gemeente Aalten maar straks adjunct directeur-bestuurder bij de Euregio gaf in vogelvlucht het ontstaan van de Euregio (waarvan  Achterhoek en Kreis Borken ook deel uit maken) weer. De Euregio is in 1958 opgericht door Alfred Mozer. Hij was er van overtuigd dat duurzame vrede alleen bereikt kon worden door samenwerking en contacten op cultureel en economisch gebied. Volgens Tom is  samenwerking een must. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. De aandacht van de overheden is wisselend. De praktische en juridische hobbels zijn groot. Een leuk initiatief is de oprichting van Grenzhoppers. Een netwerk van inmiddels 250 professionals, bedrijven, onderwijsmensen die de praktische samenwerking verder willen brengen. Eén van hen is Marcel Teunissen, werkzaam bij de gemeente Winterswijk. Hij heeft tot taak de economische samenwerking te stimuleren. Zo vertelt hij bevlogen over het Lora-netwerk, waarbij via kleine, energiezuinige sensoren talloze “handelingen en metingen op afstand”verricht kunnen worden. Nederlandse bedrijven werken hierin samen met de Fachhochschule in Bocholt; studenten testen nieuwe toepassingen, bedrijven nemen ze over. Zo wordt in Bocholt de straatverlichting via dit netwerk bediend en in Winterswijk is een proef met afvalbakken gestart. ROVA/gemeente krijgt een seintje als ze vol zijn. De schooldecaan van de Westfälische Fachhochschule Martin Mass was aanwezig om ook de mogelijkheden van deze Hogeschool, Universiteit die opleidt in bachelor en masterniveau (ingenieur) toe te licht. Groot discussiepunt werd die avond: waarom gaan er zo weinig jongeren uit Nederland daarheen. Welgeteld op dit moment één., Tycho Geurkink uit Winterswijk. Hij kreeg een applaus voor zijn doorzettingsvermogen. Hij schetste zijn zoektocht naar zijn plek. Hij studeert Betriebswirtschaft. 
 

Progressieve Partij aan de onderhandelingstafel

Verrassing, verbazing en verbijstering alom na afloop van het debat over de verklaring van de twee formateurs. Zie  https://www.aalten.nl/in-de-gemeente/nieuwsberichten_42611/item/formatie-tussen-cda-vvd-en-gemeentebelangen-mislukt_74575.html

De conclusie was dat de formerende partijen er niet uit kwamen en dat de twee opties die de informateur voorstelde niet haalbaar bleken. Vervolgens gaf Alex Walter (GB) zijn formatie opdracht terug. Het CDA stelde voor om alleen de formatiekar verder te trekken en  van de zijde van GB werd voorgesteld om een onafhankelijke formateur aan het werk te zetten. Na enkele schorsingen werd de raad in meerderheid het eens  om Martin veldhuizen en Joop Wikkerink een college te laten formeren bestaande uit de grootst mogelijke meerderheid na de gesneuvelde opties 1 en 2 van de informateur. Iedereen kan rekenen. Dat wordt dus een formatie vaneen college van CDA, VVD en PP. We moesten die avond snel schakelen, ook wel even nadenken en schorsen. Maar als je gevraagd wordt zo’n kans te benutten, kun je niet weigeren.

https://www.aaltensnieuws.nl/nieuws/algemeen/211566/formatie-nieuwe-college-
aalten-is-mislukt-

https://www.aaltenvooruit.nl/nieuws/algemeen/444940/formatie-vorming-college
-in-aalten-mislukt-nieuwe-formateurs-gaan-aan-de-slag-

https://www.gelderlander.nl/aalten/pp-met-vvd-en-cda-aan-zet-in-aalten~a80b2
c04/

foto: Leo vd Linde, Aalten

Pagina 11 van 135

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates