Fonds lage inkomens vooralsnog geblokkeerd

Bert Weevers, 3 november 2022

De beste energiebesparing is gèèn energie gebruiken. Daarvoor zijn goed geisoleerde woningen een must. Veel mensen met lage inkomens kunnen de noodzakelijke maatregelen niet betalen. Er zijn landelijke regelingen met verschillende voorwaarden. De groep minimum-inkomens met een eigen huis komt vaak op het eind te kort. Daarom diende Progressieve Partij een motie in waarin het college gevraagd werd een regeling uit te werken om mensen met een minimum inkomen te helpen met de noodzakelijke investeringen. Onbegrijpelijk dat vooral de rechtse partijen hier niet in mee willen. We hebben de motie ingetrokken en kijken of we nu via het uitwerkingsplan Duurzaamheid alsnog de mensen met de minimum inkomens kunnen helpen.
De tekst van de motie met toelichting staan hieronder.

De gemeenteraad van Aalten,

Constaterende dat:

  • De gemeente op 25 oktober het Plan van aanpak energiearmoede heeft vastgesteld
  • Tijdens de behandeling van dit Plan de wethouder toegezegd heeft met een nota te komen met structurele maatregelen om de energielasten van onze inwoners naar beneden te krijgen;
  • De raad in de vergadering van 2 november 2021 in een breed aangenomen motie heeft gevraagd om extra steun voor verduurzamingsinvesteringen door lage inkomens;
  • Het Rijk in de komende drie jaar ca 500.000,- per jaar voor klimaatbeleid aan onze gemeente gaat uitkeren;

Overwegende dat:

  • In Aalten relatief veel woningen in particulier, eigen bezit zijn;
  • Vooral lage en lage middenkomens de dupe zijn van stijgende energieprijzen;
  • De huidige steunregelingen zoals ISDE, de landelijke energiebespaarlening en de Aaltense duurzaamheidslening dikwijls voor lage inkomens nog onvoldoende zijn om hun woning grondig energetisch te verbeteren;
  • Diverse gemeenten, waaronder Zutphen, al een aanvullende lokale subsidie of fonds in het leven hebben geroepen om hen het laatste steuntje in de rug te geven;

Verzoekt het college:

  • met een voorstel te komen voor een Investeringsfonds voor lage inkomens waarbij ook financiële middelen beschikbaar worden gesteld;
  • In het toegezegde Plan van aanpak Stucturele Energiebesparing de subsidie en/of leningfaciliteit uit te werken en de omvang van het fonds te bepalen.

Fractie Progressieve Partij
Bert Weevers

Toelichting
Energie-armoede is vooral een probleem voor huishoudens die niet in staat zijn om de energielasten flink terug te brengen. Een samenhangend pakket met drastische energiebesparende maatregelen (isolatie, (drie-)dubbelglas, kierdichting, ventilatie, warmteopwekking, PV) vergt een grote investering. Zonder eigen geld moet dit volledig extern gefinancierd worden, door subsidies en leningen. Rente en aflossing op commerciële leningen zijn vaak hoger dan de energielasten-besparing. En dikwijls komen lage inkomens zelfs niet voor een lening in aanmerking. Ook de drempels voor een SvN-duurzaamheidslening zijn hoog.
Er moet derhalve voor inwoners altijd een financieel maatwerkadvies opgesteld worden, waarbij met slimme stapeling van subsidies en leningen (ook hypothecaire en verzilverlening niet te vergeten) een haalbare ‘businesscase’ gezocht wordt. Deze financiële advisering komt ongetwijfeld terug in het door de wethouder toegezegde Structurele Plan van Aanpak.

Het door ons voorgestelde Investeringsfonds is bedoeld als het laatste potje waarmee de businesscase sluitend gemaakt kan worden. Voor de een is dat een (renteloze?) lening, voor de ander een subsidie en voor een derde een combinatie van beide. Waarschijnlijk moet het om substantiële bedragen gaan, bijv een extra subsidie van 5000,- en een lening van 10.000,- per woning. We denken aan een start-omvang van dit Investeringsfonds van 200.000,- in 2023. Daar een deel in de vorm van leningen kan worden verstrekt is er sprake van een deels revolverend fonds, waardoor in latere jaren de vulling van dit fonds waarschijnlijk beperkt kan worden.

De doelgroep van dit investeringsfonds wordt via twee criteria begrensd: het inkomen van het betreffende huishouden en de energieprestatie van de woning. Ons idee is om de inkomensgrens op 150% van het sociaal minimum te leggen. Hiermee wordt de regeling ook voor lage middeninkomens beschikbaar. De energieprestatie-grens kan gebaseerd worden op het label (bijv slechter dan C) en indien dat niet aanwezig is op het bouwjaar (bijv ouder dan 1980). Het voorstellen van de definitieve criteria laten we over aan het college; hierbij zal ook inzicht in de aantallen waar het om meespelen.

Met dit investeringsfonds laten we zien dat we het energie-armoede-problemen serieus willen oplossen. Bijkomend voordeel is dat met zo’n fonds ook straks de WarmteTransitie tot een succes gemaakt kan worden.


Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *