Meer sociale huurwoningen!

Bert Weevers, 5 maart 2023

Fors meer sociale huurwoningen. Dat is de enige mogelijkheid om betaalbaar te kunnen wonen. Doorstroming naar koopwoningen is met de huidige prijzen voor mensen met een minimum inkomen geen optie. Daarom dienden de Progressieve Partij samen met de ChristenUnie een motie in. De anderen partijen wilden zich niet inzetten voor meer sociale huurwoningen. CU en wij hebben de taken verdeeld; wij zijn eerste indiener van de motie en Tobias Holtman leest de motivatie voor. Hieronder zijn verhaal:

“Nederland verkeert momenteel in verschillende crises. Stikstof, asiel, klimaat en een wooncrisis. In de afgelopen periode hebben diverse demonstraties plaatsgevonden. De meest recente was afgelopen weekend in Amsterdam voor het recht op betaalbaar wonen.

Deze crises houden met elkaar verband. Niets voor niets heeft het kabinet afspraken gemaakt met de provincies om maar liefst 900.000 woningen te realiseren voor de periode tot en met 2030. Minister De Jonge heeft hierover gezegd: “We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. Dit vraagt een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder – van overheden, corporaties en marktpartijen. Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen, want het tekort aan woningen is enorm.”

Voor Gelderland gaat het om 100.000 woningen, voor de Achterhoek 11.500 en op basis van de regionale woonagenda wil Aalten een bijdrage leveren door ruim 1000 woningen te realiseren.

Iedereen weet dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Nederland. Dus niet alleen aan woningen, maar aan betaalbare woningen. De opzet is dat in Nederland tot 2030 een kwart miljoen sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden.

De voorliggende regionale woonagenda gaat uit van een verdeelsleutel. Volgens deze sleutel moet 28% sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Maar voorzitter, dat is nu net het probleem. Door uit te gaan van dit percentage, komt voor een grote doelgroep het bereik van een betaalbare woning nog niet in zicht.

Het gaat om jongeren die graag op zichzelf willen wonen, alleenstaanden, mensen in scheiding of andere problematiek, statushouders en mensen met een smalle beurs. Het lukt hen niet om een woning te bemachtigen. Momenteel wordt via de website van Woonplaats in de gemeente Aalten slechts één woning aangeboden. Eén woning!

Het is de taak van de overheid om te zorgen voor huisvesting. De Grondwet zegt dit, maar ook de gemeente Aalten schrijft dit in de prestatieafspraken. Op dit moment is de verdeling zo dat slechts 18% van de woningen het segment sociale huur is. Door uit te gaan van 28% worden simpelweg niet voldoende woningen in dat segment gerealiseerd. Er worden weliswaar nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd, maar dat is bij lange na niet genoeg om te voorzien in de behoefte die er is. Er wordt wel eens geschermd dat De Woonplaats, onze woningcorporatie, niet over voldoende middelen zou beschikken. Dat gerucht helpen we graag de wereld uit. De Woonplaats heeft namelijk in het jaarverslag staan: “de jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van 360,5 miljoen. In de begroting 2021 was een positief resultaat van 22 miljoen euro voorzien” einde citaat. En verderop in dat stuk staat: “de meerjarenbegroting 2022-2026 laat een redelijk stabiel verloop zien, waarbij het jaarresultaten gemiddeld rond de 22 miljoen euro uitkomt”. Ofwel, er zijn middelen genoeg.

Voorzitter, het is goed dat in regionaal verband afspraken worden gemaakt over het realiseren van nieuwe woningen. Echter, door 28% sociale huurwoningen te realiseren wordt groot onrecht gedaan aan de vele woningenzoekenden voor wie een koopwoning niet haalbaar is en genoodzaakt zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. En wat willen zij? een betaalbare woning. Dat moet veranderen. Dat is een kwestie van politieke keuzes. Keuzes die wijzelf kunnen maken. Moeten maken. Nu, op dit moment. Als we dit niet realiseren, laten we een hoop mensen in onze gemeente de kou staan.

Namens de fracties van de PP en de ChristenUnie,


Zoals te verwachten ontraadde de wethouder deze motie. Met een ‘wirwar aan argumenten’ zoals ik het noemde in de tweede termijn.

Waar het om gaat:
De helft van onze inwoners hoort qua inkomen tot de doelgroep van de woningcorporaties. 18% van de Aaltense woningvoorraad is sociale huur. Een enorm tekort dus. Niet voor niets zijn er nu zulke lange wachtlijsten. De landelijke richtlijn is 30% sociaal……

De helft van de Aaltense huishoudens verdient te weinig voor een hypotheek van 2 ton. Koopwoningen onder dat bedrag zijn er vrijwel niet, doorstromen kan dus ook niet. Dus: de enige mogelijkheid voor lagere inkomens en starters om betaalbaar en goed te wonen is sociale huur!

In de opgaven van de regio-gemeenten zit 40% vrije ruimte. Die kan prima ingezet worden voor meer sociale woningbouw. En dat is hard nodig om tot een evenwichtig nieuwbouwprogramma en een evenwichtige woningvoorraad te komen. Nu dreigt er in verhouding tot de inkomensverdeling veel te duur gebouwd te worden.

Daarom hebben we samen met CU in een motie gevraagd om fors meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Hoewel elke partij zei betaalbaarheid en sociale huur belangrijk te vinden stemden alle andere partijen echter tegen……

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. De provincie heeft een forse stem in de woningbouwopgave. Let dus vooral op die partijen die fors meer willen inzetten op de sociale huur


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *