Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Het snel veranderende landschap van het sociale domein

20 oktober - Na een gemeentesecretaris, een burgemeester is het nu de beurt aan een ex-wethouder voor de derde avond in de workshopserie "Gemeentepolitiek" .De inleider  op de derde avond is Henk Kok, voormalig wethoudervan o.a. Aalten en Arnhem. 
Henk kwam in 1982 in de gemeenteraad van Aalten voor een voorloper van de Progressieve Partij. Hij was in Aalten wethouder in verschillende periodes met in de portefeuille o.a. verkeer, milieu en welzijn. Tot 2010 was Henk wethouder in Winterswijk o.a. op het sociale terrein. Vanaf 2010-2015 had hij een zware klus in Arnhem als wethouder van GroenLinks met o.a. de WMO, maatschappelijke opvang en duurzaamheid in zijn portefeuille. Henk heeft Nederlands gestudeerd en was voor zijn politieke beroepscarrière leraar Nederlands bij Schaersvoorde te Aalten.
 
Henk neemt ons mee door het zgn. sociale domein. Niets verandert zo snel als het sociale domein. De drie grote wetgevingstrajecten op het gebied van zorg, jeugd en werk zijn afgerond. De afgelopen jaren met heel veel gesteggel over geld,  systemen, bevoegdheden.  Denk aan acties in de zorg, sociale werkvoorziening en het maatschappelijke ongenoegen over de salarisstructuur.  Gemeenten zijn nu meer dan ooit verantwoordelijk. Nog even en 70-75% van de gemeentebegroting wordt ingenomen door jeugdzorg, participatiewet, wet maatschappelijke ondersteuning en nieuwe welzijnswet. 
Alles gericht op het zelfredzaam maken en houden van mensen, ook al hebben ze een zetje in de rug nodig. Een constante spanning tussen “eigen kracht”, “mantelzorg” en zorgbehoefte en kwaliteit van leven. Zeker met het oog op de vergrijzing en ontgroening.
Maar door mensen en medewerkers wordt deze gedwongen “zelfredzaamheid” vaak ervaren als een gevolg van ridicule bezuinigingen . Hoe houden we de zorg betaalbaar en het leven leefbaar? Veel wordt geregeld via landelijke wetgeving, maar ook lokaal zijn accenten en keuzes mogelijk.
Vanaf nú gaan we de gevolgen op lokaal niveau merken. Waarin kan een gemeente zich onderscheiden en sterk maken? 
Woensdag 26 oktober, Kulturhus Dinxperlo, 19.30 uur, toegang gratis
 
 

Ambulances in gemeente vaker te laat bij spoedritten

20 oktober - Dinsdag stelde de fractie van de Progressieve Partij vragen over de aanrijtijden van de ambulances (ook de ChristenUnie stipte dit onderwerp aan). Diezelfde dag waren de cijfers over de uitruktijden van de ambulance naar buiten gekomen. Daar scoorde Aalten toch wel heel erg slecht. 24% van de spoedritten (32 van de 103 spoedritten was te laat). Dat is het hoogste percentage in Gelderland, opvallend hoger dan in de buurgemeenten. Waar de media de cijfers vandaan halen is niet duidelijk, ze zijn vooralsnog niet in openbare bronnen te vinden.

Ook in 2014 was het percentage hoog 17%, maar het aantal ritten ook veel meer. In mei heeft de Progressieve Partij dit nog eens minutieus uitgezocht en vragen over gesteld. Toen bleek dat in Dinxperlo en De Heurne slechts in 70-75% van de gevallen de ambulance op tijd kwam en in Bredevoort wel 96%. Het laat zich niet moeilijk raden dat dit te maken heeft met de ligging van de uitrukposten.  In een rapport van de NZA uit april wordt ernstige kritiek geuit op de lakse houding in deze van de zorgverzekeraars. Die steunen de RAV's  (regionale ambulancevervoerders) nauwelijks met meer budget.  U weet toch nog dat de zorgverzekeraars op winst gericht zijn? Ook in mei heeft onze fractie aangedrongen op een krachtiger geluid vanuit de Achterhoek, een extra post in Dinxperlo en betere samenwerking met Duitsland (dat laatste staat in de steigers). De burgemeester beloofde wel zo spoedig mogelijk een nadere analyse. Dat is zaak ook, want de door de gemeente verspreide cijfers wijken nogal af van de cijfers die RTL verzameld heeft. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk niet om of de ambulances binnen de norm blijven maar of ze op tijd zijn voor de patiënt.

Foto: Leo vd Linde tijdens Preventiedag 22 oktober 2016

Kunst, cultuur en sport in de participatiesamenleving

20 oktober - Woensdag 19 oktober werd de tweede workshop gegeven door dr. Annemieke Traag waarnemend burgemeester van Doetinchem en voorzitter van regio Achterhoek.
We waren met een betrokken groep mensen dus er ontstond een leerzame levendige dialoog: Wat moet je doen en wat speelt een rol als je als participerende burger iets wilt organiseren? En hoe gaat de politiek en de overheid om met de ideeën die burgers hebben? Welke invloed hebben burgers op de lokale overheid?
Wanneer participeert de burger?
Via verkiezingen, inspraakavonden, ronde tafel gesprekken, petities, demonstraties, de rechter kun je de overheidsbeslissingen beïnvloeden.Wanneer werkt een burgerinitiatief? Dan moet je wel een lange adem en een groep burgers hebben die er echt voor gaan, maar er zijn al een zorgcoöperatie en duurzame energieprojecten, we share initiatieven ontstaan ( zoals de deelauto in Aalten).Vooral hoger opgeleide mensen boeken hier resultaten, maar moet de overheid ook wat doen om ook in de sociaal lagere wijken te helpen iets van de grond te tillen?
De terugtredende overheid
De overheid treedt terug, maar jammer genoeg worden hier ook goed werkende projecten afgebroken, die later door de bewoners met veel moeite weer moeten worden opgebouwd. Het blijkt wel dat het een samenbindende werking heeft als een groep mensen in een buurt samen iets op gaan zetten, de buurt wordt er vaak gezelliger van.
Moet alles financieel rendabel zijn?
Bij veel culturele initiatieven; sport initiatieven en ook bij een  Kultuurhus is het moeilijk het financieel rendabel te krijgen, maar moet je dat ook eisen? Of moet de gemeente ondersteuning blijven geven. Welke bijdrage geeft een gemeente aan een schouwburg en hoeveel subsidie krijgen de grote musea? Moet alleen  spraakmakende kunst en cultuur voor de elite gesubsidieerd worden of juist ook het Hollandse lied?
Zijn er te veel regels, moeten we die dan maar eens los laten? Hoe belangrijk is creatieve vorming en out of the box denken? Waar ligt de balans? Het was een zeer boeiend dialoog tussen de aanwezige mensen die Annemiek liet ontstaan.
 
 
 

Excessenregeling Welstand iets voor Aalten?

20 oktober - De fractie van de Progressieve Partij is weer op sterkte. Dinsdag was er aandacht voor de installatie van Rob Boerendonk als raadslid en direct daarop volgend de installatie van Gerrit Stronks als vervangend commissielid. Een commissie uit de raad onderzocht de papieren (geloofsbrieven) en vond “geen beletselen voor de benoeming”. Dus konden beide heren de belofte afleggen “dat ze getrouw de grondwet en de wetten zullen volgen”. Leo van der Linde maakte een  mooie foto die we met zijn toestemming hier publiceren.
Rob z’n “maidenspeech” ging over de erfgoednota : Drie gemeentes hebben samen een nogal algemene nota opgesteld waarin ze aangeven dat ze het cultureel erfgoed willen bewaren. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker als het dan volgens de drie colleges ook niet veel geld mag kosten. En zeker niet  als niet zo helder is wat “onze culturele identiteit” dan wel niet is. Dus de hele gemeenteraad vond het lovenswaardig maar eigenlijk ook wel een beetje vaag. Rob (zelf geboren Rotterdammer) brak een lans voor ondersteuning van initiatieven die er op gericht zijn het Achterhoekse dialect te bewaren. “Over 20 jaar spreekt dat niemand meer”.
Volgens Jos Wessels (CDA)  waren er in de gemeente Aalten twee monumenten die nodig  aangepakt dienden te worden.  Eén ervan is de boerderij aan de Misterstraat, in de volksmond bekend als te Molder. Hij vroeg wat het College daar aan doet. Volgens wethouder Kok kan het College vrij weinig doen, maar er lopen wel gesprekken. Die zijn echter moeizaam. Op de sociale media werd hier natuurlijk flink op gereageerd. Wij zijn ook wel benieuwd of de CDA-fractie ideeën heeft hoe hier dan iets aan gedaan moet worden. Dát er iets gedaan moet worden is duidelijk. Dat vonden wij al heel lang: zie de foto uit onze campagne “Doe hier wat aan!”uit 2014. Wij hebben voorgesteld de excessenregeling zoals die in Bronckhorst is ontworpen, over te nemen in Aalten. We zijn benieuwd of de hele raad dat durft. 
 

Participatiemaatschappij tweede in workshop-serie

15 oktober - Wij zijn bijzonder verguld met het feit dat de waarnemend burgemeester van Doetinchem, Annemieke Traag mee wil werken aan de workshopserie "Gemeentepolitiek".Behalve wnd. burgemeester van Doetinchem is Annemiek (D66) ook  voormalig gedeputeerde in de Provincie Gelderland (met o.a. cultuur, kunst , innovatie in haar portefeuille). Daarvoor was zij directeur bij de Regio Achterhoek en Regio Twente. Annemiek is opgeleid als bestuurskundige en schreef een proefschrift over intergemeentelijke samenwerking.  Annemieke is tevens voorzitter van de Regio Achterhoek. Hoe moet het verder met de participatiemaatschappij, is de centrale vraag. 
Welke rol kan de gemeente spelen  in (vernieuwing van)  kunst en cultuur?  Moet de gemeente alleen maar subsidiëren of is er zoiets als “cultureel ondernemerschap”. En welke randvoorwaarden moet de gemeente dan mee-invullen? Hoe zit dat dan met onze unieke postie aan de grens; hoe kunnen we profiteren van het culturele klimaat in Duitsland? Doet iedere gemeente het op zijn eigen manier of is dit nu het gebied bij uitstek van regionale samenwerking? Hoe zit het met de “streek”cultuur, het industrieel en cultureel erfgoed? Kan dat een samenbindend element voor dorpen en buurtschappen zijn en hoe behouden we dat dan?  Welke rol spelen verenigingen en vooral ook de sport in de “participatiesamenleving”?  Waar worden de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid knellend en belastend en moet de overheid ondersteunen en waar niet?  Kun je vrijwilligers maar eindeloos meer taken geven?
 
Allemaal vragen  die in de komende tijd ontzettend belangrijk worden. Zijn kunst, cultuur, sport en verenigingen  hèt middel tegen een steeds meer polariserende samenleving?  Kunnen ze een rol spelen in de idealen van de participatiemaatschappij. En wat moet de (gemeentelijke) overheid daarin dan doen? De vragen zijn gemakkelijk gesteld. De antwoorden zijn moeilijker. We laten ons verrassen door Annemieke met haar veelzijdige politiek-bestuurlijke ervaring.
 
Woensdag 19 oktober, 19.30-21.30 uur, Kulturhus Dinxperlo
 
 
 
 
 

Rob Boerendonk raadslid voor Progressieve Partij

15 oktober - Belangrijkste gebeurtenis a.s. dinsdag tijdens de raadvergadering is natuurlijk de “inhuldiging” van Rob als raadslid en opvolger van Guido Uland. Ook Gerrit Stronks zal als nieuwe fractievolger de eed of bellofte afleggen.
Wie is Rob Boerendonk?  We vroegen het hem zelf.
“Ik ben Rob Boerendonk, geboren op 10 maart 1950 en getrouwd met Henny Vonk. We hebben twee kinderen.
In 1976 zijn we verhuisd van Rotterdam naar Dinxperlo. Ik ging bij Bruntink Int. Transport werken als planner. Hier heb ik ruim 25 jaar gewerkt en daarna nog bij verschillende andere bedrijven.
Omdat ik altijd al geïnteresseerd was in politiek ben ik in 2013 op een  terrasavond  van Progressieve Partij enthousiast geworden.
Sinds de verkiezingen in 2014 ben ik Fractievertegenwoordiger van de Progressieve Partij geworden.
Enkele weken geleden werd ik benaderd door het bestuur en de fractievoorzitter of ik de vacature van raadslid zou willen vervullen i.v.m. het vertrek van van Guido Uland. Ik was ook de eerst opvolgende kandidaat op de lijst.
Na enige aarzeling heb ik toegestemd, ten eerste om de Progressieve Partij te helpen en ten tweede, om mede met mijn fractiegenoten de positie tussen oppositie en coalitie te verbeteren.
En ook de belangen van de bewoners van Dinxperlo te behartigen. Ik zal mij bezig gaan houden met Financiën en Bestuur, maar ook zeker met natuur en milieu.
 

Volle bak bij eerste workshop Gemeentepolitiek

15 oktober -  Afgelopen woensdag was er de eerste avond in de workshopserie "Gemeentepolitiek". Gemeentescretaris en -directeur Jan Nobel kon op deze avond, 25 cursisten, belangstellenden verwelkomen! Het is een goede opkomst, aldus dhr. Nobel. 
Na een korte introductie van hemzelf, wordt de gehele groep onmiddellijk betrokken in meedenk-werk! Dhr. Nobel heeft een zeer uitgebreid lijstje met vragen op het grote scherm en we worden voorzien van de kaartjes: groen voor JA en rood voor NEE.
De weet-vragen staan allemaal in het teken van het beleid, inkomsten, uitgaven van de gemeente Aalten. Ook verdere gegevens, zoals aantallen, die in het gehele systeem verwerkt zijn, tot in de details. Vooral de gemeentelijke begroting is een belangrijk gegeven!
Het is een prima binnenkomst, want iedereen heeft heel aktief zijn/haar eigen kennis getest, iedereen was heel betrokken bij de les!
 
Na  een korte pauze  worden er diverse thema’s belicht. De samenstelling van de Raad, het College, hoe werken de partijen samen, hoe werken zij on-afhankelijk, wat is de inbreng en hoe wordt hiermee omgegaan. De weg naar de Provincie, de Commissaris van de Koning, in het kort wordt ook dit toegelicht. De verkiezingen worden ook besproken. Hoe betrekken we hier de inwoners bij, hoe halen we de jeugd binnen, hoe kunnen we de bevolking aantonen, dat het zeer belangrijk is, om mee te denken en je mening te uiten binnen dit grote gebeuren!
 
Er is  een aantal opdrachten/vragen aan de wand bevestigd, we krijgen stickers en mogen de vragen beantwoorden, die hierop vermeld staan. “Hoe denken we over …..”  Eensluidende meningen: "de belastingdruk is laag"  "Gemeente Aalten biedt een fijne leefomgeving". Verschillen in mening: "Aalten is te klein om zelfstandig voort te bestaan". 
De reacties van de aanwezigen waren/zijn zeer positief, ook de inleider van deze avond beleefde zichtbaar plezier aan zijn publiek!..
 

Pagina 1 van 88

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

De driemusketiers

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates