Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

PP: Sociaal en transparant

 6 februari - PP heeft niet alleen aandacht voor duurzaamheid, maar ook al evenlang voor sociale rechtvaardigheid en transparantie. Vooral Joop Wikkerink is als wethouder daarin heel actief en bereikt hele mooie resultaten. Luister bijvoorbeeld naar zijn Podcasts ‘De Bedoeling’ (zie verderop) en lees zijn 14-daagse bijdragen in Progressief Nieuws. 
 
Recent heeft hij over publiciteit niet te klagen. Aladna FM, Aalten Vooruit en RTV Slingeland hadden mooie interviews met hem. 
 
In de gemeentelijke Nieuwsbrief ‘Aalten in Bedrijf’ komen ook thema’s aan de orde waar Joop een aanjaagrol vervult, zoals opleiding en scholing, Move2Social. 
 
Podcast "De Bedoeling"
 
Rond dit weekend komt alweer de 6e aflevering van de podcastserie "De Bedoeling" uit. Dit keer met als titel "Schulden een veelkoppig monster". In deze podcast gaat Joop Wikkerink in op de schuldhulpverlening die de gemeente kan bieden aan particuliere huishoudens en ondernemers. Maar ook nog weer een oproep aan mensen die het slachtoffer zijn van kinderopvangtoeslagaffaire zich te melden bij de gemeente. Er kan dan samen met een deskundig medewerker bekeken worden of er in de specifieke situaties meer hulp nodig is dan die vanuit het Rijk geboden wordt.
 
Dit zijn alle afleveringen:
 
https://podcastjoopwikkerink.wordpress.com/
 
 
 

Woonvisie belangrijkste agendapunt Oordeelvorming 9 februari

5 februari - Deze maand wordt de nieuwe Woonvisie vastgesteld. Bij het wonen komen twee, of eigenlijk drie belangrijke thema’s van PP bij elkaar: sociale rechtvaardigheid (betaalbaarheid), duurzaamheid en ruimtelijke ordening (waar moet je (niet) bouwen).
 
PP had eind vorig jaar als een van de weinige fracties al uitgebreid op de concept-versie gereageerd. Afgelopen woensdagavond hadden we een geanimeerde meedenk-avond waar ook niet-leden online aangeschoven waren om mee te praten.  
 
In de Woonvisie worden voor de komende 5 jaar de uitgangspunten voor het wonen vastgelegd. Het ‘Afwegingskader’ is daarbij een belangrijk instrument. Nieuwbouwplannen worden hieraan getoetst, kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
Het algemene oordeel over de woonvisie: heldere opzet, goed gemotiveerde keuzes. Complimenten voor de opstellers.PP heeft vooral waardering voor de nadruk op betaalbaarheid en bouwen voor jongeren en senioren.
Want laten we wel wezen: het oude beleid heeft geleid tot belachelijke nieuwbouw (-plannen) zoals Hoge Veld Aalten en Ooievaarsdijk Bredevoort met koopprijzen van € 350.000,- tot € 500.000,-. Niet bepaald geschikt voor de bulk van onze woningzoekenden.
Ook aandacht voor benutten bestaande voorraad is goed, al; zijn er wellicht meer instrumenten in te zetten zoals DUO-wonen.  
 
Op een aantal punten willen we echter meer aandacht, aanscherping of andere focus.
•Meer Duurzaamheid in afwegingskader. Niet alleen energie, maar ook
oMaterialen (“geen beton en staal maar hout”);
oBouwwijze (flexibel, demontabel, natuurinclusief ontwerpen)
oMaterieel (geen diesel maar elektrisch; CO2 + stikstof!)
De argumenten van het college in de antwoorden op onze schriftelijke vragen hierover overtuigen niet. Zie ook verderop in deze Progressief Nieuws ‘Snel en duurzaam bouwen in de houten eeuw’. 
 
•Geen ophoging van de grens ‘goedkope sector’ ((170.000-grens handhaven) en nadruk meer op huur.
 
We zijn ook blij dat ons idee voor een Knarrenhof actief is opgepakt door een aantal bewoners. Inmiddels zijn er door deze initiatiefgroep al meerdere gesprekken met de gemeente geweest.
Ook de positie van Arbeidsmigranten en Statushouders heeft onze aandacht. Tenslotte werd opgemerkt dat het goed zijn om van zo’n belangrijk beleidsstuk een goed leesbare publieksversie te maken.
 
 

Duurzaamheid stevig op de Aaltense politieke agenda.

1 februari - Vorige maand stond de Update van het Plan van Aanpak Duurzaamheid op de agenda’s van Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming. PP hamert al sinds haar bestaan op het belang van duurzaamheid. Tegenwoordig vindt vrijwel elke partij dit een urgent thema: een hoopvolle ontwikkeling! 
 
PP vroeg in haar bijdragen en moties deze keer vooral aandacht voor betaalbaarheid, droogtemaatregelen en stimulering van energetische verbetering van de bestaande woningen. Ook andere partijen kwamen met suggesties voor aanvullend beleid.
 
Onze moties zijn alle drie overgenomen door de wethouder. Een mooi resultaat!
 
Dit jaar staat er nog veel meer duurzaamheid op de agenda, waaronder de Transitie Visie Warmte (TVW), het Uitnodigingskader Zon en Wind, het Bomenplan, droogtebeleid, een biodiversiteitsplan en een nota circulaire economie. Wie had dat ooit gedacht in Aalten? Onze deelname aan het college en onze voortdurende en inhoudelijk goed onderbouwde aandacht voor duurzaamheidsthema’s hebben effect.  
 
Aandacht blijft echter volop nodig, daarom hebben we weer een selectie van recente stukken uit de media onder elkaar gezet. Ook om aan te geven dat ook elders, ook wereldwijd duurzaamheid steeds hoger op de politieke agenda komt. We staan niet alleen. Wil je ze ontvangen geef dan even een seintje.
 
Het gaat om de volgende stukken:
•Situatie is zo nijpend dat budget voor aanpassing aan klimaatverhitting moet vertienvoudigen, interview met directeur VN-bureau klimaatadaptatie: (Trouw).
•Windmolens zijn niet te verstoppen. Maar ze zijn wel nodig. Dus laten we eens goed kijken wat dat betekent: “Een windpark in uw gemeente is echt niet het eind van de wereld” (Wattisduurzaam); 
•De ernst van de klimaatcrisis is nog niet tot iedereen doorgedrongen. Dat komt mede door de manier waarop media hierover de afgelopen 20 jaar hebben geschreven (en de Telegraaf nog steeds blijft schrijven). (Groene Amsterdammer)
•“Een beter milieu begint NIET bij jezelf”. Een mooi boek over wat er dan eindelijk gedaan zou moeten worden, met name door de politiek.
•Liever luisteren dan lezen?  NRC Podcast #23. Waarin de politieke ideeën over klimaatbeleid worden besproken.
•Of liever kijken kan ook: De NOS over de klimaattop over adaptatie (CAS2021) in Den Haag (of eigenlijk overal).  
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2020 van de Progressieve Partij klaar

 
Ook in  2020 heeft  de  PP-fractie zich weer  met passie ingezet voor  een groene, duurzame, sociale gemeente, waar inwoners uitgedaagd worden om mee te doen. Daarbij gaan wij op zoek naar nieuwe inzichten en ideeën. Samen met  inwoners, groepen, bedrijven en organisaties.  Ook andere fracties. Vaak worden  die ideeën pas na  enige tijd door een meerderheid in de raad omarmd.  Daarom  organiseren we debatten, excursies en werkbezoeken. En we leggen verantwoording af via  advertenties, sociale media.  In 2020 zat Corona ons daarbij behoorlijk in de weg.
 
We hebben een mooi overzicht samengesteld, gegroepeerd op thema. Het jaaroverzicht is hier te downloaden.
 
 
 

Meedenken met Progressieve Partij over wonen

30 januari -  Op woensdag 3 februari organiseert de Progressieve Partij weer haar maandelijkse openbare mee-denkavond. Vanwege de corona dit keer digitaal via Teams.  Opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Er zijn belangrijke zaken aan de orde. Natuurlijk de vraag hoe het met iedereen gaat in corona-tijd. Maar ook de aangepaste woonvisie staat op de agenda. De fractie van de Progressieve Partij heeft veel suggesties gedaan. Belangrijk is dat er meer betaalbare huurwoningen  moeten  komen en dat de bestaande woningen verduurzaamd gaan worden.
Onze oplossing voor wonen en zorg en doorstroming ten behoeve van jongerenhuisvesting:
 
Samengevat: de oplossingen
-Langer zelfstandig thuis wonen. Pas woningen aan zodat woningen geschikt(er) zijn om er zelfstandig in te kunnen blijven wonen. Instrumenten: o.a. levenslooplening, advies.
-Nieuwbouw en doorstromen. Stimuleer verhuizen van ouderen van eengezins-woningen naar senioren-en levensloopbestendige woningen en andere typen passende woningen.
-Mantelzorg.  Stimuleer en ondersteun mantelzorg inclusief kangoeroewoningen
-Innovatie en vernieuwing. Stimuleer investeringen in en toepassingen van domotica, nieuwe woonzorgconcepten en/of specifieke nieuwbouw voor ouderen.
-Samenwerking wonen en zorg. Stimuleer samenwerken woningmarktpartijen en aanbieders van zorg, welzijn en ondersteuning
 
Foto: in 2017 lanceerden wij het idee van "tiny houses" en "seniorenhofjes". Mooi dat ze beiden in de woonvisie staan van dit college.
  
 
 
 

Veel PP-duurzaamheidsideeen overgenomen

 30 januari - Tijdens de raadvergadering van afgelopen dinsdag kwamen ook diverse duurzaamheidsmaatregelen langs. Al of niet samen met anderen deed de fractie van de Progressieve Partij veel voorstellen in de vorm van moties. In een goede discussie tussen de raadsfracties onderling en goed overleg en toezeggingen door de wethouder  werden veel ideeën overgenomen. Daardoor waren moties niet nodig. Fractie Bert Weevers: “Een bijzonder proces. De wethouder vraagt in het behandelingsproces van de update duurzaamheidsnota om ideeën, wij leveren die –soms samen met anderen- in de vorm van moties, we overleggen en discussiëren in de raad en onze ideeën worden nagenoeg allemaal  overgenomen. Dat betekent dat we moeten nadneken of het tijdrovende werk van indienen van moties niet anders vormgegeven kan worden. Het gaat immers om het gesprek  dat we als raad en college hebben over de goede maatregelen.  Een van de onderwerpen was ook hier de afkoppeling van hemelwater. In nieuwbouwwijken en bij reconstructies van straten zoals hier in Aalten de Dijkstaat en de Admiraal de Ruyterstraat en in Bredevoort de Frederik Hendrikstraat gebeurt dat tegelijk. Wij willen ook dat bestaande panden die mogelijkheid krijgen en benutten. Het college wil daarvoor aandacht vragen bijvoorbeeld tijdens een jaarlijkse duurzaamheidsdag.” De Progressieve Partij vindt een kleine stimuleringssubsidie voor die mensen die wel willen afkoppelen maar niet het "geluk" hebben aan een te reconstrueren straat te wonen wel op z'n plaats. Zoals verwacht was geen enkele fractie tegen het instellen van innovatiie-duurzaamheidsprijs. 
 
Foto: de burgemeester neemt een kijkje in de Prinsenstraat, Aalten waar op dit moment afkoppeling van hemelwater-afvoer plaatsvindt.
 
 

Eindelijk: 30 km-zone op binnenring Aalten

 
30 januari - Begin deze week verschenen enorme "bouwborden"aan de Dijkstraat en de Admiraal de Ruyterstraat in Aalten. Daarop werd de reconstructie en de klimaatmaatregelen aangekondigd. Een kolfje naar de hand van de Progressieve Partij: infiltratie van regenwater, meer groen en  een 3okm zone in beide straten die deel uitmaken van de zgn. binnenring. 
Fractievoorzitter Guido Uland: “Meedenken is soms een zaak van lange adem. Vanaf 2002 staat al in ons verkiezingsprogramma dat we graag de hele bebouwde kommen, maar in elk geval de binnenring van de kern Aalten op maximum 30 km willen hebben. We hebben in de loop van de jaren veel pleidooien hiervoor gevoerd. Zelfs proeven gedaan: 30 of 50 km scheelt nog geen 5 minuten op de hele ring. We hebben bij moties en algemene beschouwingen geprobeerd hier steun voor te krijgen. Massale tegenstand in de raad: “kom niet aan de auto’s op de binnenring”, zo betoogde de meerderheid. En wat gebeurt er nu? Een belangrijk stuk van de ring, de Dijkstraat èn de Adm. De Ruyterstraat wordt 30km-zone, er komt 800m3 waterberging en infiltratie tegen verdroging , hemelwaterafkoppeling en 2800 m2 groen. Wat een prachtig resultaat van een mooi participatieproces in de buurt. Wij zijn heel blij dat na al die jaren toch eindelijk een stuk van de binnenring 30km-zone wordt, dat verhoogt de veiligheid. Nu doorpakken en ook bijv. de Oosterkerkstraat aanpakken.What do you want to do ?

Pagina 1 van 160

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates