Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Progressieve Partij wil energiecoöperaties stimuleren

30 november – De komende jaren zullen we moeten overschakelen naar duurzaam opgewekte energie en  grootschalige isolatie van (oudere) woningen  en gebouwen.  Een lokale energiecooperatie kan daarbij heel behulpzaam zijn. Dat stelt de Progressieve Partij in haar tweede advertorial over energie die deze week in Aalten Vooruit verschijnt.
De Progressieve Partij wil door het plaatsen van een serie informatie-advertenties de inwoners dichterbij de politiek betrekken en ook de lokale media steunen in deze moeilijke corona-tijd. In drie series van drie zgn. advertorials geven de progressieven informatie. Een drietal belangrijke gemeentelijke thema’s komen langs: woningbouw, klimaat en energie en landbouw. In de tweede bijdrage over energie wordt uitgelegd wat er in de gemeente Aalten  vanaf nu allemaal moet gebeuren om aan de diverse afspraken te voldoen.
Wereldwijd CO2-probleem
Klimaatspecialist van de PP-fractie Bert Weevers: “De CO2-uitstoot  (koolstofdioxide) levert wereldwijd de grootste bijdrage aan klimaatverhitting. CO2 komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. In Nederland zijn dat olie, diesel, benzine, aardgas, biomassa. Voor vervoer, verwarming, stroomproductie en industrie.  In  de gemeente Aalten stoten we met ons allen, inwoners, bedrijven en vervoer  per jaar ca 125.000 kiloton CO2 uit.”
“Dïe CO2-uitstoot moet uiteindelijk naar nul door besparing op energiegebruik en omschakeling naar duurzame energiebronnen. We noemen dat de energietransitie. Dit moet bij ons via de RES (Regionale Energietransitie Strategie) en daarvan afgeleid het Aaltense Uitnodigingskader zon en wind en de TransitieVisie Warmte worden bereikt. Deze richten zich op de gebouwde omgeving”
Energiecoöperaties goed voor klimaat en portemonnee. 
De Progressieve Partij wil graag stimuleren dat meer inwoners van de gemeente Aalten energie-coöperaties gaan vormen. Zij kunnen dan met bijvoorbeeld in een bepaald gebied meedoen met een postcoderoosproject.  Via zo’n project kunnen huishoudens profiteren van hun gezamenlijk opgewekte zonnestroom op één of enkele locaties. Een mooi voorbeeld is het  postcoderoosproject van de Energie-coöperatie Bredevoort. De in totaal 529 panelen van. 54 leden/ deelnemers liggen op de daken van het Grachthuys (110)  en Woninginrichting Betting  (419).  Een goed voorbeeld om na te volgen. 
 
 
Foto: Bert Weevers en Guido Uland (vlnr) van de fractie van de Progressieve Partij bij het Grachthuys in Bredevoort waar de Energie Cooperatie Bredevoort een 110- tal zonnepanelen heeft geplaatst. (fractielid Esther Diepenbroek ontbreekt op de foto).
 
 

Bedankje van Theo Heesen voor Solidariteitsprijs

30 november - Facebook ontplofte met steunbetuigingen en felcitaties aan het adres van Theo Heesen uit Dinxperlo die zaterdag uit handen van de voorzitter van de Progressieve Partij, Gerrit Stronks, de Solidariteitsprijs ontving. Hij sprak de onderstaande "dankwoorden"uit.
 
Solidariteit = een gemeenschappelijk belang, saamhorigheid of sociale verbondenheid met een groep van bewoners en soms ook de consequenties daarvan dragen. 
 
Ik ben zeer vereerd met deze prijs, maar het was niet mogelijk geweest zonder de hulp van veel vrijwilligers. Of het nu geplande ritten waren naar vliegvelden zoals Amsterdam, Düsseldorf, Hannover en AZC’s in Veenhuizen of Ter Apel, of de vrijwilligers en docenten die elke week trouw lesgeven op de taalschool aan statushouders (voor de coronatijd), zonder hen kon ik het zeker niet.
“Ik neem deze prijs in ontvangst, maar draag deze prijs dan ook graag aan hen op”.
………………..
“Zeker in deze moeilijke tijd van polarisatie is het nodig om toch een verbindende factor te kunnen en mogen zijn, voor in ons geval, de statushouders”.
Er is, nadat Jan Baars in 2010 deze prijs kreeg voor ongeveer hetzelfde werk, wel heel veel veranderd. Er wordt vaker negatief over statushouders gedacht, soms misschien ook wel terecht, maar daar zijn wij als groep vrijwilligers voor om toch deze mensen te begeleiden, zodat ze snel betaald werk te kunnen krijgen en proberen te integreren in onze samenleving. Wat overigens voor veel statushouders wel lukt, gelukkig.
…………….
“Jaarlijks een huisbezoek doen zou ook niet verkeerd zijn om een indruk te krijgen hoe de thuissituatie is”. 
“Ik maak me ook wel zorgen over het feit dat misschien volgend jaar al de inburgeringseis van A2 naar B1 gaat. Ik ben bang dat er dan veel statushouders dat niet gaan halen. Sommigen doen nu al 3 à 4 jaar over A2, de snellere doen het in 1½ jaar en gaan soms vrijwillig door met B1, maar vinden B1 ook al vele malen moeilijker”.
……………….
“Zolang ik nog kan zal ik nieuwkomers begeleiden naar de Taalschool en adviezen geven waar statushouders terecht kunnen met hun vragen of zelf met een oplossing komen”.
 
 

Ambitie energieneutraliteit in 2030 blijft overeind

30 november - De noodzaak om fossiele brandstoffen uit te faseren is zonneklaar.
Zie ook onze advertorial en persbericht in de Aalten Vooruit van afgelopen week (bijbehorend persbericht is hieronder opgenomen). Energieneutraliteit is daarbij een belangrijk streven:  het kan bereikt worden via twee wegen die tegelijk moeten worden bewandeld: grootschalige energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Aalten heeft in het Akkoord van Groenlo (2013) samen met 7 andere Achterhoekse gemeenten uitgesproken te streven naar een energieneutrale gebouwenvoorraad in 2030. Fossiele energie die dan nog wordt gebruikt kan worden gecompenseerd door duurzame energie. 
 
Het Rijk draait in 2050 de gaskraan dicht. Het is nu al nodig om je als gemeente daar goed op voor te bereiden want je wilt niet dat mensen straks in de kou komen te zitten. En omdat het om een heel grote operatie gaat moet je de werkzaamheden spreiden; je moet nu al beginnen met de eerste woningen anders haal je het niet. Elke gemeente moet daarom in een TransitieVisieWarmte (TVW) aangeven hoe en wanneer de verschillende buurten het beste van het aardgas af kunnen.
 
Belangrijk is om te beseffen dat de TVW een iets ander doel nastreeft dan het Akkoord van Groenlo, al zijn er natuurlijk raakvlakken. 
 
De TransitieVisie Warmte gaat over driekwart van het energiegebruik in de gebouwde omgeving en vrijwel elke inwoner en bedrijf krijgt er mee te maken: een heel belangrijk traject dus. Als Raad hebben we ons gebogen over de Startnotitie TVW waarin het traject wordt voorgesteld waarmee de TVW volgend jaar moet worden opgesteld. 
 
Oordeelvorming en besluitvorming
We hebben in de Oordeelvormende vergadering aandacht gevraagd voor vier zaken:
•1 ambitie,
•2 detailniveau
•3 betaalbaarheid en 
•4 participatie.
 
Over ambitie was in de Startnotitie een ongelukkige tekst opgenomen waaruit men zou kunnen opmaken dat het college de ambitie uit het Akkoord van Groenlo wil verlaten. Dit zou uiteraard ongewenst zijn. Om de onduidelijkheid daarover weg te nemen hebben we een motie voorbereid (hieronder opgenomen). Deze is met grote meerderheid, met alleen D66 en HMV tegen, aangenomen. Ook de wethouder steunde de motie. De ambitie van het Akkoord van Groenlo staat dus fier overeind. Een heel mooi succes! 
 

Solidariteitsprijs uitgereikt aan Theo Heesen

22 november - Afgelopen zaterdag werd voor de vijfde keer de Solidariteitsprijs uitgereikt door een afvaardiging van bestuur en fractie. In verband met de coronaregels een kleine en sobere manifestatie. Hier al vast enkele foto’s het verslag volgt volgende week en staat ook in De Band. 
 
Wat is de Solidariteitsprijs?
 
De Solidariteitsprijs is een twee-jaarlijkse prijs die is ingesteld door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo. Juist in deze tijd van verharding, verrechtsing en verruwing is solidariteit met de zwakkeren in de samenleving meer dan ooit geboden. Gelukkig zijn er mensen en groepen die zich het lot aantrekken van hun medeburgers. Zij doen dat vaak in stilte en anonimiteit. Soms ook via acties met veel publiciteit. Toch zijn zulke mensen lichtende voorbeelden voor een lokale gemeenschap en boegbeelden van modern “noaberschap”. Om de aandacht te vestigen op de noodzaak voor solidariteit met de zwakkeren is de “Solidariteitsprijs” ingesteld.
 
Uitreiking vindt plaats op speciale datum.
 
De uitreiking van de “Solidariteitsprijs” vindt steeds plaats op of rond 20 november, de geboortedag van Jan Schenk. Met de uitreiking rond deze datum willen we Jan Schenk, die in september 2009 na een lang ziekbed overleed in herinnering houden. Jan was één van de oprichters van de Progressieve Partij en in de 27 jaar die hij in de gemeenteraad zat onvermoeibaar voorvechter voor de belangen van “de kleine man”.  
 
De prijs ging dit keer naar Theo Heesen, die zich al jaren inzet voor asielzoekers, vluchtelingen en statushouders in Dinxperlo.
 
Op de foto:  De voorzitter   van de Progresseieve Partij  Gerrit Stronks   overhandigen ooorkonde en geschenkbon behorende bij de Solidariteitsprijs 2020.
 
 

Jongeren willen meer actie voor het klimaat.

22 november - Vorige maand kwamen zes landelijke politieke jongerenorganisaties met een klimaatmanifest. Samen met Milieudefensie en Jan Terlouw roepen zij daarin hun moederpartijen op meer werk te maken van maatregelen tegen de klimaatcrisis. Zij willen dat in de landelijke verkiezingsprogramma’s die in deze weken worden vastgesteld het klimaat een prominentere plek krijgt, ook voor hun toekomst. De oproep wordt gesteund door de Progressieve Partij op lokaal niveau. In een eerste advertentie uit een serie van drie die over klimaat en energie gaan legt PP uit dat de klimaatcrisis om snelle actie vraagt: op wereldschaal, in de gemeente Aalten en in ieders persoonlijk leven en handelen. De PP plaatst deze advertenties wekelijks tot december in de lokale kranten. Op deze manier wil men de lokale media steunen die het vanwege corona met minder advertentie-omzet moeten doen. Esther Diepenbroek, raadslid van de Progressieve Partij: “De klimaatcrisis stormt op ons af, maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. We mogen tijdens de aankomende verkiezingscampagne onze ogen niet sluiten voor de klimaatcrisis, júíst in corona-tijd.” “Daarom kwamen zes politieke jongerenpartijen met een gezamenlijke missie. Zij zetten een gezamenlijk klimaatmanifest op over hoe het klimaatbeleid beter kan en beter moet.” “Nu vragen zij onze hulp om dit manifest op de agenda te krijgen van hun moederpartijen. Het is nog niet te laat om de verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden. Steun deze jongeren en onderteken dit manifest. Help ons een gezamenlijk gebaar te maken naar de landelijke politiek.” Het manifest is te vinden op de site van Jongeren Milieu Actief (onderdeel van Milieudefensie.) https://jma.org/klimaatmanifest/ Esther: “Wij kunnen ons voorstellen dat ook jongeren bedolven worden onder tips en adviezen wat je allemaal tegen de opwarming van de aarde kunt doen. En dat jongeren zich soms ook afvragen of het allemaal helpt. Als Progressieve Partij trekken wij er op lokaal vlak hard aan dat we een schoner milieu en een betere wereld krijgen. We hopen dat veel jongeren mee doen en deze kleine moeite om een manifest te tekenen willen nemen.” Bij de illustratie; Al vele jaren maakt tekenaar Henk van der Luijt (Aalten) luchtige spotprentjes over de locale politiek. Steeds met Pietje Progressief met zijn kenmerkende pet in de hoofdrol. In gezelschap van zijn trouwe viervoeter, een enorme St. Bernhard.

 
 

PP: “Doe beroep op volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen”.

14 november - Er komt een volkshuisvestingsfonds voor leefbaarheid en duurzaamheid van 450 miljoen. Dat staat in een brief van 6 november van het kabinet.  Uit het fonds kunnen  gemeenten en woningcorporaties samen een  aanvraag indienen.  Vooral voor grote steden en grensregio’s. De Achterhoek wordt bij name genoemd. “ Een gouden kans” vindt de fractie van de Progressieve Partij. “Wij roepen het college aan hier direct werk van te maken.”
 
Landelijk succes van PvdA-GroenLinks samenwerking.
Het landelijk fonds is het resultaat van onderhandelingen tussen het kabinet en de fracties van GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer. In ruil voor steun voor de wonen-begroting  krijgen de twee partijen een beperking van de huurstijging en het kabinetsvoorstel om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verlagen wordt ingetrokken. En dus een leefbaarheids- en duurzaamheid fonds voor onder meer de grensregio’s.
 
Fonds past binnen PP-wensen voor betaalbaarheid 
“Zo’n fonds past precies binnen de ideeën die wij hebben over waar het heen moet met de volkshuisvesting”, zegt  PP-woordvoerder Bert Weevers. “Ook vinden wij het mooi dat de huurstijging aan banden gelegd wordt en dat ook eenpersoonshuishoudens makkelijker voor sociale woningbouw in aanmerking komt. Moeten die er wel zijn” “ In onze derde advertentie over wonen in de gemeente geven wij aan dat betaalbaarheid van zowel koop- als huurwoningen naast duurzaamheid het belangrijkste is”.  “Zo’n fonds kan daarbij helpen, bijvoorbeeld om bestaande boerderijen, winkels,  grotere  woonhuizen geschikt te maken voor  bewoning voor doelgroepen als starters en senioren.”. “Of voor  het verduurzamen van woningen van vòòr 1970 die veelal nog slecht geïsoleerd zijn.”.
 
Woonvisie
Begin volgend jaar praat de gemeenteraad over de aangepaste woonvisie. De Progressieve Partij bereidt zich daar op voor door in gesprek te gaan met huurdersverenigingen en individuele woningzoekenden en experts. In drie advertenties in de De Band en Aalten Vooruit, als crisis-steun voor lokale media,  laten de progressieven hun ideeën weten. Via sociale media  wordt de discussie gestimuleerd. Afhankelijk van corona-maatregelen organiseert PP  in december een interactieve discussie-sessie over de  woonbehoefte in de gemeente.  Op 16 december wordt de Achterhoek Monitor gelanceerd met cijfers over volkshuisvesting. De Progressieve Partij roept jongeren op hun woonwensen aan te geven  via de facebookpagina Starterswoning. Achterhoek
 

Pagina 1 van 157

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates