Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Progressieve Partij komt met groene moties

Op dinsdag 5 november is de raadsvergadering over de begroting 2020 van de gemeente Aalten. De Progressieve Partij die staat voor duurzaamheid en sociaal beleid, zal daar een aantal zaken inbrengen. De gehele bijdrage is integraal te lezen op de website www. progressieve-partij.nl
  • Een oproep(motie) om meer bomen te planten. Deze zijn goed voor CO2 vastlegging, verkoeling, water vasthouden, biodiversiteit en gewoon mooi. Het klimaat en ons landschap hebben dat nodig!.
  • Een oproep om meer middelen vanuit het Rijk rondom de Jeugdzorg en WMO. In 2015 en volgende jaren is er fors bezuinigd terwijl het gebruik van jeugdzorg is toegenomen. Ten aanzien van WMO heeft het Rijk geregeld dat mensen nog maar €19,50 per maand eigen bijdrage hoeven te betalen en onder andere hierdoor is het gebruik toegenomen. Het Rijk heeft er echter veel te weinig geld voor gegeven!
  • Een oproep om (meer) werk te maken van ecologisch bermbeheer en goed te kijken welke gronden oneigenlijk worden gebruikt. En samen met Gemeente, agrariërs, burgers en Waterschap te kijken hoe we onze gemeente nog mooier en groener kunnen maken!
  • Een oproep om werk te maken van participatie met en van alle inwoners van de gemeente Aalten en daarbij de raadsleden te ondersteunen om te komen tot goede handvaten hiervoor. 
  • De Progressieve Partij zal samen met de andere collegepartijen een motie (oproep) indienen omtrent tijdelijke huisvesting en om meevallers toe te voegen aan de algemene reserve om tegenvallers bij bijvoorbeeld WMO en Jeugdzorg te kunnen opvangen.
 
Tot slot zal de Progressieve Partij samen met VVD en CDA een amendement (voorstel)indienen op de bezuiniging op de beiaardier in Dinxperlo om deze gedeeltelijk terug te draaien. Wij hebben daarmee gehoor gegeven aan de beiaardier die aangaf toen hij insprak bij de raad, dat dit ook gedeeltelijk kon.
 
 
Begroting 2020 7 minuten
 
De begroting is de financiële vertaling van beleid zoals deze elk jaar volgens de landelijke wetgeving genaamd BBV moet worden vastgesteld. Die van de gemeente Aalten geeft ombuigingen van ongeveer € 2 miljoen weer, ombuiging een echt modewoord. Een ander noemt het bezuinigen met als grootste posten Jeugdzorg en WMO en dat in een tijd dat het economisch goed gaat. Vorig jaar hield men in Den Haag € 11 miljard over op de begroting. Er is geen personeel meer te krijgen, het geld klotst bij thelittle few tegen de plinten op. 
 
De Progressieve Partij snapt hier niets van, er is geld zat, alleen het zit niet bij de mensen die het echt nodig hebben, zoals mensen met een klein pensioentje, mensen met chronische problemen, Jan Modaal. Nee, het geld zit bij de thelittle few die ook nog eens rijker worden dan the Have not’s. Daarom heeft de Progressieve Partij het initiatief genomen om via VNG Gelderland middels een motie Den Haag op te roepen meer middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein, voor een groot deel bestemd voor the Have not’s! We hopen op een raad brede steun!
 
Via onze progressieve wethouder in het college van de gemeente Aalten proberen we beleid in positieve zin te beïnvloeden. Lukt ons dat? Niet financieel, niet zonder hulp van anderen zoals ondernemers, zoals de gewone man of vrouw, instanties en zelfs weer de Have not’s. Dit is pijnlijk, maar als je met andere partijen aan het roer staat moet je elkaar allemaal wat gunnen of ook wel anders gezegd ben je veroordeeld tot het polderen. De ene wil lagere belasting of minimaal niet te hoog en de Progressieve Partijwil een nog socialer en duurzamer beleid. Beïnvloeding van het huidige beleiden een visie voor de toekomst is de reden waarom deduurzameen socialeProgressieve Partij met enkele aanvullende moties komt:
 
•Meer bomen, om heel veel redenen: bomen leggen CO2 vast, bomen brengen verkoeling, zijn mooi om te zien, zorgen voor biodiversiteit, etc.
•Beter beheer bermen en landschap, wij vinden dat er zorgvuldiger met bermen moet worden omgegaan waardoor er een mooier landschap kan ontstaan. We doen al veel maar het kan nog veel beter!
•Participatie, om te zorgen voor een vooruitstrevende gemeente die op het gebied van burgerinbreng voorop loopt!
 
Bij meevallers wordt door het college nadrukkelijk gekeken om bij de zwaar getroffen beleidsvelden de pijn te verzachten. Deze toezegging van dit college in de RTG houdt de Progressieve Partij goed in de gaten!
 
Ten aanzien van de vele amendementen en motiesproberen we kort te zijn.Het amendement toeristenbelasting van zowel CU als D66 steunen we niet. Het is niet meer dan fair dat toeristen van buiten de gemeente ook betalen voor de voorzieningen die we realiseren! M.a.w. hier komt de Progressieve Partij voor al onze inwoners op, door dit kostendekkend te maken! Hierdoor hoeven we bijvoorbeeld de OZB voor onze eigen inwoners ook minder te verhogen! Ten aanzien van die van D66 adviseert de Progressieve Partijdit in te dienen voor de begroting 2021!De termijn is volgens ons te kort voor de branche om dit nu nog te verwerken!
Ons amendement over het carillon dat samen met VVD en CDA is ingediend, is volstrekt logisch, omdat de beiaardier aangaf dat de eerder door de vorige coalitie geregelde middelen wel teruggegeven konden worden. 
De motie N318 van de CU heeft onze sympathie en geheel volgens ons pleidooi in de vorige raad. Wij verwachten antwoord van de wethouder in deze en gaan ervan uit dat hij er voortvarend mee bezig is!
Het amendement van D66 inzake duurzaamheid is een rare. Zonnepanelen plaatsen is toch een belangrijke eerste stap? Dat ga je niet schrappen of naar achteren schuiven. Bovendien klopt het boekhoudkundig niet, investeringen en kosten worden door D66 door elkaar gehaald. 
De twee andere moties van D66 steunt de Progressieve Partij enerzijds niet omdat er ambtelijk overleg is geweest over de peuterspeelzalen en die over Jeugd vindt de Progressieve Partij te vaag. De oproep van de VVD inzake de algemene reserve kan geen kwaad en steunt de Progressieve Partij!
 
De hiervoor besproken amendementen en moties kort besprekenis overigens niet gelukt!
 
Het amendement van GB inzake het raadsbudget steunen we niet, maar we staan er wel iets uitgebreider bij stil. Hoe pijnlijk ook, de raad geeft het voorbeeld door deze bezuiniging. 
Maar toch, er zijn ongeveer een jaar geleden 2 werkgroepen gestart, die bezig zijn met het bevorderen van de kwaliteit van de raad in brede zin. De werkgroepen hebben nog te kort tijd gehad om de kwaliteit van de gemeenteraad te verbeteren. De bezuiniging op dit budget werkt voor de leden van de werkgroepen mogelijk demotiverend. 
Daarom roepen we de raadsleden op, om in de toekomst bij een vraag van de werkgroepen om extra budget, niet meteen te roepen dat er geen budget is. Dekking kan bijvoorbeeld uit de  algemene reserve komen. Een goed ontwikkelde raad wordt dit alleen als die scholing krijgt wanneer nodig. Want een sterke raad = een sterke gemeente.
 
Een begroting is ook een moment om bij zaken stil te staan. O.a. bij opmerkingen van de nationale Ombudsman, die drie aandachtspunten voor o.a. de gemeente als overheid meegaf:
 
1.Versimpel en vereenvoudig de toegankelijkheid van de overheid voor burgers;
2.Wees eerlijk en transparant over waar de overheid wel en niet van is;
3.Ook in de toekomst hebben burgers recht op menselijk contact;
 
Laten we proberen als gemeente hierin voorop te lopen! 
 
Verder wil de Progressieve Partij ook dit moment pakken om eens wat complimenten uit te delen. Zeker naar de ambtenaren toe, die weer veel werk hebben gestopt in de begroting om hem financieel sluitend te krijgen. En überhaupt voor het vele werk wat ze het hele jaar doen voor onze gemeenschap!
 
Een begroting die beter kan, zeker als het over het onderling inzicht gaat van de budgetten in de programma’s (bijvoorbeeld hoeveel geld gaat er naar duurzaamheid), maar in ieder geval compacter is. De verbetering van presentatie en inhoud van indicatoren is van deze fractievoorzitter ook nog een wens! De Progressieve partijis bereid om samen met de anderen deze verbeteringen aan te brengen.
 
Tot slot wil ik de aanwezigen en kijkers nog wijzen op onze website www.progressieve-partij.nl waar elke week weer het laatste politieke nieuws op staat en niet ter vergeten de nieuwsbrief die heel veel van u ook ontvangen!
 
 

Nederlandse landbouw: uit het lood geslagen sector

2 november - De discussies over het stikstofbeleid ontsporen nogal. Onderbuikgevoelens, niet gecheckte feiten wisselen meningen en opvattingen, niet gestoeld op feiten af. Om een goed oordeel te kunnen vellen is een diepgravende analyse gebaseerd op o.m. historische feiten van belang. PP-lid Jan Mudde heeft geprobeerd die analyse met behulp van de historie te maken. Hieronder zijn verhaal.
 
Ingezonden nin Progressief Nieuws Intern, 2 november 2019.
De Nederlandse landbouw: een al lang uit het lood geslagen sector met boeren in een onmogelijke spagaat.
 
Dat de actuele mest(stikstof)problematiek iets nieuws zou zijn berust op een (moedwillig?) misverstand, evenals de opvatting dat “de politiek” niet naar de boeren zou luisteren. Verder is het geen boude veronderstelling te constateren dat de naoorlogse landbouw in ons land aan haar eigen succes te gronde dreigt te gaan. In een algemeen en historisch getint betoog wil ik deze opvattingen toelichten, waarbij ik een nadrukkelijk onderscheid maak tussen de sector als zodanig én de individuele boeren. 
 
Om met de mest zelf te beginnen. Al in 1972 kwam de stichting Natuur & Milieu (N&M) met een alarmerend rapport over de mestproblematiek, getiteld “Augiasstal bio-industrie”. Begin jaren ‘70 kwamen de problemen geleidelijk aan op tafel: mineralenoverschotten, koperverontreiniging, te veel fosfor- en eiwit in het voer en daardoor ook in de mest die rechtstreeks uitspoelde naar de bodem en het oppervlaktewater, aldus N&M ¹). Pas in 1984 kwam de toenmalige minister van Landbouw Gerrit Braks (CDA) met wetgeving die deze problematiek beheersbaar moest maken, de Interimwet Beperking varkens en pluimveehouderij, die eigenlijk een bouwstop voor nieuwe stallen inhield.
 
Het verhaal gaat dat Braks persoonlijk geschrokken was van de dode schapen (vermoedelijk door kopervergiftiging) die hij in een weiland, achter z’n woning in Brabant, had zien liggen. Nu kende Braks z’n pappenheimers en hij bracht die eerste “mestwet’ zo laat mogelijk in de openbaarheid. Helaas mocht dit niet baten, want de bij de afkondiging van de nieuwe wet, een dag voor die zou ingaan, bleven - vooral in Brabant - de gemeentehuizen tot 12 uur ’s nachts geopend om alle schielijk ingediende kladjes e.d. inzake uitbreidingsverzoeken nog op tijd van een stempel te voorzien( ).
 
Eigenlijk werd hiermee, in dit geval op nogal spectaculaire wijze, de trend gezet. De sector, met een dominante rol van het Landbouwschap, wist tal van opeenvolgende maatregelen en wetgeving te omzeilen, dan wel te traineren of naar haar hand te zetten door het afdwingen van financiële tegemoetkomingen en uitzonderingsregels. Uiteraard met medewerking van vooral het CDA en de VVD (maar ook de PvdA). Voor de concrete geschiedenis hiervan, met o.a. de Fosfaatnorm (1985, door het min. van VROM!), Meststoffenwet(1987), de MINAS (1998) en de aanzet tot de PAS (al in 2008) en de toenemende bemoeienis van Brussel (EU), verwijs ik naar het rapport van het al genoemde N&M uit 2016 met als titel “De Mestmarathon Kroniek van ruim 42 jaar mestbeleid” (zie bronvermelding). 
 
 
 

Positieve bijeenkomst natuur en landschap

Dinsdag 29 oktober was er in het Kulturhus in Dinxperlo een themavond van PP, met als onderwerp: Kwaliteit van het landschap in Aalten. Inleider was de heer Anton Stortelder uit Zieuwent. Hij is landschapsecoloog en oud-medewerker van Alterra uit Wageningen.
Als eerste ging hij in op de zeven landschapstypes die we in de Achterhoek hebben, te weten: oud hoevenlandschap, heideontginningslandschap, heidebebossingslandschap, beekdallandschap, landgoederenlandschap en rivierenlandschap. Dat leverde vele mooie plaatjes op, hoe het zou kunnen zijn!
 
Maar omdat dat helaas niet meer algemeen is, gingen we “op zoek naar de: Basiskwaliteit voor natuur en landschap”. Samen met Vogelbescherming Nederland wordt er een standaard (bench mark) opgesteld, waaraan een bepaald gebied zou moeten voldoen. Om die basiskwaliteit te bereiken wordt hierin samengewerkt met veel organisaties, zoals: provincie Gelderland, gemeenten, waterschappen, SBB, Gelders landschap, LTO, WBE, vogelwerkgroepen en burgerinitiatieven. Bij het opstellen van die standaarden gaat het niet over bijzondere soorten vogels of planten, maar om gewone planten en gewone soorten vogels, zoals kieviten, grutto’s, zwaluwen, enz
 
Die voorwaarden om die basiskwaliteit te bereiken gaan over: inrichting, beheer en milieu.
Inrichting: herstel landschapselementen (o.a. houtwallen), schuren worden groen ingepast (zoals vaak in de vergunning staat maar zelden wordt gehandhaafd). Watergangen, bossen en singels worden afgeschermd met bufferzones van enkele meters breed om verontreiniging van mest en insecticiden tegen te gaan.
Beheer: bermen behouden (“geen landjepik”) en jaarlijks maaien, op maaipaden langs sloten maaisel afvoeren (verschralen) en vogelvriendelijk graslandbeheer.
Milieu: duurzame landbouw (o.a. project Vruchtbare Kringloop) met minder chemie. 
 
Wat houdt die samenwerking met alle organisaties onder andere in? 
De provincie kan bij voorbeeld een fonds instellen om de boeren financieel te compenseren, omdat ze een strook grond inleveren of een weiland natuurlijk gaan beheren. 
De taak van de gemeenten is om initiatieven van burgers te stimuleren. Maar vooral handhaving is van belang. In de loop der jaren zijn erg veel singels, bosjes en steilranden verdwenen. Ook het “landjepik” van bermen en slootkanten moet tegen gegaan worden. Bestrating (ook bij burgers) moet zoveel mogelijk waterdoorlatend zijn om het riool te ontlasten en het grondwaterpeil te verhogen. Daarnaast is communicatie over de goede resultaten belangrijk als stimulans voor iedereen.
 
Waterschappen hebben een belangrijke taak t.b.v. ecologisch inrichten van het landschap en het beheer. Bij het maaien moet het maaisel afgevoerd worden om de slootkanten te “verschralen”. Dit komt de soortenrijkdom ten goede. Sloten aan één kant beplanten met bomen en/of struiken is belangrijk voor ecologische kwaliteit, maar het zorgt ook voor een veel mooier landschap. Er moeten ook meer gebieden ingericht worden als waterberging, dat is nuttig voor het klimaatbestendig maken, maar ook van belang voor de natuur(beleving).
Het overleg met LTO is van belang voor het realiseren van allerlei plannen en voor afspraken over de compensatie van gederfde inkomsten. Stimuleren van agrarische bedrijven met een “gesloten kringloop” (akkerbouw en veeteelt, zonder input van voer, mest of chemie) dat zorgt voor een gevarieerd, soortenrijk landschap.
 
Het bedrijfsleven is van belang voor het natuurvriendelijk inrichten van de grote open plekken en de stroken tussen de grote bedrijfspanden, zodat ook daar planten en dieren kunnen leven die van belang zijn voor de biodiversiteit. Daar zijn veel vierkante meters winst te behalen.
 
Welke taak heeft de gemeente Aalten m.b.t. basiskwaliteit?
Per landschapstype moet er beoordeeld worden of het gebied voldoet aan de basiskwaliteit. Aalten heeft voor een pilot basiskwaliteit dit jaar al geld gereserveerd. Daarna kan er per gebied(je) een plan uitgewerkt worden, samen met de partners in dat gebied. De gemeente kan/moet daar een voortrekkersrol in vervullen, samen met initiatieven van betrokken inwoners. 
 

Preventie Platform Jongeren: meer dan noodzakelijk

2 november - Maandag 28 oktober was er in Lichtenvoorde voor raadsleden een informatiebijeenkomst van het Preventie Platform Jeugd (PPJ). Naast raadsleden waren er ook ambtenaren en wethouders aanwezig. Het PPJ is een initiatief van de gemeente Aalten, Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk. Binnen PPJ werken 15 organisaties op het gebied van jeugdzorg samen, zoals b.v.: onderwijs, SKB, Yunio, GGD NOG, Iriszorg, huisartsen, politie, Ondersteuningsteam/ VoorMekaarTeam, enz. 
 
Het Centrum Jeugd en Gezin en jongerenwerkers zijn eigenlijk de voorlopers van dit initiatief. Door meer krachten te bundelen kunnen problemen bij jeugd voorkomen worden en eventueel vroegtijdig opgespoord worden.
Projectleider Esther Teunissen noemde een aantal werkgroepen, n.l.: Alcohol Preventie, Kind & Armoede, Kind & Echtscheiding, Weerbaarheid en Kunst van het Opvoeden. Sommigen zijn al actief, anderen nog in voorbereiding. In elke gemeente zijn de leden van de werkgroepen al bezig met cursussen, informatiebijeenkomsten, overleg met scholen, enz.
Kinderarts van het SKB Frits Küpers was heel enthousiast over deze samenwerking en hij krijgt zelfs vanuit het hele land vragen over dit initiatief. 
 
Hij beschreef zijn werk als kinderarts: voorheen vooral kinderen fysiek genezen (“loodgieter spelen”), maar tegenwoordig is hij de helft van de tijd kwijt aan problemen die te maken hebben met “lifestyle” en opvoeding. Het “van alles moeten”, “overal goed in moeten zijn”, “sociale media”, “vaak weinig aandacht”, zijn allemaal voorbeelden van oorzaken van stress en soms verwaarlozing. En die voorbeelden leiden vaak tot vage klachten, als: buikpijn, slapeloosheid, bedplassen. “Met aandacht en respect voor de ouders, verwijs ik ze vaak door naar instanties die achter de voordeur kunnen helpen”, aldus de kinderarts. Dit alles om te voorkomen dat er dure 2e en 3e lijns zorg nodig is. We proberen zo veel leed te voorkomen, maar ook veel onkosten.
 
In groepen werd later een aantal onderwerpen besproken, b.v.: (v)echtscheiding, alcohol preventie en kunst van het opvoeden. Wanneer een echtscheiding in goede harmonie kan verlopen is dat voor kinderen veel beter én voor iedereen goedkoper (een echte vechtscheiding kan de samenleving wel € 100.000,00 kosten aan: rechtszaken, uit huis plaatsing, Jeugdzorg, enz.) Bij alcohol preventie werd gesproken over informatie op scholen in groep 8 en klas 1, 2 en 5. Ook groepen ouders zijn samen in gesprek over hun jeugd. Hokken, keten en sportkantines krijgen aandacht en worden bezocht om informatie te geven.
 
Een prima initiatief, dat nog verder uitgebouwd moet worden. Elke euro die aan preventie uitgegeven wordt, verdient zich meer dan 10-voudig terug en wat nog belangrijker is: het zorgt voor meer levensgeluk voor kinderen en hun ouders.
Meer informatie:  www.preventieplatformjeugd.nl
 

Meedenken met de Progressieve Partij bij Schiller

26 oktober - Begin november wordt de begroting 2020 behandeld in de gemeenteraad. Alle
gemeenten zitten in zwaar weer vanwege de verminderde geldstromen vanuit Den
Haag. Terwijl de taken wel toenemen. Daarom moet er omgebogen worden. Ook in
het sociaal domein. 
 
Op woensdagavond 30 oktober houden wij een meedenk-avond over de begroting
2020. Waar moeten de accenten van de Progressieve Partij liggen? Wat moeten
wij naar voren brengen en welke voorstellen moeten wij gaan doen?
 
De meedenk-avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de voorkamer of het
restaurant van Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie zijn
gratis.
 

Nieuwe loods: duurzaamheid of leefbaarheid?

26 oktober - Op dinsdag 15 oktober sprak Bert Weevers in de raad over de aanvraag van CWV Barlo om een grote loods te mogen bouwen op hun terrein aan de Lichtenvoordsestaartweg. Het voorstel van het college is een logische voortzetting van het raadsbesluit van april 2016 (amendement op Bestemmingsplan Landelijk gebied 2015). Er dienen zwaarwegende redenen te zijn om bestaand beleid te wijzigen. Dat kan inhoudelijk zijn of procedureel. Inhoudelijk is leefbaarheid een zwaarwegende reden. De buren die aan de noordzijde van deze berging wonen hebben bezwaren tegen de werktuigenberging. De bezwaren van de noordelijke buren betreffen hun leefbaarheid, dus moet er een belangenafweging gemaakt worden. Waar gaat het om:
 
1. Geluidsoverlast buren
2. Beperking uitzicht buren
3. Voordelen van een overkapte berging. 
 
Ad 1. Volgens het akoestisch onderzoek wordt de geluidsoverlast door de geïsoleerde wand en het geluidsscherm juist beperkt. Daartegen wordt door de buren ingebracht dat de overlast door het galm-effect wordt vergroot. De Progressieve Partij heeft, in tegenstelling tot de andere fracties, Adviesbureau de Haan, de opsteller van het rapport, gevraagd hier nog een specifiek oordeel over te geven. In hun uitgebreide antwoord wordt onder meer geconcludeerd dat het reflecteren van geluid automatisch wordt meegenomen in het rekenmodel. Dit geeft echter een veel lagere geluidsbelasting dan wanneer de woning rechtstreeks (dus zonder wand) wordt blootgesteld aan rijdend materieel. ”Bij elkaar geven de deze effecten een reductie van de geluidsbelasting op de woning”, aldus het adviesbureau.
 
Ad 2. Beperking uitzicht. Er is een groensingel op de grens van de beide percelen die de nieuwe hal grotendeels aan het zicht onttrekt. Beperking van het uitzicht is dus beperkt.
 
Ad 3. De voordelen van de hal zijn evident. Machines kunnen nu op één locatie overdekt worden geparkeerd. Dit verlengt de levensduur van de machines, is bedrijfseconomisch efficiënt en bovendien vanuit duurzaamheidsoogpunt gunstig.
 
De belangenafweging door de Progressieve Partij valt dus in het voordeel van het collegebesluit uit. 
 
Bij het beoordelen van het procedurele aspect moeten we bedenken dat de nieuwe hal een lange voorgeschiedenis kent. Al bij de verplaatsing van de woning in 2006 was bekend dat CWV Barlo een nieuwe hal wenste te bouwen. Toen dit zijn formele beslag moest krijgen in het bestemmingsplan in 2015/2016 is uitgebreid met de buurt overleg geweest. Dat dit niet tot overeenstemming heeft geleid is jammer, maar soms onvermijdelijk. Het landschappelijke inrichtingsplan zorgt er in onze ogen voor dat het algemene belang (natuur/biodiversiteit en uitzicht/landschap) voldoende is gewaarborgd. 
 
Alleen D66 stemde tegen het collegevoorstel omdat men vond dat er onvoldoende participatie was geweest.
 

Weten jongeren waar ze zijn moeten bij problemen?

26 oktober - Op vrijdag 11 oktober heeft Esther een bijeenkomst bezocht op scholengemeenschap Schaersvoorde dat als thema Jeugdzorg had. Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) was uitgenodigd om een presentatie te geven. 
Centrale vragen tijdens de bijeenkomst waren: “Weten jongeren waar ze terecht kunnen met hun vragen en wat kan de gemeente doen om het één en ander te faciliteren of ligt dit vraagstuk toch echt bij de school”. 
 
Het was een interactieve bijeenkomst waarbij vragen via de smartphone anoniem konden worden beantwoord. Opvallend en ook zorgelijk is dat blijkt dat zo’n 50 procent van de jongeren zich soms depressief voelt waarvan zo’n 10 procent zich regelmatig depressief voelt. Tegelijkertijd weet ook maar een enkeling dat op school een zorgteam actief is waar je met je problemen terecht kan. Tijdens de bijeenkomst bleek dat jongeren graag zouden zien dat er middels een extra les aandacht komt voor dit probleem, waarin ook gezorgd wordt voor een stuk informatie.
 
Dit zou onder meer moeten gaan over de vraag waar je terecht kunt met je problemen. Esther: “Ik denk dat ze dit vanuit de thuissituatie ook niet meekrijgen. Het lijkt erop dat problemen binnen de muren van het eigen huis moeten blijven en dat hen ook niet is geleerd dat zij hun problemen bespreekbaar met anderen kunnen maken. Daar rust nog een taboe op”. Wethouder Hans te Lindert die ook bij de bijeenkomst was wil dit oppakken. Esther heeft namens de Progressieve Partij aangedrongen op verbreding van de aanpak, zodat niet alleen jongeren maar ook volwassenen geholpen kunnen worden.
 

Pagina 1 van 141

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates