Op bezoek bij LTO: kentering in boerendenken?

Theo Bauhuis, 1 oktober 2022

Kennismaking met LTO

De gehele raad was uitgenodigd voor een bezoek aan de LTO Aalten. De ontmoeting vond plaats aan de Bosweg in de boerderij van Gerben en Margreet Obbink. Namens de PP waren Bert Weevers, Theo Bauhuis en Joop Wikkerink aanwezig. Na een welkom met koffie op de deel werd in eerste instantie het woord gedaan door André Ormel als voorzitter van afdeling Oost Achterhoek.
Een erg plezierige en goede constatering die voor de hele ontmoeting gold was dat het LTO het belangrijk vindt om in rede met elkaar in overleg te zijn. Dat levert meer op dan harde protesten. Het LTO vertegenwoordigt een heel breed scala aan agrarische bedrijven van biologisch tot intensief en van veeteelt tot akkerbouw. Dat vergt ook intern wel inspanning om die vertegenwoordiging goed te doen. Er is een grote diversiteit in de bedrijfsvoeringen, voor André tevens de kracht van de sector. Om alle uitdagingen, die vanuit Brussel of Den Haag worden opgelegd of vanuit de markt worden gevraagd, wordt die diversiteit nodig geacht. LTO wil dat het rijk minder stuurt en de keuze welk type bedrijf de boer kiest over te laten aan de boer zelf.

Agrarisch Jongeren Contact.

Ook het agrarisch jongeren contact kwam aan bod. Die geven aan dat er onder jongeren nog wel de nodige interesse is voor het boeren vak, maar dat door de onzekerheden weinig jongeren een bedrijf over nemen.

Bedrijfsvoering gastheer.

Onze gastheer vertelde tot slot het een en ander over de bedrijfsvoering, de veranderingen in de afgelopen jaren en waar ze zoal mee bezig zijn. De laatste jaren was het aantal koeien wat teruggebracht en die extensivering was gebruikt om meer aan agrarisch natuurbeheer te kunnen doen, met hooilanden, houtwallen en akkerranden. Dat leverde wel een vergoeding op maar het netto rendement lag toch lager dan het houden van extra dieren. Dat de natuur toch betrokken wordt in de bedrijfsvoering had vooral te maken met de maatschappelijke verwachting, de wens om goed te boeren en het belang dat wordt gehecht aan het tevreden zijn in wat je doet. Ook op het gebied van energiezuinigheid werd er veel gedaan op het bedrijf. Zo werd bijvoorbeeld de warmte van de melk gebruikt om het drinkwater van de koeien en de boilers voor te verwarmen.

Even een paar cijfers uit het verhaal van André over de agrarische sector in Aalten:
• 254 agrarische bedrijven totaal, waarvan ongeveer 125 bedrijven het hoofdinkomen uit het bedrijf halen.
• Van deze 125 bedrijven zijn er 105 lid van LTO
• Die bedrijven hebben een gezamenlijke oppervlakte 6548 ha, waarvan 4306 ha gras

Omslag in denken?

Opvallend was dat de woorden biodiversiteit, landschapsbeheer en natuurinclusieve landbouw niet meer geschuwd werden door de landbouw-vertegenwoordigers. Zij willen wel aanpassen maar vragen duidelijkheid en tijd. Ook het interview dat dit weekend verscheen in Trouw van de voorzitter van de LTO ademt ook deze geest


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *