Moties ingediend en teruggenomen…

Theo Bauhuis, 1 oktober 2022

Op dinsdag 27 september kwam de gemeenteraad bij elkaar. Vooraf gaf de kinderburgemeester, Jurre Tadema een overzicht van zijn werkzaamheden en die van de kinderraad.

Beëdiging Wim Hokken
Na de kinderburgemeester was het de beurt aan Wim Hokken die werd beëdigd als nieuwe fractievolger van de PP om daarmee Sylvia Stuivenberg op te volgen. Sylvia moest zich helaas om gezondheidsredenen terug trekken. De beëdiging verliep bijna te voortvarend en was al bijna gestart voordat de commissie geloofsbrieven aan had kunnen geven dat er geen bezwaren waren tegen de benoeming.

Het vragenuurtje
In het vragenuurtje kwamen een tweetal vragen aan bod. De toekomst van de Spoedeisende hulp (SEH) en de toestand van het voormalige pand van Brezan aan de Hogestraat

De SEH
De Christen Unie was bezorgd over signalen dat vanuit het rijk plannen bestaan om de SEH (Spoedeisende Hulp) te centraliseren bij de grote ziekenhuizen en de streekziekenhuizen af te schalen naar een gespecialiseerde huisartsenpost. Een situatie waar geen enkele Achterhoeker op zit te wachten en alle partijen ook zorgen over kennen. De vraag van CU aan portefeuillehouder Joop Wikkerink was dan ook of de SEH in de Achterhoek bleef bestaan.
Een ja of nee was daar niet op te geven. De regiosamenwerking is hierin heel belangrijk en in de Achterhoekraad wordt hier met de thematafel gezondste regio naar gekeken. De Achterhoek was goed op weg naar behoud met de samenwerking tussen Slingeland en Beatrix, maar met het stuklopen van die samenwerking is de situatie zeker niet verbeterd.

Brezan
Het pand aan de Hogestraat waarin voorheen Brezan zat verkeert in slechte staat en is daarmee onveilig aldus CDA. De Woonplaats doet er in afwachting van nieuwbouw niets aan en vraag van het CDA was om aan te sturen op sloop als de nieuwbouwplannen te lang duren. Wethouder Ted Kok gaf aan dat er al een aantal plannen zijn voorgesteld, maar dat die niet voldeden. Er wordt op redelijke termijn een nieuw plan verwacht zodat aan nieuwbouw kan worden begonnen.

Bestemmingsplan Kern Aalten
In de afgelopen PP nieuwsbrieven hebben we al vooruitgeblikt op dit agendapunt. Eigenlijk is er maar één onderdeel waar nog discussie over is en dat betreft het voormalige pand van Messink en Prinsen aan de Bredevoortsestraat. BBB-HMV heeft een amendement ingediend om toch te kijken hoe op deze locatie 3 woningen toegestaan kunnen worden. Inmiddels lag er ook al weer een aangepast plan van de eigenaar om, weliswaar met een andere insteek, toch 3 woningen te realiseren. Al met al leverde dit amendement een lange discussie op, maar dan vooral omdat dezelfde argumenten verschillende keren weer naar voren werden gebracht. Resultaat was dat buiten BBB-HMV alleen D66 bereid was voor te stemmen. Het grote bezwaar is, zoals ook 2 edities geleden gemeld, het feit dat er geen gezond woonklimaat kan worden gerealiseerd in het geval van 3 woningen. De beide benedenwoningen kennen een te hoge geluidsdruk en net als PP waren de overige partijen van mening dat we de normen voor gezond en leefbaar wonen niet los moeten laten voor dit plan.
Vanuit BBB-HMV werd nog geschermd met een precedentwerking van bouwplannen aan de Aaltenseweg in Dinxperlo, maar deze precedentwerking werd weerlegd door wethouder Kok met de opmerking dat daar nog geen vergunning is verleend en zodra de aanvraag komt, deze langs dezelfde meetlat van normen zal worden gelegd.

Oekraïense vluchtelingen
Vanuit BBB-HMV was de vraag ingediend hoe de aanwezigheid van Oekraïense vluchtelingen werd gecontroleerd, dit ivm het uit te keren leefgeld.
Reactie van de burgemeester was dat de Oekraïense vluchtelingen niet actief in de gaten worden gehouden, het zijn vrije mensen die het recht hebben om te gaan en staan waar ze willen. Bovendien is er in veel gevallen van afwezigheid een goede reden. Denk aan bezoek aan familie in Oekraïne of elders.

Moties vreemd aan de dag
Opvang asielzoekers en huisvesting van statushouders
Een motie van CU samen met PP en D66 om aan het college te vragen of er een stapje meer gezet kon worden om statushouders en asielzoekers op te vangen binnen de gemeentegrenzen.
Als portefeuillehouder gaf Joop aan dat er vanuit de huidige taakstelling voor dit jaar nog 13 statushouders gehuisvest moeten worden, met een verzoek vanuit het rijk om er 10 extra te huisvesten. Er gebeurt al veel en er wordt gekeken naar tussenvoorzieningen om een jaar te kunnen overbruggen. Momenteel wordt gesproken met Lichtenvoorde om in de voorziening daar ook de personen die aan Aalten zijn toegewezen onder te brengen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen statushouders en vluchtelingen. Voor de statushouders is een duidelijke meerderheid voor goede oplossing, voor vluchtelingen wordt door verschillende partijen meer op de rem getrapt en naar rijk en grotere locaties gewezen.
Aangezien het college nu al veel handelt volgens de wens van de motie is deze niet in stemming gebracht.

Ondersteuning verenigingen en stichtingen.
Vanuit het CDA was een motie ingediend om verenigingen met eigen gebouwen te ondersteunen bij de hoge energielasten. Vanuit VVD leverde dat direct al de vraag op hoe dat te betalen is.
Ook deze motie werd niet in stemming gebracht om een aantal redenen. Het rijk heeft al maatregelen aangekondigd, het college kijkt al naar de mogelijkheden in het plan voor energiearmoede en naast verenigingen met een eigen gebouw kunnen ook hurende verenigingen met hogere lasten worden geconfronteerd. Aangename verrassing vanuit de VVD was het idee om met een revolverend fonds te komen voor investeringen tbv lagere energielasten.

Opvallend was wel dat sommige partijen wel ruim met de geldbuidel wilden rammelen voor de eigen – relatief toch rijke – inwoners (de laatste motie), maar afhoudend waren voor extra hulp aan vluchtelingen (de CU-motie).

Daarmee was de agenda afgerond en werd de vergadering gesloten


Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *