Week 8 (klik hier)

Uniek: raad over twee avonden uitgesmeerd. Luiten en Frenken op de tribune, College onder vuur.  
 
De agenda was vol, de discussies duurden lang, zo vol en zo lang dat de raad op dinsdag 23.00 uur besloot de andere dag verder te gaan. Bijna het enige agendapunt van de dinsdag waren de twee rekenkamerrapporten. De Rekenkamercommissie heeft de gang van zaken rond het bestemmingsplan Werklandschap West onderzocht. In een tweede rapport hield zij de grondaankopen in het kader van dat bestemmingsplan (wat sneuvelde bij de Raad van State) tegen het licht. De discussie concentreerde zich vooral op de aankoop die het College in 2009 heeft gedaan van raadslid Luiten. De CDA-fractie kon de conclusies van het rapport onderschrijven en wilde dat het College aan de gang zou gaan met de aanbevelingen. Zij ondersteunde ook de conclusie dat er integer gehandeld is. Dat is ook niet gek: het was hun eigen ex-wethouder en fractievoorzitter die onder vuur lagen. De VVD-fractie en Gemeentebelangen hadden, hoewel ze in de coalitie zitten,  nog wel veel vragen over de handelwijze van voormalig wethouder ten Voorde. De oppositiepartijen waren zo mogelijk nog kritischer en onderwierpen het hele college aan een soort kruisverhoor. Na 3,5 uur “ondervraging” stelde de VVD voor de uiteindelijke besluitvorming naar een volgende vergadering te verschuiven. Men wilde het College nl. eerst de gelegenheid geven Gedeputeerde Staten te laten oordelen over de aankopen en vooral het onderdeel van de koop waarin ter compensatie een stuk grond van 1,5 ha om niet in bruikleen gegeven werd. Volgens artikel 15 van de Gemeentewet kan het College bij grondtransacties met raadsleden bij de provincie om een beoordeling vragen. Door deze uitsteltactiek van de VVD zal dit onderwerp een prominent onderwerp blijven in de verkiezingscampagne. Ik vraag mij af wie daar mee gediend is, maar door de onhandige manier van opereren van het College, moet men daar vooral de hand in eigen boezem steken. Onze fractie was uiterst ontevreden over het opereren van het College. Wij stelden vier eisen om als raad in de toekomst meer grip te krijgen op het  handelen van het college, die van de hand gewezen werden. Onze motie om een raadsenquête te houden om te achterhalen wie er nu zat te jokken, kreeg niet de steun van de coalitie. Wij hadden een motie van afkeuring achter de hand, maar konden deze nog niet indienen. Hij blijft boven de markt hangen. Door deze lange discussies moest de rest van de agenda de woensdag erop gehouden worden. Dat staat nl. in het reglement van orde. De VVD wilde wel tot max 24.00 uur doorgaan en Gemeentebelangen kreeg de lachers op z’n hand door te verklaren dat “het Gemeentebelangen niks uitmaakt”” 
 
Kruising bij het Kobus.
De CDA-fractie wilde eigenlijk dat dit voorstel door het College weer teruggenomen zou worden om nog eens te overleggen met de buurt. De andere fracties voelden daar niet voor. Er waren nl. al enkele voorlichtingsmomenten, overleggen en bezoeken geweest. De VVD gaf aan dat geen van de aangedragen oplossingen misschien 100% is, maar dat er ook een soort stapsgewijze aanpak zou kunnen komen: eerst het fietspad aan de overzijde van garage Kempers aanleggen, de oversteek en het fietspad langs de geluidswal. De meeste fracties konden het daar mee eens zijn, hoewel Gerrit Migchelbrink (PP) helemaal niks zag in de linksafstrook op de Nijverheidsweg. Volgens wethouder Teeuwsen waren de deskundigen daar duidelijk is: dat is veiliger (voor de doorstroming) dan de huidige situatie.
 
Jongerenhuisvesting in het Hoge Veld?
Het College wil kijken of er een projectontwikkelaar is die brood ziet in de locatie Hoge Veld. Daar mogen maximaal 18 woningen gebouwd worden. De PvdA bekritiseerde het College fel: er was al een miljoen afgeschreven op het Hoge veld, nu weer een verliespost en trouwens in Dinxperlo bij de Ds van Dijkschool en op het Werklandschap ook al. Het College wees op de besluiten van de raad. De CDA-fractie wilde jongerenhuisvesting. Andere fracties wilden in elk geval geen “tweede Hofstraat “(bouwval) maar ook niet maarzo afbreken. Dus vlogen er een aantal ideeën in het rond, bijv. sociaal cultureel werk, kleine bedrijfjes, buurtinitiatieven zoals de Aalten FM, die er nu zit en anti-kraak. Volgens wethouder Kok allemaal mooi en aardig, maar er is in Aalten geen behoefte aan kleine bedrijfsruimte en al helemaal niet aan jongeren huisvesting: de vraag is 0,0 zei hij. Dat bevreemdt ons als Progressieve Parttij toch in hoge mate. Veel jongeren willen graag zelfstandig wonen, maar kunnen dat misschien vanwege de financiële situatie. En natuurlijk moet je de tering naar de nering zetten, ook als jongere, maar het zegt ook iets over de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen.
 
De veranderingen op sociaal gebied.
Gemeenten moeten zich langzamerhand gaan voorbereiden op allerlei taken op het sociale vlak, die nu nog betaald en uitgevoerd worden door het rijk of provincie en via rijksregelingen. Maar hoe en wat dat is moeilijk te zeggen als de exacte wetten en financiën nog niet bekend zijn. Daarom worden er in de regio enkele pilots uitgevoerd. Bijvoorbeeld op het gebied van de jeugdzorg het Zorg Advies Team. Veel fracties vroegen de wethouder om de stand van zaken en de concretisering. Ik heb  aangegeven dat dat een irreële vraag is (tot op zekere hoogte) en heb  een vrij emotioneel betoog gehouden waarin ik mijn teleurstelling in de raad uitgesproken heb omdat de raad altijd maar afwacht. Ik wil graag dat de raad zelf meer aan het stuur zit en richting aangeeft. Dat is best lastig, maar elke poging die ik doe in die richting wordt weg gewuifd; als dat niet snel gebeurt kunnen er in de jeugdzorg kinderen tussen wal en schip vallen. Dit onderwerp zal nog vaak terugkeren op de raadagenda van de komende tijd. Dat komt dan in de nieuwe raad. Want deze gedenkwaardige vergadering uitgesmeerd over twee avonden was de laatste “reguliere” vergadering van deze raad.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *