week 7 (klik hier)

Waar blijven de college-plannen voor Bredevoort?
Het lijkt erop dat het College de regie op de ontwikkelingen in Bredevoort kwijtraakt. Het College laat niks van zich horen als het om invulling van de initiatieven gaat.
Boek op ’t Zand
Op 8 juli 2014 heeft de raad het Plan van Aanpak Boek op ’t Zand vastgesteld. Het College zou met verschillende “lokale partijen” nagaan of men tot een erfpachtovereenkomst zou kunnen komen. In de tussentijd heeft een collectief van boekhandelaren een aantal lokalen ingericht als “internationale boekhandel”. Een leuk initiatief, passend bij aard en samenwerking in Bredevoort. Plotseling verdwenen zij weer. Volgens eigen zeggen omdat ze plaats moesten maken voor een ambachtelijke bierbrouwerij. 
In dit plan van aanpak schetste het college dat er per 1 januari 2015 een erfpachtovereenkomst getekend moest zijn met zo’n “lokale partij”. Naar verluidt is de Vereniging Bredevoorts Boekbelang de enige partij die een voorstel heeft ingediend op uitnodiging van de gemeente. Dat weten we allemaal niet zeker. Omdat het van de kant van het College doodstil blijft. Je zou toch zeggen als je een plan van aanpak hebt en dat wordt niet gehaald dat je dan als College je opdrachtgever, de Raad, toch even waarschuwt dat er voetangels en klemmen zijn, waardoor je die planning niet haalt. Deze handelwijze vergroot weer de geheimzinnigheid en de sfeer van achterkamertjes die toch al om het College heen hangt.
 
Bernardus.
In de Gelderlander werd geschreven over de plannen met St. Bernardus in Bredevoort van de nieuwe beoogde eigenaren. Zij willen via crowdfunding ook de bevolking mede betrekken bij het gebouw en het gebruik daarvan. Een rekensommetje van de eigenaren leert dat er plm. € 80.000 per jaar aan inkomsten (huur) op tafel moet komen. 
Op 12 december was er in café de Zwaan een informatieavond van deze initiatiefnemers. Daar bleek dat men ook voor dit pand huurders en investeerders zocht. Het gevaar dreigt dat er in Bredevoort dingen langs elkaar heen gebeuren. Een straffere regie van het College zou beter zijn. Maar die lijkt de handen in de lucht te steken. En hult zich vooral in stilzwijgen.
Begin januari verscheen op mijn initiatief een ingezonden stuk in Bredevoorts Nieuws van vertegenwoordigers uit de raad en van Bredevoorts Belang. Karakter van het stuk was: er gebeuren veel goede dingen in Bredevoort maar doe dit alsjeblief samen, informeer elkaar, houd elkaar op de hoogte, werk samen in plaats van elkaar tegen. We horen daar te weinig van.
 
Ook deze week kwam een zgn. raadsmededeling van het College naar buiten.
Daarin wordt aangegeven dat de Stichting Marga Klompé de panden op 16 december te koop heeft aangeboden aan de gemeente Aalten. Daarover heeft op 22 januari een gesprek plaatsgevonden. Daar heeft het College aangegeven dat zij niet zo maar strategische aankopen mag doen van de raad. Er moet in geval van aankoop  sprake zijn van de mogelijkheid van een kostendekkende exploitatie. Daarvoor wilde het College tijd nemen en wel zes maanden om dit te onderzoeken. De Stichting heeft toen aangegeven dat zij in een vergaand stadium van onderhandeling is met een kopende partij. Opschorting of uitstel daarvan kan dan als onrechtmatig gezien worden. Dus de Stichting kon die tijd niet geven.
 
Het is wel erg vreemd dat op 12 december de heren Koot en Vernooijs melden dat er een voorlopige koopovereenkomst is met de Stichting en dat diezelfde Stichting op 16 december de zaak te koop aanbiedt aan de gemeente. Het is een publiek geheim dat Paul Koot geen goede “track record” heeft als het gaat om onderhoud van gebouwen. Dat er veel scepsis is als hij zich ergens mee bemoeit. Maar dat mag natuurlijk nooit reden zijn om  plannen waar hij bij betrokken is, of dat nu om Bernardus gaat of om Bredevoorts Boekbelang bij voorbaat te dwarsbomen.
 
Letterlijk staat er in die raadsmededeling: 
De onderhandelingen met de potentiële koper hebben ertoe geleidt dat er een koopovereenkomst onder ontbindende voorwaarden tussen de stichting en de potentiële koper is gesloten. Afgesproken is dat het college de ontwikkelingen rondom deze overeenkomst afwacht. 
Concreet betekent dit dat de gemeente (voorlopig) uit beeld is als potentiële nieuwe eigenaar van het pand en ook geen onderzoek zal instellen naar een kostendekkende exploitatie. Indien er zich omstandigheden voordoen die hier een wijziging in kunnen brengen, dan zullen de gesprekken met de stichting weer opgepakt worden
 
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat er vanuit het college in een eerder stadium bij diverse marktpartijen is aangekaart dat de stichting een nieuwe eigenaar zoekt voor het pand. Met deze partijen 
is van gedachten gewisseld over de invulling van het pand. De rol van de gemeente is hierbij met name faciliterend geweest, in die zin dat constructief is meegedacht over de bestemmingsplantechnische mogelijkheden. 
Voor nu wachten wij de ontwikkelingen en initiatieven van de kopende partij af. Door de kopende partij is hiertoe een eerste stap gezet door een principeverzoek ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden in te dienen. Ook hierbij zullen wij onze faciliterende rol oppakken.
 
Rol College
Het college moet zijn stilzwijgen doorbreken. De planning v.w.b. Boek op ’t Zand is niet gehaald. Terwijl er wel een gegadigde is/was. Is dit een strategie om toch te kunnen slopen? Over de panden van de Lichtenvoorde horen we al helemaal niks. Prima voor (tijdelijke) goedkope jongeren- of ouderenhuisvesting. Het College zegt dat er geen vraag is naar goedkope huurwoningen. Naar aanleiding van vragen die de Progressieve Partij daarover stelde en de publiciteit die daarover kwam horen wij andere berichten. Zie de facebookpagina van de Progressieve partij.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *