week 5 (klik hier)

Gemengde reacties op plannen Slingeplas.
 
Dinsdagavond stond de zgn. gebiedsvisie Slingeplas op de agenda van het Rondetafelgesprek. Daarop kwamen een paar mensen af die hun zegje daarover wilden doen. Ook waren er enkele schriftelijke reacties. De aanwezige raadsleden stelden vragen aan de insprekers, aan de eigenaren en de wethouder om zich zo een beeld te vormen van de mogelijkheden en onmogelijkheden bij deze plas.
De Slingeplas is eigendom van Leisurelands (spreek uit lèsjurlends) een overheidsn.v. met de gemeenten in zo’n beetje heel Oost-Nederland als aandeelhouder. Dit bedrijf heeft indertijd de Slingeplas en andere recreatieplassen overgenomen van het Recreatieschap. De wereld van de waterrecreatie verandert, de overheid wil bezuinigen, dus de tekorten op de recreatieplassen waren aanleiding om die niet-overheidstaak van de hand te doen. Leisurelands heeft een visie op het beheer van recreatieplassen neergelegd. En wil graag particuliere investeerders mogelijkheden geven om recreatieve en toeristische activiteiten mogelijk te maken om zo geld te verdienen. Dat moet dan weer leiden tot behoud van de recreatieplassen. De plannen van Leisurelands waren al eens toegelicht in het Grachthuys. Daar waren niet zoveel mensen aanwezig. Ze zijn ook nog in te zien op: http://www.aalten.nl/inwoners/ruimtelijke-plannen-geldend_42707/item/gebiedsvisie-slingeplas-bredevoort_54373.html
Uit die plannen blijkt dat er naar mogelijkheden gezocht wordt om het gebied ook deels commercieel te exploiteren. Gedacht wordt aan huisjes, sport- en spel en wandelpaden. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan veranderd worden. En voordat dat kan gebeuren is dus zo’n gebiedsvisie noodzakelijk: wat kan wel en wat kan niet. Als de gemeenteraad met die visie akkoord gaat, dan kan een bestemmingsplan worden opgesteld en kunnen ondernemers met hun plannen komen. 
Reacties van de insprekers.
De eerste inspreker die avond was Paul Koot van café de Zwaan te Bredevoort. Hij sprak mede nl. de heer ten Have die ziek was. Paul vond dat hij als ondernemer gediscrimineerd werd ten op zichte van Leisurelands. Hij heeft ook plannen ingediend voor de omgeving van zijn boerderij aan de Misterstraat. Vooral de loop van de zandwegen is bepalend voor het feit  of er “traffic” komt, toeristisch verkeer. Die plannen worden niet meegnomen en erkend, terwijl Leisurelands, een NV waar de gemeente Aalten aandeelhouder van is en dus aan verdient, van alles mag. Verder wees hij op de natuurwaarden.
De tweede inspreker was Bertus ten Harkel van de wildbeheereenheid. Hij wees op de mogelijke verstoring van wild bij de zgn. politieplas. Vooral de route die het wild aflegt wordt door de mogelijke plannen verstoord door wandelpaden en toeristen. Hij verwacht dat daardoor meer reeën worden aangereden op de wegen in de omgeving. Hij nodigt de commissieleden uit om een keer mee te gaan op reeëntelling.
Juun Timmerman van de Vogelwerkgroep wijst erop dat aan de noordkant van de zgn. politieplas een overnachtingplaats is van een bepaald soort reigers. En wel een unieke plaats: de enige in het gebied van de zuidoost Achterhoek. Ook wordt het gebied gebruikt als rustplaats voor aalscholvers. Door de plannen van wandelpaden e.d. rond die politieplas worden deze plaatsen verstoord. Als de vogels één keer weg zijn komen ze niet meer terug op die plek. Overigens heeft de Vogelwerkgroep geen grote bezwaren tegen deze plannen, maar wil wel dat de zgn. politieplas voor toeristen onbereikbaar blijft.
Reacties raadsleden.
Volgens de raadsleden en wethouder Kok ligt de politieplas op Winterswijks grondgebied dus zal ook de gemeente Winterswijk nog een wijziging in het bestemmingsplan moeten aanbrengen. Sommige vragenstellers waren verrast dat de heer Koot ook plannen heeft. Volgens wethouder Kok zijn die wel genoemd maar niet officieel ingediend bij het College, maar vallen ze ook buiten dit plangebied. Deze plannen gaan nl. over de Slingeplas en de eigendommen van Leisurelands. Gevraagd naar het mogelijk aantal evenementen, de aantallen huisjes en de voorzieningen, wordt geantwoord dat dat in het bestemmingsplan geregeld wordt. Het aantal evenementen wordt beperkt door gemeentelijke verordeningen en toestemming van de burgemeester. Volgens de initiatiefnemers lijkt het maximum aantal bezoekers niet hoger te kunnen liggen dan 5000. De raadsleden vroegen ook naar de “mate van flexibiliteit”. Volgens de directeur van Leisurelands moet alles in het plan niet op detailniveau vastgelegd worden. Zo noemde hij het voorbeeld dat hij in een bestemmingsplan de mogelijkheid had een surfgebouw te bouwen. Ze waren aan het bouwen en de surfhobby ebde weg. Dan moet je iets anders. De raad buigt zich over deze visie op 16 februari en daarna komen er voorstellen voor de wijziging van het bestemmingsplan, mits zich gegadigden aandienen om iets te organiseren, bouwen, ondernemen.
Reageren: joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *