week 37 (klik hier)

Nieuwe huizen in Dinxperlo, nieuwe aanbouw gemeentehuis?
 
Maandag en dinsdag waren er weer de eerste rondetafelgesprekken van de gemeenteraad. Deze zijn bedoeld om de raadsleden de mogelijkheid te geven meer informatie te verzamelen bij wethouders, ambtenaren, organisaties en burgers vòòrdat er besluiten genomen worden in de gemeenteraad. Enkele onderwerpen die voorbij kwamen. Een projectontwikkelaar uit Dinxperlo wil de boerderij en schuren van de heer Smit aan de Kalverweidendijk opkopen. Hij wil die afbreken en daar woningen (14 stuks) bouwen. Deze locatie is niet zo maar een locatie. De meerderheid van de raad heeft vergunning gegeven om daar ter plekke een zeer forse varkensstal te bouwen, enkele honderden meters van de bebouwde kom. Dus wanneer daar woningen gebouwd zouden worden in plaats van zo’n grote stal  is de buurt erg blij. Voor het bouwen heeft de projectontwikkelaar bouwrechten nodig. Die krijgt hij of heeft hij al door af te breken schuren in het buitengebied te kopen. Vanuit de zgn. regeling rood voor rood mag hij dan een bijpassend aantal m2’s terugbouwen. De ontwikkelaar komt een paar rechten te kort en wil daarom dat andere bouwplannen in Dinxperlo (Beggelderdijk) verplaatst worden naar deze locatie. Het college wil tot op zekere hoogte meewerken, maar met dat laatste weer niet. Vanuit de buurt werd ook gepleit voor dit plan en vanuit de Stichting leefbaar Gelderland werd gewaarschuwd tegen enorme schadeclaims (dalende waarde onroerend goed) als de stallen-plannen zouden doorgaan. De raad gaat er uiteindelijk nog wat over zeggen. De Progressieve Partij is altijd al tegenstander geweest van de megastal. Ook vinden wij het een goede ontwikkeling dat de verspreide stallen en gebouwen die in het buitengebied afgebroken worden niet in het buitengebied teruggebouwd worden, maar aan de rand van het dorp. Dus beter het woningbouwplan, dan het megastallenplan. De vraag is of je met de krimpende vraag daar niet bouwt voor leegstand en of dat alleen een verantwoordelijkheid is van de projectontwikkelaar. Ook is het nog de vraag of je voldoende kwaliteit in het plan kunt leggen.
 
Toerisme
Het College had een zgn. kadernota vrijetijdseconomie opgesteld. Daarin staat welke onderwerpen er allemaal belangrijk zijn in het kader van recreatie en toerisme. Het gaat ook veel over de organisatie van de promotie en dienstverlening aan toeristen. Zeg maar over de VVV. Daar hebben de laatste jaren nogal veel veranderingen plaatsgevonden. Er is nu een Toeristisch Platform gemeente Aalten die een budget krijgt, kantoren openhoudt (met vrijwilligers) en activiteiten ondersteunt. Dat doen ze met bijdragen van de gemeente, provincie en de bedrijven. In Dinxperlo ligt dat wat anders; daar betalen de leden een laag bedrag aan contributie en betalen minder  mee aan activiteiten. Vandaar dat de voorzitter van het Platform kwam pleiten voor een gelijkschakeling van het speelveld. De Progressieve Partij  vindt  dat je ook in zo’n nota onderscheid moet maken tussen recreatie (vooral gericht op de streekbevolking zelf) en toerisme(vooral voor vakantiegasten). En dat je ook uit moet gaan van de sterke thema’s van de gemeente: Dinxperlo-grens; Aalten-historie,vrijheid; Bredevoort- cultuurhistorie, boeken en kunst. Alle opmerkingen worden meegenomen in een compleet beleids- en actieplan.
Gemeentehuis nieuwe aanbouw
Dinsdag  boog de afvaardiging van de raad over het plan van het college voor een nieuwe aanbouw aan het gemeentehuis. De meeste fracties waren het er over eens dat er intern in het gemeentehuis iets moet gebeuren aan installaties, arbo-eisen, klimaat enz. De meningen waren nogal verdeeld over het plan van de aanbouw, waarvoor door een bureau uit Baarn wat schetsjes gemaakt waren. De VVD-fractie herinnerde eraan dat er ooit een beleidsplan voor de markt was opgesteld, wat uitging van winkels of horecafunctie in het gemeentehuis. Tevens vroeg zij aandacht voor de inschakeling van lokale architecten. CDA en GB vroegen of de cijfers wel hard waren en Jos Wessels vond dat de trouwzaal via de hoofdingang bereikbaar moest zijn. Guido Uland was zeer kritisch over de cijfermatige onderbouwing, vooral omdat een deel van de dekking pas gevonden wordt in de begroting 2015 die nog niet is vastgesteld. Bovendien is het aantal werkplekken gebaseerd op de situatie nu en niet op meer samenwerking tussen gemeenten. Er zullen in de raad nog wel heel wat discussies gevoerd worden over dit punt. De Progressieve Partij is nog lang niet zover dat dit plan gesteund wordt. Bovendien zijn wij zeer ontevreden over de informatievoorziening vanuit het College. Incompleet, besluiten uit het verleden worden niet ter inzage gelegd. Het complete beeld ontbreekt. Gebeurt dat bewust of is het gewoon slordigheid?
 
Participatiewet en ISWI
Aalten werkt nu samen met Oude IJsselstreek in het ISWI, dat is een gezamenlijke sociale dienst. Oude IJsselstreek gaat daarmee stoppen en sluit zich aan bij Doetinchem. Dus Aalten moet wat anders. Het voorstel is om aansluiting te zoeken bij SDOA (Winterswijk, Oost-Gelre en Berkelland). De raadsleden waren daar op zich niet op tegen, maar vonden het voorstel en vooral de gevolgen erg onduidelijk. De Progressieve Partij vroeg aandacht voor de positie van het personeel: kunnen deze allemaal overgenomen worden door Doetinchem. Het antwoord was ja, maar verderop in de discussie bleek dat er 7 naar Aalten kwamen. Ook blijkt dat niet alle functies maar zo over kunnen. De gemeente Aalten heeft wel een verantwoordelijkheid. Ook de financiële consequenties waren volgens de wethouder en zijn medewerker nagenoeg nihil. Maar hoeveel dat was nog moeilijk te zeggen. Met dit soort antwoorden kon de meerderheid van de aanwezigen geen genoegen nemen. Dus toen voorzitter Frenken nadrukkelijk vroeg of dit voorstel rijp was om in de raad te bediscussiëren was het bijna voltallige antwoord nee. Wethouder Rots moet zich beter voorbereiden en de raad wel de gevraagde informatie kunnen geven. Anders hebben dit soort vergaderingen weinig zin.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *