week 26 (klik hier)

Historisch besluit van de gemeenteraad: komst megastal geblokkeerd.
Door een combinatie van toeval, verdeeldheid binnen fracties zelf en coalitie blokkeerde de gemeenteraad van Aalten met 10 tegen 8 stemmen de uitbreiding van een varkensstal aan de Gendringseweg 9 naar megastal. Een historsch besluit en overwinning voor diegenen die ruimtelijke kwaliteit, gezondheid, milieu  en leefklimaat boven de belangen van een individuele ondernemer z’n winstdoelstellingen laten gaan. Hieronder de bijdrage van de Progressieve Partij in de gemeenteraad bij monde van Gerrit Migchelbrink.
Er is een aanvraag gedaan voor uitbreiding van het intensieve veehouderijbedrijf aan de Gendringsweg 9. Een bedrijf dat er nog niet zo lang zit omdat het is verplaatst vanuit Ermelo in het kader van de VIV regeling: Verplaatsing Intensieve Veehouderij, omdat het daar in een zgn. extensiveringsgebied lag, vanwege de nabijheid van natuurgebieden. In de korte tijd hier is er al veel gebeurd. Heftige gebeurtenissen, waar we hier niet verder op in willen gaan. Maar is deze uitbreiding dan nodig in het kader van de VIV regeling? Nee dus. Deze uitbreiding is puur schaalvergroting, voor eigen risico of gewin. Deze wijziging van het  bestemmingsplan staat los van de VIV regeling.
Dit bedrijf heeft veel onrust veroorzaakt in de directe omgeving, mede door de enorme grootte van de huidige en toekomstige stallen. De omgeving heeft nu al overlast door stank en vreest dat hun woongenot verder wordt aangetast. Dat men niet meer buiten kan zitten, zoals bij dit mooie weer van de afgelopen weken, dat men de was niet meer buiten kan drogen, dat ramen altijd gesloten zullen blijven. Een naaste campinghouder vreest dat zijn gasten wegblijven, en ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Op vakantie wil je niet direct naast een 1,5 ha groot varkensbedrijf zitten. Dit kan het einde van zijn bedrijf betekenen. Moeten we dat willen?
Ook zijn er allerlei onderzoeken die gezondheidsrisico’s aantonen. Een recent GGD rapport spreekt nu van een afstand van minimaal 250 meter bij intensieve veehouderijen. Ik snap wel dat de wethouder zegt dat hij niet wil reageren op adviezen die nog in ontwikkeling zijn. Maar is regeren niet ook vooruit zien? Vreemd blijft ook de regelgeving dat bewoners van agrarische woningen dichter bij een stal mogen wonen dan burger woningen. Net alsof agrariërs of de bewoners daarvan niet ziek kunnen worden. Daar moeten we eens goed over nadenken bij het nieuw op te stellen BP Landelijk Gebied. 
Dan het reconstructie -beleid. Hier wordt gebouwd in een zogenaamd LOG, een LandbouwOntwikkelings Gebied, dat echter nooit is vastgesteld omdat het ontbrak aan bestuurlijk politiek draagvlak. Het behoudt echter wel de mogelijkheden die toen golden voor een LOG Gebied. Dezelfde politiek moet nu wel een beslissing nemen over een bouwblok van max. 1, 5 ha terwijl we er eigenlijk niet voor zijn omdat er geen draagvlak voor was. Snapt u het nog?
Verder willen we benoemen dat er is aangegeven door insprekers dat er nauwe banden bestaan tussen relevante adviserende partijen. Dit mag niet voorkomen. Adviezen moeten geheel onafhankelijk zijn. Er mag geen belangenverstrengeling zijn, ook al is de advies wereld in deze sector klein.
Dus onze fractie is het eens met de ingediende zienswijzen zoals vastgelegd in de bijbehorende Zienswijzen Nota en zal dus tegen dit bestemmingsplan stemmen. 
 
Woensdag bleek tot grote verrassing van de aanwezige raadsleden en publiek dat ook de tweekoppige fractie van de ChristenUnie tegen was, vanwege de afstand van deze uitbreiding tot de bestaande bebouwing. Ook de helft van de fractie van Henk Meerdink was verrassend tegen. Bruil is tegen dit soort grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied. Meerdink zelf niet. Na een schorsing hing het besluit af van het standpunt van Gemeentebelangen. Twee leden (Wossink en Rensink) stemden tegen de uitbreiding. Er werd hoofdelijke stemming aangevraagd waaruit bleek dat ook Bert Mateman (CDA) tegen het standpunt van zijn wethouder en fractie stemde. Er waren drie raadsleden afwezig. Hierdoor werd de uitbreiding van deze varkenshouderij naar 13.000 varkens naar de prullenbak verwezen. Een bescheiden applausje steeg op vanaf de tribune.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *