week 2 (klik hier)

Bezorgdheid over “Boek op ’t Zand” in Bredevoort en varkensstal in de Heurne.
Een lange zit deze week woensdagavond in het zgn. Rondetafelgesprek van de raad. En nog wel over onderwerpen die eigenlijk “onder de vleugels van het College” rusten. Maar de raadsleden wilden toch wel eens weten wat er aan de hand is, welke plannen er zijn met vooral de leegstand op ’t Zand en de verontrusting die heerst in De Heurne over de uitbreiding van een varkensstal. Vandaar dat dit door de raad op de agenda gezet was en dat betrokkenen uitgenodigd waren om naast de opvatting van de wethouder ook hun ideeën te leggen.
 
Boek op’t Zand. 
Een tijdje geleden informeerde het College de raad over de situatie op ’t Zand. Dat gaat per raadsmededeling. Die raadsmededeling kwam naar aanleiding van vragen van de CDA-fractie. Deze fractie stelde voor om het schoolgebouw te slopen. Het College zei in dat bericht dat zij in 2012 besloten had alle gebouwen die niet direct voor de gemeentelijke dienst bestemd zijn te gaan verkopen. Voor de goede orde: het College gaat over aankoop en verkoop van onroerend goed. De raad stelt de kaders vast. Dus ook het gebouw Boek op ’t Zand zou verkocht kunnen worden. Onderhandelingen daarover liepen een tijdje, maar werden volgens de wethouder vanwege een verschil van inzicht over de prijs afgebroken. Toen had het College bedacht dat er verschillende mogelijkheden zijn: gedeeltelijke sloop, verhuur van de verhuurde ruimten via een derde totdat het contract afgelopen was, gehele sloop ten gunste van parkeren of een verwijzing naar kasteel en nog zo een paar mogelijkheden. Toen dat bekend werd, kwamen enkele mensen in Bredevoort in het geweer. Doordat de verkoop lang boven de markt zweefde en ook door andere oorzaken vertrokken huurders. De Vereniging Boekbelang (van de boekhandelaren) wilde het gebouw wel in beheer overnemen tegen bepaalde voorwaarden. Daarover is een gesprek geweest met de wethouder en die had gezegd: zet maar op papier.
Intussen had de raad het punt al op de agenda van het Rondetafelgesprek gezet (nadat er in de rondvraag van de raadsvergadering naar gevraagd was), dus de Vereniging Boekbelang kwam met het plannetje op papier tijdens dat Rondetafelgesprek op woensdag. Linda Oonk pleitte namens VVV voor behoud van de school als mooie mogelijkheid om “boekenplanken” te vullen. Immers de aantrekkelijkheid van Bredevoort is nog steeds de verbinding met het concept Boekenstad. De heren Vrind, Koot en Richartz pleitten eveneens voor behoud van de school voor boeken, kunst, ateliers en voorstellingen. 
Alles overziende kwam wethouder Ted Kok met de opmerking dat het College met een totaalplan voor Bredevoort wilde komen, wat niet alleen gaat over stenen, maar over voorzieningen en concepten. Daarin worden al deze ideeën meegenomen. Dat plan kan nog wel enkele maanden op zich laten wachten. Maar in elk geval wordt in de tussentijd het schoolgebouw niet gesloopt. Zowel raadsleden als insprekers konden leven met deze toezegging. Het is wel jammer dat de indruk gewekt wordt dat deze hele zaak nauwelijks urgentie heeft bij het gemeentebestuur. Deze leegstand heeft niet alleen te maken met toeval, maar ook met de economische omstandigheden, wel degelijk met de krimp en ook met de noodzaak tot werkelijke samenwerking en niet ieder voor zich en god voor ons allen. Bredevoort, boeken en ’t Zand zullen in elk geval een verkiezingsthema worden. 
 
Varkens in de Heurne.
Aan de Kamerstraat in De Heurne wil een varkensboer fors uitbreiden. De buurt wil dat vanwege stank, fijnstof, brandgevaar en overlast niet.  Zowel de buurt als de adviseur van de varkensboer aan de ene kant en de wethouder en raadsleden aan de andere kant hadden zich terdege verdiept in de situatie en in de vooral juridische aspecten. Dan gaat het over bebouwingsgrenzen en over verplichte milieueffectrapportages. Het gaat over luchtwassers en over landschappelijke inpassing. En het is duidelijk dat de ene partij die graag de uitbreiding wil effectueren de wet precies zo uitlegt dat het wel kan en de tegenstanders de wetten en vooral toelichtingen daarop en bedoelingen daarvan juist anders uitleggen. Feit is dat zo’n uitbreiding met woningen op korte afstand een enorme impact heeft op ook de sociale verhoudingen in de buurt. Pikant is dan ook nog dat de vroegere gemeente Dinxperlo in die buurt allerlei varkenshouderijen gesaneerd heeft, en volgens de bewoners die daar toen hun huizen kochten en opknapten aangegeven heeft dat er geen grote varkensbedrijven mogelijk meer zijn. Maar dat staat natuurlijk nergens op papier. Toch waren ook hier bewoners en raadsleden tevreden dat deze informatie onder de aandacht gebracht is. Het College moet de bezwaren van de buurt nu beoordelen en meenemen in haar besluit. Dat besluit wordt aan alle partijen meegedeeld en dan kan alsnog bekeken worden of de uitbreiding nu wenselijk is of niet. Het wordt langzamerhand duidelijk dat grootschalige uitbreidingen in buurten volstrekt ongewenst zijn; dat kost veel juridische haarkloverij en soms ook het zo gunstig mogelijk presenteren van feiten. Dat versterkt het onderlinge wantrouwen in de buurt en tast de broodnodige sociale cohesie aan. De gemeenteraad moet straks het lef hebben om grootschalige varkensschuren en veehouderij een halt toe te roepen.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *