week 15 (klik hier)

Gevolgen minder groei langzaam duidelijk.
Voorbeeld 1: Aanpassingen bestemmingsplan buitengebied.  Deze week bleek bij verschillende gelegenheden dat de gevolgen van minder groei (sommigen noemen dat krimp) zich beginnen te voelen. Dinsdag besprak een deel van de gemeenteraad de veranderingen die vooral landelijke wetgeving teweeg brengen in het bestemmingsplan buitengebied. Dat bestemmingsplan moet (om de tien jaar) vernieuwd worden en dus is het college met voorbereidingen bezig. Naar aanleiding van overlegavonden met inwoners zijn uitgangspunten opgesteld die door de meerderheid van de raad zijn overgenomen al een tijdje geleden. Daarop wordt het ontwerp gebaseerd. Intussen is ook een Milieu Effect Rapportage uitgevoerd (MER). Dat is een onafhankelijke kijk op de milieueffecten van de voorgestelde maatregelen. Het advies van de MER-commissie ademt enige vermindering van de ongebreidelde groei van de  niet grondgebonden bedrijven (ook wel intensieve veehouderij genoemd). Daar waar in de uitgangspunten vooral CDA en VVD nog pleitten voor een omvang van 1,5 ha van de bedrijfsgebouwen voor het hele buitengebied, is dit niet haalbaar gebleken volgens de MER-commissie. Dus de rem moet enigszins op de uitbreidingen. 
 
Voorbeeld 2: Bekendijk Bredevoort
Alle fracties waren enthousiast dinsdagavond over de plannen voor de Bekendijk in Bredevoort.  “Hoe kan dat nu”, zo vroeg de VVD (vroegere coalitiepartner) zich af richting wethouder Ted Kok: “de gemeente zou toch geen actieve grondpolitiek meer voeren?” “En hier koopt de gemeente een stuk grond in een plangebied van een failliete projectontwikkelaar”. Volgens het college is hiermee een sturingsmiddel  verkregen. Bovendien wordt het aantal woningen flink verminderd, wat goed is voor de markt en de prijzen (ook van bestaande woningen). Tenslotte kan een stukje cultureel-industrieel erfgoed worden behouden. Meerdink kreeg nul op z’n rekest met de vraag om meer industrieterrein in Bredevoort.”Geen behoefte en vraag”, was het korte college-antwoord. 
 
Voorbeeld 3: Krimp en scholen (en andere voorzieningen).
Donderdagavond waren de raadsleden te gast bij het Bastion. Daar ging het over de gevolgen van krimp voor scholen. In de gemeente Aalten daalt het aantal basisschoolleerlingen in de komende 15 jaar met ongeveer 500. Dat betekent 20 klaslokalen. Aan de andere kant zie je dat er gestreefd wordt naar een soort doorlopende leerlijn van 2-13 jaar. Dus een integratie van peuterspeelzalen, onderbouw (groepen 1 en 2) en bovenbouw (de gewone basisschool) ligt erg voor de hand. In Bredevoort zijn die nog op drie plekken gehuisvest. Niet handig, maar ook waarschijnlijk niet voldoend aan de eisen. Het bestuur van ’t Bastion wil graag één lokaal bijbouwen. Om zo alle groepen te kunnen huisvesten. Dat lijkt tegenstrijdig: een lokaal bijbouwen terwijl er in de gemeente 20 leegkomen. Dat is een kwestie van verdeling. Daarvoor is weer de medewerking van (vrij autonome) schoolbesturen  voor nodig. Die moeten over hun eigen schaduwen heen springen. Volgens de aanwezige “procesbegeleider” Henkjan Kok van de regio Achterhoek helpt het coalitieprogramma ook niet mee: daarin staat dat de scholen in de kleine kernen open moeten blijven zolang kwalitatief onderwijs kan worden gegarandeerd. Dat staat vernieuwing en samenwerking in de weg, volgens deze Kok.
 
Wat is de rol van de Progressieve Partij?
Wij zitten in de politiek om wat te veranderen. Om de wereld groener, socialer en de politiek en het bestuur transparanter te maken.  Dat maakt ons als fractie wel eens een “roepende in de woestijn”. Omdat wij vaak tegen de gevestigde belangen en vooral de financiële individuele belangen ingaan. Dat betekent dat wij al vroeg hebben aangegeven dat het beleid niet altijd gericht moet zijn op meer groei. Dat is vaak slecht voor milieu, de menselijke maat, de gezondheid en vaak ook zelfs voor de economie als geheel.
 
Als het gaat om het buitengebied hebben wij altijd gestreden tegen grootschaligheid. En voor bescherming van natuurwaarden. De voorstellen die het College (waarschijnlijk noodgedwongen) nu doet zijn stappen in de goede richting. De ongebreidelde uitbreiding in het hele buitengebied is van de baan. Benieuwd hoe CDA en VVD deze ommezwaai gaan verklaren.
 
Als het gaat om Bekendijk hebben wij met exact dezelfde argumenten die nu door het College gebruikt worden vanaf 2002 (!!) gepleit voor minderwoningen, behoud van de gevel met daarachter kleine bedrijvigheid en meer groen. Het gaat dus langzaam, maar het gaat vooruit!
 
Als het gaat om scholen en onderwijs (en andere voorzieningen zoals recreatie, cultuur en sport)  dan hebben wij al vaker gepleit voor regionale afstemming tussen scholen van àlle denominaties (richtingen). Dat betekent letterlijk over je eigen (gemeente)grenzen en eigen (bestuurs)belangen heenkijken. Dat maakt je niet altijd populair in je eigen kring of je eigen dorp. Maar de tijd van kadootjes uitdelen aan individuele instellingen, scholen, sportverenigingen is echt voorbij. Ook van andere partijen mag verwacht worden dat ze het oog op de toekomst richten en niet alleen op “hun”achterban.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *