week 9 (klik hier)

De Progressieve Partij dient op 15 maart een motie in om de eisen van de huishoudelijke hulpen die door het faillissement van TSN ontslagen dreigen te worden te ondersteunen. De tekst van de motie luidt als volgt:

MOTIE HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING.

De gemeenteraad van Aalten in vergadering bijeen op 15 maart 2016,

constaterende 

– dat het College op 4 maart j.l. brieven heeft verstuurd aan de cliënten die via TSN huishoudelijke ondersteuning ontvangen, waarin aangegeven wordt welke aanbieder de huishoudelijke ondersteuning na 25 april zal verzorgen, met voor de cliënten de mogelijkheid vòòr 14 maart aan te geven dat men hiermee niet akkoord gaat;

–              dat in deze brieven voor ontvangers van huishoudelijke ondersteuning alleen sprake is van eventuele overgang naar een andere aanbieder, waardoor het huidige koppel cliënt-verzorger verbroken zou kunnen worden;

–              da uit raadsmededeling no. 40/2016  blijkt dat de overname van personeel van TSN en het in stand houden van de koppels wel onderwerp van gesprek is geweest met de aanbieders;

–              dat de aanbieders hierbij een inspanningsverplichting wensen te leveren, maar dat zowel het college als de aanbieders geen garanties daaromtrent willen afgeven;

–              dat uit raadsmededeling no. 39/2016 blijkt dat de gemeente Bronckhorst deze afspraken wel  gaat maken, dan wel gemaakt heeft;

overwegende

 

–              dat het verbreken van het koppel cliënt-verzorger niet in het belang is van de zorgcontinuïteit van de kwetsbare groep zorgvragers;.

–              dat de gemeenteraad van Aalten op 9 juli 2013 unaniem een motie heeft aangenomen waarin uitgesproken wordt dat ingeval een andere aanbieder gecontracteerd wordt deze het bestaande personeel overneemt met de geldende rechtspositie, e. e.a. door het integraal overnemen van artikel 12.3 van de Cao VVT;

–              dat voor de Hulp bij huishouden eind 2013 een regionaal Achterhoek-akkoord is afgesloten na bemiddeling van een rijksbemiddelaar;

–              dat de colleges van 7 Achterhoekse gemeenten, een drietal thuiszorgorganisaties en de AbvaKabo, de partners bij dit akkoord zijn;

–              dat een van de afspraken in dit Achterhoek-akkoord is, dat TSN Thuiszorg en Zorgkompas de contracten voor wat betreft HH1 en 2 overnemen van Sensire en Buurtdiensten inclusief het personeel;

–              dat een deel van het TSN-personeel dat nu met (mogelijke) werkloosheid bedreigd wordt ook al onder de werking van het Achterhoek -akkoord viel;

–              dat de rechter heeft uitgesproken dat de salarissen van de TSN-medewerkers, die ingezet worden bij huishoudelijke ondersteuning, niet eenzijdig verlaagd mogen worden;

–              dat het college, volgens raadsmededeling no. 40/2016, geen resultaatsverplichting ziet in artikel 2.6.5 van de WMO, maar een inspanningsverplichting niet ontkent;

–              dat het college, volgens raadsmededeling no. 40/2016, artikel 12.3 lid 2 van de CAO VVT niet relevant vindt voor de gemeente, maar niet ontkent dat bij overgang van een aanbieder in geval van een aanbesteding dit artikel aangeeft dat de nieuwe aanbieder het personeel inclusief rechtspositie over moet nemen;

–              dat het mislopen van een aanbesteding door een instelling voor personeel en cliënten in zijn uitwerking het zelfde effect heeft dan een faillissement van een instelling;

–              dat het College van mening is dat de met de instellingen overeengekomen prijs voldoende is om de CAO VVT toe te passen en dat derhalve de overname van personeel van TSN de gemeente geen extra geld kost;

–              dat er zich daarom niets tegen verzet de nieuwe aanbieders te verplichten het TSN-personeel over te nemen tegen de geldende rechtspositie;

 

spreekt uit,

 

–              dat de gemeenteraad van Aalten bij dit soort ingrijpende ontwikkelingen binnen het sociaal domein niet primair naar de letter, maar VOORAL naar de geest en intentie van bovenstaande feiten en omstandigheden wil kijken en handelen;

–              dat het vanuit die geest en intentie aan te bevelen is de koppel zorgverlener-zorgvrager omwille van zorgcontinuïteit in stand te houden;

–              dat daartoe de huidige werknemers van TSN met de huidige rechtspositie overgenomen dienen te worden door een opvolgende aanbieder;

draagt het college op,

 

–              zodanige afspraken met de overblijvende aanbieders te maken dat:

a.            de koppels zorgverleners-zorgvragers in stand blijven;

            b.            de huidige werknemers met dezelfde rechtspositie door de opvolgende aanbieders worden overgenomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aalten, 15 maart 2016

Fractie Progressieve Partij

Joop Wikkerink, vz

 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *