week 35 (klik hier)

Vrijheid van meningsuiting.

Na een zomers “reces”moet ook de gemeenteraad weer aan de bak. Om te beginnen zijn er in de eerste week van september op twee avonden rondetafelgesprekken. Op maandagavond komen onderwerpen vallend onder “Bestuur en Financiën” aan de orde. Een daarvan is het “Reclamebeleid”. Dat gaat vooral over het al of niet toestaan van reclameborden aan de openbare weg. Het gemeentebestuur wil dit zo veel mogelijk beperken. Vandaar dat er vergunning moet worden aangevraagd, die dan natuurlijk beoordeeld en geweigerd kan worden. Er gelden allerlei regels en regeltjes. Zo mag je wel tijdelijk (bij een nieuwbouw bijv.) een bord neerzetten. En geloof het of niet. Ook hier is de grondwet van toepassing. Een belangrijk artikel in deze grondwet is de vrijheid van meningsuiting. Volgens een bezwaarmaker zijn de borden met “christelijke” teksten die aan de Ringweg en Hamelandroute staan hiervan een voorbeeld. Dus moeten deze kunnen blijven staan, volgens de briefschrijver. Ik denk dat hij gelijk heeft. Maar hoe is het dan met teksten en borden van politieke partijen? Of  mag je ook “gevoelens en gedachten” langs de weg zetten die  niet zo gangbaar zijn? (Bijv. “Allah is groot”) Wat zijn dan gevoelens en gedachten? Het grote punt is natuurlijk dat je wel van alles kunt afspreken, maar dat er ook gehandhaafd moet worden. Handhaving is niet altijd het sterke punt bij dit College.  Dus als bijvoorbeeld blijkt dat een permanent reclamebord voor campers aan de Ringweg niet mag, dan zal er iemand tegen degene die dat daar neergezet heeft moeten gaan vertellen dat hij dat weg moet halen. Daar maak je geen vrienden mee. En dat lijkt dit College nog wel eens moeilijk te vinden.

Rekenkameronderzoek.

Op 27 november heeft de raad in meerderheid besloten de gang van zaken met het bestemmingsplan “Werklandschap West”eens tegen het licht te houden. Daarvoor wordt nu een offerte gevraagd aan de rekenkamercommissie. De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de raad kan inschakelen bij allerlei onderzoeken. Bekend zijn elders in het land de onderzoeken naar declaratiegedrag en dergelijk. Maar ook kunnen ze, zelfstandig, delen van het beleid tegen het licht houden. De rekenkamer heeft in het recente verleden een moeilijke verhouding tot de gemeenteraden in de regio gehad. Nu is er een nieuwe opzet gekozen waardoor het onderzoek naar het werklandschap kan plaatsvinden. Vragen daarbij zijn onder andere de rol van de provincie, de tijdigheid en alertheid van de gemeente m.b.t. de bezwarenprocedures en het opereren van het college bij en de voorwaarden waaronder de gronden zijn aangekocht, die nu niet nodig lijken te zijn.

Huishoudelijk hulp

Dinsdag is er een volgend Rondetafelgesprek. Hier komt o.m. aan de orde de tariefstelling voor de huishoudelijke hulp. Dat is belangrijk in het kader van de acties die deze zomer gevoerd zijn door de thuishulpen van Sensire. De gemeenteraad moet minimumtarieven vaststellen. Vervolgens gaat het College een aanbesteding doen en kunnen partijen inschrijven om de huishoudelijke hulp te verlenen. Inmiddels is bekend geworden dat Sensire niet mee zal doen aan deze (regionale) aanbesteding. Deze organisatie zal de tak huishoudelijke hulp afbouwen en stoppen. De andere organisaties die mee willen doen aan de aanbesteding moeten zich realiseren dat ze slechts een opdracht krijgen van een jaar. Bovendien heeft de gemeenteraad van Aalten een motie aangenomen dat de werknemers van de organisaties die niet de aanbesteding “winnen” moeten worden overgenomen door de nieuwe  uitvoeringsorganisatie. Dus als bijv. Stichting Marga Klompé de aanbesteding van de gemeente Aalten “wint”zal zij een deel van de Sensire-medewerksters moeten overnemen.  Althans dat was de bedoeling van ons de ChristenUnie als indieners  van de motie en zo is het ook afgesproken binnen de gemeenteraad.

Bestemmingsplan Barlo

In de commissie Ruimte komt o.a. het bestemmingsplan Barlo aan de orde, de wijziging waarmee woningbouw aan de Markerinkdijk (achter de school) mogelijk gemaakt wordt. Dit is een project in “particulier opdrachtgeverschap”, dus de eigenaren zijn zelf opdrachtgever. Het blijkt dat op deze manier redelijk “aan de prijs” gebouwd kan worden. Een mooi voorbeeld hoe de bouw van woningen toch gestimuleerd kan worden.

Deze zomer hebben wij ook niet stil gezeten. Zo hebben wij wat informatie verzameld over het fenomeen “erfpacht’. Dat wil zeggen dat de gemeente de bouwgrond niet verkoopt maar in “eeuwigdurende erfpacht”uitgeeft. Dat zou de aankoopkosten kunnen drukken en dus het gemakkelijker maken voor starters om in te stappen en een hypotheek te krijgen. We hebben gevraagd dit idee eens te bespreken in een RTG. Dat gebeurt dinsdag. De VVD- hoewel in 2008 en in dit voorjaar nog voorstander van het systeem erfpacht- heeft het idee meteen neergesabeld. Ook de wethouder ziet er niet veel in. Dit lijkt allemaal ingegeven door “onbekend maakt onbemind”. Wij hebben wat voorbeelden aan de RTG-leden gestuurd in anderen gemeenten. De Rabobank laat in de Gelderlander weten het een “fantastisch” idee te vinden. Nu mogen de fracties er iets van vinden. Hopelijk worden de voor- en nadelen goed bestudeerd en worden er op zakelijke gronden standpunten ingenomen, niet gekleurd door politieke vooringenomenheid. Het gaat ons er ook niet om dat dit het enige, zaligmakende idee is. Maar wel één van de mogelijkheden om de bouw weer een beetje aan de gang te krijgen.

Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *