week 11 (klik hier)

Integriteit – Teeuwsen vliegt uit de bocht. 
Over het onderwerp integriteit wordt veel mist verspreid. Ook heeft weth. Teeuwsen zich gestoord aan opmerkingen over de rol van het college. Volgens een door hem gearrangeerd interview met Leo van der Linde bij het hoofdkantoor van de VVD (Novel) op zaterdagmorgen. In dat interview rijgt hij de ene verdachtmaking na de andere aan elkaar. Teeuwsen schijnt niet te beseffen dat hij hier zichzelf volstrekt ongeloofwaardig maakt, buitenspel zet als wethouder en zijn partij veel schade berokkent.  En dat zijn verdachtmakingen en insinuaties met  afschriften van e-mails ontzenuwd kunnen worden. Een wethouder onwaardig, deze uitspraken. 
 
De raad heeft het college gevraagd na te gaan of vanwege artikel 15 van de gemeentewet het noodzakelijk is/was om het gratis in gebruik geven van een stuk grond in de Heurne aan raadslid Luiten voor te leggen aan Gedeputeerde Staten. Niets meer en niets minder. Dat kan iedereen nalezen in de notulen van de raad van 18 februari.
In de raadsmededeling no. 37 staat het volgende:
De discussie hierover in de gemeenteraad is voor het college aanleiding geweest doel, strekking en reikwijdte van artikel 15 nader te bezien. In het kader daarvan zijn onder andere situaties uit de recente Aaltense bestuurspraktijk getoetst aan de bepalingen van het artikel om te beoordelen of in die gevallen, zowel uit het perspectief van het raadslid als uit het perspectief van de burgemeester, correct is gehandeld.
 
Bijzonder wollig geformuleerd. Maar hier staat klip en klaar dat het college (dat zijn de burgemeester èn de wethouders) besloten hebben af te wijken van het verzoek van de raad en dit onderzoek uit te breiden naar transacties en handelingen van alle raadsleden. En datzelfde college hàd  dit kunnen stoppen. Of op z’n minst de fractievoorzitters bij elkaar kunnen laten roepen om voor te leggen wat men van plan was. Nu is dit allemaal niet gebeurd en is het college verantwoordelijk voor het feit dat handelingen en transacties zijn nagegaan zonder dat de raadsleden dat wisten. Daarmee gaat het hele college ver buiten zijn boekje en is mede verantwoordelijk voor de ontstane situatie.
 
Gerbert Navis (VVD) noemt in een twitter bericht mijn kwaadheid daarover een “zuur moralistisch vingertje” . “Laat BB maar snuffelen”voegt hij er aan toe. Dat vind ik – en ik hoop met mij velen uit bestuur en politiek- een ongelooflijk gevaarlijk standpunt. Het gaat om de grondrechten en vertrouwen van raadsleden in hun college èn de bevoegdheden, normen en waarden van dat college en hoe ze daarmee omspringen. Dat kan niet moralistisch genoeg zijn! 
Vervolgens verspreidt Teeuwsen onwaarheden over de juiste gang van zaken rond het terugtrekken van Petra Hoezen als lijsttrekker van de PvdA. Hij suggereert dat de directe aanleiding zou zijn een mail die zij ontvangen zou hebben met een “juridische analyse” van prof. Willem Bruil, tweede op de lijst HMV. Na ontvangst van die mail zou zij haar fout ingezien hebben en zich teruggetrokken. Dit grenst aan laster. Petra heeft op donderdag 6 maart haar terugtreden bekend gemaakt. De mail van Willem Bruil (meer een mening dan een analyse) kwam binnen op vrijdag 7 maart. Teeuwsen zit lekker op zijn praatstoel bij Leo. Hij gaat eens even analyseren wie er belang zou kunnen hebben bij het “lekken naar de pers”.  Iedereen dus zo ongeveer behalve de VVD. Ik heb direct richting Petra verklaard (evenals Johan Pennings trouwens) dat ik het lek niet ben en dat ik bereid ben dat onder ede te verklaren.Zouden meer mensen in de openbaarheid moeten doen.
Ben benieuwd wat Gerbert van de moraliteit van zijn wethouder vindt.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *