week 11 (klik hier)

Kies groene en duurzame partijen in Provinciale Staten  en Waterschap!
Dat is nodig omdat beide bestuursorganen  veel invloed hebben op de natuurontwikkeling  en de ruimtelijke ordening in Gelderland. Die verkiezingen zijn echter de grote onbekende voor de kiezer. Ook landelijke politieke partijen doen hun uiterste best om hun kiezers niet voor te lichten over het belang daarvan. In het grote debat bij Pauw werd het woord provincie maar één keer genoemd. De rest van debat ging over bonnetjes, Europa, al of niet aantrekkende economie enz. Niet over provincies. Ook “onderweg” zie je weinig uitingen, affiches, spandoeken enz. De bekende “groene weilandborden” zijn nog niet gesignaleerd. Geen grootste “debat”avonden met landelijke trekkers zoals in de tijd van Balkenende.  In een beginnende boomgaard bij Lintelo staat een gezamenlijk spandoek-ensemble van Water Natuurlijk, Groen Links en D66. Iets verderop bij Varsseveld een eenzaam bord van Arjan van Lochem de Aaltense CDA-kandidaat. Ergens aan de Slingelaan in Aalten een verschoten VVD-bord. Het leeft dus niet erg. Behalve op de sociale media en in de Gelderlander. Opvallend dat sommige partijen zich opeens in de Achterhoek laten zien als er gekozen moet worden. 
 
Provinciale taak bij Ruimtelijke ordening.
Wat doet nu die provincie. Een belangrijke taak is toch wel de ruimtelijke ordening en het natuurbeheer. Maar ook hier laat men zoveel mogelijk aan de lokale overheden, gemeenten en hun inwoners over. Daar waar er vroeger gedetailleerde streekplannen waren, die nog eens een keer dunnetjes over gedaan werden door de lokale bestemmingsplannen, zijn de gedetailleerde regels nu minder. Er is wel een provinciaal ruimtelijke ordeningsbelang. Zo moet het aantal woningen en het aantal hectares industrieterrein een beetje ordentelijk over de provincie verdeeld worden, rekening houdend met de vraag, de prijs, en de verwachte groei of krimp. Ook is het wel belangrijk waar bijv. ruimte is voor glastuinbouw, voor intensieve veehouderij en waar voor natuur. Maar ook daar is de provincie deels afhankelijk van de gemeenten en de regio’s. In de regio Achterhoek heeft men –hoe moeilijk was en is dat!- afspraken gemaakt over maximum aantal woningen. In Arnhem en Nijmegen wil en moet men juist meer bouwen. De Progressieve Partij vindt het van belang om natuurontwikkeling, duurzame ontwikkeling en economische mogelijkheden te koppelen. Daarom willen we graag nauw contact houden met  partijen als GroenLinks en D66 in de Staten en WaterNatuurlijk in het Waterschap. De laatste maand hebben we een informatieavond met het Waterschap georganiseerd en een debat-avond  met WaterNatuurlijk, D66 en leden van GroenLinks. Dat willen we de komende tijd doorzetten. Dat is het voordeel van contacten met landelijke partijen (invloed, kennis) voor lokale aangelegenheden. 
 
Openbaar vervoer en verkeer.
Een tweede punt is het openbaar vervoer en het vervoer en verkeer over de provinciale wegen. Zo vergeeft de provincie de concessies voor het openbaar vervoer (spoor en bus). Dus vandaar de discussie over dubbel spoor van Arnhem naar Winterswijk of Doetinchem. Of de “doortrekking” van de A15 (eigenlijk een Rijkstaak, maar met geld van de provincie wordt het gemakkelijker). Maar ook –dichterbij huis- het onderhoud van en fietsverkeer langs N312 en N318. Daar ligt nog wel een uitdaging. Want juist op de provinciale wegen gebeuren de meeste ongelukken. 
 
Nuongelden
Op dit moment is erg in discussie de bestedingsrichting van de Nuon-gelden. De Nuon werd enkele jaren geleden verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Dat leverde de aandeelhouders, waaronder provincie Gelderland erg veel geld op. In de vorige periode werd besloten de rente van dat bedrag te investeren in bijv. de Gelderse economie, de cultuursector of enkele sociale projecten (bijv. kleine steden beleid). Dat maakte nog wel eens dat de Provincie gezien werd als “flappentap”. Ook de gemeente Aalten en zelfs Bredevoort heeft hiervan geprofiteerd. Bijvoorbeeld bijdragen in het Kulturhus, in de tuin van Bernardus, in de opknap van het Zand/Kruittorenstraat en de gemeente bijvoorbeeld een bedrag voor verduurzaming van particuliere woningen. In de aanloop van de verkiezingen zijn nu geluiden te horen om een deel van het “moederkapitaal” ook versneld in de Gelderse economie te investeren. Daarbij zijn twee stromingen. De wat “behoudender” stroming vanuit CDA en VVD (de huidige provinciale penningmeester), die zegt: je moet het tafelzilver niet verkopen, maar alleen de rente investeren. En de andere stroming (m.n. D66 en SP) die roepen dat er door de provincie grootschalig geïnvesteerd moet worden in werk, onderwijs en duurzaamheid. Dat is goed voor de economie. En daarbij vliegen de miljoenen je om de oren. 
 
Waterschappen.
Dan nog de waterschappen. Ook daarvoor kunt u woensdag uw stem uitbrengen. Ook hier in de kranten genoeg informatie, kieswijzers en advertenties, maar weinig affiches in het straatbeeld. In het Algemeen bestuur van het waterschap Rijn-IJssel  kunnen via verkiezingen afgevaardigden van stromingen/partijen enz. meedoen. Een aantal zetels is sowieso voorbehouden aan de grondeigenaren (meestal boeren) die belang hebben bij goede afwatering en lage grondwaterstand. De andere zetels kunnen verdeeld worden. Dat gaat ook deels via politieke partijlijnen, Zo doen CDA, PvdA en VVD met zelfstandige lijsten mee. Daarnaast hebben natuurbeschermers en kleinere partijen zich verenigd in bijv. Water Natuurlijk en Algemene Waterschapspartij en zijn ondernemers, maar ook kleine kernen weer verenigd in andere kleinere lijsten. Goede bestudering van de lijsten levert ook nog wel eens een bekende naam uit de gemeente Aalten  en omgeving op. Zo zijn de namen van Gerrit Kraajenbrink, Pim Leemrijse en Erik Grijsen in de lijsten te ontdekken. 
Er zijn kieswijzers in omloop.  Voor de provinciale staten verkiezingen o.a.: http://www.mijnstemhulp.nl/gelderland/ Voor het waterschap Rijn-IJssel o.a.: https://rijnenijssel.kieskompas.nl/
 
Persoonlijke noot:
Eigenlijk moet u wel gaan stemmen. Precies 50 jaar geleden werden in Selma (US) leden van de zwarte bevolking in Amerika doodgeknuppeld omdat ze opkwamen voor hun stemrecht (zie o.a. https://www.pathe.nl/film/20681/selma) . Ook nu worden nog steeds mensen in buitenlanden gedood voor hun vrijheid van meningsuiting. Dan is het een beetje wrang dat wij geen “tijd of zin” hebben, of het gewoon vergeten.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *