Op weg naar meer inclusieve samenleving

door Esther Diepenbroek, 26 juni 2022

Bij de behandeling van de Nota Inclusie werd door D66, HMV en PP een motie ingediend. Deze motie vraagt zeer kort gezegd om verbreding van de doelgroepen van de Nota.
Na de toezegging van de wethouder werd deze ingetrokken. Hieronder de reactie met toezegging van de wethouder.

“De nota inclusie is met recht een startnota. We hebben opgeschreven wat wij onder een inclusieve gemeente verstaan. Nl. een gemeente waarin iedereen mee kan doen. Waar je mag zijn wie je bent. Helaas zijn er nog altijd mensen die min of meer buitengesloten worden. Om verschillende redenen. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische afkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede, schulden, verwardheid of laaggeletterdheid.

Wanneer ben je als gemeente dan inclusief? Als het gemeente breed gewoon geworden is om rekening te houden met inclusiviteit. Als het ware in de gemeentelijke genen zit.
Een samenleving die niemand wil uitsluiten moet in de eerste plaats toegankelijk zijn voor iedereen. Dat gaat verder dan de juiste deurbreedte en het weghalen van fysieke drempels. Het vraagt ook afname van sociale drempels, een andere houding, mentaliteit, respect en begrip voor elkaar.

Dat is heel breed en we doen als gemeente er al veel aan om minderheidsgroepen zoveel mogelijk in te sluiten en te betrekken. Dat heeft te maken met inclusiviteit maar ook met diversiteit. Zie ook de voorbeelden in de nota. (Bijlage 3)
Maar het nieuwe van deze startnota is dat we dit nog vaker en intensiever samen met de mensen die het betreft, zeg maar ervaringsdeskundigen, willen doen. Vandaar dat we een systeem voorstellen van klankbordgroep, werk groepen en zelfs een Inclusiepact. Daar passen allerlei benaderingen bij die we graag verder in die groepen ervaringsdeskundigen uitwerken. Je kunt dan denken aan dementievriendelijke gemeente, gemeente zonder drempels, regenboog gemeente. Maar voordat we die titels willen pakken willen we dat eerst goed bespreken met de groepen ervaringsdeskundigen, uitgaan van hun opvattingen, wensen en behoeften.

In de voorbereidingsklankbord groep is al een soort van prioriteitsvolgorde genoemd. Die zie je op pagina 11 van de nota. Bovenaan staat bijvoorbeeld het instellen van een meldpunt, het publiceren van ervaringsverhalen en de voorlichting aan inwoners. De grote thema’s die we in 2022-2023 op advies van de klankbordgroep willen aanpakken zijn:
toegankelijkheid, vrije tijd, vervoer, werk en inkomen en diversiteit. Dat doen we dus met projectgroepen waarin gemeentelijke medewerkers en ervaringsdeskundigen zitten.

Dan kom ik bij de motie. Die vraagt drie dingen.
1.een stapsgewijze aansluiting van doelgroepen. Dat is precies wat is toegezegd in de oordeelsvorming en waar vanuit de raad ook opgeroepen werd om geschikte personen aan te dragen. Inmiddels heb ik zelf al iemand vanuit de homowereld èn iemand met een ernstige fysieke beperking gevraagd en bereid gevonden. Dus uw suggesties zijn welkom. Dit punt is dus toegezegd en wordt al uitgewerkt.
2.een jaarlijkse evaluatie vanuit deze startnotitie naar de gemeenteraad. Dat werken we ook uit; dit is een startnotitie, wordt gevolgd door een uitwerkingsprogramma en natuurlijk wordt daar jaarlijks over gerapporteerd. Deze vraag kan dus met ja worden beantwoord.
3.de derde vraag is te onderzoeken hoe onze gemeente Regenbooggemeente kan worden. U kunt in de nota lezen dat we al in 2022 gaan kijken welke activiteiten passen bij de diversiteitsagenda. We hebben ons aangesloten bij pride Achterhoek. Komen dus met een antwoord op deze vraag samen met de vertegenwoordigers van de diverse doelgroepen. Dus ook hier is het antwoord ja.

Dat betekent dat we de vragen uit de motie bevestigend kunnen beantwoorde, c.q. de verzoeken honoreren. Neem aan dat dat voldoende is.”


Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.