AALTEN WEKT EVENVEEL ENERGIE OP ALS ER GEBRUIKT WORDT (ENERGIE NEUTRAAL) •

Uiterlijk 2019 ligt er een plan hoe we “Aalten energieneutraal” gaan maken. In dit plan staan duidelijke voorstellen hoe dat bereikt moet worden. • We maken ruimte in de begroting voor de uitvoering van dat plan. Inclusief fondsen en subsidies. • We maken ruimte op het gemeentelijk grondgebied voor zonne- en windenergie. Voorstel: Wij zorgen ervoor dat het windmolenpark in ’t Goor kan uitbreiden. Pagina | 7

NATUUR EERST IN AALTENS BUITENGEBIED •

De Progressieve Partij stimuleert het overstappen naar natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw houdt in dat een boer in alle beslissingen voor zijn bedrijf, rekening houdt met de natuur op en rond zijn bedrijf. Wij ondersteunen maatregelen voor het verminderen van de veestapel. • Wij willen minder mest op het land. We gaan strenger controleren op fraude met het afvoeren van mest. • Met deze maatregelen zorgen we voor de verschillende soorten grond, dieren en planten die we in onze omgeving hebben (biodiversiteit). Dit zorgt voor een goede toekomst voor de landbouw. Voorstel: Samen met de boeren hebben we in 2022 minimaal 20 hectare meer nieuwe natuur aangelegd.

MINDER GEBRUIK VAN DE AUTO •

Wij zorgen voor de aanleg van meer fietsstallingen en veilige fietsroutes, ook voor jonge kinderen. • Wij ondersteunen slimme nieuwe vormen van openbaar vervoer. • Wij helpen het autodelen en elektrisch rijden meer mogelijk te maken. Voorstel: wij zorgen uiterlijk 2022 voor 20 meer oplaadpunten voor elektrische auto’s in de gemeente Aalten.

AFVALLOZE GEMEENTE AALTEN •

De Progressieve Partij wil dat Aalten in 2030 een gemeente zonder restafval (afvalloos) is. • Wij nemen maatregelen voor meer kringloop om grondstoffen te sparen en afval te voorkómen. Pagina | 8 • In 2024 is het asbest in het buitengebied opgeruimd. We steunen boeren en burgers die buiten de regelingen vallen. Voorstel: Wij streven naar minder restafval. Van 25 kg in 2025 tot 0 kg in 2030

MEER BOMEN IN DE GEMEENTE •

De Progressieve Partij wil een terughoudend kapbeleid. Voor elke gekapte boom planten wij 3 bomen terug. • Wij zorgen voor meer groen in de kernen, zonder overlast voor rolstoelers en mensen met een kinderwagen, rollator of scootmobiel. • Wij beschermen en leggen nieuwe houtwallen aan. Voorstel: het aantal bomen in de gemeente Aalten is in 2022 met 3% toegenomen.

MODERN KUNST- EN CULTUURAANBOD •

De Progressieve Partij wil meer ruimte voor kunst en cultuur in de gemeente en de regio. Samenwerking ook buiten de regio belonen we. • De Progressieve Partij steunt kunstenaars, musici, toneelspelers, hun verenigingen en locaties. We dagen bedrijven en burgers uit om actief mee te doen aan kunst en cultuur. • Wij zorgen voor meer kunstaankopen door de gemeente. Voorstel: Uiterlijk 2022 zijn er twee kunst- en cultuurprojecten in samenwerking met beroemde nationale of internationale instellingen.

Deel deze inhoud