Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Afscheid oud-wethouders in Dinxperlo

8 juli - In een vrij hete zaal van Old Dutch in Dinxperlo konden de burgers en vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en collega’s uit andere gemeenten afscheid  nemen van de oud-wethouders Henk Rijks, Gerard Nijland en Henk Wiltink.  Allereerst sprak de burgemeester alle drie toe met waardering voor alle projecten, werken, ideeën en alles waar ze bij betrokken waren. En dat zijn er heel  wat. Vervolgens kregen de wethouder één voor  een het woord om de mensen, hun familie en collega’s te bedanken. Alle drie vonden ze het heel fijn om voor de gemeente Aalten gewerkt te hebben. Henk Rijks verheelde niet zijn teleurstelling dat ondanks  een verkiezingsovenwinning zijn partij GB  -en hij in het bijzonder- geen deel meer uitmaakt van het College. Dat begrijpt iedereen. Over de oorzaak daarvan verschillen de meningen, ook van de direct betrokkenen. Diezelfde dag verscheen een ingezonden stuk in Aaltens en Dinxpers Nieuws waarin de fractie van de GemeenteBelangen  nog een uitlegde hoe het in hun ogen kwam dat zij niet meer in het College zitten.  De afscheidsbijeenkomst  was er niet minder gezellig om. Opvallend was ook de aanwezigheid van oud-wethouders  ten Voorde en Luiten en de oud-waarnemend burgemeester Gerritsen.

Ook van deze kant past een woord van dank aan de vertrekkende wethouders, Zij hebben de gemeente Aalten bestuurd en verantwoordelijkheid genomen in een moeilijke periode. Er waren fianciele problemen, tekorten en er was bestuurlijk gedoe. Onze fractie was het niet altijd eens met de gekozen weg of maatregelen, maar als personen hebben deze wethouders zich naar beste weten ingezet. Ook onze fractie vindt het een persoonlijke teleurstelling voor Henk Rijks. Het is wel zaak om de politieke werkelijkheid zo gauw mogelijk te accepteren en de oorzaak daarvan niet alleen bij anderen neer te leggen. Dan zal het snel weer goed gaan met de samenwerking in de raad.

Progressieve Partij over de formatie en college

8 juli - Raadslid Esther Diepenbroek van de Progressieve  Partij had dinsdag 3 juli de volgende bijdrage over de formatie en de collegevorming.
Het rapport van de twee formateurs samen met het rapport van de informateur en de eerste twee formateurs, geeft een goed beeld van het proces van de verkiezingsavond tot nu.
We zijn het experiment aangegaan van het raadsprogramma. De totstandkoming hiervan is goed gelukt en geeft een gevoel van saamhorigheid voor de goede zaak van de gemeente. 
Op het VNG congres werd met enige bewondering gesproken over de plm. 50 gemeenten die het aangedurfd hebben een raadsprogramma te maken en aan het nieuwe college te vragen een uitvoeringsprogramma daarop te maken. 
Door de gekozen weg van raadsprogramma via informatie naar formatie heeft het proces wat lang geduurd. Wij denken dat we daar de volgende periode alert op moeten zijn. 
Een vertragende factor was de eerste poging om een college te vormen. Dit is helaas door allerlei redenen niet gelukt, waardoor er tijdverlies ontstond. 
Wij hopen dat we, ondanks de vreugde bij de één en de teleurstelling bij de ander, de goede verhoudingen die aan het ontstaan waren kunnen voortzetten. Laten we daarvoor met zijn allen waken. Van de ene kant vanuit het college dat via het raadsprogramma een expliciete rol krijgt, en vanuit de raadsfracties door het raadsprogramma en de overeenkomsten daarin in de richting die we uit willen.
 
De Progressieve Partij heeft altijd gezegd dat wanneer zo’n raadsprogramma er is, het van minder belang is welke politieke stroming dit programma gaat uitvoeren. Het gaat meer om passie, gevoel, kennis, ervaring en netwerken. Wel hebben we altijd aangegeven dat een college zoveel mogelijk stromingen zou moeten vertegenwoordigen: midden, rechts en links. Vandaar dat wij ons altijd als een serieuze wethouderspartij hebben gezien en dit ook aangegeven hebben.  Onze (zeer) ervaren kandidaat heeft zijn kennis en hart liggen bij het sociaal domein. Dat heeft hij ook aangegeven in zijn sollicitatiebrief aan de formateurs in beide rondes. De fractie van de Progressieve partij is blij dat onze kandidaat Joop Wikkerink de kans krijgt op een andere plek dan in de raad het goede te bewerkstelligen voor de gemeente Aalten en haar inwoners. Wij als fractie zullen daarbij ondersteunen op de manier zoals u van ons gewend bent: kritisch, gedreven en geïnformeerd.
 
 

Berkellandse bermaanpak ook in gemeente Aalten?

8 juli 2018 -Op maandagavond 2 juli was er een speciale informatie-avond over handhaving voor de raad. Bert Weevers had in de RTG van april hierom gevraagd bij de behandeling van het jaarverslag 2016 en jaarprogramma 2018. Er leefden toen zoveel vragen dat hem een extra informatie-bijeenkomst nuttig leek. De burgemeester van Berkelland was uitgenodigd om wat te vertellen over ‘groene handhaving’. Dat gaat over het illegaal kappen van bomen, houtwallen, afgraven en egaliseren van steilranden in het landschap en uitrijden van mest op publieke gronden zoals bermen langs wegen en sloten(in Berkelland totaal zo’n 200 ha!). Over de eerste groep zaken zijn ca 90 handhavingsprocedures gestart. Over de ‘bermfraude’, ‘aanboeren’ of ‘landjepik’ zoals het in de media wordt genoemd gaat de gemeente in gesprek met de boer om de zaak weer recht te zetten. Door het plaatsen van afrastering worden de kadastrale grenzen weer zichtbaar gemaakt. Ecologisch belangrijke bermdelen worden vervolgens ingezaaid met een kruiden en bloemenrijk mengsel.  
Boeren worden als het ware door Europese en landelijke regels gestimuleerd om bomen te kappen en bermfraude te plegen omdat dit direct financieel voordeel oplevert. De gemeente Berkelland is dan ook in gesprek gegaan met o.a. het Ministerie van Landbouw en de RVO om die regels veranderd te krijgen. Dat is beter voor de boer en beter voor het landschap en de biodiversiteit. 
Daarna kwamen ODA en de gemeentelijk afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte) aan het woord om toe te lichten hoe zij met handhaving omgaan. Er wordt steeds beter samengewerkt tussen de verschillende partijen die daarbij betrokken zijn, zoals ook de politie en de GGD.
 

Joop Wikkerink van Progressieve Partij wethouder Sociaal

30 juni- De afgelopen weken hebben de fracties van het CDA, de Progressieve Partij en de VVD onderhandeld om te komen tot een nieuw college van burgemeester en wethouders. De onderhandelingen zijn afgerond en geslaagd. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 juli wordt voorgesteld de beoogde wethouders van de gemeente Aalten te benoemen. De portefeuilleverdeling is in grote lijnen bekend, maar moet nog formeel en in detail worden vastgesteld door het nieuwe college van B&W.
De beoogde wethouders zijn:
Ted Kok (CDA) is kandidaat-wethouder voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Financiën, Grondzaken en Facilitaire zaken. Ted is 51 jaar, en woont in Didam. Hij is al 8 jaar wethouder in de gemeente Aalten en gaat zijn derde termijn in. Daarvoor was hij 16 jaar wethouder in de gemeente Montferland (voor de herindeling gemeente Didam).  
Martin Veldhuizen VVD)  is kandidaat-wethouder voor Openbare Werken, Economie, Recreatie en Toerisme en Duurzaamheid. Martin woont   in Aalten en is 65 jaar.  Sinds 2007 is hij raadslid in de gemeente Aalten en vanaf de oprichting in 1990 is hij directeur van Novel Groep. Door zijn benoeming tot wethouder zal hij Novel Groep binnenkort verlaten.
Joop Wikkerink Progressieve Partij)  is kandidaat-wethouder voor Sociaal Domein, waaronder de Participatiewet, Wet Maatschappelijk Ondersteuning (zorg) en Sociaal Cultureel Werk. Joop is 66 jaar en woont in Bredevoort. Hij was hiervoor adviseur startende ondernemers en senior beleidsmedewerker werk en arbeidsmarkt bij de gemeenten Enschede en Hengelo. Joop is vanaf september 1982 lid van de gemeenteraad van Aalten
Hans te Lindert (CDA) is kandidaat-parttime wethouder voor Onderwijs, Jeugd- en Sportzaken. Hans is 40 jaar en woont in Aalten. Hans is sinds 2017 coördinator bij Personeelscluster Oost Nederland en zal die functie parttime in blijven vullen. Daarvoor was hij directeur van basisschool ’t Bastion in Bredevoort.
Nieuwe raadsleden
Door de benoeming van de 4 wethouders komen er 2 plekken vrij in de gemeenteraad. Daarvoor komen, als de gemeenteraad ermee instemt, Paul Eijkelkamp (VVD) en Guido Uland (Progressieve Partij) in de plaats.Guido wordt tevens fractievoorzitter van de Progressieve Partij.
 

Boeren: zet met z'n allen een stip op de horizon

30 juni - Het was lekker warm bij ’t Noorden. Precies 40 mensen waren afgekomen op het onderwerp. Aanleiding was de brief van enkele “prominenten” aan de minister om de problemen van de knelgevallen a.g.v. de fosfaatwetgeving  op te lossen. Willem Bruil –een van de ondertekenaars- benaderde het vraagstuk van de strikt juridische kant. In de wet staat dat men een vrij genot van het eigen bezit moet hebben. Nu wordt boeren verboden om koeien in hun pasgebouwde stallen te houden. Vanuit de zaal kwam de opmerking dat men dat had kunnen voorzien. Dat was Willem niet met de sprekers eens: er was geen voorzienbaarheid. Alles en iedereen stimuleerde de boeren na het opheffen van het melkquotum om te bouwen.
Arjan Tolkamp uit IJzerlo  had zo’n pech: Op 2 juli 2015 had hij zijn stal nog in aanbouw (de ronde stal aan de Dinxperloseweg). Dus geen fosfaatrechten. Hij is overgestapt op jongvee. Op een zo duurzaam mogelijke manier. Hij is ook lid van de groep “Innovatief uit de knel” die met de minister overlegt over oplossingen voor de knelgevallen. Er zijn nl. generieke maatregelen genomen die individuele  boeren onrechtvaardig kunnen treffen. De LTO (zij konden niet aanwezig zijn ivm hun jaarlijkse barbecue) komt niet voor deze boeren op. Überhaupt is er volgens Arjan veel verdeeldheid onder de boeren. Zijn grootste frustratie is dat elke regel die vanuit Den Haag of Brussel komt de facto niet het natuurinclusieve boeren bevordert, maar alleen gunstig lijkt voor de intensieve veehouderij, i.p.v. de extensieve. 
Wat nu en wat kunnen we plaatselijk doen? Volgens Bruil moet er een stip op de horizon komen. Gedragen door politiek, sector en de machtige inkopers. Maar ook door boeren en andere bewoners van het buitengebied. Die voelen zich niet gehoord. Daar kan de plaatselijke politiek dan bij aansluiten en bijv. het akkerrandenbeleid blijven steunen. Dat idee sloeg wel aan bij de aanwezigen. Men vroeg ook om een vervolg. Misschien wel een jaarlijkse conferentie tegelijkertijd met de Farm en Country fair (was een ingekomen ideetje van de burgemeester).
 

Scholieren in de democratiefabriek: noodzakelijk!

30 juni - De hele week werd er druk gediscussieerd, gedacht, gepraat (en soms ook geklierd) rond de wonderlijke machines van de Democratiefabriek. Derde en vierdeklassers van VMBO, HAVO en VWO kwamen een kijkje nemen in het gemeentehuis/bestuurscentrum en kregen de burgemeester of een wethouder en raadsleden te zien en te spreken. En ze gingen met hen op de foto. Na het welkom door een college-lid, werd er een kwisje gepresenteerd door een raadslid. Ook gaf dat raadslid uitleg over de werking van de gemeente. Voor de meeste scholieren helemaal nieuw. Daarna ging men in groepjes van 2 de vragen in de Democratiefabriek bediscussiëren. Die gingen over vrijheid, democratie, pesten en zondebokken en waar liggen nu de grenzen van deze dingen. Van onze (steun)fractie deden mensen diverse dagen mee: Esther, Bert en Joop, Gerrit Migchelbrink, Gerrit Stronks. We moeten deze activiteit er echt in houden, want leerlingen hebben soms goede ideeën en je merkt dat ook het thema pesten en zondebok de aandacht trekt.
 

“Innovatief uit de knel” op meedenkavond

23 juni - Op donderdag 28 juni organiseert de Progressieve Partij een “meedenkavond” over de toekomst van de landbouwsector.  Welke gevolgen heeft het huidige beleid voor de gezinsbedrijven in de gemeente Aalten? Is de natuurinclusieve en duurzame landbouw gediend met de huidige wetgeving? “Als gezinsbedrijven moeten stoppen werkt dit megastallen in de hand,” is de onheilspellende laatste zin uit een open brief die een stuk of 10 prominenten schreven aan landbouwminister Carola Schouten. Zij sluiten daarbij aan bij de zorgen van de groep “Innovatief uit de knel”, een actiegroep van innovatieve boeren. 
Bijdragen van prof. mr.  Willem Bruil, jurist agrarisch recht, één van de ondertekenaars van de open brief en ex-raadslid in de gemeente Aalten.
Arjan Tolkamp, veehouder uit Aalten en adviseur mestwetgeving bij Locisadviseurs en betrokken bij de actiegroep “Innovatief uit de knel”. 
Het debat wordt in goede banen geleid door  prof.  Jan Wijbrans, aardwetenschapper te Leiden oud-Aaltenaar en woonachtig in Bredevoort. 
De meedenkavond “Toekomst van de landbouw” vindt plaats op donderdag 28 juni om 20.00 uur in de Wiekenzaal van Partycentrum ’t Noorden te Aalten. Toegang en koffie gratis. 
foto: Arjan Tolkamp, veehouder en adviseur mestverwerking Aalten
 

Pagina 14 van 139

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates