Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Beggelderdijk Dinxperlo verleggen? Onzin.

5 september - Een meerderheid van de raad heeft vorig jaar besloten dat er een vooronderzoek moest komen naar een nieuw tracé voor de westelijke ontsluiting van Dinxperlo, ter vervanging van de ontsluiting via een deel van de Beggelderdijk. Dit onderzoek is nu afgerond en de conclusie is dat een nieuw tracé niet nodig en gewenst is. PP was vorig jaar ook al deze mening toegedaan en stemde tegen het vooronderzoek. De gemeente had die ruim 20.000 euro voor dit vooronderzoek beter kunnen besteden. 
Er waren dinsdagavond drie insprekers:
•Een aanwonende van de Beggelderdijk vreest voor aantasting van woongenot bij het nieuwe tracé en zegt bezwaar te maken tot aan de Raad van State als de planvorming toch door zou gaan;
•Een andere aanwonende is namens andere buurtbewoners voorstander van het nieuwe trace vanwege veiligheids- en geluid-overwegingen. Maar geeft ook aan dat de buurt ook wil meewerken als er een veilige en aantrekkelijke 30-km oplossing voor de huidige Beggelderdijk kan komen;
•Dinxpers Belang kwam met een betoog dat bedoeld was als pleit voor het nieuwe tracé, maar dat door woord- en taalgebruik eerder averechts werkte. Ik heb hem tijdens de vergadering aangesproken op de ‘grote woorden’ als ‘incapabel college’ en ‘cijfermanipulatie’. Emotie voerde bij het schrijven van zijn betoog blijkbaar de boventoon. 
Alle feiten wijzen erop dat verbetering van de huidige Beggelderdijk de beste oplossing is. De gemeente kan de ruim 1,5 miljoen voor een nieuw tracé in de huidige moeilijke tijden wel beter besteden. 
 

Resultaten van project Aandacht Werkt gepresenteerd

5 september - Donderdagmorgen was de wekelijkse persconferentie van het college op een bijzondere plek. Voor de presentatie van de resultaten van het project “Aandacht werkt” waren de media en de wethouders neergestreken bij het Leerwerkcentrum van Laborijn aan de Nijverheidsweg. Manager Jeroen Spruijt en projectleider Marjolein Molenaar van Laborijn lichtten het verloop van dit bijzondere project toe. In september 2018 werd begonnen met het ontmoeten van 270 mensen die al lang in een uitkering zitten. Ze werden gevraagd een vragenlijst in te vullen en op gesprek te komen. Daar werd hen gevraagd wat hun verwachtingen, wensen, dromen zijn ten aanzien van participatie in de samenleving: vrijwilligerswerk, mantelzorg, leren, werken. Niet iedereen vond die aandacht leuk. Maar velen waren positief verrast dat hen gevraagd werd wat hun eigen ideeën over hun toekomst zijn. Vervolgens werden er stappen gezet in de richting van mogelijk werk. Want de participatiewet stelt dat van iedereen verwacht wordt naar vermogen te participeren en te voorzien in het eigen inkomen. Voor veel mensen is dat een brug te ver. Er is eerst training, scholing, werkervaring nodig. Sommige mensen kunnen vanwege hun beperkingen nooit volledig 40 uur per week een 100% prestatie leveren. Maar van iedereen kan naar vermogen gevraagd mee te doen. En dan moet er natuurlijk voldoende geschikt werk zijn. De vacatures passen vaak niet, de eisen te pittig, het tempo te hoog. Vaak heeft de arbeidsmarkt dus een afstand tot deze doelgroep. Bedrijven in de gemeente Aalten die deze doelgroep ondanks hun beperking toch een kans willen geven, past een compliment. 
 
Het project dat duurde tot de eerste maanden van 2020 kende verrassende resultaten. Allereerst voor de mensen zelf. Veel mensen leerden iets, haalden een diploma, deden werkervaring op en weten hoe ze moeten solliciteren. En bij veel mensen lukte het: er was werk voor hen. Anderen gingen eerst vrijwilligerswerk doen. Weer andere hadden eerst een zorgtraject (bijv. dagbesteding) nodig om hun leven op orde te krijgen. Maar ook voor Aaltense instellingen, organisaties en bedrijven. Ze kregen gemotiveerde stagiaires, leer-werkplekken en medewerkers. Natuurlijk ging niet alles goed. Soms is de stapeling van problemen zo groot dat mensen een stapje terug moeten doen. In het verslag staan drie persoonlijke verhalen beschreven van mensen die soms tegen de stroom in stappen maakten, soms weer terugvielen, maar ook een baan vonden en hun droom na kunnen jagen. 
 
Extra inspanning Aalten
 
De gemeente Aalten wilde graag weten welke kansen de mensen die wat langer een uitkering hebben, nog hebben. Vandaar dat er extra coaches, re-integratieconsulenten, screeners en begeleiders werden aangetrokken om die 270 mensen te begeleiden. Daarvoor tastte de gemeente ook extra in de buidel. Dus dit werk werd gedaan bovenop het normale werk van Laborijn. 
 
Voor de cijferaars. Toen het project begon en de selectie van mensen die al wat langer in de uitkering zaten plaatsvond waren er in de gemeente Aalten 346 huishoudens die een participatiewet-uitkering hadden. (Bijstand). Dat betrof 406 personen. Van deze 406 personen werden 270 mensen uitgenodigd aan dit project mee te doen omdat ze al langer dan een jaar in de uitkering zaten en niet actief bezig waren met een traject. 108 mensen van deze 270 zaten halverwege 2020 niet meer in de uitkering. Omdat ze verhuisden, pensioen kregen, terug naar school gingen, gingen samenwonen. 38 van hen kregen een echte baan. 162 mensen hebben (nog wel) een uitkering, maar het grootste deel is actief in de samenleving: 17 verrichten parttime werk, 53 mensen zijn nog aan het leren, werkervaring opdoen of stagelopen. Plm. 100 deelnemers blijven nog een tijdje aangewezen op zorg of een participatietraject naast hun uitkering (veelal vrijwilligerswerk). Bedacht moet worden dat de geselecteerde groep een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt had (en soms heeft) en niet zelden kampt met allerlei beperkingen.
 
Nog meer cijfers: Waren er halverwege 2018 in Aalten nog 346 huishoudens afhankelijk van een participatiewet-uitkering, per 1 januari 2020 was dit gedaald tot 278. In het voorjaar brak de coronacrisis uit. Je zou verwachten dat het beroep op bijstand toe zou nemen; dat gebeurde ook wel, maar mensen “stroomden” ook wel weer uit de uitkering. In de periode januari t/m augustus kregen 45 huishoudens (opnieuw) een uitkering. In diezelfde periode verlieten ook 45 mensen de uitkering zodat per eind augustus de stand weer 278 huishoudens voor de gemeente Aalten is. Het gaat dan om 327 personen. Dat is behoorlijk laag voor Nederlandse begrippen. Omgerekend ligt dit op 15 personen per 1000 inwoners van 18 jaar en ouder; in heel Nederland ligt dit maar liefst op het dubbele.
 
Het eindverslag werd aangeboden aan wethouder Joop Wikkerink, die zich content en trots toonde met de resultaten. “Dit is een zeer moeilijke doelgroep, natuurlijk ging ook niet alles goed, maar het belangrijkste is dat bewezen is dat aandacht werkt”.  Desgevraagd gaf hij aan dat deze aanpak vele malen beter uitwerkt voor mensen dan de beruchte bloemenvouwerstrajecten van enkele jaren geleden. Daar moesten mensen met behoud van hun uitkering gewoon een hele week productief werk verrichten (het vouwen van kunstbloemen), waar normaal een CAO-loon voor betaald dient te worden.  
Op RTV-Slingeland verscheen een reportage van deze presentatie.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanttekeningen bij het steunpakket Corona.

Kanttekeningen
Ook tijdens de presentatie van deze maatregelen klonk het al door: niet alles wordt weer hetzelfde als voorheen. Bedrijven en werknemers zullen zich moeten aanpassen. In sommige sectoren gaat het goed, andere sectoren zullen blijvend schade ondervinden door corona. Dat betekent een groot beroep op innovatief vermogen van bedrijven en bereidheid van werknemers om zich om en bij te scholen. Ton Wilthagen (professor Arbeidsmarktstudies in Tilburg)  pleit  o.a. in het Financieel Dagblad ook voor meer mobiliteit van werknemers op de arbeidsmarkt. Omscholing tijdens een periode van minder werk, arbeidspools, waarin werknemers die bij het ene bedrijf te veel zijn kunnen ingezet worden bij bedrijven in andere sectoren waar wel vraag is.
 

Sloop stallen Kalverweidendijk bijna klaar!

30 augustus - Deze foto kregen we uit de buurt van de Kalverweidendijk te Dinxperlo. Na een strijd van meer dan 12 jaar werden de oude stallen daar afgebroken, komt er geen forse uitbreiding van de varkenshouderij, maar zijn er woningen gebouwd en in aanbouw. 
In 2008 werden in zaal "De Sander" in Dinxperlo de plannen ontvouwd voor een forse uitbreiding van een varkensstal aan de Kalverweidendijk, 250 meter van de bebouwde kom. Maar liefst 3000 extra zeugen zouden er komen.Omwonenden waren terecht bang voor fijnstof. Geurberekeningen werden bestreden. Grote handtekeningenacties volgden en zelfs Milieudefensie kwam protesteren. 
 
De fractie van de Progressieve Partij  ondersteunde ook in de gemeenteraad de protesten en zagen uitbreiding zo dicht op de bebouwde kom absoluut niet zitten. We stonden echter helaas wel alleen in de raad. Het college en de meerderheid van de raad (VVD, CDA en Gemeente Belangen) hielden vast aan de oorspronkelijke plannen. Het was volgens hen technisch en juridisch mogelijk. De wensen van de buurt speelden helaas in de besluitvorming nauwelijks een rol. Dus kwam er een vergunning voor de uitbreiding. 
Gewijzigde economische omstandigheden en inzichten bij de initiatiefnemer, mede als gevolg van de massale protesten, zorgden ervoor dat de plannen werden heroverwogen. Zo kwamen er uiteindelijk plannen voor woningbouw en verdwenen de uitbreidingsplannen voor zeugenstallen in de prullenbak.
 
Op 23 juli 2019 nam het college van de Gemeente Aalten het historische besluit om het bestemmingsplan te wijzigen in woonbestemming “Landelijk gebied Vosterkamp”. Nu zijn de stallen eindelijk weg en worden prachtige woningen gebouwd. Zo blijkt maar weer eens, aanhoudend protest met politieke ondersteuning van een partij die de gezondheid en welzijn van velen boven economische belangen van een enkeling plaatst, kan zeer succesvol zijn.

Niet te snel slopen dus!

23 augustus - In 2002 (!!) pleitte Gerrit Migchelbrink in zijn "maidenspeech"voor behoud van dit industrieel erfgoed. Toen nog tegen dovemansoren. Alle andere fracties wilden slopen. College had al sloopvergunning afgegeven. Woningbouw kwam in die jaren niet tot stand. Nu staat er dit: tegen de stroom in toch een mooi resultaat bereikt. Leerpuntje: niet te snel slopen. Behoud van erfgoed geeft ook ruimte voor andere functies.
 
Zie artikel in Aalten Vooruit van 21 augustus
Van knopen en auto's naar wonen en levensmiddelen (geschreven door Lydia ter Welle, die ook de foto's maakte)

Schriftelijke vragen aan het college over glyfosaat

23 augustus - In maart jl heeft de Centrale Grondkamer beslist dat overheden in pachtcontracten het gebruik van glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen mogen verbieden. Meerdere provincies en gemeenten hebben vervolgens een dergelijk verbod tot beleid verheven. Zie oa  Binnenlandsbestuur. Oa op de site van de gemeente Losser is een heldere motivatie te vinden (zie bijlage).
 
Onze vragen:
1.Heeft de gemeente pachtcontracten voor landbouwgronden en overige gronden waar bestrijdingmiddelen zouden kunnen worden gebruikt??
oZo ja, om welke aard en hoeveelheid gaat het?
2.Overweegt u in deze en in nieuwe pachtcontracten een verbod tot het gebruik van glyfosaathoudende stoffen op te nemen?
oIndien nee;Welke gronden draagt u hiervoor aan?
oIndien ja: op welke termijn kunnen we dat verwachten?
3.Overweegt u het gebruik van glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen te ontmoedigen bij andere grondeigenaren, loonwerkers, ed?
oIndien nee, waarom niet?
oIndien ja; op welke wijze gaat u dit doen?
We zien de beantwoording graag schriftelijk tegemoet.
 
Progressieve partij
Bert Weevers 
13 augustus 2020.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bijlage van de Website Losser:
 
Glyfosaat (o.a. Roundup) slecht voor de natuur
Gemeente Losser verbiedt gebruik van glyfosaat op eigen gronden
 
Het standpunt is duidelijk, vanaf 1 januari 2020 verbiedt de gemeente Losser het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat, zoals Roundup op de gronden die eigendom zijn van de gemeente Losser. Dit verbod geldt ook voor gronden die derden van de gemeente Losser pachten of huren. Glyfosaat leidt wereldwijd tot discussies over de mogelijke impact op het ontwikkelen van lymfeklierkanker. Daarnaast is de stof schadelijk voor de natuur. Belangrijkste argument om het middel niet te willen gebruiken is wel dat de gemeente Losser wil werken zonder dit soort chemische middelen.
Wethouder Jaimi van Essen: “Naast de discussies over of de stof glyfosaat het risico op kanker vergroot, weten we zeker dat deze stof een negatieve invloed heeft op de natuur. Bepaalde schimmelgroei wordt erdoor bevorderd waardoor bijvoorbeeld aardappelen aangetast worden. Ook tast het de darmflora van bijen aan waardoor deze minder weerstand hebben en vatbaarder zijn voor infecties. Alles bij elkaar maakt dat de gemeente Losser onkruidbestrijdingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat niet meer toestaat. Een middel dat slecht is voor volksgezondheid en milieu willen wij niet op onze eigen gronden gebruiken. Gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur staat bij ons voorop in de keuzes die wij maken.”
Nadelige gevolgen glyfosaat
Naast het feit dat glyfosaat nadelig is voor de gezondheid van bijen, blijft de stof ook erg lang aanwezig in ons oppervlaktewater, waar het ook allerlei nuttige organismen vernietigt. Op die manier is het ook erg lastig om drinkwater veilig te houden. Door het doodspuiten van alle planten gaat ook het bodemleven hard achteruit.
Verbod op Roundup
Tot 17 december 2022 is het in de Europese Unie nog toegestaan om Roundup te gebruiken. Nederland is samen met Hongarije, Frankrijk en Zweden verantwoordelijk voor de herbeoordeling van glyfosaat voordat de EU opnieuw beslist of glyfosaat gebruikt mag worden. Het middel is in Nederland verboden om toe te passen op verharding.
 
 
 
 
 
 

(Letterlijk) uit de oude doos.

23 augustus -Tijdens het opruimen op de zolder kwam ik van alles tegen, o.a. “Het tussenrapport” van de stuurgroep “Maatschappelijke discussie energiebeleid”.
Ter informatie aan de wat jongere lezers: eind jaren zeventig van de vorige eeuw was er discussie over het al dan niet gebruik van kernenergie en aantasting van het milieu door fossiele energiebronnen. De overheid stelde een commissie in en dat resulteerde in een “Brede maatschappelijke discussie”. Begin jaren tachtig werd er in allerlei grote en kleine zalen informatie verstrekt en gediscussieerd over het energiebeleid. Het tussenrapport dat ik tegenkwam dateert van januari 1983. Het rapport van bijna 200 pagina’s behandelt uitvoerig alle voor- en nadelen van de diverse energiebronnen: kolen, gas, olie, kernenergie, maar ook (heel voorzichtig) zon- en windenergie.
 
Milieuschade
Uitgebreid wordt er ingegaan op de milieuschade van de diverse fossiele brandstoffen, b.v.: luchtvervuiling, zure regen en ook broeikaseffect door CO2 uitstoot. Dat was toen allemaal al bekend. Ook de voor- en nadelen van kernenergie wordt uitgebreid behandeld.
Zonne-energie staat nog in de kinderschoenen, er zijn zonnecollectoren en zonnepanelen, maar die zijn nog veel te duur. Er is nog veel onderzoek nodig om die goedkoper te kunnen produceren.
Windenergie: men gebruikte natuurlijk al eeuwen molens om te malen, om water te pompen en om bijvoorbeeld hout te zagen, maar om stroom op te wekken waren de ontwikkelingen nog maar net begonnen. In Petten stond de grootste windmolen: wel 50 meter hoog en een productie van 300 kilo watt! Tegenwoordig is 200 meter en 3000 kilo watt heel normaal.
 
Scenario’s
Er werden 4 scenario’s uitgewerkt: ongewijzigd beleid, industrie stimuleringsbeleid, arbeidsstimuleringsbeleid en een milieubewust beleid. Deze laatste, het CE beleid, was het beleid volgens de milieubewegingen: inzetten op energiebesparing en geen kernenergie.
Op bladzijde 171 staat letterlijk: “Energiebesparing is een van de belangrijkste doelen van het energiebeleid”. Een actief prijsbeleid zou energiebesparing aantrekkelijk kunnen maken. Maar er staat ook: De overheid zou de tarieven voor de lage inkomens kunnen verlagen. Dit is nog steeds actueel.
 
Het rapport doorbladerend, besef je dat het goed was geweest wanneer er beter naar de milieubeweging was geluisterd.
Conclusie: de tijden veranderen, maar na veertig jaar is er nog steeds discussie hoe we het energieprobleem moeten aanpakken.
Mijn advies: vooral naar de milieubeweging luisteren en ernaar handelen.
 
Gerrit Stronks

Pagina 2 van 153

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates