Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Meedenken met de Progressieve Partij bij Schiller

26 oktober - Begin november wordt de begroting 2020 behandeld in de gemeenteraad. Alle
gemeenten zitten in zwaar weer vanwege de verminderde geldstromen vanuit Den
Haag. Terwijl de taken wel toenemen. Daarom moet er omgebogen worden. Ook in
het sociaal domein. 
 
Op woensdagavond 30 oktober houden wij een meedenk-avond over de begroting
2020. Waar moeten de accenten van de Progressieve Partij liggen? Wat moeten
wij naar voren brengen en welke voorstellen moeten wij gaan doen?
 
De meedenk-avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de voorkamer of het
restaurant van Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie zijn
gratis.
 

Nieuwe loods: duurzaamheid of leefbaarheid?

26 oktober - Op dinsdag 15 oktober sprak Bert Weevers in de raad over de aanvraag van CWV Barlo om een grote loods te mogen bouwen op hun terrein aan de Lichtenvoordsestaartweg. Het voorstel van het college is een logische voortzetting van het raadsbesluit van april 2016 (amendement op Bestemmingsplan Landelijk gebied 2015). Er dienen zwaarwegende redenen te zijn om bestaand beleid te wijzigen. Dat kan inhoudelijk zijn of procedureel. Inhoudelijk is leefbaarheid een zwaarwegende reden. De buren die aan de noordzijde van deze berging wonen hebben bezwaren tegen de werktuigenberging. De bezwaren van de noordelijke buren betreffen hun leefbaarheid, dus moet er een belangenafweging gemaakt worden. Waar gaat het om:
 
1. Geluidsoverlast buren
2. Beperking uitzicht buren
3. Voordelen van een overkapte berging. 
 
Ad 1. Volgens het akoestisch onderzoek wordt de geluidsoverlast door de geïsoleerde wand en het geluidsscherm juist beperkt. Daartegen wordt door de buren ingebracht dat de overlast door het galm-effect wordt vergroot. De Progressieve Partij heeft, in tegenstelling tot de andere fracties, Adviesbureau de Haan, de opsteller van het rapport, gevraagd hier nog een specifiek oordeel over te geven. In hun uitgebreide antwoord wordt onder meer geconcludeerd dat het reflecteren van geluid automatisch wordt meegenomen in het rekenmodel. Dit geeft echter een veel lagere geluidsbelasting dan wanneer de woning rechtstreeks (dus zonder wand) wordt blootgesteld aan rijdend materieel. ”Bij elkaar geven de deze effecten een reductie van de geluidsbelasting op de woning”, aldus het adviesbureau.
 
Ad 2. Beperking uitzicht. Er is een groensingel op de grens van de beide percelen die de nieuwe hal grotendeels aan het zicht onttrekt. Beperking van het uitzicht is dus beperkt.
 
Ad 3. De voordelen van de hal zijn evident. Machines kunnen nu op één locatie overdekt worden geparkeerd. Dit verlengt de levensduur van de machines, is bedrijfseconomisch efficiënt en bovendien vanuit duurzaamheidsoogpunt gunstig.
 
De belangenafweging door de Progressieve Partij valt dus in het voordeel van het collegebesluit uit. 
 
Bij het beoordelen van het procedurele aspect moeten we bedenken dat de nieuwe hal een lange voorgeschiedenis kent. Al bij de verplaatsing van de woning in 2006 was bekend dat CWV Barlo een nieuwe hal wenste te bouwen. Toen dit zijn formele beslag moest krijgen in het bestemmingsplan in 2015/2016 is uitgebreid met de buurt overleg geweest. Dat dit niet tot overeenstemming heeft geleid is jammer, maar soms onvermijdelijk. Het landschappelijke inrichtingsplan zorgt er in onze ogen voor dat het algemene belang (natuur/biodiversiteit en uitzicht/landschap) voldoende is gewaarborgd. 
 
Alleen D66 stemde tegen het collegevoorstel omdat men vond dat er onvoldoende participatie was geweest.
 

Weten jongeren waar ze zijn moeten bij problemen?

26 oktober - Op vrijdag 11 oktober heeft Esther een bijeenkomst bezocht op scholengemeenschap Schaersvoorde dat als thema Jeugdzorg had. Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) was uitgenodigd om een presentatie te geven. 
Centrale vragen tijdens de bijeenkomst waren: “Weten jongeren waar ze terecht kunnen met hun vragen en wat kan de gemeente doen om het één en ander te faciliteren of ligt dit vraagstuk toch echt bij de school”. 
 
Het was een interactieve bijeenkomst waarbij vragen via de smartphone anoniem konden worden beantwoord. Opvallend en ook zorgelijk is dat blijkt dat zo’n 50 procent van de jongeren zich soms depressief voelt waarvan zo’n 10 procent zich regelmatig depressief voelt. Tegelijkertijd weet ook maar een enkeling dat op school een zorgteam actief is waar je met je problemen terecht kan. Tijdens de bijeenkomst bleek dat jongeren graag zouden zien dat er middels een extra les aandacht komt voor dit probleem, waarin ook gezorgd wordt voor een stuk informatie.
 
Dit zou onder meer moeten gaan over de vraag waar je terecht kunt met je problemen. Esther: “Ik denk dat ze dit vanuit de thuissituatie ook niet meekrijgen. Het lijkt erop dat problemen binnen de muren van het eigen huis moeten blijven en dat hen ook niet is geleerd dat zij hun problemen bespreekbaar met anderen kunnen maken. Daar rust nog een taboe op”. Wethouder Hans te Lindert die ook bij de bijeenkomst was wil dit oppakken. Esther heeft namens de Progressieve Partij aangedrongen op verbreding van de aanpak, zodat niet alleen jongeren maar ook volwassenen geholpen kunnen worden.
 

Lening ook bereikbaar voor huurders en lage inkomens

26 oktober - De Progressieve Partij diende tijdens de raadvergadering maar liefst twee moties in over dit voorstel. Daaruit zou men misschien kunnen concluderen dat de Progressieve Partij het een slecht voorstel vindt. Maar dat is allerminst het geval. De Toekomst Bestendig Wonen Lening is een prima instrument waar we van harte achter staan.
 
Maar wanneer je je zoals de Progressieve Partij al jaren intensief met het thema duurzaamheid bezighoudt, de vakbladen en wetenschappelijke literatuur bijhoudt, dan weet je ook waar valkuilen liggen en waar je speciale aandacht voor moet hebben. 
Houtstook is één van die valkuilen. Oude inzichten hierover liggen nog vast in Europese regels die stellen dat biomassa als CO2-neutraal moet worden gerekend. Inmiddels is er wereldwijde wetenschappelijke consensus dat dat niet, of niet altijd, het geval is. En dat geldt zeker voor houtstook.
Iedereen die een beetje nadenkt snapt dat ook. Een boom heeft 50 jaar nodig om volwassen te worden en wordt in een kachel in één jaar opgestookt. Zo’n tijdsverschil kan dus nooit tot CO2-neutraliteit leiden. Daarbij gaat waardevol materiaal letterlijk en figuurlijk in vlammen op. De politiek begint dat langzamerhand te snappen en er wordt dan ook al geruime tijd gepraat over aanpassing van die Europese regels, maar zoals we allemaal weten, dat kan nog wel een tijdje duren.
Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat houtstook, zeker in particuliere huizen, tot ernstige hinder en aantasting van de gezondheid leidt. 
Het kabinet heeft daarom laten onderzoeken of houtstook nog wel gestimuleerd dient te worden. Voor zeer zuinige houtkachels is immers nu nog ISDE-subsidie mogelijk.  De conclusie van dat onderzoek is zonneklaar. Zelfs uitgaand van de achterhaalde Europese regels over CO2-emissie wegen de voordelen niet op tegen de milieuschade van fijnstof en overige ongezonde en kankerverwekkende stoffen. 
Het kabinet van CDA, VVD, D66 en CU heeft besloten om de ISDE-subsidie op houtkachels uiterlijk per 1-1-2020 te stoppen. Het is niet meer dan logisch dat Aalten deze lijn volgt en de houtkachels uit de lijst met maatregelen die voor een lening in aanmerking komen, schrapt!
De Progressieve Partij kreeg alleen steun van de VVD. Opvallend was dat partijen die zich in het verleden nooit druk hebben gemaakt over het klimaat nu opeens de vermeende CO2-reductie die het stoken van hout zou opleveren belangrijker vinden dan de gezondheidsrisico’s die dat veroorzaakt (CDA en Gemeente Belangen). Is dat gebrek aan kennis of zit er meer achter? Bert: “In één van de onderzoeken in de bijlagen bij de motie wordt aangetoond dat zo gauw je rook ruikt je ook meteen giftige dampen inademt.” De VVD steunde de motie, maar had een ander motief. De VVD vindt dat het stikstofprobleem niet alleen op het bordje van de boeren gelegd moet worden, maar dat ook particulieren een bijdrage moeten leveren en minder hout moeten stoken. De verantwoordelijk wethouder zegde toe de landelijke beleidslijn te gaan volgen, dwz als de rijks-subsidie wordt gestopt, dan ook geen gemeentelijke lening meer voor houtkachels.
 
Progressieve Partij vroeg daarnaast samen met CDA, HMV en D66 aandacht voor lage inkomens en huurders. Zij kunnen niet of nauwelijks gebruik maken van de nieuwe lening, waardoor bijvoorbeeld deelname aan een postcoderoosproject lastig wordt. En juist een postcoderoosproject kan hen het vaak zo nodige financiële voordeel opleveren. Deze motie werd breed door de raad overgenomen. We hebben daarmee een voor ons belangrijk punt binnengehaald!
 
 

Thema-avond Kwaliteit Landschap in Dinxperlo

20 oktober - We wonen in de Achterhoek, beroemd om het coulissenlandschap. Het is een gevarieerd landschap wat te danken is aan de verschillende ontstaansgeschiedenissen. Een ingewijde herkent de verschillende landschapstypen die ook in de gemeente Aalten te onderscheiden zijn. Eén van die ingewijden is dhr. Anton Stortelder, als ecoloog verbonden aan de Wageningen Universiteit en wonend in de Achterhoek. Hij komt dinsdag 29 oktober een inleiding houden op het thema Kwaliteit van het Landschap in het Kulturhus te Dinxperlo. De avond is georganiseerd door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo en is voor iedereen vrij toegankelijk. 
 
Het landschap wordt voor een groot deel gemaakt en beheerd door de landbouw. Burgers uit de eigen gemeente maar ook toeristen fietsen, wandelen of rijden er doorheen en genieten ervan. Planten en dieren groeien op in bossen, houtwallen en andere landschapselementen. In het landschap komen verschillende functies en verschillende belangen samen en de gezamenlijke opgave is er iets moois van te maken. Dhr. Stortelder gaat vertellen over de basiskwaliteit van het landschap en hoe je van daaruit als gemeente het landschap kunt beschermen en versterken. Hij heeft een enorme schat aan kennis en ervaring en weet er met humor over te vertellen. Na zijn inleiding is er uitgebreid gelegenheid om met hem en met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
Thema-avond: Kwaliteit van het landschap
Wanneer: dinsdag 29 oktober
Waar: Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6/ Terborgseweg 3, Dinxperlo,
Aanvang: 20:00 uur.
Toegang: vrij.
Nadere info: 06 51524011

Grote kansen voor zonnepanelen op bedrijfsdaken.

20 oktober - Uit een recent onderzoek van bureau Overmorgen blijkt dat er in de gemeente Aalten 350 bedrijven zijn met daken groter dan 1000m2. Samen gaat het maar liefst om 856.000 m2 dak dat in theorie benut zou kunnen worden voor zonne-energie. Natuurlijk zal niet elk dak geschikt zijn; maar volgens Overmorgen kunnen ruim 8500 huishoudens hun stroombehoefte dekken met zonne-energie van Aaltense bedrijfsdaken. 
 
Aalten doet het in vergelijking met andere gemeenten op dit gebied nu nog slecht. Momenteel wordt er in Aalten nog maar 3% van dit dak-potentieel benut. Er ligt dus volgens de Progressieve Partij een enorme kans om de energietransitie te versnellen. En door bedrijfsdaken optimaal te benutten zijn er minder windmolens of zonneparken nodig. De partij heeft d.m.v. schriftelijke vragen aan het College aandacht gevraagd voor deze kans. 
 
De Progressieve Partij vindt het daarbij belangrijk dat ook bij zonne-energie op bedrijfsdaken de bevolking kan meeprofiteren. Dat kan wanneer de zonnestroom-installaties bij energiecoöperaties worden ondergebracht. Dat scheelt de bedrijven rompslomp en de lokale koopkracht wordt ermee bevorderd. “Een mooi staaltje maatschappelijk verantwoord ondernemen!” aldus de Progressieve Partij.

Brandweerlieden Aalten-Dinxperlo ongerust over veiligheid

20 oktober - Hoe houden we onze brandweervrijwilligers gemotiveerd?  Dat was de vraag op maandagavond 14 oktober, waar  raadsleden bijgepraat werden door de brandweer Aalten over de op handen zijnde bezuinigingen in de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Zoals het er nu uitziet moet de brandweerpost in Aalten aardig wat materieel inleveren. Dit zorgt uiteraard voor de nodige onrust bij de brandweerlieden. 
De veiligheidsregio heeft een budget van 55 miljoen euro en moet 500.000 euro bezuinigen. Dat lijkt niet zo veel, maar doordat geschoven wordt met budgetten dreigt de inzetbaarheid in de knel te komen. Er wordt meer geld uitgetrokken voor preventie in de verwachting dat er minder vaak inzet behoeft te worden gepleegd voor een brand. Door deze verschuivingen raakt het korps Aalten materieel kwijt. In het geval van Aalten een tankautospuit, een pompvrachtwagen en de veetakel.
 
Tijdens de bijeenkomst bleek dat men zich zorgen maakt over de eigen veiligheid. Wanneer de brandweer uitrukt naar een brand en er bevinden zich nog mensen in het pand, dan moet er gewacht worden op een tweede auto voordat de brandweer naar binnen kan om eventuele slachtoffers te helpen. Zij moeten back up buiten het pand hebben voor hun eigen veiligheid.
Er kan minder geoefend worden als je minder materieel tot je beschikking hebt en ook dat is niet bevorderlijk voor de eigen veiligheid. Volgens de brandweer zal de bezuiniging ook leiden tot een grotere belasting van het personeel waardoor gevreesd wordt dat vrijwilligers weg lopen.
 
Daar waar andere politieke partijen vooral kijken naar het financiële plaatje vindt de Progressieve Partij dat vooral gekeken moet worden naar de effecten die dit heeft op de belasting van de mensen.
Guido:, “Ik heb zeer recent gesproken met een wethouder in Grave waar men deze exercitie al achter de rug heeft. De wethouder vertelde dat bij hen inderdaad een groot deel van de vrijwilligers was afgehaakt.” 
Naast branden blussen doet de brandweer nog veel meer. Zij rukken ook uit voor een dier in nood, gaan naar ongelukken waarbij bijvoorbeeld mensen bekneld zijn geraakt en reanimeren indien nodig ook.
 
Tijdens deze serieuze bijeenkomst was er toch ook nog ruimte om te lachen. De portefeuillehouder, burgemeester Stapelkamp, was tijdens de presentatie vergeten zijn telefoon uit te zetten. Wanneer deze overgaat klinkt het geluid van een kwakende eend, wat degene die op dat moment de presentatie verzorgde en aangekomen was bij het onderwerp redden van dieren de opmerking ontlokte: “…..en eenden redden we ook.”

Pagina 2 van 142

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates