Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Centrumplan Dinxperlo ook inwoners betrekken!

22 oktober - Dinxperlo- De gewone inwoners van Dinxperlo moeten meer betrokken worden bij de uitvoering van het centrumplan. Dat bracht Bert Weevers van de Progressieve Partij naar voren in de raadsvergadering over de begroting dinsdag. Er is een mooi proces doorlopen om te komen tot de plannen. Met informatieavonden, een klankbordgroep, en adviezen van buitenaf o.a. Hogeschool Saxion. Maar bij de uitvoering gaat het nu nog te veel over ondernemers en een dorpsmanager die de winkeliers bezoekt. Inwoners hebben veel ideeën over de inrichting en vooral de wensen om veel groen aan te planten. “Ook hier tegel eruit, planten erin” volgens Weevers. “Wij voelen wel voor een inlooppunt waar inwoners terecht kunnen.” Wethouder Kok gaf aan dat er zeker weer klankbordgroepen van inwoners gevormd gaan worden als er concrete plannen voorliggen. Ook is hij samen met de dorpsmanager op zoek naar een soort informatiewinkel. 
 
Energiearmoede; extra steun bij verduurzamen woningen lage inkomens
Uit TNO-onderzoek blijkt dat in de kernen Dinxperlo en Bredevoort in de gemeente relatief veel woningen bevat die minder goed geïsoleerd zijn. Dat betekent volgens de PP  dat er een robuust flankerend beleid moet komen om energietransitie in de gebouwde omgeving te laten slagen. Dat flankerend beleid bestaat uit: 
-goede, objectieve informatie over techniek 
-overzichten van de verschillende landelijke en lokale subsidie- en leenmogelijkheden;
-liefst met een handzame rekenhulp erbij –
-een persoonlijke benadering (energiecoaches)
-en vooral wat ons betreft: financiële steun voor lage inkomens. 
“Immers vooral de lage inkomensgroepen wonen in de slechtste woningen wonen. Met de stijgende gasprijzen zijn zij de klos.” volgens Weevers.
Ook duurzaamheidsleningen mogelijk maken voor minima.
 
Het is helaas nog steeds zo dat lage inkomens geen duurzaamheidslening kunnen afsluiten vanwege de inkomenseisen. Als niet iedereen kan meedoen met isoleren en elektrificeren wordt de tweedeling in de maatschappij alleen maar groter. PP wil dus graag een oplossing speciaal voor die groepen die niet voor een duurzaamheidslening  in aanmerking komen. Bijv. een verduurzamingsfonds voor lage inkomens. 
 
Meedenkavond.
Over deze twee punten -en de begroting 20222- organiseert de Progressieve Partij een meedenkavond. Daar kan iedereen meedenken over hoe we deze ideeën kunnen invoeren. Woensdag 27 oktober 20.00 uur bij café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten.
 
 

Meer ondersteuning informatie van kwetsbare inwoners.

22 oktober -  “De verhouding overheid-inwoners wordt steeds ingewikkelder. Kijk naarde toeslagenaffaire. Ook de kwetsbare inwoners die hulp zoeken moeten goed geïnformeerd en ondersteund worden. Maar ook andere informatie moet toegankelijk zijn. Dat kan digitaal maar ook met een informatiecentrum”. Dat betoogde Bert Weevers (PP) maandag tijdens de raad over de begroting sociaal domein. Dat idee werd door andere fracties en het college positief ontvangen. Ook is er steeds mee behoefte aan zgn. onafhankelijke clientondersteuning. De gemeente biedt dit kosteloos aan, maar moet wel bekend zijn.
 
Projecten meer samen laten werken.
Er zijn in de gemeente veel wetten, projecten, voorzieningen voor mensen in een kwetsbare positie of het nu gaat om mensen die hulp en begeleiding nodig hebben, statushouders die taalles moeten krijgen of mensen met een arbeidsbeperking. De Progressieve Partij pleit voor veel meer samenwerking en samenhang in die projecten en ondersteuning. Dus niet de wetten zijn bepalend maar de wens van de inwoners. Daarbij kunnen de lokale bedrijven en instellingen prima ingeschakeld worden. Volgens wethouder Wikkerink is het aantal huishoudens in de bijstand vanaf 2018 gedaald van 354 naar 270.  Bovendien zijn er in samenwerking met Laborijn al mooie ontwikkelingen ingezet. Bijvoorbeeld het project ”Simpel Switchen” waarin mensen switchen naar vermogen tussen dagbesteding, beschut werk en gewoon werk. 
 
De hele ring in Aalten 30 km gebied.
Tijdens het debat over de verkeers-begroting werd lovend gesproken over de herinrichting van de Dijkstraat en Admiraal deRuyter straat. Vooral de groene duurzame inrichting, maar ook het 30 km regime spreekt aan. Dat is voor de PP reden om nogmaals te pleiten voor een 30 km regime voor de hele binnenring in Aalten te beginnen bij de Oosterkerkstraat. Volgens wethouder Veldhuizen past dit ook in landelijk beleid. En staat de herinrichting van de Lichtenvoordsestraatweg  al op de rol. 
 
Openbare Meedenkavond 
Over deze drie punten -en de begroting 20222- organiseert de Progressieve Partij een meedenkavond. Daar kan iedereen meedenken over hoe we deze ideeën kunnen invoeren. Woensdag 27 oktober 20.00 uur bij café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten.
 
 Foto: De Oosterkerkstraat in Aalten; de Progressieve Partij wil hier een 30 km-inrichting
 

Natuurinclusieve landbouw (NIL) in de belangstelling!

2 oktober  - Afgelopen donderdag was er een “inspiratiemiddag natuurinclusieve landbouw” op landgoed Velhorst tussen Lochem en Almen. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. De provincie Gelderland wil de natuurinclusieve landbouw stimuleren en heeft daarvoor het platform opgericht, samen met diverse andere organisaties, w.o. Natuur & Milieu. 
Ruim 100 belangstellende waren naar het mooie landgoed gekomen om te luisteren naar de inleidingen van diverse sprekers: Peter Drenth (gedeputeerde), Cees Veerman (oud-landbouwminister), Carel de Vries (Markemodel van Vruchtbare Kringloop Achterhoek) en Arjen van Buren (bioboer op het landgoed).
 
‘Wat zou ik willen?’
Nadat Drenth de noodzaak van NIL benadrukte (geen gedwongen onteigening!) kreeg Veerman een half uur het woord. Hij benadrukte de eigen keus van boeren om over te schakelen op NIL of bio landbouw: “Wat zou ik willen, welke mogelijkheden zijn er, wie gaat mij helpen (bank, overheid)? 
Hij somde 6 problemen van de landbouw op:
•Ruimte claim: woningbouw, wegen, natuur.
•Leefomgeving: dierwelzijn, biodiversiteit.
•Schaduwzijde van boer zijn: zorgen, laag inkomen, schuldenlast.
•Procedure-denken door overheid i.p.v. oplossing gericht denken.
•Afstand burger-boer: gebrek aan kennis.
•Afgesloten voelen: miskenning, “ze willen ons weg hebben”.
Naast veel andere punten pleitte hij voor een staatscommissie om, net als in Duitsland, een lange termijnvisie tot 2040 te ontwikkelen.
 
Markemodel
Carel de Vries heeft samen met Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) en Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) een model ontworpen waarbij boeren punten kunnen verdienen door natuurvriendelijk te boeren, b.v. kruidenrijk grasland, houtsingel aanleggen, bloeiende akkerranden, laat maaien in het voorjaar, enz. 
Leden van VKA konden zo € 4500 tot € 20.000 verdienen door diverse maatregelen te nemen. Deze geld stromen komen i.p.v. de Europese subsidie die men krijgt op het bezit van grond, onafhankelijk van het gebruik.
Hij noemde de omschakeling een “ontdekkingstocht”, waarbij de boer niet een “subsidieontvanger” is maar een “dienstverlener aan het landschap en de samenleving”.
 
Tot slot kreeg Arjan van Buren het woord. Hij pacht de boerderij van Natuurmonumenten. Deels akkerbouw (diverse granen, aardappelen, uien, groente) en deels vleesvee was zijn businessmodel waarmee hij drie jaar geleden de pacht kreeg toegewezen. Alle biologische producten worden regionaal afgezet: horeca, winkels een particuliere verkoop.
 
Discussie
De vier sprekers vormden samen met Erik Luiten (Agractie) en iemand van LTO het panel voor de discussie. Een lid van Farmers Defence Force liet verstek gaan vanwege de verplichte coronacheck!
De LTO-man uit Winterswijk ‘had niets’ met NIL, hij wilde ‘gewoon’ met zijn 100 koeien bezig zijn. Hij wees op de extra tijd die hij nodig had vanwege sommige wat kleinere percelen in het coulissen landschap. 
Peter Drenth zei o.a.: “zonder boeren geen coulissen landschap”, maar ook dat niet overal alles kan en als iemand intensief wil boeren, dan moet wellicht ergens anders een plek gezocht worden, waar het niet botst met de natuur. Erik Luiten ging daar tegenin met het argument van “generaties lang op een boerderij”.
Bioboer Arink uit Lievelde wees vanuit het publiek erop dat de traditionele landbouw niet houdbaar is. 
 
Wij, de Progressieve Partij en gemeente Aalten, moeten nadenken hoe de gemeente, samen met de boeren en de provincie, NIL in Aalten kan stimuleren. Een mooi actiepunt voor de komende raadsperiode. Deze middag was een mooie aanzet, hoewel sommige uitspraken vanuit het panel niet veel hoop op verandering geven.
Op de sites van VALA en Platform Natuurinclusieve Landbouw is meer informatie over dit onderwerp te vinden.
 
Gerrit Stronks
Foto Rob Boerendonk

Mogen zijn wie je bent is gewoon!

22 september - Het klinkt zo gewoon.. Mogen zijn wie je bent. En dat is het ook!
Dinsdagavond was het zover. Als laatste discussiepunt op de raadsagenda stond een motie van de Progressieve Partij en D66: De Regenboogvlag.
De afgelopen paar jaar een punt dat regelmatig terugkwam in de raad. De ene keer als motie, de andere keer werden er vragen over gesteld. 
Na 3 jaar vonden wij het echt tijd worden voor actie! Daarom nu deze motie. In de motie roepen wij op om op Coming Out dag (11 oktober) de regenboogvlag te hijsen in de mast voor het gemeentehuis. Dit om te laten zien dat ook in Aalten iedereen welkom is. Dat je mag zijn wie je bent, ongeacht religie, afkomst of genderidentiteit. De noodzaak van deze vlag werd goed omschreven door de eerste bijdrage van Gerloeske (D66) die deze motie namens onze partijen ging toelichten.
Goed voorbereid op een heftig debat, bleek dit na de eerste bijdrage van 1 van de andere fracties helemaal niet nodig. Een mooie bijdrage door Zelma (CDA) gaf aan waarom deze vlag zo nodig is, daardoor konden wij onze bijdrage alweer een stuk inkorten. 
Ook Linda (VVD) kwam met mooie en duidelijke woorden waarom deze vlag zo belangrijk is. Alex (GemeenteBelangen) sloot zich hier bij aan bij. De motie werd daardoor aangenomen met 18 stemmen voor en 1 tegen.
Feest dus!
Want dat betekent: De Progress Regenboogvlag zal maandag 11 oktober om 8.00 uur voor het eerst worden gehesen in de vlaggenmast bij het gemeentehuis!
Wil je dit niet missen? Dan ben je natuurlijk van harte welkom om bij dit mooie moment aanwezig te zijn. (Esther)
 

Klimaat: we doen het voor onze (klein)kinderen!

21 september -  In de raadvergadering van 21 september werd het RES 1.0 unaniem aangenomen. In deze energiestrategie wordt op Achterhoeks niveau een "bod" gedaan aan het Rijk hoeveel duurzame opwek we in de Achterhoek gaan realiseren. En hoe we dat netjes verdelen tussen de gemeenten. Wààr dan precies zonneparken en windmolens komen is aan de afzonderlijke gemeenten.
Dàt er snel werk gemaakt moet worden van duurzame opwek is van levensbelang voor onze kinderen, kleinkinderen en ongeborernen, aldus PP-woordvoerder Bert Weevers.  Onderstaand verhaal leverde hem "de originaliteitsprijs" van de burgmeester op.
 
"Ik ga het niet hebben over overstromingen, bosbranden, orkanen en regen ipv sneeuw op Groenland. Hoewel het best wel beangstigend is om bijv. over dat laatste wat dieper door te denken. 
Ik wil me beperken tot de RES. Ik zie RES1.0 als de eerste stappen van een baby die leert lopen. Met vallen en weer opstaan. Het is een beetje een ‘wiebelig proces’. 
Maar uiteindelijk lukt het. En dan gaat het snel : na een tijdje kan er zelfs hard worden gelopen. 
Zo moet het ook gaan met de energietransitie. 
We zullen nog best eens ons hoofd stoten, maar net als die babylaten we ons daardoor niet uit het veld slaan. We zitten in een ongelooflijk leerproces. Niet alleen wij als politici, maar als gehele samenleving.Daarom zijn we enorm voorstander van een burgerraad, die meedenkt en ons adviseert over vervolgstappen. 
Terugkijkend kun je zeggen dat we tot 2013 in ons wiegje hebben liggen slapen. Met het Akkoord van Groenlo zijn we begonnen met rondkruipen. Iedereen was vertederd door de mooie geluidjes die de Achterhoekse gemeenten toen maakten: “energieneutraal in 2030”. Oh ah, hoor eens, wat lief! Maar echte beweging kwam nog niet van de grond. 
Met de RES1.0 maken we nu als regio onze eerste gezamenlijke stapjes. Nog steeds wat wankelend, wankelmoedig zelfs. Maar het is een nieuw begin. 
Ik hoop dat we snel leren hardlopen. Want dat is nodig. In Aalten gebruiken we nu zo’n 500 GWh aan fossiele energie. De 88 GWh aan windenergie uit RES1.0 is dus een klein, eerstestapje. PP vindt ook dat we verder moeten kijken dan de RES. Het gaat niet primair om energie, maar om klimaat. Dat betekent dat ook andere sectoren dan grootschalige duurzame energie (RES), dan de gebouwde omgeving (AvG) en ook overige broeikasgassen naast de CO2 moeten worden meegenomen.  
En voor de duidelijkheid: er zitomkering van rollen in de vergelijking tussen baby en RES. 
Het zijn nu niet de ouderen die vertederd en trotskijken hoe de jonkies leren lopen. Het zijn onze kinderen, kleinkinderen en zelfs nog ongeborenen die gaan ervaren hoe wij, oudere generatie, nu leren om die transitie vorm en inhoud te geven. Ik hoop dat we hun trots gaan verdienen door snel de volgende stappen te zetten."  
 

Uit de raad: Camping Goorzicht wil en mag uitbreiden.

1 september - Camping Goorzicht wil uitbreiden en wel op het terrein aan de andere kant van de Boterdijk, langs de Romienendiek. Er staat nu verouderde agrarische bebouwing. Deze wordt gesloopt en er komen boomhutten, hooibergen, slaapvaten, chalets en kampeerplaatsen voor in de plaats. 
 
Wij hebben vragen gesteld over o.a. effecten van toenemend aantal elektrische auto’s en campers en autovrij houden van camping. We vinden dat –gezien de enorme urgentie van de klimaatproblematiek - vanaf nu elke nieuwe ruimtelijke activiteit energieneutraal zou moeten worden gerealiseerd. 
 
In eerste instantie was de buurt not amused over het plan, maar na intensief en constructief overleg tussen campinghouder en buurt is het plan aangepast en zijn alle bezwaren weggenomen. Het proces bevat enkele mooie leerpunten voor onze implementatie van de omgevingswet in Aalten. Voor de verplichte participatie dienen zowel goede proces- als ook inhoudelijke afspraken vastgelegd te worden (bijv: wanneer informeren en participeren? Hoe groot is de kring belanghebbenden? -> criteria o.b.v. omvang initiatief).
 
Overigens zei inspreekster mevr. Bootsma nog iets interessants: toeristen komen naar de Achterhoek om de rust. Die rust komt in het gedrang door telkens meer toeristen (uitbreidingen diverse campings ed.). Is er een grens aan wat het gebied aan kan? 
 

De Graafschap: Veur Altied : mooi nieuw initiatief

25 augustus - Woensdagmorgen lekker in het zonnetje op het “Spinnekopplein” bij het Graafschap-stadion: er zijn ergere dingen. De Graafschap maakt echt werk van haar maatschappelijk functie en opdracht. Er is een aparte stichting opgericht “De Graafschap Verbindt”(onze Hans te Lindert zit in het bestuur) die allerlei acties onderneemt om de naamsbekendheid van de Graafschap “uit te buiten” voor maatschappelijke doelen. In Aalten en Dinxperlo hadden we natuurlijk (samen met Figulus en talentverbinders) de prachtige voetbalcompetitie dit voorjaar. Daarin moesten teams niet alleen maar voetballen maar konden ook punten verdienen met “maatschappelijke opdrachten”.  Prachtige acties kwamen hier uit voort. Of in het begin van de coronacrisis hebben we samen met de businessclub en de hoofdsponsor geprobeerd om het "overtollig” horecapersoneel elders via een poolconstructie te plaatsen (kun je je nu niet meer voorstellen!). Of een 25-tal jonge mantelzorgers hebben voor de corona-tijd een middag een bezoek gebracht aan het stadion en kennis gemaakt met enkele spelers. Een succes!
 
Veur altied
 
Het nieuwste idee dat is opgepakt is dat men iets wil doen met  -vooral- mannen-op –leeftijd die nodig eens de deur uit moeten. Een paar oud-spelers en supporters stellen hun home open voor een kopje koffie, een praatje maar ook wat sportactiviteiten tot aan walking voetbal toe. Men wil ook richting de verzorgingshuizen samen met de plaatselijke voetbalverenigingen om  hier  te bewegen,  foto’s te laten zien, herinneringen op te halen. Misschien wel een bezoekje aan het stadion organiseren. En dat natuurlijk allemaal samen met de lokale verenigingen.  Het initiatief wordt wat grootser geïntroduceerd in de week tegen de eenzaamheid  (eerste week van oktober). Ik heb de verzorgingshuizen en Figulus al getipt: hier gaan we vast aan meedoen. Een speciale groep is de groep mannen met (beginnende) dementie. Het is bewezen dat  bijvoorbeeld muziek en sport uit hun jeugd een mooi effect heeft op hun beleving. Dat biedt ook aanknopingspunten. Zegt het voort. Of neem contact op met de talentverbinders.
 
 
 

Pagina 2 van 170

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates