Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Denk en praat je mee met de Progressieve Partij?

7 december - De Progressieve Partij wil graag in gesprek met de inwoners van de gemeente Aalten. Dat doen wij door maandelijks een "meedenk-avond" te organiseren in Aalten of Dinxperlo. Deze "meedenk-avonden" gaan in op de actualiteit en worden georganiseerd door de fractie. Daarnaast hebben we zo om de paar maand een "programma-avond". Die programma-avonden, georganiseerd door bestuur en fractie gaan altijd over een actueel politiek thema wat bij ons als Progressieve Partij past. Veel avonden over duurzaamheid, energietransitie. maar ook over lokale democratie, over meedoen, participatie. En natuurlijk over het sociaal domein. Zo hebben we al een paar keer drukbezochte bijeenkomsten over het centrumplan Dinxperlo georganiseerd. En een bijeenkomst over de "energiemix". 

Dinsdag 10 december om 20.00 uur ben je welkom om mee te denken over de agenda van de raad van 17 december. De toekomst van de brandweer in Aalten en Dinxperlo is aan de orde. Wij zijn bang dat verdergaande reorganisatie leidt tot minder vrijwilligers en dus langere uitruktijden. Ook komt aan de orde de open brief  die de raad heeft opgesteld naar aanleiding van berichten over sluiting van de afdeling verloskunde en kindergeneeskunde van het SKB te Winterswijk. Tenslotte wordt de zgn. Najaarsnota besproken, dat is de stand van zaken van het begrotingsjaar 2019. Liggen we op koers met ons beleid, de inkomsten en de uitgaven?

Je bent hartelijk uitgenodigd om mee te denken (en te praten) op dinsdag 10 december vanaf 20.00 uur in de voorkamer van café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

Foto: Leden van de vrijwillige brandweer kijken zorgelijk tijdens het Ronde Tafelgesprek

Cultuurverbinders werken tweezijdig en winnen prijs

7 december - Voordat dinsdag het Ronde tafel Gesprek met de raad plaatsvond, was er eerst nog een bijzonder feestelijke en mooie gebeurtenis. In Schaersvoorde aan het Stationsplein werden de 8 “cultuurverbinders” in het zonnetje gezet. Niet alleen omdat ze een mooie prijs van Sociaal Werk Nederland gewonnen hebben, maar vooral omdat ze het traject “cultuurverbinder” succesvol hebben afgesloten.
 
Ze begonnen zelf met een leuk “sketchje” waarin precies duidelijk werd hoe culturele verschillen en onbegrepen boodschappen tot vervelende situaties op school kunnen leiden. Bijvoorbeeld bij het Sinterklaasfeest, voor veel culturen onbekend. Dan is het mooi wanneer er een cultuurverbinder kan uitleggen (soms in eigen taal) wat de gewoontes in Nederland zijn bij zo’n feest.
 
Omdat de Provincie een deel van de projectkosten betaald heeft, was ook de Gedeputeerde Peter van ’t Hoog aanwezig. Hij sprak vriendelijke woorden, maar trok helaas niet duidelijk de portemonnee voor een volgende groep. Namens de gemeente Aalten hield wethouder Joop een toespraakje op een wat luchtige toonn: we hebben immers ook veel gelachen bij de bezoeken die zij brachten aan ambtenaren, college en raad en bij de Zomerschool. Cultuurverbinders werken tweezijdig : integratie gaat van beide kanten. “Zij” moeten  kennis hebben van “onze” cultuur en “wij” zullen ons moeten willen verdiepen in “hun” gewoontes. Vandaar het kadootje van de gemeente Aalten: een theeglas met Arabische theezakjes en Achterhoekse theebeschuit. Dat vonden ze erg leuk.
We proberen – er komt ook nog een uitgebreid evaluatieonderzoek samen  met de zgn. sleutelpersonen die elders in de Achterhoek actief zijn - een vervolg te vinden: voor een nieuwe groep, maar ook werk te vinden voor de huidige groep.
 
foto: Lydia ter Welle, AchterhoekNieuws.
 

Wat is de belofte van "volwaardig ziekenhuis" waard?

7 december - Deze week werd het nieuws gedomineerd door de berichtgeving over het Streekziekenhuis Kon. Beatrix (SKB) te Winterswijk. In 2017 is dit ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd met Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem onder de naam Santiz. Hoewel gemeenteraden en colleges er destijds (en nu ook) weinig formeel mee te maken hebben, werd destijds –ook in de gemeenteraad van Aalten- met instemming gereageerd op het voornemen van de Raad van Toezicht om in Winterswijk en in Doetinchem twee volwaardige ziekenhuizen overeind te houden.
Tijden veranderen en het ziekenhuisbestuur van Santiz zag zich genoodzaakt een visie op de toekomst te ontwikkelen om de volwaardige ziekenhuiszorg in de Achterhoek overeind te houden. Daarover is – zo heeft het bestuur nu in een mail van vrijdag aan het personeel geschreven - onhandig gecommuniceerd. Neemt niet weg dat het voornemen nog steeds is om de afdeling verloskunde en de afdeling kindergeneeskunde na gereedkomen van het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem, aan de A18 in ongeveer 2025 aldaar te concentreren. Dat heeft te maken met de eis van “volwaardig ziekenhuis” dat er een 24-uurs voorziening voor verloskunde en kindergeneeskunde is. Dat kan volgens het bestuur niet op twee plekken.
Volgens het bestuur is dat niet haalbaar met de aantallen geboorten nu en in de toekomst. Maar men staat open voor alternatieven en suggesties, is nu ook richting personeel gecommuniceerd. De juiste interpretatie van het bericht over de IC is dat deze in beide ziekenhuizen in de huidige vorm blijft bestaan zolang de eisen niet extreem verscherpt worden. Eerst werd een termijn van 10 jaar genoemd, maar deze is niet spijkerhard. 
 
Maandagmiddag was er met afvaardigingen van de colleges van Aalten, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland een “stevig”: gesprek met de raad van bestuur en raad van Toezicht van Santiz over de inhoud van de voornemens en de communicatie daarover. ’s Avonds was er een debat in de Tweede Kamer waar vooral ook Joba v.d. Berg (CDA) en Maarten Hijink (SP) zich roerden en minister Bruins de uitspraak ontlokten dat hij ook vindt dat Santiz meer tijd moet nemen om met haar stakeholders te overleggen. Stakeholders zijn ook gemeenten, inwoners en patiënten. Ook de gemeenteraad van Aalten kwam met een verklaring, waar in de plannen in het perspectief gezet worden van de afkalving van het publieke voorzieningenniveau in onze regio: ziekenhuis, brandweer, politie.
Ook maandagavond 9 december zal in de Achterhoekraad een breed gesteunde motie voorliggen. De inderhaast opgezette handtekeningactie heeft al duizenden ondertekenaars. Beroepsgroepen weren zich ook.
 
Het gaat in deze kwestie niet alleen om veilige geboortezorg op redelijke afstand, maar ook om de betrouwbaarheid van bestuurders. Bij de fusie werd aangegeven dat er twee volwaardige ziekenhuizen blijven. Dat was ook reden om in te stemmen. Als je dat soort beloften niet kunt waarmaken, moet je ze niet geven. Maar op de eerste plaats staat dat moeders en kinderen veilig verzorgd kunnen worden. 
 

Water kent geen grenzen, Internationale conferentie Bocholt

29 november - Donderdag 27 november vond het internationale RegioSymposium “Klimaatadaptatie: watervoorziening en – schaarste inlandelijk gebied” plaats in Bocholt. Bedoeld voor wetenschappers, waterschappen, overheden en landeigenaren uit OostNederland en West-Duitsland om te kijken wat er gezamenlijk gedaan kan worden om de gevolgen van de klimaatopwarming te doorstaan. Water (en droogte) houdt niet op bij de grens. Bijv het water dat door WRIJ-gebied stroomt komt voor 43% uit Duitsland. 
 
Werkgebied GPRW
 
De organiserende GPRW, de GrenzüberschreitendePlattformfür Regionale Wasserwirtschaftis in 2012 door Landkreis Grafschaft Bentheim, Waterschap Vechtstromen, KreisBorken en Waterschap Rijn en IJssel  opgericht omhier mee aan de slag te gaan..  Er zijn al mooie projecten in gang gezet zoals Living Vechte-Dinkel (http://devecht.eu/de/living-vechte-dinkel/) en GewässerkonzeptSchlinge. Universiteiten en onderzoeksinstituten zijn aangehaakt om onderzoek te doen en modellen te ontwikkelen om toekomstscenario’s inzichtelijk te maken, oa voor beregeningsbehoefe. Deze modellen zijn behoorlijk gedetailleerd en houden bijv. zelfs rekening met de waterbehoefte van en verdamping uit de verschillende gewassen die in het gebied worden verbouwd.
Sprekers uit beide landen hadden in grote lijnen de volgende gezamenlijke en elkaar aanvullende  conclusies en analyses.:
-
Oplossingen (“damage control” zoals een spreker het verwoordde):
-klimaatverandering vraagt dringend omaktie;
-deze aktie moet door iedereen op elk niveau gevoerd worden;
-Qua waterbeheer betekent dat:
oop perceelsniveau water vasthouden (landbouw!);
strijdig met gewenste lage grondwaterstand voor snel uitrijden van mest;
owater vasthouden in kavelsloten en drainagesystemen (duikerbalonnen en kleine sluizen van WRIJ); (‘haarvaten’ van watersysteem inzetten!)
osloten en beken van het waterschap: meanderen en verondiepen (met bijv zandmotor in het klein);
-klimaatrobuuste gewassen en beplanting (naaldbos -> loofbos)
-herstel groen-blauwe netwerk zodat migratie en rekolonialisering van flora en fauna mogelijk wordt (van vluchtheuvel naar vluchtdal);
-groen-blauwe netwerk regionaal met elkaar verbinden (EHS + Biotopverbund);
-kaarten inkleuren aan beide kanten van de grens (echte regio-kaarten maken) ;
-waterlopen die bij de ruilverkaveling zijn dichtgezet (waardoor er nu nog slechts enkele de grens passeren) weer herstellen en spreiden; oa weer door Mooren/Heide heen laten lopen; 
-Heide-bodem benutten voor CO-opslag;
-Verminderen waterbehoefte (huishoudens + industrie + landbouw);
-Gezamenlijk strategie en aanpak ontwikkelen: ecologie + water + landbouw+ klimaat.
 
Wel enigszins wrangis dat in Bocholt 100 betrokken mensen zich grote zorgen maken en allemoeite doen om adaptieve oplossingen te bedenken en de avond ervoor in de gemeenteraad van Aalten nog steeds wordt geroepen dat we ‘niet voorop moeten lopen’ (alsof we dat ook maar enigszins doen), dat zonneparken of windmolens maar ergens anders moeten endat de landbouw niet in het duurzaamheidsbeleid behoeft te worden opgenomen.
 

Plan van Aanpak Duurzaamheid: voorzichtig begin

29 november - Afgelopen dinsdagavond was het dan eindelijk zo ver(citaat Bert Weevers) “Het plan van Aanpak Duurzaamheid” werd vastgesteld. Wij als Progressieve Partij zaten hier al lang op te wachten als één van onze belangrijkste politieke doelstelling. Ook onze reeds langs bestaande slogan wijst daarop: “ Sociaal en groen, gewoon doen”. Het eerste groene deel van deze al bijna 10 jaar bestaande slogan is nu op papier ingevuld! 
Bij dit voorstel hebben we 3 amendementen ingediend met ondersteuning van D66. De eerste ging over meer bomen aanplanten en bodemgebruik t.b.v. de CO2 opslag. Vastlegging van CO2 is nl ook dringend nodig om klimaatopwarming te beperken; emissie-reductie is niet genoeg. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald. Teleurstellend vonden we achteraf dat GB deze niet steunde, zeker ook omdat ze dat eerder wel hadden gedaan. Een motie over het betrekken van de landbouw bij de uitvoering van de gemeentelijke duurzaamheidsplannen, afgewezen door CU, HMV, CDA en GB. Erg verbazend vooral omdat wij van CU en GB meer hadden verwacht. Met als motivatie dat we eerst landelijk beleid moeten afwachten. Men laat de landbouw aan haar lot over. Jammer! Wat ons wel positief stemde was de steun van de VVD op dit punt. 
 
Daarnaast hadden wij een amendement voorbereid waarin we voorstelden om de mensen die een laag inkomen hebben te laten profiteren van de voorgestelde subsidieregeling en deze middelen daarom anders in te zetten. Een dergelijk pleidooi hadden we ook al succesvol gedaan bij deToekomst Bestendig Woninglening (oktober vastgesteld). M.a.w. middelen inzetten om ook mensen met een laag inkomen de duurzaamheidsdoelstellingen te laten behalen! Dit amendement werd door de voltallige raad gesteund. 20-0!! Gelukkig dat de raad op dit punt eensgezind is!
Met dit laatste amendement hebben we ook een andere Progressieve Partij doelstelling ingevuld, opkomen voor de inwoners die het moeilijk hebben. We houden uiteraard de resultaten die het komende jaar uit het plan moeten komen goed in de gaten! Zowel op inhoudelijke projecten als de sociale component! Dit is het “gewoon doen” in onze slogan!

Expeditie Wijk van de Toekomst: haast geboden

30 november - ‘Wijk van de toekomst’ is een van de programma’s van het Gelders Energie Akkoord om bewoners, gemeenten en corporaties te helpen met het aardgasloos maken van wijken. . 
Donderdag 21 november was het voor de tweede keer dat de Expeditie Wijk van de Toekomst ergens neerstreek in de provincie. Dit keer in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. De belangstelling was groot. ‘Goed om te zien dat in de Achterhoek het enthousiasme voor de Wijk van de Toekomst groot is’, aldus Jacco Rodenburg van de provincie Gelderland. Doel van de expeditie is tweeërlei: informatie delen met elkaar en inventariseren van knelpunten en wensen die provinciaal of nog hoger opgelost moeten worden. “Met de opbrengst van de Expeditie in de zes Gelderse regio’s maken we een bestuurlijke agenda. Deze bieden we aan bestuurders van provincie en Rijk aan tijdens de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020 op 13 februari 2020 in het provinciehuis in Arnhem”. 
Eén van de concrete knelpunten is dat je nu moet betalen om de aardgasaansluiting in je woning te laten verwijderen (€650,- !). Dat is bepaald geen stimulans om van het gas af te gaan. De provincie kreeg van ons als opdracht mee om dit knelpunt snel uit de wereld te helpen. 
Enkele andere inzichten:
‘Als je van het aardgas af wilt, dan kom je letterlijk en figuurlijk bij inwoners achter de voordeur. Dat vraagt om een aanpak waarbij de betrokkenheid van de inwoners groot is. Hoe kunnen we elkaar de hand reiken en het samen doen? De regie ligt weliswaar achter de schermen, bij ons als overheid, maar de inwoners zijn toch echt de hoofdrolspelers’.
‘Je moet echt de wijk in en weten hoe mensen zelf de toekomst van hun wijk zien. Dat is het startpunt van alles wat je wilt aanpakken. Energietransitie is daar onderdeel van‘,
‘Het grootste probleem is dat we een lange adem nodig hebben. Dat is tegelijkertijd ook de oplossing: een lange adem’, aldus wethouder Gerjan Teselink uit Berkelland.
Vanuit Aalten waren twee wethouders en twee raadsleden aanwezig; de kennis om de Aaltense warmteplannen goed op te starten wordt breed opgehaald!
 

Belangstelling voor meedenkavond a.s. woensdag?

16 november - Heb jij belangstelling om een bijeenkomst/fractievergadering van de Progressieve Partij bij te wonen. We nodigen je bij deze uit op onze meedenkavond op Woensdag 20 november. 
 
Wat is een meedenkavond?
Wij bespreken op deze avond de raadsagenda en daarnaast komen er wellicht andere zaken aan de orde. Dit kan zijn n.a.v. verzoek van een inwoner om iets te vertellen over een punt op de agenda of dat in de toekomst op de agenda komt. Daarnaast kunnen er ook inwoners inspreken die een bepaald onderwerp willen bespreken. Deze meedenkavond vindt over het algemeen op de woensdag voor de avond van de raadsvergadering plaats. 
 
Wat doen we?
We bespreken de raadsagenda en geven aan welke standpunten we daar willen innemen. Insprekers of anderen kunnen hier dan hun visie op geven en dit nemen we mee als dit past binnen onze partijlijn. 
 
Wie komen er?
De fractie, fractievolgers en overige belangstellenden. 
 
Tijdstip:  Woensdag 20:00 uur 
Waar:     Gemeentehuis
 

Pagina 2 van 143

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates