Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Wat kan er beter in het centrum van Dinxperlo?

20 januari - In het kader van de op te stellen Centrumvisie Dinxperlo vond er  een zgn Centrumschouw plaats. Onder begeleiding van de door de gemeente ingehuurde deskundigen liepen groepen Dinxperlo-ers door het centrum, om samen – en soms met andere ogen- te zien wat er mooi is en wat er verbeterd kan worden. PP ontving van een van de deelnemers onderstaande punten: 
-Terborgseweg, vanaf de Tol tot aan het Willem van Oranjeplein, bomen planten, er is ruimte voor.
-Willem van Oranjeplein, oversteeksituatie tussen Sloetjes en restaurant de Lange Muur, komende uit de Maurits Prinsstraat richting Aaltenseweg moeten voetgangers en fietsers een lastige oversteek maken om op de zebra dan wel op de fietsrotonde te komen. Ook zeer slecht zicht voor kinderen komende vanuit de Maurits Prinsstraat (fietsstraat) door hoge bedrijfsbussen die geparkeerd staan op het terrein van garage Sloetjes. Dit is al eens gemeld bij een boa. De boa heeft contact gehad met de eigenaar en vriendelijk verzocht om deze bedrijfsbussen op een andere plek te zetten. Maar verzoek is genegeerd.
-Prins Clausplein, autovrij, fontein verplaatsen naar terrein van de Wegwijzer,  veel meer groen, er zijn 2 plekken voorzien, plekken zijn onbeplant. Fonteinvloer (als op Dru terrein)
-NH kerk, ligt er kaal bij, groen eromheen wordt “gebruikt” als hondenuitlaat. De kerk meer betrekken bij het plein.
-Kerkstraat, te veel steen, geen enkele boom, ook hier meer bomen nodig.
-Terrein De Wegwijzer, niet geschikt voor een supermarkt, te veel vrachtverkeer voor bevoorrading. Een mooie plek voor meer bomen en bankjes, met eventueel een muziektent en de oude fontein en aan de randen parkeerplekken. Doorgang naar het terrein van Hallen voor eventuele toekomstige supermarkt. 
-Betere toeristische bewegwijzering. Bijvoorbeeld mooie donkergroene kleur voor de richtingaanwijzers.
-Parkeerterrein, achter het Kruidvat, beter toegankelijk maken met pad voor voetgangers naar de Hogestraat. Is ruimte voor. Het terrein ligt er verpauperd bij. 
-Algemeen, rommelige, lelijke onverzorgde reclame, daardoor onaantrekkelijke aanblik bij diverse ondernemers, trottoirs die gebruikt worden om koopwaar uit te stallen, voor voetgangers, rollator- en rolstoelgebruikers is nauwelijks nog plaats.
 

Raadbijeenkomst Montferland: lokale media onder de loep

18 januari - Maandagavond 13 januari organiseerde de gemeenteraad van Montferland een informatie avond over lokaal mediabeleid. De gemeenten zijn al heel lang verantwoordelijk voor de lokale omroep. Van het Rijk krijgen zij in het gemeentefonds een bedragje dat ze aan de lokale omroep kunnen besteden, ongeveer € 1.30 per huishouden per jaar. Kàn, het hoeft niet. De meeste gemeenten sluizen dit door naar hun lokale omroep. In Aalten de Aladna/AFM. Verder moet de gemeenteraad opletten dat de lokale omroep alle stromingen aan bod laat: de zgn. representativiteitsverklaring.
 
Er spelen echter ook allerlei landelijke ontwikkelingen. De minister wil dat lokale omroepen in ongeveer 80 gebieden in Nederland gaan samenwerken en zich omvormen tot streekomroepen. Deze verzorgen dan het streeknieuws. Eén van die 80 gebieden is de Achterhoek (plus Lochem). De lokale omroepen in dit gebied praten al een tijdje met elkaar over samenwerking. Probleem is dat de minister het geld er niet bij legt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zit intussen ook niet stil. Een heuse expertisegroep probeert handreikingen voor gemeenten op te stellen.
 
De voorzitter van deze Expertisegroep, de burgemeester van Kampen was maandagavond afgereisd naar Montferland. Met hem de directeur van Beeld en Geluid op het mediapark te Hilversum, ook lid van dat Expertiseteam, de heer van Nispen toe Sevenaer. Beiden trokken zij de problematiek breder: het gaat niet alleen om lokale omroepen maar om het lokale mediabeleid.
 
Een kritische, onafhankelijk pers, ook op lokaal niveau is nodig voor een goed draaiende democratie en voorwaarde voor de participatie van de inwoners.  Daarom moet je lokale media beschouwen als “merit goods” (goederen en diensten waarvan het gebruik door de overheid wordt bevorderd). Marc Visch, directeur-bestuurder van de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) had maar één belang: het LTMA: lokaal toereikend media-aanbod. Elke gemeente zou een mediaanbod moeten hebben waarin de pluriformiteit terugkomt. Maar ook de onafhankelijkheid. 
 
Na de beschrijving waarin de “ideaal-situatie”geschetst werd, kwamen drie betrokkenen bij de lokale omroep aan het woord. De directeur van Regio8, de hoofdredacteur van RTV Slingeland uit Winterswijk en de “kwartiermaker” Jan Bart Wilschut, die de omroepen in de Achterhoek probeert te laten samenwerken. En daar kwam het knelpunt levensgroot op tafel. Wil het LTMA in elke gemeente kans maken moet er geld bij. Geld voor professionalisering en versterking van de redacties. En gemeenten zitten op dit moment niet te wachten op een berekende verdubbeling van de subsidie die aan lokale omroepen beschikbaar moet worden gesteld.
 
 

Nieuwe situatie bij Laborijn. Zorg om kwetsbare doelgroep.

10 januari - Per 1 januari is het definitief. De gemeente Oude IJsselstreek stapt definitief uit de samenwerking tussen de gemeenten Doetinchem, Aalten en Montferland in de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Dat was voor wethouder Joop Wikkerink reden om de raadsleden dinsdagavond bij te praten over de recente gebeurtenissen, de huidige situatie en de toekomst.
 
Hij begint te vertellen dat tijdens de nieuwjaarsreceptie van die middag gemeld werd dat gèèn van de personeelsleden in het heftige jaar 2019 “omgevallen was”. En dat in een mooi theater-cabaretstuk ook eindelijk het personeel de gelegenheid kreeg van zich af te bijten. Ze hebben het heel moeilijk gevonden dat er alleen maar over hen gepraat werd en nooit met hen. En dan ook nog negatief over één kam geschoren werden.
Buro Berenschot, De Gelderlander, Hennie Haggeman, #waarisbetty, de Rooie vrouwen. Die kregen allemaal een beurt in het cabaret. Maar ook het Dagelijks bestuur, het MT, directie, gemeenteraden, collega’s. Een prima uitlaatklep.
Ondanks het roerige jaar gaat het eigenlijk niet slecht: het aantal mensen met een participatiewet-uitkering  is naar een laagterecord gedaald, financieel blijft Laborijn binnen de begroting, ondanks kortingen van het Rijk, Wsw-medewerkers kunnen nog steeds gedetacheerd worden. Het plan van aanpak om de organisatie en klantbejegening beter op orde te krijgen loopt.
 
Toch kunnen er nog dingen beter, mensen meer naar duurzame werkplekken, niet maar steeds naar de kleine baantjes, sneller aan het werk en beter begeleid. Joop gaf een overzicht van de hektische laatste weken van het jaar waarin de gemeenteraad van Oude IJsselstreek met slechts een kleine meerderheid voor het uittreden stemde en wethouder Peter van der Wardt voor zichzelf geen andere weg zag dan af te treden.
Voor de gemeente Aalten kijken we nu naar de toekomst. Eerst moet het uittreden van Oude IJsselstreek netjes afgerond worden met als belangrijkste zorgpunten de positie van de kwetsbare Wsw-medewerkers, die in veel gevallen graag op hun huidige werkplek willen blijven. En in de tweede plaats de werknemers die zorg dragen voor hun klanten. Daarna zullen ideeën ontwikkeld worden en plannen gemaakt worden hoe we verder gaan samenwerken.
 
Eén van de raadsleden gaf het treffend aan: het mag toch niet zo zijn dat straks bijvoorbeeld bij het bedrijf Kramp in Varsseveld de gemeente Oude IJsselstreek zelf, het Werkgeversservicepunt West èn SODA en Laborijn op dezelfde dag zich melden om te kijken of er nog werkplekken voor hun doelgroepen zijn. Volgens Joop is dat zelfs tegen de letter en de geest van de wet. Die zegt: bij voorkeur één organisatie met één contactpersoon die de contacten met de werkgevers onderhoudt.
Hoewel Laborijn een gemeenschappelijke regeling is met een Algemeen Bestuur en een dagelijks bestuur en die dus verantwoordelijk zijn, zal in de toekomst waarschijnlijk de raad nog vaker geïnformeerd moeten worden over de stand van zaken. Het gaat immers om de meest kwetsbare inwoners op de arbeidsmarkt.
 
 

Regionale Energiestrategie: nog lange weg te gaan

8 januari - Op dinsdag 7 januari was het eindelijk zover: de Raad werd geïnformeerd over de Regionale EnergieStrategie (RES). De heer Frank Deunk, programmaleider RES Achterhoek, kwam naar Aalten om ons bij te praten. 
Met de RES moeten de thema’s ‘Elektriciteit’ en ‘Warmte gebouwde omgeving’ uit het landelijke klimaatakkoord worden ingevuld. Nederland is daartoe opgedeeld in 30 RES-regio’s (zie kaartje): tesamen moeten die 35 TWh duurzame energie op land gaan realiseren. In de Achterhoek ligt de nadruk op de opwekking van duurzame energie door mn zon en wind. Centrale warmtebronnen voor de gebouwde omgeving zijn hier vrijwel niet (restwarmte uit de industrie) of niet (geothermie) beschikbaar.
Dhr. Deunk vertelde over de achtergronden, doel, opzet, en planning van de RES.  
 
Het was om meerdere redenen een teleurstellende bijeenkomst.
 -        Al in 2017 was er het Programma Regionale Energiestrategieën, een samenwerking tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het IPO, de Unie van Waterschappen en ministeries. De formele start voor de huidige 30 RES-sen lag in augustus 2018. Begin 2019 lag er voor de Achterhoek een eerste verkenning van opgave en mogelijkheden. In juni heeft een onderzoeksbureau er een degelijk rapport over afgeleverd vol met afwegingen en cijfers over energieverbruik en opwekopties. Nu pas worden wij geïnformeerd en slechts alleen heel algemeen over doel en opzet van de RES. Nul cijfers, nul inzicht in opgave en mogelijkheden. Andere regio’s hebben al een democratisch gelegitimeerde startnotitie, zijn al vergevorderd met participatietrajecten met inwoners en bedrijven of hebben de RES al vrijwel ingevuld. 
-        De Achterhoekse traagheid roept ernstige vragen op over het urgentiebesef in onze Regio. Vindt men de N18 soms belangrijker dan de energietransitie? 
-        Onze wethouder en duurzaamheidscoördinator waren op de hoogte van alle ontwikkelingen en stukken m.b.t. RES Achterhoek. Konden zij  intern in de Regio niet harder aan het proces trekken en onze raad eerder informeren.?
-         Draagvlak in de samenleving is cruciaal bij zo’n ingrijpend iets als de energietransitie. Door de inmiddels zelf gecreëerde tijdsdruk – de RES-01 dient in al juni ingeleverd te worden – is er in de Achterhoek geen tijd meer voor het betrekken van de inwoners. Zo organiseer je zelf de weerstand.
-        Natuurlijk liggen er relaties tussen het Akkoord van Groenlo, de RES en de komende warmtetransitieplannen. Het maakt voor de benodigde opwek van duurzame energie nogal wat uit hoeveel energie er bespaard wordt door isolatie en hoeveel gas er vervangen gaat worden door stroom (warmtepompen/ IR-verwarming). Helaas kon hierin geen (cijfermatig) inzicht in verschaft worden; de inleider ‘gaat slechts over het proces’.
-        Over een breed vlak  blijkt  nog een gebrek aan  urgentiebesef en actuele besluiten en ontwikkelingen  door uitlatingen als: zet die windmolens maar op zee, bouw maar kerncentrales of zet in op waterstof. Daarom is het zo belangrijk dat de raad op de hoogte gehouden wordt van de in gang gezette ontwikkelingen. 
 
Vervolg
 
De komende maanden wordt de concept RES aan de gemeenteraden in de Achterhoek voorgelegd. Veel ruimte voor aanpassingen zal er echter niet meer zijn gezien de tijdsdruk. 
Als alle regio’s hun RES.01 centraal hebben ingeleverd, gaat het Planbureau voor  de Leefomgeving het geheel beoordelen en doorrekenen. Wanneer de totale opwek van duurzame energie uit de regionale strategieen niet optelt tot de benodigde 35 TWh krijgen de regio’s nog een kans om extra windmolens of zonneparken te plannen. Als het dan nog niet genoeg is kan de Minister deze gaan opleggen aan gemeenten.
 
De RES.01 is dus te beschouwen als een concept RES. In de Achterhoek is het de bedoeling dat de samenleving daarna nauw wordt betrokken in het definitief maken van dit concept. PP zal dit proces strak volgen en u ook tussendoor informeren over de stand van zaken. Energietransitie is te belangrijk en ingrijpend om het alleen aan de regio-politiek over te laten.     
 
 
 
 
 
 

“De Nieuwjaarsreceptie” : aan vernieuwing toe?

8 januari - Er begint een voorzichtige kentering te komen in het traditionele beeld van “de” nieuwjaarsreceptie. Waar je ook komt: een (of een deel) van het bestuur staat in slagorde opgesteld, na een half uurtje welkom, handjes schudden, beklimt één van hen het podium en vertelt iets wat iedereen al weet of anders ook wel te weten zou komen; meestal duren die verhaaltjes ook te lang; daarna drankjes en hapjes en op huus-an maar weer.
In de omliggende gemeenten probeerde men het anders. Filmpjes, rondetafelgesprekken.
Ook in de gemeente Aalten ging het er iets anders aan toe. Burgemeester Stapelkamp nodigde een paar gasten op het podium uit die iets te vertellen hadden over het afgelopen of toekomstige jaar.
Met een paar korte vragen en antwoorden kreeg je een leuk beeld waar inwoners mee bezig zijn. Zo bestaat de VVNF (zeg maar Oranjevereniging) in Dinxperlo komend jaar 50 jaar, de Farm en Country Fair wordt voor de 25ste keer gehouden en de politiepost Dinxperlo-Suderwick is al zo lang samen dat de Duitse agent vloeiend Nederlands spreekt.
Dat speelde zich allemaal af in het Kulturhus te Dinxperlo waar zo’n 300 inwoners van de gemeente het gemeentebestuur en elkaar “de beste wensen”overbrachten.
Ook de “eremedaille” werd weer uitgereikt. Dat lijkt altijd een beetje een wedstrijdje wie het meeste goede dingen gedaan heeft. Leuk voor degene die in het zonnetje gezet worden, minder leuk dat het een wedstrijdje lijkt met de nummers 1 en 2. Maar het begin van vernieuwing is er. En wat te denken van een gemeentelijke vuurwerkshow  op straat op oudejaarsavond in plaats van een nieuwjaarsreceptie in een zaaltje in januari? 
 
Burgemeester over duurzaamheid 
 
De burgemeester was in zijn nieuwjaarstoespraak erg duidelijk over duurzaamheid:
“Volgens 95% van de wetenschappers rijden we richting een ravijn, 5% twijfelt over het bestaan, de diepte en de precieze locatie van dat ravijn. We zullen als mensheid naar mijn mening stevig op de rem moeten gaan staan en ook als lokale samenleving zullen we een steentje moeten bijdragen. Dat gaat schuren, er zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden die onze manier van leven raken. Maar als onze samenleving als één van de meest-ontwikkelde en rijkste samenlevingen het niet kan opbrengen, welke dan wel? En die veranderingen zijn zeker niet allemaal negatief, ze bieden ook kansen voor een leven meer in harmonie met de schepping . Maar ook zijn er kansen voor creatieve ondernemers met visie en lef.
Onder leiding van wethouder Martin Veldhuizen zullen we ons eigen Plan van Aanpak handen en voeten moeten geven. Hoeveel zonneparken en windmolens accepteren we en waar? Hoe gaan we gasloze wijken realiseren? Hoe zorgen we er voor dat iedereen meebeweegt? En wat betekent dit alles voor onze agrarische sector, onze boeren? Wat kunt u zelf doen voor de toekomst van onze planeet en ons nageslacht?”
 
 

Van de voorzitter: Nieuw decennium

31 december - Zeker als je al wat ouder bent lijkt het of de tijd steeds sneller vervliegt. We staan nu al weer aan het begin van weer een nieuw decennium. Maar we kijken bij een jaarwisseling ook altijd terug naar het jaar dat achter ons ligt.
Afgelopen jaar waren er politiek een paar zaken die extra aandacht vroegen, w.o. het sociaal domein en duurzaamheid. 
Laborijn was/is zo’n pijnpunt. Een plan van aanpak, het rapport van Berenschot en het uittreden van Oude IJsselstreek bezorgden onze wethouder vele uren vergaderen en overleggen. Dat de cliënten niet altijd goed behandeld zijn, bleek wel uit dat rapport. Daar zijn nu stappen in gezet om dat te verbeteren. Aalten echter, was al vroeg begonnen met het individueel benaderen van alle cliënten en dat resulteert er in dat veel mensen een nieuwe baan konden vinden. Dit succesvolle initiatief werd later opgevolgd door Doetinchem, dit i.t.t. Oude IJsselstreek. 
 
Landelijk waren en zijn er acties van het medisch personeel, van het onderwijs en van de boeren en bouwers. Met veel machtsvertoon ontregelen die laatsten met grote trekkers het verkeer in grote delen van Nederland. Vaak lijkt het of zij meer mogen dan de klimaatactivisten van Greenpeace die een vreedzame sit-in hielden op Schiphol.
Brengt dat machtsvertoon de oplossing dichterbij of juist niet?
Jarenlang hebben de regeringspartijen, LTO, de banken en de agro-industrie signalen genegeerd dat het een keer mis zou gaan met de stikstof uitstoot. “De intensieve veehouderij moet ingrijpend worden veranderd”, schreef oud RABO-topman Wijffels al in 2001 in het rapport “Kansen en kwetsbaarheden”. In hetzelfde jaar kwam ook een rapport uit van het ministerie met een aanbeveling om de ammoniakuitstoot drastisch te verminderen. Maar beide rapporten liggen blijkbaar ergens onder in de la. Het feit dat veel jonge boeren het stikstofprobleem ontkennen volgens Trouw, geeft wel te denken. Wat voor opleiding hebben zij gevolgd? Lezen ze alleen maar wat ze willen lezen? Door wie laten ze zich opjutten?
 
Natuurlijk heeft de landbouw al heel wat gedaan om de uitstoot te beperken, maar de oplossing is vooral gezocht in de techniek. Dat blijkt echter nog steeds niet voldoende te zijn. En natuurlijk moeten naast de landbouw, ook de industrie en het (lucht)verkeer een bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem.
 
Regionaal zijn de situaties en dus de problemen heel verschillend. In onze eigen regio wordt volgens het MER-rapport, dat geschreven is voor het Bestemmingsplan Landelijkgebied, nog steeds 4 á 5 keer te veel stikstof uitgestoten op de hoogveengebieden in Winterswijk en Vragender. 
En dan kun je zeggen, zoals het CDA bij monde van Gerrit Assink, “…. dat deze Natura 2000 gebieden op korte termijn opnieuw beoordeeld worden….”, ”Deze gebieden zijn onderdeel van het landschap en kunnen dan ook als waardevol worden beoordeeld. Maar bij het vaststellen van deze gebieden is naar onze mening te weinig rekening gehouden met de impact op de omgeving”. Je kunt ook omgekeerd redeneren: bij het bouwen van de stallen is te weinig rekening gehouden met de impact op de omgeving en de natuur. Ik denk dat toeristen niet naar de Achterhoek komen voor de ruilverkavelingsgebieden en de grote varkensstallen, maar voor het ooit zo prachtige kleinschalige Achterhoekse coulissen landschap.
 
Het is ook nogal kortzichtig om het alleen over Natura2000 gebieden te hebben. Die zijn er maar heel weinig in onze Achterhoek; alleen maar rond Winterswijk. Er is al veel te veel natuur verdwenen. Al fietsend door de omgeving kun je die grens tussen die twee landschapstypes precies zien. Als voorbeeld: grutto’s en kieviten zijn een zeldzaamheid geworden in de grote, groene raaigras weilanden.
 
Dat het CDA moeite heeft met beleid maken blijkt wel uit een artikel in Trouw: CDA zit klem.
Het CDA-verkiezingsprogramma belooft op papier o.a. duurzaamheid en “evenwichtsbemesting” en ook oud CDA-landbouwminister Veerman had het in 2001 al over kringlooplandbouw. De CDA-leden kunnen toch niet stellen dat ze zijn overvallen met de mededeling dat de huidige minister ook kringlooplandbouw wil. Misschien moet het CDA eens gaan praten met boeren die al wel de keuze gemaakt hebben voor biologische of natuur-inclusieve landbouw. Het kan blijkbaar wél. De keuze moet naar “beter” in plaats van “meer”. Dat de prijzen voor de landbouwproducten daarvoor omhoog moeten, is natuurlijk logisch (Trouw, Gelderlander) 
 
PP heeft altijd een warm hart voor de boeren en de natuur gehad. Zo hebben we samen met HMV en CU in 2016 een motie ingediend voor ondersteuning en adviesprogramma voor agrarische bedrijven. Daar is het succesvolle coachingsprogramma uit voortgekomen. Ook in 2016 heeft PP een motie ingediend voor een onderzoek naar natuurinclusieve landbouw in onze gemeente. Deze motie is door geen enkele andere partij destijds gesteund (terwijl het nu landelijk beleid is….). Onlangs bij de behandeling van het Plan van Aanpak Duurzaamheid hebben we gepleit voor het opnemen van een landbouwparagaraaf. In onze thema-avonden en ons Progressief Nieuws hebben we regelmatig aandacht voor landbouw en natuur. Wij blijven pleiten voor een  zorgvuldige benadering, met eerlijke argumenten.    
 
Duurzaamheid zal het komende decennium voor een groot deel de agenda in onze gemeente mede bepalen. Ook krijgt iedereen er thuis mee te maken. De Progressieve Partij wil en zal hierbij een actieve rol blijven spelen. De steun en de inbreng van de leden zijn daarbij nodig en welkom. Dus denk mee en praat mee.
 
 
 
Namens het bestuur en fractie wens ik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig begin van een nieuw decennium.
 
Gerrit Stronks,vz
 

AFM Hulpweek: sterk staaltje naoberschap

30 december - Op maandag 16 december was het zo ver, de 4e AFM Hulp Week ging van start. Dit jaar stond het naast het ophalen van geld voor het goede doel, vooral ook in het teken van wensen vervullen. 
Wethouder Joop Wikkerink mocht de hulpweek openen en deed dit met een mooie toespraak over Noaberschap. 
 
Hierna was het tijd voor actie! Vele wensen werden vervuld. Denk hierbij aan een fiets voor iemand die deze nodig heeft maar er geen geld voor heeft, een matras voor een persoon die al jaren niet (goed) kan slapen en alle matrassen zo’n beetje heeft uitgeprobeerd, een schutting in de tuin, een wellnessdagje en ga zo maar door. De meest uiteenlopende wensen kwamen binnen. Met een team enthousiaste vrijwilligers ging AFM hiermee aan de slag. 
Ook werden er boodschappenpakketten uitgedeeld aan mensen die niet veel te besteden hebben en dit goed kunnen gebruiken. Er waren fantastische reacties, emotionele verhalen maar bovenal veel dankbaarheid. 
 
De donderdagavond stond in het teken van de Gemeente Top 25. Dit is een lijst (een top 25 dus) die is samengesteld door de raadsleden, fractievolgers en het college. Net als vorig jaar werd dit een lijst waar je alle soorten muziek in kon vinden. Neem bijvoorbeeld het harde Rage Against The Machine, afgewisseld door het zachte nummer van Katie Melua. En wat dacht je van ons eigen dialect, gezongen door Bokkers en Normaal. Natuurlijk konden de volgende grote namen ook niet ontbreken: U2, David Bowie, Rolling Stones en Within Temptation. Allemaal prachtige nummers, maar niet de nummer 1. Welke dit dan wel was? Net als vorig jaar, prachtig gezongen met een nog mooiere boodschap: Imagine, van John Lennon.
 
Zondagavond werd de hulpweek afgesloten met een opbrengst van maar liefst 26.094,74 euro! Wat een bedrag. Wij zijn trots op de vele vrijwilligers van AFM en alle mensen die hier aan mee hebben gewerkt. Keep up the good work! 
 
Of zoals John Lennon zou zeggen:
 
You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Pagina 10 van 153

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates