Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Ook de Alarmcentrale moet Duits kunnen verstaan

 18 oktober - Dinsdag was er de "oodeeelsvormende"vergadering. Esther Diepenbroek van de Progressieve partij was de voorzitter bij het bespreekpunt over de VNOG. De organisatie die o.m. over onze brandweer gaat. De vergadering vond digitaal plaats. Dus alleen de griffier en de beide voorzitters waren in het gemeentehuis aanwezig......
Guido Uland, namens de fractie van de Progressieve partij zei het zo: De fractie van de Progressieve Partij kan instemmen met voorliggend voorstel, met de volgende opmerking: Wij willen graag in het voorstel ten aanzien van het risicoprofiel toevoegen dat er aandacht moet zijn voor het communiceren met de Duitse buren. Dat ook op de alarmcentrales Duits wordt verstaan en gesproken ook bij vervanging door andere alarmcentrales. Zodat in geval van rampen of grote calamiteiten we mekaar kunnen verstaan en helpen!
Voor het overige kunnen we meegaan in uw zienswijze.
 
 

Centrumvisie Dinxperlo is broodnodig!

18 oktober -  Tijdens de "oordeelsvormende"vergadering van dinsdag gaf Guido Uland nog eens aan hoe belangrijk een totale centrumvisie voor Dinxperlo is. Niet alleen de plek van de supermarkt, maar juist de hele functie van het centrum.:"Een visie was broodnodig! Centrumplan Dinxperlo, een mooi breed onderzoek dat zich duidelijk heeft gericht op de 7 aanbevelingen die wij als Progressieve Partij al eerder uit de Dinxperlose Samenleving hadden opgehaald in het najaar van 2018. Ik noem ze even kort, voor meer info verwijs ik naar dit rapport (in de hand, voor camera) welke u is aangeboden in december 2018.
De 7 Dinxperlose aanbevelingen:
•1   Participatie in brede zin in een duidelijk proces. (check)
•2   Een visie voor het gehele centrum ipv supermarktlocatie. Maak deze laatste wel definitief. (check)
•3   Zorg voor tekeningen en schetsen bij de presentatie. (check)
•4   Zorg voor parkeerlocaties en een goed onderzoek rondom de supermarkten. (check)
•5   Maak een tijdspad waarin de visie wordt uitgewerkt voorzien van plannen en kanttekeningen en financiën. (check)
•6   Zorg voor een goede samenvatting van de relevante informatie zodat besluitvorming kan plaatsvinden (check)
•7   Tot slot, niet de politiek draagt de visie maar de inwoners, met de randvoorwaarde dat het betaalbaar moet zijn. (check)
 
De Progressieve Partij is een tevreden partij en wij durven te zeggen dat dit een voorstel is waar alle door ons opgehaalde aanbevelingen over zijn genomen o.a. door het college maar zelfs door een gerenommeerd adviesbureau. 
 
Dit smaakt naar meer!! 
 
Tot slot, willen we in het kader van klimaatadaptatie, maar ook gezondheid van onze inwoners aanbevelen het aanzicht van de straten en pleinen zo groen mogelijk in te richten!"
 

Uitnodigingskader zon en wind ter inzage

3 oktober - Energie moet voortaan duurzaam opgewekt worden. Niet langer met enkele grote centrales die draaien op fossiele brandstoffen, maar mn decentraal met zon en wind. Deze energietransitie heeft grote impact op oa het landschap waar we allemaal mee begaan zijn. We ontkomen er niet aan om windmolens en zonneparken ook in onze gemeente te plaatsen. Het moet echter wel op een zorgvuldige manier gebeuren.  
Het college heeft daarvoor het ontwerp ‘Uitnodigingskader Zon en Wind’ opgesteld. Hierin worden oa met behulp van kaarten aangegeven welke gebieden in onze gemeente in aanmerking komen voor windmolens en zonneparken en onder welke voorwaarden. Eén van de voorwaarden is ook dat er sprake moet zijn van participatie door de inwoners, ook financieel. Een punt dat wij ook heel belangrijk vinden!
 
De Progressieve Partij heeft altijd aangedrongen op een dergelijk kader. De klimaatverhitting vraagt om ingrijpende maatregelen (zie oa de artikelen hieronder) en het moet snel duidelijk worden waar en hoe duurzame energieopwekking een plek kan krijgen. Die duidelijkheid is nodig voor onze inwoners, maar net zo goed voor initiatiefnemers.
Wat ons betreft moeten de kaders niet zo knellend zijn dat er bijna niets mogelijk is. We hebben schone energie keihard nodig. Snel en veel!
 
Het Ontwerp Uitnodigingskader zon en wind ligt met ingang van 1 oktober 6 weken ter inzage voor inspraak. Daarna wordt het aan de Raad ter besluitvormig voorgelegd. 
Lees het en geef uw opmerkingen aan ons of rechtstreeks aan het college door! Het gaat ons allemaal aan. 
 
Hier staat hoe u kunt reageren naar het college en kunt u het Ontwerp Uitnodigingskader Zon en Wind downloaden (pdf).
 
U kunt ook onze fractieleden of –volgers benaderen (zie colofon onderaan deze nieuwsbrief) of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 
 
 

PP dient Amendement N18 in

4 oktober - Amendement vanuit Achterhoekse groene fracties
Progressieve Partij en GroenLinks Achterhoek willen duurzaam alternatief N18
 
Op maandag 5 oktober is de eerste bijeenkomst van de Achterhoekraad na de zomervakantie. De Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo komt samen met Groen Links fracties met een amendement op het voorstel voor een twee keer tweebaansweg N18 met 100 km na 2040.
De kans op realisering van een autosnelweg tussen Varsseveld en Eibergen is nagenoeg nihil. Met het amendement willen we een en ander beter uitgezocht hebben. Er moet eerst een maatschappelijke kosten-baten analyse en tegelijkertijd een nieuwe mobiliteitsvisie voor de regio worden opgesteld. Deze visie moet ingaan op o.a. nieuwe duurzame vervoersvormen, klimaatneutraal openbaar vervoer en snel-fietsen.
 
Meer rekening houden met duurzame toekomst
Als het amendement wordt aangenomen heeft de Achterhoek Board de mogelijkheid om eerst een gedegen onderzoek uit te voeren naar deze onderwerpen en dan een besluit te laten nemen door de Achterhoek Raad. Tijden zijn veranderd, groen en leef kwaliteit opofferen voor een heel dure weg, is zeker voor een meerderheid in de bevolking allerminst vanzelfsprekend meer. De groene fracties willen voorkomen dat er besluiten genomen worden die niet de beste weg naar de toekomst vormen.
 
Geen onhaalbare voorstellen voor de bühne
Guido Uland, fractievoorzitter Progressieve Partij: “Wat wij niet willen is zeker € 300 miljoen in een bodemloze put storten, terwijl er veel belangrijkere onderwerpen op ons bordje liggen. Zoals innovatie binnen bedrijven, duurzaamheidsmaatregelen, sociaal domein etc. Daarbij doorkruist een weg zoals nu voorgesteld de eigen gezondheids- en duurzaamheidsdoelstellingen van de AchterhoekRaad’”.
 
“We zouden graag zien dat partijen niet voor de bühne voorstellen doen, maar reële voorstellen inbrengen die gericht zijn op een mooie regio die vooraan loopt in innovatie, gezondheid, duurzaamheid en groen! We hopen dan ook dat er meer partijen voor dit amendement stemmen om een sterk signaal tegenover het “oude” denken te zetten”. “Ons initiatief tot deze wijziging bewijst dat wij terecht worden gezien als de groenste partij van de gemeente Aalten." 
 

Samenwerking Schaersvoorde en Gerrit Komrij College

3 oktober - Woensdag 30 september was er voor raadsleden een online informatiebijeenkomst van Achterhoek VO, de overkoepelende organisatie van de meeste scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. Deze informatie betrof de scholen Schaersvoorde, Gerrit Komrij College en Pronova. 
 
Krimp
Al enige jaren is Achterhoek-VO plannen aan het maken voor het krimpende aantal leerlingen. In Doetinchem bijvoorbeeld is er een fusie geweest van de drie scholen voor voortgezet onderwijs en geeft men nu les op twee locaties.
Ook in Aalten en Winterswijk is het dalende leerlingenaantal goed voelbaar. Alle scholen hebben te maken met een krimp van bijna 35 % tot 2030. Bij Schaersvoorde is de daling van 1720 leerlingen in 2017 tot (volgens de prognose) 1138 in 2030. Het Gerrit Komrij college daalt tot beneden de 1000 leerlingen.
 
Bestuursvoorzitter mevrouw van Hattum leidde de bijeenkomst. Ze vertelde dat voor een volledig aanbod van alle vakken en profielen de school 1200 leerlingen moet hebben om (financieel) goed te kunnen functioneren. Voor Pronova (school voor praktijkonderwijs) in Winterswijk geldt dit natuurlijk niet. 
 
Geen fusie maar samenwerking
Het Gerrit Komrij College en Schaersvoorde zullen niet fuseren, maar gaan wel samenwerken, en dan met name de bovenbouw. De leerlingen van de onderbouw krijgen hun lessen dicht bij huis. Leerlingen van de bovenbouw moeten mogelijk voor bepaalde vakken of een bepaald profiel naar een andere locatie.
Er zijn drie werkgroepen gevormd die alles moeten uitzoeken: 
•Hoe gaat de bovenbouw samenwerken?
•Hoe krijgt “passend onderwijs” vorm?
•Hoe gaat het ondersteunend personeel samenwerken?
 
In december 2020 moeten de scenario’s klaarliggen. 
Er zal ook minder personeel nodig zijn, maar er zullen geen ontslagen vallen. Door natuurlijk verloop en overplaatsing naar andere locaties van de organisatie voorkomt men ontslagen.
Of de locatie Dinxperlo blijft bestaan is erg onzeker.
Er worden in Aalten en Winterswijk nieuwe plannen gemaakt voor de huisvesting (IHP: Integraal HuisvestingsPlan) voor voortgezet onderwijs, aldus onze wethouder. Het zal zeker ook gevolgen hebben voor de plannen voor de locatie Slingelaan.
Gerrit Stronks.
 
 

Kandidaten gezocht “SOLIDARITEITSPRIJS” 2020

27 september - De Progressieve Partij, actief in de gemeente Aalten zoekt kandidaten voor de Solidariteitsprijs 2020. Iedereen kan nominaties aandragen.
 
Wat is de Solidariteitsprijs?
De Solidariteitsprijs is een  twee-jaarlijkse prijs die is ingesteld door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo. Juist in deze tijd van verharding, verrechtsing en verruwing is solidariteit met de zwakkeren in de samenleving meer dan ooit geboden. Gelukkig zijn er mensen en groepen die zich het lot aantrekken van  hun medeburgers.  Zij doen dat vaak in stilte en anonimiteit. Soms ook via acties met veel publiciteit. Toch zijn zulke mensen lichtende voorbeelden voor een lokale gemeenschap en boegbeelden van modern “noaberschap”. Zeker in de Corona-tijd.  Om de aandacht te vestigen op de noodzaak voor solidariteit met de zwakkeren is de “Solidariteitsprijs” ingesteld.
 
Waaruit  bestaat de “Solidariteitsprijs 2020”
De prijs bestaat uit een speciaal vervaardigd origineel  kunstwerk van een kunstenaar uit de gemeente Aalten. Daarnaast ontvangt de winnaar een certificaat en een zeer bescheiden bedrag in de vorm van een geschenk-bon. 
 
Uitreiking vindt plaats op speciale datum.
De uitreiking van de “Solidariteitsprijs” vindt steeds plaats op of rond 20 november, de geboortedag van Jan Schenk. Met de uitreiking rond deze datum wil men Jan Schenk, die in september 2009 na een lang ziekbed overleed in herinnering houden. Jan was één van de oprichters van de Progressieve Partij en in de 27 jaar die hij in de gemeenteraad zat onvermoeibaar voorvechter voor de belangen van “de kleine man”.  
 
Hoe kun je iemand of  een groep nomineren?
Stuur een mail met een korte motivatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Vergeet niet je eigen naam en contactgegevens in te vullen voor nadere informatie. Graag vòòr 15 oktober reageren. Een gemotiveerde jury kiest de winnaar uit de aangedragen kandidaten.
 
Archieffoto: (Progressieve Partij): De Solidariteitsprijs 2018 wordt uitgereikt door raadslid Esther Diepenbroek aan de medewerkers van de AFM-hulpactie tegen de armoede.
 
 
What do you want to do ?
New mail

PP-werkbezoek aan oude textielfabriek Hofstraat

27 september - Op zaterdag 10 oktober brengt de Progressieve Partij een werkbezoek aan het bedrijfsverzamelgebouw aan de Hofstraat te Aalten. Deze vroegere textielfabriek is prachtig gerestaureerd. Hans Wikkerink van TPN Projectontwikkeling uit Den Bosch geeft een rondleiding. Enkele huurders zijn aanwezig. Publiek kan aansluiten. In de komende tijd  bezoekt PP locaties waar ze trots op is. 
Lange geschiedenis en strijd
Stoomweverij Driessen is een voormalige fabriek voor textielproductie en monumentaal industrieel erfgoed  aan de Hofstraat 14 te Aalten . Bestaande uit een kantoorgebouw in neorenaissancestijl uit 1893, een kantoordeel uit 1933 in de stijl van de Nieuwe Haagse School met een aanbouw uit 1941 en een ketelhuis met schoorsteen. In de jaren ’70 werd hier één van de eerste verzamelgebouwen voor startende bedrijven gevestigd. In de jaren ’90 kwam het leeg te staan en verloederde snel.
De Progressieve Partij is altijd warm voorstander geweest van restauratie van dit industrieel erfgoed. Deels rijksmonument. Ook toen andere partijen wilden slopen, parkeerplaatsen daar wilden aanleggen, woningen wilden bouwen. Ook toen het pand steeds meer verloederde, zelfs uitbrandde en jaren leegstond probeerden we ideeën voor behoud te lanceren. Supermarkt, gemeentehuis: diverse ideeën passeerden de revue. Achtereenvolgende colleges moesten steeds weer tot actie gemaand worden. Vaak tegen de stroom in realiseerde uiteindelijk TPN samen met Rots Bouw deze restauratie. Gezondheidspartners in “De Weef”en zakelijke dienstverlening in ”De Zaak” zetelen nu in een van de mooiste panden van Aalten.
Gemeentelijk erfgoedbeleid
De gemeente Aalten voert samen met buurgemeenten een zorgvuldig erfgoedbeleid. De gemeenteraad gaat binnenkort dit beleid weer voor vier jaar vaststellen. Belangstellenden kunnen nog tot 2 oktober hun mening geven. PP is een voorvechter van behoud van waardevol erfgoed. En vindt het ook prachtig dat wethouder Ted Kok “het meest trots is” op juist de herbestemming van deze oude textielfabriek. “Wel een beetje dankzij ons”, aldus fractievoorzitter Guido Uland. “De toenmalige colleges werkten echt niet altijd mee”.”Gedeeltelijke sloop werd serieus overwogen”.  “Kijk ook maar naar het oude DBW-pand in Bredevoort.  Door o.a. de inzet van ons voormalige raadslid Gerrit Migchelbrink  is dit pand ter ternauwernood van de sloop gered. Er lag al een sloopvergunning”. “Wij vinden het prachtig dat deze week daar nu een nieuwe Spar-winkel is geopend”.
Meekijken?
Het werkbezoek/excursie aan de voormalige stoomweverij aan de Hofstraat te Aalten vindt plaats op zaterdagmorgen 10 oktober om 10.00 uur. I.v.m de maatregelen rond Covid-19 kunnen maximaal 12 mensen aansluiten. Opgave is verplicht. Stuur daarvoor een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Pagina 10 van 163

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates