Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Meerderheid raad wil geen solarpark aan Sondernweg

7 juli- In de laatste gemeentraadsvergadering voor de zomervakantie lagen twee belangrijke finaciële en beleidsmatige stukken voor. De jaarrekening 2016 en de voorjaarsnota 2017. De jaarrekening geeft inzicht in de uitgaven èn het gevoerde beleid: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost. Belangrijkste conclusie in de jaarrekening is dat er een tekort is van rond de vier ton. Maar dat is veroorzaakt door eenmalige mee- en tegenvallers. De tegenvallers zijn de afschrijvingen op de grondposities in het Kobus (vanwege het minder aantal woningen –reden voor HMV om tegen te zijn) en de gronden van het voormalig  werklandschap West (bij de Sondernnweg). Dat was voor de fracties van VVD , HMV en Progressieve Partij reden om te vragen naar een onderzoek voor de haalbaarheid van zonnepanelen op de stukken landbouwgrond die eerst duur zijn aangekocht voor industrieterrein. Wethouder Kok ontraadde dit idee krachtig met allerlei juridsiche argumenten van contractbreuk. Daar was de VVD gevoelig voor en  diende de motie die zij zelf had opgesteld niet in. De motie werd wel ingediend door HMV en PP. Maar werd afgestemd. Voor het CDA met o.a. de motivering dat men liever goede landbouwgrond met fors verlies  weer terugverkoopt aan landbouwer en ex-wethouder Luiten dan dat er slechtrenderende zonnepanelen op zouden komen te staan. De overige tegenstemmers waren bang voor het niet doorgaan van het overige stuk industrietrrein voor Aalbers wat al in procedure is. De indieners betoogden dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op duurzame energiegebied  en dat de juridische voetangels en klemmen nu juist uit dat onderzoek moeten blijken.

Komt er vaart in de duurzaamheidsagenda?

7 juli - Het wil nog niet erg vlotten met een goede visie en acties op het gebied van duurzaamheid. Dat was het College ook opgevallen, zo bleek tijdens de raadvergadering. Ze hadden 6 weken geleden (!) geconstateerd dat de nota duurzaamheid misschien wel een tikje te optimistisch was. Volgens wethouder Nijland werd daarin het beeld geschetst van Aalten als voorloper ivm de windmolens in 't Goor, en dat wij daardoor niet veel meer hoefden te doen. Maar dat we gezien de forse doelstellingen misschien nu wel tot de achterblijvers behoren. Goh, wie heeft dit toch vaker betoogd??? En Ted Kok gaf aan dat het ook voor Aalten nodig is om een soort energiemix vast te stellen die dan aan energietafels besproken zou kunnen worden. Maar dat dat ook in regionaal verband zou moeten. Goh, welke fractie opperde dit in raadsvragen en brieven al een tijdje lang? De fractie van de Progressieve Partij is bijzonder verheugd dat het College op dit gebied wakker is geworden en hoopt niet dat onze hoog gestemde verwachtingen op het gebied van beleid rond duurzaamheid voor de zoveelste keer  de grond in geboord worden.. We blijven optimistisch! Direct na de vergadering hebben we contact gezocht met adviseurs die het college zouden kunnen helpen. Hopelijk nemen ze die uitnodiging aan. 
 

Motie brede stoep breed gesteund, maar moet beter

8 juli - Vorig jaar heeft ook Nederland het verdrag voor rechten van mensen met een handicap ondertekend (duurde even). Dat betekent dat de overheid ook verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Ook in de gemeente Aalten. Rolstoelers hebben aangegeven dat dat op sommige plekken te wensen overlaat, vooral de op- en aftritten van stoepen. Nu staat er al enkele jaren in de gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen het “project brede stoep”.  Dat betekent dat in de kernen op systematische wijze de stoepen begaanbaar gehouden worden met voldoende breedte. Volgens de jaarrekening 2016 was dit project in 2017 klaar en kon het afgerond worden. Er is geen extra geld voor beschikbaar dus de vraag is hoe zo dit een project was. Hoe mooi zou het zijn als dit project voortgezet kon worden en dat systematisch de knelpunten voor de rolstoelers (o.a. aangegeven door een rolstoeler aan de fracties van de Progressieve Partij, CDA en GB) opgelost kunnen worden. Daartoe stelde de Progressieve Partij een motie voor met daarbij de overweging om in de begroting van 2018 een bedrag  hieraan te koppelen. In het voortraject steunden alle partijen behalve Gemeentebelangen dit idee en dienden gezamenlijk een motie in. Wethouder Nijland vond het eigenlijk een overbodige motie, maar wilde zich er ook niet tegen verzetten. Nadat de indieners hadden gezegd dat ze op hoofdlijnen geïnformeerd wilde worden over de resultaten (en niet elke stoep-verbetering) kon ook GB akkoord gaan. Maar het project "brede stoep"alleen is niet voldoende. Volgens eerder genoemd Verdrag moet ook rekening gehouden worden met slechtzienden en moeten stoepen aan minimum-breedtes voldoen. Waakzaamheid blijft geboden.
 

Hoe nu verder met woningbouw.? Vul de enquete in!

1 juli - Afgelopen woensdag verscheen weer de maandelijkse advertentie in de Aalten Vooruit en De Band. Wij plaatsen deze advertentie op eigen kosten omdat de Progressieve Partij het van belang vindt  de bevolking te informeren en zich te verantwoorden. Maar ook om de discussie levendig te houden. Hieronder één van de onderwerpen uit deze advertentie. De gemeenteraad heeft besloten over het aantal woningen dat tot 2025 bijgebouwd mag worden. Dat is meer dan in  de regio is afgesproken. Ook veel woningen in het buitengebied. Bijvoorbeeld 14 woningen op de Haart, waar al jaren niks gebouwd is. De Progressieve Partij hoopt dat nu de juiste woningen op de juiste plekken gebouwd gaan worden. En dan zeker minimaal energieneutraal (dat komt pas in 2020 in het zgn. Bouwbesluit. ).
Intussen gaat de leegstand  van winkelpanden in de steden, in de Achterhoek en ook in Aalten door. Dat zijn dus de verkeerde panden op de verkeerde plekken. Verkrotting is het gevolg. Ook hier heeft de Progressieve Partij een boekje met ideeën aangedragen.  Bijvoorbeeld een verplichting om een pand te vullen (leegstandverordening). Een aanwijzing om krotten af te breken (zoals in Bronckhorst). En de verplichting van de gemeente om één bouwval per jaar  op te ruimen en nieuw te bouwen. Het college kan er morgen mee aan de slag!  Ze lopen nog niet zo hard op dit terrein. 
Positief geluid: de Achterhoekse gemeenten gaan de kwalitatieve woonwensen verder in beeld brengen. Daarvoor is een grote enquete gestart.
Met de uitkomsten kunnen de Achterhoekse gemeenteraden nog betere beslissingen nemen over het wonen in de toekomst. Welke aanpassingen van de bestaande woningen zijn nodig? Welke wensen hebben starters op de woningmarkt? Waar en hoe bouwen we nog nieuwe woningen? Begin 2018 staan de resultaten van het onderzoek op de agenda van de gemeenteraad.
 
 

Boeren, natuur- , recreatiemensen en raadsleden

1 juli - In de gemeente Aalten werken agrariërs, recreatieondernemers, jagers en natuurliefhebbers samen in een stichting SAAP. Zij zorgen samen met de gemeente voor de aanleg van mooie landschapselementen.  (bijv. de akkerranden met hun bloemen).  Ze helpen pand- en landeigenaren ook met herinrichten van hun erven en landerijen. Donderdag fietste een groep raadsleden met de leden van de SAAP langs de mooiste plekjes van de Haart. Met een paar stops met mooie interessante verhalen. Zo stopten we bij te Hennepe aan Spoordijk, waar drie panden achter elkaar verbonden werden door meidoornhagen, hoogstamfruitbomen  en bloemenvelden. Althans de landschapsarchitect had geprobeerd er één ensemble van te maken. Aardig was ook de stop bij boerderij de Leemkamp achter op de Haart (fam. Kämink) met een mooi verhaal over de geschiedenis, het ouderwetse boeren en de keileem in de grond (volgens sommigen zijn de stenen van de Ahof daar nog gebakken).  Als tegenhanger een bezoek aan de Bosch-hoeve, waar twee maanden geleden een nieuwe melkrobot geïnstalleerd was. Ook deze boer deed mee aan het landschapsproject en had net bijv. een alleenstaande beuk in zijn tuin geplant. Op de Bosweg en op de Driehonderdmeterweg zijn mooie voorbeelden van “akkeranden “ die ingezaaid zijn. Ook daar zie je de blauwe reflectoren die de reeën weer terug moeten jagen het bos in. Volgens de Wildbeheereenheid zijn er ongeveer 3-400 reeën in de gemeente; 60 daarvan werden jaarlijks doodgereden. Dat aantal is met 50% teruggebracht dankzij de blauwe reflectoren. De tocht  liet zien dat je met kleine ingrepen en aandacht voor de streekcultuur weer oude rassen bomen en  bloemen/kruiden kunt terugkrijgen die een waar paradijs zijn voor insecten,  amfibiën, vogels (en mensen).
 

Treffende musical door Laborijn-medewerkers

1 juli - Dinsdagmiddag was er een heus congres, georganiseerd door Laborijn. Bedoeld voor raadsleden, medewerkers en ondernemers. Uit Aalten waren 3 raadsleden aanwezig. De middag begon met een optreden van  Theatergroep Laborijn “Van zessen klaar”. Maar liefst een uur lang wisten Laborijn-medewerkers hun publiek te boeien met zeer persoonlijk gekleurde verhalen, liedjes, sketchjes waarom voor hen werk hebben zo belangrijk is. En hoe moeilijk het is om aan werk te komen als je een “afstand tot de arbeidsmarkt” hebt.  Gelukkig viel er ook veel te lachen. Maar de hoofdboodschap blijft toch:  ieder mens wil gewaardeerd worden, wil meetellen.  Na de onvermijdelijke paneldiscussies (uitspraak van de FNV-bestuurder:  er zijn geen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.; de arbeidsmarkt heeft een afstand tot de mensen) kwamen er twee interessante sprekers. Ronald Dekker van de Tilburg University toonde haarfijn aan dat de arbeidsmarkt een gewone markt is van in- en uitsluiting. Personeelsdiensten doen de hele dag niets anders dan kiezen: jij wel, jij niet.  Daarbij lijkt de werkgever steeds een voorkeur te hebben voor witte mannen, jong, hoog opgeleid, flexibel en enige jaren eravring. Dat is voor alle functies niet nodig. De stokoude professor Heertje betoogde dat arbeid een consumptiegoed was geworden. Voor werknemers is plezier, ontplooiing, werksituatie ook belangrijk naast de geldelijke beloning (zeker nooit op het wettelijk minumloon gezeten). Dat betekent dat arbeidsorganisaties zich ook naar deze wensen moeten richten.  Het thema van deze middag moest zijn: verdringing. Wie verdringt wie nu op een ruime arbeidsmarkt (hoog-laag opgeleid; veel-weinig ervaring, geen of deels een beperking, wel of geen subsidie; jong-oud). Dat kwam er niet helemaal uit.

PP: VNG-congres mag best soberder en korter

23 juni - Aan het begin van de maandelijkse raadsvergadering kregen 8 cursisten die vier avonden een cursus over de gemeente gevolgd hadden een heus certificaat van de burgemeester. Daar waren ze best blij mee. Deze cursus was georganiseerd door vier gemeenten om mensen meer bij de politiek te betrekken. Politieke partijen zelf organiseren vaak ook cursussen, dus mensen die geinteresseerd zijn in de gemeentepolitiek kunnen altijd wel ergens informatie halen. Ook van deze kant willen wij de cursisten feliciteren met hun certificaat. Ook de Progressieve Partij heeft in 2016 een serie workshops gehouden over gemeentepolitiek. Totaal 30 deelenemers. Wij vonden het toen niet nodig om certicificaten uit te reiken. Het gaat om de kennis, de netwerken en de intresses. De raadsvergadering zelf was behoorlijk gauw afgelopen. Er stonden een paar punten op de agenda over  “verlengd lokaal bestuur”. Dat wil zeggen dat de gemeente hier niet alleen de baas over is, maar meer gemeenten. Bijvoorbeeld de brandweerorganisatie, het Erfgoedcentrum, Stadsbank. Dus dan wordt het moeilijk om veel invloed uit te oefenen als individuele gemeente.  Dus gingen alle agendapunten met een unanieme stem voor er doorheen. Dat was maar goed ook, want iedereen vond het behoorlijk warm. 
Rob kwam nog even terug op het VNG-congres, erg leerzaam volgens Rob, een aanrader voor andere raadsleden. Maar het mag wel een beetje minder overdadig. (De Progressieve Partij heeft in het verleden ook al eens voorgesteld dit congres tot één dag te beperken. Scheelt dure hotelovernachtingen.)
 

Pagina 10 van 113

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates