Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Zomerprogramma met terrasavonden en excursies

20 juli - De Progressieve Partij zit ondanks het reces deze zomer niet stil. Ze blijft aandacht vragen voor ontwikkelingen en uitdagingen in de lokale politiek. Maar deze zomer op een wat luchtige manier. Met zgn. terras-avonden en fietsexcursies. Zo willen de progressieven belangrijke onderwerpen illustreren voor thuisblijvers en vakantiegangers. Het programma is niet politiek van aard, dus iedereen is welkom.  De bestemming is grotendeels Dinxperlo.  De activiteiten vinden meestal plaats op de woensdagavond. Met één uitzondering: de excursie naar de waterzuivering in Dinxperlo op 16 augustus.
Terrasavonden
Omdat er warm weer voorspeld wordt begint men woensdag 24 juli met een luchtige, vrijblijvende terrasavond bij Schiller in Aalten, een week later gevolgd door een fietstocht door paden van ’t Karrespoor door De Heurne naar Dinxperlo, waar twee cultuurverbinders op het terras van het  Kulturhus van hun ervaringen en werk vertellen. De week erop voert de fietstocht langs “greune grenzen” naar het Grenslandmuseum met op het terras tevens aandacht voor het werk van de Grenzhoppers. 
Excursies
Op vrijdag 16 augustus  gaan de deuren van de RioolwaterZuiveringsinstallatie in Dinxperlo open. Dit is een zeer gevanceerde zuivering met veel duurzame oplossingen. Vanwege de werktijden van de medewerkers is deze excursie aan het eind van de middag gepland. Vertrek per fiets vanaf de Markt in Aalten om 15.00 uur. Het excursieprogramma wordt afgesloten met een bezoek aan de Ned. Bijenhoudersvereniging op woensdagavond 21 augustus. 
 

PP-rapport energiemix aangeboden aan wethouder

12 juli - Zoals u vast nog weet hebben we op 16 mei een avond gehouden over de energietransitie. Het werd een interactieve avond waarin de mensen in groepjes aan het werk gingen om een mooie energiemix voor de gemeente Aalten te maken. 
Gemeenteraadslid Bert Weevers heeft veel van zijn eigen energie hierin gestopt en de bevindingen van die avond in een mooi rapport verwerkt.
 
Afgelopen week, op dinsdag 9 juli, werd dit rapport aangeboden aan de wethouder duuzaamheid: Martin Veldhuizen. Onder toeziend oog van wat partijgenoten en toegestroomde pers overhandigde Bert “zijn” rapport (dat mag wel even gezegd worden, na alle tijd die hij eraan heeft besteed) aan de wethouder. 
Dhr. Veldhuizen nam het rapport met enthousiasme in ontvangst. Hij sprak daarbij een paar mooie woorden en beloofde om met ons rapport aan de slag te gaan. De duurzaamheidsnota zit eraan te komen en hij liet al doorschemeren dat de bevindingen uit ons rapport daar zeker in gebruikt gaan worden. 
Hierna was het nog even tijd om de pers te woord te staan. Hierbij heeft Bert benadrukt dat we als partij duurzaamheid en energietransitie heel erg belangrijk vinden. Maar ook vinden we dat iedereen hieraan moet kunnen meedoen, ongeacht de hoogte van je inkomen. We zullen ons daar dan ook zeker hard voor maken de komende tijd.
 

Burgemeester neemt idee van Progressieve Partij over.

8 juli - De functie van een politieke partij als de Progressieve Partij is ondermeer het toevoegen van nieuwe ideeën en benaderingen. Zo organiseerden wij jarenlang één keer per  “raadsperiode” workshops  “Gemeentepolitiek”. De laatste keren in 2013 en 2016. Deze waren bedoeld voor ale mensen met interesse in de gemeentepolitiek. De laatste keer met een zeer gedegen presentatie van toenmalig gemeentesecretaris Jan Nobel, de toenmalige burgemeester van Doetinchem Annemieke Traag en  adviseur duurzaamheid  John Westerdiep. En de jaren daarvoor met mensen als Frans Langeveld, Thijs de la Court en Lisa Westerveld.
Het lijkt erop dat de organisatie van deze activiteit die de “politiek dichtbij” wil brengen nu opgenomen gaat worden in het standaard-programma van de gemeente Aalten. Dat is mooi en precies de bedoeling van ons als Progressieve Partij: dingen in gang zetten die overgenomen worden door de “mainstream”.
Met als eerste datum 19 september organiseert de gemeente Aalten en cursus gemeentepolitiek van 5 donderdagavonden. Onderwerpen zijn:  Introductie en staatsinrichting, de gemeente, de  gemeenteraad,  Lobbyen bij de gemeente, Debatteren. De eerste serie is al volgeboekt. Een bijzondere voorwaaarde voor deelname is dat deze alleen openstaat voor vrouwen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (subsidient)  wil nl. graag dat meer vrouwen politiek actief worden. 
De vraag is overigens of je dat bereikt door een cursus alleen voor vrouwen. Maar dat discussieppunt zal ongetwijfeld aan de orde komen. Opgeven voor de volgende serie kan nog steeds (data worden nader bekend gemaakt). Lees hier de folder met meer informatie over de cursus.
Foto: workshop Gemeentepolitiek van de Progressieve Partij
 

PP steekt clienten en medewerkers Laborijn hart onder riem.

5 juli - Er is veel te doen om Laborijn. Alle fracties stonden tijdens de raadvergadering van 3 juli achter de motie met daarin een oproep om de klanten centraal te stellen. Namens de indiners verwoordde  Esther Diepenbroek het belang van deze motie op haar eigen wijze. Met aandacht en en empathie voor clienten en medewerkers.
Beste clienten van Laborijn,
Graag wil ik mij als eerste tot jullie richten. Er wordt wel steeds gesproken over de uitkomsten van het onderzoeksrapport en hoe vervelend dit allemaal is. Maar wie zijn hier nu de dupe geworden van een onheuse bejegening? Dat zijn jullie. Weet dat wij dit niet vergeten en te allen tijden zullen proberen er voor jullie te zijn, het voor jullie op te nemen en ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk veranderingen zullen plaatsvinden binnen Laborijn.
Mochten jullie nu denken: ja dat zal wel, wat weet zij er nou van? Nou, alles.
 
Beste medewerkers van Laborijn,
Velen van jullie zitten in een lastige situatie na de uitkomsten van dit rapport. Logisch, want ik geloof best dat iedereen zijn best doet om zijn/haar werk zo goed mogelijk uit te voeren. Uiteindelijk zitten er in elke groep altijd een paar “rotte appels” tussen, om het maar zo te zeggen. Dat is zo bij uitkeringsgerechtigden, bij werknemers en ja, misschien ook wel in de politiek. 
 
Als laatste richt ik me tot het college. In de voorliggende motie dragen wij u op om:
-er zorg voor te dragen dat steun en hulp voor de cliënten van Laborijn niet in gevaar komt; 
-er zorg voor te dragen dat de rust en het vertrouwen op de werkvloer weer terugkeert; 
-alles te doen wat nodig is om focus te houden op waar het nu om gaat: het optimaliseren van de dienstverlening, bejegening en ondersteuning van de cliënten van Laborijn; 
-op korte termijn richting betrokken Raden duidelijk te maken op welke wijze bovenstaande wordt opgepakt.
Wij hebben er vertrouwen in dat u dit goed oppakt. We willen u dan ook meegeven deze motie te zien als een zetje in de juiste richting. Of als een steuntje in de rug. Niet alleen voor u, maar ook voor de medewerkers en bovenal voor de clienten. 
Klik hier voor de unaniem aangenomen motie.
Foto (Leo van der Linde): wethouder Joop Wikkerink dankt de  gemeenteraad voor de steun aan clienten en medewerkers Laborijn.
 

"Je bent mooi, precies zoals je bent"

31 mei - Met kaartjes met die tekst kon je donderdag op de Hemelvaartmarkt in Dinxperlo onze twee jongste raadsleden tegenkomen: Gerloeske Brezet en Esther Diepenbroek. Zij waren persoonlijk geschokt  dat  de afgelopen week uit een rapport bleek dat mensen uit de LHBT-groep zich niet veilig voelen. Ook niet in de Achterhoek. Ze wilden een niet-politiek statement afgeven. “Aardig zijn is gratis.”. “In plaats van de verschillen op te zoeken en te benadrukken is het van belang verbinding te zoeken”. De boodschap sloeg aan.  Binnen drie uur waren ze door de voorraad kaartjes heen. Volgende keer ook Duits-talige kaartjes mee....

 

Progressieve Partij reikt eindelijk getuigschrift "bode van het vorig jaar"uit

30 mei - Dinsdagmiddag al in het gemeentehuis voor alle medewerkers en woensdagavond met een kleinere groep werd afscheid genomen van onze bode André Miggelbrink. Hij gaat met pensioen. De bode is de gastheer van de gemeente, dus ook van de Raad en zijn bezoekers. Onze fractie heeft jarenlang uit gein gesteggeld met de bodes over een benoeming van “de bode van het jaar”. Steeds weer wisten we smoesjes te verzinnen waarom deze prijs dit jaar weer niet kon worden uitgereikt. Nu was het dan zover. Onze wethouder kreeg de opdracht om namens de fractie de  “nooit uitgereikte prijs van bode van vorige jaren” uit te reiken.  Het ga je goed André!

 

 

Overbodige investering Beggelderdijk blijft splijtzwam

30 mei - Vier Aaltense Partijen kwamen maandagavond 27 mei naar Winterswijk om geïnterviewd te worden door André Gijsbers van RTV Slingeland over de Beggelderdijk in Dinxperlo. Wel of geen extra tracé was het belangrijkste discussiepunt. Bert Weevers  was als enige erg duidelijk: in deze tijd is een overbodige investering  (overbodig gezien de aantallen) zeer onverstandig. 
De Beggelderdijk was ook op de RTG Ruimte een belangrijk agendapunt. Drie insprekers namens totaal zo’n 20 omwonenden, met tegenstrijdige belangen. De ene, grotere groep wil een nieuwe, extra weg en de andere niet. Objectief gezien is die extra weg niet nodig. Ook de  bereikbaarheid van een bedrijf speelt een rol, en de medewerking van de buurgemeente Oude IJsselstreek. Wordt vervolgd. 
Andere agendapunten waren het bestemmingsplan Landelijk Gebied waarin een hele groep deels al gerealiseerde individuele bestemmingswijzigingen werden vastgelegd, en het beleid t.a.v. kringloopgoederen. Voorgesteld werd om de huidige praktijk met Dorcas en Aalbers in Aalten en Prinses Beatrix in Dinxperlo niet te wijzigen. 
 
In de RTG Samenleving stond oa de nieuwe subsidieregeling voor muziekverenigingen op de agenda. De  “oude” subsidie  bestond uit een vast deel, een bedrag per jeugdlid en  € 2400,-- per vereniging voor instrumenten. Het voorstel voor de nieuwe regeling is om de bijdrage voor de isntrumenten te koppelen aan het aantal spelende leden/instrumenten. Voor DEMB en andere kleine verenigingen betekent dit een lagere subsidie. Er waren dan ook de nodige muzikanten, ook uit Bredevoort, op de publieke tribune aanwezig om hun pleidooi voor een hogere bijdrage kracht bij te zetten. Een tweede agendapunt waren de jaarstukken van Laborijn. De directeur bedrijfsvoering Jan-Henk Janssen was aanwezig. Je ziet dat (geheel in lijn met de verwachting bij de invoering van de Participatiewet) de subsidie voor medewerkers in Wsw-verband (sociale werkplaats) daalt en ook de productiviteit en opbrengsten minder worden. De uitstroom uit de Particpatiewet van  mensen met een uitkering verloopt beter dan het landelijk gemiddelde. Hier blijft in 2018 geld over. Andere agendapunten waren: programmabegroting GGD, begroting Stadsbank en het projectplan Talent gemeente Aalten waaruit o.a. onze talentverbinder Richard Jongetjes wordt betaald. In het nieuwe plan is ruimte voor een extra verbinder die zich m.n. op de sport en verenigingsondersteuning gaat richten.
 

Pagina 10 van 146

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates