Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Jaaroverzicht 2020 van de Progressieve Partij klaar

 
Ook in  2020 heeft  de  PP-fractie zich weer  met passie ingezet voor  een groene, duurzame, sociale gemeente, waar inwoners uitgedaagd worden om mee te doen. Daarbij gaan wij op zoek naar nieuwe inzichten en ideeën. Samen met  inwoners, groepen, bedrijven en organisaties.  Ook andere fracties. Vaak worden  die ideeën pas na  enige tijd door een meerderheid in de raad omarmd.  Daarom  organiseren we debatten, excursies en werkbezoeken. En we leggen verantwoording af via  advertenties, sociale media.  In 2020 zat Corona ons daarbij behoorlijk in de weg.
 
We hebben een mooi overzicht samengesteld, gegroepeerd op thema. Het jaaroverzicht is hier te downloaden.
 
 
 

Meedenken met Progressieve Partij over wonen

30 januari -  Op woensdag 3 februari organiseert de Progressieve Partij weer haar maandelijkse openbare mee-denkavond. Vanwege de corona dit keer digitaal via Teams.  Opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Er zijn belangrijke zaken aan de orde. Natuurlijk de vraag hoe het met iedereen gaat in corona-tijd. Maar ook de aangepaste woonvisie staat op de agenda. De fractie van de Progressieve Partij heeft veel suggesties gedaan. Belangrijk is dat er meer betaalbare huurwoningen  moeten  komen en dat de bestaande woningen verduurzaamd gaan worden.
Onze oplossing voor wonen en zorg en doorstroming ten behoeve van jongerenhuisvesting:
 
Samengevat: de oplossingen
-Langer zelfstandig thuis wonen. Pas woningen aan zodat woningen geschikt(er) zijn om er zelfstandig in te kunnen blijven wonen. Instrumenten: o.a. levenslooplening, advies.
-Nieuwbouw en doorstromen. Stimuleer verhuizen van ouderen van eengezins-woningen naar senioren-en levensloopbestendige woningen en andere typen passende woningen.
-Mantelzorg.  Stimuleer en ondersteun mantelzorg inclusief kangoeroewoningen
-Innovatie en vernieuwing. Stimuleer investeringen in en toepassingen van domotica, nieuwe woonzorgconcepten en/of specifieke nieuwbouw voor ouderen.
-Samenwerking wonen en zorg. Stimuleer samenwerken woningmarktpartijen en aanbieders van zorg, welzijn en ondersteuning
 
Foto: in 2017 lanceerden wij het idee van "tiny houses" en "seniorenhofjes". Mooi dat ze beiden in de woonvisie staan van dit college.
  
 
 
 

Veel PP-duurzaamheidsideeen overgenomen

 30 januari - Tijdens de raadvergadering van afgelopen dinsdag kwamen ook diverse duurzaamheidsmaatregelen langs. Al of niet samen met anderen deed de fractie van de Progressieve Partij veel voorstellen in de vorm van moties. In een goede discussie tussen de raadsfracties onderling en goed overleg en toezeggingen door de wethouder  werden veel ideeën overgenomen. Daardoor waren moties niet nodig. Fractie Bert Weevers: “Een bijzonder proces. De wethouder vraagt in het behandelingsproces van de update duurzaamheidsnota om ideeën, wij leveren die –soms samen met anderen- in de vorm van moties, we overleggen en discussiëren in de raad en onze ideeën worden nagenoeg allemaal  overgenomen. Dat betekent dat we moeten nadneken of het tijdrovende werk van indienen van moties niet anders vormgegeven kan worden. Het gaat immers om het gesprek  dat we als raad en college hebben over de goede maatregelen.  Een van de onderwerpen was ook hier de afkoppeling van hemelwater. In nieuwbouwwijken en bij reconstructies van straten zoals hier in Aalten de Dijkstaat en de Admiraal de Ruyterstraat en in Bredevoort de Frederik Hendrikstraat gebeurt dat tegelijk. Wij willen ook dat bestaande panden die mogelijkheid krijgen en benutten. Het college wil daarvoor aandacht vragen bijvoorbeeld tijdens een jaarlijkse duurzaamheidsdag.” De Progressieve Partij vindt een kleine stimuleringssubsidie voor die mensen die wel willen afkoppelen maar niet het "geluk" hebben aan een te reconstrueren straat te wonen wel op z'n plaats. Zoals verwacht was geen enkele fractie tegen het instellen van innovatiie-duurzaamheidsprijs. 
 
Foto: de burgemeester neemt een kijkje in de Prinsenstraat, Aalten waar op dit moment afkoppeling van hemelwater-afvoer plaatsvindt.
 
 

Eindelijk: 30 km-zone op binnenring Aalten

 
30 januari - Begin deze week verschenen enorme "bouwborden"aan de Dijkstraat en de Admiraal de Ruyterstraat in Aalten. Daarop werd de reconstructie en de klimaatmaatregelen aangekondigd. Een kolfje naar de hand van de Progressieve Partij: infiltratie van regenwater, meer groen en  een 3okm zone in beide straten die deel uitmaken van de zgn. binnenring. 
Fractievoorzitter Guido Uland: “Meedenken is soms een zaak van lange adem. Vanaf 2002 staat al in ons verkiezingsprogramma dat we graag de hele bebouwde kommen, maar in elk geval de binnenring van de kern Aalten op maximum 30 km willen hebben. We hebben in de loop van de jaren veel pleidooien hiervoor gevoerd. Zelfs proeven gedaan: 30 of 50 km scheelt nog geen 5 minuten op de hele ring. We hebben bij moties en algemene beschouwingen geprobeerd hier steun voor te krijgen. Massale tegenstand in de raad: “kom niet aan de auto’s op de binnenring”, zo betoogde de meerderheid. En wat gebeurt er nu? Een belangrijk stuk van de ring, de Dijkstraat èn de Adm. De Ruyterstraat wordt 30km-zone, er komt 800m3 waterberging en infiltratie tegen verdroging , hemelwaterafkoppeling en 2800 m2 groen. Wat een prachtig resultaat van een mooi participatieproces in de buurt. Wij zijn heel blij dat na al die jaren toch eindelijk een stuk van de binnenring 30km-zone wordt, dat verhoogt de veiligheid. Nu doorpakken en ook bijv. de Oosterkerkstraat aanpakken.What do you want to do ?

Progressieve Partij wil gemeentelijke duurzaamheidsprijs instellen.

17 januari  - Tijdens de digitale oordeelsvormende raadsvergadering op  dinsdag  12 januari lanceerde de Progressieve Partij het idee om een “stimuleringsprijs duurzaamheid” in te stellen. Dat idee werd positief onthaald door andere fracties. Volgens PP-raadslid Bert Weevers is het juist nu nodig om alle zeilen bij te zetten als het gaat om de verbetering en isolatie van bestaande gebouwen. Daartoe zouden bouwers, architecten, installatiebedrijven èn bewoner-eigenaren uitgedaagd moeten worden om met nieuwe toekomstbestendige en duurzame oplossingen komen. Innovatieve praktijkvoorbeelden kunnen door de gemeente en de samenleving gewaardeerd, gestimuleerd en in het zonnetje gezet worden. Bert Weevers: “Wij hebben wel ideeën hoe die prijs vormgegeven kan worden, we vragen het college om het verder uit te werken.” Tijdens de raadvergadering van 26 januari komt er een motie aan de orde over dit idee.
 
Energiearmoede moet worden voorkomen.
 
Een tweede punt betreft de zorg om de betaalbaarheid van noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen. Vooral laagste inkomens hebben vaak baat bij isolatie-maatregelen of andere energie-besparende maatregelen die o.a.  de stookkosten omlaag brengen. Maar zij kunnen vaak geen gebruik maken van de bestaande subsidie en –leenmogelijkheden. Deze regelingen kennen te hoge drempels, een krediettoets en andere beperkende voorwaarden. Bert Weevers: “Wij zoeken mogelijkheden voor de laagste inkomens om óók te profiteren van energie-steunmaatregelen. Immers de noodzakelijke verduurzaming van de gebouwde omgeving (woningen en bedrijven) mag de kloof tussen arm en rijk niet groter maken.
 
Ter voorbereiding  van de raadvergadering van 26 januari komt de fractie van de Progressieve Partij digitaal bij elkaar op woensdag 20 januari  om 20.00 uur.  Men maakt gebruik van het programma Teams. Mensen die willen meepraten over deze en andere ideeen voor een duurzame toekomst kunnen een inlogcode aanvragen bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Wat is nu eigenlijk het BOB-model, en wanneer kunnen inwoners meepraten?

Uit reacties op onze berichtgeving (zie PN 643 – 10 januari 2021)  over het niet-doorgaan van de bijdrage van insprekers aan de beeldvormende vergadering van 5 januari blijkt dat het niet altijd duidelijk is wat de bedoeling is van zo’n beeldvormende vergadering. En de waarde van het aanwezig zijn van insprekers. De afgevaardigden van de raad kunnen dan nl. vragen stellen aan die insprekers. Het ging hier met name om de inspraakreacties van het Platform Zon en Wind ’t Goor. De vertegenwoordiger van dit Platform had verbindingsproblemen en zag toen af van het geven van een toelichting of de mogelijkheid geven tot vragen van de aanwezige raadsleden op grond van zijn inspraakreactie.
Fractie-lid Bert Weevers reageerde uitgebreid op de reacties. PP vindt het onzettend belangrijk dat inwoners zich uitgenodigd en welkom voelen hun mening te geven. Daarbij si bekendheid met de gewoontes, afspraken en regelingen essentieel. Als die niet duidelijk zijn moeten ze uitgelegd worden.
 
 M.,
Ik heb op me genomen om op je verzoek tot rectificatie te reageren, ook omdat we elkaar al eerder gesproken hebben.
Ik begrijp uit de gang van zaken vorige week dinsdag en ook uit jouw reactie dat het het Platform niet duidelijk is wat het doel van de Beeldvormende Vergadering precies is en hoe dit georganiseerd is. Ik wil dat graag toelichten.
De besluitvorming in de Raad vindt plaats in drie stappen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Ook wel gekenschetst als het BOB model. 
•      Om een college-voorstel goed te kunnen doorgronden en te begrijpen, ook in haar effecten,  heeft de raad in de Beeldvormingsfase o.a. de gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen aan het college en burgers en betrokkenen hun zienswijze op het voorstel te laten toelichten in een Beeldvormende Vergadering. Deze Beeldvormende vergadering vond dus dinsdagavond plaats met als enige onderwerp de Update Plan van aanpak Duurzaamheid (als er geen insprekers zijn is er geen bijeenkomst).
•      De aldus verkregen informatie nemen de fracties mee voor intern overleg om een voorlopig standpunt te bepalen. In de Oordeelsvormende vergadering worden deze voorlopige standpunten tussen de fracties uitgewisseld en wordt er gedebatteerd over door fracties gewenste verbeteringen of aanpassingen op het collegevoorstel. 
•      Deze verbeter- en aanpassingswensen kunnen vertaald worden in amendementen en/of moties waarover vervolgens in de Besluitvormende Vergadering wordt gestemd en besloten. De Raad immers is het hoogste orgaan binnen de gemeente en kan het collegevoorstel afwijzen, gewijzigd aannemen o.b.v. amendementen of ongewijzigd aannemen, dat alles al dan niet met verzoeken of opdrachten aan het college via moties. 
De griffie heeft u vooraf duidelijk geïnformeerd over doel en opzet van de Beeldvormende Vergadering. De Beeldvorming is niet bedoeld om aan de wethouder vragen te stellen, maar om de fracties aan u vragen te laten stellen aan de hand van uw ingebrachte zienswijzen of opmerkingen.
We hadden allemaal begrepen dat het Platform zich daarvoor had opgegeven, dus vandaar dat we allemaal klaar zaten. Eerst om van het Platform te vernemen wat de zienswijze of standpunt is en vervolgens om u hierover nader te bevragen en met u in gesprek te gaan.. 
U zult begrijpen  dat de aanwezige raadsleden  teleurgesteld zijn wanneer blijkt dat het Platform na telefonisch overleg meldt dat de door het Platform gestelde vragen duidelijk zijn, de antwoorden die van het college komen afgewacht worden en (dus) het gesprek met de raad voorbij laat gaan. Onze fractie had in elk geval naar aanleiding van uw vragen enkele punten opgesteld waarover wij graag met de vertegenwoordiger van het Platform in gesprek waren gegaan. 
Misschien was echter deze opzet u niet duidelijk en verwachtte u alleen maar antwoorden op uw schriftelijke vragen. Deze zijn inmiddels door het college beantwoord. En wellicht wilde u alleen een gesprek met de wethouder, zoals uit uw reactie is op te maken. Daar gaan wij als raad niet over; daar  zijn andere kanalen voor dan de Beelvormende Vergadering, wat een Raads-aangelegenheid is.    
We zullen de griffie de suggestie doen om bij volgende insprekers smiddags even te oefenen met de techniek. Dan worden vervelende situaties zoals vorige week dinsdagavond voorkomen. En dan kan tegelijk ook nog even het doel en de opzet van de bijeenkomst worden verduidelijkt als de schriftelijke toelichting vooraf nog niet voldoende blijkt.
 In onze ogen is het niet noodzakelijk een rectificatie zoals door u gevraagd op te nemen in een volgend nummer van Progressief Nieuws. Wel willen wij de gang van zaken zoals hier boven geschetst opnemen, ook al omdat het belangrijk is dat iedereen zich er van bewust is op welk moment met wie gesproken kan worden.  Ook willen we uiteraard melden dat u wel graag het gesprek aangaat. U weet dat dat ook voor ons geldt. Wellicht kunnen we een openbare online meeting organiseren om elkaars standpunten uit te wisselen. We horen graag uw reactie. 
 

Uit de Raad: Beeldvorming en Oordeelsvorming

10 januari - Het bestuur is weer druk geweest met de opstelling van een jaarkalender. Dat is ingewikkeld met het nieuwe vergadersysteem van de gemeenteraad. Er is nl. een beeldbepalende vergadering (informatie ophalen), een oordeelsvormende vergadering (fracties gaan met elkaar in debat over de voorstellen) en een besluitvormende (raads)vergadering: daar worden de officiële besluiten genomen. Hèt moment van beïnvloeding voor onze inwoners is voorafgaande aan de oordeelsvorming; dus voor dat moment hebben we de openbare mee-denk-avond gepland.De inwoners zelf kunnen ook terecht bij de beeldvormende vergadering. Raadsleden kunnen hen dan vragen stellen over bijvoorbeeld hun zienswijzen of inzichten. Dat dat niet altijd goed gaat of goed begrepen wordt bleek deze maand.
 
Beeldvormende raadsbijeenkomst maandag 5 januari
 
Om half acht zaten voorzitter, griffie raadseden/fractievolgers klaar om met het Platform Zon en Wind in gesprek te gaan over de Update van het Plan van Aanpak Duurzaamheid (PvAD). Het Platform, opgericht om verzet te organiseren tegen de komst van mogelijk nieuwe windmolens bij het Goor, had vooraf een hele reeks vragen opgestuurd. We waren natuurlijk wel benieuwd naar hun argumenten en zagen uit naar het gesprek.
Echter. Eerst lukte het het Platform niet om verbinding te maken met de online Teams-vergadering. Daarna hoorden we wel een stem, maar kregen we geen beeld. En uiteindelijk werd na een half uur wachten besloten de bijeenkomst af te blazen. Dat is jammer want wij waren graag in gesprek gegaan.
 
 
Oordeelvormiende vergadering op  12 januari a.s.
 
Drie agendapunten:
•Jachthut Beestmanweg
•Handhavingsbeleid
•Update plan van Aanpak Duurzaamheid
 
De Jachthut-soap duurt al ruim 5 jaar. 
Op 24 mei 2015 gaf Gerrit Migchelbrink namens PP de volgende bijdrage in de Raad:
 
“Jachthut Beestmansweg
Voor ons ligt een collegevoorstel waar we eigenlijk heel kort over kunnen zijn. Er is gevraagd om tegen een illegaal bouwwerk op te treden. Dit is door de verantwoordelijke wethouder nog niet gedaan. Dit kan verklaard worden doordat de wethouder als eens heeft gezegd dat handhaven geen doel op zich is. Maar als er een concrete aanvraag van een burger ligt, de situatie is niet volgens de regels, dan dient er te worden opgetreden. De rechter deelt deze mening en heeft de gemeente opgedragen om handhavend op te treden. Nu ligt er een voorstel voor om de raad een verklaring van geen bedenkingen te laten afgeven, vooruitlopend om het in het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied te laten opnemen. Die bedenkingen hebben wij echter wel. Illegaal neergezette bouwwerken dienen niet zomaar gelegaliseerd te worden. Dit zou kunnen betekenen dat burgerlijke ongehoorzaamheid lonend wordt. Dat moeten we niet willen. Wij zullen tegen dit voorstel stemmen en de wethouder opdragen om gewoon zijn werk te doen en handhavend te gaan optreden.”
 

Pagina 10 van 168

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates