Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Discussiebijdrage Centrumvisie Dinxperlo aangeboden.

Aalten - Guido Uland, raadslid en fractievoorzitter van de Progressieve Partij, bood tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond het rapport met ideeën en aanbeveling voor de Visie Dinxperlo aan. Het eerste exemplaar van dit rapport werd gepresenteerd aan burgemeester Anton Stapelkamp. Vervolgens kregen de wethouders en alle raadsleden een exemplaar.
 
Dit rapport is samen met een vertegenwoordiging van belanghebbenden en andere inwoners van Dinxperlo tot stand gekomen. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst op 15 augustus en 15 november 2018. Daarnaast zijn er diverse individuele gesprekken gevoerd, Het rapport is door de Progressieve Partij opgesteld. De opgenomen sugggesties komen echter vanuit de Dinxperlose samenleving. De Progressieve Partij heeft in dit rapport zijn visie op ideeën gegeven. Een aantal aanbevelingen zijn opgenomen, onder andere zorg voor een kader aan het begin van het proces, deel alle relevante informatie met belanghebbenden als gemeente, maak een tijdspad van de ontwikkelingen en zorg voor schetsen van de te ontwikkelen ruimte.
 
Mooie aanzet
De Progressieve Partij beseft dat het rapport niet volledig is, maar ziet het als een mooie aanzet om de discussie rondom de centrumvisie Dinxperlo op gang te krijgen en de mensen die de bijeenkomsten hebben bezocht daarbij te betrekken. Het jaar 2019 wordt voor Dinxperlo betreffende het centrum een belangrijk jaar. Dan moet de visie op het centrum van Dinxperlo worden ontwikkeld. Eén van de onderwerpen is de plek waar de locatie van de supermarkten Jumbo en Aldi moeten komen.
(tekst en foto Leo vd Linde, De Band Dinxperlo)

Presentatie rapport “Centrumvisie Dinxperlo broodnodig"

14 december - Aanstaande dinsdag 18 december gaat de Progressieve Partij de door haar opgehaalde informatie ten aanzien van de centrumvisie aanbieden aan de Gemeenteraad en het College. Dit rapport is samen met een vertegenwoordiging van belanghebbenden en andere inwoners van Dinxperlo tot stand gekomen. Volgens ons een model om in de toekomst ingrijpende ontwikkelingen aan te pakken. 
Het model zoals wij dat gedeeltelijk hebben toegepast bestaat uit een aantal aandachtspunten:
1.Kaders stellen voor de ontwikkelingen, dus bijvoorbeeld niet aangeven daar moet een parkeerplaats komen, maar de parkeerplaats moet worden verplaatst, dit zijn de locaties en beschikbare middelen. (dit gebeurde overigens al);
2.De randvoorwaarden en suggesties zodat het past in je totale visie die haal je op bij alle belanghebbenden (dit is betrekkelijk nieuw) in een openbare 1e hoorzitting;
3.Zorg dat er daarnaast tijd is ingebouwd in het proces om schriftelijk en mondeling daarna te reageren of om vanuit ambtelijke zijde verduidelijking te vragen;
4.Deze randvoorwaarden en suggesties beoordeel je op haalbaarheid en dit geef je in een 2e hoorzitting terug aan de bewoners;
5.Ook hier hebben ze weer tijd om op te reageren;
6.En dan komt fase 3 de uitwerking in ruwe schetsen van de uitkomsten van het hierboven beschreven proces en laat in een 3e hoorzitting of via een soort van digitaal referendum (afhankelijk van het onderwerp) de keuze maken. Randvoorwaarde hierbij is wel dat alle schetsen zijn voorzien van voor- en tegens en ook op hoofdlijnen financieel doorgerekend. 
7.Op grond van de uitkomst hiervan neemt het College en Gemeenteraad een besluit.
 
Ruwweg is dit het soort proces waarmee wij verwachten dat er meer betrokkenheid komt bij de onderwerpen. Er ontbreekt nog iets in dit proces, namelijk dat het gezamenlijk los van politieke kleur kan worden uitgevoerd. Wat ons betreft essentieel!
Terug naar het voorliggende rapport, deze is door ons opgesteld, echter de opgenomen suggesties komen vanuit de dinxperlose samenleving. Wij hebben in het rapport her en der onze visie op ideeën gegeven, niet alles is mogelijk. De discussie die tussen voor- en tegenstanders van bepaalde ontwikkelingen ontstaat was een mooi onderdeel in dit proces. Stap 5 en 6 hebben wij niet uitgevoerd, immers het zou niet zo moeten zijn dat amateurs (de raadsleden) het werk doen van de professionals (de ambtenaren).
Wat mist in het rapport is de veranderende wereld om ons heen, bijvoorbeeld de functie van een supermarkt verandert. Wat bedoelen we daarmee? We zien om ons heen dat steeds meer mensen online kopen, deze verschuiving gebeurt ook binnen de supermarktwereld. Dus mensen halen of hun boodschappen op bij de voordeur of ze worden bezorgd. Zodra dat de overhand neemt wordt de huidige supermarkt meer een logistiek centrum en dat hoort op een bedrijventerrein thuis.
 
Wij pretenderen niet dat de inhoud van het rapport volledig is, maar zien het als een mooie aanzet om de discussie rondom de centrumvisie Dinxperlo op gang te krijgen en de mensen die onze bijeenkomsten hebben bezocht daarbij te betrekken. 
 

Ondertussen bij de buren: kaders zonneparken

14 december - Winterswijk stelt beleidskader zonneparken en zonnevelden vast.
In de raadsvergadering van donderdag 20 december neemt de gemeenteraad van Winterswijk een besluit over het beleidskader voor de realisatie van zonneparken en zonnevelden in het buitengebied van Winterswijk.
De gemeente Winterswijk wil net als Aalten in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie binnen de bebouwde omgeving over twaalf jaar duurzaam moet worden opgewekt. Winterswijk heeft besloten tot een moratorium op windmolens en dat betekent dat naast maximaal besparen en maximaal zon op daken minimaal 50 hectare aan zonneparken nodig is. (In Aalten moet de energiemix nog worden bepaald).
Een zonnepark heeft grote impact op de beleving en het gebruik van natuur, landbouw en woonomgeving. Een beleidskader is dan heel handig. Winterswijk heeft al een mooie voorzet gedaan die Aalten in onze ogen zo kan gebruiken. We hebben onze wethouder dhr Veldhuizen de Winterswijkse beleidskaders doorgestuurd, zodat hij die kan meenemen in zijn duurzaamheidsnota. 
 
Voor geïnteresseerden: het Winterswijkse beleidskader is te downloaden via: 
 
 

Gemeente-top 25 bij radio AFM/Hulpweek

14 december - Binnen de gemeenteraad is het initiatief ontstaan om de AFM/Hulpweek 2018 te steunen. En wel door een Gemeente-top 25 samen te stellen. Een beetje à la de top 150 van de Tweede Kamer. Een leuke en verrassende lijst. De top 150 kun je hier vinden: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/dit-is-de-favoriete-muziek-van-de-tweede-kamer/. En natuurlijk kent iedereen  de top 2000, die elk jaar op Radio 2 wordt uitgezonden. 
Er is  contact gelegd met AFM en zij zijn erg enthousiast! 
Zij willen in de Hulpweek 2018 de Gemeente Top 25 uitzenden op woensdag 19 december  (‘s middags). Leo den Hartogh van AFM/Aladana zal behulpzaam zijn met het samenstellen van de lijst.
HOE WERKTE HET? 
1. Raadsleden, collegeleden en leden van de griffie  konden hun favoriete top 5 opsturen naar raadslid Esther Diepenbroek. Als men het leuk vond om een toelichting te geven over waarom men voor een nummer kiest, kan dat.
2. De nummers die meerdere keren genoemd worden komen in volgorde in de Top
25. Uiteraard het vaakst genoemde nummer op 1.
3. Uit de nummers die slechts één keer genoemd worden wordt de lijst verder samengesteld, rekening houdend met allerlei muziekstijlen.
4. Omdat we hiermee de Hulpweek 2018 willen helpen hebben we het volgende bedacht:
Degene(n) die op de nummer 1 hit gestemd hebben doneren 25 euro, degene(n) die op de nummer 2 hit gestemd hebben doneren 24 euro enz. (Aflopend dus.)
Let op: We willen natuurlijk niet dat iemand  ruim 100 euro moet gaan betalen omdat iemands  top 5 toevallig ook de Top 5 van de hele lijst is, dus men betaalt ALLEEN voor de HOOGST GENOTEERDE hit.
Luister dus op woensdagmiddag 19 december naar radio AFM/Aladna naar de Gemeente top 25: Presentatie Leo den  Hartogh;  Gast: Esther Diepenbroek (raadslid Progressieve Partij)
 

Zijn “sociale leningen” wel altijd sociaal?

14 december - N.a.v. berichtgeving in de Gelderlander (zie link onderaan) is er rumoer ontstaan over de rente-tarieven voor “sociale leningen” bij de Stadsbank (de gemeente Aalten is hierin ook deelnemer). Sommige gemeenten hanteren de kostendekkende tarieven van 10,9%; anderen subsidieren deze tarieven, zodat voor de klant een tarief van 3% overblijft.  In de reacties wordt schande gesproken van de hoge tarieven. Maar is het subsidieren van deze tarieven wel zo verstandig?
1.Bij “sociale leningen” van de Stadsbank gaat het om relatief kleine leningen van 350-6000 euro voor consumptief krediet. De kosten van deze kredieten moeten opgebracht worden door de rentes. Dat is 10,9 %. Kleine leningen met een hoog risico zijn relatief duur. De Stadsbank maakt geen winst.Zie voor voorwaarden: https://stadsbankoostnederland.nl/wij-bieden/persoonlijke-lening/ 
2.Inwoners van Aalten  die geld nodig hebben voor de financiering van noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Sommige gemeenten verwijzen voor bijv. witgoed door naar de persoonlijke lening van de Stadsbank. Aalten doet dat niet en verstrekt vrij ruim bijzondere bijstand.Die bijzondere bijstand is ook ingesteld omdat de mensen die dit aanvragen zich eigenlijk geen lening kunnen veroorloven. 
3.Soms (bijv. voor complete inrichting) wordt leenbijstand verstrekt, zonder rente. We gaan de aflossing vereenvoudigen in de komende beleidsregels.
4.Dan blijven alleen relatief “luxe” goederen over, die dus geen onderdeel uit maken van de noodzakelijke kosten van bestaan waarvoor een lening kan worden aangevraagd.
5. In 2017 werden in Aalten 7 sociale leningen via de Stadsbank afgesloten. Dit betrof dus hoogstwaarschijnlijk uitgaven die niet noodzakelijk zijn voor de kosten van het bestaan. Daarom is het een vrije keuze van mensen om hiervoor een lening af te sluiten.
6.De vraag is of je het mogelijk moet maken, moet stimuleren dat mensen die voor de noodzakelijke kosten van bestaan bijzondere bijstand kunnen ontvangen (en zich dus eigenlijk een lening niet kunnen veroorloven) toch een (laagrentende) lening moet aanbieden en zo schulden laat opbouwen.
7.De gemeente Aalten vindt  van niet: je moet mensen niet te makkelijk zich in de schulden te laten steken. Daarom wordt de rente in Aalten ook niet gesubsidieerd.
8.De term “sociale leningen” moet weer vervangen worden door persoonlijke leningen. 
 

Meedenkavond, kom meediscussiëren

8 december –Dinsdag 11 december is er in het Kulturhus in Dinxperlo een bijeenkomst van De Progressieve Partij. Deze bijeenkomst is bedoeld voor degenen die willen meedenken over de agendapunten van de raadsvergadering van 18 december. Op de agenda staat o.a. de Najaarsnota, het financieel verslag tot en met oktober over 2018. Hebben we teveel of te weinig geld uitgegeven, zijn alle doelen gehaald? Daarnaast is er in de laatste vergadering van het jaar altijd de vaststelling van de belastingverordening. Tevens staan de nota reserves en voorzieningen op het programma, hoeveel heeft de gemeente nog achter de hand en waarvoor? Ook wordt er gesproken over het integraal veiligheidsplan van Achterhoek Oost 2019-2022, wijziging gemeenschappelijke regeling ODA (handhaving en omgevingsdienst). Als laatste staan de aanschaf voor inventaris van het bewegingsonderwijs m.b.t. CBS ’t Warmelinck op de agenda. Heeft u iets te melden over deze onderwerpen of bent u nieuwsgierig naar hoe wij er tegen aankijken, kom an!
Tevens wordt op 18 december ons definitieve rapport inzake de centrumvisie Dinxperlo aan de Raad en College aangeboden. 
De avond begint om 20.00 uur inhet Kulturhus Dinxperlo café Maurits Prinsstraat 6/ Terborgseweg 3in Dinxperlo. Koffieen thee zijn gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
 

"Ik snap de vraag niet, maar weet het antwoord wel".

8 december - Aan de vooravond van het grote Sinterklaasfeest stond er voor ons de RTG op de agenda. Helaas was er geen versierde zaal, lagen er geen pakjes her en der en zelfs de pepernoten ontbraken. Jammer, maar we moeten het professioneel houden natuurlijk. Al was het leuk geweest als voor de gelegenheid de vragen tijdens de RTG in dichtvorm gesteld zouden worden. Misschien een idee voor volgend jaar..
De avond stond vooral in het teken van de najaarsnota. Er konden vragen worden gesteld over de antwoorden die gegeven zijn op de eerder schriftelijk gestelde vragen. Dus. Volgt u het nog dames en heren? Kennelijk was hier veel behoefte aan, want er werden nogal wat (soms iets te gedetailleerde) vragen gesteld. Dit kan 2 dingen betekenen; óf de raadsleden zijn niet goed in begrijpend lezen, óf het college doet zijn uiterste best de antwoorden zo cryptisch mogelijk op te schrijven. Dit zullen we verder maar in het midden laten. Na de vele vragen wat betreft de najaarsnota stonden er nog wat andere punten op de agenda van de RTG Bestuur en Financiën.. Je kon merken dat elke partij zich vooral op de najaarsnota had gestort, want de vragen voor de overige onderwerpen lieten te wensen over. Sommige partijen hadden voor de vorm toch nog wat vragen bedacht, maar al met al stelde het niet veel voor. 
 
De surprise van deze avond (Tóch nog een Sinterklaaselement!) kwam van wethouder te Lindert. Er werd door 1 van de rtg-leden een vraag gesteld die (naar mijn mening) voor niemand duidelijk was. Waarop de heer te Lindert reageerde met de legendarische woorden: “Ik begrijp de vraag in dat geheel niet, maar ik denk dat ik het antwoord wél weet.” Geef deze man een award alsjeblieft. Of een extra handje pepernoten. Dat heeft hij wel verdiend. Hierna liep de RTG ten einde en kon iedereen toch nog redelijk op tijd naar huis om de laatste hand te leggen aan gedichten en surprises voor de volgende dag.(Esther)
 

Pagina 10 van 139

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates