Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Expeditie Wijk van de Toekomst: haast geboden

30 november - ‘Wijk van de toekomst’ is een van de programma’s van het Gelders Energie Akkoord om bewoners, gemeenten en corporaties te helpen met het aardgasloos maken van wijken. . 
Donderdag 21 november was het voor de tweede keer dat de Expeditie Wijk van de Toekomst ergens neerstreek in de provincie. Dit keer in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. De belangstelling was groot. ‘Goed om te zien dat in de Achterhoek het enthousiasme voor de Wijk van de Toekomst groot is’, aldus Jacco Rodenburg van de provincie Gelderland. Doel van de expeditie is tweeërlei: informatie delen met elkaar en inventariseren van knelpunten en wensen die provinciaal of nog hoger opgelost moeten worden. “Met de opbrengst van de Expeditie in de zes Gelderse regio’s maken we een bestuurlijke agenda. Deze bieden we aan bestuurders van provincie en Rijk aan tijdens de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020 op 13 februari 2020 in het provinciehuis in Arnhem”. 
Eén van de concrete knelpunten is dat je nu moet betalen om de aardgasaansluiting in je woning te laten verwijderen (€650,- !). Dat is bepaald geen stimulans om van het gas af te gaan. De provincie kreeg van ons als opdracht mee om dit knelpunt snel uit de wereld te helpen. 
Enkele andere inzichten:
‘Als je van het aardgas af wilt, dan kom je letterlijk en figuurlijk bij inwoners achter de voordeur. Dat vraagt om een aanpak waarbij de betrokkenheid van de inwoners groot is. Hoe kunnen we elkaar de hand reiken en het samen doen? De regie ligt weliswaar achter de schermen, bij ons als overheid, maar de inwoners zijn toch echt de hoofdrolspelers’.
‘Je moet echt de wijk in en weten hoe mensen zelf de toekomst van hun wijk zien. Dat is het startpunt van alles wat je wilt aanpakken. Energietransitie is daar onderdeel van‘,
‘Het grootste probleem is dat we een lange adem nodig hebben. Dat is tegelijkertijd ook de oplossing: een lange adem’, aldus wethouder Gerjan Teselink uit Berkelland.
Vanuit Aalten waren twee wethouders en twee raadsleden aanwezig; de kennis om de Aaltense warmteplannen goed op te starten wordt breed opgehaald!
 

Belangstelling voor meedenkavond a.s. woensdag?

16 november - Heb jij belangstelling om een bijeenkomst/fractievergadering van de Progressieve Partij bij te wonen. We nodigen je bij deze uit op onze meedenkavond op Woensdag 20 november. 
 
Wat is een meedenkavond?
Wij bespreken op deze avond de raadsagenda en daarnaast komen er wellicht andere zaken aan de orde. Dit kan zijn n.a.v. verzoek van een inwoner om iets te vertellen over een punt op de agenda of dat in de toekomst op de agenda komt. Daarnaast kunnen er ook inwoners inspreken die een bepaald onderwerp willen bespreken. Deze meedenkavond vindt over het algemeen op de woensdag voor de avond van de raadsvergadering plaats. 
 
Wat doen we?
We bespreken de raadsagenda en geven aan welke standpunten we daar willen innemen. Insprekers of anderen kunnen hier dan hun visie op geven en dit nemen we mee als dit past binnen onze partijlijn. 
 
Wie komen er?
De fractie, fractievolgers en overige belangstellenden. 
 
Tijdstip:  Woensdag 20:00 uur 
Waar:     Gemeentehuis
 

Groene moties haalden het bijna: kwestie van tijd

16 november - PP vindt duurzaamheid belangrijk en had hierover twee moties ingebracht tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november. Een ging over bermbeheer, ingebracht samen met GB en HMV. Oneigenlijk gebruik van bermen moet worden tegengegaan, waar mogelijk moet erfafrastering terugkomen en bermen dienen ecologisch ingezaaid en beheerd te worden. Dat alles is goed voor de biodiversiteit en de schoonheid van het landschap. De motie werd met 9 voor en 12 tegen verworpen. Ook D66 stemde tegen. Als deze zich groen noemende partij had meegestemd was de motie aangenomen. 
 
Ook onze tweede groene motie werd nipt verworpen: 11 tegen 10 voor. Deze, ook mede ingediend door GB, riep het college op om meer bomen te planten: 1 per inwoner. Zoals iedereen weet is dat goed voor CO2-opname, verkoeling, biodiversiteit en landschapsschoon. Als CU om haar rentmeesterschapsideaal had voorgestemd was ook deze motie aangenomen. 
 
We merken toch dat er in de raad meer aandacht komt voor ‘groen’. Volgende keer halen we een meerderheid!

Duurzaamheid nog in de kinderschoenen

16 november -  Tijdens het rondetafelgesprek van 12 november  kwam het Plan van Aanpak Duurzaamheid aan de orde. Na lang wachten lag hij er dan eindelijk. Een dikke nota waarin veel onderwerpen worden behandeld. Dat is op zich goed, want duurzaamheid is een breed thema dat gaat van wonen t/m mobiliteit. Nadeel is dat het gauw onduidelijk wordt waar nu precies de focus ligt, welke doelen precies worden nagestreefd en wat de hoofd-strategieën zijn om die doelen te bereiken. Veel RTG-leden vroegen dan ook om verduidelijking van diverse zaken. Ook wij hadden een hele lijst met vragen, waarvan we het merendeel schriftelijk hebben gesteld. 
In het Plan van Aanpak ligt de focus op de energietransitie. Voor de gebouwde omgeving wordt daarbij het Akkoord van Groenlo gevolgd: doel is energieneutraal in 2030. Dat betekent de volgende subdoelen:
 
-   55% besparen op gas (warmte) en de rest (45 %) gas vervangen door duurzame bronnen, vooral op basis van elektriciteit (warmtepompen , infrarood, ed);
-   20% besparen op elektriciteit en de rest (80%) fossiele stroom vervangen door duurzame stroom;
-   De benodigde duurzame energie moet opgewekt worden door: 
•11 ha zonnepanelen op daken
•30 ha zonneparken;
•13 windmolens
•3 kleinschalige mestvergisters.
 
In één van onze vragen pleitten we ervoor om deze concrete doelen in het PvA explicieter als subdoelen en prestatie-indicator op te nemen. Nu wordt in het Plan van Aanpak alleen CO2 als indicator genoemd, maar er is geen knop waarmee je de uitstoot kunt sturen. Je kunt als gemeente wel isolatiemaatregelen en plaatsing van windmolens en zonnepanelen beïnvloeden. De wethouder neemt onze suggestie mee.
 
Door ons en anderen werden er vragen gesteld over of het allemaal organisatorisch wel te realiseren is. Nu al loopt Aalten achter met tal van onderdelen en de ambities zijn hoog.  PP vroeg naar beleid t.a.v. landbouw; in Aalten stoot deze sector 40% meer klimaatgassen uit dan de gebouwde omgeving. De wethouder wil geen eigen lokaal beleid gaan voeren. Ook opslag/opvangen van CO2 ontbreekt in de nota: met bomenaanplant en ander bodembeheer kan er CO2 uit de lucht vastgelegd worden. De wethouder laat het uitzoeken.
 

Progressieve Partij komt met groene moties

Op dinsdag 5 november is de raadsvergadering over de begroting 2020 van de gemeente Aalten. De Progressieve Partij die staat voor duurzaamheid en sociaal beleid, zal daar een aantal zaken inbrengen. De gehele bijdrage is integraal te lezen op de website www. progressieve-partij.nl
  • Een oproep(motie) om meer bomen te planten. Deze zijn goed voor CO2 vastlegging, verkoeling, water vasthouden, biodiversiteit en gewoon mooi. Het klimaat en ons landschap hebben dat nodig!.
  • Een oproep om meer middelen vanuit het Rijk rondom de Jeugdzorg en WMO. In 2015 en volgende jaren is er fors bezuinigd terwijl het gebruik van jeugdzorg is toegenomen. Ten aanzien van WMO heeft het Rijk geregeld dat mensen nog maar €19,50 per maand eigen bijdrage hoeven te betalen en onder andere hierdoor is het gebruik toegenomen. Het Rijk heeft er echter veel te weinig geld voor gegeven!
  • Een oproep om (meer) werk te maken van ecologisch bermbeheer en goed te kijken welke gronden oneigenlijk worden gebruikt. En samen met Gemeente, agrariërs, burgers en Waterschap te kijken hoe we onze gemeente nog mooier en groener kunnen maken!
  • Een oproep om werk te maken van participatie met en van alle inwoners van de gemeente Aalten en daarbij de raadsleden te ondersteunen om te komen tot goede handvaten hiervoor. 
  • De Progressieve Partij zal samen met de andere collegepartijen een motie (oproep) indienen omtrent tijdelijke huisvesting en om meevallers toe te voegen aan de algemene reserve om tegenvallers bij bijvoorbeeld WMO en Jeugdzorg te kunnen opvangen.
 
Tot slot zal de Progressieve Partij samen met VVD en CDA een amendement (voorstel)indienen op de bezuiniging op de beiaardier in Dinxperlo om deze gedeeltelijk terug te draaien. Wij hebben daarmee gehoor gegeven aan de beiaardier die aangaf toen hij insprak bij de raad, dat dit ook gedeeltelijk kon.
 
 
Begroting 2020 7 minuten
 
De begroting is de financiële vertaling van beleid zoals deze elk jaar volgens de landelijke wetgeving genaamd BBV moet worden vastgesteld. Die van de gemeente Aalten geeft ombuigingen van ongeveer € 2 miljoen weer, ombuiging een echt modewoord. Een ander noemt het bezuinigen met als grootste posten Jeugdzorg en WMO en dat in een tijd dat het economisch goed gaat. Vorig jaar hield men in Den Haag € 11 miljard over op de begroting. Er is geen personeel meer te krijgen, het geld klotst bij thelittle few tegen de plinten op. 
 
De Progressieve Partij snapt hier niets van, er is geld zat, alleen het zit niet bij de mensen die het echt nodig hebben, zoals mensen met een klein pensioentje, mensen met chronische problemen, Jan Modaal. Nee, het geld zit bij de thelittle few die ook nog eens rijker worden dan the Have not’s. Daarom heeft de Progressieve Partij het initiatief genomen om via VNG Gelderland middels een motie Den Haag op te roepen meer middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein, voor een groot deel bestemd voor the Have not’s! We hopen op een raad brede steun!
 
 

Nederlandse landbouw: uit het lood geslagen sector

2 november - De discussies over het stikstofbeleid ontsporen nogal. Onderbuikgevoelens, niet gecheckte feiten wisselen meningen en opvattingen, niet gestoeld op feiten af. Om een goed oordeel te kunnen vellen is een diepgravende analyse gebaseerd op o.m. historische feiten van belang. PP-lid Jan Mudde heeft geprobeerd die analyse met behulp van de historie te maken. Hieronder zijn verhaal.
 
Ingezonden nin Progressief Nieuws Intern, 2 november 2019.
De Nederlandse landbouw: een al lang uit het lood geslagen sector met boeren in een onmogelijke spagaat.
 
Dat de actuele mest(stikstof)problematiek iets nieuws zou zijn berust op een (moedwillig?) misverstand, evenals de opvatting dat “de politiek” niet naar de boeren zou luisteren. Verder is het geen boude veronderstelling te constateren dat de naoorlogse landbouw in ons land aan haar eigen succes te gronde dreigt te gaan. In een algemeen en historisch getint betoog wil ik deze opvattingen toelichten, waarbij ik een nadrukkelijk onderscheid maak tussen de sector als zodanig én de individuele boeren. 
 
Om met de mest zelf te beginnen. Al in 1972 kwam de stichting Natuur & Milieu (N&M) met een alarmerend rapport over de mestproblematiek, getiteld “Augiasstal bio-industrie”. Begin jaren ‘70 kwamen de problemen geleidelijk aan op tafel: mineralenoverschotten, koperverontreiniging, te veel fosfor- en eiwit in het voer en daardoor ook in de mest die rechtstreeks uitspoelde naar de bodem en het oppervlaktewater, aldus N&M ¹). Pas in 1984 kwam de toenmalige minister van Landbouw Gerrit Braks (CDA) met wetgeving die deze problematiek beheersbaar moest maken, de Interimwet Beperking varkens en pluimveehouderij, die eigenlijk een bouwstop voor nieuwe stallen inhield.
 
Het verhaal gaat dat Braks persoonlijk geschrokken was van de dode schapen (vermoedelijk door kopervergiftiging) die hij in een weiland, achter z’n woning in Brabant, had zien liggen. Nu kende Braks z’n pappenheimers en hij bracht die eerste “mestwet’ zo laat mogelijk in de openbaarheid. Helaas mocht dit niet baten, want de bij de afkondiging van de nieuwe wet, een dag voor die zou ingaan, bleven - vooral in Brabant - de gemeentehuizen tot 12 uur ’s nachts geopend om alle schielijk ingediende kladjes e.d. inzake uitbreidingsverzoeken nog op tijd van een stempel te voorzien( ).
 
Eigenlijk werd hiermee, in dit geval op nogal spectaculaire wijze, de trend gezet. De sector, met een dominante rol van het Landbouwschap, wist tal van opeenvolgende maatregelen en wetgeving te omzeilen, dan wel te traineren of naar haar hand te zetten door het afdwingen van financiële tegemoetkomingen en uitzonderingsregels. Uiteraard met medewerking van vooral het CDA en de VVD (maar ook de PvdA). Voor de concrete geschiedenis hiervan, met o.a. de Fosfaatnorm (1985, door het min. van VROM!), Meststoffenwet(1987), de MINAS (1998) en de aanzet tot de PAS (al in 2008) en de toenemende bemoeienis van Brussel (EU), verwijs ik naar het rapport van het al genoemde N&M uit 2016 met als titel “De Mestmarathon Kroniek van ruim 42 jaar mestbeleid” (zie bronvermelding). 
 
 
 

Positieve bijeenkomst natuur en landschap

Dinsdag 29 oktober was er in het Kulturhus in Dinxperlo een themavond van PP, met als onderwerp: Kwaliteit van het landschap in Aalten. Inleider was de heer Anton Stortelder uit Zieuwent. Hij is landschapsecoloog en oud-medewerker van Alterra uit Wageningen.
Als eerste ging hij in op de zeven landschapstypes die we in de Achterhoek hebben, te weten: oud hoevenlandschap, heideontginningslandschap, heidebebossingslandschap, beekdallandschap, landgoederenlandschap en rivierenlandschap. Dat leverde vele mooie plaatjes op, hoe het zou kunnen zijn!
 
Maar omdat dat helaas niet meer algemeen is, gingen we “op zoek naar de: Basiskwaliteit voor natuur en landschap”. Samen met Vogelbescherming Nederland wordt er een standaard (bench mark) opgesteld, waaraan een bepaald gebied zou moeten voldoen. Om die basiskwaliteit te bereiken wordt hierin samengewerkt met veel organisaties, zoals: provincie Gelderland, gemeenten, waterschappen, SBB, Gelders landschap, LTO, WBE, vogelwerkgroepen en burgerinitiatieven. Bij het opstellen van die standaarden gaat het niet over bijzondere soorten vogels of planten, maar om gewone planten en gewone soorten vogels, zoals kieviten, grutto’s, zwaluwen, enz
 
Die voorwaarden om die basiskwaliteit te bereiken gaan over: inrichting, beheer en milieu.
Inrichting: herstel landschapselementen (o.a. houtwallen), schuren worden groen ingepast (zoals vaak in de vergunning staat maar zelden wordt gehandhaafd). Watergangen, bossen en singels worden afgeschermd met bufferzones van enkele meters breed om verontreiniging van mest en insecticiden tegen te gaan.
Beheer: bermen behouden (“geen landjepik”) en jaarlijks maaien, op maaipaden langs sloten maaisel afvoeren (verschralen) en vogelvriendelijk graslandbeheer.
Milieu: duurzame landbouw (o.a. project Vruchtbare Kringloop) met minder chemie. 
 
Wat houdt die samenwerking met alle organisaties onder andere in? 
De provincie kan bij voorbeeld een fonds instellen om de boeren financieel te compenseren, omdat ze een strook grond inleveren of een weiland natuurlijk gaan beheren. 
De taak van de gemeenten is om initiatieven van burgers te stimuleren. Maar vooral handhaving is van belang. In de loop der jaren zijn erg veel singels, bosjes en steilranden verdwenen. Ook het “landjepik” van bermen en slootkanten moet tegen gegaan worden. Bestrating (ook bij burgers) moet zoveel mogelijk waterdoorlatend zijn om het riool te ontlasten en het grondwaterpeil te verhogen. Daarnaast is communicatie over de goede resultaten belangrijk als stimulans voor iedereen.
 
Waterschappen hebben een belangrijke taak t.b.v. ecologisch inrichten van het landschap en het beheer. Bij het maaien moet het maaisel afgevoerd worden om de slootkanten te “verschralen”. Dit komt de soortenrijkdom ten goede. Sloten aan één kant beplanten met bomen en/of struiken is belangrijk voor ecologische kwaliteit, maar het zorgt ook voor een veel mooier landschap. Er moeten ook meer gebieden ingericht worden als waterberging, dat is nuttig voor het klimaatbestendig maken, maar ook van belang voor de natuur(beleving).
Het overleg met LTO is van belang voor het realiseren van allerlei plannen en voor afspraken over de compensatie van gederfde inkomsten. Stimuleren van agrarische bedrijven met een “gesloten kringloop” (akkerbouw en veeteelt, zonder input van voer, mest of chemie) dat zorgt voor een gevarieerd, soortenrijk landschap.
 
Het bedrijfsleven is van belang voor het natuurvriendelijk inrichten van de grote open plekken en de stroken tussen de grote bedrijfspanden, zodat ook daar planten en dieren kunnen leven die van belang zijn voor de biodiversiteit. Daar zijn veel vierkante meters winst te behalen.
 
Welke taak heeft de gemeente Aalten m.b.t. basiskwaliteit?
Per landschapstype moet er beoordeeld worden of het gebied voldoet aan de basiskwaliteit. Aalten heeft voor een pilot basiskwaliteit dit jaar al geld gereserveerd. Daarna kan er per gebied(je) een plan uitgewerkt worden, samen met de partners in dat gebied. De gemeente kan/moet daar een voortrekkersrol in vervullen, samen met initiatieven van betrokken inwoners. 
 

Pagina 10 van 151

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates