Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Goedkeuring voor meer varkens onbegrijpelijke stap terug

13 december  - “De uitspraak van de Raad van State om nog meer varkens toe te staan aan de Gendringseweg in Aalten is heel teleurstellend.  Een juridische benadering  heeft  precies het tegenovergestelde  effect dan de richting van de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen”. Zo reageert de fractie van de Progressieve Partij  op het bericht  dat de varkenshouderij mag uitbreiden. Weliswaar met een kleine tecnische aanpassing. 
Onderzoek heeft aangegeven  dat luchtwassers onvoldoende werken. De RvS zegt dat deze varkenshouder daar geen rekening  mee hoeft te houden omdat die gegevens pas nà de vergunningaanvraag bekend werden.  “Daar waar heel Nederland bijkans op slot zit vanwege de stikstofproblematiek, wordt hier de belasting op de natuur verhoogd.   Daar waar met veel geld bedrijven straks uitgekocht gaan worden, komt er hier één bij Daar waar geurnormen aangevochten worden,  wordt hier nog van de oude veel te ruime  uitgegaan.”, reageren de progressieven verontwaardigd.
“De uitspraak houdt onvoldoende rekening met de terechte bezwaren tegen aantasting van leefklimaat en vooral gevaar voor de gezondheid vanwege fijnstof. Toch zullen we de uitspraak  van dit hoogste rechtscollege moeten accepteren, hoewel hij de bezwaren tegen de huidige wijze van werken in de landbouwsector vergroot.  In die zin een ouderwetse  stap op de weg van groei en grootschaligheid, aldus de PP.
In een derde serie info-advertenties in De Band en Aalten Vooruit gaat het over die broodnodige vernieuwing in de landbouw. De  eerste advertentie in een serie van drie die deze week in De Band verschijnt laat zien dat er  al vanaf 1950  een enorme schaalvergroting heeft plaatsgevonden. In de gemeente Aalten daalde het aantal boerenbedrijven bijvoorbeeld van in de laatste 20 jaar van ruim 400 naar krap 200. Het grondgebruik en aantal dieren bleef nagenoeg hetzelfde; vandaar een forse schaalvergroting.  Met alle nadelen rond mest, stikstof, landschap, verlies aan biodiversiteit,. Daar staat tegenover dat  sommige  boeren een vergoeding krijgen voor overhoekjes met  bloemenmengsels of de koeien in de wei.
 PP wil met het plaatsen van deze advertenties verantwoording afleggen van haar politieke opvattingen aan een breed publiek, de discussie daarover stimuleren, maar ook de lokale media een financieel hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd.
 
Foto: PP-fractileden Guido Uland en Esther Diepenbroek bij de plek van de omstreden uitbreiden van een varkenshouderij in Lintelo
 
 

Geslaagde kerstpakkettenactie van Meedoenpact

12 december - Vrijdag en zaterdag waren ook enkele PP-ers aktief bij de drie supermarkten waar levensmiddelen ingezameld werden voor de kerstpakkettenactie van het Meedoenpact, AFM Omroep en de Diaconie van de PKN. Dit jaar op drie locaties in Aalten en Bredevoort: Spar, AH en Jumbo. Mooi om zoveel enthousiasme, vrijgevigheid en betrokkenheid van onze inwoners bij mensen die het minder hebben te zien.
Ook heel fijn dat door het Meedoenpact diverse hulporganisaties met elkaar samenwerken. Dat was immers de bedoeling toen wij het voorstel deden (in 2017 alweer) om een lokaal pact tegen armoede te vormen. Ook het hele gebueren  was weer  top georganiseerd door veel vrijwilligers. Op de foto's de locaties Spar Bredevoort, AH Aalten en Jumbo Aalten. Met nog een foto van de "verzamelde goederen" in de Zuiderkerk te Aalten. De pakketten worden volgende week samengesteld en bezorgd bij mensen die een extraatje kunnen gebruiken in de hele gemeente: Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en de buurtschappen.
 
 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail

Willen VVD en D66 bezuinigen op noodzakelijke zorg?

12 december - Dinsdag 8 december werd ook de najaarsnota aan de oordeelsvorming van de raad onderworpen. Een najaarsnota is een een soort tussenstand van het begrotingsjaar. Hoever staan we met de uitvoering van de begroting, zijn er mee- of tegenvallers, zijn er investeringen die nog niet uitgevoerd konden worden enzovoort. Het was opvallend dat veel fracties de najaarsnota aangrepen om allerlei onderwerpen aan te snijden die òf al eens aan de orde waren geweest bij de begroting, òf gewoon nog in uitvoering zijn.
 
Het bontst maakte de fractie van de VVD (Henk Hartemink) het in dit geval. Hij verbond een soort van dreigement aan het feit dat tussen het opstellen van de najaarsnota en de informatieavond sociaal domein op 22 oktober de kosten  voor dat zelfde sociaal domein, specifieker de huishoudelijke hulp al weer met € 150.000 waren gestegen.  En of het dashboard (een overzicht van verloop van aantallen en kosten) dat in december  moet komen hier iets aan had kunnen helpen.  Vooral ChristenUnie en GB hielden hem voor dat in de begroting, maar vooral in het in juli behandelde transformatieplan  een bepaalde richting opgegaan was voor ombuigingen. Dat het dashboard in de maand december klaar zou zijn. Daarop moet een college straks beoordeeld worden, niet op een tussenstand die bovendien nog veroorzaakt wordt door een inhaalslag van aanvragen die is opgetreden na de eerste lock down.  Het was opvallend dat juist de VVD die deel uit maakt van de collegepartijen zo’n aanval richting het college inzette. Verkiezingen in aantocht? Wij zouden de VVD willen adviseren niet het bezuinigen op sociaal domein  als speerpunt te kiezen. Als het budgetplafond bereikt  is kan de gemeente echt niet stoppen met zorgverlenen. 
 
Dat was beter te begrijpen van een oppositionele  D66, die op zijn beurt maar niet wil begrijpen dat de kosten van het sociaal domein overal in Nederland door autonome toename van cliënten en te weinig rijksbijdrage  steeds meer uit de pas gaan lopen. Heel gemeentelijk Nederland voert samen met de koepelorganisatie VNG actie daartegen. Vooral tegen het abonnementstarief waarbij  minimuminkomens en miljonairs voor 19 euro eigen bijdrage per maand onder die huishoudelijke hulp vallen. Het college en de wethouder hebben al vaker aangegeven dat ze die trend willen omkeren door als eerste in Den Haag voor een eerlijk budget te pleiten, ten tweede via een nieuw normenkader ook inschikkelijkheid van de gebruikers verwachten, ten derde de interne organisatie rond de gesprekken met de cliënten “omgekeerd” te willen aanpakken en ten vierde een solidariteitsbijdrage van de inwoners met eigen huizen te vragen, een verhoging van 4% van de ozb.  Het lijkt D66 politiek  goed uit te komen alleen maar hun afkeuring uit te spreken over de wens voor meer rijksgeld (wat 99% van de gemeenten steunt en D66 kennelijk niet). En de andere drie genoemde lijnen van het college te vergeten. Voor het te krappe zorgbudget is  hun partij in Den Haag mede verantwoordelijk.
 
 
What do you want to do ?
New mail

In gesprek met bezorgde inwoners van Dale over windmolens.

5 december - In de lokale media verschenen brieven waarin men zich zorgen maakte over het gebrek aan participatie in het proces om te komen tot een kader rond zon en wind.  Twee leden van de fractie van de Progressieve Partij brachten de verontruste bewoners in Dale een bezoek.  Dat werd erg gewaardeerd. Men wil uitstel van een besluit over het Uitnodigingskader Zon en Wind:
•Meer tijd voor ophalen externe expertise
•Betere oplossingen, alternatieve oplossingen
•Meer overleg in buurt waardoor ook meer draagvlak 
Volgens ons is  formeel  het proces netjes ingericht. Gebiedsgesprek vooraf met stakeholders publicaties, informatie-avonden op vier locaties  dan formele inspraak en indienen van zienswijzen. Door de bewoners wordt daar tegen ingebracht:  
•Berichten in AV worden nauwelijks gelezen; bij ingrijpende zaken moeten bewoners per brief geïnformeerd worden. 
•Daals Belang is geen volksvertegenwoordiging. 
•DB was ook niet op eerste stakeholdersbijeenkomst (gebiedsgesprek), wel op de tweede (28-9), maar heeft pas later de buurt geïnformeerd. DB heeft uitsluitend de uitnodiging voor de informatieavond van de gemeente op 12 oktober doorgestuurd.
•Corona: ouderen durven niet naar info-avond in oktober; geen buurtgesprekken mogelijk.
•Het was  beter geweest om  gebiedsgesprekken  te houden. 
 
Volgens onze fractie kunnen we wel een paar dingen constateren. 
•Gewenst is groter en gedeeld inzicht in cijfers; gevaar dat elke partij zich verschuilt achter zijn eigen deskundigen moet vermeden worden; 
•Hier wreekt zich ook het feit dat er verschillende beleidssporen bewandeld worden. Akkoord van Groenlo, RES en TVW; allen met eigen doelen en dus eigen cijfers die niet meteen met elkaar te vergelijken zijn; meer eenheid zou welkom zijn;
•Er is overeenstemming over het feit dat Climategate.nl niet altijd een betrouwbare bron is;
•PV op boeren-daken en energiecoöperaties zouden gestimuleerd kunnen worden bijv door een ‘verzekeringsfonds’ op te richten door de gemeente/regio (commerciële verzekeraars worden te duur);
Corona-beperkingen zitten participatie behoorlijk in de weg; er is een serieuze poging gedaan door de gemeente om zoveel mogelijk mensen te informeren en te betrekken. Dat is jammergenoeg niet goed genoeg gelukt.
 
Conclusie 
-Gesprek was zinvol voor beide partijen;
-Meer eenduidigheid over cijfers is gewenst;
-PP denk na over noodzaak en mogelijkheden van uitstel. 
 

PP: Isolatie en besparing hand in hand met zonne- en windenergie

5 december - Om de klimaatverhitting en CO2-uitstoot terug te dringen kunnen we nu al beginnen met grootschalig isoleren,  warmteterugwinning en zuinig gedrag.  Endan moeten we ook snel over naar duurzaam opgewekte energie door m.n. zon en wind. Want in 2050 draait het rijk de gaskraan dicht. Dan gaat het elektriciteitsverbruik omhoog. Die stroom moet duurzaam opgewekt worden. 
Het belang van grootschalige isolatie is dus groot.  Dat stelt de fractie van de Progressieve Partij in de derde advertorial over energie, dit keer geplaatst in De Band in Dinxperlo. Op het eind van dit jaar willen de progressieven de lokale media in deze corona-tijd steunen door extra advertenties te plaatsen. In deze berichten wordt een drietal thema’s aangesneden: wonen, energie en landbouw. Ze worden wekelijks geplaatst om en om in De Band en de Aalten Vooruit. Zo wil de partij zich ook verantwoorden en de politiek dichterbij brengen.
Klimaat- en energiewoordvoerder van de fractie van de Progressieve Partij Bert Weevers plaatst een  belangrijke kanttekening. “Isolatiemaatregelen, overgang naar groene energie door bijvoorbeeld energiecoöperaties in buurten en wijken aangelegd, en vervanging en ombouw van verwarmingsinstallaties omdat de gaskraan dicht gaat, dat moet allemaal wel betaalbaar zijn voor de inwoners met de laagste inkomens. Zij mogen niet de dupe worden van bijvoorbeeld een afwachtende houding van de Woonplaats als grootste verhuurder.  Juist de huurders van de corporaties behoren tot de laagste inkomens; hun huizen moeten goed geïsoleerd zijn en lage energielasten hebben”.
“Tegelijkertijd moet de gemeente Aalten als een speer aan de gang met duurzame opwekking van energie. Er zijn veel afspraken gemaakt. Ook Aalten moet zich daar aan houden en op inspelen. Dat betekent dat duidelijk moet worden waar we windenergie en zonne-energie plannen in de gemeente. Daarbij vinden wij de participatie van bewoners belangrijk. Door corona is dat lastig. In Dale en Barlo wil men daarom meer tijd om informatie te verzamelen en onderling te overleggen. Bijvoorbeeld over de aanwijzing van ’t Goor als geschikt gebied voor uitbreiding van windenergie. PP hecht erg aan burgerparticipatie. Als enige fractie tot nu toe zijn wij dan ook op bezoek gegaan bij de bezorgde inwoners van Dale en Barlo. We  hebben hun wens om meer tijd voor overleg doorgegeven aan het College.”
Volgens de fractie van de Progressieve Partij betekent meer ruimte voor betrokkenheid van inwoners niet dat aan de doelstelling “Achterhoek in 2030 energie-neutraal” getornd gaat worden.
Bert Weevers: “De gevolgen van de klimaatverhitting vragen om onmiddellijke actie. Dat zijn wij aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht. PP houdt van ambitie en ondernemingszin, van aanpakken. We houden niet van op de rem staan  en vertragen. PP staat voor hoop op een betere toekomst.”
 
Foto; Fractieleden Esther Diepenbroek en Bert Weevers: "Grootschalige isolatie van woningen moet nu beginnen".
 
 
 

Progressieve Partij wil energiecoöperaties stimuleren

30 november – De komende jaren zullen we moeten overschakelen naar duurzaam opgewekte energie en  grootschalige isolatie van (oudere) woningen  en gebouwen.  Een lokale energiecooperatie kan daarbij heel behulpzaam zijn. Dat stelt de Progressieve Partij in haar tweede advertorial over energie die deze week in Aalten Vooruit verschijnt.
De Progressieve Partij wil door het plaatsen van een serie informatie-advertenties de inwoners dichterbij de politiek betrekken en ook de lokale media steunen in deze moeilijke corona-tijd. In drie series van drie zgn. advertorials geven de progressieven informatie. Een drietal belangrijke gemeentelijke thema’s komen langs: woningbouw, klimaat en energie en landbouw. In de tweede bijdrage over energie wordt uitgelegd wat er in de gemeente Aalten  vanaf nu allemaal moet gebeuren om aan de diverse afspraken te voldoen.
Wereldwijd CO2-probleem
Klimaatspecialist van de PP-fractie Bert Weevers: “De CO2-uitstoot  (koolstofdioxide) levert wereldwijd de grootste bijdrage aan klimaatverhitting. CO2 komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. In Nederland zijn dat olie, diesel, benzine, aardgas, biomassa. Voor vervoer, verwarming, stroomproductie en industrie.  In  de gemeente Aalten stoten we met ons allen, inwoners, bedrijven en vervoer  per jaar ca 125.000 kiloton CO2 uit.”
“Dïe CO2-uitstoot moet uiteindelijk naar nul door besparing op energiegebruik en omschakeling naar duurzame energiebronnen. We noemen dat de energietransitie. Dit moet bij ons via de RES (Regionale Energietransitie Strategie) en daarvan afgeleid het Aaltense Uitnodigingskader zon en wind en de TransitieVisie Warmte worden bereikt. Deze richten zich op de gebouwde omgeving”
Energiecoöperaties goed voor klimaat en portemonnee. 
De Progressieve Partij wil graag stimuleren dat meer inwoners van de gemeente Aalten energie-coöperaties gaan vormen. Zij kunnen dan met bijvoorbeeld in een bepaald gebied meedoen met een postcoderoosproject.  Via zo’n project kunnen huishoudens profiteren van hun gezamenlijk opgewekte zonnestroom op één of enkele locaties. Een mooi voorbeeld is het  postcoderoosproject van de Energie-coöperatie Bredevoort. De in totaal 529 panelen van. 54 leden/ deelnemers liggen op de daken van het Grachthuys (110)  en Woninginrichting Betting  (419).  Een goed voorbeeld om na te volgen. 
 
 
Foto: Bert Weevers en Guido Uland (vlnr) van de fractie van de Progressieve Partij bij het Grachthuys in Bredevoort waar de Energie Cooperatie Bredevoort een 110- tal zonnepanelen heeft geplaatst. (fractielid Esther Diepenbroek ontbreekt op de foto).
 
 

Bedankje van Theo Heesen voor Solidariteitsprijs

30 november - Facebook ontplofte met steunbetuigingen en felcitaties aan het adres van Theo Heesen uit Dinxperlo die zaterdag uit handen van de voorzitter van de Progressieve Partij, Gerrit Stronks, de Solidariteitsprijs ontving. Hij sprak de onderstaande "dankwoorden"uit.
 
Solidariteit = een gemeenschappelijk belang, saamhorigheid of sociale verbondenheid met een groep van bewoners en soms ook de consequenties daarvan dragen. 
 
Ik ben zeer vereerd met deze prijs, maar het was niet mogelijk geweest zonder de hulp van veel vrijwilligers. Of het nu geplande ritten waren naar vliegvelden zoals Amsterdam, Düsseldorf, Hannover en AZC’s in Veenhuizen of Ter Apel, of de vrijwilligers en docenten die elke week trouw lesgeven op de taalschool aan statushouders (voor de coronatijd), zonder hen kon ik het zeker niet.
“Ik neem deze prijs in ontvangst, maar draag deze prijs dan ook graag aan hen op”.
………………..
“Zeker in deze moeilijke tijd van polarisatie is het nodig om toch een verbindende factor te kunnen en mogen zijn, voor in ons geval, de statushouders”.
Er is, nadat Jan Baars in 2010 deze prijs kreeg voor ongeveer hetzelfde werk, wel heel veel veranderd. Er wordt vaker negatief over statushouders gedacht, soms misschien ook wel terecht, maar daar zijn wij als groep vrijwilligers voor om toch deze mensen te begeleiden, zodat ze snel betaald werk te kunnen krijgen en proberen te integreren in onze samenleving. Wat overigens voor veel statushouders wel lukt, gelukkig.
…………….
“Jaarlijks een huisbezoek doen zou ook niet verkeerd zijn om een indruk te krijgen hoe de thuissituatie is”. 
“Ik maak me ook wel zorgen over het feit dat misschien volgend jaar al de inburgeringseis van A2 naar B1 gaat. Ik ben bang dat er dan veel statushouders dat niet gaan halen. Sommigen doen nu al 3 à 4 jaar over A2, de snellere doen het in 1½ jaar en gaan soms vrijwillig door met B1, maar vinden B1 ook al vele malen moeilijker”.
……………….
“Zolang ik nog kan zal ik nieuwkomers begeleiden naar de Taalschool en adviezen geven waar statushouders terecht kunnen met hun vragen of zelf met een oplossing komen”.
 
 

Pagina 10 van 166

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates