Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Progressieve Partij wil meer bomen in de komende 10 jaar

31 oktober  - Snel meer bomen in de gemeente Aalten, dat is de wens van de Progressieve Partij. Het Rijk heeft de ambitie om 37.000 hectare nieuwe bossen aan te planten; de provincie Gelderland blijft niet achter met 4-5000 hectare. In een motie vraagt PP het college in 2021 in een “Aaltense Bomennota” aan te geven hoe de gemeente Aalten de bomen- en bosaanplant gaat aanpakken.
 
Begrotingsbehandeling a.s. dinsdag.
Op dinsdag 2 november wordt de begroting 2021 door de gemeenteraad behandeld. De diverse fracties  kunnen hun wensen voor de komende jaren op tafel leggen. Bert Weevers van de fractie van de Progressieve Partij: “Het is glashelder dat meer bomen en bos meerdere gunstige effecten hebben: Ze bevorderen biodiversiteit (een inlandse eik herbergt wel 400 soorten insecten); ze helpen het  klimaat: een boom neemt CO2 op; ze werken tegen  hitte: een boom koelt door schaduw en verdamping.”
 
“Bomen en groen zijn positief voor het stadsschoon en het landschap. Woningen in een boomrijke omgeving zijn bijvoorbeeld meer waard dan in een kale straat); meer bos en bomen trekken meer toeristen die rust en ruimte zoeken. Als we de landelijke ambities willen halen, mag er een tandje bij. Door gemeente, landbouw, boseigenaren en particuliere grondbezitters. Een helder programma helpt daarbij”.
 

Aandacht voor groen en rolstoelers in Centrum Dinxperlo

1 november - Het veelbesproken centrumplan Dinxperlo werd digitaal besproken afgelopen dinsdag. Er waren twee moties. Een van de VVD:   voor meer info verwijs ik naar de Aalten Vooruit van deze week en van het CDA over de Dinxperse participatiemethodiek. Deze laatste haalde het niet. Kijk als het CDA eerlijk was geweest, had ze het volgende opgenomen:
 
“Door de Progressieve Partij is in het najaar van 2018 een degelijk adviesrapport met 7 aanbevelingen uitgebracht. Dit college en in het bijzonder onze CDA-wethouder dhr. Kok heeft dit serieus genomen (hebben ze ook want alles staat in de Centrumvisie) en dit heeft geleid tot een participatie traject conform het Dinxperse model. “
 
Ja, dan hadden we misschien wel meegestemd. Immers ere wie ere toekomt. Wij wilden een visie op het centrum en niet uitsluitend een supermarkt. Deze motie werd niet aangenomen.  Onze bijdrage was als volgt:
 
Ik begrijp dat wij als partij weer originaliteit hebben gebracht immers we worden zelfs door de VVD geciteerd! CHECK!!
 
Centrumplan Dinxperlo, een mooi breed onderzoek dat zich duidelijk heeft gericht op de 7 aanbevelingen die wij als Progressieve Partij uit de Dinxperlose Samenleving hadden opgehaald in het najaar van 2018. Bij de oordeelsvorming heb ik ze al genoemd. Het college en in het bijzonder Ted Kok had er heel veel geld voor over!! Wij hebben met slechts een budget voor de koffie ons rapport kunnen regelen. De Progressieve Partij heeft ervoor gezorgd dat er in dit college eindelijk een centrumvisie is gekomen in plaats van alleen een supermarktdiscussie. Wij de Progressieven heten niet voor niets zo, omdat we vooruitkijken! Wij zijn erg blij met het resultaat wat er anders niet was gekomen, dankzij de goede aftrap van onze fractie!!
 
Tot slot: 
Naast klimaatmaatregelen en zoveel mogelijk groen willen we dat Dinxperlose ondernemers ook meedoen op het gebied van de inclusieve samenleving en samen met de gemeente de ingangen van de winkels rolstoelvriendelijk maken! Ik dank u voor uw aandacht!
En als uitsmijter van de raadsavond hebben wij begrepen dat dhr. Navis voorstander is van een gemeente Dinxperlo althans hij liet zich zoiets ontvallen. Overigens denk ik dat dit een verspreking was, maar wie weet gaat de VVD daarmee de volgende campagne in. We houden u op de hoogte! (Guido)
 

Eerst een plan en dan geld of andersom?

25 oktober - Er zijn in de zeer terughoudende begroting twee onderwerpen voor nieuw beleid opgenomen. Nl. een extra bedrag voor de vorming van een streekomroep en een structurele bijdrage aan cultureel centrum de Koppelkerk in Bredevoort. Bij de behandeling van deze punten deed zich een merkwaardig verschil van redenatie voor bij meerdere raadsfracties. De Streekomroep is een idee van de minister. Hij wil dat er 80 streekomroepen komen. Legt er alleen (nog) geen geld bij. De Achterhoek is één gebied. De daar opererende lokale omroepen hebben gepoogd een plan te maken voor zo’n streekomroep. Maar dat wil nog niet erg vlotten. Niet alleen omdat ze het niet eens kunnen worden, maar ook omdat de financiering onzeker is. Boven op de bijdragen per huishouden die lokale omroepen ontvangen van gemeenten stelden ze voor (in lijn met de minister) om het bedrag per huishouden te vervangen door eenzelfde bedrag per inwoner. Zo’n beetje 20.000 euro extra voor de gemeente Aalten. Het college stelt in de begroting voor om met dit bedrag vast rekening te houden in 2021 maar het pas beschikbaar te stellen als er een goed plan is en alle gemeenten meedoen (dat laatste is zeer de vraag). Dus met zo’n gebaar maakt het college duidelijk dat we de vorming van zo’n streekomroep willen steunen. “Ja”, zei o.a. de fractie van GB, “mooi en aardig, maar laat ze eerst eens met een goed plan komen, en om nu al geld vast te zetten? Dat kan nog wel als ze met een plan komen”. 
 
Bij de aanvraag van de Koppelkerk ging het net andersom. Daar was in eerdere jaren al tijdelijk projectsubsidie verstrekt en in januari was door de raad de vernieuwde cultuurnota “een warm bad” unaniem aangenomen. In die nota staat ook dit structurele bedrag aan de Koppelkerk opgenomen. Met een uitgebreide motivering waarom dit culturele initiatief ondersteuning waard is, net zoals het Onderduikmuseum in Aalten en het Grenslandmuseum in Dinxperlo. “Ja”, zei o.a. de fractie van het CDA, “mooi en aardig, maar wat is nu de onderbouwing van dit bedrag: wat is de waarde en bijdrage van de Koppelkerk, wat zijn de bezoekersaantallen bijv. en welke bedragen hebben ze al gehad”. 
Wel een interessant dilemma: moet je nou eerst met een plan komen en daar geld bij leggen of moet je eerst met een beoogd bedrag komen en daarbij je eisen stellen van plan, samenwerking en inhoud.
 
 
 
 

Sociale Innovatie: wat is dat? Nodig in de Achterhoek?

25 oktober - In de regio wordt erg veel ingezet op smart industry en innovatie. Dat is allemaal gericht op technische innovaties. Maar de sociale innovatie is zeer zeker ook van belang en lijkt een wat ondergeschoven kindje. Vandaar dat de thematafel “Onderwijs en Arbeidsmarkt” een speerpuntgroepje gevormd heeft op dit thema.En vrijdag waren we in Teams in contact met enkele bevlogen mensen op dit onderwerp.
Sociale innovatie is actueel. Wie had een jaar geleden ooit gedacht dat we veel overleggen zouden per Teams en Zoom? Digitaal onderwijs? Het kabinet heeft zelfs de SER om een advies gevraagd. De rapporteur op dit advies bij de SER is gevraagd toe te treden tot dit groepje, sinds vrijdag “ambassadeurs-denktank” geheten.
 
En wat interessant is de voorzitter van de SER-werkgroep is een echte Achterhoekse ondernemer Fried Kaanen van Bosch Scharnieren uit Doetinchem. Ook hij maakt deel uit van onze “ambassadeurs-denktank”. Hij heeft in zijn bedrijf al andere samenwerkingsvormen en productiepanels ingevoerd. Dat leidde tot betere processen, gemotiveerder werknemers, innovatiever ideeën en aan het eind van de dag tot betere productiviteit. Waarom moeten wij in de Achterhoek met sociale innovatie en een leercultuur aan de gang?  Dat heeft simpel te maken met de werking van onze arbeidsmarkt. We voorzien tekorten op enkele gebieden. Bijvoorbeeld in de zorg. Daar zal anders gewerkt moeten gaan worden. Bijvoorbeeld in de techniek.  Daar zal ook anders naar scholing gekeken moeten worden: bedrijven moeten hun kennis via scholen doorgeven. Modulaire en hybride onderwijsprogramma’s. Leermeesters in bedrijven moeten leren leren en weten hoe jonge mensen leren.
 
Samenwerken is gebaseerd op communicatie: hoe doe je dat met diverse culturen op de werkvloer. Dus om de arbeidsmarkt in de toekomst beter te laten functioneren moeten we niet alleen kijken naar technische innovaties, maar zeker ook naar sociale en organisatorische innovaties. Die urgentie wordt nog niet overal gevoeld. En corona bracht sommigen met één klap in de werkelijkheid: ja er moet anders gewerkt worden, we moeten ons aanpassen aan de nieuwe omstandigheden; in elke organisatie.
Daar gaat die ambassadeursdenktank mee aan de slag. Je hoort van hen. En als er mensen zijn die hier ideeën en best practices over hebben: meld ze. We zetten ze zo op de lijst van de SER. Ter inspiratie kijk op  www.nieuworganiseren.nu (opgezet o.a. door Ben Kuiken, auteur van het boek “De laatste manager”.)
 
 
What do you want to do ?
New mail

Progressieve Partij wil meer fietsstallingen

20 oktober - De fractie van de Progressieve Partij houdt een pleidooi voor meer fietsstallingen in de kern van Aalten en Dinxperlo. Volgens fractievoorzitter Guido Uland kan dit het autoverkeer verminderen en biedt het winkelend publiek meer comfort. Dit kwam aan de orde tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Aalten afgelopen dinsdagavond.
 
Opvallend in de discussie over dit voorstel was dat andere partijen hier behoorlijk terughoudend op reageerden. De meeste mensen gaan met de auto boodschappen doen, vonden veel fracties. Bovendien hadden de fractieleden van de partijen zelf bijna nooit gemerkt dat er een tekort aan stallingen zouden zijn. De Progressieve Partij kondigde aan dat men over dit onderwerp een motie in voorbereiding heeft omdat veiligheid voor fietsers hoog in het vaandel staat bij de progressieven.
PP vroeg ook aandacht voor de stikstof- en de droogteproblematiek. De raad moet daarbij meer betrokken worden, want het gevoel bestaat dat we geen grip deze problematiek hebben. Vanuit het college werd dat beaamd en er komt eind dit jaar een bijeenkomst. Volgens Guido Uland zou dat mooi passen bij het opzetten van een burgerraad die ook betrokken moet worden bij de energietransitie en duurzaamheidsvraagstukken. Ook voor de opzet van zo’n burgerraad komt de Progressieve Partij met voorstellen.
 
 
 

Buurt klaagt over rotte plek: doe hier wat aan!

18 oktober -  Enige jaren geleden voerde de Progressieve Partij actie tegen de verkrotting in de centra onder de titel "Doe hier wat aan". Zie ook de website doehierwataan.  Sindsdien zijn er mooie verbeteringen te zien, maar het aantal rotte appels in het centrum is nog niet weg. Mooie voorbeelden zijn nu o.a. het centrumplan Dinxperlo, gesloopte krotten  aan de Willemstraat,Stationsstraat en Dijkstraat. Plannen voor het Lage Blik, Hamelandroute. Nieuwe panden en opgeknapte situaties aan de Servatiusstraat, Hogestraat, Tredfordterrein Dinxperlo.  Vaak zijn er wel plannen, maar zijn die te duur voor de eigenaar, vaak is men niet genegen de panden te verkopen voor de geboden prijs. Een van de rotte apels in de kern van Aalten is het pand van de voormalige Chinees aan de Lichtenvoordsestraatweg. De buurt heeft hierover al een paar keer aan de bel getrokken, ook bij de gemeente. Tijdens de actie "Doe hier wat aan" heeft de Progressieve Partij ook voorgesteld een paar instrumenten vanuit de gemeente in te zetten: een sloopregeling voor de opknap van één pand per jaar, een zgn. excessenregeling zoals in de gemeente Bronckhorst en een leegstandverordening. Dus er zijn mogelijkheden volgens de Progressieve Partij om deze lelijke plekken op te knappen. Ook dwangmiddelen richting de eigenaren. Die zouden ingezet moeten worden om aan deze onhygienische en onveilige situatie op de kop van de Oosterkerkstraat een eind te maken!

 
Op dinsdag 20 oktober heeft het College besloten een last onder dwamgsom van € 20.000 op te leggen als de situatie binnen 8 weken niet is verbeterd. !
 

Op dinsdag 20 oktober heeft het College besloten een last onder dwamgsom van € 20.000 op te leggen als de situatie binnen 8 weken niet is verbeterd. 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Inwonersbijeenkomst Energiestrategie: nuttig en nodig

18 oktober - Afgelopen woensdag 14 oktober was er een online inwoners bijeenkomst over wind- en zonne-energie in de Achterhoek. Nadat eerder al de gemeenteraden en professionele organisaties geïnformeerd waren over de opzet van de energietransitie, was het nu de beurt aan inwoners van de Achterhoek.
 
Wat is de RES? 
Nederland moet duurzamer en één van de onderwerpen is energie. Energie besparen en fossielvrij opwekken van energie zijn daarvoor noodzakelijk. Om goede plannen te maken is Nederland verdeeld in 30 regio’s, waarvan de RES-Achterhoek er een is. De Achterhoek heeft in het akkoord van Groenlo eerder al besloten om in 2030 energieneutraal te zijn, dus evenveel energie opwekken als we verbruiken (m.u.v. het transport). In RES-Achterhoek werken de gemeenten samen met de provincie, netbeheerder Liander en het Waterschap Rijn en IJssel.
 
Webinar
Onder leiding van Marcel van Dijk konden de bijna 200 deelnemers in gesprek met 4 sprekers. Via de chat konden er vragen gesteld worden. 
Arent Jan de Graaf is expert energietransitie en docent aan de HAN. Hij benadrukte dat isoleren de goedkoopste methode is voor de energietransitie. Wesley van Aalten van netbeheerder Liander vertelde dat er in sommige plaatsen in de Achterhoek het net al “vol” is, zodat het net aangepast moet worden en dat er slim mee omgegaan moet worden. Frans Duenk is programmaleider van RES Achterhoek. Hij vertelde dat de Achterhoek aanvankelijk een voorsprong had op andere regio’s, maar dat nu toch nieuwe initiatieven met nieuwe technieken nodig zijn om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn. Karin Komdeur is communicatie-adviseur en zorgt ervoor dat inwoners en bedrijven actief betrokken zijn/worden bij het hele proces.
 
Enkele belangrijke conclusies: 
* Goed uitleggen wat we aan het doen zijn.
* Oor te luisteren leggen bij de burgers.
* Goede cijfers en feiten weergeven.
* De “broodje aap verhalen” duidelijk weerleggen.
* “Koppelkansen” benutten, zodat de inwoners ervan profiteren.
* Lasten en lusten goed verdelen.
* 50% van energieproductie moet lokaal eigendom worden.
 
Concept RES is klaar
Het concept-RES Achterhoek is nu klaar. Daarin wordt aangegeven hoeveel er bespaard en hoeveel er opgewekt moet worden. Waar dat gebeurt komt later aan de orde.
Uiteindelijk beslissen de gemeenteraden in het voorjaar van 2021 hoe de energietransitie vorm krijgt: het isoleren van woningen, wel of niet een warmtenet, waar komen windmolens en waar zonneparken, enz. Al deze vragen moeten beantwoord worden na overleg met de inwoners van de betrokken gemeenten.
 
Betrekken Jongeren
Er werd nog benadrukt dat men zeer nadrukkelijk jongeren wil betrekken bij de besluitvorming. Thijs Huls van JongRES-Achterhoek riep jongeren op om mee te praten, omdat het juist om hun toekomst gaat. “Samen d’ran” is het thema. Er moet nog (heel) veel gebeuren. 
Alle plannen en al het nieuws en ook deze bijeenkomst zijn terug te zien op de site van RES-Achterhoek. Onlangs was er in de Koppelkerk een meet-up over dit onderwerp, die is terug te zien op de site van de Koppelkerk. (Verslag: Gerrit Stronks)
 
 

Pagina 9 van 163

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates