Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Scholieren in de democratiefabriek: noodzakelijk!

30 juni - De hele week werd er druk gediscussieerd, gedacht, gepraat (en soms ook geklierd) rond de wonderlijke machines van de Democratiefabriek. Derde en vierdeklassers van VMBO, HAVO en VWO kwamen een kijkje nemen in het gemeentehuis/bestuurscentrum en kregen de burgemeester of een wethouder en raadsleden te zien en te spreken. En ze gingen met hen op de foto. Na het welkom door een college-lid, werd er een kwisje gepresenteerd door een raadslid. Ook gaf dat raadslid uitleg over de werking van de gemeente. Voor de meeste scholieren helemaal nieuw. Daarna ging men in groepjes van 2 de vragen in de Democratiefabriek bediscussiëren. Die gingen over vrijheid, democratie, pesten en zondebokken en waar liggen nu de grenzen van deze dingen. Van onze (steun)fractie deden mensen diverse dagen mee: Esther, Bert en Joop, Gerrit Migchelbrink, Gerrit Stronks. We moeten deze activiteit er echt in houden, want leerlingen hebben soms goede ideeën en je merkt dat ook het thema pesten en zondebok de aandacht trekt.
 

“Innovatief uit de knel” op meedenkavond

23 juni - Op donderdag 28 juni organiseert de Progressieve Partij een “meedenkavond” over de toekomst van de landbouwsector.  Welke gevolgen heeft het huidige beleid voor de gezinsbedrijven in de gemeente Aalten? Is de natuurinclusieve en duurzame landbouw gediend met de huidige wetgeving? “Als gezinsbedrijven moeten stoppen werkt dit megastallen in de hand,” is de onheilspellende laatste zin uit een open brief die een stuk of 10 prominenten schreven aan landbouwminister Carola Schouten. Zij sluiten daarbij aan bij de zorgen van de groep “Innovatief uit de knel”, een actiegroep van innovatieve boeren. 
Bijdragen van prof. mr.  Willem Bruil, jurist agrarisch recht, één van de ondertekenaars van de open brief en ex-raadslid in de gemeente Aalten.
Arjan Tolkamp, veehouder uit Aalten en adviseur mestwetgeving bij Locisadviseurs en betrokken bij de actiegroep “Innovatief uit de knel”. 
Het debat wordt in goede banen geleid door  prof.  Jan Wijbrans, aardwetenschapper te Leiden oud-Aaltenaar en woonachtig in Bredevoort. 
De meedenkavond “Toekomst van de landbouw” vindt plaats op donderdag 28 juni om 20.00 uur in de Wiekenzaal van Partycentrum ’t Noorden te Aalten. Toegang en koffie gratis. 
foto: Arjan Tolkamp, veehouder en adviseur mestverwerking Aalten
 

Woningbouwplanning: verder kijken naar verduurzaming

23  juni - De raad besprak de woningbouwplanning. Er is een afnemende weerstand tegen de noodzaak van reductie, PP is altijd voorstander van verstandig bouwen voor de toekomstige vraag. PP-raadslid Bert Weevers keek verder. "Teruglopende nieuwbouw, gestuurd via het stoplichtenmodel, is vanuit woningmarkt- en volkshuisvestingsoogpunt een goed te begrijpen en zelfs verstandige zaak. Maar wat betekent dat voor onze bouw- en installatiebedrijven en de werkgelegenheid?
Dat is een vraag die ongetwijfeld bij veel mensen speelt, maar niet eerder expliciet aan de orde is gekomen. Onze bouwvakkers willen en kunnen niet allemaal elke dag in een busje heen en weer naar het westen rijden. 
Ik denk dat we aan dit aspect aandacht moeten schenken. Niet alleen omdat het goed is voor onze bouwsector, maar ook omdat het goed kan zijn voor onze woningmarkt. Mits goed opgepakt.
 
De situatie is helder. De noodzaak om spaarzaam nieuw te bouwen blijft. Daarbij moet zo nauwkeurig mogelijk aangesloten worden op de huidige en vooral ook toekomstige vraag. Met het AWLO heeft Aalten hiervoor een mooi instrument in handen. We hebben de indruk dat in de toepassing van het stoplichtenmodel hier op een goede manier op is ingespeeld. Er is op een zorgvuldige manier en in overleg met betrokkenen, een flinke reductie van de plancapaciteit gerealiseerd. We steunen dan ook het voorliggende collegevoorstel.Wel willen we hier meteen een vraag aan koppelen: Er staan nog steeds bijna 300 woningen teveel in de planning. 
 
Dan terug naar de vraag uit de inleiding. De behoefte aan nieuwbouw loopt weliswaar sterk terug, maar de noodzaak om de bestaande bouw te verbeteren en te verduurzamen groeit enorm. Het gaat in potentie alleen al in onze gemeente  om een omzet van honderden miljoenen euro’s om de bestaande woningvoorraad energieneutraal te maken. 
Onze lokale bouw- en installatiebedrijven kunnen daar uiteraard een rol in spelen, maar ik heb de indruk dat dat niet vanzelf gaat. Er moet flink geïnnoveerd worden, vakmensen moeten nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. In de verkoop, in de marketing en PR moet minder de nadruk op het investeringsbedrag en meer op de exploitatiekosten cq besparingen liggen. Met banken moeten slimme financieringsoplossingen bedacht worden, etc. 
Ik wil daarom het college oproepen met de sector in gesprek te gaan hoe deze uitdaging opgepakt kan worden. Het is zoals gezegd goed en zelfs noodzakelijk voor het voortbestaan van onze aannemers, installateurs en vakmensen, maar ik denk dat er tegelijk in de sector ook goede ideeën leven die we met ons allen goed kunnen gebruiken.
Een volgende nota woningbouw zou al met al vooral over die bestaande bouw moeten gaan. 
We denken dan mn aan herbestemming / herontwikkelen van grotere panden , ook niet- woningen ,  voor jongeren  en nieuwe woonwvormen."
 
 

Laborijn-werkgroep moet nodig van de grond komen

23 juni - Tijdens de raadvergadering nam PP-raadslid Esther Diepenbroek de situatie bij Laborijn door.  In het leerwerkcentrum van Laborijn worden mensen met een participatiewet-uitkering 2 à 3 dagen per week begeleid. Dit duurt zo’n 3 maanden. Doel hiervan is uit te zoeken wat de capaciteiten zijn van mensen en in welk vakgebied deze het beste ingezet kunnen worden. 
Wij gaan ervan uit dat dit geldt voor mensen zonder diploma’s, of voor mensen die met hun behaalde diploma’s niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Voor mensen met een duidelijke opleiding zou meteen de bemiddeling naar werk ingezet moeten worden. Zoals ik de vorige keer al aangaf: niet denken in problemen maar kijken in kansen!
Wij kunnen instemmen met maximaal 3 maanden met behoud van uitkering MITS dit een leer-situatie is. Het werken-zonder-loon zit nog vers in het geheugen en we willen absoluut de situatie bloemenvouwers 2.0 voorkomen.
 
Toch constateren wij nog wel wat zorgpunten. Allereerst wordt het moeilijker om mensen met een oude sw-indicatie gedetacheerd te krijgen bij werkgevers. Dit heeft te maken met de capaciteiten van de mensen en de eisen die op de arbeidsmarkt gesteld worden. Door de invoering van de P-wet zien we ook dat het aandeel van mensen met een arbeidsbeperking in de bijstand toeneemt. Ook zien we dat ouderen langer in de bijstand blijven. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk tot andere werkvormen leiden. Misschien ook tot combinaties met dagbesteding. Onze waarschuwing is: pas maatwerk toe en scheer niet alle klanten van Laborijn over 1 kam. 
 
De financiën, en dan vooral de budgetten die vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden, zijn al jaren te krap. DE VNG pleit al jaren voor een verhoging van het macrobudget waaruit de uitkeringen betaald moeten worden. Maar ook pleit zei voor een lager en reëler tempo waarin de vergoeding voor de oude WSW wordt afgebouwd. Dat alles maakt dat ook voor Laborijn en voor Aalten de tekorten kunnen oplopen. Die poets je niet weg door meer opbrengsten per SW-medewerker of verhoogde uitstroom. Wij willen daarom het AB ook meegeven zeer omzichtig te werk te gaan bij de plannen voor personeelsuitbreiding.
 
 

Jaarlijkse fietstocht SAAP door mooi Lintelo

23 juni - De jaarlijkse fietstocht vanuit SAAP (Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) werd dit keer verzorgd door Lintelo (we gaan elk jaar naar een andere buurtschap) en wel op donderdag 21 juni.  Aanwezig: vertegenwoordigers van andere buurtschappen, logiesverstrekkende bedrijven, WAP,  een ambtenaar, een wethouder, 2 raadsleden en 2 fractievolgers. We bekeken interessante projecten. Bijv. “Lintelo in het groen”, mooie doordachte aanplant van erven , vaak met inheemse soorten en enigszins nostalgisch vorm gegeven. Wel is er veel schade aangericht door engerlingen. Natuurlijk verscheidene bloemranden. Volgens Frans ter Bogt huizen in de omgeving Navisweg zeker twee patrijzenkoppels.  Even een kijkje bij  Spieker (waar een weedplantage gevonden werd), met uitleg wat Lintelo’s Belang daar nu mee moet. Na een overheerlijke tussenstop met eigen “zachtfruit”-gebak  en koffie de andere kant van Lintelo: prachtige omgeving van Leemhorstdijk/Seinsdijk  en omgeving Bombèke. Hier een aantal opvallende “overnames” van boeren die moesten stoppen vanwege gebrek aan opvolging. Dat wordt ook door Lintelo’s Belang als een uitdaging gezien. Hoewel de prijs per ha al bijna is opgelopen tot € 70.000,-- Als laatste even een stop bij de Tuunterweg bij de spoorwegovergang waar het noodlottige ongeval heeft plaatsgevonden. Men wil de overgang toch wel graag voor fietsers, voetgangers, ruiters openhouden. Niet voor auto’s. Terug in ’t Kulturhus te Lintelo kregen alle aanwezigen nog een fraai uitgevoerd projectenoverzicht. En dat allemaal voor de 10.000 jaarlijkse subsidie van de gemeente!
 
 
 

Meedenkavond over “Brandbrief van Bruil” op 28 juni

16 juni -“Als gezinsbedrijven moeten stoppen werkt dit megastallen in de hand,” is de onheilspellende laatste zin uit een open brief die een stuk of 10 prominenten schreven aan landbouwminister Carola Schouten. Onder hen Bennie Jolink en prof. Willem Bruil, oud raadslid te Aalten. Zij betogen dat minimaal 800 gezinsbedrijven het loodje dreigen te leggen door de aangescherpte fosfaatwetgeving.  Veel van deze bedrijven hebben extra geïnvesteerd in milieuverantwoorde uitbreidingen van stallen. Daartoe aangezet door fiscale maatregelen en afschaffing van het melkquotum. Door strenger wordende fosfaatregels kunnen ze de uitbreidingen niet meer financieren door meer koeien te houden. De briefschrijvers pleiten voor “overgangsmaatregelen”; als deze bedrijven moeten stoppen of failliet gaan, dreigt er verdergaande schaalvergroting.
Op donderdag 28 juni organiseert de Progressieve Partij een “meedenkavond” over o.a. deze brief met Willem Bruil in de Wiekenzaal van Partycentrum ’t Noorden te Aalten.
 
  
 

Samenwerking in de regio Achterhoek: deurgaon!

16 juni - Dinsdag gaf de raad een klap op de nieuwe samenwerkingsstructuur van de Regio Achterhoek. De samenwerking in de regio Achterhoek. Al veel over gesproken. Al veel voorbereid, we moeten een keer beginnen. Maar wij willen wel een paar dingen in de gaten houden. Dat kan via die op te richten Achterhoekraad, waar onze fractie dan met één persoon met drie stemmen in kan gaan zitten:
1.Waar zijn de Achterhoekse burgers in dit voorstel. Die worden vertegenwoordigd via de Achterhoek raad. Wij zouden deze raad de opdracht willen meegeven: zoek die burgers op met themadagen, regiobijeenkomst, omnibusenquêtes. Wij stellen voor dat de Aaltense raadafgevaardigden ook een werkgroep op zich vormen allereerst om de inbreng te stroomlijnen  maar maar ook om voorstellen te doen de burgerbetrokkenheid vorm te geven. Democratische legitimatie is altijd een pijnpunt binnen GR’s geweest. Er komt nu een Achterhoek raad tussen, dat is wat, maar het kan beter.
2.Wie betaalt bepaalt. Dat lijkt nu niet zo te zijn. De burger betaalt, maar het bedrijf bepaalt. In de komende twee jaar willen wij dat de kostenverdeling (ook van de organisatie) evenwichtiger verdeeld wordt tussen de drie O’s. Kostenbescheidenheid ook in PR en bijeenkomsten staat voorop.
3.Thematafels.  De Achterhoek raad bepaalt samen met de Board de inhoudelijke koers. Dat betekent dat ook de inrichting van de thematafels  onderwerp moet zijn in de Achterhoek raad. Als zorg, sociaal domein, armoede e.d. onder PohO sociaal blijft vallen dan willen wij in elk geval dat de onderwerpen energietransitie, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw in de thematafels ingeschoven worden.
4.Samenstelling Board. De benoeming door de Achterhoek raad van de boardleden is een wassen neus.  Slikken of stikken. Dus daarom willen wij nu al kwijt dat we liever  echte ondernemers, zorgprofessionals en onderwijsmensen in de board hebben dan representanten van organisaties als VNO/NCW of MKB Nederland. En met alle (neven-)functies bekend en openbaar gemaakt, net als gekozen vertegenwoordigers.
5.Terugkoppeling naar de raad. Wij willen snel duidelijkheid over wie er namens Aalten in de Achterhoek raad komen, deze club ook bij elkaar hebben om over bovenstaande punten inbreng te leveren. Een soort raadwerkgroep à la de werkgroep Laborijn. 
Conclusie: Dit voorstel is een begin van de structurele samenwerking. We zijn er nog niet en we willen de komende twee jaar gebruiken om al werkende weg de inhoud van de samenwerking te versterken, de burgers erbij te betrekken en de lasten  eerlijker te verdelen. 
 

Pagina 9 van 133

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates