Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Van de buren: brede discussie over gewenste energiemix

2 juni  - Vanuit het College van Winterswijk kwam het bericht dat er een moratorium (stop) komt tot eind 2018 op de bouw van windmolens langs de Goordijk en dat er  eerst een brede discussie en inspraakmogelijkheden komen over de totale energievisie van de gemeente. 
 
 Als de raad de Energievisie heeft vastgesteld, gaat gemeente Winterswijk in gesprek met de Winterswijkse samenleving over de Energiemix: op welke manier gaan we met elkaar de energie neutrale doelstellingen realiseren en welke mogelijkheden gebruiken we daarvoor. Inzet van het college is een breed gedragen energiemix die uitgaat van energiebesparing als eerste opdracht en daarnaast het opwekken van andere vormen van energie. Het college ziet wind als laatste optie, omdat Winterswijk een Nationaal Landschap is. En dat vraagt om zorgvuldige afwegingen. 
De energiemix is een dynamisch instrument en wordt gebruikt als toets of Winterswijk op koers ligt op weg naar energieneutraal in 2030. De energiemix wordt eind 2017 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
 
De Progressieve Partij denkt dat deze beweging een goede stap is. Precies zoals we beoogd hadden  met onze vragen aan het Aaltens college, dat helaas antwoordde dat de energievisie een puur Winterswijkse zaak is. Dit was ook het doel van een traject van mediation dat vanuit onze fractie via de actiegroep van bezwaarden werd voorgesteld. Nogmaals doen wij hier de oproep om zo’n energiemix een Achterhoekse aangelegenheid te laten zijn. Ook fracties in Doetinchem en Oude IJsselstreek voelen hiervoor. Vanuit de Aaltense energieneutraal-wethouder Nijland blijft het angstig stil.
 

Raadsleden gaan "prokkelen" met Estinea-mensen

2 juni -  Woensdag was er een bijeenkomst van enkele raadsleden en RTG leden van PP met “Ervaringsdeskundigen Samen Sterk” van Estinea.
Dit in het kader van het VN verdrag dat regelt dat iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving.
In juli wordt er landelijk een “Prokkelweek” gehouden. Het doel is een “prikkelende” samenwerking van mensen mét en mensen zónder beperking.
Er is de volgende afspraak gemaakt:
Op 14 juni gaan raadsleden met ervaringsdeskundigen samenwerken en ervaren wat het is om een beperking te hebben. 
Hoe is het om met een blinddoek en een blindenstok door het gemeentehuis te lopen? Hoe ervaren mensen met een autisme-stoornis een drukke hal bij het Klanten Contact Centrum (Hofstraat)? Wat betekenen moeilijke woorden of lange zinnen in een brief?
Verder gaan we samen de tentoonstelling de “Democratie fabriek” in het gemeentehuis bekijken.
Dit is een mooi begin om tot het besef te komen dat het wegnemen van hindernissen voor mensen met een beperking belangrijk is én nog een lange weg te gaan is....
 

Actie-voeren: soms lange adem nodig.

2 juni –Deze week werd bekend dat de Eerste Kamer een streep gehaald heeft door de zgn. mantelzorgboete. Dat was het idee om ouderen op hun AOW te korten als zij bij een mantelzorger in huis kwamen wonen. Hoe verzin je het (VVD-PvdA). Veel organisaties voerden vanaf  mei 2014 actie hiertegen. Ook de fractie van de Progressieve Partij; zie deze site  d.d. 24 mei 2014. De fractie vroeg toen aan het College om mede namens de raad d.m.v. een voorbeeldbrief uit Boxtel protest aan te te tekenen tegen deze asociale maatregel. We kregen toen 0 op het rekest. Het college had geen zin een brief te schrijven omdat toen (ook onder druk van acties) de maatregel een jaar uitgesteld werd. Ook toen al zeiden we: hopelijk komt van uitstel afstel. Mede onder druk van acties en pleidooien van o.m. de fracties van SP, GroenLinks in de Tweede kamer en van ouderenbonden en vakbonden is nu defintief gekapt met de boete op samenwonen van ouderen.
 
In de Gelderlander van zaterdag stond een kloek artikel over de ontbrekende ribbelstroken bij het station. Nu aangekaart door  Marcel Schamp van de   “Ervaringsdeskundigen” van Estinea. Ondersteund door schriftelijke vragen van de Progressieve Partij. Diezelfde  kwestie was in 2014 ook al aangekaart door mensen met een visuele handicap en ook  tijdens het bezoek van de Provinciale fractie van Groen Links aan Aalten. Destijds waren er allerlei smoesjes waarom die ribbelstroken niet terug konden keren.  Eén ervan dat het schijnveiligheid zou bieden omdat er geen spoorbomen zijn. Die zijn er inmiddels wel. Wij zijn positief over de mededeling van een “woordvoerder” van de gemeente Aalten dat de gemeente de stroken zelf wel wil terugleggen. Hiermee wordt bewezen dat actievoeren een lange adem vergt, samenwerking tussen actiegroepen en fracties wel tot resultaat kan leiden!
 
foto: De Gelderlander, zaterdag 2 juni
 

Meerdink: verplaatsing supermarkt gaat niet door

26 mei - Meerdink werd door wethouder Kok van cliëntelisme beschuldigd: najagen van eigen belang.Veteraan Meerdink wist tijdens de raadvergadering te vertellen dat de voorgenomen verplaatsing van de Sparwinkel in Bredevoort naar de locatie van de Hondagarage niet doorgaat. En wel vanwege het zgn.stoplichtmodel. Hij sprak zelfs van een dieptepunt in zijn carrière als politicus: ”Wij tonen ons onbetrouwbaar”. Een vergaande en nogal opvallende uitspraak uit de mond van juist Meerdink. Hij deed er nog meer:  ”De verplaatsing van de supermarkt in Bredevoort kan niet doorgaan vanwege het stoplichtmodel”.  “Waarom maakt het college de ontwikkeling bij de Koppelkerk onmogelijk en houdt ze zich niet aan de afspraken?”  Deze uitspraken leverden hem bijzonder boze reacties van wethouder Kok op. Deze verweet Meerdink cliëntelisme. Dat betekent dat hij probeert in het politieke debat de zakelijke belangen van één persoon of bedrijf te dienen. In dit geval van  aannemersbedrijf Heijnen. Die heeft hem dat verteld. “De beweringen van Meerdink zijn absoluut onjuist.  De verplaatsing van de supermarkt zit vast omdat Heijnen de benodigde  contracten niet heeft overlegd.”  Voor de Koppelkerklokatie  gaan we in gesprek, de woningbouwplannen daar staan op “oranje”.  Dat betekent dat er gekeken wordt of de plannen verkleind, verplaatst,of anders ingevuld kunnen worden.De wethouder vroeg zich overigens wel af of er nog genoeg ruimte is om gesprekken over   “oranje” plannen aan te gaan, omdat de raad al veel ruimte heeft weggegeven. 
 

Wat we vandaag doen, bepaalt hoe de wereld er morgen uitziet

26 mei -  Dinsdag discussieerde de raad over he taantal woningen in de toekomst. Dwars tegen het populisme van de korte termijn gaf Gerrit Migchelbrink een ijzersterke analyse: “Dit weekend was ik in het oude DDR te gast bij een JugendWeihe. Jongeren van 15 jaar maken een stap naar volwassenheid, een mooie al 100 jaar oude traditie. Bovenaan het programma blaadje stond een tekst van Boris Pasternak:  
“Was wir heute tun, entscheidet wie die welt morgen aussieht. Wat we vandaag doen bepaalt hoe de wereld er morgen uitziet.”
Toen ik dat las moest ik meteen denken aan de raadsvergadering van vanavond en over de woningbouw planning. Besluiten die we nu nemen bepalen in grote mate hoe de toekomst eruit gaat zien. En ik weet, we kunnen niet in die toekomst kijken. Maar we kunnen wel op basis van vaststaande gegevens een richting bepalen waar we naar toe willen. En ik hoop dat de raad vanavond er ook zo over gaat denken. Laten we besluiten nemen op vaststaande gegevens en laten we ons niet verleiden door allerlei emoties en allerlei beloften omdat er bv volgend jaar weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.
 
Pyramide bevolkingsopbouw
Een vaststaand gegeven is de pyramide van de bevolkingsopbouw van de Achterhoek. Die laat al jaren zien dat er steeds meer ouderen komen en er steeds minder kinderen geboren worden. Daar kunnen we gewoonweg niet omheen.
Dus zullen we voor de toekomst andere typen woningen nodig hebben, woningen waar mensen tot ver in hun oude dag kunnen blijven wonen. Dat betekent dat we nu kunnen bijsturen, zelfs moeten bijsturen. De grootste opgave ligt in de bestaande woningbouw. 95% van de woningen die we in pakweg 2040 nodig zullen hebben die staan er al. Vele zijn nog niet aangepast voor de toekomst.
De grootste discussie op dit moment echter gaat over de 5% die nog als nieuwbouw toegevoegd moet worden. Allerlei belangen lopen door elkaar heen. Mensen die dachten nog ooit een eigen woning te kunnen bouwen zien nu dat voor hun oude woning geen vraag meer is. Allerlei belangenverenigingen komen in het geweer omdat hun kleine kern niet meer of te weinig mag bouwen. Waarom mag de Haart er veertien bouwen en wij maar 6? 
 
Wij snappen deze emotionele discussie. Maar we  willen ook graag vooruit blijven kijken. Ook de mensen beschermen die nu nog onbezorgd in hun eigen woning wonen, maar die in de toekomst ook te maken krijgen met leegstand of verpaupering in hun buurt, waardoor de waarde van hun woning ook in het geding komt. Of van de jongere generatie, die nu een paar jaar zelfstandig wonen en met een overschot aan woningen te maken krijgen als we zo doorgaan.We kunnen deze problemen niet doorschuiven naar de volgende generatie. Elke woning die nu gebouwd wordt staat er over 50 jaar nog. Die belangen zullen we vanavond ook mee moeten laten wegen. 
 

Inclusieve samenleving: logisch toch?

26 mei -  Dit is de kop van onze "verantwoordings-advertentie"  van afgelopen woensdag in Aalten Vooruit en De Band. De Progressieve Partij plaatst deze advertentie elke maand. We willen niet dat ze van ons zeggen: "die politieke partijen hoor je alleen maar tijdens de verkiezingscampagne". Naast deze advertentie houden we deze website wekelijks bij, brengen we een nieuwsbrief uit en organiseren we veel discussies,acties en bijeenkomsten. Immers de politiek gaat over jou en u. Ook s je een beperking hebt. Vorig jaar heeft Nederland het VN-verdrag voor mensen met een handicap ondertekend. Eindelijk. Het gaat om simpele dingen die het leven van mensen met een beperking  “inclusiever” kunnen maken. Een begrijpelijke brief, duidelijke verkeersborden en aanduidingen op openbaar vervoer, goed onderscheid tussen plekken voor voetgangers en auto’s. Vanaf het begin van het “ontwerpproces” mensen met een handicap betrekken. De Progressieve Partij is al een tijdje bezig om College en raad te overtuigen dat ook de gemeente een taak heeft om de samenleving inclusiever te maken.  Zo hebben wij  voorgesteld om als raadsleden en ambtenaren mee te werken aan de zgn. prokkelweek in juni. Mensen met en zonder beperking komen dan bij elkaar een kijkje in de keuken nemen om goed te voelen en te ervaren wat het is om met een beperking door het leven te gaan. Houd vooral de publicaties in de gaten of kijk op www.prokkel.nl 
We hebben ook de zaak van de ribbels op het station weer aangezwengeld.  Eén van de reden om daar de ribbelstroken half weg te halen was indertijd  dat er geen bewaakte overweg was. Die is er inmiddels wel. Wij willen graag een permanent groepje van raadsleden en ervaringsdeskundigen opzetten om de gemeente (ambtenaren en bestuur)  “bij de les te houden” als het gaat om de belangen van mensen met een beperking. Doe je mee?
 

Minder, minder, minder woningen of juist andere?

20 mei -De Achterhoek heeft last van vergrijzing en ontgroening. Meer mensen worden ouder en minder jongeren blijven hier wonen. De trek naar de steden is over de hele wereld een feit. Alle prognoses geven aan dat na 2025 het aantal inwoners, maar ook het aantal huishoudens daalt. Daarom moeten nu maatregelen getroffen worden. Anders krijgen we binnen 10 jaar te maken met verpaupering, leegstand en waardedaling. Ook de bestaande woningen zijn dan moeilijker te verkopen. Aan de andere kant willen we snel verduurzamen. Binnen 20-25 jaar moeten de huizen energieneutraal zijn.
Het grote dillemma is hier de keuze tussen lange termijn en korte termijn. Op korte termijn zijn er vragen om  te bouwen  vanwege particuliere wensen. Voor de lange termijn wordt aangenomen dat voor elke woning die nu gebouwd gaat worden over 10-15 jaar twee woningen gesloopt moeten worden. Veel politieke partijen zijn geneigd te kijken naar het korte termijn effect. Ook ontkennen partijen als HMV en CDA de prognoses en cijfers. Immers in 2018 zijn er weer  verkiezingen. In de visie van de Regio Achterhoek, het College en ook van de Progressieve Partij moet er een rem moet komen op de te bouwen gezins-woningen. Aan de andere kant: pijnlijke maatregelen moeten wel eerlijk zijn. Dat was ook de strekking van de discussie tijdens de meedenkavond van  18 mei. Daar kwamen ook nieuwe creatieve ideeën naar voren om de leegstand tegen te gaan. Die werken we met anderen uit. Nuttig, zo’n meedenkavond. Kom ook eens meedenken en –praten. Dat deden op18 mei naast enkele geinteresseerde inwoners zelfs een fractie-en een bestuurslid van HMV en CDA en de voorzitter van een ondernemersvereniging.
 

Pagina 9 van 110

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates