Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

We gaan beginnen! Samenwerken Dinxperlo-Aalten

25 mei - Zeer positief gesprek over het "oud zeer"maar vooral het "nieuw elan"  tussen Aalten en Dinxperlo..
We vielen elkaar nog net niet geëmotioneerd in de armen, maar de sfeer op ons avondje Dinxperlo-Aalten was bijzonder positief. Niet in de laatste plaats door de inbreng van de burgemeester die de wat aanvallende, popie-jopie taal van zijn 100-dagenrapport wat nuanceerde en op zoek ging naar oorzaken van “oud zeer”en vooral de mogelijkheden om het “vuil in de wonde” te verwijderen. En daarin de bestuurscultuur van het vroegere Dinxperlo niet spaarde. En verhaalde hoe moeilijk het was om iets van een gezamenlijke organisatie op te zetten met mensen die niet wilden. Maar ook de onverzoenlijke houding van de Aaltenaren die doof en blind leken voor de emoties en de pijn van het opheffen van de gemeente Dinxperlo. En de stomme moves die het college vervolgens uit haalde (deels gesteund door de raad) rond wapen, vlag en logo. Allemaal zout in wonden. We waren allemaal benieuwd naar reacties uit de zaal (plm. 15 uit Aalten en 35 uit Dinxperlo). 
Die reacties vielen uiteen in twee of drie categorieën. 
 
1. De eerste: alles wordt ons afgenomen, er is geen werk, geen huis, niets voor jongeren. Dat is meer een krimp-Achterhoeks probleem. 
2. Een tweede groep van reacties: we snappen dat die herindeling gedwongen was, dat mensen uit Aalten er ook niks aan konden doen, maar “ze” hebben ons wel dingen beloofd die niet nagekomen werden. Eenvoudige dingen als een loket, een logo, een wapen, een  bezorgservice enz. Natuurlijk haalt de Rabobank de pinautomaten in bijv. Bredevoort ook weg, dus met 5 bezoekers is een gemeentelijk loket in Dinxperlo niet  rendabel. Maar dat is de zakelijke benadering. Niet de empathische. Er werd gevraagd om empathie. De burgemeester zei: rouwverwerking. 
3. De derde groep van reacties was oplossingsgericht. Wat kunnen we nu wel doen? Eerst al eens de vraag: wat gaat de politiek doen, of een vraag van een VVD-lid: wat gaat de PP doen. Maar ook snel omgebogen naar: wat kunnen we nu zelf doen? Een grensontmoeting? Een culture dag? Een voetbaltoernooi,volleybaltoernooi, sportinstuif  of zeskamp? Op bezoek bij elkaars Oranjefeesten? Waarom werken de Oranjeverenigingen niet samen of de  oudheidskundige organisaties? Wat kan samen als gemeente (ook en juist vanuit Aalten) en waar heb je je dorpsidentiteit voor nodig? Waarom geen netjes verzorgd gemeente-informatiepunt in Kultuhus, een vergaderlocatie van rondetafelgesprekken in de trouwzaal? Dit moet allemaal vanuit onderaf komen. Niet vragen: wat gaat DE politiek doen,maar wat kan ik zelf doen?
 
 

Al 't gekakel dut'm neet, 't geet drum daw eier zeet

26 mei - Dinsdag werd in de raad de toekomstvisie 2025 besproken, een dag later het raadsprogramma. Er is een behoorlijke eenstemmigheid waar we heen moeten: duurzaamheid, zorgen voor elkaar en en een verkrachtige economie. Precies de punten, samen met een transparante overheid waar de Progressieve Partij zich druk over maakt.
 
In de analyse in het rapport zitten wel een paar aandachtspunten. Daar wordt gesteld dat het economisch goed gaat met de grootste stijging in werkgelegenheid en het aantal mensen dat gebruik maakt van  een bijstandsuitkering is lager dan gemiddeld.  Tegelijkertijd is vreemd genoeg de arbeidsparticipatie lager dan gemiddeld en het opleidingsniveau gemiddeld lager. Wij denken dat het goed is hierover door te denken en acties op te nemen. Want als gemeente Aalten hebben we, anders dan bijv. de gemeente Doetinchem een fors tekort op de rijksmiddelen  waaruit de bijstanduitkeringen betaald worden, terwijl dat aantal lager zou zijn. Technische vragen hierover zijn onderweg.
 
Een tweede punt van zorg –ook van de inwoners is  de bevolkingsopbouw (piramide) en daarmee verband houdende werkgelegenheid  èn daarmee samenhangend ook het lokale winkelaanbod. Ook deze punten kunnen het positieve beeld maar zo om doen slaan. Dus alertheid is hier van iedereen geboden. We moet niet de illusie hebben dat we de bevolkingspiramide eigenhandig kunnen veranderen. We kunnen wel kansen zoeken in die piramide: andere beroepen, andere service, samenwerking tussen bedrijven, instellingen en burgers. Dat biedt ook werkgelegenheid.  Datzelfde geldt voor het winkelaanbod. Digitaal winkelen, 24 uur economie en invloed social media houd je niet tegen, maar kun je misschien wel ten goede gebruiken. Dan moet je niet elkaars consumenten gaan afpakken zoals Enschede in Winterswijk probeerde. 
 
Maar we moeten samenwerken maar ook waarschijnlijk anders kijken naar de dorpscentra. Meer functies toevoegen die het verblijf aantrekkelijk maken. Niet alleen winkels, maar ook service, educatie, horeca. In Nijmegen, niet vergelijkbaar natuurlijk, werkt al meer personeel in de binnenstad inde horeca dan in de winkels.  Wij vragen ook andere fracties in het kader van het raadsprogramma  afscheid te nemen van het traditionele denken van winkelkernen en de belangen die daar liggen. Misschien dient zich in Dinxperlo de eerste mogelijkheid wel aan.
 
En nou hebben we wel even genoeg visies en plannen. In visies kun je niet wonen zei een bekend wethouder uit Amsterdam. Met een Achterhoekse variant: Al 't gekakel dut'm neet, 't geet erum daw eier zeet.
 

Progressieve Partij in gesprek met burgemeester

19 mei - Gesprek over oud zeer en nieuw elan.
Op donderdagavond 24 mei om 20.00 uur organiseert de Progressieve Partij een openbaar gesprek met de burgemeester.  In zijn 100-dagen-rapport “Bevindingen van een butendieker” neemt hij geen blad voor de mond over o.m. de verhoudingen binnen de raad en het oude zeer van de gedwongen samenvoeging van Dinxperlo en Aalten. 
 Maar er staat veel meer in zijn rapport: het krachtige verenigingsleven, mensen lopen hard voor elkaar en voor hun omgeving, prachtige natuur, sterke bedrijven. De burgemeester heeft een en ander maal aangeboden in gesprek te willen over zijn waarnemingen. Die uitnodiging neemt de Progressieve Partij graag aan. En dan vooral over de kansen, het nieuwe elan en de vraag hòe we komen tot één groene, sociale en transparante gemeente. En wat daarvoor moet gebeuren. De bijeenkomsten van de Progressieve Partij zijn altijd openbaar. Deze dus ook. Een mooie kans voor inwoners van de gemeente om mee te praten.
 De gespreksavond vindt plaats op donderdag 24 mei a.s. om 20.00 uur in het Kulturhus, Terborgseweg in Dinxperlo. Toegang en koffie gratis.
 

Drukbezochte meedenkavond bij Schiller

19 mei - Lekker vol restaurantgedeelte in Schiller met een behoorlijke opkomst van leden en belangstellenden die alles wilden weten over proces en inhoud van het raadsprogramma. Ook werd gefilosofeerd (zeg maar gespeculeerd) over wat na dit raadsprogramma te doen staat: de informateur komt op woensdag 23 mei met zijn advies. Daarna de college vorming. Met welke partijen? Op grond waarvan? Ook over het raadsprogramma waren wel wat zorgen. Hoe zit het met de “nieuwe manier van werken”:  zal het college nog steeds aangeven dat sommige vragen “uitvoering” zijn, dus daar gaat de raad niet over? Hoe zit het met het gevoel van mensen dat er te weinig huurwoningen zijn, terwijl de Woonplaats e.e.a. maal zegt dat elke jongere binnen een jaar een woning heeft. Hoe zit het met energiebesparende maatregelen, die de huur omhoog stuwen? Hoe gaat het met de zorg? “Parkeert” de gemeente mensen in de WLZ, terwijl de WMO passender is ? Kunnen we uitgaan van “wat nodig” is  in plaats van  de regeltjes volgen?  Discussie en stof tot nadenken te over. 
 
 

Raadsprogramma 2018-2022 een feit

19 mei  - Dinsdag werd het  raadsprogramma 2018-2022 gepresenteerd en voorlichting/discussie georganiseerd over de  visie Aalten 2025.
Natuurlijk zijn beide stukken waar het hier om gaat redelijk algemeen en kun je er soms alle kanten mee op. Vandaar dat ook elke partij wel aangaf dat heel veel van zijn/haar programma in dat raadsaccoord staat. . Natuurlijk kun je visies niet wonen, vrij naar een vroegere wethouder Volkshuisvesting in Amsterdam. Maar er liggen in elk geval twee stukken waarover nagedacht, meegepraat en hard aan gewerkt is. En  er begint zich zowaar een soort eenduidigheid af te tekenen. In het raadsprogramma staan geen dingen die strijdig zijn met het visiestuk Aalten 2025 en in dat stuk staan weer geen dingen die strijdig zijn met regionale visie bijv. de AWLO(Achterhoeks Woon- een Leefbaarheidsonderzoek). Nu gaat het er om deze visie handen en voeten te geven in concrete maatregelen. Die zullen geld kosten. En wat de grootste uitdaging wordt: durven we ook nee te zeggen tegen verzoeken en ontwikkelingen die niet in deze visie passen? Kunnen we  uitgaan  “van wat nodig is” en “maatwerk bieden” zonder te vervallen in matswerk en vriendjespolitiek. Die uitdaging wordt steeds groter.  Ook vanuit de maatschappij.
 
 
 

Presentatie raadprogramma 15 mei, discussie op 17 mei

13 mei- Presentatie raadsprogramma op 15 mei: nieuw fenomeen.
Op dinsdag 15 mei om 19.00 wordt het raadsprogramma voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. De diverse fracties hebben gezamenlijk in de afgelopen weken gewerkt aan dit programma. Ze kregen daarbij hulp van een procesbegeleider, de heer Hans de Jong uit Nootdorp. Het proces duurde wat langer dan wellicht wenselijk vanwege vakanties van deze en gene.  Wat is nu zo’n raadsprogramma en wat kun je ermee?  Een raadsprogramma is een soort routekaart welke kant het met de gemeente in de komenden vier jaar op zou moeten. Natuurlijk ligt de stip op de horizon verder weg, maar de raadsperiode duurt tot 2022 dus daarover kunnen afspraken gemaakt worden. Die routekaart geeft aan wanneer de raad van het college een voorstel verwacht over een gezamenlijk belangrijk geacht onderwerp. Bijvoorbeeld: hoe gaan we als gemeente onze contacten met Duitsland (opnieuw) inrichten of welke stappen zetten we op de weg naar energie-neutrale gemeente in 2030.
Mede op basis van dit raadsprogramma kijkt de informateur de heer Peter Drenth op dit moment welke partijen geschikt zijn om dit raadsprogramma als college uit te voeren.  De informateur komt op 23 mei met een advies. In sommige gemeenten gaat dit sneller, maar deze kiezen er vaak ook niet voor om eerst met alle raadsfracties te trachten zo’n raadsprogramma op te stellen.
Meedenk-avond.
Ook de Progressieve Partij  is voorstander (en initiatiefnemer) van dit raadsprogramma ; Natuurlijk gaat het er om of het voldoende kansen biedt  aan de groene en sociale uitgangspunten van de Progressieve Partij. Vandaar dat het raadsprogramma aan de orde komt op de volgende meedenk-avond:
Donderdag 17 mei, 20.00 uur in de voorkamer van café-restaurant Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten.
 
 

Alternatief voor commerciele invulling Slingeplas

Uit de Gelderlanden van zondag:
13 mei 2018 - - Het plan voor de vernieuwing van de Slingeplas moet van tafel. Inwoners van het  vestingstadje willen echter wel met de gemeente en Leisurelands praten over een alternatief. Een bezwaar tegen vernieuwing van de recreatieplas is ondertekend door 453 inwoners.
Een klein deel daarvan komt uit Aalten, het overgrote deel is van mensen uit Bredevoort", vertelt Geert Scholten. De Bredevoorter is betrokken bij het verzet tegen een nieuw bestemmingsplan voor de recreatieplas aan de oostkant van Bredevoort. Eigenaar Leisurelands krijgt volgens dat plan ruimte voor onder meer 50 recreatiewoningen en het gebruik als evenemententerrein.
 
Meedenken
Begin april zorgde een informatie-bijeenkomst over de Slingeplas voor een vol Grachthuys. Op donderdag 14 juni is er opnieuw zo'n avond. Scholten: ,,Maar het is een slecht plan, dat wordt door een volgende informatie-avond niet beter. We willen best meedenken over een alternatief, maar dit moet van tafel."
De zienswijze van de Bredevoorters wordt, met de 453 handtekeningen, naar de gemeente Aalten gestuurd. Dat wordt nog ondersteund door de handtekeningen die met een actie op www.petitie.nl worden verzameld, niet alleen onder inwoners, maar door iedereen die wel eens recreatief van de Slingeplas gebruik maakt. Zie: https://petities.nl/petitions/behoud-van-rust-en-natuur-bij-de-slingeplas-in-bredevoort?locale=nl
 
Bedreigd
De kern van het bezwaar is volgens Scholten dat het natuurlijke karakter en de toegankelijkheid van de Slingeplas worden bedreigd door de vernieuwing door Leisurelands. Volgens Geert Scholten trekt het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan 'een zware wissel op de natuur- en leefomgeving.'
 
De recreatieplas ligt aan de oostkant van Bredevoort tegen de gemeentegrens met Winterswijk. Het recreatieterrein is 39 hectare groot, waarvan 19 hectare water. Leisurelands is eigenaar van het gebied, dat enkele jaren geleden is overgenomen van het Recreatieschap Achterhoek & Liemers. Er is een gebiedsvisie gemaakt, waarin de ambitie wordt uitgelegd.
 
Commercieel
Leisurelands wil het laagdrempelige aanbod van recreatie aanvullen met 'toegevoegde economische dragers en commerciële en seizoenverlengende activiteiten. Het plan (Leisurelands wil een 'flexibel ruimtelijke kader') omvat aan de noordzijde ruimte voor verblijfsrecreatie in de vorm van camperstandplaatsen en drijvende recreatiewoningen. Aan de oostzijde moet de recreatie uitgebreid worden richting recreatiepark De Twee Bruggen. De zuidkant van de plas moet ook recreatief gebruikt kunnen worden.
 
Politieplas
De weerstand tegen uitbreiding van de recreatieplas heeft ook te maken met de pal tegen de Slingeplas aanliggende politieplas (net als de Twee Bruggen op Winterswijks grondgebied). Bij de eerste presentatie door Leisurelands, ruim twee jaar geleden, maakten de jagers en vogelwerkgroep al bezwaar tegen uitbreiding van recreatie aan de oostzijde van de Slingeplas. Die niet toegankelijke politieplas is toevluchtsoord voor reeën en verschillende vogelsoorten.

Pagina 9 van 131

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates