Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Visie centrum Dinxperlo Samenwerken aan de visie voor het centrum

7 december - (overgenomen van de site van de gemeente Aalten)
Eind mei en begin juni dit jaar zijn in het voormalig raadhuis en het Kulturhus in Dinxperlo vier inloopbijeenkomsten gehouden over het centrum van Dinxperlo. Doel was om aan de hand van open vragen zoveel mogelijk inbreng, visies en ideeën op te halen van u als bewoner, ondernemer, eigenaar, belangenvereniging en bezoekers van het centrum. 
Het resultaat bestond uit circa 350 memo’s met reacties en ideeën die ingebracht zijn bij de inloopbijeenkomsten, 138 ingevulde ideeënkaarten die door bezoekers van het centrum zijn ingevuld en nog 17 reacties die wij per mail hebben ontvangen. De resultaten hebben wij gebundeld 
en willen we op dinsdag 10 december door middel van een presentatie met u delen. Wij zien u graag op 10 december om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Kulturhus in Dinxperlo.
 
Na de zomer zijn wij op zoek gegaan naar een bureau om samen met u en de gemeente de visie voor het centrum van Dinxperlo te maken. Het doel is om in januari te starten en in mei de visie gereed te hebben voor besluitvorming door de gemeenteraad. Op 22 november hebben wij opdracht gegeven aan het team Stadskracht & BRO. Op 10 december kunt u kennismaken met het team. Stefan van Aarle presenteert het plan van aanpak en vertelt hoe u hierin mee kunt doen. 
10 december van 19.30 tot 21.30 uur in het Kulturhus 
Agenda
19.30u Opening
19.40u  Presentatie resultaten inloopbijeenkomsten
20.30u   Aan de slag met Visie centrum Dinxperlo door Stadskracht
21.30u  Afsluiting 
 
Aanvulling vanuit de Progressieve Partij. Precies een jaar geleden bood fractievoorzitter Guido Uland het rapport "Centrum Dinxperlo: een visie broodnodig aan". In dit rapport een weerslag van enkele discussiesbijeenkomsten die de Progressieve Partij heeft georganiseerd met bewoners over dit centrum. De ideeen  zijn gebundeld en samengevat in het rapport. Uitkomsten o.a.: een gezellig horecaplein zonder auto's op het Prins Clausplein, meer groen in de winkelstraten, meningen verdeeld over plaats supermarkt, maar een meerderheid tegen het terrein Wegwijzer vanwege  parkeeroverlast. Meer samenwerking tussen middenstand, verenigingen en bijv marktcommissie voor activiteiten in het dorp.
Mooi natuurlijk dat ook het College via inloop-bijeenkomsten gele briefjes heeft opgehaald met ideeen, maar dat was enigszins overbodig. Het rapport van de Progressieve Partij geeft ook een prima overzicht van de wensen van de mensen. Zie op deze site bijv. het bericht van 2 februari 2019.

Wat te doen tegen houtrook overlast?

(overgenomen van de site van de gemeente Aalten)
7 december - Nu het (bijna) winter is, gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer je in huis een houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.
Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop je stookt.
 
Hou een beetje rekening met elkaar
U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de manier waarop u hout stookt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen kurkdroog hout.
Wilt u weten wanneer u uw open haard of houtkachel beter uit kunt laten? www.stookwijzer.nu geeft advies, op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in uw buurt. Als het RIVM op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt om hout te stoken, zal hier een stookalert voor worden afgegeven. Dat kunt u zien op www.rivm.nl/stookalert en in de stookwijzer.
 
Wist u dat:
•Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last heeft van houtstook? Dit gaat vooral over geuroverlast, irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters.
•Veel mensen schade aan hun gezondheid krijgen door fijnstof, dat ook afkomstig is van houtstook? Zoals klachten aan luchtwegen, hart en bloedvaten, en stress door langdurige geuroverlast.
•Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
•Het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.
•De uitstoot van fijnstof door houtstook is gelijk gebleven terwijl die van het wegverkeer is afgenomen? Inmiddels is de fijnstofuitstoot van houtstook ongeveer even groot als de fijnstofuitstoot uit de uitlaten van auto’s en vrachtwagens
 

Denk en praat je mee met de Progressieve Partij?

7 december - De Progressieve Partij wil graag in gesprek met de inwoners van de gemeente Aalten. Dat doen wij door maandelijks een "meedenk-avond" te organiseren in Aalten of Dinxperlo. Deze "meedenk-avonden" gaan in op de actualiteit en worden georganiseerd door de fractie. Daarnaast hebben we zo om de paar maand een "programma-avond". Die programma-avonden, georganiseerd door bestuur en fractie gaan altijd over een actueel politiek thema wat bij ons als Progressieve Partij past. Veel avonden over duurzaamheid, energietransitie. maar ook over lokale democratie, over meedoen, participatie. En natuurlijk over het sociaal domein. Zo hebben we al een paar keer drukbezochte bijeenkomsten over het centrumplan Dinxperlo georganiseerd. En een bijeenkomst over de "energiemix". 

Dinsdag 10 december om 20.00 uur ben je welkom om mee te denken over de agenda van de raad van 17 december. De toekomst van de brandweer in Aalten en Dinxperlo is aan de orde. Wij zijn bang dat verdergaande reorganisatie leidt tot minder vrijwilligers en dus langere uitruktijden. Ook komt aan de orde de open brief  die de raad heeft opgesteld naar aanleiding van berichten over sluiting van de afdeling verloskunde en kindergeneeskunde van het SKB te Winterswijk. Tenslotte wordt de zgn. Najaarsnota besproken, dat is de stand van zaken van het begrotingsjaar 2019. Liggen we op koers met ons beleid, de inkomsten en de uitgaven?

Je bent hartelijk uitgenodigd om mee te denken (en te praten) op dinsdag 10 december vanaf 20.00 uur in de voorkamer van café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

Foto: Leden van de vrijwillige brandweer kijken zorgelijk tijdens het Ronde Tafelgesprek

Cultuurverbinders werken tweezijdig en winnen prijs

7 december - Voordat dinsdag het Ronde tafel Gesprek met de raad plaatsvond, was er eerst nog een bijzonder feestelijke en mooie gebeurtenis. In Schaersvoorde aan het Stationsplein werden de 8 “cultuurverbinders” in het zonnetje gezet. Niet alleen omdat ze een mooie prijs van Sociaal Werk Nederland gewonnen hebben, maar vooral omdat ze het traject “cultuurverbinder” succesvol hebben afgesloten.
 
Ze begonnen zelf met een leuk “sketchje” waarin precies duidelijk werd hoe culturele verschillen en onbegrepen boodschappen tot vervelende situaties op school kunnen leiden. Bijvoorbeeld bij het Sinterklaasfeest, voor veel culturen onbekend. Dan is het mooi wanneer er een cultuurverbinder kan uitleggen (soms in eigen taal) wat de gewoontes in Nederland zijn bij zo’n feest.
 
Omdat de Provincie een deel van de projectkosten betaald heeft, was ook de Gedeputeerde Peter van ’t Hoog aanwezig. Hij sprak vriendelijke woorden, maar trok helaas niet duidelijk de portemonnee voor een volgende groep. Namens de gemeente Aalten hield wethouder Joop een toespraakje op een wat luchtige toonn: we hebben immers ook veel gelachen bij de bezoeken die zij brachten aan ambtenaren, college en raad en bij de Zomerschool. Cultuurverbinders werken tweezijdig : integratie gaat van beide kanten. “Zij” moeten  kennis hebben van “onze” cultuur en “wij” zullen ons moeten willen verdiepen in “hun” gewoontes. Vandaar het kadootje van de gemeente Aalten: een theeglas met Arabische theezakjes en Achterhoekse theebeschuit. Dat vonden ze erg leuk.
We proberen – er komt ook nog een uitgebreid evaluatieonderzoek samen  met de zgn. sleutelpersonen die elders in de Achterhoek actief zijn - een vervolg te vinden: voor een nieuwe groep, maar ook werk te vinden voor de huidige groep.
 
foto: Lydia ter Welle, AchterhoekNieuws.
 

Wat is de belofte van "volwaardig ziekenhuis" waard?

7 december - Deze week werd het nieuws gedomineerd door de berichtgeving over het Streekziekenhuis Kon. Beatrix (SKB) te Winterswijk. In 2017 is dit ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd met Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem onder de naam Santiz. Hoewel gemeenteraden en colleges er destijds (en nu ook) weinig formeel mee te maken hebben, werd destijds –ook in de gemeenteraad van Aalten- met instemming gereageerd op het voornemen van de Raad van Toezicht om in Winterswijk en in Doetinchem twee volwaardige ziekenhuizen overeind te houden.
Tijden veranderen en het ziekenhuisbestuur van Santiz zag zich genoodzaakt een visie op de toekomst te ontwikkelen om de volwaardige ziekenhuiszorg in de Achterhoek overeind te houden. Daarover is – zo heeft het bestuur nu in een mail van vrijdag aan het personeel geschreven - onhandig gecommuniceerd. Neemt niet weg dat het voornemen nog steeds is om de afdeling verloskunde en de afdeling kindergeneeskunde na gereedkomen van het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem, aan de A18 in ongeveer 2025 aldaar te concentreren. Dat heeft te maken met de eis van “volwaardig ziekenhuis” dat er een 24-uurs voorziening voor verloskunde en kindergeneeskunde is. Dat kan volgens het bestuur niet op twee plekken.
Volgens het bestuur is dat niet haalbaar met de aantallen geboorten nu en in de toekomst. Maar men staat open voor alternatieven en suggesties, is nu ook richting personeel gecommuniceerd. De juiste interpretatie van het bericht over de IC is dat deze in beide ziekenhuizen in de huidige vorm blijft bestaan zolang de eisen niet extreem verscherpt worden. Eerst werd een termijn van 10 jaar genoemd, maar deze is niet spijkerhard. 
 
Maandagmiddag was er met afvaardigingen van de colleges van Aalten, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland een “stevig”: gesprek met de raad van bestuur en raad van Toezicht van Santiz over de inhoud van de voornemens en de communicatie daarover. ’s Avonds was er een debat in de Tweede Kamer waar vooral ook Joba v.d. Berg (CDA) en Maarten Hijink (SP) zich roerden en minister Bruins de uitspraak ontlokten dat hij ook vindt dat Santiz meer tijd moet nemen om met haar stakeholders te overleggen. Stakeholders zijn ook gemeenten, inwoners en patiënten. Ook de gemeenteraad van Aalten kwam met een verklaring, waar in de plannen in het perspectief gezet worden van de afkalving van het publieke voorzieningenniveau in onze regio: ziekenhuis, brandweer, politie.
Ook maandagavond 9 december zal in de Achterhoekraad een breed gesteunde motie voorliggen. De inderhaast opgezette handtekeningactie heeft al duizenden ondertekenaars. Beroepsgroepen weren zich ook.
 
Het gaat in deze kwestie niet alleen om veilige geboortezorg op redelijke afstand, maar ook om de betrouwbaarheid van bestuurders. Bij de fusie werd aangegeven dat er twee volwaardige ziekenhuizen blijven. Dat was ook reden om in te stemmen. Als je dat soort beloften niet kunt waarmaken, moet je ze niet geven. Maar op de eerste plaats staat dat moeders en kinderen veilig verzorgd kunnen worden. 
 

Water kent geen grenzen, Internationale conferentie Bocholt

29 november - Donderdag 27 november vond het internationale RegioSymposium “Klimaatadaptatie: watervoorziening en – schaarste inlandelijk gebied” plaats in Bocholt. Bedoeld voor wetenschappers, waterschappen, overheden en landeigenaren uit OostNederland en West-Duitsland om te kijken wat er gezamenlijk gedaan kan worden om de gevolgen van de klimaatopwarming te doorstaan. Water (en droogte) houdt niet op bij de grens. Bijv het water dat door WRIJ-gebied stroomt komt voor 43% uit Duitsland. 
 
Werkgebied GPRW
 
De organiserende GPRW, de GrenzüberschreitendePlattformfür Regionale Wasserwirtschaftis in 2012 door Landkreis Grafschaft Bentheim, Waterschap Vechtstromen, KreisBorken en Waterschap Rijn en IJssel  opgericht omhier mee aan de slag te gaan..  Er zijn al mooie projecten in gang gezet zoals Living Vechte-Dinkel (http://devecht.eu/de/living-vechte-dinkel/) en GewässerkonzeptSchlinge. Universiteiten en onderzoeksinstituten zijn aangehaakt om onderzoek te doen en modellen te ontwikkelen om toekomstscenario’s inzichtelijk te maken, oa voor beregeningsbehoefe. Deze modellen zijn behoorlijk gedetailleerd en houden bijv. zelfs rekening met de waterbehoefte van en verdamping uit de verschillende gewassen die in het gebied worden verbouwd.
Sprekers uit beide landen hadden in grote lijnen de volgende gezamenlijke en elkaar aanvullende  conclusies en analyses.:
-
Oplossingen (“damage control” zoals een spreker het verwoordde):
-klimaatverandering vraagt dringend omaktie;
-deze aktie moet door iedereen op elk niveau gevoerd worden;
-Qua waterbeheer betekent dat:
oop perceelsniveau water vasthouden (landbouw!);
strijdig met gewenste lage grondwaterstand voor snel uitrijden van mest;
owater vasthouden in kavelsloten en drainagesystemen (duikerbalonnen en kleine sluizen van WRIJ); (‘haarvaten’ van watersysteem inzetten!)
osloten en beken van het waterschap: meanderen en verondiepen (met bijv zandmotor in het klein);
-klimaatrobuuste gewassen en beplanting (naaldbos -> loofbos)
-herstel groen-blauwe netwerk zodat migratie en rekolonialisering van flora en fauna mogelijk wordt (van vluchtheuvel naar vluchtdal);
-groen-blauwe netwerk regionaal met elkaar verbinden (EHS + Biotopverbund);
-kaarten inkleuren aan beide kanten van de grens (echte regio-kaarten maken) ;
-waterlopen die bij de ruilverkaveling zijn dichtgezet (waardoor er nu nog slechts enkele de grens passeren) weer herstellen en spreiden; oa weer door Mooren/Heide heen laten lopen; 
-Heide-bodem benutten voor CO-opslag;
-Verminderen waterbehoefte (huishoudens + industrie + landbouw);
-Gezamenlijk strategie en aanpak ontwikkelen: ecologie + water + landbouw+ klimaat.
 
Wel enigszins wrangis dat in Bocholt 100 betrokken mensen zich grote zorgen maken en allemoeite doen om adaptieve oplossingen te bedenken en de avond ervoor in de gemeenteraad van Aalten nog steeds wordt geroepen dat we ‘niet voorop moeten lopen’ (alsof we dat ook maar enigszins doen), dat zonneparken of windmolens maar ergens anders moeten endat de landbouw niet in het duurzaamheidsbeleid behoeft te worden opgenomen.
 

Plan van Aanpak Duurzaamheid: voorzichtig begin

29 november - Afgelopen dinsdagavond was het dan eindelijk zo ver(citaat Bert Weevers) “Het plan van Aanpak Duurzaamheid” werd vastgesteld. Wij als Progressieve Partij zaten hier al lang op te wachten als één van onze belangrijkste politieke doelstelling. Ook onze reeds langs bestaande slogan wijst daarop: “ Sociaal en groen, gewoon doen”. Het eerste groene deel van deze al bijna 10 jaar bestaande slogan is nu op papier ingevuld! 
Bij dit voorstel hebben we 3 amendementen ingediend met ondersteuning van D66. De eerste ging over meer bomen aanplanten en bodemgebruik t.b.v. de CO2 opslag. Vastlegging van CO2 is nl ook dringend nodig om klimaatopwarming te beperken; emissie-reductie is niet genoeg. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald. Teleurstellend vonden we achteraf dat GB deze niet steunde, zeker ook omdat ze dat eerder wel hadden gedaan. Een motie over het betrekken van de landbouw bij de uitvoering van de gemeentelijke duurzaamheidsplannen, afgewezen door CU, HMV, CDA en GB. Erg verbazend vooral omdat wij van CU en GB meer hadden verwacht. Met als motivatie dat we eerst landelijk beleid moeten afwachten. Men laat de landbouw aan haar lot over. Jammer! Wat ons wel positief stemde was de steun van de VVD op dit punt. 
 
Daarnaast hadden wij een amendement voorbereid waarin we voorstelden om de mensen die een laag inkomen hebben te laten profiteren van de voorgestelde subsidieregeling en deze middelen daarom anders in te zetten. Een dergelijk pleidooi hadden we ook al succesvol gedaan bij deToekomst Bestendig Woninglening (oktober vastgesteld). M.a.w. middelen inzetten om ook mensen met een laag inkomen de duurzaamheidsdoelstellingen te laten behalen! Dit amendement werd door de voltallige raad gesteund. 20-0!! Gelukkig dat de raad op dit punt eensgezind is!
Met dit laatste amendement hebben we ook een andere Progressieve Partij doelstelling ingevuld, opkomen voor de inwoners die het moeilijk hebben. We houden uiteraard de resultaten die het komende jaar uit het plan moeten komen goed in de gaten! Zowel op inhoudelijke projecten als de sociale component! Dit is het “gewoon doen” in onze slogan!

Pagina 9 van 151

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates