Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

PP wil meer en betere fietsvoorzieningen bij AH

22 februari  - Op de aanstaande Raadsvergadering op 25 februari gaat PP een motie indienen voor meer en aantrekkelijker fietsvoorzieningen op De Hoven. Er zijn meerdere redenen hiervoor:
- Met een aantrekkelijke fietsparkeervoorziening werkt Aalten mee aan het doel De Gezondste Regio te realiseren; 
- Fietsverkeer levert nul fijnstof-, stikstof- en CO2-emissie;
- Fietsverkeer is stil en veiliger dan autoverkeer;
- Met een aantrekkelijke fietsparkeervoorziening laat Aalten zien oog te hebben voor de fiets-toerist, een groeiende markt.   
- Voor AH zal een fietsvriendelijk ingericht terrein een mooi USP zijn.  
 
Er zijn meer dan genoeg autoparkeerplaatsen, daar kunnen er best wat van opgeofferd worden voor meer en ruimere fiets-parkeerplaatsen. Volgens de kengetallen van het ‘normen-bureau’ CROW zijn er ca 90 fietsplaatsen nodig terwijl er nu 50 op het schetsplan ingetekend zijn.  
Overal ter wereld is er aandacht voor de fiets. Aalten mag iet achterblijven.
 

Provincie Gelderland en Omgevingsvergunning

22 februari - Op maandag 17 februari vond in het Provinciehuis Het gesprek over de Gelderse Omgevingsverordening plaats. De provincie had mensen uit gemeenten, belangenorganisaties ed uitgenodigd om mee te denken over de op te stellen omgevingsverordening. Ook Aalten was vertegenwoordigd door twee raadsleden, enkele ambtenaren en wethouder Kok. 
De Provincie had in december 2018 al de Omgevingsvisie vastgesteld, met daarin ambtities op de volgende 7 thema’s:
 
1. Energietransitie
2. Klimaatadaptatie
3. Circulaire economie
4. Biodiversiteit
5. Bereikbaarheid
6. Vestigingsklimaat
7. Woon- en leefomgeving
 
Deze moeten nu uitgewerkt worden in o.a. een verordening met juridische rechtskracht. Ik heb de werksessies over Landbouw, Natuur en Ondergrond gevolgd. De provinciale ambities hierin zijn o.a. ‘Natuurinclusieve kringlooplandbouw met duurzaamverdienmodel’; ‘Voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschap en kringloop’; ‘In 2050 gaat het goed met de biodiversiteit in Gelderland’, ‘In 2030 is 75% van de EU-richtlijn voor vogels en habitat gehaald; ‘Stimuleren biodiversiteit, ook buiten de aangewezen natuurgebieden’, ‘Natuuropgaven combineren met klimaatdoelen’.  PP is wel blij met deze mooie ambities, maar nu gaat het er natuurlijk wel om om deze stevig te verankeren in juridisch harde regels. De provincie wil de omgevingsverordening eind dit jaar klaar hebben.  
 

"Maak de burger meester" -positieve gezondheid

15 februari - Dit is een grappige titel voor een inspirerende kijk op gezondheid. Maandagavond nam de commissie Sociaal Domein kennis van de vooral uit Denemarken overgewaaide denkbeelden. Eigenlijk is het eenvoudig: het sociaal domein wordt verbonden met gezondheid. Als je lekker in je vel zit, er toe doet, gewaardeerd wordt èn als je dagelijks bestaan geen “struggle for life is” (weinig geld, schulden, slechte woning, goedkoop en ongezond voedsel), dan heeft dat een positief effect op je gezondheid. Het onderstaand bleek uit langjarig onderzoek:
 
-Minder (ziekenhuis)opname van mensen met chronische ziekten
-8% kostenvermindering op zorg en welzijn, door focus op burgerbetrokkenheid en levenskwaliteit
-Daling in het gebruik van hulpmiddelen, zoals 8% daling in incontinentiemateriaal
-Minder zorginzet, omdat alleen de benodigde zorg wordt ingezet
-Krachtige samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeenten, door integrale aanpak
-Meer werkplezier door tevredenheid van burgers bij 83% van zorgprofessionals
 
 
Men noemt dit ook “positieve gezondheid”, leer de burgers vooral zichzelf te helpen en de goede dingen op gebied van welzijn en gezondheid aan te pakken. Ook de thematafel “De gezondste regio” zit helemaal op deze lijn: als mensen zich goed voelen, zijn ze ook gezonder. Dat betekent dat alle partijen in dit veld zich moeten richten op preventie, gezonde-leefstijlbevordering enz.
 

"Lokale democratie in beweging": conferentie in Arnhem

7 februari - Op donderdag 6 februari organiseerde de Provincie Gelderland een conferentie getiteld ”Lokale democratie in beweging”. Van 16.00-20.00 uur waren zo’n beetje 200 bestuurders en ambtenaren uit Gelderland in het Provinciehuis aanwezig voor toespraken, workshops en streetfood. Bestuurskundige Paul Frissen hield een leuke voordracht met herkenbare dilemma’s over de praktijk van “participatie”. Allemaal mooi en prachtig als de brave burgers precies meepraten in het straatje van de overheid, maar het wordt lastiger als ze een paar grote landbouwtrekkers in de deuropening van het provinciehuis parkeren. De rol van de overheid is dan ook niet te benijden. “De taak van de overheid is het toevoegen van leed” was zijn verzuchting. Natuurlijk had hij ook tips. Wees vooral duidelijk over het speelveld en de kaders onder andere.
 
In de daarop volgende workshops konden we volop kennis nemen van voorbeelden waar het met het stellen van die kaders en het geven van die duidelijkheid over de bedoeling vooraf mooi mis of juist erg goed ging. In een workshop over de windmolens in de gemeente Montferland leerden we dat je tijdens het spel de regels niet moet veranderen. Daar was men begonnen met 4 zoekgebieden en 15 molens. Gaandeweg kwam men op het idee om uit te gaan van hogere molens, meer vermogen, dus toen waren er nog maar 5 nodig. Drie gebieden konden geschrapt en Azewijn bleef over. Maar daar hadden ze al zoveel voor de kiezen: vuilnisbelt, grindgat, industrieterrein, windmolens. Unaniem was vanuit de workshop het advies: betrek de buurt in de exploitatie, laat ze delen in de winst.
 
Een tweede workshop ging over de werkwijze van de “Open Embassy”. Een club bevlogen jonge mensen die echt werk willen maken van inclusieve besluitvorming. Dus niet voor de vorm één dame met een hoofddoek opnemen in de organisatie en mee laten praten over haar vluchtverhaal toe vervelens toe, maar een echte plek geven. Hun missie: Het systeem dat in Nederland is opgetuigd voor inburgering en integratie werkt niet goed voor nieuwkomers.
Het remt ze in hun pogingen hun eigen leven op te bouwen, en ondersteunt ze niet in wat (nog) niet lukt. Daarom moet het veranderen. En doen we ons best om de invoering van de nieuwe Inburgeringswet in 2021 optimaal te laten lopen voor nieuwkomers. Het vertrekpunt is de stem van nieuwkomers zelf: hoe krijgt die telkens opnieuw een plek in alles wat er aan regelingen en systemen wordt bedacht.
Zij hebben o.a. gewerkt aan de vorming van onze cultuurverbinders. Ze gaven goede voorbeelden hoe je integratie wel en niet moet aanpakken. Kijk eens op: openembassy.nl
 

Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek Jeugd

7 februari - Afgelopen maandag 3 februari was er in Aalten een informatieavond voor de gemeenteraden van Winterswijk, Oost Gelre en Aalten over het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek (OT).
Het Ondersteuningsteam helpt, sinds drie en een half jaar, gezinnen en kinderen met problemen, het team geeft adviezen en verwijst eventueel door naar gespecialiseerde instanties.
Iedereen kan contact opnemen met het OT, dat kan via de gemeente, maar vaak zijn het andere organisaties die doorverwijzen, zoals: huisartsen, kinderartsen, scholen, Yunio, Integrale Vroeghulp, e.d.
Er was een panel van mensen uit de praktijk: een huisarts, een Interne Begeleider Primair Onderwijs, Zorgcoördinator Voortgezet Onderwijs, een Jeugdconsulent gemeente en een “ervaringsdeskundige” ouder. De kinderarts van het SKB ontbrak helaas vanwege ziekte.
 
Iedereen vertelde over ervaringen met kinderen met problemen of vragen.
De huisarts vertelde dat er vaak kinderen komen met buik- of hoofdpijnklachten, maar dat er dan soms geen lichamelijke oorzaken te vinden zijn. In plaats van doorsturen naar een kinderarts, kan het kind verwezen worden naar de Praktijkondersteuner voor een gesprek. Tijdens dat gesprek met deze jeugdspecialist kan van alles aan de orde komen, b.v. school, gezin, pesten, scheiding, enz. Samen wordt (vaak binnen het gezin) naar een oplossing gezocht, eventueel na inschakeling van het OT of andere specialisten. Door preventief te werken kunnen, naast het persoonlijke leed, veel kosten voor de jeugdzorg worden voorkomen.
Ook via scholen (en zelfs peuterzalen) kunnen kinderen geholpen worden. Bij een zorgkind-bespreking is vaak iemand van het OT aanwezig of wordt de Integrale Vroeghulp ingeschakeld.
De aanwezige ouder was voor zijn twee zorgkinderen bij heel veel instanties geweest, met vele teleurstellingen tot gevolg. Eindelijk, na jaren, had hij met o.a. hulp van het OT, de juiste hulp gevonden.
Iedere maandag heeft het OT binnen het Preventie Platform Jeugd, in het SKB overleg met een kinderarts. Volgens de ervaring van die arts hebben 7 van de 10 kinderen die bij hem komen psycho-sociale problemen en hebben dus aparte behandeling nodig hebben.
Aan het slot van de bijeenkomst had de coördinator enkele cijfers: in totaal zijn er ongeveer 2000 gezinnen bezocht en is men op dit moment met 300 gezinnen in gesprek.
Onze wethouder te Lindert zei in zijn slotwoord dat de drie deelnemende gemeenten de laagste tekorten hebben op het gebied van de jeugdzorg in de Achterhoek. Of er een causaal verband is kon hij niet zeggen, maar mogelijk is preventief ingrijpen wel van invloed op dit gegeven.
 

Onderzoeken "Opgroeien in de Achterhoek"

30 januari - Op dinsdag 28 januari om 15.30 uur bij De Steck (oude bibliotheek) in Doetinchem werden maar liefst vier scripties gepresenteerd.  Daar ging het over de kansen voor wonen en werken van jongeren in de Achterhoek. Jongeren die een hogere opleiding willen volgen vertrekken steeds vaker uit gebieden aan de rand van Nederland en keren minder vaak terug na het afronden van hun studie.
 
Vier studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) deden afgelopen jaar op verschillende manieren onderzoek naar de situatie in de Achterhoek. In vogelvlucht hun resultaten.
-Laura Voortman deed onderzoek onder scholieren van het Ulenhofcollege (voorlaatste klassen Mavo, Havo en Vwo). Iets minder dan de helft van de scholieren wil later weer in de Achterhoek wonen. Belangrijkste redenen zijn vrienden en familie, het landschap en zaken als dialect en plaatselijke evenementen.
-Simon Koperdraat vergeleek de reacties van scholieren Havo en Vwo in Den Helder met die van havo- en vwo-scholieren in Doetinchem. Voor Achterhoekse jongeren lijkt de binding met hun dorp en streek veel belangrijker als motivatie om later terug te willen komen, dan in de Kop van Noord‐Holland.
-Huub van Geldorp interviewde studenten die in Amsterdam en omgeving wonen, onder andere jongeren die in de Achterhoek zijn opgegroeid. De Achterhoekers denken dat ze hier niet terugkeren, omdat ze de kans op passend en uitdagend werk laag inschatten.
-Menno Vegter interviewde hoger opgeleide jongvolwassenen die in de Achterhoek wonen en werken: blijvers (geboren en getogen in de Achterhoek), terugkeerders (na studie/werk elders teruggekeerd) en vestigers (elders opgegroeid en gestudeerd). Doorslaggevend om (weer) naar de Achterhoek te gaan zijn familie en vrienden. En het Achterhoekse landschap. Vestigers hebben vaak een partner die al een binding met de Achterhoek heeft.
 
Wat duidelijk werd uit de presentaties is dat het van belang is dat jongeren, wanneer ze vertrekken voor studie uit de Achterhoek, een positief beeld hebben van de regio en de mogelijkheden, zeker ook op gebied van werk. En in de Smart Industries zijn natuurlijk hogere functies te over. Alleen dat is onvoldoende bekend. Daarnaast vind ik het zelf van groot belang dat we in de Achterhoek de Mbo-opleidingen en Mbo-studenten koesteren: zij zijn vaak iets minder “reislustig” en van grote waarde om de arbeidsplaatsen in de techniek en zorg in te vullen.
 

Kunstwerk Daan Roosengaarde "Levenslicht"ook in Aalten

30 januari - Omdat het maandag 31 januari 75 jaar geleden is dat het vernietigingskamp Auschwitz bevrijd werd door het Rode Leger, worden er in 170 gemeenten tijdelijke lichtmonumenten ontstoken. Elke gemeente heeft plm. 5-600 stenen die aangelicht worden door blauw licht. Totaal 104.000 stenen die verwijzen naar de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. De Holocaust (of door Joden Shoah genoemd) was de systematische vernietiging van Joden, Roma, Sinti en homoseksuelen en gehandicapten door de nazi’s.
 
Er is veel discussie (geweest) of ook politieke gevangenen, verzetsmensen en andere burgers die omkwamen in de oorlogstijd meegeteld moet worden. Hoe het ook zij: de term Holocaust zal altijd verbonden blijven aan het systematisch apart zetten, discrimineren, ontrechten, gevangenzetten, wegvoeren en vernietigen en vermoorden van mensen louter en alleen omdat ze tot een bepaalde groep of ras behoren.
 
Zondagavond werd tijdens een korte, sobere bijeenkomst het blauwe licht ontstoken op de binnenplaats bij het Nationaal Onderduikmuseum. In de toespraken werd stilgestaan bij het leed dat ook inwoners van de gemeente Aalten is aangedaan. Dat zijn huiveringwekkende verhalen.
 
Maar de herdenking is vooral de oproep om waakzaam te zijn. Discriminatie, racisme en wegzetten van hele groepen (louter om hun afkomst, geloof of overtuiging) gebeurt heden ten dage ook. Over de hele wereld. De Holocaust en de 170 monumenten “Levenslicht” moeten ons doen beseffen waar dat toe kan leiden. Nooit weer, nie wieder.
 
 

Pagina 9 van 153

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates