Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Lening ook bereikbaar voor huurders en lage inkomens

26 oktober - De Progressieve Partij diende tijdens de raadvergadering maar liefst twee moties in over dit voorstel. Daaruit zou men misschien kunnen concluderen dat de Progressieve Partij het een slecht voorstel vindt. Maar dat is allerminst het geval. De Toekomst Bestendig Wonen Lening is een prima instrument waar we van harte achter staan.
 
Maar wanneer je je zoals de Progressieve Partij al jaren intensief met het thema duurzaamheid bezighoudt, de vakbladen en wetenschappelijke literatuur bijhoudt, dan weet je ook waar valkuilen liggen en waar je speciale aandacht voor moet hebben. 
Houtstook is één van die valkuilen. Oude inzichten hierover liggen nog vast in Europese regels die stellen dat biomassa als CO2-neutraal moet worden gerekend. Inmiddels is er wereldwijde wetenschappelijke consensus dat dat niet, of niet altijd, het geval is. En dat geldt zeker voor houtstook.
Iedereen die een beetje nadenkt snapt dat ook. Een boom heeft 50 jaar nodig om volwassen te worden en wordt in een kachel in één jaar opgestookt. Zo’n tijdsverschil kan dus nooit tot CO2-neutraliteit leiden. Daarbij gaat waardevol materiaal letterlijk en figuurlijk in vlammen op. De politiek begint dat langzamerhand te snappen en er wordt dan ook al geruime tijd gepraat over aanpassing van die Europese regels, maar zoals we allemaal weten, dat kan nog wel een tijdje duren.
Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat houtstook, zeker in particuliere huizen, tot ernstige hinder en aantasting van de gezondheid leidt. 
Het kabinet heeft daarom laten onderzoeken of houtstook nog wel gestimuleerd dient te worden. Voor zeer zuinige houtkachels is immers nu nog ISDE-subsidie mogelijk.  De conclusie van dat onderzoek is zonneklaar. Zelfs uitgaand van de achterhaalde Europese regels over CO2-emissie wegen de voordelen niet op tegen de milieuschade van fijnstof en overige ongezonde en kankerverwekkende stoffen. 
Het kabinet van CDA, VVD, D66 en CU heeft besloten om de ISDE-subsidie op houtkachels uiterlijk per 1-1-2020 te stoppen. Het is niet meer dan logisch dat Aalten deze lijn volgt en de houtkachels uit de lijst met maatregelen die voor een lening in aanmerking komen, schrapt!
De Progressieve Partij kreeg alleen steun van de VVD. Opvallend was dat partijen die zich in het verleden nooit druk hebben gemaakt over het klimaat nu opeens de vermeende CO2-reductie die het stoken van hout zou opleveren belangrijker vinden dan de gezondheidsrisico’s die dat veroorzaakt (CDA en Gemeente Belangen). Is dat gebrek aan kennis of zit er meer achter? Bert: “In één van de onderzoeken in de bijlagen bij de motie wordt aangetoond dat zo gauw je rook ruikt je ook meteen giftige dampen inademt.” De VVD steunde de motie, maar had een ander motief. De VVD vindt dat het stikstofprobleem niet alleen op het bordje van de boeren gelegd moet worden, maar dat ook particulieren een bijdrage moeten leveren en minder hout moeten stoken. De verantwoordelijk wethouder zegde toe de landelijke beleidslijn te gaan volgen, dwz als de rijks-subsidie wordt gestopt, dan ook geen gemeentelijke lening meer voor houtkachels.
 
Progressieve Partij vroeg daarnaast samen met CDA, HMV en D66 aandacht voor lage inkomens en huurders. Zij kunnen niet of nauwelijks gebruik maken van de nieuwe lening, waardoor bijvoorbeeld deelname aan een postcoderoosproject lastig wordt. En juist een postcoderoosproject kan hen het vaak zo nodige financiële voordeel opleveren. Deze motie werd breed door de raad overgenomen. We hebben daarmee een voor ons belangrijk punt binnengehaald!
 
 

Thema-avond Kwaliteit Landschap in Dinxperlo

20 oktober - We wonen in de Achterhoek, beroemd om het coulissenlandschap. Het is een gevarieerd landschap wat te danken is aan de verschillende ontstaansgeschiedenissen. Een ingewijde herkent de verschillende landschapstypen die ook in de gemeente Aalten te onderscheiden zijn. Eén van die ingewijden is dhr. Anton Stortelder, als ecoloog verbonden aan de Wageningen Universiteit en wonend in de Achterhoek. Hij komt dinsdag 29 oktober een inleiding houden op het thema Kwaliteit van het Landschap in het Kulturhus te Dinxperlo. De avond is georganiseerd door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo en is voor iedereen vrij toegankelijk. 
 
Het landschap wordt voor een groot deel gemaakt en beheerd door de landbouw. Burgers uit de eigen gemeente maar ook toeristen fietsen, wandelen of rijden er doorheen en genieten ervan. Planten en dieren groeien op in bossen, houtwallen en andere landschapselementen. In het landschap komen verschillende functies en verschillende belangen samen en de gezamenlijke opgave is er iets moois van te maken. Dhr. Stortelder gaat vertellen over de basiskwaliteit van het landschap en hoe je van daaruit als gemeente het landschap kunt beschermen en versterken. Hij heeft een enorme schat aan kennis en ervaring en weet er met humor over te vertellen. Na zijn inleiding is er uitgebreid gelegenheid om met hem en met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
Thema-avond: Kwaliteit van het landschap
Wanneer: dinsdag 29 oktober
Waar: Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6/ Terborgseweg 3, Dinxperlo,
Aanvang: 20:00 uur.
Toegang: vrij.
Nadere info: 06 51524011

Grote kansen voor zonnepanelen op bedrijfsdaken.

20 oktober - Uit een recent onderzoek van bureau Overmorgen blijkt dat er in de gemeente Aalten 350 bedrijven zijn met daken groter dan 1000m2. Samen gaat het maar liefst om 856.000 m2 dak dat in theorie benut zou kunnen worden voor zonne-energie. Natuurlijk zal niet elk dak geschikt zijn; maar volgens Overmorgen kunnen ruim 8500 huishoudens hun stroombehoefte dekken met zonne-energie van Aaltense bedrijfsdaken. 
 
Aalten doet het in vergelijking met andere gemeenten op dit gebied nu nog slecht. Momenteel wordt er in Aalten nog maar 3% van dit dak-potentieel benut. Er ligt dus volgens de Progressieve Partij een enorme kans om de energietransitie te versnellen. En door bedrijfsdaken optimaal te benutten zijn er minder windmolens of zonneparken nodig. De partij heeft d.m.v. schriftelijke vragen aan het College aandacht gevraagd voor deze kans. 
 
De Progressieve Partij vindt het daarbij belangrijk dat ook bij zonne-energie op bedrijfsdaken de bevolking kan meeprofiteren. Dat kan wanneer de zonnestroom-installaties bij energiecoöperaties worden ondergebracht. Dat scheelt de bedrijven rompslomp en de lokale koopkracht wordt ermee bevorderd. “Een mooi staaltje maatschappelijk verantwoord ondernemen!” aldus de Progressieve Partij.

Brandweerlieden Aalten-Dinxperlo ongerust over veiligheid

20 oktober - Hoe houden we onze brandweervrijwilligers gemotiveerd?  Dat was de vraag op maandagavond 14 oktober, waar  raadsleden bijgepraat werden door de brandweer Aalten over de op handen zijnde bezuinigingen in de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Zoals het er nu uitziet moet de brandweerpost in Aalten aardig wat materieel inleveren. Dit zorgt uiteraard voor de nodige onrust bij de brandweerlieden. 
De veiligheidsregio heeft een budget van 55 miljoen euro en moet 500.000 euro bezuinigen. Dat lijkt niet zo veel, maar doordat geschoven wordt met budgetten dreigt de inzetbaarheid in de knel te komen. Er wordt meer geld uitgetrokken voor preventie in de verwachting dat er minder vaak inzet behoeft te worden gepleegd voor een brand. Door deze verschuivingen raakt het korps Aalten materieel kwijt. In het geval van Aalten een tankautospuit, een pompvrachtwagen en de veetakel.
 
Tijdens de bijeenkomst bleek dat men zich zorgen maakt over de eigen veiligheid. Wanneer de brandweer uitrukt naar een brand en er bevinden zich nog mensen in het pand, dan moet er gewacht worden op een tweede auto voordat de brandweer naar binnen kan om eventuele slachtoffers te helpen. Zij moeten back up buiten het pand hebben voor hun eigen veiligheid.
Er kan minder geoefend worden als je minder materieel tot je beschikking hebt en ook dat is niet bevorderlijk voor de eigen veiligheid. Volgens de brandweer zal de bezuiniging ook leiden tot een grotere belasting van het personeel waardoor gevreesd wordt dat vrijwilligers weg lopen.
 
Daar waar andere politieke partijen vooral kijken naar het financiële plaatje vindt de Progressieve Partij dat vooral gekeken moet worden naar de effecten die dit heeft op de belasting van de mensen.
Guido:, “Ik heb zeer recent gesproken met een wethouder in Grave waar men deze exercitie al achter de rug heeft. De wethouder vertelde dat bij hen inderdaad een groot deel van de vrijwilligers was afgehaakt.” 
Naast branden blussen doet de brandweer nog veel meer. Zij rukken ook uit voor een dier in nood, gaan naar ongelukken waarbij bijvoorbeeld mensen bekneld zijn geraakt en reanimeren indien nodig ook.
 
Tijdens deze serieuze bijeenkomst was er toch ook nog ruimte om te lachen. De portefeuillehouder, burgemeester Stapelkamp, was tijdens de presentatie vergeten zijn telefoon uit te zetten. Wanneer deze overgaat klinkt het geluid van een kwakende eend, wat degene die op dat moment de presentatie verzorgde en aangekomen was bij het onderwerp redden van dieren de opmerking ontlokte: “…..en eenden redden we ook.”

Leuke kennismaking cultuurverbinders

20 oktober - Maandagavond 14 oktober was er in het gemeentehuis een informatie avond over de nieuwe Wet Inburgering.  De huidige praktijk van inburgeren van erkende vluchtelingen werkt niet goed. De nieuwe wet richt zich meer op werk en participatie. De gemeenten krijgen daarin een grote rol. De bedoeling is dat de wet op 1-1-2021 ingaat, maar er is nog veel onduidelijkheid, o.a. over de budgetten die het rijk voor die nieuwe gemeentelijke rol beschikbaar stelt.
 
In onze regio zijn sinds een tijdje ‘Cultuurverbinders’ actief. Dit zijn ingeburgerde migranten, die zowel weten hoe ‘Nederland’ werkt als weten hoe samenlevingen in MiddenOosten, Afrika ed werken. Ze kunnen beter dan Nederlanders zelf kunnen vluchtelingen helpen met de integratie. Want die cultuurverschillen leiden vaak tot onnodige problemen. Als voorbeeld: kinderen in Syrië wordt geleerd om hun ogen neer te slaan als een oudere met hen praat. Dat is daar een teken van respect. In de Nederlandse schoolklas zegt de juffrouw: “kijk me aan als ik tegen je praat”. Hier wordt naar de grond kijken gezien als schuldig zijn. Zowel juf als kind kunnen in deze situaties in verwarring raken. Cultuurverbinders kennen deze cultuurverschillen en kunnen ze bespreekbaar maken.

PP wil uitbreiding "nacht van de nacht".

22 september - Op 26 oktober wordt voor de 15ekeer het landelijk evenement de Nacht van de Nacht georganiseerd door Natuur- en Milieufederaties. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor energiebesparing en het klimaat. Tijdens dit evenement doven honderden bedrijven, particulieren en gemeenten de verlichting. De gemeente Aalten doet mee aan dit evenement, maar toch heeft de Progressieve Partij schriftelijke vragen gesteld aan het college met name om dit evenement nog eens extra onder de aandacht te brengen.
 
Schriftelijke vragen aan het College over Nacht van de nacht 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten.
Het College wordt verzocht de volgende vragen middels een raadsmededeling te beantwoorden:
1. Op welke wijze doet de gemeente zaterdag 26 oktober 2019 mee aan de landelijke manifestatie Nacht van de Nacht? 
2. Roept het college ook ondernemers in de gemeente op om hun lichtreclame voor een avond te doven?
3. Hoe gaat het college brede bekendheid geven aan de Nacht van de Nacht en daaraan gerelateerde activiteiten in onze gemeente en onze regio?  
4. Wil het college dit de komende jaren voortzetten? 
 
Toelichting:
Op zaterdag 26 oktober 2019 vindt voor de 15e keer de Nacht van de Nacht plaats, waarvoor door het hele land honderden activiteiten worden georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van de nacht kunnen ervaren. 
•Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld
•Dorpen en steden kunnen de hemel sterk verlichten; 
•Hierdoor wordt het zien van een prachtige sterrenhemel steeds zeldzamer;
•En raakt het ritme van (nacht-)dieren en mensen verstoord; 
•Veel belichting van gebouwen, reclameverlichting langs wegen en wegverlichting brandt de heIe nacht door, terwijl er nauwelijks iemand langs komt. 
Dit jaar, evenals vorig jaar doet onze gemeente ook mee. Daarmee laat Aalten zien de zorgen om nachtelijke verlichting serieus te nemen. De vragen zijn bedoeld om De Nacht verder onder de aandacht te brengen en meer effect te sorteren.
 
 

SPAR Bredevoort in historische fabriek!

22 september - Er ligt een mooi plan waarbij de gevel van de oude Knopenfabriek in Bredevoort wordt behouden, iets waarvoor de Progressieve Partij in 2002 al heeft gepleit! We zien dat iedereen het steeds belangrijker vindt om oude historische gebouwen te bewaren en te integreren in nieuwbouw! 
 
Wat houdt het voorstel in? Er wordt gevraagd in te stemmen met het plan en met een gemeentelijke bijdrage van bijna een € 100.000. De grote belangstelling op de informatieavond eind augustus in de voormalige Knopenfabriek laat zien dat het plan een belangrijk onderwerp is voor de inwoners van Bredevoort. Bekendijk-Zuid is een aanwinst voor Bredevoort. Het totaalplan bestaat uit drie onderdelen. Naast het plan Bekendijk-Zuid zelf waar de nieuwe Spar komt met 4 huur- en 4 koopwoningen, gaat het ook om woningbouw op de plek van de oude Spar (twee woningen) en bij de Koppelkerk aan de Winterswijksestraat (ook twee woningen).
De extra woningbouwcontingenten zijn nodig als compensatie voor de ontwikkelaar voor het onrendabele deel van Bekendijk-Zuid. De geplande extra woningen aan de Winterswijksestraat zorgen voor nogal wat commotie, met maar liefst acht insprekers in het RTG. Allen waren bang dat de woningbouw daar ten koste zou gaan van de boekenmarkten en/of het woongenot in de buurt. Immers de boekenmarkten worden grotendeels op dit bouwterrein georganiseerd en dat kan straks niet meer. Zonder boekenmarkt is Bredevoort geen boekenstad meer. Alle partijen hebben de verantwoordelijk wethouder Ted Kok opgeroepen er alles aan te doen om te zorgen voor een oplossing voor dit probleem. De wethouder liep niet over van enthousiasme om daar energie in te steken.
 
De Progressieve Partij vindt het jammer dat in het proces dit culturele en ook economische belang voor Bredevoort geen groter gewicht heeft gekregen. Tegelijkertijd begrijpt de Progressieve Partij ook dat het de afgelopen 6-7 jaar veel moeite heeft gekost om tot een gezamenlijk eindplan te komen en dat ontwikkelaars en wethouder blij zijn dat er dit eindplan er, eindelijk, ligt. 
Wij willen wel dat er in de toekomst meer aandacht is voor lokale culturele belangen bij ontwikkelingen zoals deze. De komende omgevingsvisie is daarvoor wellicht een eerste platform. 

Pagina 8 van 147

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates