Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Ambitie energieneutraliteit in 2030 blijft overeind

30 november - De noodzaak om fossiele brandstoffen uit te faseren is zonneklaar.
Zie ook onze advertorial en persbericht in de Aalten Vooruit van afgelopen week (bijbehorend persbericht is hieronder opgenomen). Energieneutraliteit is daarbij een belangrijk streven:  het kan bereikt worden via twee wegen die tegelijk moeten worden bewandeld: grootschalige energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Aalten heeft in het Akkoord van Groenlo (2013) samen met 7 andere Achterhoekse gemeenten uitgesproken te streven naar een energieneutrale gebouwenvoorraad in 2030. Fossiele energie die dan nog wordt gebruikt kan worden gecompenseerd door duurzame energie. 
 
Het Rijk draait in 2050 de gaskraan dicht. Het is nu al nodig om je als gemeente daar goed op voor te bereiden want je wilt niet dat mensen straks in de kou komen te zitten. En omdat het om een heel grote operatie gaat moet je de werkzaamheden spreiden; je moet nu al beginnen met de eerste woningen anders haal je het niet. Elke gemeente moet daarom in een TransitieVisieWarmte (TVW) aangeven hoe en wanneer de verschillende buurten het beste van het aardgas af kunnen.
 
Belangrijk is om te beseffen dat de TVW een iets ander doel nastreeft dan het Akkoord van Groenlo, al zijn er natuurlijk raakvlakken. 
 
De TransitieVisie Warmte gaat over driekwart van het energiegebruik in de gebouwde omgeving en vrijwel elke inwoner en bedrijf krijgt er mee te maken: een heel belangrijk traject dus. Als Raad hebben we ons gebogen over de Startnotitie TVW waarin het traject wordt voorgesteld waarmee de TVW volgend jaar moet worden opgesteld. 
 
Oordeelvorming en besluitvorming
We hebben in de Oordeelvormende vergadering aandacht gevraagd voor vier zaken:
•1 ambitie,
•2 detailniveau
•3 betaalbaarheid en 
•4 participatie.
 
Over ambitie was in de Startnotitie een ongelukkige tekst opgenomen waaruit men zou kunnen opmaken dat het college de ambitie uit het Akkoord van Groenlo wil verlaten. Dit zou uiteraard ongewenst zijn. Om de onduidelijkheid daarover weg te nemen hebben we een motie voorbereid (hieronder opgenomen). Deze is met grote meerderheid, met alleen D66 en HMV tegen, aangenomen. Ook de wethouder steunde de motie. De ambitie van het Akkoord van Groenlo staat dus fier overeind. Een heel mooi succes! 
 

Solidariteitsprijs uitgereikt aan Theo Heesen

22 november - Afgelopen zaterdag werd voor de vijfde keer de Solidariteitsprijs uitgereikt door een afvaardiging van bestuur en fractie. In verband met de coronaregels een kleine en sobere manifestatie. Hier al vast enkele foto’s het verslag volgt volgende week en staat ook in De Band. 
 
Wat is de Solidariteitsprijs?
 
De Solidariteitsprijs is een twee-jaarlijkse prijs die is ingesteld door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo. Juist in deze tijd van verharding, verrechtsing en verruwing is solidariteit met de zwakkeren in de samenleving meer dan ooit geboden. Gelukkig zijn er mensen en groepen die zich het lot aantrekken van hun medeburgers. Zij doen dat vaak in stilte en anonimiteit. Soms ook via acties met veel publiciteit. Toch zijn zulke mensen lichtende voorbeelden voor een lokale gemeenschap en boegbeelden van modern “noaberschap”. Om de aandacht te vestigen op de noodzaak voor solidariteit met de zwakkeren is de “Solidariteitsprijs” ingesteld.
 
Uitreiking vindt plaats op speciale datum.
 
De uitreiking van de “Solidariteitsprijs” vindt steeds plaats op of rond 20 november, de geboortedag van Jan Schenk. Met de uitreiking rond deze datum willen we Jan Schenk, die in september 2009 na een lang ziekbed overleed in herinnering houden. Jan was één van de oprichters van de Progressieve Partij en in de 27 jaar die hij in de gemeenteraad zat onvermoeibaar voorvechter voor de belangen van “de kleine man”.  
 
De prijs ging dit keer naar Theo Heesen, die zich al jaren inzet voor asielzoekers, vluchtelingen en statushouders in Dinxperlo.
 
Op de foto:  De voorzitter   van de Progresseieve Partij  Gerrit Stronks   overhandigen ooorkonde en geschenkbon behorende bij de Solidariteitsprijs 2020.
 
 

Jongeren willen meer actie voor het klimaat.

22 november - Vorige maand kwamen zes landelijke politieke jongerenorganisaties met een klimaatmanifest. Samen met Milieudefensie en Jan Terlouw roepen zij daarin hun moederpartijen op meer werk te maken van maatregelen tegen de klimaatcrisis. Zij willen dat in de landelijke verkiezingsprogramma’s die in deze weken worden vastgesteld het klimaat een prominentere plek krijgt, ook voor hun toekomst. De oproep wordt gesteund door de Progressieve Partij op lokaal niveau. In een eerste advertentie uit een serie van drie die over klimaat en energie gaan legt PP uit dat de klimaatcrisis om snelle actie vraagt: op wereldschaal, in de gemeente Aalten en in ieders persoonlijk leven en handelen. De PP plaatst deze advertenties wekelijks tot december in de lokale kranten. Op deze manier wil men de lokale media steunen die het vanwege corona met minder advertentie-omzet moeten doen. Esther Diepenbroek, raadslid van de Progressieve Partij: “De klimaatcrisis stormt op ons af, maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. We mogen tijdens de aankomende verkiezingscampagne onze ogen niet sluiten voor de klimaatcrisis, júíst in corona-tijd.” “Daarom kwamen zes politieke jongerenpartijen met een gezamenlijke missie. Zij zetten een gezamenlijk klimaatmanifest op over hoe het klimaatbeleid beter kan en beter moet.” “Nu vragen zij onze hulp om dit manifest op de agenda te krijgen van hun moederpartijen. Het is nog niet te laat om de verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden. Steun deze jongeren en onderteken dit manifest. Help ons een gezamenlijk gebaar te maken naar de landelijke politiek.” Het manifest is te vinden op de site van Jongeren Milieu Actief (onderdeel van Milieudefensie.) https://jma.org/klimaatmanifest/ Esther: “Wij kunnen ons voorstellen dat ook jongeren bedolven worden onder tips en adviezen wat je allemaal tegen de opwarming van de aarde kunt doen. En dat jongeren zich soms ook afvragen of het allemaal helpt. Als Progressieve Partij trekken wij er op lokaal vlak hard aan dat we een schoner milieu en een betere wereld krijgen. We hopen dat veel jongeren mee doen en deze kleine moeite om een manifest te tekenen willen nemen.” Bij de illustratie; Al vele jaren maakt tekenaar Henk van der Luijt (Aalten) luchtige spotprentjes over de locale politiek. Steeds met Pietje Progressief met zijn kenmerkende pet in de hoofdrol. In gezelschap van zijn trouwe viervoeter, een enorme St. Bernhard.

 
 

PP: “Doe beroep op volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen”.

14 november - Er komt een volkshuisvestingsfonds voor leefbaarheid en duurzaamheid van 450 miljoen. Dat staat in een brief van 6 november van het kabinet.  Uit het fonds kunnen  gemeenten en woningcorporaties samen een  aanvraag indienen.  Vooral voor grote steden en grensregio’s. De Achterhoek wordt bij name genoemd. “ Een gouden kans” vindt de fractie van de Progressieve Partij. “Wij roepen het college aan hier direct werk van te maken.”
 
Landelijk succes van PvdA-GroenLinks samenwerking.
Het landelijk fonds is het resultaat van onderhandelingen tussen het kabinet en de fracties van GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer. In ruil voor steun voor de wonen-begroting  krijgen de twee partijen een beperking van de huurstijging en het kabinetsvoorstel om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verlagen wordt ingetrokken. En dus een leefbaarheids- en duurzaamheid fonds voor onder meer de grensregio’s.
 
Fonds past binnen PP-wensen voor betaalbaarheid 
“Zo’n fonds past precies binnen de ideeën die wij hebben over waar het heen moet met de volkshuisvesting”, zegt  PP-woordvoerder Bert Weevers. “Ook vinden wij het mooi dat de huurstijging aan banden gelegd wordt en dat ook eenpersoonshuishoudens makkelijker voor sociale woningbouw in aanmerking komt. Moeten die er wel zijn” “ In onze derde advertentie over wonen in de gemeente geven wij aan dat betaalbaarheid van zowel koop- als huurwoningen naast duurzaamheid het belangrijkste is”.  “Zo’n fonds kan daarbij helpen, bijvoorbeeld om bestaande boerderijen, winkels,  grotere  woonhuizen geschikt te maken voor  bewoning voor doelgroepen als starters en senioren.”. “Of voor  het verduurzamen van woningen van vòòr 1970 die veelal nog slecht geïsoleerd zijn.”.
 
Woonvisie
Begin volgend jaar praat de gemeenteraad over de aangepaste woonvisie. De Progressieve Partij bereidt zich daar op voor door in gesprek te gaan met huurdersverenigingen en individuele woningzoekenden en experts. In drie advertenties in de De Band en Aalten Vooruit, als crisis-steun voor lokale media,  laten de progressieven hun ideeën weten. Via sociale media  wordt de discussie gestimuleerd. Afhankelijk van corona-maatregelen organiseert PP  in december een interactieve discussie-sessie over de  woonbehoefte in de gemeente.  Op 16 december wordt de Achterhoek Monitor gelanceerd met cijfers over volkshuisvesting. De Progressieve Partij roept jongeren op hun woonwensen aan te geven  via de facebookpagina Starterswoning. Achterhoek
 

Dag van de Mantelzorg: 10 november

7 november - Zeker in deze corona-tijd hebben mantelzorgers het zwaar. Normaal organiseerden we samen met VIT (Vrijwillige Intensieve Thuiszorg) een paar leuke ontspanningsactivitieten. Zo mocht ik zelf altijd aanschuiven bij de door VIT georganiseerde lunches en diners. Altijd leuke ontmoetingen en gesprekken. Met jongeren is de VIT begin dit jaar voor de eerste keer een middagje in het Graafschap-stadion geweest. Compleet met ontmoetingen met spelers. Onvergetelijk voor hen. Dat kan dit jaar allemaal niet meer. Dus nu moeten we het doen met de media. Woensdagavond namen we met alle wethouders Zorg in de gemeente Achterhoek een “hart onder de riem”-filmpje op. Komt dinsdag op de sociale media.
Met een mooi artikel in Aalten Vooruit over Alexander van der Graaff, een advertentie in de Aalten Actueel en twee filmpjes over “respijtzorg”  hoop ik dat het belang van vroegtijdig aan de bel trekken als je mantelzorgondersteuning nodig hebt, duidelijk is gemaakt.
 
 

Nieuw jongeren initiatief krijgt steun van Progressieve Partij.

7 november -  - In de serie PP-advertentie-nieuwsbrieven als steun aan de lokale media komt deze week jongerenhuisvesting aan bod. Er zijn diverse creatieve mogelijkheden om het aantal betaalbare starterswoningen uit te breiden. Want ook jongeren met een laag inkomen hebben recht op wonen! Deze woningen kunnen het best gebouwd worden op gemeentegrond. Bijvoorbeeld terrein de Wegwijzer in Dinxperlo. De bestaande gebouwenvoorraad moet ook beter benut. Zoals: wonen boven winkels, splitsen van grote woningen, leegstaande bedrijfspanden ombouwen naar woningen. “En misschien weer in ere herstellen van kamerverhuur”, aldus de progressieven.
Meten is weten, jongeren zelf aan het roer.
Als het om woningbouw gaat zijn er altijd veel verschillende beelden. En vooral aannames wat anderen willen. Corona wordt nu opeens aangevoerd als reden voor een bescheiden vestigingsoverschot.  Niemand is daar naar gevraagd. Vandaar dat Progressieve Partij het jongereninitiatief Starterswoning Achterhoek ondersteunt. Laat jongeren zich  nu zelf organiseren, aangeven wat hun wensen maar ook mogelijkheden zijn en baseer dan daarop het beleid.
 
Wat is Starterswoning .Achterhoek? 
Starterswoning Achterhoek is een informele organisatie die opgezet is door de Achterhoekse jongeren Casper Toebes, Casper Sonderen en Tycho Geurkink. Casper Toebes is een voormalig Bouwkunde en hedendaags Built Environment student met verstand van woningen, Casper Sonderen werkt voor de Grenzhoppers in Winterswijk en is voor jongeren actief binnen de politiek en Tycho Geurkink werkt voor de Grenzhoppers en Innovatiehub Achterhoek.
“Wij drieën merkten net als velen op dat de Achterhoekse jongeren uit de regio vertrekken. Deze trend is al jaren gaande en oplossingen liggen niet voor de hand. We realiseerden ons dat er verschillende pogingen gedaan waren om de woonwensen van jongeren in kaart te brengen, maar dat dit tot op heden nog niet tot duidelijke resultaten heeft geleid. We kwamen op het idee om een grootschalig en Achterhoek-breed onderzoek op te zetten naar de woonwensen van jongeren die in de Achterhoek willen wonen. Om jongeren hier te houden is het immers essentieel om te weten waar ze naar op zoek zijn”, aldus de initiatiefnemers. 
Het doel van deze informele organisatie is dan ook om informatie in te winnen over de woonwensen van jongeren en met die informatie organisaties en gemeenten te helpen met het behouden van jongeren in de regio. “ Met ons drieën hebben we een groot netwerk dat we kunnen bereiken om het onderzoek te verspreiden en in te laten vullen. De enquête die we opgesteld hebben is dan ook inmiddels al door bijna 300 jongeren ingevuld, een aantal dat nog oploopt.”
Kijk op faceboook @Starterswoning.Achterhoek en vul de vragenlijst in.
 
 
 
 

School Willibrordstraat Aalten gebruiken voor woningknelpunten.

1 november -Een tweede motie die wordt voorgesteld is om de vrijkomende voormalig kleuterschool  in te zetten tegen knelpunten op de woningmarkt. Op dit moment is de bestemming nog gelinkt aan het gebruik als kinderopvang. Volgens de PP zou er minimaal onderzoek moeten komen naar een woonbestemming
 
Raadslid Bert Weevers: “We praten altijd over tekorten aan woningen voor senioren en starters. Hier ligt een mooie plek om iets aan die vraag te doen. Dat kan in het bestaande gebouw met bijvoorbeeld kamersgewijze verhuur, kluswoningen, verbouw naar appartementen. Maar ook in nieuwbouw bijv. Krasse Knarrenhof , seniorenappartementen, koppeling aan zorg. Volgens PP uiteraard voor mensen met een smalle beurs. Ook de uitvoering hoeft niet per se bij de Woonplaats te liggen. Nieuwe vormen van publiek-private samenwerking, de woning coöperatie Achterhoek, een ontwikkelaar: alles kan, mits betaalbaar.”
 
De Progressieve  Partij heeft de andere partijen vooraf gevraagd om steun. Daar is van verschillende kanten voor de beide moties al positief op gereageerd.
 

Pagina 8 van 163

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates