Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Het kan dus wel: zon op erf uitkomst voor stoppende boeren

21 april 2018 - Zon op Erf is een plan van de tafel Zon van het GEA met als doel leegstand van agrarische bedrijven tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. De schuren worden gesloopt, het asbest gesaneerd en een zonneweide aangelegd. Boerderijen van stoppende agrariërs veranderen op deze manier in zonne-energiecentrales.
 
Doel is stoppende boeren een alternatieve inkomstenbron te geven en verrommeling van het landschap tegen te gaan. Een aantal boerderijen die zijn gestopt of op korte termijn hun bedrijf beëindigen, hebben zich aangemeld voor een pilot. De pilot is door Agem (Achterhoekse groene energiemaatschappij) uitgevoerd. In deze pilot zijn de bedrijven beoordeeld op de bedrijfsmatige haalbaarheid. De pilot is afgerond. De uitkomsten van de pilot laten kansen zien maar ook een aantal drempels, waaronder de lange terugverdientijd, de onzekerheid over subsidieverlening uit de SDE+ en de wijziging van de bestemming.
 
Stimuleringsfonds opgericht
Om vijf demonstratieprojecten te kunnen uitvoeren is er aan de provincie gevraagd om een stimuleringsfonds op te richten. Met de uitvoering van deze vijf demonstratieprojecten wordt ervaring opgedaan met het verder optimaliseren van een zonnepark waardoor er in de toekomst voor de realisatie van grote aantallen parken voor Zon Op Erf geen of weinig aanvullende stimuleringsgelden nodig zijn.
 
De provincie heeft een half miljoen euro subsidie voor vijf projecten die deelnemen aan de proef Zon op Erf, uitgetrokken. De subsidie is per maart 2018 beschikbaar gesteld. Het eerste zonnepark zal naar verwachting medio 2018 operationeel zijn.
 
2 van de 5 projecten gaan meteen van start. Bij agrariër Leon Masselink in Gendringen wordt circa 3.000 vierkante meter schuren en overige opstallen gesloopt en ongeveer 9.500 vierkante meter zonnepanelen geplaatst. Bij Patrick  Schut in Varsselder wordt circa 4.500 vierkante meter opstallen gesloopt en 11.000 vierkante meter zonnepanelen geplaatst.
 

Burgemeester scheert onterecht hele raad over één kam.

6 april - "Bevindingen van een butendieker”, een heel mooi boekje waarin burgemeester Stapelkamp verslag doet van zijn “eerste 100 dagen” als burgemeester van de gemeente Aalten.  De reacties zijn voorspelbaar; de één zal zeggen: “mot dat noo zo?  Bunt dat gin stadse fratsen?” De ander zal  aangeven dat het mooi is dat een burgemeester de dingen bij de naam noemt. Hij maakt nl. in dat geschriftje wat analyses, doet wat waarnemingen en komt ook tot een paar aanbevelingen. Hij is onder de indruk van het naoberschap, van Bredevoort en dat wat er allemaal georganiseerd wordt. Maar hij proefde ook nog een onderling onbehagen tussen Dinxperlo en Aalten. 
Enkele waarnemingen gaan ook over de raad, de werkwijze en de rolopvattingen. Daar zouden we nog eens van gedachten over moeten wisselen. Het is natuurlijk vrij makkelijk om de rol van de raad te beperken als kadersteller en controleur. Maar dan moet vanuit het college ook gevraagd worden om kaders (sterker nog: alternatieven worden aangeboden). Dat werd door het college stelselmatig geweigerd: te lastig. En je kunt wel makkelijk zeggen dat de raad zich niet met uitvoering moet bezighouden, maar in elk geval de ervaring van de Progressieve Partij is, dat sommige dingen in de uitvoering gewoon niet voor elkaar komen. Tot een raadslid een bemiddelende rol speelt. 
Ook een beetje flauw om DE raad  over één kam te scheren. Dat werkt cynisme over DE politiek in de hand. DE raad en DE politiek bestaan niet. Als je pretendeert man en paard te noemen doe dat dan ook en scheer niet iedereen over één kam. Dat doet onrecht aan in elk geval  de stroom van vernieuwingsvoorstellen die de fractie van de Progressieve Partij heeft gedaan, doet en zal blijven doen. Sommige werden  overgenomen, bijvoorbeeld over regionale samenwerking binnen Laborijn. Aan anderen had de meerderheid geen behoefte: bijvoorbeeld voorstellen voor scholing, training, uitbreiding ondersteuning door griffie.  Wij zullen die in de discussie benoemen. We gaan leuke discussies tegemoet. Natuurlijk met het doel het bestuur  èn de rol van de raad te versterken. Be our guest! Wij hebben er zin in! Maar wel feiten graag! En geen makkelijk populisme.
 
 

De uitslag is binnen: hoe nu verder?

31 maart -  De deelnemende partijen hebben voorafgaande aan de verkiezingen een voorlichting gehad over de ervaringen met het raadsprogramma. Ook de burgemeester, die o.m benoemd is vanwege z’n ideeën over bestuurlijke vernieuwing, was daarbij. Inmiddels is in overleg met de nieuwe fractievoorzitters besloten te proberen een raadsprogramma op te stellen. Dat moet een soort routekaart worden naar het eind van deze raadsperiode 2022. En natuurlijk gaat die route verder. Want er staan een paar uitdagingen voor de deur. Vergrijzing,  gas, duurzaamheid, zorg, woningbouw, veiligheid. Er is materiaal en onderzoek genoeg: juist deze week kwamen twee zeer interessante stukken vrij: de toekomstvisie van Aalten (opgesteld samen met inwoners) en de woonvisie van de Achterhoek (opgesteld op basis van meningen van 11.000 Achterhoekers).  En dan nog de verkiezingsprogramma’s. Dinsdag 3 april spreken de fractievoorzitters met een externe procesbegeleider. Die moet zorgen dat er een mooi document voor de toekomst ligt.
Als dat er ligt moet er een college gevormd woprden. Je hoeft geen waarzegger te zijn om te voorspellen dat de twee grootste partijen (CDA en GemeenteBelangen)  een wethouder willen leveren met enige ervaring. Dus niemand zal raar opkijken als dat Ted Kok en Henk Rijks zullen zijn. Daar moet dus iemand –liefst uit de gemeente, zo hebben sommige partijen gezegd- bij, die iets in te brengen heeft. De Progressieve Partij zou het raar vinden als er alleen naar grootte of winnen of verliezen gekeken wordt. Dat stadium zouden we voorbij moeten zijn. De Progressieve Partij heeft natuurlijk met Joop Wikkerink iemand in huis die door z’n werk veel weet van het sociaal domein, veel contacten heeft in Den Haag , en rond bijv. de Participatiewet kind aan huis is bij het Ministerie en de VNG. Zo hebben andere kandidaten weer andere contacten en eigenschappen. Vandaar dat het logisch zou zijn een sollicitatieprocedure naar aanleiding van een profiel vast te stellen. Maar zover is het in Aalten nog niet.
 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid: raad geinstalleerd

31 maart - Ook eerst weer een statiefoto op de trap en toen kon het feest binnen beginnen. Het was goed vol met familie, partijgenoten en kennisen van de 21 nieuwe raadsleden. Na een toespraak van de burgemeester die wees op een paar aspecten van het raadslidmaatschap, konden de nieuwe raadsleden een voor een naar voren komen, de eed of belofte afleggen en hun handtekening zetten onder de integriteitscode. Dat laatste was nieuw. In zijn toepraak maakte de burgemeester een punt van integriteit, lees belangenverstrengeling. De “zuiveringseed” en de “ambtseed” zijn daar eigenlijk al duidelijk genoeg over.Elk raadslid verklaart dat hij/zij om te worden gekozen geen giften of beloften heeft uitgedeeld. En bij de ambtseed zegt het raadslid eigenlijk dat hij/zij dat in de toekomst ook niet zal doen en “getrouw de grondwet en de wetten van het land zal naleven” (wat trouwens elke burger moet).
Daarnaast dus nu ook een handtekening onder de integriteitscode. Het onderwerp is “in” op dit moment. Ook gezien de vele afgetreden wethouders, schandalen, misbruik in den lande. Toch is –zo zei de burgemeester- integriteit niet altijd in regeltjes te vatten. Het is meer een mentaliteit: zorgen dat jij als vertegenwoordiger of bestuurder geen misbruik maakt –ten eigen voordele- van je positie. Ook na deze plechtige momenten weer veel felicitaties, een pen, een speldje en een boek voor de nieuwe raadsleden. En natuurlijk een hapje en een drankje verzorgd door het onvermoeibare gemeentepersoneel.
Voor wat betreft de Progressieve Partij:  Bert, Esther en Joop: maak er wat van samen met de andere raadsleden, maar ook en vooral samen met onze leden en steuners. Vernieuwing en vooruitgang begint hier!
 
 
 

Dinsdag: Afscheid van de “oude” raad.

31 maart -Dinsdag was er een beetje een weemoedige vergadering, voor anderen weer een opluchting: de gemeenteraad vergaderde voor het laatst in oude samenstelling. Nadat de  “statiefoto” op de trap van het gemeentehuis genomen was, kon de laatste vergadering beginnen. Burgemeester Stapelkamp memoreerde enkele grote besluiten van deze raad in de periode 2014-2018: bestemmingsplan buitengebied, woningbouwplanning, openen en weer sluiten van het AZC, sportpark Zuid enz. Daarna had hij voor elk van de vertrekkende 9 raadsleden een bemoedigend en waarderend woordje.
Normaal gesproken krijgen raadsleden die  3 periodes of meer in de raad zitten een koninklijke onderscheiding. Tenzij ze er al een hebben om andere redenen. Dat was het geval bij enkele raadsleden. Gerrit zou in aanmerking komen voor zo’n  lintje, maar vooraf was al duidelijk dat hij liever daarvan afzag. Er zijn mensen die het meer verdienen dan raadsleden die het automatisch na een aantal dienstjaren krijgen, zo vindt Gerrit. 
Drie van de scheidende raadsleden wilden de raad graag toespreken. De integrale bijdrage van Gerrit Migchelbrink staat onder het kopje "Keek op de week"onder week 14.  Hij hield de raad voor zich niet alleen op de korte termijn te richten, hoewel je daar misschien wel veel stemmen mee trekt. 
Patrick Frenken (CDA) bedankte op zijn manier ongeveer alles en iedereen in het gemeentehuis en verre omtrek waarmee hij in de afgelopen jaren al of niet had samengewerkt. Hij beloofde zijn kinderen nu te gaan knutselen, voetballen en zwemmen. Rudi Wossink (GemeenteBelangen) maakte veel indruk door ondanks zijn grote moeite om te spreken vanwege zijn voortschrijdende ziekte te vertellen over zijn meer dan 25-jarig raadslidmaatschap, eerst voor het CDA in Dinxperlo en daarna voor Gemeentebelangen in de nieuwe gemeente Aalten. Zo lang hij het kan, zal hij de nieuwe raad volgen, zo waarschuwde hij. Tot slot bloemen, een Achterhoeks kookboekje voor de hele raad en nog een mooi glazen  bordje voor de raadsleden die niet terugkomen.
GERRIT EN ROB BEDANKT!  Gelukkig blijven ze actief voor de Progressieve Partij.
 

Na de campagne volgt het serieuze werk: benoeming en installatie

25 maart - Na een weekendje rust volgt er weer volop actie. Op maandagavond is er een agendacommissie, waar praktische zaken besproken worden rond de indeling van de raadzaal enz. en de agenda’s van de komende vergaderingen vastgesteld. Daarna gaan de beoogde fractievoorzitters en tot nu toe nog lijsttrekkers met de burgemeester rond de tafel om te praten over de vraag hoe we nu verder gaan.
In de vorige raad is het idee geopperd om via een raadsprogramma te werken. Welke dingen vindt de raad van belang om komende jaren aan te pakken. Is dat de duurzaamheid, het verkeer, de woningbouw of de leegstaande winkels in het centrum. In een raadsprogramma worden de ideeën verzameld en in grove lijnen aangegeven welke richting het op moet. Hoewel alles politiek is,  moet zo’n raadsprogramma natuurlijk een inbreng van iedereen hebben, ook van de partijen die straks niet in het college vertegenwoordigd zijn, c.q. een wethouder kunnen leveren. Vandaar dat dat een zorgvuldig karweitje wordt om te zorgen dat iedereen gehoord en begrepen wordt.
 
De oude raad vergadert dinsdag voor de laatste keer. Er wordt dan afscheid genomen van individuele raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad. Er zullen  vriendelijke woorden gesproken worden en misschien stiekem ook wel een traantje gelaten omdat niet iedereen vrijwillig vertrekt, maar simpelweg omdat men niet verkozen is. De  vergadering wordt bijzonder omdat ook afscheid genomen wordt van iemand die geen lid meer is van de raad. De heer Bruil is verhuisd naar Varsseveld en is daardoor met ingang van die datum raadslid-af. Hij neemt dus ook niet deel aan de vergadering van dinsdag maar zal ongetwijfeld toegesproken worden en de bos bloemen overhandigd krijgen.
 
Donderdag treedt de nieuwe raad voor het eerst aan. Er zijn twee wijzigingen in de uitslag opgetreden vanwege voorkeurstemmen. Bert Mateman heeft recht op een CDA-zetel ren koste van no. 5 Quinten Dikschei en Gerloeske  Brezet komt met voorkeurstemmen op de tweede plaats van D66 ten koste van Jeroen Hollema.. Dat is door het hoofdstembureau bekend gemaakt op vrijdag. Tijdens de benoemingsvergadering moeten de nieuw-bakken raadsleden de eed of belofte aflegen. Dat wil zeggen dat zij verklaren dat zij geen geschenken of dat soort dingen hebben aangenomen van iemand om benoemd te worden. En ook dat ze niemand iets beloofd hebben om in de raad te komen. Sommigen zullen de eed afleggen en anderen de belofte. En dan is alles klaar om te beginnen. En de komende vier jaar aan het werk.
 

Voor en na de verkiezingsdatum van 21 maart

25 maart - In de dagen voor en na de verkiezingen was het een hektische boel. Maandag en dinsdag gingen de laatste oproepen (en pennen) door brievenbussen in Dinxperlo, heel Bredevoort en Aalten-Zuid. Dinsdag besteedden we  aandacht aan het VN-verdrag inzake de gehandicapte mens.
Nog even attenderen op de noodzaak van toegankelijkheid van stembureau’s. Bij alle toegankelijke stembureau's "spoten" we nog ons toegankelijkheidslogo. Woensdag:  de laatste flyers worden bij het station uitgedeeld als de stemmers weer vanuit hun werk of school in Aalten aankomen. Ze kunnen meteen de bus in. 
Woensdagavond vanaf 21.00 uur: : uitslagenavond. De voorlopige uitslag kwam pas om  plm. 0.30 uur vanwege een hertelling van één stembureau. Deze werd vrijdag bevestigd. De Progressieve Partij feliciteert  de partijen die overduidelijk meer mensen achter zich gekregen hebben: GemeenteBelangen, VVD en D66. Voor de partijen die zetels verloren hebben is er een troost: niet altijd worst hard werken gezien en beloond. Er komen nieuwe kansen.
Donderdag: We veroorloofden onszelf een feestje in de pop-upstore aan de Bredevoortsestraat. 1658 stemmen en drie zetels is een prachtig resultaat, zeker gezien het feit dat D66 voor het eerst meedeed en meteen 2 zetels pakte. Wij hebben een originele campagne gevoerd, hamerden op het feit dat wij als Progressieve Partij niet aleen actief zijn tijdens verkiezingen en legden de nadruk op de duurzame toekomst en het sociale heden.
 
 

Pagina 8 van 128

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates