Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Regionale Energiestrategie: nog lange weg te gaan

8 januari - Op dinsdag 7 januari was het eindelijk zover: de Raad werd geïnformeerd over de Regionale EnergieStrategie (RES). De heer Frank Deunk, programmaleider RES Achterhoek, kwam naar Aalten om ons bij te praten. 
Met de RES moeten de thema’s ‘Elektriciteit’ en ‘Warmte gebouwde omgeving’ uit het landelijke klimaatakkoord worden ingevuld. Nederland is daartoe opgedeeld in 30 RES-regio’s (zie kaartje): tesamen moeten die 35 TWh duurzame energie op land gaan realiseren. In de Achterhoek ligt de nadruk op de opwekking van duurzame energie door mn zon en wind. Centrale warmtebronnen voor de gebouwde omgeving zijn hier vrijwel niet (restwarmte uit de industrie) of niet (geothermie) beschikbaar.
Dhr. Deunk vertelde over de achtergronden, doel, opzet, en planning van de RES.  
 
Het was om meerdere redenen een teleurstellende bijeenkomst.
 -        Al in 2017 was er het Programma Regionale Energiestrategieën, een samenwerking tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het IPO, de Unie van Waterschappen en ministeries. De formele start voor de huidige 30 RES-sen lag in augustus 2018. Begin 2019 lag er voor de Achterhoek een eerste verkenning van opgave en mogelijkheden. In juni heeft een onderzoeksbureau er een degelijk rapport over afgeleverd vol met afwegingen en cijfers over energieverbruik en opwekopties. Nu pas worden wij geïnformeerd en slechts alleen heel algemeen over doel en opzet van de RES. Nul cijfers, nul inzicht in opgave en mogelijkheden. Andere regio’s hebben al een democratisch gelegitimeerde startnotitie, zijn al vergevorderd met participatietrajecten met inwoners en bedrijven of hebben de RES al vrijwel ingevuld. 
-        De Achterhoekse traagheid roept ernstige vragen op over het urgentiebesef in onze Regio. Vindt men de N18 soms belangrijker dan de energietransitie? 
-        Onze wethouder en duurzaamheidscoördinator waren op de hoogte van alle ontwikkelingen en stukken m.b.t. RES Achterhoek. Konden zij  intern in de Regio niet harder aan het proces trekken en onze raad eerder informeren.?
-         Draagvlak in de samenleving is cruciaal bij zo’n ingrijpend iets als de energietransitie. Door de inmiddels zelf gecreëerde tijdsdruk – de RES-01 dient in al juni ingeleverd te worden – is er in de Achterhoek geen tijd meer voor het betrekken van de inwoners. Zo organiseer je zelf de weerstand.
-        Natuurlijk liggen er relaties tussen het Akkoord van Groenlo, de RES en de komende warmtetransitieplannen. Het maakt voor de benodigde opwek van duurzame energie nogal wat uit hoeveel energie er bespaard wordt door isolatie en hoeveel gas er vervangen gaat worden door stroom (warmtepompen/ IR-verwarming). Helaas kon hierin geen (cijfermatig) inzicht in verschaft worden; de inleider ‘gaat slechts over het proces’.
-        Over een breed vlak  blijkt  nog een gebrek aan  urgentiebesef en actuele besluiten en ontwikkelingen  door uitlatingen als: zet die windmolens maar op zee, bouw maar kerncentrales of zet in op waterstof. Daarom is het zo belangrijk dat de raad op de hoogte gehouden wordt van de in gang gezette ontwikkelingen. 
 
Vervolg
 
De komende maanden wordt de concept RES aan de gemeenteraden in de Achterhoek voorgelegd. Veel ruimte voor aanpassingen zal er echter niet meer zijn gezien de tijdsdruk. 
Als alle regio’s hun RES.01 centraal hebben ingeleverd, gaat het Planbureau voor  de Leefomgeving het geheel beoordelen en doorrekenen. Wanneer de totale opwek van duurzame energie uit de regionale strategieen niet optelt tot de benodigde 35 TWh krijgen de regio’s nog een kans om extra windmolens of zonneparken te plannen. Als het dan nog niet genoeg is kan de Minister deze gaan opleggen aan gemeenten.
 
De RES.01 is dus te beschouwen als een concept RES. In de Achterhoek is het de bedoeling dat de samenleving daarna nauw wordt betrokken in het definitief maken van dit concept. PP zal dit proces strak volgen en u ook tussendoor informeren over de stand van zaken. Energietransitie is te belangrijk en ingrijpend om het alleen aan de regio-politiek over te laten.     
 
 
 
 
 
 

“De Nieuwjaarsreceptie” : aan vernieuwing toe?

8 januari - Er begint een voorzichtige kentering te komen in het traditionele beeld van “de” nieuwjaarsreceptie. Waar je ook komt: een (of een deel) van het bestuur staat in slagorde opgesteld, na een half uurtje welkom, handjes schudden, beklimt één van hen het podium en vertelt iets wat iedereen al weet of anders ook wel te weten zou komen; meestal duren die verhaaltjes ook te lang; daarna drankjes en hapjes en op huus-an maar weer.
In de omliggende gemeenten probeerde men het anders. Filmpjes, rondetafelgesprekken.
Ook in de gemeente Aalten ging het er iets anders aan toe. Burgemeester Stapelkamp nodigde een paar gasten op het podium uit die iets te vertellen hadden over het afgelopen of toekomstige jaar.
Met een paar korte vragen en antwoorden kreeg je een leuk beeld waar inwoners mee bezig zijn. Zo bestaat de VVNF (zeg maar Oranjevereniging) in Dinxperlo komend jaar 50 jaar, de Farm en Country Fair wordt voor de 25ste keer gehouden en de politiepost Dinxperlo-Suderwick is al zo lang samen dat de Duitse agent vloeiend Nederlands spreekt.
Dat speelde zich allemaal af in het Kulturhus te Dinxperlo waar zo’n 300 inwoners van de gemeente het gemeentebestuur en elkaar “de beste wensen”overbrachten.
Ook de “eremedaille” werd weer uitgereikt. Dat lijkt altijd een beetje een wedstrijdje wie het meeste goede dingen gedaan heeft. Leuk voor degene die in het zonnetje gezet worden, minder leuk dat het een wedstrijdje lijkt met de nummers 1 en 2. Maar het begin van vernieuwing is er. En wat te denken van een gemeentelijke vuurwerkshow  op straat op oudejaarsavond in plaats van een nieuwjaarsreceptie in een zaaltje in januari? 
 
Burgemeester over duurzaamheid 
 
De burgemeester was in zijn nieuwjaarstoespraak erg duidelijk over duurzaamheid:
“Volgens 95% van de wetenschappers rijden we richting een ravijn, 5% twijfelt over het bestaan, de diepte en de precieze locatie van dat ravijn. We zullen als mensheid naar mijn mening stevig op de rem moeten gaan staan en ook als lokale samenleving zullen we een steentje moeten bijdragen. Dat gaat schuren, er zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden die onze manier van leven raken. Maar als onze samenleving als één van de meest-ontwikkelde en rijkste samenlevingen het niet kan opbrengen, welke dan wel? En die veranderingen zijn zeker niet allemaal negatief, ze bieden ook kansen voor een leven meer in harmonie met de schepping . Maar ook zijn er kansen voor creatieve ondernemers met visie en lef.
Onder leiding van wethouder Martin Veldhuizen zullen we ons eigen Plan van Aanpak handen en voeten moeten geven. Hoeveel zonneparken en windmolens accepteren we en waar? Hoe gaan we gasloze wijken realiseren? Hoe zorgen we er voor dat iedereen meebeweegt? En wat betekent dit alles voor onze agrarische sector, onze boeren? Wat kunt u zelf doen voor de toekomst van onze planeet en ons nageslacht?”
 
 

Van de voorzitter: Nieuw decennium

31 december - Zeker als je al wat ouder bent lijkt het of de tijd steeds sneller vervliegt. We staan nu al weer aan het begin van weer een nieuw decennium. Maar we kijken bij een jaarwisseling ook altijd terug naar het jaar dat achter ons ligt.
Afgelopen jaar waren er politiek een paar zaken die extra aandacht vroegen, w.o. het sociaal domein en duurzaamheid. 
Laborijn was/is zo’n pijnpunt. Een plan van aanpak, het rapport van Berenschot en het uittreden van Oude IJsselstreek bezorgden onze wethouder vele uren vergaderen en overleggen. Dat de cliënten niet altijd goed behandeld zijn, bleek wel uit dat rapport. Daar zijn nu stappen in gezet om dat te verbeteren. Aalten echter, was al vroeg begonnen met het individueel benaderen van alle cliënten en dat resulteert er in dat veel mensen een nieuwe baan konden vinden. Dit succesvolle initiatief werd later opgevolgd door Doetinchem, dit i.t.t. Oude IJsselstreek. 
 
Landelijk waren en zijn er acties van het medisch personeel, van het onderwijs en van de boeren en bouwers. Met veel machtsvertoon ontregelen die laatsten met grote trekkers het verkeer in grote delen van Nederland. Vaak lijkt het of zij meer mogen dan de klimaatactivisten van Greenpeace die een vreedzame sit-in hielden op Schiphol.
Brengt dat machtsvertoon de oplossing dichterbij of juist niet?
Jarenlang hebben de regeringspartijen, LTO, de banken en de agro-industrie signalen genegeerd dat het een keer mis zou gaan met de stikstof uitstoot. “De intensieve veehouderij moet ingrijpend worden veranderd”, schreef oud RABO-topman Wijffels al in 2001 in het rapport “Kansen en kwetsbaarheden”. In hetzelfde jaar kwam ook een rapport uit van het ministerie met een aanbeveling om de ammoniakuitstoot drastisch te verminderen. Maar beide rapporten liggen blijkbaar ergens onder in de la. Het feit dat veel jonge boeren het stikstofprobleem ontkennen volgens Trouw, geeft wel te denken. Wat voor opleiding hebben zij gevolgd? Lezen ze alleen maar wat ze willen lezen? Door wie laten ze zich opjutten?
 
Natuurlijk heeft de landbouw al heel wat gedaan om de uitstoot te beperken, maar de oplossing is vooral gezocht in de techniek. Dat blijkt echter nog steeds niet voldoende te zijn. En natuurlijk moeten naast de landbouw, ook de industrie en het (lucht)verkeer een bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem.
 
Regionaal zijn de situaties en dus de problemen heel verschillend. In onze eigen regio wordt volgens het MER-rapport, dat geschreven is voor het Bestemmingsplan Landelijkgebied, nog steeds 4 á 5 keer te veel stikstof uitgestoten op de hoogveengebieden in Winterswijk en Vragender. 
En dan kun je zeggen, zoals het CDA bij monde van Gerrit Assink, “…. dat deze Natura 2000 gebieden op korte termijn opnieuw beoordeeld worden….”, ”Deze gebieden zijn onderdeel van het landschap en kunnen dan ook als waardevol worden beoordeeld. Maar bij het vaststellen van deze gebieden is naar onze mening te weinig rekening gehouden met de impact op de omgeving”. Je kunt ook omgekeerd redeneren: bij het bouwen van de stallen is te weinig rekening gehouden met de impact op de omgeving en de natuur. Ik denk dat toeristen niet naar de Achterhoek komen voor de ruilverkavelingsgebieden en de grote varkensstallen, maar voor het ooit zo prachtige kleinschalige Achterhoekse coulissen landschap.
 
Het is ook nogal kortzichtig om het alleen over Natura2000 gebieden te hebben. Die zijn er maar heel weinig in onze Achterhoek; alleen maar rond Winterswijk. Er is al veel te veel natuur verdwenen. Al fietsend door de omgeving kun je die grens tussen die twee landschapstypes precies zien. Als voorbeeld: grutto’s en kieviten zijn een zeldzaamheid geworden in de grote, groene raaigras weilanden.
 
Dat het CDA moeite heeft met beleid maken blijkt wel uit een artikel in Trouw: CDA zit klem.
Het CDA-verkiezingsprogramma belooft op papier o.a. duurzaamheid en “evenwichtsbemesting” en ook oud CDA-landbouwminister Veerman had het in 2001 al over kringlooplandbouw. De CDA-leden kunnen toch niet stellen dat ze zijn overvallen met de mededeling dat de huidige minister ook kringlooplandbouw wil. Misschien moet het CDA eens gaan praten met boeren die al wel de keuze gemaakt hebben voor biologische of natuur-inclusieve landbouw. Het kan blijkbaar wél. De keuze moet naar “beter” in plaats van “meer”. Dat de prijzen voor de landbouwproducten daarvoor omhoog moeten, is natuurlijk logisch (Trouw, Gelderlander) 
 
PP heeft altijd een warm hart voor de boeren en de natuur gehad. Zo hebben we samen met HMV en CU in 2016 een motie ingediend voor ondersteuning en adviesprogramma voor agrarische bedrijven. Daar is het succesvolle coachingsprogramma uit voortgekomen. Ook in 2016 heeft PP een motie ingediend voor een onderzoek naar natuurinclusieve landbouw in onze gemeente. Deze motie is door geen enkele andere partij destijds gesteund (terwijl het nu landelijk beleid is….). Onlangs bij de behandeling van het Plan van Aanpak Duurzaamheid hebben we gepleit voor het opnemen van een landbouwparagaraaf. In onze thema-avonden en ons Progressief Nieuws hebben we regelmatig aandacht voor landbouw en natuur. Wij blijven pleiten voor een  zorgvuldige benadering, met eerlijke argumenten.    
 
Duurzaamheid zal het komende decennium voor een groot deel de agenda in onze gemeente mede bepalen. Ook krijgt iedereen er thuis mee te maken. De Progressieve Partij wil en zal hierbij een actieve rol blijven spelen. De steun en de inbreng van de leden zijn daarbij nodig en welkom. Dus denk mee en praat mee.
 
 
 
Namens het bestuur en fractie wens ik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig begin van een nieuw decennium.
 
Gerrit Stronks,vz
 

AFM Hulpweek: sterk staaltje naoberschap

30 december - Op maandag 16 december was het zo ver, de 4e AFM Hulp Week ging van start. Dit jaar stond het naast het ophalen van geld voor het goede doel, vooral ook in het teken van wensen vervullen. 
Wethouder Joop Wikkerink mocht de hulpweek openen en deed dit met een mooie toespraak over Noaberschap. 
 
Hierna was het tijd voor actie! Vele wensen werden vervuld. Denk hierbij aan een fiets voor iemand die deze nodig heeft maar er geen geld voor heeft, een matras voor een persoon die al jaren niet (goed) kan slapen en alle matrassen zo’n beetje heeft uitgeprobeerd, een schutting in de tuin, een wellnessdagje en ga zo maar door. De meest uiteenlopende wensen kwamen binnen. Met een team enthousiaste vrijwilligers ging AFM hiermee aan de slag. 
Ook werden er boodschappenpakketten uitgedeeld aan mensen die niet veel te besteden hebben en dit goed kunnen gebruiken. Er waren fantastische reacties, emotionele verhalen maar bovenal veel dankbaarheid. 
 
De donderdagavond stond in het teken van de Gemeente Top 25. Dit is een lijst (een top 25 dus) die is samengesteld door de raadsleden, fractievolgers en het college. Net als vorig jaar werd dit een lijst waar je alle soorten muziek in kon vinden. Neem bijvoorbeeld het harde Rage Against The Machine, afgewisseld door het zachte nummer van Katie Melua. En wat dacht je van ons eigen dialect, gezongen door Bokkers en Normaal. Natuurlijk konden de volgende grote namen ook niet ontbreken: U2, David Bowie, Rolling Stones en Within Temptation. Allemaal prachtige nummers, maar niet de nummer 1. Welke dit dan wel was? Net als vorig jaar, prachtig gezongen met een nog mooiere boodschap: Imagine, van John Lennon.
 
Zondagavond werd de hulpweek afgesloten met een opbrengst van maar liefst 26.094,74 euro! Wat een bedrag. Wij zijn trots op de vele vrijwilligers van AFM en alle mensen die hier aan mee hebben gewerkt. Keep up the good work! 
 
Of zoals John Lennon zou zeggen:
 
You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Bestemmingsplan Aalten-West kan duurzamer

30 december - PP heeft in mei 2018 tegen dit bestemmingsplan gestemd. Om twee redenen: we vonden dat op deze mooie plek geen industrie hoort en omdat er o.i. meer mogelijkheden waren geweest om aan de bezwaren van omwonenden – incl. bedrijven – tegemoet te komen.
Inmiddels is er het nodige gebeurd. Er is verdergegaan met overleg met de buurt. Het trillingsonderzoek waaruit blijkt dat naastgelegen bedrijven geen hinder ondervinden van de puinbreker is geaccepteerd. De geluidswal wordt verlengd richting Sondernweg. De plaats van de puinbreker is duidelijker begrensd. En last but sure not least wordt er straks door de aankoop door Aalbers van stikstofruimte uit twee landbouwbedrijven, netto flink minder stikstof uitgestoten. Dat is grote winst. 
 
Hoewel we het nog steeds jammer vinden van de mooie es, geven bovenstaande ontwikkelingen en het feit dat de verplaatsing van Aalbers voor doorstroming op het bedrijventerrein zorgt, waardoor andere bedrijven weer kunnen groeien, ons reden om nu voor het gewijzigde BP te stemmen.      
Ook brachten we een ander punt in waar we aandacht voor blijven vragen: het klimaat. De fa Aalbers gaf in de bouwplannen aan ook allerlei klimaatmaatregelen te willen nemen. De MER-commissie zegt hierover het volgende (p 4 van het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 december 2017 / projectnummer: 3254): 
“De Commissie beveelt de gemeente Aalten aan om (semi)kwantitatief te onderzoeken wat maximaal mogelijk is op gebied van energiebesparing en energieproductie bij de firma Aalbers. En om op basis daarvan de potentiële bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities inzichtelijk te maken en mogelijk te maken binnen het bestemmingsplan.” 
Het is een gemiste kans dat dit niet is gebeurd en we roepen het college op om in toekomstige plannen dit structureel mee te nemen. Ons klimaat is zo belangrijk dat het in alle beleidsterreinen dient te worden meegenomen. 
Meer groen helpt natuurlijk ook!
 

Populistische boerenacties brengen oplossing niet

15 december - De Progressieve Partij maakt zich zorgen over de ontwikkelingen binnen de landbouw. In de mainstream media is er vooral aandacht voor de indrukwekkende -trekker- akties van mn Farmers Defence Force.  Deze club hanteert echter uiterst tendentieuze en dikwijls ronduit onjuiste argumenten. Hiermee komt een oplossing niet in beeld. 
Gelukkig zijn er binnen de boerensector ook andere geluiden te horen.
Zie oa 
http://toekomstboeren.nl/;
https://www.boerennatuur.nl/
en onlangs is de Boerenraad opgericht
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3120299/Niet-met-tractoren-de-straat-op-maar-praten-over-een-andere-toekomst-zegt-herenboer-Geert 
En een mooi stukje van de biograaf van Sicco Mansholt in Trouw:
https://www.trouw.nl/politiek/met-de-protesterende-boeren-had-sicco-mansholt-wel-raad-geweten~bbb29d5f/
 
Van de Toekomstboeren komt volgende column:
BOEREN ALS SLAAFS WERKPAARD VOOR DE KAR VAN DE INDUSTRIE GESPANNEN
25. NOVEMBER 2019 
 
Column Jolke de Moel, november 2019
 
Het is indrukwekkend en ontroerend om te zien dat er zoveel mensen op de been komen. Die niet eenmalig protesteren, maar nu al weken lang! Het is té lang geleden dat er in Nederland groots actie werd gevoerd.
 
De protesten zijn een goed georganiseerde actie, met een door ‘ForFarmers’ ingehuurd communicatiebureau die ervoor zorgt dat de boodschap goed overkomt. Op het Malieveld staan kraampjes met eten en drinken, toiletten en een opruimploeg. Om daar gebruik van te maken kunnen de bezoekers muntjes kopen. Het is net een festival. Gesponsord door tientallen bedrijven, waaronder grote spelers uit de voeder-, kunstmest- en verwerkingsindustrie. Want: “dit raakt ook ons”.
De geldschieters noemen zich partner van Agractie. Exacte bedragen worden niet genoemd, maar het gaat om tienduizenden euro’s die het geheel “in goede banen moeten leiden”, zo valt o.a. te lezen in een artikel van de NOS.
Ik stoorde me wel wat aan de boze taal die ik veel hoorde, maar nu begin ik zelf ook boos te worden. Boos op de industrie die voor de zóveelste keer de boer voor hun karretje spant, omdat ze hun eigen bedrijven in gevaar zien komen. Boos op de kortzichtige en laffe blik die niet alleen bij de industrie, maar ook bij de regering domineert en die vooral gericht lijkt op het instand houden van een letterlijk en figuurlijk vergiftigd systeem.
 
Vrijwel iedereen pikt een graantje mee. Vrijwillig, of gedwongen omdat je anders ten onder gaat. Zo moet je de melk onder de kostprijs verkopen aan verwerkingsbedrijven en supermarkten. Je wordt uitgeknepen waar je bijstaat. Voor jou tien anderen. Bij de afschaffing van de melkquota in 2015 kon je op je klompen aanvoelen dat het fout zou gaan. Maar toch stapten veel boeren, niet geremd door de industrie, bank of overheid, weer in die lekke schuit. En maar flink door produceren en zo als kleine Nederland flink mee kunnen spelen op de internationale markt. Want dat is waar de bulk van de productie heen gaat. Voor bodem prijzen.
Nu gaat het mis en zijn de boeren boos. Logisch! Je bent jarenlang gestimuleerd om steeds intensiever en meer industrieel te denken en werken. En er is weinig zo boos makend dan je hand in eigen boezem moeten steken. Deze ontwikkeling was immers te voorspellen. Sterker nog: er werd al jaren, b.v. vanuit de Club van Rome, voor gewaarschuwd.
 
Maar vooral de voedingsindustrie, de bank en de regering treffen hier blaam. Het is hún beleid dat ten grondslag ligt aan deze puinhoop. Net als met de gaswinning in Groningen is er willens en wetens voor gekozen om handel & economische groei voorrang te geven over verantwoord omgaan met onze meest basale bronnen van bestaan; lucht, water, bodem en de medemens.
Het publieke- en langetermijnbelang dat onze regering moest bewaken, is ingewisseld voor koud kapitalisme. Een op hebzucht gebaseerd systeem waarvan we al jaren weten dat het tot uitputting en vervuiling leidt.
En nu is er een crisis. En is men ‘gedwongen’ tot nare maatregelen.
Ja natuurlijk! Maar nog altijd wordt er geroepen dat het in het belang van de boer is om het huidige systeem van steeds verdere intensieve teelt voort te zetten. Wat een onzin!  Daar heeft de boer niets aan. Die ziet zijn grond en bedrijf steeds verder verzieken en krijgt steeds minder geld voor zijn waren. Het is de industrie en de handel die erbij gebaat is om het systeem in stand te houden.
 
Het regeringsbeleid, de wurggreep van de voedingsindustrie en de banken dragen aantoonbaar bij aan de puinhoop van de intensieve veehouderij. Dus zouden zij moeten bijdragen aan het opruimen ervan. Zodat we samen werken aan een verantwoorde agrarische sector. Dat lijkt me in ieders eigen belang, want goed voedsel in een goede leefomgeving is een zaak van iedereen.
En ja dat betekent dat er bedrijven zullen verdwijnen en bedrijven bij zullen komen. Dat is niets nieuws onder de zon. En ook wij als eters moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor het eten dat elke dag op ons bord ligt.
Het moet anders en het kán anders. Laten we alsjeblieft eens tonen dat we in Nederland écht innovatief en ondernemend zijn, in plaats van het lapwerk van een zachte heelmeester.
 
Reacties zijn welkom en kunnen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 
 
 

Pagina 8 van 151

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates