Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Zijn alle stembureau’s wel goed toegankelijk?

4 maart - De fractie van de Progressieve Partij heeft het college gevraagd of de toegankelijkheid van de stembureau’s van mensen met een beperking wel voldoende geregeld is. Het college antwoordt dat 13 van de 18 stembureau’s in de gemeente toegankelijk zijn voor rolstoelers. Volgens de richtlijnen zouden  minimaal 25% van de stembureau’s toegankelijk moeten zijn; in de gemeente Aalten is dat 72%: Bovendien mag de kiezer in elk stembureau zijn/haar stem uitbrengen. Uit een brief van 24 januari j.l. van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt echter dat het wat anders ligt en dat het college van verouderde richtlijnen uitgaat. 
Uit de brief: 
"Medio 2014 heeft de regering een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ingediend, dat voorziet in de uitvoering van het VN-gehandicaptenverdrag. Het wetsvoorstel is op 21 januari 2016 door de Tweede Kamer en op 12 april 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. 
Het wetsvoorstel gaat onder meer over de toegankelijkheid van stemlokalen. De huidige Kieswet bepaalt, samengevat, dat "ten minste 25%" van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor mindervaliden. Het wetsvoorstel beoogde dit te wijzigen in "zo veel mogelijk, maar ten minste 25%". Op dit voorstel is echter een amendement ingediend, dat erin voorziet dat "alle" stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden. Dit amendement is door de Tweede Kamer aanvaard en in het door de Eerste Kamer aanvaarde wetsvoorstel opgenomen."
In diezelfde brief staat dat de gemeente verzocht wordt een vragenlijst in te vullen. Uiteraard heeft de Progressieve Partij gevraagd naar een afschrift van die lijst; die was echter niet meer terug te vinden (het electronische antwoord was verwijderd; dat heb je wel eens met die enquêtes). Op 3 maart zijn de lijsten bezorgd. Daarop staan de stembureau’s aangegeven die toegankelijk zijn voor minder-validen. 
 

Estinea organiseert politieke voorlichting

4 maart - Woensdag 1 maart was er een leuke avond georganiseerd in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur zaten op de raadszetels en op de publieke tribune mensen van Estinea met een een licht verstandelijke beperking. Ze hebben een groepje gevormd dat ook door een Estinea-medewerker begeleid wordt dat actuele onderwerpen op de voet volgt. Nu heeft dat groepje een avond georganiseerd over de Tweede kamer verkiezingen. Raadsleden van  de VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks waren aanwezig om hun partijstandpunten uit te leggen. De groep had vijf stellingen opgesteld, waarop de raadsleden konden reageren. Die gingen over  hulp bij het stemmen,  extra geld voor de ondersteuning van mensen met een beperking, sporten, openbaar vervoer en werken  bij bedrijven. Het was voor de raadsleden niet altijd even makkelijk om in heldere en eenvoudige taal ingewikkelde dingen uit te leggen. Opvallend was dat veel aanwezigen graag geholpen zouden willen worden bij het stemmen, hoewel dat in het stemhokje eigenlijk niet mag. Er kwamen wel wat ideeën om bijv. eerst het grote stembiljet in het stemlokaal goed te bekijken of dat thuis te doen, iets met foto’s of pixel/pictogrammen. Maar sommige partijen vinden het ook helemaal geen probleem als de voorzitter van het stembureau meegaat in het stemhokje. Vanuit de deelnemers zelf was er een beetje angst dat de andere stenmers dan te lang zouden moeten wachten. 
    
De politieke verschillen werden het duidelijkst bij de opvattingen over de zorg. GroenLinks en de PvdA willen het eigen risico van € 380,-- per jaar afschaffen; ChristenUnie en het CDA verminderen en de VVD wil mensen die in financiële moeilijkheden daardoor komen ondersteunen.  GroenLinks en PvdA willen bovendien dat rijke mensen meer premie betalen dan armere mensen.  Na elke stelling konden de aanwezigen met een groen of een rood  bordje aangeven of ze de stelling en de uitleg van de partijen begrepen hadden. Daar moest nog wel een paar keer een nadere uitleg bij komen. Aan het eind van de avond, die omvloog gaven de aanwezigen aan dat ze het heel leuk vonden en dit ook wel graag willen herhalen bij de gemeenteraaadsverkiezingen volgend jaar.
 

Mestongeluk roept veel vragen op. Progressieve Partij stelt ze.

25 februari - Vrijdag werd de gemeente opgeschrikt door een grote hoeveelheid mest die vrijkwam na de ineenstorting van een mestsilo aan de Hoeninkdijk. Veel instanties kwamen kijken en oordelen en ’s avonds kwam er een mededeling over de stand van zaken van de burgemeester. De volksgezondheid was volgens hem niet in gevaar en de dieren waren veilig. Ook vanuit het Waterschap werden geruststellende woorden gesproken. Het voorval zal nog wel de nodige vragen oproepen. Mestsilo's en de gemeente Aalten: het blijft een ongelukkige combinatie. Belangrijke vragen voor de fractie van de Progressieve Partij zijn: was voor deze silo een milieu-vergunning aangevraagd bij de regionale milieudienst ODA (of provincie)? Volgens informatie moet voor silo’s boven de 2500 m3 een vergunning worden afgegeven. Was deze silo KIWA-gekeurd en up-to-date? Wat is de exacte inhoud en is het normaal en gewenst dat in één opslag zo enorm veel mest bewaard kan worden? Zijn er nog meer opslagplaatsen voor mest op dit bedrijf van Meerdink. Hoe zit het met de verantwoordelijkheden? Is er “achterblijvende” schade aan het milieu bij zo’n overstroming. Dit wil natuurlijk niemand en wens je ook geen boer toe. Toch drukt ons dit weer met de neus op de feiten. Is een dergelijk megavarkens bedrijf (17.000 volgens de krant) wel op z’n plaats aan de rand van zo’n gevoelig natuurgebied?
 

Goed Nieuws: actievoeren helpt bloemenvouwers

25 februari - Toch nog een beetje als verrassing kwam het akkoord tussen de FNV en de gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten over compensatie voor de bloemenvouwers. Zo'n 300 mensen die langer dan 6 maanden met behoud van uitkering bij de ISWI bloemen of enveloppen hebben gevouwen (gewoon echt werk)  krijgen een compensatie.Dat moet je dan zien als het verschil tussen loon en uitkering. De Progressieve Partij heeft de acties van deze mensen volop gesteund, heeft talloze vragen aangekaart in de raad, was aanwezig bij demonstraties, organiseerde een symposium en werkte mee aan zwartboeken. Eindelijk is er een akkoord. Tegen de stroom in. Want let op: het succes heeft natuurlijk vele vaderen. Maar het verstrekken van een compensatie was niet het idee van de coalitiepartijen, VVD en HMV in Aalten. Toch is dat er door gekomen. Super. 

"We hebben eindelijk groen licht gekregen voor een behoorlijke compensatie", aldus bestuurder Hans Hupkes van vakbond FNV. De overeenkomst houdt in dat iedereen die langer dan zes maanden werkzaamheden heeft uitgevoerd met behoud van uitkering, een financiële tegemoetkoming krijgt. Er ligt een akkoord voor 305 mensen die langer dan een half jaar gewerkt hebben. "Zij krijgen een behoorlijk bedrag als compensatie omdat ze eigenlijk gewoon loon hadden moeten krijgen", aldus Hupkes.
 
Ondanks het akkoord is de FNV niet geheel tevreden. "Dit is eigenlijk een schikking met compensatie", aldus Hupkus, die laat weten dat de kous niet geheel af is. "We hebben afgesproken met de gemeenten dat we met ze in overleg gaan om te kijken hoe we dit soort re-integratie-trajecten beter kunnen stroomlijnen. Dit was een behoorlijk heftig voorbeeld, maar het is niet zo dat we hiermee klaar zijn."

 

Wat is nu het échte Dinxperlose belang?

25 februari -  De fractie van de Progressieve Partij is tegen het verleggen van de inrit op industrieterrein Hietveld. Geeft overlast voor buren. Als het oorspronkelijke plan doorgegaan was,  was de inrit ook gewoon blijven liggen, zoals toen op kaart aangegeven.  Ook de omwonenden waren toen akkoord. Wij zien dan nu ook geen noodzaak om het plan aan te passen. De ontwikkelaar geeft in de stukken aan dat het niet veel uitmaakt waar het komt , als het maar aan de provinciale weg is. Dus stelde Gerrit Migchelbrink voor om nog eens met de betrokkenen oopm tafel te gaan.
Daar voelde de meerderheid niet voor. De Progressieve Partij, PvdA, ChristenUnie en HMV kozen de zijde van de buurt. De meerderheid die van het College.
Reactie uit de buurt: heel erg bedankt voor jullie inzet op de raadvergadering. Heer Migchelbrink heeft goede woorden gevonden en wij hadden het gevoel hij heeft voor ons "gevochten". Dat was heel fijn.
Het leek een eenvoudige keuze ( na een gesprek met de bewoners van de Rietstapperweg) om de ontsluiting te laten zoals het was, met het plan van 2009. De bewoners van de Rietstapperweg waren destijds al akkoord gegaan met deze ontsluiting. De PvdA, ChristenUnie en de Progressieve Partij gaven blijk van begrip voor de bewoners en laten hun sociale kant zien.
Gemeente Belangen ( een partij met Dinxperlose roots ) komt naar ons idee niet op voor de belangen van deze bewoners. Het CDA propagandeert dat het gezin  de hoeksteen is van onze samenleving maar hier werd op een koele en zakelijke in de raad mee om gegaan. Zou de reden kunnen zijn dat het hier maar om één gezin draait? En dat er geen electoraal Dinxperloos gewin te behalen valt? GemeenteBelangen zegt letterlijk op haar site: "Wij komen op voor de belangen van de inwoners van de gemeente Aalten". Waarom in dit geval dan niet?
 
 
 

Welzijn-nieuwe-stijl: we zijn er nog lang niet!

19 februari - Er loopt een onderzoek naar de functie en exploitatie van buurthuizen. Figulus maakt een rondje langs de fracties. De Progressieve Partij  staat voor groen, sociaal en lokaal. Dus wij steunen erg de opbouw  en instandhouding van  lokale sociale netwerken. Zowel Figulus als buurthuizen vervullen een goede functie. Waar echter schreeuwend behoefte aan is, is aan onderlinge afstemming en overleg. Het gebeurt nog te vaak dat er gelijksoortige activiteiten op dezelfde tijdstippen georganiseerd worden. Dat moet anders. Daarin ligt ook een rol voor de gemeente.  De Progressieve Partij wil aan elke gemeentelijke financiële bijdrage  ook voorwaarden koppelen. Zo zijn wij voorstander van steun aan buurthuizen mits hun programmering past binnen het sociale beleid:  versterken van netwerken rond de zwakkeren in onze samenleving. En mits zij hun programmering op elkaar afstemmen.
Foto: bestuur, directie en medewerkers van Figulus op bezoek bij de fractie van de Progressieve Partij afgelopen donderdag in Dinxperlo
 

Aaltense politiek steunt fam. Galistan

19 februari - Woensdagmorgen 15 februari om 7.45 uur zaten wij in de auto richting Middelburg. Wij, dat waren Hanny Noorman (CU) en Gerrit Stronks van de Progressieve Partij. Rob Boerendonk(PP)  was helaas verhinderd. Het doel was om de familie Galstian (vader, moeder en twee kinderen) uit Lintelo moreel te steunen bij de rechtszaak tegen de staatssecretaris om een verblijfsvergunning af te dwingen. Er dreigt namelijk een uitzetting naar Armenië. Er mochten 10 personen aanwezig zijn. Er waren o.a. juffen van school en vrienden van de kerk. In de kranten is al veel aandacht geweest voor deze zaak. Er is een groot spandoek met een fotoafdruk gemaakt, maar deze mocht helaas niet naar binnen. 
De rechtszaak zelf? De rechter was niet negatief en nam voldoende tijd om de advocaat aan te horen. De uitkomst is en blijft onzeker. De uitspraak komt over zes weken. 
Na een omweg via Neeltje Jans waren we om kwart over zes weer in Aalten.
 

Pagina 8 van 103

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates