Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Excursie naar boerderij 't Westendorp

2 februari - Naar aanleiding van een discussie in de sociale media had Suzanne Ruesink de fractie van de Progressieve Partij  uitgenodigd op boerderij het Westendorp.Ook bekend van de Farm en Country Fair.  Op zaterdagmorgen togen we richting IJzerlo. Een zeer inspirerende en interessante discussie aan de keukentafel. Het bedrijf heeft 160 melkkoeien en probeert de kringloop te sluiten. Dat betekent weidegang, eigen stieren, experimenten met gewassen enz. Veel aandacht voor  levering direct aan verwerkende bedrijven (Zuivelhoeve, Slow food boerderij van Nel Schellekens).  Maar daarnaast is Suzanne zeer actief in o.a. Team Agro dat een betere verstandhouding tussen consumenten en boeren probeert te kweken. Ook volgens de ideeën van Joe Salatin over natuurinclusieve landbouw en “Know your farmer, know your Food”.  Zo was ze op de “Grüne Woche” in Berlijn met de “Gouden tractor”. Dit is een jaarlijkse prijs voor burgers die werken aan begrip voor boeren. En heeft ze de halve wereld rond gereisd. We vonden elkaar natuurlijk in onze toekomstvisie op de landbouw en de overtuiging dat de tussenhandel met hun marges verbetering vooral aan de producenten- en consumentenkant tegenhoudt. Dus waarom geen boerencoöperaties weer invoeren, compleet met het merk Achterhoek (vlag!) waarin producenten en  consumenten elkaar ontmoeten en een eerlijke prijzen voor eerlijke producten betalen. Een idee om nader uit te werken. 
Foto: Guido op de Gouden tractor.

Centrum Dinxperlo: Dinxper FM pikt discussie op.

2 februari - De Progressieve Partij heeft het afgelopen half jaar twee discussie-avonden georganiseerd over het centrum Dinxperlo. Naar aanleiding daarvan heeft de fractie een rapport samengesteld. Daarin feiten, gegevens en meningen over het centrum van Dinxperlo. Dit is op 18 december door fractievoorzitter Guido Uland aangeboden aan de raad. In het rapport wordt een pleidooi gevoerd om vooral met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Het College wil dat ook. Er is in het Uitvoeringsprogramma  behoorlijk wat geld opgenomen om de toekomstvisie voor het centrum Dinxperlo “interactief” vorm te geven. 
Mooi dat Dinxper FM in de eerste  discussie-uitzending sinds de verhuizing van de studio het stokje van de Progressieve Partij heeft overgenomen. Op woensdagavond 30 januari organiseerde Dinxper FM een politiek café over dit onderwerp. In de mooie setting van café Old Dutch was “de studio” neergezet. Aan tafel  enkele betrokkenen. De twee ondernemers-woordvoerders  Bernd Jan Klein Entink en Wilfried Arentz zijn ook uitvoerig  geïnterviewd in het PP-rapport. De eigenaar van de Jumbo pleit voor goede parkeervoorzieningen en ziet commercieel voordeel in vestiging  in de buurt van een Aldi. Bernd Jan Klein Entink maakt zich sterk voor een sterk centrum, waarbij rekening gehouden wordt met een snel veranderend winkelklimaat. Immers de internetaankopen en veranderende koopgewoonten hebben invloed op plaats en aanbod van centrumvoorzieningen. Dat zou onderwerp van gesprek moeten zijn in de discussies. Wethouder Kok geeft aan dat de gemeenteraad het college de opdracht heeft gegeven eerst met een visie te komen, waarin de plaats en omvang van de voorzieningen geduid worden. Daar is het college mee bezig.  So far so good, weinig nieuws onder de zon, maar heel goed dat de discussie die door de Progressieve Partij gestart is in Dinxperlo nu voortgezet wordt. Het zou goed zijn als meer groepen en partijen zich laten horen tijdens het “participatietraject”. Tip voor de redactie: de interviewer zou meer de gasten aan het woord moeten laten. 
Het rapport van de Progressieve Partij “Centrum Dinxperlo: een visie broodnodig”  is hier te downloaden.
Het verslag van de radiouitzending van Dinxper Fm is te vinden op hun facebook-pagina. 
 

Klimaatadaptatie: interessante PP-avond

27 januari -Dinsdag 22 januari organiseerde de Progressieve Partij een avond over klimaatadaptatie.
Ronald van Ark, bij het Waterschap verantwoordelijk voor klimaatadaptatie, had een presentatie over “droogte en wateroverlast”. Aan de hand van grafieken en veel voorbeelden schetste hij een beeld van de situatie in de Achterhoek. Om wateroverlast te voorkomen is o.a. bij de Slingeplas een wateropvang gecreëerd, want wanneer het in Duitsland veel regent, kunnen we er hier last van krijgen.
Ook droogte krijgt veel aandacht, zeker na het afgelopen jaar. Het “Deltaplan Zoetwater Oost-Gelderland” maakt plannen om het water beter vast te houden. In 2020 moet er nieuw beleid geformuleerd worden om in 2050 klimaat bestendig te zijn. Daarvoor is het nodig dat elke gemeente in samenwerking met het Waterschap een “stresstest” doet. Daarin beschrijft men waar zich de grootste risico’s bevinden, waarna er maatregelen moeten worden genomen om die risico’s te verkleinen. De vier thema’s van die stresstest zijn: wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. 
Er wordt met veel organisaties overlegd, o.a. met de agrarische sector. Ze zijn medepartner in de “Vruchtbare Kringloop Achterhoek”, waarbij door ander bodemgebruik er o.a. meer water wordt vastgehouden en er minder uitspoeling van mest is.
 
Daarna kreeg Laurens Stortelder van de gemeente Aalten de gelegenheid om te vertellen over de riolering van de gemeente. Aan de hand van mooie plaatjes vertelde hij over de maatregelen die de gemeente genomen heeft, en nog steeds neemt, om wateroverlast te voorkomen. Het aanleggen van Wadi’s, het infiltreren van water onder de straten m.b.v. kunststof roosters, aanleg van ondiepe vijvers voor opvang overtollig water en de aanleg van negen “bergbezinkbassins”, om overstort naar de beken zo veel mogelijk te voorkomen, zijn voorbeelden van maatregelen.
Formeel is de gemeente niet verantwoordelijk voor de afvoer van regenwater van particuliere terreinen. Dat wordt wel toegestaan, maar het liefst ziet de gemeente dat opritten zo zijn aangelegd dat het water daar bezinkt. Ook het regenwater via de regenpijp zou eigenlijk in de tuin geïnfiltreerd moeten worden, om overbelasting van het rioolstelsel te voorkomen. Op het Kobus is bij voorbeeld het afvalwater geheel gescheiden van het regenwater.
Enkele andere oplossingen die werden aangedragen waren: meer informatie naar de burgers, parkeerterreinen anders inrichten en veel meer bomen/groen aanplanten.
Een erg informatieve avond, die veel stof tot nadenken geeft. We, politiek en burgers, moeten maatregelen bedenken en nemen om overlast door te veel water of door droogte te voorkomen.

Bordje "Unieke Achterhoekers" voor LUVA

27 januari- Wethouder Joop Wikkerink heeft het gevelbordje aan Borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V. (Luva) uitgereikt in het kader van de "Unieke Achterhoekers aan het werk" campagne! 
"Bij Luva investeren ze er graag tijd en energie in omdat het loont en veel voldoening geeft. Het is mooi om te zien dat mensen zich door het werk prettig voelen en een volgende stap kunnen maken" aldus directeur Martin Lurvink.
 
Wat is de campagne "Unieke Achterhoekers".?
De campagne is opgezet door UWV en gemeenten die samen het Werkgeversservice Punt Achterhoek vormen. Via dit WSPA worden bedrijven benaderd met de vraag of zij werk kunnen bieden aan mensen die o.a. vanwege een arbeidshandicap niet meteen 100% kunnen presteren. Dat kan op termijn met de goede jobcoaching misschien wel. Uiteraard betaalt de werkgever loon naar prestatie en de gemeente vult het loon aan tot het Wettelijk Minimumloon. De ambassadeur-werkgevers maken hun collega-ondernemers enthousiast voor "unieke Achterhoekers" bij hun bedrijf. Zo werd op 10 december bij Luva een bijeenkomst gehouden van gemeente-mensen en werkgevers om de matching van werkzoekenden en werkgevers te verbeteren. En Martin Lurvink is dan wel een heel uitzonderlijk mooi voorbeeld. Naast een ploeg mensen van Estinea die in dagbesteding daar werkzaam zijn, werken er ook statushouders, mensen met een schrammetje, leerlingen van Bariet enz. Dat is een groot compliment waard aan dit bedrijf maar ook aan zijn werknemers-ploeg.

Nieuw folder met steun voor minima is uit!

27 januari - Voor inwoners met een laag inkomen heeft gemeente Aalten regelingen getroffen. Afhankelijk van de samenstelling van uw gezin, uw leeftijd, hoe lang u al een laag inkomen heeft en uw kosten, kunt u vergoedingen of toeslagen aanvragen bij de gemeente.
Meestal kijken we ook naar uw vermogen; geld op de bank, een auto of waardevolle spullen. Soms telt ook een eigen huis mee als vermogen. De normbedragen zijn aangepast aan 2019, de regelingen zelf zijn gelijk gebleven.
Draagkracht
Als uw inkomen hoger is dan de voor een regeling vastgestelde inkomensgrens, kunt u toch in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u hoge kosten heeft. Hiervoor maken we een zogenoemde draagkrachtberekening. Uit die berekening blijkt of u in aanmerking komt voor gedeeltelijke vergoeding van de kosten.
 
De folder ‘Financiële regelingen en voorzieningen in 2019’ is beschikbaar op www.aalten.nl/smallebeurs. Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Bent u benieuwd of u voor een of meerdere regelingen in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente.
 

Informatiebijeenkomst uitbreiding Jumbo en Aldi

18 januari - Maandag 21 januari 2019 om 20.00 uur in zaal Leuven, Landstraat 9 in Aalten is er een informatieavond over de voorgenomen uitbreiding van Jumbo en Aldi.
Er is een bouwplan ontwikkeld voor een (beperkte) uitbreiding van de supermarkten Jumbo en Aldi aan de Admiraal de Ruijterstraat 10-12 te Aalten.
De uitbreiding van de Aldi komt aan de noordzijde van het pand over een breedte van 4 meter. Het voetpad wordt in noordelijke richting verlegd.
Tussen het pad en de Slingebeek komt een fysieke afscheiding in de vorm van een hekwerk met haag.
De Jumbo realiseert de uitbreiding met name aan de voorzijde; tot en met de eerste rij van de parkeerplaatsen. In deze nieuwe ruimte is het de
bedoeling een soort van foodmarkt te exploiteren.
Voordat het plan tot uitvoering komt kunnen omwonenden en belangstellenden zich nader informeren over het bouwplan. Om die reden vindt er een
(openbare) informatieavond plaats. Er wordt gestart met een korte presentatie van de plannen waarna u deze verder kunt bekijken, vragen kunt stellen en uw mening kunt laten horen. Vanaf woensdag 16 januari 2019 kunt u de plannen bekijken op www.aalten.nl/bekendmakingen

Nieuwe gemeentesecretaris/directeur benoemd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten hebben mevrouw drs. A.J.M. (Annemieke) Gildhuis benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Aalten.  Mevrouw Gildhuis start met ingang van 15 april 2019.
Momenteel is Annemieke Gildhuis Lid Raad van Bestuur van Active Health Group en directeur van de werkmaatschappij CS Works Employability in Barneveld. Daarvoor was zij 7 jaar directeur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Annemieke Gildhuis: “Ik ben verheugd dat de gemeente Aalten in mij de geschikte kandidaat ziet voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur. Ik kijk erg uit naar de samenwerking en heb veel zin om aan de slag te gaan in en voor de gemeente Aalten.”
De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college en tevens directeur van de ambtelijke organisatie. Dat betekent dat de gemeenteraad geen directe lijn heeft met de secretaris. Secretaris is ook veel meer dan de vroegere "schrijver". Het is echt de spil van de organisatie. Maar ook eerste adviseur van het college. De secretaris bepaalt uiteindelijk welke besluiten het college (en daarna de raad) voorgelegd krijgt. De fractie van  de Progressieve Partij wenst Annemieke veel succes.
 
 

Pagina 8 van 139

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates