Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

TK-verkiezing: Groen en duurzaamheid de trend

18 maart – Allereerst van deze plaats: Proficiat voor Lisa Westerveld (GroenLinks) en Maarten Hijink (SP) met hun kamerlidmaatschap. Dat zijn toch maar mooi twee progressieve jonge mensen, geboren in de gemeente Aalten! Wij zijn daar ongelooflijk trots op. De Progressieve Partij is ook blij met de winst van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren en het bijna-zetelbehoud van de SP. De enorme klap van de PvdA voelt niet goed en eerlijk.
Als je alle stemmen in Aalten van progressief, groen en duurzaam in de gemeente optelt kom je op een totaal aantal van rond de 6000! Dat is 35% van de stemmers. Die stemmen dus progressief, voor duurzaamheid en milieu. Tijdens het “slotdebat” bij Schiller afgelopen woensdag heeft de Progressieve Partij deze stemmers, partijen opgeroepen tot progressieve samenwerking. Versnippering aan progressieve kant is zonde in de gemeente Aalten. Deze oproep werd onderschreven door D66 en PvdA.  De Progressieve Partij wil  zijn nek uitsteken en zetels beschikbaar stellen voor  leden van deze “duurzame en progressieve” beweging. 
 
Foto: "Slotdebat"op 15 maart bij Schiller Aalten, foto: Benny Lammers.
 

Twintig ideeën voor een duurzame toekomst

18 maart -  Donderdag organiseerde de Progressieve Partij een meedenkavond over duurzaamheid. We hebben zo’n 20 realiseerbare punten geformuleerd die in de meedenkavond besproken werden. De eerste vijf punten uit ons programma:
1.  Uitbreiding Energieplein.
Het Energieplein loopt redelijk goed. Ondersteuning vanuit de gemeente is gewenst. Niet alleen financieel, maar ook met kennis.
2.  Aandacht voor energie armoede. Arme mensen hebben moeite om hun gas en stroom rekening te betalen. Een onafhankelijke energie adviseur kan hulp bieden. (Energieplein). Ook corporatie de Woonplaats kan voor huurders wat betekenen.
3.  Landbouw is onmisbaar bij oplossen klimaatprobleem. Uitstoot lachgas en methaan in veehouderij heeft veel impact op klimaatverandering. In akker en tuinbouw wordt veel fossiele energie gebruikt voor verwarming, verlichting en landbouwvoertuigen. Inzetten op energiebesparing en opwekken energie via zonnepanelen of windmolens. Duurzaam produceren in de veehouderij. ( bron, Hans Huijbers, voorzitter ZLTO)
4.  Handhaving. Via ODA grote bedrijven controleren aan de wettelijke verplichting om energie investeringen te doen die zich in 5 jaar terug verdienen. Jaarlijks rapportage aan raad.
5.  Continuering van goedkope leningen aan woningeigenaren (SvN leningen). Doorgaan met subsidieverstrekking voor woningisolatie.
6.  Prestatie afspraken met corporatie De Woonplaats over isoleren woningen en plaatsing zonnepanelen. Jaarlijks rapportage aan raad.
 
Of de maatregelen ingevoerd moeten worden is niet de vraag, maar wannéér en met wiens steun is eigenlijk de vraag. Dus ook de vraag naar de strategie. Enkele belangrijke sleutelfiguren zullen we mee moeten krijgen. We hoorden de afwachtende rol die woningcorporatie de Woonplaats inneemt; dat kan in een prestatiecontract veranderen. De nieuwbouw zit vanwege de krimp behoorlijk op slot. Wij zouden daarbij de nadruk willen leggen op ruimte voor energieneutrale en zelfs-opleverende woningen. De boeren zijn een belangrijke doelgroep. Er zijn boeren die zien dat de huidige manier van produceren z’n grenzen voor milieu heeft bereikt. We zoeken het gesprek met hen op. We missen in de gemeente een wat bredere milieubeweging. 
 
Hoopvol is dat ook het CDA nu voor concrete maatregelen op het vlak van duurzaamheid is. Zie onderstaand artikel. Zullen we samenwerken? 
 
 

Formulierenbrigade van start voor mensen met laag inkomen

18 maart - Inwoners van de gemeente Aalten kunnen vanaf eind maart een beroep doen op de vrijwilligers van de formulierenbrigade als zij hulp willen bij het invullen van (aanvraag)formulieren. De formulierenbrigade is een gezamenlijk initiatief van Humanitas Oostelijke Achterhoek en gemeente Aalten. Zij willen daarmee de toegang tot financiële tegemoetkomingen vereenvoudigen. De formulierenbrigade is voorgesteld door de fractie van de Progressieve Partij tijdens de behandeling van het armoedebeleid in december 2015. Ten onrechte zei wethouder Wiltink toen dat deze service van Humantias er al was. In de evaluatie van het eerste half jaar is toegezegd deze brigade per 1 januari operationeel te hebben. Het is eind maart geworden; het zij de wethouder allemaal vergeven: belangrijkste is dat mensen nu hulp kunnen kriijgen met hun papierwinkel. Overigens willen wij graag dat dit ook uitgebreid wordt met schuldhulpverlening, budgetbeheer en preventie.
 
Om in aanmerking te komen voor toeslagen, (extra) vergoedingen, kwijtschelding van belastingen en andere financiële voordelen, moeten mensen dit veelal zelf aanvragen. Het blijkt dat er mensen zijn die moeite hebben met het invullen van de daarvoor benodigde formulieren. Om hen daarin te ondersteunen, is de Aaltense formulierenbrigade in het leven geroepen.
 
Deskundige vrijwilligers
De formulierenbrigade, een initiatief van Humanitas Oostelijke Achterhoek in samenwerking met de gemeente Aalten, bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij hebben van zowel Humanitas als de gemeente de benodigde kennis en informatie gekregen om de formulieren correct in te kunnen vullen.
 
Inloopmiddag
Inwoners kunnen zonder afspraak terecht bij de formulierenbrigade in de Ahof aan de Polstraat in Aalten. Vanaf 28 maart zijn iedere daar iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur vrijwilligers aanwezig om te helpen bij het invullen van formulieren.

Na 15 maart: duurzaam het nieuwe "normaal"?

11 maart - Na alle beloftes, spitsvondigheden, strategische stemmen van de campagne moet het gewoon weer om de toekomst van onze wereld gaan: duurzaamheid. Op donderdag 16 maart  organiseert de Progressieve Partij weer een openbare meedenkavond. Concrete acties voor de bevordering van duurzaam denken en handelen staan centraal. Veel van de maatregelen voor een werkelijk duurzame toekomst moeten op landelijk en internationaal niveau genomen worden. Op lokaal niveau kunnen we heel concreet aan de gang met burgerinitiatieven en lokale oplossingen. In 2016 heeft de Progressieve Partij al een 10-punten –actieplan gepresenteerd. Daar hebben we nog weer 10 concrete punten bijgezocht. Hoe krijgen we deze duurzaamheidsagenda aan het werken en lopen? Via de politiek, college, gemeenteraad of via burgerinitiatieven. Kijk naar acties voor zonnepanelen in Vragender, Winterswijk, Meddo. Dat kan hier toch ook?  Kom meepraten en meehelpen!
De meedenkavond “20 kansen voor een duurzame gemeente” vindt plaats op donderdag 16 maart om 20.00 uur in de voorkamer van café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.
De notitie: “20 punten voor een duurzame gemeente” is HIER  te downloaden. 

Nieuwe burgemeester solliciteert op filmpje!

11 maart - Op maandag 6 maart  kwam de Commissaris van de Koning naar de gemeenteraad van Aalten. Hij kwam commentaar geven en vragen stellen over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Bijna 500 mensen hebben gereageerd  met suggesties waar zo’n nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Daarop heeft een commissie (die vanaf nu als vertrouwenscommissie is geïnstalleerd) een profielschets gemaakt waaraan sollicitanten zich kunnen spiegelen.  De commissaris maakte een paar opmerkingen. In de profielschets staat dat de nieuwe burgemeester een ervaren bestuurder moet zijn, al of niet afkomstig uit het bedrijfsleven. De commissaris gaf aan dat naar zijn mening de  burgemeester ook ervaring in het openbaar bestuur moet  hebben en een krachtig bestuurder moet zijn. Ongetwijfeld met het oog op de wethouders-akkefietjes die de gemeente in het verleden heeft gehad. Verder wees hij er op dat in de profielschets  niets gezegd werd over leeftijd, man of vrouw of politieke kleur. “Dat speelt dan ook vanaf nu geen rol meer”, aldus de commissaris. Hij was ook erg te spreken over de uitvoering en vooral het filmpje van de profielschets. Alle informatie en het filmpje kun je vinden op de site van de gemeente Aalten.
Alle fracties konden in één woord een thema kiezen dat voor de nieuwe burgemeester van belang is. De Progressieve Partij koos voor: duurzaamheid
 

Intensieve veehouderij en gezondheid: een congres

11 maart - Zelfs staatssecretaris Martijn van Dam was onder de indruk van de grote opkomst gisteravond in zalencentrum Van Bussel in Deurne. Maar liefst 850 belangstellenden waren op de politieke avond over de relatie tussen gezondheid en de intensieve veehouderij afgekomen. De organisatie van de avond was in handen van Nationaal Burgernetwerk. Ook een delegatie uit de gemeente Aalten, waaronder Rob Boerendonk van de Progressieve Partij. Hieronder een deel uit zijn verslag.

Vanuit Gelderland waren we met ca. 60 mensen aanwezig, om te protesteren tegen de intensieve veehouderij. De eerste spreker was Marike Ruiter auteur van het rapport volksgezondheid en veehouderij. Ze somde de gevaren op die er zijn als er teveel dieren in een te kleine omgeving zijn, zoals nu in Brabant nu het geval is. Ook de heer Van Bebber  (chirurg ) gaf een aantal voorbeelden hoe het mis kan gaan hij gaf als bekend voorbeeld: de Q-koorts. 74 mensen zijn hieraan overleden. De boeren hebben een schadevergoeding ontvangen maar de bewoners niet.
Hij gaf nog meer voorbeelden met getallen. Het mestoverschot is in Nederland 30% in Brabant is dit 60 %. De volgende spreker was staatssecretaris  van landbouw Martijn Van Dam .
Hij komt voor de zomer met de wet "veedichte gebieden" ( eerder bekend als de wet dierenaantal ) De wet "veedichte gebieden" geeft de provincie de bevoegdheid  om een grens te stellen aan het aantal dieren, in een gebied  of specifieke locatie.Daar is volgens hem grote behoefte aan , want dit instrument hebben de provincies nu niet. Van Dam: "achter de schermen heb ik al veel gesproken met gedeputeerden, ik zie in Brabant waar het CDA niet in het college zit, dat er behoefte is aan deze wet."
zie ook: 
http://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20170310/veel-belangstelling-voor-politieke-avond-over-relatie-veehouderij-en-gezondheid
foto: staatssecretaris van Dam met op de derde rij Rob Boerendonk (Weekblad voor Deurne)
 

Wordt het tijd voor een “burgerpanel” voor de zorg?

4 maart - Over niet al te lange tijd komt weer aan de orde de aanbesteding voor de huishoudelijke hulp voor de komende jaren. Die moet ingaan  in januari 2018, dus de voorbereidingen moeten nu van start. Er zijn langzamerhand weer rijksregels en uitspraken van rechters ontstaan die grote invloed hebben op vorm en prijs. Dan is er nog de regionale samenwerking. De zes Achterhoekse gemeenten denken niet hetzelfde over het fenomeen huishoudelijke hulp. Dat is al of niet ingegeven door financiën. Zo kiezen sommige gemeenten vaker voor de goedkopere alfa-hulp. De gemeente Aalten wil huishoudelijke hulp als een zgn. maatwerkvoorziening blijven zien: dus met een indicatie op grond van gesprekken. Je zou  het takenpakket van de huishoudelijk hulp iets uit te breiden, zodat mensen minder (duurdere) begeleiding nodig hebben. Moet er eigenlijk wel aanbesteed worden? Kun je geen stichting of cooperatie voor huishoudelijke hulp en begeleiding oprichten? De Progressieve Partij wil  van de alfa-constructie af. Ook moet de gemeente rekening houden met de opdracht van de staatssecretaris om “redelijke tarieven” aan te bieden. Het zou goed zijn om in de komende tijd ideeën hierover te verzamelen en dan te kijken hoe de huishoudelijkhulp het beste in te richten.
Maar wie weten nu het beste welke hulp het meest zinnig en nodig is? Juist de mensen die die hulp ontvangen en eventueel hun familie. Ook de hulpverleners kunnen een hele hoop ideeën kwijt. De Progressieve Partij pleit voor een brede “volksdiscussie”over de inhoud en omvang van de huishoudelijke hulp en “eenvoudige zorg”. Dit zullen we bij het College aankaarten.
 

Pagina 7 van 103

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates