Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

"Lokale democratie in beweging": conferentie in Arnhem

7 februari - Op donderdag 6 februari organiseerde de Provincie Gelderland een conferentie getiteld ”Lokale democratie in beweging”. Van 16.00-20.00 uur waren zo’n beetje 200 bestuurders en ambtenaren uit Gelderland in het Provinciehuis aanwezig voor toespraken, workshops en streetfood. Bestuurskundige Paul Frissen hield een leuke voordracht met herkenbare dilemma’s over de praktijk van “participatie”. Allemaal mooi en prachtig als de brave burgers precies meepraten in het straatje van de overheid, maar het wordt lastiger als ze een paar grote landbouwtrekkers in de deuropening van het provinciehuis parkeren. De rol van de overheid is dan ook niet te benijden. “De taak van de overheid is het toevoegen van leed” was zijn verzuchting. Natuurlijk had hij ook tips. Wees vooral duidelijk over het speelveld en de kaders onder andere.
 
In de daarop volgende workshops konden we volop kennis nemen van voorbeelden waar het met het stellen van die kaders en het geven van die duidelijkheid over de bedoeling vooraf mooi mis of juist erg goed ging. In een workshop over de windmolens in de gemeente Montferland leerden we dat je tijdens het spel de regels niet moet veranderen. Daar was men begonnen met 4 zoekgebieden en 15 molens. Gaandeweg kwam men op het idee om uit te gaan van hogere molens, meer vermogen, dus toen waren er nog maar 5 nodig. Drie gebieden konden geschrapt en Azewijn bleef over. Maar daar hadden ze al zoveel voor de kiezen: vuilnisbelt, grindgat, industrieterrein, windmolens. Unaniem was vanuit de workshop het advies: betrek de buurt in de exploitatie, laat ze delen in de winst.
 
Een tweede workshop ging over de werkwijze van de “Open Embassy”. Een club bevlogen jonge mensen die echt werk willen maken van inclusieve besluitvorming. Dus niet voor de vorm één dame met een hoofddoek opnemen in de organisatie en mee laten praten over haar vluchtverhaal toe vervelens toe, maar een echte plek geven. Hun missie: Het systeem dat in Nederland is opgetuigd voor inburgering en integratie werkt niet goed voor nieuwkomers.
Het remt ze in hun pogingen hun eigen leven op te bouwen, en ondersteunt ze niet in wat (nog) niet lukt. Daarom moet het veranderen. En doen we ons best om de invoering van de nieuwe Inburgeringswet in 2021 optimaal te laten lopen voor nieuwkomers. Het vertrekpunt is de stem van nieuwkomers zelf: hoe krijgt die telkens opnieuw een plek in alles wat er aan regelingen en systemen wordt bedacht.
Zij hebben o.a. gewerkt aan de vorming van onze cultuurverbinders. Ze gaven goede voorbeelden hoe je integratie wel en niet moet aanpakken. Kijk eens op: openembassy.nl
 

Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek Jeugd

7 februari - Afgelopen maandag 3 februari was er in Aalten een informatieavond voor de gemeenteraden van Winterswijk, Oost Gelre en Aalten over het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek (OT).
Het Ondersteuningsteam helpt, sinds drie en een half jaar, gezinnen en kinderen met problemen, het team geeft adviezen en verwijst eventueel door naar gespecialiseerde instanties.
Iedereen kan contact opnemen met het OT, dat kan via de gemeente, maar vaak zijn het andere organisaties die doorverwijzen, zoals: huisartsen, kinderartsen, scholen, Yunio, Integrale Vroeghulp, e.d.
Er was een panel van mensen uit de praktijk: een huisarts, een Interne Begeleider Primair Onderwijs, Zorgcoördinator Voortgezet Onderwijs, een Jeugdconsulent gemeente en een “ervaringsdeskundige” ouder. De kinderarts van het SKB ontbrak helaas vanwege ziekte.
 
Iedereen vertelde over ervaringen met kinderen met problemen of vragen.
De huisarts vertelde dat er vaak kinderen komen met buik- of hoofdpijnklachten, maar dat er dan soms geen lichamelijke oorzaken te vinden zijn. In plaats van doorsturen naar een kinderarts, kan het kind verwezen worden naar de Praktijkondersteuner voor een gesprek. Tijdens dat gesprek met deze jeugdspecialist kan van alles aan de orde komen, b.v. school, gezin, pesten, scheiding, enz. Samen wordt (vaak binnen het gezin) naar een oplossing gezocht, eventueel na inschakeling van het OT of andere specialisten. Door preventief te werken kunnen, naast het persoonlijke leed, veel kosten voor de jeugdzorg worden voorkomen.
Ook via scholen (en zelfs peuterzalen) kunnen kinderen geholpen worden. Bij een zorgkind-bespreking is vaak iemand van het OT aanwezig of wordt de Integrale Vroeghulp ingeschakeld.
De aanwezige ouder was voor zijn twee zorgkinderen bij heel veel instanties geweest, met vele teleurstellingen tot gevolg. Eindelijk, na jaren, had hij met o.a. hulp van het OT, de juiste hulp gevonden.
Iedere maandag heeft het OT binnen het Preventie Platform Jeugd, in het SKB overleg met een kinderarts. Volgens de ervaring van die arts hebben 7 van de 10 kinderen die bij hem komen psycho-sociale problemen en hebben dus aparte behandeling nodig hebben.
Aan het slot van de bijeenkomst had de coördinator enkele cijfers: in totaal zijn er ongeveer 2000 gezinnen bezocht en is men op dit moment met 300 gezinnen in gesprek.
Onze wethouder te Lindert zei in zijn slotwoord dat de drie deelnemende gemeenten de laagste tekorten hebben op het gebied van de jeugdzorg in de Achterhoek. Of er een causaal verband is kon hij niet zeggen, maar mogelijk is preventief ingrijpen wel van invloed op dit gegeven.
 

Onderzoeken "Opgroeien in de Achterhoek"

30 januari - Op dinsdag 28 januari om 15.30 uur bij De Steck (oude bibliotheek) in Doetinchem werden maar liefst vier scripties gepresenteerd.  Daar ging het over de kansen voor wonen en werken van jongeren in de Achterhoek. Jongeren die een hogere opleiding willen volgen vertrekken steeds vaker uit gebieden aan de rand van Nederland en keren minder vaak terug na het afronden van hun studie.
 
Vier studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) deden afgelopen jaar op verschillende manieren onderzoek naar de situatie in de Achterhoek. In vogelvlucht hun resultaten.
-Laura Voortman deed onderzoek onder scholieren van het Ulenhofcollege (voorlaatste klassen Mavo, Havo en Vwo). Iets minder dan de helft van de scholieren wil later weer in de Achterhoek wonen. Belangrijkste redenen zijn vrienden en familie, het landschap en zaken als dialect en plaatselijke evenementen.
-Simon Koperdraat vergeleek de reacties van scholieren Havo en Vwo in Den Helder met die van havo- en vwo-scholieren in Doetinchem. Voor Achterhoekse jongeren lijkt de binding met hun dorp en streek veel belangrijker als motivatie om later terug te willen komen, dan in de Kop van Noord‐Holland.
-Huub van Geldorp interviewde studenten die in Amsterdam en omgeving wonen, onder andere jongeren die in de Achterhoek zijn opgegroeid. De Achterhoekers denken dat ze hier niet terugkeren, omdat ze de kans op passend en uitdagend werk laag inschatten.
-Menno Vegter interviewde hoger opgeleide jongvolwassenen die in de Achterhoek wonen en werken: blijvers (geboren en getogen in de Achterhoek), terugkeerders (na studie/werk elders teruggekeerd) en vestigers (elders opgegroeid en gestudeerd). Doorslaggevend om (weer) naar de Achterhoek te gaan zijn familie en vrienden. En het Achterhoekse landschap. Vestigers hebben vaak een partner die al een binding met de Achterhoek heeft.
 
Wat duidelijk werd uit de presentaties is dat het van belang is dat jongeren, wanneer ze vertrekken voor studie uit de Achterhoek, een positief beeld hebben van de regio en de mogelijkheden, zeker ook op gebied van werk. En in de Smart Industries zijn natuurlijk hogere functies te over. Alleen dat is onvoldoende bekend. Daarnaast vind ik het zelf van groot belang dat we in de Achterhoek de Mbo-opleidingen en Mbo-studenten koesteren: zij zijn vaak iets minder “reislustig” en van grote waarde om de arbeidsplaatsen in de techniek en zorg in te vullen.
 

Kunstwerk Daan Roosengaarde "Levenslicht"ook in Aalten

30 januari - Omdat het maandag 31 januari 75 jaar geleden is dat het vernietigingskamp Auschwitz bevrijd werd door het Rode Leger, worden er in 170 gemeenten tijdelijke lichtmonumenten ontstoken. Elke gemeente heeft plm. 5-600 stenen die aangelicht worden door blauw licht. Totaal 104.000 stenen die verwijzen naar de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. De Holocaust (of door Joden Shoah genoemd) was de systematische vernietiging van Joden, Roma, Sinti en homoseksuelen en gehandicapten door de nazi’s.
 
Er is veel discussie (geweest) of ook politieke gevangenen, verzetsmensen en andere burgers die omkwamen in de oorlogstijd meegeteld moet worden. Hoe het ook zij: de term Holocaust zal altijd verbonden blijven aan het systematisch apart zetten, discrimineren, ontrechten, gevangenzetten, wegvoeren en vernietigen en vermoorden van mensen louter en alleen omdat ze tot een bepaalde groep of ras behoren.
 
Zondagavond werd tijdens een korte, sobere bijeenkomst het blauwe licht ontstoken op de binnenplaats bij het Nationaal Onderduikmuseum. In de toespraken werd stilgestaan bij het leed dat ook inwoners van de gemeente Aalten is aangedaan. Dat zijn huiveringwekkende verhalen.
 
Maar de herdenking is vooral de oproep om waakzaam te zijn. Discriminatie, racisme en wegzetten van hele groepen (louter om hun afkomst, geloof of overtuiging) gebeurt heden ten dage ook. Over de hele wereld. De Holocaust en de 170 monumenten “Levenslicht” moeten ons doen beseffen waar dat toe kan leiden. Nooit weer, nie wieder.
 
 

Wat kan er beter in het centrum van Dinxperlo?

20 januari - In het kader van de op te stellen Centrumvisie Dinxperlo vond er  een zgn Centrumschouw plaats. Onder begeleiding van de door de gemeente ingehuurde deskundigen liepen groepen Dinxperlo-ers door het centrum, om samen – en soms met andere ogen- te zien wat er mooi is en wat er verbeterd kan worden. PP ontving van een van de deelnemers onderstaande punten: 
-Terborgseweg, vanaf de Tol tot aan het Willem van Oranjeplein, bomen planten, er is ruimte voor.
-Willem van Oranjeplein, oversteeksituatie tussen Sloetjes en restaurant de Lange Muur, komende uit de Maurits Prinsstraat richting Aaltenseweg moeten voetgangers en fietsers een lastige oversteek maken om op de zebra dan wel op de fietsrotonde te komen. Ook zeer slecht zicht voor kinderen komende vanuit de Maurits Prinsstraat (fietsstraat) door hoge bedrijfsbussen die geparkeerd staan op het terrein van garage Sloetjes. Dit is al eens gemeld bij een boa. De boa heeft contact gehad met de eigenaar en vriendelijk verzocht om deze bedrijfsbussen op een andere plek te zetten. Maar verzoek is genegeerd.
-Prins Clausplein, autovrij, fontein verplaatsen naar terrein van de Wegwijzer,  veel meer groen, er zijn 2 plekken voorzien, plekken zijn onbeplant. Fonteinvloer (als op Dru terrein)
-NH kerk, ligt er kaal bij, groen eromheen wordt “gebruikt” als hondenuitlaat. De kerk meer betrekken bij het plein.
-Kerkstraat, te veel steen, geen enkele boom, ook hier meer bomen nodig.
-Terrein De Wegwijzer, niet geschikt voor een supermarkt, te veel vrachtverkeer voor bevoorrading. Een mooie plek voor meer bomen en bankjes, met eventueel een muziektent en de oude fontein en aan de randen parkeerplekken. Doorgang naar het terrein van Hallen voor eventuele toekomstige supermarkt. 
-Betere toeristische bewegwijzering. Bijvoorbeeld mooie donkergroene kleur voor de richtingaanwijzers.
-Parkeerterrein, achter het Kruidvat, beter toegankelijk maken met pad voor voetgangers naar de Hogestraat. Is ruimte voor. Het terrein ligt er verpauperd bij. 
-Algemeen, rommelige, lelijke onverzorgde reclame, daardoor onaantrekkelijke aanblik bij diverse ondernemers, trottoirs die gebruikt worden om koopwaar uit te stallen, voor voetgangers, rollator- en rolstoelgebruikers is nauwelijks nog plaats.
 

Raadbijeenkomst Montferland: lokale media onder de loep

18 januari - Maandagavond 13 januari organiseerde de gemeenteraad van Montferland een informatie avond over lokaal mediabeleid. De gemeenten zijn al heel lang verantwoordelijk voor de lokale omroep. Van het Rijk krijgen zij in het gemeentefonds een bedragje dat ze aan de lokale omroep kunnen besteden, ongeveer € 1.30 per huishouden per jaar. Kàn, het hoeft niet. De meeste gemeenten sluizen dit door naar hun lokale omroep. In Aalten de Aladna/AFM. Verder moet de gemeenteraad opletten dat de lokale omroep alle stromingen aan bod laat: de zgn. representativiteitsverklaring.
 
Er spelen echter ook allerlei landelijke ontwikkelingen. De minister wil dat lokale omroepen in ongeveer 80 gebieden in Nederland gaan samenwerken en zich omvormen tot streekomroepen. Deze verzorgen dan het streeknieuws. Eén van die 80 gebieden is de Achterhoek (plus Lochem). De lokale omroepen in dit gebied praten al een tijdje met elkaar over samenwerking. Probleem is dat de minister het geld er niet bij legt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zit intussen ook niet stil. Een heuse expertisegroep probeert handreikingen voor gemeenten op te stellen.
 
De voorzitter van deze Expertisegroep, de burgemeester van Kampen was maandagavond afgereisd naar Montferland. Met hem de directeur van Beeld en Geluid op het mediapark te Hilversum, ook lid van dat Expertiseteam, de heer van Nispen toe Sevenaer. Beiden trokken zij de problematiek breder: het gaat niet alleen om lokale omroepen maar om het lokale mediabeleid.
 
Een kritische, onafhankelijk pers, ook op lokaal niveau is nodig voor een goed draaiende democratie en voorwaarde voor de participatie van de inwoners.  Daarom moet je lokale media beschouwen als “merit goods” (goederen en diensten waarvan het gebruik door de overheid wordt bevorderd). Marc Visch, directeur-bestuurder van de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) had maar één belang: het LTMA: lokaal toereikend media-aanbod. Elke gemeente zou een mediaanbod moeten hebben waarin de pluriformiteit terugkomt. Maar ook de onafhankelijkheid. 
 
Na de beschrijving waarin de “ideaal-situatie”geschetst werd, kwamen drie betrokkenen bij de lokale omroep aan het woord. De directeur van Regio8, de hoofdredacteur van RTV Slingeland uit Winterswijk en de “kwartiermaker” Jan Bart Wilschut, die de omroepen in de Achterhoek probeert te laten samenwerken. En daar kwam het knelpunt levensgroot op tafel. Wil het LTMA in elke gemeente kans maken moet er geld bij. Geld voor professionalisering en versterking van de redacties. En gemeenten zitten op dit moment niet te wachten op een berekende verdubbeling van de subsidie die aan lokale omroepen beschikbaar moet worden gesteld.
 
 

Nieuwe situatie bij Laborijn. Zorg om kwetsbare doelgroep.

10 januari - Per 1 januari is het definitief. De gemeente Oude IJsselstreek stapt definitief uit de samenwerking tussen de gemeenten Doetinchem, Aalten en Montferland in de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Dat was voor wethouder Joop Wikkerink reden om de raadsleden dinsdagavond bij te praten over de recente gebeurtenissen, de huidige situatie en de toekomst.
 
Hij begint te vertellen dat tijdens de nieuwjaarsreceptie van die middag gemeld werd dat gèèn van de personeelsleden in het heftige jaar 2019 “omgevallen was”. En dat in een mooi theater-cabaretstuk ook eindelijk het personeel de gelegenheid kreeg van zich af te bijten. Ze hebben het heel moeilijk gevonden dat er alleen maar over hen gepraat werd en nooit met hen. En dan ook nog negatief over één kam geschoren werden.
Buro Berenschot, De Gelderlander, Hennie Haggeman, #waarisbetty, de Rooie vrouwen. Die kregen allemaal een beurt in het cabaret. Maar ook het Dagelijks bestuur, het MT, directie, gemeenteraden, collega’s. Een prima uitlaatklep.
Ondanks het roerige jaar gaat het eigenlijk niet slecht: het aantal mensen met een participatiewet-uitkering  is naar een laagterecord gedaald, financieel blijft Laborijn binnen de begroting, ondanks kortingen van het Rijk, Wsw-medewerkers kunnen nog steeds gedetacheerd worden. Het plan van aanpak om de organisatie en klantbejegening beter op orde te krijgen loopt.
 
Toch kunnen er nog dingen beter, mensen meer naar duurzame werkplekken, niet maar steeds naar de kleine baantjes, sneller aan het werk en beter begeleid. Joop gaf een overzicht van de hektische laatste weken van het jaar waarin de gemeenteraad van Oude IJsselstreek met slechts een kleine meerderheid voor het uittreden stemde en wethouder Peter van der Wardt voor zichzelf geen andere weg zag dan af te treden.
Voor de gemeente Aalten kijken we nu naar de toekomst. Eerst moet het uittreden van Oude IJsselstreek netjes afgerond worden met als belangrijkste zorgpunten de positie van de kwetsbare Wsw-medewerkers, die in veel gevallen graag op hun huidige werkplek willen blijven. En in de tweede plaats de werknemers die zorg dragen voor hun klanten. Daarna zullen ideeën ontwikkeld worden en plannen gemaakt worden hoe we verder gaan samenwerken.
 
Eén van de raadsleden gaf het treffend aan: het mag toch niet zo zijn dat straks bijvoorbeeld bij het bedrijf Kramp in Varsseveld de gemeente Oude IJsselstreek zelf, het Werkgeversservicepunt West èn SODA en Laborijn op dezelfde dag zich melden om te kijken of er nog werkplekken voor hun doelgroepen zijn. Volgens Joop is dat zelfs tegen de letter en de geest van de wet. Die zegt: bij voorkeur één organisatie met één contactpersoon die de contacten met de werkgevers onderhoudt.
Hoewel Laborijn een gemeenschappelijke regeling is met een Algemeen Bestuur en een dagelijks bestuur en die dus verantwoordelijk zijn, zal in de toekomst waarschijnlijk de raad nog vaker geïnformeerd moeten worden over de stand van zaken. Het gaat immers om de meest kwetsbare inwoners op de arbeidsmarkt.
 
 

Pagina 7 van 151

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates