Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Grote kansen voor zonnepanelen op bedrijfsdaken.

20 oktober - Uit een recent onderzoek van bureau Overmorgen blijkt dat er in de gemeente Aalten 350 bedrijven zijn met daken groter dan 1000m2. Samen gaat het maar liefst om 856.000 m2 dak dat in theorie benut zou kunnen worden voor zonne-energie. Natuurlijk zal niet elk dak geschikt zijn; maar volgens Overmorgen kunnen ruim 8500 huishoudens hun stroombehoefte dekken met zonne-energie van Aaltense bedrijfsdaken. 
 
Aalten doet het in vergelijking met andere gemeenten op dit gebied nu nog slecht. Momenteel wordt er in Aalten nog maar 3% van dit dak-potentieel benut. Er ligt dus volgens de Progressieve Partij een enorme kans om de energietransitie te versnellen. En door bedrijfsdaken optimaal te benutten zijn er minder windmolens of zonneparken nodig. De partij heeft d.m.v. schriftelijke vragen aan het College aandacht gevraagd voor deze kans. 
 
De Progressieve Partij vindt het daarbij belangrijk dat ook bij zonne-energie op bedrijfsdaken de bevolking kan meeprofiteren. Dat kan wanneer de zonnestroom-installaties bij energiecoöperaties worden ondergebracht. Dat scheelt de bedrijven rompslomp en de lokale koopkracht wordt ermee bevorderd. “Een mooi staaltje maatschappelijk verantwoord ondernemen!” aldus de Progressieve Partij.

Brandweerlieden Aalten-Dinxperlo ongerust over veiligheid

20 oktober - Hoe houden we onze brandweervrijwilligers gemotiveerd?  Dat was de vraag op maandagavond 14 oktober, waar  raadsleden bijgepraat werden door de brandweer Aalten over de op handen zijnde bezuinigingen in de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Zoals het er nu uitziet moet de brandweerpost in Aalten aardig wat materieel inleveren. Dit zorgt uiteraard voor de nodige onrust bij de brandweerlieden. 
De veiligheidsregio heeft een budget van 55 miljoen euro en moet 500.000 euro bezuinigen. Dat lijkt niet zo veel, maar doordat geschoven wordt met budgetten dreigt de inzetbaarheid in de knel te komen. Er wordt meer geld uitgetrokken voor preventie in de verwachting dat er minder vaak inzet behoeft te worden gepleegd voor een brand. Door deze verschuivingen raakt het korps Aalten materieel kwijt. In het geval van Aalten een tankautospuit, een pompvrachtwagen en de veetakel.
 
Tijdens de bijeenkomst bleek dat men zich zorgen maakt over de eigen veiligheid. Wanneer de brandweer uitrukt naar een brand en er bevinden zich nog mensen in het pand, dan moet er gewacht worden op een tweede auto voordat de brandweer naar binnen kan om eventuele slachtoffers te helpen. Zij moeten back up buiten het pand hebben voor hun eigen veiligheid.
Er kan minder geoefend worden als je minder materieel tot je beschikking hebt en ook dat is niet bevorderlijk voor de eigen veiligheid. Volgens de brandweer zal de bezuiniging ook leiden tot een grotere belasting van het personeel waardoor gevreesd wordt dat vrijwilligers weg lopen.
 
Daar waar andere politieke partijen vooral kijken naar het financiële plaatje vindt de Progressieve Partij dat vooral gekeken moet worden naar de effecten die dit heeft op de belasting van de mensen.
Guido:, “Ik heb zeer recent gesproken met een wethouder in Grave waar men deze exercitie al achter de rug heeft. De wethouder vertelde dat bij hen inderdaad een groot deel van de vrijwilligers was afgehaakt.” 
Naast branden blussen doet de brandweer nog veel meer. Zij rukken ook uit voor een dier in nood, gaan naar ongelukken waarbij bijvoorbeeld mensen bekneld zijn geraakt en reanimeren indien nodig ook.
 
Tijdens deze serieuze bijeenkomst was er toch ook nog ruimte om te lachen. De portefeuillehouder, burgemeester Stapelkamp, was tijdens de presentatie vergeten zijn telefoon uit te zetten. Wanneer deze overgaat klinkt het geluid van een kwakende eend, wat degene die op dat moment de presentatie verzorgde en aangekomen was bij het onderwerp redden van dieren de opmerking ontlokte: “…..en eenden redden we ook.”

Leuke kennismaking cultuurverbinders

20 oktober - Maandagavond 14 oktober was er in het gemeentehuis een informatie avond over de nieuwe Wet Inburgering.  De huidige praktijk van inburgeren van erkende vluchtelingen werkt niet goed. De nieuwe wet richt zich meer op werk en participatie. De gemeenten krijgen daarin een grote rol. De bedoeling is dat de wet op 1-1-2021 ingaat, maar er is nog veel onduidelijkheid, o.a. over de budgetten die het rijk voor die nieuwe gemeentelijke rol beschikbaar stelt.
 
In onze regio zijn sinds een tijdje ‘Cultuurverbinders’ actief. Dit zijn ingeburgerde migranten, die zowel weten hoe ‘Nederland’ werkt als weten hoe samenlevingen in MiddenOosten, Afrika ed werken. Ze kunnen beter dan Nederlanders zelf kunnen vluchtelingen helpen met de integratie. Want die cultuurverschillen leiden vaak tot onnodige problemen. Als voorbeeld: kinderen in Syrië wordt geleerd om hun ogen neer te slaan als een oudere met hen praat. Dat is daar een teken van respect. In de Nederlandse schoolklas zegt de juffrouw: “kijk me aan als ik tegen je praat”. Hier wordt naar de grond kijken gezien als schuldig zijn. Zowel juf als kind kunnen in deze situaties in verwarring raken. Cultuurverbinders kennen deze cultuurverschillen en kunnen ze bespreekbaar maken.

PP wil uitbreiding "nacht van de nacht".

22 september - Op 26 oktober wordt voor de 15ekeer het landelijk evenement de Nacht van de Nacht georganiseerd door Natuur- en Milieufederaties. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor energiebesparing en het klimaat. Tijdens dit evenement doven honderden bedrijven, particulieren en gemeenten de verlichting. De gemeente Aalten doet mee aan dit evenement, maar toch heeft de Progressieve Partij schriftelijke vragen gesteld aan het college met name om dit evenement nog eens extra onder de aandacht te brengen.
 
Schriftelijke vragen aan het College over Nacht van de nacht 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten.
Het College wordt verzocht de volgende vragen middels een raadsmededeling te beantwoorden:
1. Op welke wijze doet de gemeente zaterdag 26 oktober 2019 mee aan de landelijke manifestatie Nacht van de Nacht? 
2. Roept het college ook ondernemers in de gemeente op om hun lichtreclame voor een avond te doven?
3. Hoe gaat het college brede bekendheid geven aan de Nacht van de Nacht en daaraan gerelateerde activiteiten in onze gemeente en onze regio?  
4. Wil het college dit de komende jaren voortzetten? 
 
Toelichting:
Op zaterdag 26 oktober 2019 vindt voor de 15e keer de Nacht van de Nacht plaats, waarvoor door het hele land honderden activiteiten worden georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van de nacht kunnen ervaren. 
•Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld
•Dorpen en steden kunnen de hemel sterk verlichten; 
•Hierdoor wordt het zien van een prachtige sterrenhemel steeds zeldzamer;
•En raakt het ritme van (nacht-)dieren en mensen verstoord; 
•Veel belichting van gebouwen, reclameverlichting langs wegen en wegverlichting brandt de heIe nacht door, terwijl er nauwelijks iemand langs komt. 
Dit jaar, evenals vorig jaar doet onze gemeente ook mee. Daarmee laat Aalten zien de zorgen om nachtelijke verlichting serieus te nemen. De vragen zijn bedoeld om De Nacht verder onder de aandacht te brengen en meer effect te sorteren.
 
 

SPAR Bredevoort in historische fabriek!

22 september - Er ligt een mooi plan waarbij de gevel van de oude Knopenfabriek in Bredevoort wordt behouden, iets waarvoor de Progressieve Partij in 2002 al heeft gepleit! We zien dat iedereen het steeds belangrijker vindt om oude historische gebouwen te bewaren en te integreren in nieuwbouw! 
 
Wat houdt het voorstel in? Er wordt gevraagd in te stemmen met het plan en met een gemeentelijke bijdrage van bijna een € 100.000. De grote belangstelling op de informatieavond eind augustus in de voormalige Knopenfabriek laat zien dat het plan een belangrijk onderwerp is voor de inwoners van Bredevoort. Bekendijk-Zuid is een aanwinst voor Bredevoort. Het totaalplan bestaat uit drie onderdelen. Naast het plan Bekendijk-Zuid zelf waar de nieuwe Spar komt met 4 huur- en 4 koopwoningen, gaat het ook om woningbouw op de plek van de oude Spar (twee woningen) en bij de Koppelkerk aan de Winterswijksestraat (ook twee woningen).
De extra woningbouwcontingenten zijn nodig als compensatie voor de ontwikkelaar voor het onrendabele deel van Bekendijk-Zuid. De geplande extra woningen aan de Winterswijksestraat zorgen voor nogal wat commotie, met maar liefst acht insprekers in het RTG. Allen waren bang dat de woningbouw daar ten koste zou gaan van de boekenmarkten en/of het woongenot in de buurt. Immers de boekenmarkten worden grotendeels op dit bouwterrein georganiseerd en dat kan straks niet meer. Zonder boekenmarkt is Bredevoort geen boekenstad meer. Alle partijen hebben de verantwoordelijk wethouder Ted Kok opgeroepen er alles aan te doen om te zorgen voor een oplossing voor dit probleem. De wethouder liep niet over van enthousiasme om daar energie in te steken.
 
De Progressieve Partij vindt het jammer dat in het proces dit culturele en ook economische belang voor Bredevoort geen groter gewicht heeft gekregen. Tegelijkertijd begrijpt de Progressieve Partij ook dat het de afgelopen 6-7 jaar veel moeite heeft gekost om tot een gezamenlijk eindplan te komen en dat ontwikkelaars en wethouder blij zijn dat er dit eindplan er, eindelijk, ligt. 
Wij willen wel dat er in de toekomst meer aandacht is voor lokale culturele belangen bij ontwikkelingen zoals deze. De komende omgevingsvisie is daarvoor wellicht een eerste platform. 

Oversteek bij watertoren Aalten kan veiliger!

22 september - De Progressieve Partij is een groot voorstander van een burgerinitiatief. We hebben dan ook grote waardering voor de actie. De Progressieve Partij is ook voor een veilig en gezond vervoer, dus voor faciliteiten voor voetgangers en fietsers. Alle reden dus om dit initiatief serieus op te pakken.
We moeten daarbij ook eerlijk en reëel zijn. Echt grote ongelukken zijn gelukkig nog niet gebeurd en een brug of tunnel kan de gemeente 2 miljoen euro of meer gaan kosten. Daarbij is het technisch moeilijk, zo niet onmogelijk, om een acceptabele hellingshoek te bereiken. Een tunnel of brug zal er dus niet gauw komen.
De zorg van de mensen achter het burgerinitiatief is echter terecht. Het oversteekpunt bij de Berkenhovestraat is niet echt fijn. Je hebt slecht zicht en wachten op de middenberm moet op zo’n smal stukje dat je bang bent dat je achterlicht eraf wordt gereden. Dat moet en kan in de ogen van Progressieve Partij veiliger.  
 
De Provincie, die verantwoordelijk is voor deze weg, gaat de N318 in 2020 of 2021 aanpakken. We hebben van de wethouder begrepen dat de voorbereidende gesprekken en onderzoeken al gestart zijn of snel zullen starten. We hebben de wethouder tijdens de raadsvergadering dan ook opgeroepen om de zorgen die in het burgerinitiatief worden geuit stevig over te brengen aan de Provincie en te laten onderzoeken welke veiligheidsmaatregelen voor voetgangers en fietsers in deze situatie optimaal zijn.
De Progressieve Partij denkt zelf onder andere aan verbreding van de middenberm, een betere belijning en verlaging van de maximumsnelheid. Het spreekt vanzelf dat deze aandacht voor een grotere verkeersveiligheid het gehele tracé van de N318 in onze gemeente betreft. 
 
Omdat de mensen achter het burgerinitiatief echte ervaringsdeskundigen zijn vragen we de wethouder tevens om de Provincie te bewegen om hen actief bij de voorbereidingen te betrekken. 

Het begon in 2002 met een motie.... Nu behoud gevel !

24 augustus - De discussie rond het behoud van het historische fabriekspand aan de Misterstraat kent een hele lange geschiedenis. In mei 2002 (17 jaar geleden!) diende het toen kersverse raadslid van de –latere- Progressieve Partij Gerrit Migchelbrink een motie in om dat terrein èn de gevel te behouden voor kleinschalige bedrijvigheid. Kort daarna gaf  de toenmalige wethouder ten Voorde een sloopvergunning af (juli 2002). De sloop werd niet doorgezet omdat er steeds maar wisselende plannen voor woningbouw waren. In 2007 werd vanuit de bevolking nog een verzoek ingediend om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dat werd door het toenmalige college geweigerd: er was immers een sloopvergunning verleend. Dat leidde tot een serie vragen van de Progressieve Partij. Het was nl. bij de raad niet bekend dat er al in 2002 een sloopvergunning gegeven was. In 2008 werd de kwestie weer actueel toen er een plan verscheen voor 62 woningen met op de hoek een hoog appartementencomplex. Dat viel niet goed bij de buurt. Dat was voor de Progressieve Partij reden voor een uitgebreide brief aan het college. Citaat: 
 
 
“Op 15 juli vond een informatieavond plaats over het bestemmingsplan Bekendijk te Bredevoort.
Een belangrijk geluid vanuit de samenleving dat daar naar voren gebracht werd was het behoud van het karakteristieke fabriekspand aan de Misterstraat.
Een tweede punt wat een rol speelde tijdens deze hearing waren de bezwaren van aanwonenden tegen de bouw van een appartementencomplex op de hoek Misterstraat-Bekendijk.
 
Onze fractie wil u graag de motie die wij indienden in mei 2002 over dit onderwerp in herinnering roepen.
Daarin hebben wij gesteld dat het onderhavige terrein niet de bestemming woningbouw moest krijgen (in onze ogen toen een zuiver financiële kwestie voor koper en verkoper), maar dat dit terrein behouden moest blijven als kleinschalig bedrijventerrein voor Bredevoort.
Tevens willen wij u in herinnering roepen dat de raad u een opdracht heeft meegegeven om binnen Bredevoort de mogelijkheden van kleinschalige bedrijfshuisvesting te onderzoeken.
 
Beide zaken kunnen op een unieke manier gecombineerd worden. Wat is er mooier dat het karakteristieke bedrijfspand aan de Misterstraat als zodanig voor bedrijfsdoeleinden gehandhaafd blijft, ingepast in een wat verkleind plan voor woningbouw”.
 
We schrijven het jaar 2008......
Vele plannen, faillissementen van ontwikkelaars, vertrek van bedrijven, verkleining van plannen, splitsing van plandelen, aankoop van een deel van het terrein door de gemeente en een nieuwe ontwikkelaar van een supermarkt en 8 woningen later, lijkt het doel van de Progressieve Partij bereikt: behoud van de karakteristieke elementen van het fabriekspand, behoud van een bedrijfsfunctie. Het pand lijkt gered van de slopershamer. Het begon met een motie van Gerrit Migchelbrink, die door alle andere partijen niet gesteund werd. Het eindigt met een restauratieplan, hopelijk door diezelfde partijen wèl gesteund. Tijden, fracties, mensen en standpunten kunnen veranderen! Das mooi!
 

Pagina 7 van 146

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates