Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

11 mei: Expertmeeting zon en wind vanuit Doetinchem

15 mei - De gemeente Doetinchem is net als wij bezig met de energietransitie. Goede besluitvorming is alleen mogelijk op basis van goede informatie. Daarom is er voor raadsleden op 11 mei een expertmeeting - met maar liefst 7 experts - georganiseerd over Zon en Wind.  Omdat in alle gemeenten duurzame energieopwekking op de agenda staat zijn alle Achterhoekse raadsleden uitgenodigd om de expertmeeting bij te wonen.  PP was erbij.
 
Iedereen kan de meeting terugkijken via besluitvorming.doetinchem.nl
Een aantal –soms heel basale - inzichten van de experts:
 
Algemeen:
•Energie is noodzakelijk voor alles wat we doen, voor alles wat we produceren en consumeren; je kunt niet kiezen voor of tegen energie;
•Je hebt dus altijd te maken met lusten en lasten van energieopwekking en risico’s; net als bij autowegen, hoogspanningslijnen, luchtvaart, etc;
•Waar het om gaat is deze lusten en lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. 
•Bij fossiel wordt energie centraal, ver weg, zeer grootschalig, buiten ons zicht gedolven of opgewekt; de lasten in de vorm van milieuvervuiling en CO2 zagen we tot voor kort nauwelijks direct. Duurzame energie is schoon en wordt decentraal, veel dichter bij ons allemaal, opgewekt. Dit heeft nadelen (lasten), maar biedt via lokaal eigendom ook kansen voor de lokale samenleving (lusten);
•EU heeft de CO2-reductie-doelstelling naar boven bijgesteld (van 49 naar 55% in 2030): dit heeft consequenties voor de Nederlandse opgave;
•Er is een groeiende behoefte aan elektriciteit voor vervoer, industrie en verwarming van gebouwen; de potentie van bio-energie is veel lager dan voorheen gedacht; 
•Er zal dus meer duurzame energie moeten worden opgewekt en wel door zon en wind; dit zijn volop beschikbare, efficiente technieken die zo snel mogelijk breed moeten worden ingezet want de urgentie is hoog; 
•Alle opties moeten worden benut;
- Alleen PV op daken is bij lange na niet voldoende
- Idem alleen wind op zee
- Waterkracht, kernenergie, geothermie ed levert te weinig op, is te duur, slecht regelbaar, duurt te lang; 
- Waterstof is geen toverdrank, maar een energetisch ongunstige energiedrager (voor verwarming met een H2-ketel is minstens 5x meer stroom nodig dan voor een warmtepomp-systeem; hetzelfde geldt voor waterstofauto’s vs accu-auto’s);
- Het is belangrijk om innovaties door te ontwikkelen, maar daar kunnen we en hoeven we niet op te wachten; zon en wind is nu al concurrerend met fossiel.
 
(volgende keer verder over RES, zon en wind)
 

Nieuws uit de gemeenteraad - april-mei

2 mei - In het kader van kennisontwikkeling en luisteren naar de diverse standpunten (zie ook PN van twee weken geleden) heb ik een bijeenkomst van Natuur en Milieu Gelderland over biodiversiteit en grootschalige duurzame energieopwekking bijgewoond. Ik zag ook Gerrit Krajenbrink bij de aanwezigen. Of er verder nog Aaltenaren bij waren weet ik niet.
Hoe denken nu de echte natuurkenners over windmolens en zonneparken?
De conclusie en boodschap van NMG was zonneklaar:
Windmolens en zonneparken op land zijn hard nodig. Tegen zijn is geen optie. 
Denk mee, wordt mede-eigenaar en probeer zo de belangen van natuur bij de realisatie van windmolens en zonneparken te versterken ! (Bert)
 
--------------------------------------------------------------
PP verzoek ingewilligd:
Publieksversie Woonvisie gereed.
 
Op onze meedenkavond begin dit jaar waarin we met burgers de concept-Woonvisie hebben besproken kwam de wens tot een publieksversie naar voren. We hebben die wens in de Oordeelsvormende vergadering ingebracht en de wethouder nam het over. En nu is het klaar!  Zie Aalten Vooruit.
 
-------------------------------------------------------------
Rapport alsnog openbaar:
Huizen, bedrijven en bomen moeten wijken als de huidige N18 verbreed wordt
Gelderlander
 
We voorzagen deze (en andere) nadelen al toen de VVD-motie voor verbreding werd ingediend. Wij hebben destijds net als D66 en CU tegen gestemd. Op ons initiatief is samen met Groen Links afdelingen een ‘tegen-amendement’ ingediend waarin we vroegen om eerst een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uit te voeren alvorens te beslissen over verbreding. Wij houden niet van fact-free politics. Ons amendement heeft het echter niet gehaald. 
 
-------------------------------------------------------
Rapport over Raadsprogramma's.
 
Aalten is één van de 56 gemeenten die in 2018 een Raadsprogramma of Raadsakkoord heeft opgesteld in plaats van het traditionele coalitieakkoord. Met name PP had zich daarvoor hard gemaakt. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een onderzoek laten doen dit groeiende fenomeen en heeft voor- en nadelen, werkwijzen om er te komen en de verschillende vormen waarin kan voorkomen in beeld gebracht. Ik was bij de presentatie van dit boeiende onderzoek. Een van de resultaten is een Routekaart die helpt bij de keuze van een Raadsprogramma.
 
----------------------------------------------------------
Vooruitblik Raad Mei
 
Beeldvorming 11 mei:
•Voorstel tot toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3:30 Wet ruimtelijke ordening) voor de uitbreiding van bedrijventerrein ’t Broek. (Plan Cattier)
 
Oordeelvorming 18 mei:
•Onderwerp 1: Voorstel tot vaststelling voorlopige kaders begroting 2022-2025.
•Onderwerp 2: Voorstel tot toepassing van de coördinatie-regeling (artikel 3:30 Wet ruimtelijke ordening) voor de uitbreiding van bedrijventerrein ’t Broek.
•Onderwerp 3: Voorstel tot vaststelling van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Aalten 2021.
oDe Raad heeft een nieuwe Werkwijze vastgesteld volgens het BOB-model (eerste beeldvorming, dan Oordeelvorming en dan Besluitvorming). Deze werkwijze moet formeel beschreven en vastgelegd worden in een Reglement van Orde.
 

Bouwen in Bredevoort: er staat heel wat in de steigers

2 mei - Na de dorpen Aalten en Dinxperlo ben ik ook maar eens in de stad Bredevoort gaan kijken of daar ook veel bouwactiviteiten zijn. En ja hoor, ook daar zijn ze volop in beweging.
Het begint al aan de Bolwerkweg buiten Bredevoort, daar wordt een nieuwe woning gebouwd.
Doorfietsen richting Slingeplas, Kruittorenstraat. Daar slaat de schrik je om het hart. Plan de Buitenplaats wordt daar nu eindelijk gerealiseerd. Vroeger stond hier kippenslachterij Grijsen, die verkaste naar elders en de ontwikkelaar mocht hier een buitenplaats realiseren met ik meen 14 appartementen. Ik had als raadslid toen al bedenkingen tegen deze ontwikkeling. In de loop der tijd is het plan aangepast en verkleind, maar of deze ontwikkeling voor Bredevoort de juiste is vraag ik me af. Koopprijzen vanaf €399.000,- naar net onder de 5 ton.
En volgens Nieuwbouwwoningen.nl komen er ook nog grondgebonden woningen bij. Zie hieronder.
Aan de rand van Bredevoort wordt een nieuwe Buitenplaats gerealiseerd, WBC bouwt in een parkachtige omgeving 8 luxe appartementen in de stijl van de Amerikaanse architect Richard Meier. In een vervolgstadium worden hier nog een aantal grondgebonden woningen gerealiseerd. Bron: Nieuwbouwwoningen.nl
 
Bekendijk
Dan naar de Bekendijk gefietst. Ook in Bestemmingsplan Bekendijk is in de loop der jaren het nodige aangepast. Minder woningen dan oorspronkelijk en het plan is in delen gesplitst, omdat anders de subsidie van de provincie in gevaar kwam. De eerste woningen kwamen langs de beek. Daar zijn ze bezig met de laatste woningen.
Ernaast op de hoek Roelvinkstraat – Misterstraat ondergaat de oude garage van Ten Bruin een metamorfose. Jarenlang hebben we gepleit voor het behoud van de oude gevel van de oude fabriek (in mijn eerste bijdrage in de raad in 2002!) en een sloopvergunning is al eens verleend, maar uiteindelijk is het oude deel van het pand behouden gebleven. Nu zit Spar Wubbels erin, een aanwinst voor Bredevoort! In de oude kantoren komen 4 appartementen. Ze zijn nu druk bezig om alles in oude staat te herstellen, met een soort van kantelen bovenop de gevels. Erg mooi. Een mooie combinatie met het oude directeurshuis De Vinkenborgh een eindje verderop aan de Misterstraat.
Naast de Spar is nu nog een braakliggend terrein, waar in de toekomst ook nog woningen zullen komen.
 
Gerrit Migchelbrink
 
 
 
 

Ondernemerssteunpunt Aalten van start

24 april - Donderdag  maakten we het wereldkundig.  De gemeenten Aalten en Doetinchem èn Laborijn hebben hun dienstverlening aan (individuele) ondernemers gebundeld in het Ondernemerssteunpunt Aalten Doetinchem. En meteen heeft Laborijn maar een nieuwe website gelanceerd.  Corona heeft e.e.a. misschien wel in een stroomversnelling gebracht, maar dit was een wens ook van de Progressieve Partij. In dit steunpunt gaat de aandacht  vooral uit naar zzp-ers, eenmanszaken en parttime-zelfstandige dienstverleners. Die groep is soms ook hard getroffen door de corona-crisis, en kan dan een beroep doen op de rijksregelingen als  TOZO en TONK. Maar veel kleinere ondernemers zien door de bomen het bos niet meer, hebben geen  dure adviseurs en voelen er zich vaak alleen voor staan. PP is een groot voorstander van samenwerken, groot helpt klein en netwerken; juist voor kleine ondernemers.  En daar heeft de (lokale) overheid een taak. Allereerst een wettelijke taak  door de uitvoering van enkele ondernemersregelingen zoals de eerdergenoemde  Tozo, Tonk , maar ook het besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz) en IOAZ  (Inkomensondersteuning oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen) . En – heel belangrijk per 1-1-20121  is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening ook van toepassing op zelfstandigen (ondernemers dus!).
 
Het lijkt erop dat de (lokale) overheid alleen maar als een soort vangnet voor ondernemers in problemen fungeert.  Juist advisering, coaching en ook opleiding zijn van belang voor zelfstandige ondernemers. Daarom ook aandacht voor: 
-deelnemers aan de Tozo kunnen vertrouwelijk sparren met leden van onze eigen industriekring IKAD en de Aaltense Uitdaging over de heroriëntatie en toekomst van hun bedrijf.: moet ik omvormen,  moet ik  ergens (deels) in loondienst of kan ik met hulp van een netwerk mijn omzet vergoten.
-we hebben als college met een paar ondernemers een “creatieve ondernemersdenktank”gevormd. Met als eerste resultaat dat drie ondernemers  die zich richten op “fit, gezond, bewegen” aan het kijken zijn of ze een platform kunnen vormen waarin hun diensten gecombineerd kunnen worden aangeboden.
-we hebben in de regio het fonds voor talentontwikkeling “Op ijver” opgezet. Ook zzp-ers en ondernemers kunnen hier gebruik van maken.
-We starten een coaching- en begeleidingstraject voor impact-ondernemers Move2Social. : voor ondernemers die naast het maken of verhandelen van producten of diensten en winst maken ook “impact” willen maken voor de maatschappij op het gebied van duurzaamheid, circulariteit of sociale inclusie.
-we zijn bezig met activiteiten rond circulaire economie en inclusieve landbouw. 
Nu nog de kunst om al deze mogelijkheden onder de aandacht te brengen van ondernemers.  Help je mee? Breng eens een bezoekje aan:www.laborijn.nl/ondernemerssteunpunt
 

Simpel switchen in de keten: veelbelovend

24 april - Woensdagmiddag was de aftrap van de pilot “simpel switchen in de  keten”.  Een prachtige samenwerking tussen ons als gemeente Aalten,  Laborijn en Estinea als “trekkers”.  Diverse zorgpartners en leer-werk-organisaties werken mee. Wat houdt de pilot in?  Het doel van ons sociaal beleid is mensen bestaanszekerheid en een stevige sociale basis  te verschaffen.  Dat betekent dat we inzetten op ontwikkeling. Wat kunnen mensen goed, waarin kunnen ze groeien. We willen minder kijken naar de beperkingen of wat mensen niet kunnen. Ook en juist op het gebied van werk  en inkomen,  meedoen en  participatie.
Maar onze wetten en regels zitten soms danig in de weg. Iemand valt onder  “een regeling”, een “wet”. Heeft inkomensondersteuning bijvoorbeeld vanuit  “een instantie”:  UWV voor (oud-)Wajong of WIA, gemeente vanuit de participatiewet, Laborijn vanuit een Wsw-dienstverband.  En wat nu zo enorm moeilijk is, is het switchen tussen die regels.  En dat switchen versimpelen gaan we nu juist doen in deze pilot. Stel iemand zit al heel lang bij Laborijn in de Wet Sociale Werkvoorziening, maar  hij/zij is  qua  “productiecapaciteit” niet heel gelukkig meer en op z’n plek. Hoe mooi zou het dan zijn als er  twee dagen dagbesteding zou zijn. Of een jongere loopt een leer-werktraject  bij een werkgever, wordt 18 en komt onder een andere regeling te vallen: foetsie leer-werktraject.  Of iemand zit bij Estinea in de arbeidsmatige dagbesteding, maar zou misschien best wel twee dagen in de week een beschutte werkplek kunnen vervullen om  zich verder te ontwikkelen. 
Dat lijkt allemaal logisch: en “zou toch moeten kunnen”.  Maar hier speelt onze verkokerde regelgeving ons parten. En wat veel belangrijker is: het geeft de mensen die deze stappen kunnen en willen maken een zeer onveilig gevoel als steeds hun basis op de tocht staat, er weer een nieuwe aanvraag of papierwinkel moet worden ingevuld omdat je van de ene in de andere regeling stapt en weer terug. Dus dat willen we te lijf gaan.
Deze benadering lijkt heel erg veelbelovend en hopelijk lukt het echt door de schotten en wetten te breken die ontwikkeling van mensen die het nodig hebben in de weg staan. 
De opening werd verricht door een Achterhoek bal virtueel rond te spelen: van gemeente Aalten, via estinea naar Laborijn.
 
 

Gelderlander-journalist: “Te veel procedure, te weinig inhoud.”

24 april - Op 30 april is het de laatste werkdag voor “zijn” krant: De Gelderlander. We hebben het over Sjoerd van der Werf, al zo’n 40 jaar journalist, waarvan 30  bij de Gelderlander, regio Achterhoek. Hij geeft aan dat hij stopt vanwege zijn gezondheid. Sjoerd kent als geen ander het politieke bedrijf in de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre. En heeft een goede kijk op de ontwikkelingen in Achterhoek. 
 
Reden voor wethouder Joop Wikkerink (Progressieve Partij) om met Sjoerd in gesprek te gaan in zijn veertiendaagse weblog over zijn kijk op de lokale democratie.: 
“Ik ben ontzettend vereerd dat hij een soort van “afscheidsinterview"  wil geven aan de wekelijkse nieuwsbrief Progressief Nieuws. Benieuwd naar zijn meningen. En ik kan het natuurlijk ook niet laten om zijn kijk op de toekomst van de media te vragen. Het werd best wel een lang verhaal. Dus ik heb het opgeknipt in drie delen.”  
 
Het eerste deel gaat over de werking van de gemeenteraad en het college en hun samenspel. De rol van de raad is volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. Hoe dat gaat in de raad van Aalten.
 “Ik had gehoopt dat ik kon zeggen: goed. Die kaderstelling: vooruit, dat lukt nog wel. (Ik heb echter wel een hekel aan zulke begrippen als kaderstelling) De raad, vooral de coalitie trouwens, geeft de kaders voor het bestuur in vier jaar wel aan. Maar dat is ook het makkelijkste. Bijvoorbeeld: we willen meer duurzame energieproductie, op weg naar een energieneutrale Achterhoek. Maar de uitvoering gaat vervolgens moeizaam, de controle erop ontbreekt helemaal.”
 
Het tweede deel over het college. Sjoerd heeft niet zoveel met motto’s. Te veel reclame-achtig:
“Het thema van dit college: Daadkrachtig, duurzaam en dichtbij? Er moet meteen in heel Nederland een verbod komen op het gebruik van zulke reclameslogans in het openbaar bestuur. Ze vallen allemaal in de categorie Liever rijk en gezond dan arm en ziek. Het is ook mijn levensmotto.”
Het derde deel gaat over de Achterhoekse samenwerking (ïk heb niks met zo’n vlag”) en de rol van de media.
De krant heeft nog steeds een belangrijke rol: de lezer moet erop kunnen vertrouwen dat daar de informatie degelijk is, goed onderzocht, goed uitgewerkt en vooral waar. De krant helpt burgers bij het voeren van het gesprek, of dat nou op straat is of in het gemeentehuis.
Het complete interview is hiernaast te lezen  onder het kopje: weblog Joop Wikkerink
 

Aanmelding “Aaltense Hofjes” overtreft alle verwachtingen

18 april - In 2017 verbeeldde onze vaste striptekenaar Henk van der Luijt  al eens een wens uit het programma van de Progressieve Partij: een “hofje met kleine (tiny) huizen voor jong en oud" (zie hieronder bericht van 4 april) 
 
Afgelopen juni –toen het nog eventjes weer kon- organiseerde de PP-fractie in Lintelo een live-bijeenkomst met mensen met ideeën voor een “krasse knarrenhofje”:  een soort hofje waar mensen wonen die niet alleen maar individueel wonen, maar ook elkaar helpen bij de dagelijkse klusjes of wensen die een ieder zo heeft. Heel mooi zou zijn als je ook een stel starters, jongeren in zo’n complex zou kunnen huisvesten die een wat lagere huur betalen, maar daar als tegenprestatie een goed afgebakend pakket vrijwilligerswerk tegenover zetten. Inmiddels is het idee overgenomen door het college en in de woonvisie terechtgekomen als één van de mogelijkheden om wonen en zorg te combineren.
 
In de Aalten Vooruit/De Band heeft een oproep gestaan voor een informatieavond gepland op 20 april, waar ook een architect meedoet aan een soort ontwerp atelier. Alle mensen die ook op zoek zijn naar nieuwe vormen van samenleven en naoberschap kunnen op die avond aanhaken, zo was de gedachte.
 
Nu is het aantal opgaven zo ontzettend groot dat er maar liefst drie “ontwerp-avonden” georganiseerd worden: 20 april, 6 en 7 mei. Dat geeft aan dat “het in de lucht hangt” dat mensen op zoek zijn naar andere vormen van samenleven en wonen, waarin naoberschap een belangrijke rol speelt. 

Pagina 7 van 170

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates