Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Veel bouwactiviteiten in kern Aalten; Dinxperlo komt eraan!

4 april - Ondanks de Covid 19 crisis gaan veel werkzaamheden gewoon door. Bij een rondgang door het dorp Aalten viel me een aantal zaken op. 
Als eerste de vernieuwing in de Prinsenstraat. Daar is sinds eind vorig jaar al veel activiteit. Eerst zijn een aantal nutsvoorzieningen vernieuwd. Daarna ging het riool eruit en zijn nieuwe rioleringen en infiltratiekratten geplaatst. Het hemelwater van de huizen wordt nu in de grond geïnfiltreerd onder de straat. Nieuwe bestrating, van gevel tot gevel werd aangelegd, waardoor de straat nu veel ruimer lijkt. Binnenkort worden de laatste werkzaamheden afgerond en groen ingepland en is dorp Aalten weer een mooie straat rijker.
 
Ook in de Admiraal de Ruyterstraat zijn de werkzaamheden begonnen is een deel van de riolering vervangen. Ook hier wordt hemelwater geïnfiltreerd onder de straat. Bijzonder hier is dat er een nieuw soort asfalt wordt gebruikt voor de fietsstroken in de straat. Grasfalt. Op de site van de gemeente staat beschreven wat het is.
Grasfalt is net zo sterk als 'gewoon' asfalt, maar de productie is een stuk milieuvriendelijker. In gewoon asfalt zit bitumen als lijmmiddel en deze bitumen wordt uit olie, een fossiele grondstof, gemaakt. In Grasfalt is tot 50% van deze bitumen vervangen door lignine. Lignine komt van nature in alle bomen en planten voor. Het wordt voor Grasfalt gewonnen uit Olifantsgras, omdat dat snel groeit en ook op alle grondsoorten verbouwd kan worden. Het neemt vier keer meer CO2 op dan bomen. Daarnaast kan Grasfalt op een veel lagere temperatuur verwerkt worden. Voor een ton Grasfalt wordt 2 m³ minder gas gebruikt en dat scheelt dus ook CO2 uitstoot.  Bron: gemeente Aalten.
 
Verder is het bijzonder dat dit deel van de zogenaamde “binnenring” wordt ingericht als 30km zone, evenals een deel de Dijkstraat, die ook aangepakt gaat worden komend jaar. Dit is best revolutionair. Wij als Progressieve Partij hebben altijd al gepleit voor een éénduidig snelheidsregime in het hele dorp, overal 30 km. Maar een meerderheid in de raad wilde daar nooit aan. Eindelijk zien ook anderen in dat voor de veiligheid 30 km hard genoeg is. Nu nog de rest van het dorp zo inrichten.
 
Voor het terrein van caravanhandel Vaanholt aan de Varsseveldsestraatweg is jaren geleden al een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Er zouden 14 woningen kunnen komen. Door allerlei ontwikkelingen is het er nog nooit van gekomen. Bij de laatste Woonvisie stond het plan op rood, dat wil zeggen dat het plan niet voldeed aan de richting die de raad op wil gaan qua woningbouw. Kleinere en betaalbare woningen voor starters en jongeren. Na aanpassing van het plan worden er nu 8 woningen gebouwd en de naastliggende jaren 30 woning opgeknapt. Tevens wordt de grond gesaneerd, vroeger stond daar garage Veerbeek. Een goede ontwikkeling en een verfraaiing voor de entree van het dorp.
 
Een eindje verderop is de eerste woning bijna klaar op terrein Hoge Veld. Na de sloop van het oude “bejaardencentrum” bleef het lang stil daar. Ook hier veel vooroverleg over de invulling. Dit is een plan in het duurdere segment, met vraagprijzen tussen de €300.000,- en de €700.000,-. Volgens de oude woonvisie was daar ook vraag naar, maar ik denk dat veel Aaltenaren liever ook hier woningbouw hadden gezien in het goedkopere segment of sociale woningbouw. Het zal nog wel een poosje duren voordat alle 18 kavels daar zijn verkocht. En dan zal er nog een beloofd trapveldje moeten worden aangelegd. We wachten het af.
 
Gerrit Migchelbrink

Drukke digitale raadsperiode afgelopen tijd

4 april -  De raadsleden moesten behoorlijk aan de bak in de afgelopen weken. Hieronder een overzichtje. Op 23 maart was er de besluitvormende vergadering. Er stonden voor ons geen bijzonder spannende zaken op de agenda. In de Aalten Vooruit is een kort verslag te lezen en voor de geïnteresseerden is altijd de gehele raadsvergadering terug te bekijken via de gemeentesite . 
-------------------------------
 
De werkgroep werkwijze kwam op maandagavond 29 maart bij elkaar om de concept RVO (Reglement van Orde) verder te bespreken. Het nieuwe BOB-systeem (beeldvorming – oordeelvorming – besluitvorming) waartoe de raad heeft besloten moet immers zijn beslag krijgen in een nieuw formeel RVO. Onze griffier Marcel Firing heeft hier een stevige klus aan gehad en er ligt nu een mooi nieuw concept RVO incl. een duidelijk toelichting. Nog even de laatste puntjes op de i en dan kan het in de raad van mei of juni in de raad behandeld worden. 
--------------------------------
 
Verder stond de afgelopen periode vooral in het teken van de energietransitie. Zowel vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) als vanuit de gemeente werden er diverse digitale inspraak- en informatiebijeenkomsten belegd (ook in voorgaande maanden zijn er bijeenkomsten geweest; deze zijn hieronder niet opgenomen): 
•16 maart RES: Online atelier voor stakeholders over de verdiepingsslag voor het opwekken van de duurzame energie (15:00 en 19:30);
•23 maart RES: Online dialoogsessie voor inwoners over de verdiepingsslag voor het opwekken van de duurzame energie (19:30); 
•24 maart RES: Bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers over de verdiepingsslag voor opwekken van duurzame energie (19:30);
•25 maart RES: Bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers over de verdiepingsslag van opwekken van duurzame energie (19:30);
•30 maart RES/gemeente: informatiebijeenkomst over de stand van zaken m.b.t. de RES voor Aaltense gemeenteraadsleden en fractievolgers;
 
In Aalten ligt nu het Uitnodigingskader Zon en Wind ter inspraak. In dat kader zijn er op 22 en 31 maart in totaal drie informatiebijeenkomsten belegd voor bewoners. Men kan t/m 13 april nog zienswijzen indienen over dit Uitnodigingskader. Na verwerking van deze zienswijzen komt het wsch. in de raad van juli ter besluitvorming. 
 
En wij als PP hebben afgelopen woensdag 31 maart windprofessor Gerard van Bussel op bezoek gehad. Hieronder een verslag. 
 

Politiek-sociaal café op de vrijdagmiddag

28 maart - Vrijdagmiddag nam ik deel aan aan een politiek-sociaal café van Divosa, dat is de vereniging van directeuren van sociale diensten. Er was een interessante analyse van de verkiezingsprogramma’s en dus mogelijke gevolgen voor kabinetsformatie. Daaruit stijgt een redelijk somber beeld op als het gaat om de betaalbaarheid van het sociaal domein bij gemeenten. Daar heb ik  in deze blog natuurlijk al veel vaker over geschreven. Wat ook een belangrijke notie was tijdens dit politiek café, waar zo’n 50 betrokkenen bij de sociale zekerheid aan meededen, is dat we echt werk moeten gaan maken van een brede inzet. Dat betekent voor mij: bestaanszekerheid, focus op positieve gezondheid en het weghalen van de ongelijke kansen op werk, wonen en onderwijs.
 
Speerpunten kabinetsformatie
 
Waar focussen gemeenten zich op tijdens de komende kabinetsformatie? Die vraag legde Divosa de afgelopen weken voor aan haar leden. Als het aan de leden van Divosa ligt, worden tijdens de kabinetsformatie belangrijke stappen gezet op de volgende gebieden.
 
Bestaanszekerheid als fundament 
Eenvoud centraal in regelingen en systemen
Laagdrempelige en ‘levensbrede’ hulp voor iedereen
Uitvoering is leidend voor beleid
Volwassen relatie tussen Rijk en gemeenten
Iedereen een dak boven zijn hoofd
Iedereen een baan
Meer budget en (beïnvloeding van de) financiën
 
Structureel voldoende financiële middelen zijn hard nodig in het sociaal domein. Het is zaak om de huidige tekorten in het sociaal domein weg te werken en te zorgen voor een buffer voor gemeenten om te investeren. Ook is voldoende macrobudget voor verplichte uitgaven nodig en een verdeling die klopt bij de uitgaven van gemeenten systeem. Gemeenten die het ‘goed doen’ worden beloond en niet afgerekend. Door zorg te voorkomen, brengen we de totale kosten van zorg en ondersteuning terug. We verdienen de investeringen terug via een gezondere samenleving, een sterkere arbeidsmarkt, een aantrekkende economie.
Financier de loonkostensubsidie op basis van realisatie. Onderzoek hoe shared savings bereikt kunnen worden met de betrokken partners. Bundel en vereenvoudig financieringsmogelijkheden voor scholing. Financier leerwerkloketten structureel voor een ‘leven lang ontwikkelen’ en een goede match tussen werkzoekenden, het veranderend arbeidsaanbod en onderwijs.
(Joop Wikkerink)

Gesprekken over zorg en ondersteuning

28 maart - Bericht van het college: Na een paar uitvoeringsplannen, normenkader, transitieplan en “omgekeerde verordening”  is het tijd om het hele sociaal domein eens in samenhang te bezien en ook vorm te geven.
Dat gaan we doen in een nieuwe visie “Zo persoonlijk mogelijk” waarin we opschrijven hoe we in de gemeente Aalten Noaberschap gaan vormgeven. Dat bedenken we niet alleen, maar gaan we digitaal de boer voor op. We komen naar u toe!
Maandag verschijnt er een grote advertentie in De Band en Aalten Vooruit die informatie geeft over dit “participatietraject”. 
 
Verdere ontwikkeling van zorg en ondersteuning in de gemeente Aalten
 
De lijntjes over hoe zorg en ondersteuning van de gemeente eruit kan zien zijn wel zo’n beetje uitgezet. Wat doen we in welke situatie en welke voorwaarden gelden daarvoor? We hebben er boekwerken over volgeschreven. En we moeten ons soms aan regels van het Rijk houden. Van onze inwoners, van u, van jou, willen we vooral horen hoe we dat samen zo goed mogelijk in kunnen vullen. Dat kunnen en willen we niet binnen de muren van het gemeentehuis bedenken. Daarom nodigen we inwoners uit voor tafelgesprekken. Om te horen hoe het met u gaat, welke uitdagingen of misschien wel problemen u heeft. Welke waardevolle tips u heeft waar nog niemand aan gedacht heeft. Wat u heeft gedaan om problemen voor te zijn. Of om het tij te keren. Of misschien wel wat u heel graag zou willen, maar wat niet lukt. Ervaringen waar we allemaal wat aan hebben.
 
Gesprekstafels
 
In april en mei organiseren we als gemeente gesprekstafels. Meedoen aan zo’n tafel geeft u de kans om mee te praten over een voor u belangrijk onderwerp. Uw ervaringen en ideeën horen we graag. Natuurlijk gaat het niet lukken om uw vragen ter plekke op te lossen en dat is ook de insteek niet. Maar we kunnen samen vast leren van wat u hebt meegemaakt of ondernomen. Wat maakte dat het lukte om tot een oplossing te komen? Waar bent u tegenaan gelopen waardoor het net niet lukte? Welke tips wilt u delen? Medewerkers van de gemeente, en ook de wethouders, benaderen de komende weken persoonlijk mensen om hen uit te nodigen voor een gesprekstafel. Inwoners uit onze gemeente waarvan zij denken dat ze ervaringen en/of ideeën hebben waar andere mensen iets aan kunnen hebben. We zoeken daarbij vooral mensen die nog niet zo vaak hun mening hebben gedeeld. Misschien zelfs nog nooit met de gemeente te maken hebben gehad. Juist omdat ze alles zelf regelen. Wordt u gebeld? Dan hopen we dat u wilt overwegen mee te praten. 
Maar we kennen natuurlijk niet iedereen met ‘een goed verhaal’. U mag zich dus ook zelf aanmelden. Doe dat vooral!
De gesprekstafels worden digitaal gehouden. Bent u niet zo handig met computers? Laat dat u niet weerhouden. Indien nodig staan er vrijwilligers klaar om u te helpen.
 

Tweede kamer-Verkiezingen 2021: wat ging er door je heen?:

21 maart - Wat gaat er allemaal door je hoofd wanneer je terugkijkt naar de verkiezing van afgelopen woensdag? De gevolgen landelijk, maar ook plaatselijk. 
Ook hier in Aalten zagen we een grote verschuiving.
(Uiterst) rechts, inclusief BBB, won meer dan 2000 stemmen, CDA verloor er 1000, GL en SP 1600 minder, D66 “maar” 2% meer, namelijk 300 stemmen.
Wat is er aan de hand?
Landelijk vind je op tv, krant en andere media veel meningen en beschouwingen.
Maar wat in Aalten?
Van oudsher was Aalten een christelijke gemeente, met waarden als gerechtigheid, barmhartigheid en opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Opkomen voor de “weduwen, wezen en vluchtelingen”, zoals dat zo mooi heet.
Maar wat nu? Partijen die vluchtelingen willen weren, partijen die alleen voor hun eigen groep opkomen. Eigenverantwoordelijkheid staat voorop, terwijl veel mensen niet de mogelijkheid of capaciteiten hebben om voor zichzelf op te komen.
 
Herbezinnen?
De partijen waarmee de Progressieve Partij zich verbonden voelt hebben een gevoelige tik gekregen. 
Raakt dat ook onze partij?
Moeten wij ons ook herbezinnen op onze doelstellingen?
Natuurlijk blijven wij nadenken over onze koers, dat doen we wekelijks wanneer we overleggen over de raadsvoorstellen. Wekelijks kun je er hier een verslag over lezen. En natuurlijk zal het ook de komende tijd daarover gaan, wanneer we ons voorbereiden op de gemeenteraadverkiezing van 2022. 
 
Vasthouden
Onze aandacht blijft nadrukkelijk gericht op duurzaamheid, op opkomen voor zwakkeren (mede dankzij onze wethouder) en op het meedoen van iedereen (participatie) in onze Aaltense gemeenschap. Vooral op het gebied van duurzaamheid zal de tegendruk groot zijn en blijven, van krachten die op de rem willen trappen.
Maar wij zijn het verplicht aan onze kinderen en onze kleinkinderen en onze medemensen, om onze idealen van een groene en sociale samenleving proberen te verwezenlijken. 
Nu, in 2021, maar ook in de toekomst.
 
Gerrit Stronks
 
Natuurlijk was er een lichtpuntje. Onze oud-plaatsgenoot Lisa Westerveld  kwam toch met voorkeurstemmen, ook vanuit Aalten (257) in de kamer terecht. Ze kan daar weer werken aan een betere Jeugdzorg en Onderwijs.Mooi dat zoveel mensen haar in Aalten gesteund hebben>
 

Achterhoek: De gezondste regio

20 maart  -Dinsdagavond 16 maart sloten zo’n 10 raadsleden en volgers en 10 medewerkers aan bij een beeldvormende raadsvergadering over gezondheidsbeleid. Barbara Ulfman van de regio Achterhoek vertelde iets over de drie regionale pijlers van ons gezondheidsbeleid. Allereerst het Regiobeeld, opgesteld onder verantwoordelijkheid van Menzis (ziektekostenverzekeraar). Hieruit blijkt dat we in Aalten vergeleken met de rest van Nederland iets meer last van dementie, COPD, diabetes, beroertes en stemmingsstoornissen hebben. In de poll die er georganiseerd werd, bleek dat we wel weer iets meer en gezonder bewegen dan de rest.
Het tweede document is de regiovisie (gebaseerd op dat regio beeld) Hieronder een plaatje met trends en grootste uitdagingen.
 
Vervolgens is hierop het Preventieaccoord gebaseerd, ondertekend door meer dan 80 Achterhoekse organisaties.
 
 
Al deze plannen moeten eigenlijk leiden tot een andere manier van organiseren en monitoren èn financieren. Daarvoor is het Kavelmodel “Achterhoek gezond” ontworpen. Een innovatief model van samenwerking tussen gezondheidspartijen met als doel dat ook de financiering van preventie in elk geval mogelijk gemaakt wordt door partijen die er nu de grootste (financiële) vrachten van plukken.
Dat kan door een systeem van public health management: een methode gebaseerd op onderzoeksgegevens die er voor zorgen dat de zorg zo gericht en persoonlijk mogelijk ingezet wordt.
 
Vervolgens was het woord aan Tom Broek, beleidsmedewerker publieke gezondheid bij de gemeente Aalten. Hij legde uit dat op basis van al deze landelijke en regionale beleidsvisies elke gemeente verplicht is een lokaal gezondheidsbeleid te formuleren. Het is de bedoeling om dit rond de zomer af te ronden, en ook vooral dit onderdeel te laten zijn van de nieuwe nota Sociaal Domein, met als werktitel “Zo persoonlijk mogelijk”. 
 
Discussie.
Er volgde een geanimeerde discussie over de bouwstenen die in zo’n nota aanwezig moeten zijn. Uiteraard hadden de aanwezigen hoge verwachtingen van preventie. Woorden als bewustwording en “het moet leuk zijn” voerden de boventoon. 
 
 
 

Terugblik Klimaat Domino 14 maart

21 maart - Het was een mooie aktie op de Markt in Aalten. Met mooi weer, net tussen de buien door. Wel wat anders dan 2 jaar geleden in Amsterdam  …….  Ook mooie berichtgeving in o.a. Aalten Vooruit en de Gelderlander : Aalten werd genoemd in het rijtje Arnhem Nijmegen, Wageningen.  Zie: 
 
Op onze Facebook-pagina zijn foto’s en filmpjes te zien. O.a. ook een mooie collage van Herman  Hartman (met muziek van Daniel Norgren!).
Wel jammer natuurlijk dat er niet meer mensen bij mochten zijn. Ook landelijk zijn veel mensen niet toegelaten omdat het maximum aantal vanwege de 1,5 m afstand al was bereikt. Toch waren er nog zo’n 35.000 klimaat-betogers op de been in ruim 40 plaatsen. Bij de formatie moet dit signaal een belangrijke rol spelen. 
 
Iedereen die heeft meegedacht en meegewerkt: hartelijk bedankt! 
 
Gezien de verkiezingsuitslag ben ik bang dat dit niet de laatste klimaataktie zal zijn…... 
 
 

Pagina 7 van 168

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates