Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Positieve bijeenkomst natuur en landschap

Dinsdag 29 oktober was er in het Kulturhus in Dinxperlo een themavond van PP, met als onderwerp: Kwaliteit van het landschap in Aalten. Inleider was de heer Anton Stortelder uit Zieuwent. Hij is landschapsecoloog en oud-medewerker van Alterra uit Wageningen.
Als eerste ging hij in op de zeven landschapstypes die we in de Achterhoek hebben, te weten: oud hoevenlandschap, heideontginningslandschap, heidebebossingslandschap, beekdallandschap, landgoederenlandschap en rivierenlandschap. Dat leverde vele mooie plaatjes op, hoe het zou kunnen zijn!
 
Maar omdat dat helaas niet meer algemeen is, gingen we “op zoek naar de: Basiskwaliteit voor natuur en landschap”. Samen met Vogelbescherming Nederland wordt er een standaard (bench mark) opgesteld, waaraan een bepaald gebied zou moeten voldoen. Om die basiskwaliteit te bereiken wordt hierin samengewerkt met veel organisaties, zoals: provincie Gelderland, gemeenten, waterschappen, SBB, Gelders landschap, LTO, WBE, vogelwerkgroepen en burgerinitiatieven. Bij het opstellen van die standaarden gaat het niet over bijzondere soorten vogels of planten, maar om gewone planten en gewone soorten vogels, zoals kieviten, grutto’s, zwaluwen, enz
 
Die voorwaarden om die basiskwaliteit te bereiken gaan over: inrichting, beheer en milieu.
Inrichting: herstel landschapselementen (o.a. houtwallen), schuren worden groen ingepast (zoals vaak in de vergunning staat maar zelden wordt gehandhaafd). Watergangen, bossen en singels worden afgeschermd met bufferzones van enkele meters breed om verontreiniging van mest en insecticiden tegen te gaan.
Beheer: bermen behouden (“geen landjepik”) en jaarlijks maaien, op maaipaden langs sloten maaisel afvoeren (verschralen) en vogelvriendelijk graslandbeheer.
Milieu: duurzame landbouw (o.a. project Vruchtbare Kringloop) met minder chemie. 
 
Wat houdt die samenwerking met alle organisaties onder andere in? 
De provincie kan bij voorbeeld een fonds instellen om de boeren financieel te compenseren, omdat ze een strook grond inleveren of een weiland natuurlijk gaan beheren. 
De taak van de gemeenten is om initiatieven van burgers te stimuleren. Maar vooral handhaving is van belang. In de loop der jaren zijn erg veel singels, bosjes en steilranden verdwenen. Ook het “landjepik” van bermen en slootkanten moet tegen gegaan worden. Bestrating (ook bij burgers) moet zoveel mogelijk waterdoorlatend zijn om het riool te ontlasten en het grondwaterpeil te verhogen. Daarnaast is communicatie over de goede resultaten belangrijk als stimulans voor iedereen.
 
Waterschappen hebben een belangrijke taak t.b.v. ecologisch inrichten van het landschap en het beheer. Bij het maaien moet het maaisel afgevoerd worden om de slootkanten te “verschralen”. Dit komt de soortenrijkdom ten goede. Sloten aan één kant beplanten met bomen en/of struiken is belangrijk voor ecologische kwaliteit, maar het zorgt ook voor een veel mooier landschap. Er moeten ook meer gebieden ingericht worden als waterberging, dat is nuttig voor het klimaatbestendig maken, maar ook van belang voor de natuur(beleving).
Het overleg met LTO is van belang voor het realiseren van allerlei plannen en voor afspraken over de compensatie van gederfde inkomsten. Stimuleren van agrarische bedrijven met een “gesloten kringloop” (akkerbouw en veeteelt, zonder input van voer, mest of chemie) dat zorgt voor een gevarieerd, soortenrijk landschap.
 
Het bedrijfsleven is van belang voor het natuurvriendelijk inrichten van de grote open plekken en de stroken tussen de grote bedrijfspanden, zodat ook daar planten en dieren kunnen leven die van belang zijn voor de biodiversiteit. Daar zijn veel vierkante meters winst te behalen.
 
Welke taak heeft de gemeente Aalten m.b.t. basiskwaliteit?
Per landschapstype moet er beoordeeld worden of het gebied voldoet aan de basiskwaliteit. Aalten heeft voor een pilot basiskwaliteit dit jaar al geld gereserveerd. Daarna kan er per gebied(je) een plan uitgewerkt worden, samen met de partners in dat gebied. De gemeente kan/moet daar een voortrekkersrol in vervullen, samen met initiatieven van betrokken inwoners. 
 

Preventie Platform Jongeren: meer dan noodzakelijk

2 november - Maandag 28 oktober was er in Lichtenvoorde voor raadsleden een informatiebijeenkomst van het Preventie Platform Jeugd (PPJ). Naast raadsleden waren er ook ambtenaren en wethouders aanwezig. Het PPJ is een initiatief van de gemeente Aalten, Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk. Binnen PPJ werken 15 organisaties op het gebied van jeugdzorg samen, zoals b.v.: onderwijs, SKB, Yunio, GGD NOG, Iriszorg, huisartsen, politie, Ondersteuningsteam/ VoorMekaarTeam, enz. 
 
Het Centrum Jeugd en Gezin en jongerenwerkers zijn eigenlijk de voorlopers van dit initiatief. Door meer krachten te bundelen kunnen problemen bij jeugd voorkomen worden en eventueel vroegtijdig opgespoord worden.
Projectleider Esther Teunissen noemde een aantal werkgroepen, n.l.: Alcohol Preventie, Kind & Armoede, Kind & Echtscheiding, Weerbaarheid en Kunst van het Opvoeden. Sommigen zijn al actief, anderen nog in voorbereiding. In elke gemeente zijn de leden van de werkgroepen al bezig met cursussen, informatiebijeenkomsten, overleg met scholen, enz.
Kinderarts van het SKB Frits Küpers was heel enthousiast over deze samenwerking en hij krijgt zelfs vanuit het hele land vragen over dit initiatief. 
 
Hij beschreef zijn werk als kinderarts: voorheen vooral kinderen fysiek genezen (“loodgieter spelen”), maar tegenwoordig is hij de helft van de tijd kwijt aan problemen die te maken hebben met “lifestyle” en opvoeding. Het “van alles moeten”, “overal goed in moeten zijn”, “sociale media”, “vaak weinig aandacht”, zijn allemaal voorbeelden van oorzaken van stress en soms verwaarlozing. En die voorbeelden leiden vaak tot vage klachten, als: buikpijn, slapeloosheid, bedplassen. “Met aandacht en respect voor de ouders, verwijs ik ze vaak door naar instanties die achter de voordeur kunnen helpen”, aldus de kinderarts. Dit alles om te voorkomen dat er dure 2e en 3e lijns zorg nodig is. We proberen zo veel leed te voorkomen, maar ook veel onkosten.
 
In groepen werd later een aantal onderwerpen besproken, b.v.: (v)echtscheiding, alcohol preventie en kunst van het opvoeden. Wanneer een echtscheiding in goede harmonie kan verlopen is dat voor kinderen veel beter én voor iedereen goedkoper (een echte vechtscheiding kan de samenleving wel € 100.000,00 kosten aan: rechtszaken, uit huis plaatsing, Jeugdzorg, enz.) Bij alcohol preventie werd gesproken over informatie op scholen in groep 8 en klas 1, 2 en 5. Ook groepen ouders zijn samen in gesprek over hun jeugd. Hokken, keten en sportkantines krijgen aandacht en worden bezocht om informatie te geven.
 
Een prima initiatief, dat nog verder uitgebouwd moet worden. Elke euro die aan preventie uitgegeven wordt, verdient zich meer dan 10-voudig terug en wat nog belangrijker is: het zorgt voor meer levensgeluk voor kinderen en hun ouders.
Meer informatie:  www.preventieplatformjeugd.nl
 

Meedenken met de Progressieve Partij bij Schiller

26 oktober - Begin november wordt de begroting 2020 behandeld in de gemeenteraad. Alle
gemeenten zitten in zwaar weer vanwege de verminderde geldstromen vanuit Den
Haag. Terwijl de taken wel toenemen. Daarom moet er omgebogen worden. Ook in
het sociaal domein. 
 
Op woensdagavond 30 oktober houden wij een meedenk-avond over de begroting
2020. Waar moeten de accenten van de Progressieve Partij liggen? Wat moeten
wij naar voren brengen en welke voorstellen moeten wij gaan doen?
 
De meedenk-avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de voorkamer of het
restaurant van Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie zijn
gratis.
 

Nieuwe loods: duurzaamheid of leefbaarheid?

26 oktober - Op dinsdag 15 oktober sprak Bert Weevers in de raad over de aanvraag van CWV Barlo om een grote loods te mogen bouwen op hun terrein aan de Lichtenvoordsestaartweg. Het voorstel van het college is een logische voortzetting van het raadsbesluit van april 2016 (amendement op Bestemmingsplan Landelijk gebied 2015). Er dienen zwaarwegende redenen te zijn om bestaand beleid te wijzigen. Dat kan inhoudelijk zijn of procedureel. Inhoudelijk is leefbaarheid een zwaarwegende reden. De buren die aan de noordzijde van deze berging wonen hebben bezwaren tegen de werktuigenberging. De bezwaren van de noordelijke buren betreffen hun leefbaarheid, dus moet er een belangenafweging gemaakt worden. Waar gaat het om:
 
1. Geluidsoverlast buren
2. Beperking uitzicht buren
3. Voordelen van een overkapte berging. 
 
Ad 1. Volgens het akoestisch onderzoek wordt de geluidsoverlast door de geïsoleerde wand en het geluidsscherm juist beperkt. Daartegen wordt door de buren ingebracht dat de overlast door het galm-effect wordt vergroot. De Progressieve Partij heeft, in tegenstelling tot de andere fracties, Adviesbureau de Haan, de opsteller van het rapport, gevraagd hier nog een specifiek oordeel over te geven. In hun uitgebreide antwoord wordt onder meer geconcludeerd dat het reflecteren van geluid automatisch wordt meegenomen in het rekenmodel. Dit geeft echter een veel lagere geluidsbelasting dan wanneer de woning rechtstreeks (dus zonder wand) wordt blootgesteld aan rijdend materieel. ”Bij elkaar geven de deze effecten een reductie van de geluidsbelasting op de woning”, aldus het adviesbureau.
 
Ad 2. Beperking uitzicht. Er is een groensingel op de grens van de beide percelen die de nieuwe hal grotendeels aan het zicht onttrekt. Beperking van het uitzicht is dus beperkt.
 
Ad 3. De voordelen van de hal zijn evident. Machines kunnen nu op één locatie overdekt worden geparkeerd. Dit verlengt de levensduur van de machines, is bedrijfseconomisch efficiënt en bovendien vanuit duurzaamheidsoogpunt gunstig.
 
De belangenafweging door de Progressieve Partij valt dus in het voordeel van het collegebesluit uit. 
 
Bij het beoordelen van het procedurele aspect moeten we bedenken dat de nieuwe hal een lange voorgeschiedenis kent. Al bij de verplaatsing van de woning in 2006 was bekend dat CWV Barlo een nieuwe hal wenste te bouwen. Toen dit zijn formele beslag moest krijgen in het bestemmingsplan in 2015/2016 is uitgebreid met de buurt overleg geweest. Dat dit niet tot overeenstemming heeft geleid is jammer, maar soms onvermijdelijk. Het landschappelijke inrichtingsplan zorgt er in onze ogen voor dat het algemene belang (natuur/biodiversiteit en uitzicht/landschap) voldoende is gewaarborgd. 
 
Alleen D66 stemde tegen het collegevoorstel omdat men vond dat er onvoldoende participatie was geweest.
 

Weten jongeren waar ze zijn moeten bij problemen?

26 oktober - Op vrijdag 11 oktober heeft Esther een bijeenkomst bezocht op scholengemeenschap Schaersvoorde dat als thema Jeugdzorg had. Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) was uitgenodigd om een presentatie te geven. 
Centrale vragen tijdens de bijeenkomst waren: “Weten jongeren waar ze terecht kunnen met hun vragen en wat kan de gemeente doen om het één en ander te faciliteren of ligt dit vraagstuk toch echt bij de school”. 
 
Het was een interactieve bijeenkomst waarbij vragen via de smartphone anoniem konden worden beantwoord. Opvallend en ook zorgelijk is dat blijkt dat zo’n 50 procent van de jongeren zich soms depressief voelt waarvan zo’n 10 procent zich regelmatig depressief voelt. Tegelijkertijd weet ook maar een enkeling dat op school een zorgteam actief is waar je met je problemen terecht kan. Tijdens de bijeenkomst bleek dat jongeren graag zouden zien dat er middels een extra les aandacht komt voor dit probleem, waarin ook gezorgd wordt voor een stuk informatie.
 
Dit zou onder meer moeten gaan over de vraag waar je terecht kunt met je problemen. Esther: “Ik denk dat ze dit vanuit de thuissituatie ook niet meekrijgen. Het lijkt erop dat problemen binnen de muren van het eigen huis moeten blijven en dat hen ook niet is geleerd dat zij hun problemen bespreekbaar met anderen kunnen maken. Daar rust nog een taboe op”. Wethouder Hans te Lindert die ook bij de bijeenkomst was wil dit oppakken. Esther heeft namens de Progressieve Partij aangedrongen op verbreding van de aanpak, zodat niet alleen jongeren maar ook volwassenen geholpen kunnen worden.
 

Lening ook bereikbaar voor huurders en lage inkomens

26 oktober - De Progressieve Partij diende tijdens de raadvergadering maar liefst twee moties in over dit voorstel. Daaruit zou men misschien kunnen concluderen dat de Progressieve Partij het een slecht voorstel vindt. Maar dat is allerminst het geval. De Toekomst Bestendig Wonen Lening is een prima instrument waar we van harte achter staan.
 
Maar wanneer je je zoals de Progressieve Partij al jaren intensief met het thema duurzaamheid bezighoudt, de vakbladen en wetenschappelijke literatuur bijhoudt, dan weet je ook waar valkuilen liggen en waar je speciale aandacht voor moet hebben. 
Houtstook is één van die valkuilen. Oude inzichten hierover liggen nog vast in Europese regels die stellen dat biomassa als CO2-neutraal moet worden gerekend. Inmiddels is er wereldwijde wetenschappelijke consensus dat dat niet, of niet altijd, het geval is. En dat geldt zeker voor houtstook.
Iedereen die een beetje nadenkt snapt dat ook. Een boom heeft 50 jaar nodig om volwassen te worden en wordt in een kachel in één jaar opgestookt. Zo’n tijdsverschil kan dus nooit tot CO2-neutraliteit leiden. Daarbij gaat waardevol materiaal letterlijk en figuurlijk in vlammen op. De politiek begint dat langzamerhand te snappen en er wordt dan ook al geruime tijd gepraat over aanpassing van die Europese regels, maar zoals we allemaal weten, dat kan nog wel een tijdje duren.
Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat houtstook, zeker in particuliere huizen, tot ernstige hinder en aantasting van de gezondheid leidt. 
Het kabinet heeft daarom laten onderzoeken of houtstook nog wel gestimuleerd dient te worden. Voor zeer zuinige houtkachels is immers nu nog ISDE-subsidie mogelijk.  De conclusie van dat onderzoek is zonneklaar. Zelfs uitgaand van de achterhaalde Europese regels over CO2-emissie wegen de voordelen niet op tegen de milieuschade van fijnstof en overige ongezonde en kankerverwekkende stoffen. 
Het kabinet van CDA, VVD, D66 en CU heeft besloten om de ISDE-subsidie op houtkachels uiterlijk per 1-1-2020 te stoppen. Het is niet meer dan logisch dat Aalten deze lijn volgt en de houtkachels uit de lijst met maatregelen die voor een lening in aanmerking komen, schrapt!
De Progressieve Partij kreeg alleen steun van de VVD. Opvallend was dat partijen die zich in het verleden nooit druk hebben gemaakt over het klimaat nu opeens de vermeende CO2-reductie die het stoken van hout zou opleveren belangrijker vinden dan de gezondheidsrisico’s die dat veroorzaakt (CDA en Gemeente Belangen). Is dat gebrek aan kennis of zit er meer achter? Bert: “In één van de onderzoeken in de bijlagen bij de motie wordt aangetoond dat zo gauw je rook ruikt je ook meteen giftige dampen inademt.” De VVD steunde de motie, maar had een ander motief. De VVD vindt dat het stikstofprobleem niet alleen op het bordje van de boeren gelegd moet worden, maar dat ook particulieren een bijdrage moeten leveren en minder hout moeten stoken. De verantwoordelijk wethouder zegde toe de landelijke beleidslijn te gaan volgen, dwz als de rijks-subsidie wordt gestopt, dan ook geen gemeentelijke lening meer voor houtkachels.
 
Progressieve Partij vroeg daarnaast samen met CDA, HMV en D66 aandacht voor lage inkomens en huurders. Zij kunnen niet of nauwelijks gebruik maken van de nieuwe lening, waardoor bijvoorbeeld deelname aan een postcoderoosproject lastig wordt. En juist een postcoderoosproject kan hen het vaak zo nodige financiële voordeel opleveren. Deze motie werd breed door de raad overgenomen. We hebben daarmee een voor ons belangrijk punt binnengehaald!
 
 

Thema-avond Kwaliteit Landschap in Dinxperlo

20 oktober - We wonen in de Achterhoek, beroemd om het coulissenlandschap. Het is een gevarieerd landschap wat te danken is aan de verschillende ontstaansgeschiedenissen. Een ingewijde herkent de verschillende landschapstypen die ook in de gemeente Aalten te onderscheiden zijn. Eén van die ingewijden is dhr. Anton Stortelder, als ecoloog verbonden aan de Wageningen Universiteit en wonend in de Achterhoek. Hij komt dinsdag 29 oktober een inleiding houden op het thema Kwaliteit van het Landschap in het Kulturhus te Dinxperlo. De avond is georganiseerd door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo en is voor iedereen vrij toegankelijk. 
 
Het landschap wordt voor een groot deel gemaakt en beheerd door de landbouw. Burgers uit de eigen gemeente maar ook toeristen fietsen, wandelen of rijden er doorheen en genieten ervan. Planten en dieren groeien op in bossen, houtwallen en andere landschapselementen. In het landschap komen verschillende functies en verschillende belangen samen en de gezamenlijke opgave is er iets moois van te maken. Dhr. Stortelder gaat vertellen over de basiskwaliteit van het landschap en hoe je van daaruit als gemeente het landschap kunt beschermen en versterken. Hij heeft een enorme schat aan kennis en ervaring en weet er met humor over te vertellen. Na zijn inleiding is er uitgebreid gelegenheid om met hem en met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
Thema-avond: Kwaliteit van het landschap
Wanneer: dinsdag 29 oktober
Waar: Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6/ Terborgseweg 3, Dinxperlo,
Aanvang: 20:00 uur.
Toegang: vrij.
Nadere info: 06 51524011

Pagina 6 van 146

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates