Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Bredevoort laat zien: meedenken werkt!

10 maart - De Bredevoortse bevolking heeft op alle punten zijn zin gekregen, als het gaat om de Slingeplas. Het gebied blijft openbaar toegankelijk, er komen geen 50 huisjes, geen grote evenementen en de natuurwaarden worden gerespecteerd. De vlag kan uit! Redelijk actievoeren en overleggen heeft zin! De Progressieve Partij is altijd duidelijk geweest: natuur gaat boven toerisme in dit gebied. Hoe anders zag dat er twee jaar geleden uit. En hoe anders dacht de meerderheid van de gemeenteraad toen.
-Lees meer-

Lange geschiedenis.
Om het heden te begrijpen is het altijd goed de geschiedenis te kennen. In 2013 kocht de Leisurelands de plas en sloot een bestuursconvenant. Daarin stond dat er ontwikkelruimte toegestaan werd en er een ontwikkelvisie werd opgesteld. Op 16 februari 2016 werd de ontwikkelvisie behandeld in de gemeenteraad. Tegenstemmen van de Progressieve Partij en de VVD. Wij hebben tegengestemd omdat 3% van de oppervlakte bebouwd kon worden; wij willen een natuurlijke ontwikkeling ook richting Groote Goor. Let wel: alle andere partijen stemden in met de ontwikkelvisie met meer huisjes en meer kermis. Ook vanuit de bevolking kwam nauwelijks een tegengeluid. Waarschijnlijk was het plan te abstract.
Bestemmingsplan: de beer is los.
Het duurde nog twee jaar voordat er een bestemmingsplan lag, gebaseerd op die ontwikkelvisie. Het college stelde deze in april 2018 vast en kwam de plannen samen met de heer Droogh van Leisurelands toelichten in het Grachthuys te Bredevoort op 12 april 2018. Dat ging helemaal niet goed. Bredevoort was inmiddels wakker geworden en reageerde onthutst. De PP steunde de bewoners in hun verzet tegen de grootschalige toerisme plannen. We publiceerden de plannen, organiseerden discussies en informatieavonden. Brachten alternatieven naar voren: probeer door natuurontwikkeling een aaneengesloten gebied te maken tussen Bredevoort, via Groote Goor naar Corle naar de oorsprong van de Schaarsbeek. Aantrekkelijk voor flora, fauna en de natuurminnende recreant. Handtekeningenacties, gesprekken met actiegroepen volgden.
Breed gedragen wensenprogramma.
Er werd een wensenprogramma opgesteld, waar in Bredevoort en vooral de buurt brede overeenstemming over kwam. Alle actiegroepen sloten zich aan een en kozen voor twee woordvoerders. Doel was om het wensenprogramma erdoor te krijgen en de plas weer terug te laten kopen door de gemeente. De actiegroep voerde gesprekken met de eigenaar van de Twee Bruggen. Allen zagen hier perspectief in. Nu moest het college nog om. Dat kostte moeite, want volgens het toenmalige college waren er spijkerharde afspraken gemaakt met Leisurelands. Echter draagvlak in de samenleving is ook van belang.
Draagvlak van belang voor nieuwe raad.
Inmiddels waren er gesprekken over een raadsprogramma en een nieuw college. Toen die rond waren was één van de laatste besluiten van het oude college het intrekken van het voorgelegd bestemmingsplan. Vervolgens moest een en ander afgehecht worden: Leisurelands moest van het project afgehaald worden (het gedwongen vertrek van de directeur heeft waarschijnlijk ook geholpen) en onderhandelingen met de Twee Bruggen moesten gestart worden. Dit alles met een prachtig resultaat. De Progressieve Partij is heel erg blij dat de bewoners door hun vasthoudendheid en keurige manier van beredeneerd actievoeren alles bereikt hebben wat wensen. Wij zijn er ook trots op dat wij daar in het hele proces een steentje aan hebben kunnen bijdragen.
Beter ten halve gedraaid....
Natuurlijk heeft het succes nu vele vaderen. De PP vindt het mooi dat de actiegroep zijn doel bereikt heeft en dat dit ook in de gemeenteraad op breed draagvlak lijkt te mogen rekenen. En dat wij daaraan flink hebben meegeholpen. Toch is het altijd goed om naar het stemgedrag in het verleden te kijken. Als de meerderheid van de raad zijn zin had gekregen dan was nu de weg vrij geweest voor een omheind park met luxe huisjes, luidruchtige festivals en jetski’s op het water. Ook in de politiek is draaien niet altijd verkeerd. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

 

Is de gemeenteraad van Aalten rolvast?

29 februari  - Die vraag kon gesteld worden tijdens de raadsvergadering van 25 februari. Dat  gebeurde  in een wat vreemde discussie over de motie die ingebracht werd door CDA, HMV en GB over de rotonde Dijkstraat. Dat wat de hele raad wil: rekening houden met de verkeersveiligheid op de rotonde Dijkstraat/Stationsstraat staat nu uitgerekend in de “aanbestedingsopdracht” aan de vijf geselecteerde en uitgenodigde aannemers. Toch wilden de indieners een verkeerskundig onderzoek. De aanbesteding moet daarvoor worden stilgelegd. Misschien juridische en financiële claims. In elk geval maanden vertraging. Dan wreekt zich toch het gebrek aan informatie bij de raad. Er werd ook uitgelegd dat in de aanbestedingsopdracht deze vragen al zijn meegenomen, dat er gewerkt wordt in een bouwteam, dat de voorstellen al binnenkort binnen moeten zijn. Dus niks geen onderzoek dat de aanbesteding en tijdschema in de war schopt. Het college is er ook niet helemaal in geslaagd om de raad goed te informeren over de werkelijke stand van zaken en proces. Dat brengt de discussie weer op de rollen. De rol van de raad, die van het college en die van een bouwteam. De deskundigheid ligt bij zo’n bouwteam, het overzicht bij het college en de raad moet de kaders aangeven: veiligheid voor fietsers, rolstoelers en logische doorstroming van verkeer. En hoe dat dan uitgewerkt wordt is aan de deskundigen. Die moeten natuurlijk wel vertrouwd worden. Dat vertrouwen moeten ze ook verdienen. Wat een raad niet moet doen is op de stoel van het college en het bouwteam gaan zitten en aanwijzingen voor de uitvoering geven. Dit werd allemaal aangevoerd. Toch zetten CDA, GB en HMV hun plan om de motie voor inschakeling van een extern bureau in te dienen door. Daarmee sturen zij het college wel met een bijna onmogelijke opdracht het bos in. Opvallend is ook dat juist de fracties van de VVD en van de Progressieve Partij deze motie afraadden, gesteund door D66 en ChristenUnie omdat zij wel vertrouwen zeiden te hebben in de deskundigheid van de geselecteerde aannemers en de interne deskundigen. Inmiddels heeft het College in een raadsmededeling aangegeven dat de motie niet kan worden uitgevoerd.

Blue Night Proms: "Sound of Freedom".

22 februari - Zaterdagavond en  zondagmiddag was er  de uitvoering van de Blue Lake Proms “Sound of Freedom”.  Het 3,5 uur durende programma zat knap in elkaar. Met voor de pauze de complete geschiedenis van “D’r hönk wat in de lucht” (de inval in mei 1940) tot aan de bevrijding op 30 maart 1945. En de verhalen over burgemeester Verbeek die ondanks het verbod al Joden ophaalde uit Duitsland vanaf de jaren ’30. Maar ook de flinterdunne grens tussen “goed” en “fout”, waar kinderen de dupe van worden. Prachtig en indringend verwoord door Rocco Ostermann:
 
Mien ander’n opa, den vroor zich blauw
In völs te dunnen kleere op weg noar Moskou.
Toen e tuus kwam was zien hof een zwartgeblakerd geraamte,
En in zien kop gin heroïek, moar wél een hart vol schaamte.
 
De teksten van Rocco Ostermann zijn trouwens bijzonder fraai en stemmen tot nadenken. Zeker moet ook genoemd worden dirigent Tijmen Botma die zijn orkest die teksten soms ingetogen, soms luid liet ondersteunen.
En dan Gerben Kruisselbrink die mooie arrangementen voor Rocco, Laura van Kaam en Niels Gooijer maakte. Want dat is toch steeds het belangrijkste van al die festiviteiten rond 75 jaar vrijheid: Hoe kon dit gebeuren, hoe kunnen we dit voorkomen en hoe kunnen we de vrede bewaren. Hoe kunnen we weg blijven van de heroïek en terug naar de bescheidenheid. Hoe kunnen we zorgen dat nieuwe tegenstellingen niet opgeklopt worden en bevolkingsgroepen niet weer tegen elkaar opgezet worden.  Wat kunnen wij daaraan doen? Daarvoor is wel een actieve houding nodig. Mooi verwoord in het slotlied door Laura en Niels uit de musical Soldaat van Oranje: “Als wij niets doen. Wie dan?”
 

Meedenkavond 4 maart in Bredevoort

Progressieve Partij organiseert weer een openbare meedenkavond. Op woensdag 4 maart a.s. om 20.00 uur in het Grachthuys te Bredevoort. Tijdens deze informele avond bespreken we de agendapunten voor de komende oordeelvormende raadsvergadering en kan iedereen zijn of haar visie en invalshoeken inbrengen. Dit helpt ons om te komen tot een goed oordeel. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

 

- Voorstel tot krediet beschikbaar stellen voor aankoop recreatiegebied De Slingeplas en het intreken van de Gebiedsvisie Slingeplas Bredevoort.

 

- Voorstel tot vaststellen nota "Beleid beheersing eikenprocessierups" en voor 2020 het budget voor bestrijding van de eikenprocessierups ophogen met E 40.000,=, te dekken uit de post onvoorzien.

 

- Beantwoording vragen ChristenUnie over RES-proces.

 

Maar er is ook gelegenheid tot het bespreken van andere onderwerpen.

 

Kom gerust meedenken en meepraten, iedereen is welkom!

PP wil meer en betere fietsvoorzieningen bij AH

22 februari  - Op de aanstaande Raadsvergadering op 25 februari gaat PP een motie indienen voor meer en aantrekkelijker fietsvoorzieningen op De Hoven. Er zijn meerdere redenen hiervoor:
- Met een aantrekkelijke fietsparkeervoorziening werkt Aalten mee aan het doel De Gezondste Regio te realiseren; 
- Fietsverkeer levert nul fijnstof-, stikstof- en CO2-emissie;
- Fietsverkeer is stil en veiliger dan autoverkeer;
- Met een aantrekkelijke fietsparkeervoorziening laat Aalten zien oog te hebben voor de fiets-toerist, een groeiende markt.   
- Voor AH zal een fietsvriendelijk ingericht terrein een mooi USP zijn.  
 
Er zijn meer dan genoeg autoparkeerplaatsen, daar kunnen er best wat van opgeofferd worden voor meer en ruimere fiets-parkeerplaatsen. Volgens de kengetallen van het ‘normen-bureau’ CROW zijn er ca 90 fietsplaatsen nodig terwijl er nu 50 op het schetsplan ingetekend zijn.  
Overal ter wereld is er aandacht voor de fiets. Aalten mag iet achterblijven.
 

Provincie Gelderland en Omgevingsvergunning

22 februari - Op maandag 17 februari vond in het Provinciehuis Het gesprek over de Gelderse Omgevingsverordening plaats. De provincie had mensen uit gemeenten, belangenorganisaties ed uitgenodigd om mee te denken over de op te stellen omgevingsverordening. Ook Aalten was vertegenwoordigd door twee raadsleden, enkele ambtenaren en wethouder Kok. 
De Provincie had in december 2018 al de Omgevingsvisie vastgesteld, met daarin ambtities op de volgende 7 thema’s:
 
1. Energietransitie
2. Klimaatadaptatie
3. Circulaire economie
4. Biodiversiteit
5. Bereikbaarheid
6. Vestigingsklimaat
7. Woon- en leefomgeving
 
Deze moeten nu uitgewerkt worden in o.a. een verordening met juridische rechtskracht. Ik heb de werksessies over Landbouw, Natuur en Ondergrond gevolgd. De provinciale ambities hierin zijn o.a. ‘Natuurinclusieve kringlooplandbouw met duurzaamverdienmodel’; ‘Voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschap en kringloop’; ‘In 2050 gaat het goed met de biodiversiteit in Gelderland’, ‘In 2030 is 75% van de EU-richtlijn voor vogels en habitat gehaald; ‘Stimuleren biodiversiteit, ook buiten de aangewezen natuurgebieden’, ‘Natuuropgaven combineren met klimaatdoelen’.  PP is wel blij met deze mooie ambities, maar nu gaat het er natuurlijk wel om om deze stevig te verankeren in juridisch harde regels. De provincie wil de omgevingsverordening eind dit jaar klaar hebben.  
 

"Maak de burger meester" -positieve gezondheid

15 februari - Dit is een grappige titel voor een inspirerende kijk op gezondheid. Maandagavond nam de commissie Sociaal Domein kennis van de vooral uit Denemarken overgewaaide denkbeelden. Eigenlijk is het eenvoudig: het sociaal domein wordt verbonden met gezondheid. Als je lekker in je vel zit, er toe doet, gewaardeerd wordt èn als je dagelijks bestaan geen “struggle for life is” (weinig geld, schulden, slechte woning, goedkoop en ongezond voedsel), dan heeft dat een positief effect op je gezondheid. Het onderstaand bleek uit langjarig onderzoek:
 
-Minder (ziekenhuis)opname van mensen met chronische ziekten
-8% kostenvermindering op zorg en welzijn, door focus op burgerbetrokkenheid en levenskwaliteit
-Daling in het gebruik van hulpmiddelen, zoals 8% daling in incontinentiemateriaal
-Minder zorginzet, omdat alleen de benodigde zorg wordt ingezet
-Krachtige samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeenten, door integrale aanpak
-Meer werkplezier door tevredenheid van burgers bij 83% van zorgprofessionals
 
 
Men noemt dit ook “positieve gezondheid”, leer de burgers vooral zichzelf te helpen en de goede dingen op gebied van welzijn en gezondheid aan te pakken. Ook de thematafel “De gezondste regio” zit helemaal op deze lijn: als mensen zich goed voelen, zijn ze ook gezonder. Dat betekent dat alle partijen in dit veld zich moeten richten op preventie, gezonde-leefstijlbevordering enz.
 

Pagina 6 van 151

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates