Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Meerdink: verplaatsing supermarkt gaat niet door

26 mei - Meerdink werd door wethouder Kok van cliëntelisme beschuldigd: najagen van eigen belang.Veteraan Meerdink wist tijdens de raadvergadering te vertellen dat de voorgenomen verplaatsing van de Sparwinkel in Bredevoort naar de locatie van de Hondagarage niet doorgaat. En wel vanwege het zgn.stoplichtmodel. Hij sprak zelfs van een dieptepunt in zijn carrière als politicus: ”Wij tonen ons onbetrouwbaar”. Een vergaande en nogal opvallende uitspraak uit de mond van juist Meerdink. Hij deed er nog meer:  ”De verplaatsing van de supermarkt in Bredevoort kan niet doorgaan vanwege het stoplichtmodel”.  “Waarom maakt het college de ontwikkeling bij de Koppelkerk onmogelijk en houdt ze zich niet aan de afspraken?”  Deze uitspraken leverden hem bijzonder boze reacties van wethouder Kok op. Deze verweet Meerdink cliëntelisme. Dat betekent dat hij probeert in het politieke debat de zakelijke belangen van één persoon of bedrijf te dienen. In dit geval van  aannemersbedrijf Heijnen. Die heeft hem dat verteld. “De beweringen van Meerdink zijn absoluut onjuist.  De verplaatsing van de supermarkt zit vast omdat Heijnen de benodigde  contracten niet heeft overlegd.”  Voor de Koppelkerklokatie  gaan we in gesprek, de woningbouwplannen daar staan op “oranje”.  Dat betekent dat er gekeken wordt of de plannen verkleind, verplaatst,of anders ingevuld kunnen worden.De wethouder vroeg zich overigens wel af of er nog genoeg ruimte is om gesprekken over   “oranje” plannen aan te gaan, omdat de raad al veel ruimte heeft weggegeven. 
 

Wat we vandaag doen, bepaalt hoe de wereld er morgen uitziet

26 mei -  Dinsdag discussieerde de raad over he taantal woningen in de toekomst. Dwars tegen het populisme van de korte termijn gaf Gerrit Migchelbrink een ijzersterke analyse: “Dit weekend was ik in het oude DDR te gast bij een JugendWeihe. Jongeren van 15 jaar maken een stap naar volwassenheid, een mooie al 100 jaar oude traditie. Bovenaan het programma blaadje stond een tekst van Boris Pasternak:  
“Was wir heute tun, entscheidet wie die welt morgen aussieht. Wat we vandaag doen bepaalt hoe de wereld er morgen uitziet.”
Toen ik dat las moest ik meteen denken aan de raadsvergadering van vanavond en over de woningbouw planning. Besluiten die we nu nemen bepalen in grote mate hoe de toekomst eruit gaat zien. En ik weet, we kunnen niet in die toekomst kijken. Maar we kunnen wel op basis van vaststaande gegevens een richting bepalen waar we naar toe willen. En ik hoop dat de raad vanavond er ook zo over gaat denken. Laten we besluiten nemen op vaststaande gegevens en laten we ons niet verleiden door allerlei emoties en allerlei beloften omdat er bv volgend jaar weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.
 
Pyramide bevolkingsopbouw
Een vaststaand gegeven is de pyramide van de bevolkingsopbouw van de Achterhoek. Die laat al jaren zien dat er steeds meer ouderen komen en er steeds minder kinderen geboren worden. Daar kunnen we gewoonweg niet omheen.
Dus zullen we voor de toekomst andere typen woningen nodig hebben, woningen waar mensen tot ver in hun oude dag kunnen blijven wonen. Dat betekent dat we nu kunnen bijsturen, zelfs moeten bijsturen. De grootste opgave ligt in de bestaande woningbouw. 95% van de woningen die we in pakweg 2040 nodig zullen hebben die staan er al. Vele zijn nog niet aangepast voor de toekomst.
De grootste discussie op dit moment echter gaat over de 5% die nog als nieuwbouw toegevoegd moet worden. Allerlei belangen lopen door elkaar heen. Mensen die dachten nog ooit een eigen woning te kunnen bouwen zien nu dat voor hun oude woning geen vraag meer is. Allerlei belangenverenigingen komen in het geweer omdat hun kleine kern niet meer of te weinig mag bouwen. Waarom mag de Haart er veertien bouwen en wij maar 6? 
 
Wij snappen deze emotionele discussie. Maar we  willen ook graag vooruit blijven kijken. Ook de mensen beschermen die nu nog onbezorgd in hun eigen woning wonen, maar die in de toekomst ook te maken krijgen met leegstand of verpaupering in hun buurt, waardoor de waarde van hun woning ook in het geding komt. Of van de jongere generatie, die nu een paar jaar zelfstandig wonen en met een overschot aan woningen te maken krijgen als we zo doorgaan.We kunnen deze problemen niet doorschuiven naar de volgende generatie. Elke woning die nu gebouwd wordt staat er over 50 jaar nog. Die belangen zullen we vanavond ook mee moeten laten wegen. 
 

Inclusieve samenleving: logisch toch?

26 mei -  Dit is de kop van onze "verantwoordings-advertentie"  van afgelopen woensdag in Aalten Vooruit en De Band. De Progressieve Partij plaatst deze advertentie elke maand. We willen niet dat ze van ons zeggen: "die politieke partijen hoor je alleen maar tijdens de verkiezingscampagne". Naast deze advertentie houden we deze website wekelijks bij, brengen we een nieuwsbrief uit en organiseren we veel discussies,acties en bijeenkomsten. Immers de politiek gaat over jou en u. Ook s je een beperking hebt. Vorig jaar heeft Nederland het VN-verdrag voor mensen met een handicap ondertekend. Eindelijk. Het gaat om simpele dingen die het leven van mensen met een beperking  “inclusiever” kunnen maken. Een begrijpelijke brief, duidelijke verkeersborden en aanduidingen op openbaar vervoer, goed onderscheid tussen plekken voor voetgangers en auto’s. Vanaf het begin van het “ontwerpproces” mensen met een handicap betrekken. De Progressieve Partij is al een tijdje bezig om College en raad te overtuigen dat ook de gemeente een taak heeft om de samenleving inclusiever te maken.  Zo hebben wij  voorgesteld om als raadsleden en ambtenaren mee te werken aan de zgn. prokkelweek in juni. Mensen met en zonder beperking komen dan bij elkaar een kijkje in de keuken nemen om goed te voelen en te ervaren wat het is om met een beperking door het leven te gaan. Houd vooral de publicaties in de gaten of kijk op www.prokkel.nl 
We hebben ook de zaak van de ribbels op het station weer aangezwengeld.  Eén van de reden om daar de ribbelstroken half weg te halen was indertijd  dat er geen bewaakte overweg was. Die is er inmiddels wel. Wij willen graag een permanent groepje van raadsleden en ervaringsdeskundigen opzetten om de gemeente (ambtenaren en bestuur)  “bij de les te houden” als het gaat om de belangen van mensen met een beperking. Doe je mee?
 

Minder, minder, minder woningen of juist andere?

20 mei -De Achterhoek heeft last van vergrijzing en ontgroening. Meer mensen worden ouder en minder jongeren blijven hier wonen. De trek naar de steden is over de hele wereld een feit. Alle prognoses geven aan dat na 2025 het aantal inwoners, maar ook het aantal huishoudens daalt. Daarom moeten nu maatregelen getroffen worden. Anders krijgen we binnen 10 jaar te maken met verpaupering, leegstand en waardedaling. Ook de bestaande woningen zijn dan moeilijker te verkopen. Aan de andere kant willen we snel verduurzamen. Binnen 20-25 jaar moeten de huizen energieneutraal zijn.
Het grote dillemma is hier de keuze tussen lange termijn en korte termijn. Op korte termijn zijn er vragen om  te bouwen  vanwege particuliere wensen. Voor de lange termijn wordt aangenomen dat voor elke woning die nu gebouwd gaat worden over 10-15 jaar twee woningen gesloopt moeten worden. Veel politieke partijen zijn geneigd te kijken naar het korte termijn effect. Ook ontkennen partijen als HMV en CDA de prognoses en cijfers. Immers in 2018 zijn er weer  verkiezingen. In de visie van de Regio Achterhoek, het College en ook van de Progressieve Partij moet er een rem moet komen op de te bouwen gezins-woningen. Aan de andere kant: pijnlijke maatregelen moeten wel eerlijk zijn. Dat was ook de strekking van de discussie tijdens de meedenkavond van  18 mei. Daar kwamen ook nieuwe creatieve ideeën naar voren om de leegstand tegen te gaan. Die werken we met anderen uit. Nuttig, zo’n meedenkavond. Kom ook eens meedenken en –praten. Dat deden op18 mei naast enkele geinteresseerde inwoners zelfs een fractie-en een bestuurslid van HMV en CDA en de voorzitter van een ondernemersvereniging.
 

Asbest in Dinxperlo: niet gevaarlijk,wel opruimen

20 mei -  Bij de speelplaats "De Bijvank" in Dinxperlo is asbest gevonden. Dinsdag werd een voorlichtingsavond georganiseerd. De Progressieve Partij was erbij. Wethouder Nijland legt uit, wat de situatie is bij speelplaats de Bijvank. Hij spreekt namens de gemeente Aalten, die verantwoordelijk is voor de gevolgen, die ontstaan zijn na het ontdekken van asbest op deze locatie. De firma Rouwmaat is opgedragen, om onderzoek te doen. De speelplaats is afgezet.
Het resultaat van de bevindingen is gemeld bij de Provincie. Men heeft tot op een diepte van 80 cm, onderzoek gedaan. Er zijn geen asbest-vezels gevonden, maar hecht-gebonden asbestdelen.Dhr. Steven van der Lelie, van de GGD, geeft een toelichting. Het is niet gevaarlijk, maar er moeten wel ingrijpende maatregelen getroffen worden! Het asbest-gedeelte ligt ook heel dichtbij de woonomgeving. Er is geen gevaar bij, maar het moet, volgens de wet, opgeruimd worden.
Zoals het er nu naar uitziet, is het asbest ook aanwezig bij de percelen van de omwonenden. Ook hier zal onderzoek gedaan worden. Men gaat in de directe omgeving, proeven doen, naar de aanwezigheid van asbest. Dhr. Nijland geeft aan, dat de gemeente verantwoordelijk is voor het speelterrein en dat "de Woonplaats" eigenaar en verantwoordelijk is voor de huurpercelen en enkele looppaden. Ook de eigenaren van de woningen wordt gevraagd mee te werken aan de sanering, ook in hun eigen belang. Er is in dit geval, geen schuldige als veroorzaker!
Wat is het vervolg-plan: De locatie gaat afgegraven worden. Te weten: 750 kubieke meter grond. De werkzaamheden gaan ca 14 dagen duren. Dhr. Nijland geeft aan, dat het om 150 vrachtwagens grond gaat. Er zal een was-installatie geplaatst worden, waarbij de banden van de
vrachtwagens gereinigd worden. De Provincie zal geen financiële ondersteuning verlenen. Verder wordt aan buurtbewoners en belanghebbenden, altijd de gelegenheid gegeven, om hun persoonlijke vragen aan de gemeente Aalten te stellen. 
 

Leuke cursus voor toekomstige raadsleden.

20 mei-Woensdagavond vond in de snikhete nieuwe raadszaal een leuke bijeenkomst plaats  voor mensen uit  de Achterhoek die in het raadswerk geïnteresseerd zijn. Deze avond maakt deel uit van een viertal avonden georganiseerd door Achterhoekse gemeenten. De bedoeling is dat  mensen die meer willen weten van de gemeenteraad informatie krijgen over het reilen en  zeilen van de raad. Eerst werd verteld over de “instrumenten” van de raad. O.a.moties indienen, initiatiefvoorstellen, schriftelijke en mondelinge vragen. Daarna probeerde het hoofd Financiën van de gemeente Aalten de heer Jan Storm in een uurtje de werking van de gemeentelijke financiën uit te leggen. Dat valt niet mee. Het laatste uur kwamen 7 raadsleden opdraven die langs evenzovele tafeltjes gingen om te “speeddaten” over wat het raadswerk inhoudt. Dat varieerde van: “hoeveel tijd  stop je erin, hoe zorg je dat in een christelijk dorp als Aalten de kerk en staat gescheiden blijven”  tot  “is  Aalten nou de laatste jaren progressiever geworden,  is het niet frustrerend om altijd maar ideeën te leveren die nooit ingevoerd worden” tot:  “wat  is nou coalitie en oppositie en hoeveel raadsvergaderingen zijn er per jaar.” Jammer dat (met veel moeite) maar  5 raadsleden uit de gemeente Aalten aanwezig konden zijn, ze werden aangevuld met twee raadsleden uit Oost-Gelre. Als Progressieve Partij vinden wij dit soort vernieuwing en voorlichting van groot belang. Daarom waren fractieleden Joop Wikkerink en Gerrit Migchelbrink aanwezig, samen met collega's van GB (Alex Walter), ChristenUnie (Hanny Noorman)en VVD (Gerbert Navis). Jammer dat niet alle partijen aanwezig waren. Ook niet CDA die het altijd over "politiek dichtbij de burger" heeft en HMV die zichzelf altijd op de borst klopt als enige echte  "volksvertegenwoordiger".
 

Meedenken over woningbouw.18 mei in Dinxperlo

13 mei -De Achterhoek heeft last van vergrijzing en ontgroening. Meer mensen worden ouder en minder jongeren blijven hier wonen. De trek naar de steden is over de hele wereld een feit. Alle prognoses geven aan dat na 2025 het aantal inwoners, maar ook het aantal huishoudens daalt. Daarom moeten nu maatregelen getroffen worden. Anders krijgen we binnen 10 jaar te maken met verpaupering, leegstand en waardedaling. Ook de bestaande woningen zijn dan moeilijker te verkopen. Aan de andere kant willen we snel verduurzamen. Binnen 20-25 jaar moeten de huizen energieneutraal zijn.
 
Het grote dillemma is hier de keuze tussen lange termijn en korte termijn. Op korte termijn zijn er vragen om  te bouwen vanwege particuliere wensen. Voor de lange termijn wordt aangenomen dat voor elke woning die nu gebouwd gaat worden over 10-15 jaar twee woningen gesloopt moeten worden. Veel politieke partijen zijn geneigd te kijken naar het korte termijn effect. Immers in 2018 zijn er weer  verkiezingen. Over dit dilemma organiseert de Progressieve Partij een meedenkavond. Waar ligt jouw belang? Waar ligt het belang voor je kinderen? Of voor je oudere familie?  Waar ligt het belang voor de planeet en ons leefklimaat? Zijn nu onplezierige maatregelen nodig of durven de politieke partijen in de gemeenteraad dat niet?
 
De meedenk-avond “Minder,minder,minder woningen of juist andere”?  is op donderdag 18 mei om 20.00 uur bij café-rest. De Sander, Aaltenseweg 73 te Dinxperlo.Toegang en koffie gratis.
 

Pagina 6 van 107

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates