Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Project :"De Kattenberg op" uitstekend idee

21 juli - Op dinsdag 18 juli was de aftrap van het project ’De Kattenberg op’, in het pand aan de Lichtenvoordsestraatweg 5. Bewoners, ondernemers en de eigenaren van panden in het gebied tussen het pleintje Veemarkt en tuincentrum Voskuil, warenvoor deze avond uitgenodigd.
 
Bewoners, ondernemers en eigenaren zijn uitgenodigd om samen te werken aan een plan voor de De Kattenberg. Dit plan kan gaan over bijvoorbeeld een nieuwe bestemming voor leegstaande panden, over wonen, parkeren, groen enz. Het project wordt begeleid door bureau Procesmakers (www.procesmakers.nl).
 
Waarom doet de gemeente dit?
De afgelopen jaren zijn de winkelstraten in het centrum van Aalten opnieuw ingericht. Het centrum van Aalten is aantrekkelijk en gezellig, met volop activiteiten. De zogenoemde aanloopstraten richting het centrum van Aalten bepalen mede hoe de winkelstraten worden beleefd. De laatste jaren zien wij volop veranderingen in die straten en een toename van leegstaande panden. Met de eigenaren van panden, bewoners en ondernemers willen wij gezamenlijk een plan maken voor de toekomst van de aanloopstraten. Omdat er individueel al projecten binnen het gebied De Kattenberg lopen, starten we met dit gebied. In 2018 gaan we verder met de aanloopstraten rond de Dijkstraat (tussen de spoorwegovergang en centrum) en de Hogestraat (tussen Landstraat en De Hoven).
 
De Progressieve Partij juicht deze actie van het College en de medewerkers toe. Prima dat men achter de bureau's vandaan komt. De fractie van de Progressieve Partij heeft de begeleiders en de deelnemers aan het project meteen gewezen op de publicatie de wij in 2015 maakten met voorbeelden hoe je met leegstaande winkelpanden kunt omgaan. Waarschijnlijk overbodig, want het College zegt altijd dat ook voorstellen van niet-collegepartijen meegenomen worden. Dus wij zijn benieuwd wat we terugzien van onze voorstellen. Wil je het boekje vol foto's en ideeen inzien?
 
 
 

Het gaat maar door: weer meer varkens, stof, stront en stank

21 juli - Het college van Burgemeester en Wethouders wil een bestaande varkenshouderij aan de Gendringseweg 9 in Lintelo uitbreiden. Na de verbreding van de twee bestaande stallen en de bouw van een derde stal, kunnen er zo'n 13.000 varkens worden gehouden. 
 
Het eerste plan heeft de eindstreep niet gehaald omdat de gemeenteraad bezwaren had. Daarna zijn de regels aan de plannen aangepast en ging de meerderheid wel akkoord. Luchtwassers moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak en fijnstof zoveel mogelijk wordt beperkt. Na het doorlopen van veel procedures, zoals het opstellen van een milieu effect rapportage heeft het college nu een omgevingsvergunninge verleend.
 
De omwonenden hebben zienswijzen ingediend.  De indieners van de zienswijzen maken zich vooral zorgen over de toename van stank, geluid en de uitstoot van schadelijke stoffen. Verder maken zij zich zorgen over de gezondheidsrisico's die het wonen in de buurt van een megastal met zich kan brengen. Het college ziet in de zienswijzen geen reden om het besluit te wijzigen. De Progressieve Partij is daar ernstig teleurgesteld over. daar waar in Brabant ingezien wordt dat er een halt moet worden toegeroepen aan de groei van de intensieve veehouderij, de GGD waarschuwt voor fijnstof (maar onbegrijpelijkerwijze een positief rapport voor deze megastal afgeeft) en de discussies juist over veedichtheid moeten gaan, kiest het College en de meerderheid van de raad weer voor de belangen van de grote boeren, het geld, de kiloknallers.
 
Foto uit Aaltens Nieuws

Luchtigheid en ernst op eerste zomerterras: welkom!

21 juli - Deze zomer organiseert de Progressieve Partij  elke woensdagavond een “Open terrasavond”.  Vrij toegankelijk, onverplichtend, bijpraten over actualiteit en nieuwe ideeën voor de gemeente Aalten. Lekker met een zomers drankje nadenken en elkaar bevragen hoe het mooier, beter en rechtvaardiger kan in de gemeente en de politiek. En wat nieuw is: we nodigen elke avond om 20.30 uur een gast of gasten uit die ons en jou kan/kunnen inspireren met nieuwe inzichten, vrolijke ideeën,  en nieuwe benaderingen.
 
Deze woensdag 26 juli zijn wij  vanaf 20.00 uur op het terras bij Schiller. Schuif aan en denk, praat, luister. Vanaf 20.30 uur komen er mensen die in december actie gaan voeren voor het  Fonds Kinderhulp. We hebben ook een vertegenwoordiger uitgenodigd van de Stichting Leergeld. Ze krijgen een halfuurtje. Het gaat dit keer over armoede onder kinderen in de gemeente Aalten. Wat kunnen we daar aan doen. Kan de gemeente dat? Of hebben we de hulp nodig van deze organisaties? En wat is een effectieve manier van armoedebestrijding.
Kom mee luisteren, praten en denken! Kost je niks.
 

Eerste Kamer haalt streep door lijstverbinding.

16 juli -Op 20 juni haalde de Eerste Kamer een streep door de lijstverbinding. Dat betekent dat partijen niet meer kunnen profiteren van elkaars reststemmen.  Hoe werkte dat dan zo’n lijstverbinding? Het gaat om de verdeling van de reststemmen. Stel : er zijn in een gemeenteraad 21 zetels te verdelen (zoals in de gemeente Aalten). En er worden 10.500 stemmen uit gebracht (ook ongeveer de situatie in de gemeente Aalten).  Dan is de zgn. kiesdeler 500 stemmen. Dus elke 500 stemmen leveren  1 zetel op.  Nu halen de deelnemende partijen  niet allemaal precies (veelvouden van ) 500 stemmen. Elke stem meer dan 500 (of een veelvoud daarvan) heet een reststem.  Degene met de meeste reststemmen krijgt de eerste “overgebleven” zetel, dan de tweede enz. 
Voorbeeld:  
Er doen 5 partijen mee:  Partij 1 haalt 623 stemmen, dat is dus 1 zetel met 123 reststemmen Partij 2 haalt 1345 stemmen: dat is dus 2 zetels en 345 reststemmen.  Partij 3 haalt 2261 stemmen: dat is 4 directe zetels en 261 reststemmen.  En zo verder. Als de restzetels verdeeld moeten worden dan krijgt partij 2 met z’n 345 reststemmen in elk geval de eerste restzetel, partij 3 krijgt met z’n 261 reststemmen de tweede restzetel en partij 1 de derde.  Als er zoveel restzetels zijn.
Als nu partij 1 en partij 3 een lijstverbinding zouden zijn aangegaan dan zouden de reststemmen bij elkaar opgeteld worden; het aantal in dit voorbeeld telt op tot  384. Dat is meer dan de reststemmen op partij 2 (345). Dus de eerste restzetel gaat naar de combinatie en wel naar die partij met de meeste reststemmen in die combinatie. Dat zou partij 3 zijn. Dus een lijstverbinding verhoogt de kans op restzetels .
Aanvulling door een lezer:
In gemeenteraden van meer dan 18 zetels geldt het systeem van de grootste gemiddelden. Bij deze procedure wordt het aantal stemmen voor elke partij gedeeld door het aantal behaalde volle zetels + 1. De partij die zo uitkomt op het grootste aantal stemmen per zetel (grootste gemiddelde) krijgt de restzetel toegewezen. Indien er meer restzetels zijn, wordt de procedure herhaald met de nieuwe tussenstand tot er geen restzetels meer te verdelen zijn.
De methode werkt meestal in her voordeel van grotere partijen en het is mogelijk dat een (grote) partij meer dan één restzetel behaalt. 
Bij de gemeenteraadverkiezing in 2014 behaalde het CDA in Aalten door deze methode 2 restzetels!
 
Lijstverbinding geeft politieke onduidelijkheid.
De grote onduidelijkhied is natuurlijk dat door zo’n lijstverbinding het lijkt of die twee lijsten die een verbinding hebben aangegaan ook samen een nieuwe gecombineerde partij hebben opgericht. In de praktijk is zo’n lijstverbinding dus nauwelijks aan de kiezer uit te leggen. Die denkt dat er een soort fusie gesmeed werd tussen de partijen die meededen aan zo’n lijstverbinding. Dat was natuurlijk niet zo. Je zag wel dat er gebruik gemaakt werd door partijen in “dezelfde hoek”. Bijvoorbeeld tussen uitgesproken rechtschristelijk: SGP en ChristenUnie of bij links: Groen Links en PvdA.  
Een ander nadeeel (echt gebeurd) is dat dankzij de lijstverbinding partij A er een zetel bij kreeg  dankzij  partij B en een coalitie ging vormen met  partij C die de natuurlijke opponent van partij B was.  Dat is een beetje zuur.
Vanaf 20 juni is er dus geen lijstverbinding meer mogelijk.Voor de kiezer is het vanaf nu duidelijk: een stem op één partij blijft een stem op die partij.
 

Vrijwilligers op de Zwarte Cross: onmisbaar

14 juli - De vele duizenden vrijwilligers zijn onmisbaar op de Zwarte Cross. Ze brengen door keihard te werken ook geld in het laadje voor hun vereniging of organisaties. Zo helpt de fractie van de Progresseieve Partij al voor het vijfde jaar mee in de Campingwinkel. De opbrengst is voor Scouting Aalten. Hier een selfie van Gerrit Migchelbrink en Wilma Hoftijzer.

 

Nieuwe mogelijkheden tegen kindarmoede

14 juli - In de werkgroep 3D is afgesproken dat fracties ideeën zouden kunnen leveren voor de bestrijding van kinderen in armoede. Daarvoor is door het kabinet structureel extra geld beschikbaar gesteld. De fractie van de Progressieve Parij heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden ingestuurd. Punt is het bereik. Tot nu toe dacht de gemeente dat het bereik via de gemeente zelf geborgd was. In de praktijk blijkt dat niet iedereen naar de gemeente stapt. Er zijn stichtingen en organisaties die dat beter kunnen, bijv. Stichting Leergeld, en Fonds Kinderhulp.Laten we daar gebruik van maken en samenwerken en niet denken dat de gemeente alles zelf en beter kan.

Meerderheid raad wil geen solarpark aan Sondernweg

7 juli- In de laatste gemeentraadsvergadering voor de zomervakantie lagen twee belangrijke finaciële en beleidsmatige stukken voor. De jaarrekening 2016 en de voorjaarsnota 2017. De jaarrekening geeft inzicht in de uitgaven èn het gevoerde beleid: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost. Belangrijkste conclusie in de jaarrekening is dat er een tekort is van rond de vier ton. Maar dat is veroorzaakt door eenmalige mee- en tegenvallers. De tegenvallers zijn de afschrijvingen op de grondposities in het Kobus (vanwege het minder aantal woningen –reden voor HMV om tegen te zijn) en de gronden van het voormalig  werklandschap West (bij de Sondernnweg). Dat was voor de fracties van VVD , HMV en Progressieve Partij reden om te vragen naar een onderzoek voor de haalbaarheid van zonnepanelen op de stukken landbouwgrond die eerst duur zijn aangekocht voor industrieterrein. Wethouder Kok ontraadde dit idee krachtig met allerlei juridsiche argumenten van contractbreuk. Daar was de VVD gevoelig voor en  diende de motie die zij zelf had opgesteld niet in. De motie werd wel ingediend door HMV en PP. Maar werd afgestemd. Voor het CDA met o.a. de motivering dat men liever goede landbouwgrond met fors verlies  weer terugverkoopt aan landbouwer en ex-wethouder Luiten dan dat er slechtrenderende zonnepanelen op zouden komen te staan. De overige tegenstemmers waren bang voor het niet doorgaan van het overige stuk industrietrrein voor Aalbers wat al in procedure is. De indieners betoogden dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op duurzame energiegebied  en dat de juridische voetangels en klemmen nu juist uit dat onderzoek moeten blijken.

Pagina 6 van 110

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates