Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

PP wil veerkracht na corona stimuleren

6 juni  - In de Aaltens gemeenteraad van 1 juni was er discussie over hoe de gemeente ondernemers zou moeten steunen. Vanuit enkele partijen werd daarop aangedrongen na een motie van de VVD. De fractie van de Progressieve Partij drong er op aan de vele ondernemersregelingen ruim onder de doelgroep bekend te maken. Er zijn 41 ondernemers in de gemeente die een beroep hebben gedaan op de laatste steunregeling via Laborijn, de nieuwe regeling om huisvestingskosten te vergoeden werd 12 keer toegekend. De loonkostenvergoeding kende in de laatste ronde ongeveer 140 voorschotbetalingen. Volgens de progressieven is er dus nog veel te winnen bij een goede voorlichting door bijvoorbeeld het pas opgerichte Ondernemerssteunpunt.
Wat voor de Progressieve Partij bijzonder belangrijk is dat de gemeente de veerkracht en creativiteit in de samenleving stimuleert. Zeker nu de samenleving langzamerhand weer open gaat. Dat moet op een sociale manier. Niet alleen door ondernemers te ondersteunen, maar juist verenigingen, de sociale basis, culturele en  zorgorganisaties. Kernwaarden zij daarbij veerkracht, bestaanszekerheid en sociale samenhang. Naast de vele ondernemersregelingen die er vanuit het rijk zijn, is het niet nodig om nog meer inkomenssteun vanuit de gemeente aan ondernemers te geven. Een meerderheid van de gemeenteraad volgde die lijn. En verwierp de VVD-motie om alleen ondernemers te steunen.
 

Steun huurders en woningzoekers met laag inkomen

Aalten, 30 mei - De fractie van de Progressieve Partij wil meer kansen voor huurders en woningzoekers met lage en modale inkomens. Voor alleenstaande starters en senioren is het nauwelijks mogelijk een huis te krijgen. Huurhuizen zijn er te weinig. En koophuizen zijn onbetaalbaar voor deze groep. Ophogen van de ondergrens van goedkope woningen maken deze alleen nog maar onbereikbaarder
Enkele fracties (CDA, D66. CU ?) willen de grens voor de goedkope woingen optrekken naar € 230.000. In de raadvergadering van dinsdag komen ze met een motie. De Progressieve Partij vindt dat onverstandig. Daarmee breng je een nieuwe woning voor starters en senioren niet dichterbij. Het zorgt voor een prijsopdrijvend effect. Bovendien remt dit de innovatie en het zoeken naar betaalbare woonoplossingen door architecten,  aannemers en projectontwikkelaars. 
Ook het uitbreiden van de kernen met nieuwe woonwijken is doorgaan op de weg van de oude oplossingen. En brengt de kansen voor starters en senioren op een betaalbare woning nauwelijks dichterbij. De vraag is: willen we ons buitengebied, de unieke rust en ruimte in het landschap opofferen om te bouwen, bouwen, bouwen? Laten we eerst goed kijken naar andere mogelijkheden en een visie ontwikkelen over wat voor gemeente, wat voor Achterhoek we willen zijn. En niet in de oude reflex schieten van inzetten op uitleglocaties.     
Als antwoord op de motie die voorligt met de bovenstaande punten wil de Progressieve Partij meer inzetten op innovatieve en creatieve oplossingen. De pas geopende “Uuthuuskes” op de Haart zijn een mooi voorbeeld. De plannen voor Aaltense seniorenhofjes moeten krachtig ondersteund worden. Niet meer van hetzelfde maar inspelen op de vraag en financiële mogelijkheden van lage en modale inkomens. Een nieuwbouwwoning van € 230.000 is onhaalbaar voor een starter. 
Fractie-woordvoerder Bert Weevers: ”In plaats van inzetten op  oude oplossingen uit de motie zou de raad fundamenteler moeten nadenken over de uitwerking van de Woonvisie. Daarbij ook  zijn eigen college de gelegenheid geven om  de afspraken die in de Woonvisie gemaakt zijn na te komen. PP werkt aan  een Woon-manifest waarin een aanzet wordt gegeven voor nieuwe werkbare oplossingen. En gaat daarover graag het gesprek aan met de samenleving en de  politiek. Alleen maar doorgaan op de oude weg kan niet meer”.   
 

Lydia ter Welle uitgezwaaid bij Aalten Vooruit en De Band

 
29 mei - Alweer neemt een journalist uit de regio afscheid van een krant. Lydia ter Welle was 30 jaar werkzaam voor Achterhoek Nieuws, vele jaren “gespecialiseerd” In Aalten en Dinxperlo voor Aalten Vooruit en de Band. In een paginagroot artikel “Boeren Burgers en Buitenlui” in alle uitgaven van Achterhoek Nieuws geeft Lydia een kijkje in haar drijfveren, achtergronden en opvattingen. Daaruit komt een enorme liefde voor de Achterhoekse taal, natuur en mensen. “Taal is toch helemaal haar ding”, om Paulien Cornelisse te parafraseren. Reden voor mij om Lydia te mailen met de vraag of ze een soort van afscheidsinterview wil geven. Want we gaan haar missen. Niet alleen om haar verslagen, maar ook om haar altijd weer meewerkende houding om van deadlines af te wijken, teksten te redigeren en vooral te plaatsen. En omdat wij van de politiek zijn en Lydia van de media, kunnen we er niet omheen: Politiek en media in de Achterhoek.
Lees meer: Lydia ter Welle uitgezwaaid bij Aalten Vooruit en De Band

VN-Global Goals ook - juist- voor gemeenten!

29 mei - Op 25 september 2015 werden door de Verenigde Naties de “17 doelen voor duurzame ontwikkeling tot 2030” vastgesteld: Sustainable Development Goals (SDG’s).
Het is een wereldwijde agenda voor duurzaamheid in de breedste zin. Het gaat om bestrijden van armoede, honger, ongelijkheid en bevorderen van onderwijs, schoon water eerlijk werk, vrede, duurzaam klimaat, enz. Elk land moet op z’n eigen niveau daaraan meewerken, arm en rijk. Veel maatregelen moeten op rijksniveau genomen worden, maar ook plaatselijk moet men hiermee aan de slag. Enkele voorbeelden: inclusiviteit, armoede, energie en klimaat, kwaliteit van bestuur en participatie, wonen, enz. Veel van die SDG’s hangen met elkaar samen, b.v. economie, sociaal domein, leefbaarheid en ecologie.
 
Taak gemeenten
Diverse gemeenten zijn daar al enkele jaren bewust mee bezig, zoals b.v. Oss en Rheden. Elke gemeente besteedt hier op een eigen manier aandacht aan. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt gemeenten hierin. 
De heer Wiggers van de VNG gaf afgelopen dinsdag hierop een toelichting aan de gemeenteraad, dankzij de ChristenUnie die hierover een vraag had gesteld aan het college.
De rol van de gemeenteraad kan zijn om bewust aandacht te vragen voor deze SDG’s en deze een bewust onderdeel te laten zijn van het gemeentelijk beleid. 
 
Praktijk in Aalten
Wat gebeurt er al in Aalten? 
Drie programma managers gaven een toelichting.
Op het gebied van het Sociaal Domein is armoedebestrijding belangrijk, evenals werk, eenzaamheid, wonen en gezondheid. In Aalten is dat natuurlijk op een ander niveau dan in een Afrikaans land, maar ook hier is ongelijkheid en dat mag niet onaanvaardbaar groot zijn en niemand mag tekortkomen.
Bij de herinrichting van de Admiraal de Ruijterstraat en Dijkstraat is bewust gewerkt met de SDG’s. Bij de aanbesteding werden hieraan eisen gesteld en de aannemers moesten aangeven hoe ze invulling wilden geven aan die doelstellingen. Het bleek dat diverse aannemers al heel ver waren met het werken hiermee. Het resultaat: biodiversiteit (2800 m2 groen en bloemen), materiaalkeuze (b.v. grasfalt), veiligheid (30 km!), waterberging, hergebruik oud materiaal, enz.
Aan al die maatregelen zijn wel meerdere doelstellingen uit de SDG te koppelen.
De ambtenaar vertelde dat gaandeweg het proces iedereen steeds enthousiaster werd en men alles steeds meer integraal ging bekijken. Een enkele keer moest men echter vanwege de extra kosten iets op de rem trappen.
 
Toekomst
Als de raad besluit om hiermee aan de slag te gaan en dat lijkt wel te gaan gebeuren, kan in alle beleidsstukken, aan de hand van de iconen, worden aangegeven waaraan het voornemen voldoet. Ook in Aalten Actueel kan worden gewerkt met die afbeeldingen. In gesprekken met het bedrijfsleven, de sportvereniging, het onderwijs, verenigingen, zorginstellingen, enz. kan het aan de orde komen. Het kan een stimulans betekenen voor het werken aan meer bewustwording en meer samenhang van alle activiteiten. De bedoeling is dan dat de hele Aaltens gemeenschap daar kennis van neemt en iedereen op haar of zijn plek in de samenleving er een steentje aan bijdraagt.
De Progressieve Partij had al heel lang de leus: “Think global, act local”, dit is een perfecte invulling daarvan.
 
Gerrit Stronks
 

Boodschappen voor Tweede Kamerlid Ceder

23  mei - Vrijdag was er een ontmoeting met  Don Ceder, een Kamerlid dat op uitnodiging van de burgemeester op bezoek was in de gemeente Aalten. Hij is nieuw in de Tweede Kamer en heeft o.a. Jeugdzorg en participatiewet in zijn portefeuille. Dus wethouders Hans te Lindert en Joop Wikkerink  grepen de kans aan om hem op de hoogte te brengen van de dingen die men in “Den Haag” moet aanpassen en veranderen, willen wij ons werk goed doen. Daarbij gaven de wethouders  heel veel voorbeelden  van wat er in de  gemeente zelf allemaal gebeurt om de “transitie” van de jeugdwet en de WMO-handen en voeten te geven en hoede gemeente j probeeert mensen die afhankelijk zijn van de participatiewet perspectief, werk, scholing en voldoende inkomen te geven. Hieronder lijstjes
 
Hans: 
“Het systeem van de jeugdzorg in Nederland is ongeveer een ‘failliet systeem’. Het domste zou zijn om hierin te vervallen in de schuldvraag en vingerwijzen. Alleen samenwerken helpt, rechtdoend aan ieders verantwoordelijkheden. Dus ja, meer geld vanuit Den Haag. Maar ook; gemeenten moeten transformeren en ombuigen. Sleutels: normaliseren, preventie, toegang en samenwerking.” Dat was m’n boodschap gisteren richting Tweede Kamerlid Don Ceder. We zaten daarover op één lijn en dat vond ik een prettige constatering. Hartelijk dank Don Ceder voor je luisterend oor.
 
Joop:
Vrijdagmiddag was Don Ceder, Kamerlid op werkbezoek in Gemeente Aalten. Ik heb hem voor de #Participatiewet een boodschappenlijstje meegegeven:
1.Meer werk, onder betere condities voor #wajongers
2.Hogere studiekostenregeling #wajong
3.Simpeler switchen tussen dagbesteding en beschut werk
4.Bijverdienen in de bijstand naar € 200,-- per maand, ook per maand afrekenen
5.Vrijlating van € 1200,-- per jaar van giften en gaven voor mensen in de bijstand (boodschappen); hardheidsclausule inlichtingenplicht
6.Meer geld voor jobcoaching
7.Minimumloon omhoog naar € 14,-- p.u.
Verder gesproken over grens-problemen en -contacten en vooral zorgen over Jeugdzorg samen met Anton B. Stapelkamp en Hans te Lindert
 

Mooie verbeteringen in de sociale ondersteuning

15 mei - Hieronder een overzichtje te maken van de recente verbeteringen in de ondersteuning van mensen die zonder werk zitten, bedreigd worden met werkloosheid of een moeilijke positie hebben op de arbeidsmarkt als werknemer of zzp-er.
 
Veel verbeterd bij Laborijn.
Het is nu bijna twee jaar gelden dat we als Dagelijks bestuur na een lange voorbereidingsperiode daadwerkelijk hebben ingegrepen in de organisatie van Laborijn. Sindsdien is er veel verbeterd in de bejegening van klanten, de service en klantgerichtheid en klachtenafhandeling. De ombudsman geeft goede cijfers en het aantal klachten in het eerste kwartaal was 1. Het klanttevredenheidsonderzoek gebeurt nu jaarlijks en laat een stijging van waardering zien. Het kan nog beter en er wordt constant aan gewerkt. Tips zijn welkom. Daarnaast (voor de gemeentelijke portemonnee altijd welkom) is het jaar 2020 financieel heel goed afgesloten. Zowel op het uitkeringsgedeelte als op het gebied van de organisatiekosten zijn er minder uitgaven geweest, dus krijgen de gemeenten geld terug. Voor de mensen waar het om gaat hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd.
 
Boodschappenaffaire
Begin dit jaar was er grote commotie over de “boodschappenaffaire”. Een gemeente had –in het gelijkgesteld door de rechter- van een mevrouw een deel van de uitkering teruggevorderd omdat zij boodschappen kreeg – loon in natura! - van haar moeder. Ik heb toen meteen nagegaan of dat bij ons ook ooit was voorgekomen. Dat was niet zo. Maar het leek ons bestuur toch goed dit helder te regelen. Er is nu een regel dat iemand met een p-wet-uitkering (bijstandsuitkering) giften in natura mag ontvangen tot € 1200, - per jaar, zonder dat dit met de uitkering verrekend wordt. Belangrijk: wel moet dit altijd overlegd en gemeld worden met de inkomensconsulent. Alles graag in overleg en gesprek.
 
Stimulering parttime-werken: € 200, - per maand premie
Ook in de pers: Amsterdam, Doetinchem en Aalten willen mensen met een uitkering stimuleren om ook parttime te gaan werken. Voor sommige werkzoekenden is een fulltimedienstverband een stap te ver. In de ontwikkeling kan dan parttime werk een mooie stapzijn. Echter wel vanuit het principe ”werk moet lonen”. Dus kunnen mensen die parttime gaan werken naast hun uitkering van het verdiende geld max. € 200,-- per maand houden. Hierbij moeten we wel gebruikmaken van een “maas in de wet”. Je mag als gemeente aan iemand die uit de uitkering gaat een “werkaanvaardingspremie” geven tot een maximum. Dat mag twee keer per jaar. Dus wij moeten die 200, - per maand “opsparen” en één keer per half jaar (dus € 1200, -) uitkeren. Dat zint mij nog niks, dus we gaan nog op zoek naar slimme oplossingen voor “boter bij de vis” voor mensen die deels werken en deels een uitkering ontvangen.
 
Simpel switchen.
Weer zo’n pilot om al die lastige regels en wetten vanuit “de bedoeling” te benaderen. Met 15 mensen die deels in de participatiewet zitten, soms in de oude sociale werkvoorziening, deels in de “oude” Wajong oen vaak afhankelijk van dagbesteding zijn gaan we kijken of we ontwikkelstappen kunnen zetten. Door de strakke wetgeving lijkt het wel of mensen “vastzitten ”in wetten in plaats van dat ze als individu beschouwen. Zo kan het zijn dat iemand die enkele dagen naar dagbesteding gaat, best ook enkele dagdelen naar beschut of begeleid werk kan. Dan verdient hij/zijn zijn/haar eigen loon. Maar ook iemand die een contract bij de sociale werkplaats heeft, kan wel eens (tijdelijk) minder goed in z’n vel zitten. Dan zou het mooi zijn dat hij/zij even kan “uitblazen” in de dagbesteding. Zo proberen we dus vanuit wat het beste voor onze kwetsbare inwoners is tòch stappen in ontwikkeling te zetten. En daar mag de bestaanszekerheid en veiligheid van mensen niet door aangetast worden. Dus we moeten over de wetten, de schotten en instantie-belangen heen kijken. Spannend!
 
Nog meer ideeën?
Een volgend keer ga ik graag nog eens in op de veranderingen/verbeteringen in de schuldhulpverlening en het Ondernemerssteunpunt, dat juist ook kleine ondernemers en zzp-ers wil bijstaan met raad en daad, zeker in deze coronacrisis.
Bovenstaande verbeteringen en projecten worden vooral uitgevoerd door Laborijn. Ik ben blij dat na de moeizame beginperiode de trein daar nu goed begint te lopen en er weer ruimte is voor innovatie, denkkracht en verbeteringen van de positie van de laagstbetaalden en uitkeringsgerechtigden. Want dat is een belangrijke drijfveer. (Joop)
 

Bouwactiviteiten in het buitengebied van de gemeente

15 mei - Het vierde en laatste deel van mijn serie over bouwactiviteiten in onze gemeente. Na de dorpen Aalten en Dinxperlo, de stad Bredevoort is het nu de beurt aan het buitengebied en de buurtschappen.
Ook daar zit men niet stil. Aan de Gendringseweg is men begonnen met de uitbreiding van het varkensbedrijf Van de Wolfshaar. Deze uitbreiding kent een lange geschiedenis met uiteindelijk een uitspraak van de Raad van State. Na jaren strijd is daar nu de schop de grond ingegaan.
Een ander bouwplan met een lange voorgeschiedenis is de bouw van 2 woningen aan de Legtersdijk. Deze forse woningen kunnen worden gebouwd in het kader van de oude Rood voor Rood regeling. Ook hier moest uiteindelijk de rechter eraan te pas komen om dit hier mogelijk te maken. De architectuur is hier opvallend, persoonlijk vind ik dit wel mooi passen in een ruime buitenomgeving.
In alle kernen worden op dit moment woningen gebouwd. Ik zie opvallend veel houtskeletbouw woningen verrijzen. Een mooie ontwikkeling want hout slaat veel Co2 op.  Bijv een houtskeletbouw aan Het Veld in Lintelo
Koploper op dit moment is De Haart. 10 woningen zijn daarin aanbouw, van traditioneel metselwerk naar houtskeletbouw, van Tiny Houses naar Uuthuuskes. PP heeft destijds raad en college gewezen op de mogelijkheden van dit sooort woningen.
 
In de wekelijkse emailnieuwsbrief van de Progressieve Partij zijn de foto's te zien:
 
 (foto: duurzame nieuwbouw aan Legtersdijk)
 
 
 
 
 

Pagina 6 van 170

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates