Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

We kunnen weer vooruitkijken! Doe je mee?

20 juni - Aan het begin van de zomer stuurde onze wethouder Joop Wikkerink naar een groot aantal mensen in zijn netwerk de volgende email:
 
"Wij hebben vanuit de Progressieve Partij  Aalten-Dinxperlo wel contact met je gehad.Vandaar deze mail. Ad random uuit mijn adresboek in bcc. Hopelijk zie je dit niet als spam of stalken maar wil je even het onderstaande verzoek lezen. Op 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De Progressieve Partij wil weer meedoen met als belangrijkste opgave te werken aan een groene, een sociale en een open gemeente. In de afgelopen vier jaar hebben we stappen kunnen zetten op het gebied van klimaat, bestaanszekerheid en gezondheidsbeleid.
We hebben mensen nodig die het werk willen doen in en buiten de gemeenteraad. Het liefst ook jonge mensen die de ernst van de klimaatcrisis zien en er wat aan willen doen. Of mensen die zich zorgen maken over de groeiende ongelijkheid. De eerste opgave is voldoende mensen  op de verkiezingslijst.
Je zou ons erg helpen als je minimaal twee namen uit de gemeente Aalten zou kunnen doorgeven,waarvan jij denkt dat ze misschien wel op onze verkiezingslijst  willen staan. Dan gaan wij als bestuur en fractie bekijken of we ze gaan benaderen."
Met  vriendelijke groet,
 
Joop Wikkerink

Ideeën voor betere bijstand

20 juni - Op 30 juni a.s. is er een kamerdebat over de werking van de Participatiewet. Daar kunnen nog veel verbeteringen in worden aangebracht. Rutger Groot Wassink (GL-wethouder uit Amsterdam) en Peter Heijkoop (CDA-wethouder uit Dordrecht) hebben vanuit de grote steden een “Deltaplan” opgesteld. Daarin een aantal noodzakelijke verbeteringen voor het sociale stelsel, natuurlijk ook ingegeven door de “menselijke maat”. Een interessante is dat je ook achteraf een WW- of Bijstandsuitkering zou moeten kunnen aanvragen, vanwege de vele ingewikkelde flexconstructies en –banen, waardoor je een maand zonder inkomsten zou komen te zitten
 
Onderzoek niet-gebruik SZW
Dat zo’n Deltaplan nodig is bleek uit een rapport van de Inspectie SZW. Zo’n 170.000 huishoudens maken geen gebruik van de bijstand terwijl ze daar wel recht op lijken te hebben. Dat becijferde de Inspectie SZW voor het rapport ‘Niet-gebruik van de bijstand – Een onderzoek naar de omvang, kenmerken, langdurigheid en aanpak’ dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd. 
 
Er zijn al wel wat oplossingsrichtingen:
Divosa (organisatie van directeuren sociale diensten) vindt het percentage niet-gebruik hoog voor een regeling die het laatste vangnet hoort te zijn voor mensen die onder het minimum dreigen te raken. Dat baart zorgen, maar roept ook vragen op. Hoe komen deze mensen nu rond? En waarom kloppen ze niet bij de gemeente aan? Als we daar meer inzicht in hebben, kunnen we samen met alle betrokkenen bekijken welke vervolgacties nodig zijn.
 
Verbeteringen kunnen zitten in betere voorlichting en bestandskoppeling, maar Divosa pleit er ook voor om goed te kijken naar de financieringssystematiek van de bijstand. De Inspectie SZW stipt terecht aan dat die gemeenten stimuleert om de poort naar de bijstand zo dicht mogelijk te houden. Het zou goed zijn te onderzoeken of deze financieringssystematiek haar doel niet voorbijschiet.
 
Tot slot zou de Rijksoverheid kunnen onderzoeken of de Participatiewet en de WW nog wel aansluiten bij de flexibele arbeidsmarkt waar losse baantjes en nul-urencontracten legio zijn. Dat vraagt om een aanpak voor de ver doorgevoerde flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook zou het bijvoorbeeld ook mogelijk moeten worden om met terugwerkende kracht een uitkering aan te vragen.
 
 
 

Extra financiële steun voor activiteiten en initiatieven

13 juni - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Aalten heeft geld gereserveerd voor een tijdelijke subsidieregeling in het kader van corona. De regeling is bedoeld als extra stimulans voor organisaties en initiatieven om (weer) activiteiten te organiseren nu er steeds meer mogelijk is.
 
Wethouder Joop Wikkerink: “De aanhoudende maatregelen en beperkingen door het coronavirus hebben effect op het welzijn van ons allemaal. Tegelijkertijd staan sociaal maatschappelijke organisaties financieel onder druk, omdat activiteiten noodgedwongen stilstaan of alleen op afgeslankte wijze plaats kunnen vinden. En dat terwijl het juist nu zo belangrijk is om initiatieven en activiteiten, gericht op het voorkomen en herstellen van sociale schade, te stimuleren. Die stimulans bieden we met de ‘Tijdelijke subsidieregeling stimulering sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode’.”
 
Voor bestaande en vernieuwende activiteiten
De tijdelijke subsidieregeling loopt vooralsnog tot 31 december 2021. Gemeente Aalten trekt er maximaal 100.000 euro voor uit. Organisatoren kunnen per activiteit of initiatief een subsidie aanvragen van maximaal 3.000 euro voor:
 
-bestaande activiteiten die vanwege de beperkende coronamaatregelen op een andere manier georganiseerd moeten worden. Of die door de recente    versoepelingen weer herstart kunnen worden, maar waarvoor dan wel extra kosten gemaakt moeten worden;
-nieuwe/vernieuwende activiteiten en/of initiatieven, die juist door de omstandigheden van de coronacrisis zijn geïnspireerd. Deze activiteiten zijn er op gericht om op een creatieve manier, binnen de geldende maatregelen, de negatieve gevolgen van de beperkingen voor het sociale leven te voorkomen of te verbeteren.
 
Breed inzetbaar
De activiteit of het initiatief moet gericht zijn op (een grotere groep) inwoners van de gemeente Aalten. De subsidie kan worden aangevraagd door in de gemeente Aalten actieve sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties, en door lokale vrijwilligersinitiatieven. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag indirect een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie, maar mag qua opzet geen specifiek commercieel doel hebben of commercieel belang hebben. Er kan voor meerdere activiteiten en initiatieven subsidie worden aangevraagd, tot een maximum van 6.000 euro per aanvrager.
 
Maatwerkregeling en structurele subsidie blijven beschikbaar
Voor sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties die door de corona-maatregelen zodanig in financiële problemen komen dat hun voortbestaan wordt bedreigd, stelde het college in maart 2020 al een beoordelingskader voor financiële steun vast (maatwerkregeling). Ook besloot het college om de jaarlijkse gemeentelijke subsidies, als bijdrage om sociaalmaatschappelijke activiteiten te kunnen organiseren, gewoon uit te betalen. Ook hiermee kregen organisaties financiële armslag om eventueel een activiteit aangepast te kunnen organiseren. De nieuwe tijdelijke subsidieregeling is niet van invloed op de maatwerk-regeling en de structurele algemene subsidieregeling. Ook de projectsubsidieregeling en het Naoberfonds blijven normaal van kracht.

Aalten blaast behoorlijk partijtje mee in regio

13 juni - Afgelopen dinsdag was er een oordeelsvorming over de begroting en jaarverslagen van drie gemeenschappelijke regelingen. Te weten de GGD, VNOG en Regio Achterhoek. De GGD is de organisatie rondom gezondheidsvraagstukken. Op dit moment volop bezig met de vaccinaties tegen Corona. Hiervoor is de organisatie enorm groter geworden. De kosten worden overigens doorbelast aan het Rijk, in 2020 ruim 12 miljoen alleen voor de taken op het gebied van Corona (o.a. teststraten). Neemt niet weg dat ook dankzij de pandemie is gebleken dat we moeten kijken of de huidige schaal en taken wel passen bij de GGD. Vandaar dat ze bezig zijn met een takendiscussie. Deze is echter nog niet afgerond. In de loop van dit jaar volgt hierover uitsluitsel. De Progressieve fractie volgt dit op de voet en is benieuwd naar de uitkomsten.
 
De VNOG (veiligheidsregio) is in rustiger vaarwater gekomen, in 2019 en 2020 lag de focus vanuit de raad op positie van de brandweerposten in Dinxperlo en Aalten. Gelukkig heeft de raad het beleid kunnen bijdraaien en de burgemeester heeft de opdracht die hij meekreeg goed uitgevoerd. De VNOG had een mooi positief resultaat, enerzijds omdat door Corona opleidingen niet doorgingen en anderzijds door nog niet geheel ingevulde vacatures. De VNOG is ook druk geweest met de Corona pandemie (hier zie je dan ook overlap met taken bij bijvoorbeeld de GGD). Nu wordt het langzaam aan weer business as usual. 
 
De regio Achterhoek is actief in Den Haag en met projecten gezamenlijk met de drie O’s en de Achterhoekse gemeenten. Dit zijn gezamenlijke taken voornamelijk op gebied van Economie, Ruimte en Gezondheidszorg. De projecten zijn heel divers, een project is bijvoorbeeld de omvorming van de Kattenberg voor de doelgroep partner met demente partner. Maar denk ook aan de Uuthuuskes en de Achterhoekse Wooncoöperatie. En daarnaast de gezamenlijke inkoop van WMO en Jeugdzorg, vakkundig voorgezeten door onze wethouder Joop Wikkerink, gezien de vele kikkers een behoorlijke prestatie. Voor meer info kijk hier 
 
Tot slot, bij gemeenschappelijke regelingen (GR) is de invloed van de gemeenteraad beperkt. De raad mag een zienswijze geven, maar het bestuur bestaande uit wethouders en burgemeesters (afhankelijk van welke GR) nemen de besluiten. Door de grote schaal van GGD en VNOG is de invloed nog beperkter en vergt het veel lobby werk. De Regio Achterhoek is met 8 deelnemers beperkter en daar is onze invloed groter. Mooi om te vernemen dat dit Progressieve college een voortrekkersrol (in tegenstelling tot het verleden) heeft in de regio aldus het college van gedeputeerden van de provincie Gelderland. Een mooi compliment. De vraag bij mij is dan: komt dat door de deelname van de Progressieve Partij aan dit college of niet, dit mag u zelf invullen…..
 
Guido Uland
Fractievoorzitter 
 

Kunnen buurthuizen hun eigen boontjes doppen?

13 juni - Eén van de onderwerpen van de Oordeelsvormende Vergadering van afgelopen dinsdag was het “Beleidskader Gemeenschapshuizen 2021”. Deze kadernota was een vervolg op het rapport van de Rekenkamercommissie over gemeenschapshuizen uit 2017 en het Raadsprogramma 2018-2022. 
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeenschapshuizen, maar door corona duurde het allemaal wat langer dan gepland. Uiteindelijk is de nota klaar, inclusief de verwerkte reacties van diverse besturen.
 
Eigen verantwoordelijkheid
Enkele conclusies uit de kadernota zijn:
De gemeenschapshuizen willen zelfstandig blijven.
•De gemeente wil hen steunen met het maken van een dorpsplan of een dorpshuisplan.
•Men wil wel samenwerken, ondanks de grote verscheidenheid in accommodaties, hiervoor is het Platform Aalten opgericht, met steun van de gemeente en Figulus.
•Er kan niet genoeg geld gereserveerd worden voor groot onderhoud. Na het maken van een “Meerjaren Onderhouds Plan” (MOP) voor 10-15 jaar, is er een mogelijkheid tot (gedeeltelijke) gemeentelijke steun.
•Er kan/moet een verschuiving komen naar “sociaal maatschappelijke activiteiten”, om de sociale samenhang in die gemeenschap te versterken. De gemeente steunt via een convenant deze activiteiten.
 
Subsidies
Enkele insprekers tijdens de Beeldvormende Vergadering en ook enkele partijen pleitten voor een vast aanspreekpunt voor het aanvragen van subsidies. Echter, bij de gemeente is hiervoor geen ruimte qua menskracht en financiën. De deskundigheid zit bij Figulus, de Vereniging van Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) en bij de Aaltense Uitdaging. Alle drie worden ze (mede)gefinancierd door de gemeente Aalten.
 
Dit is een kadernota waar de gemeenschapshuizen mee voorruit en mee aan het werk kunnen. De precieze uitwerking komt in de nieuwe Algemene Subsidie Verordening van komend najaar.
 
Gerrit Stronks 
 

Coronasteun aan ondernemers en organisaties

6 juni - Door de corona-pandemie hebben sommige ondernemers het lastig. Ook in de gemeente Aalten. Allerwegen wordt erkend dat het op gang houden van de economie belangrijk is om na de crisis weer verder te kunnen. Ondernemers en bedrijven spelen een belangrijke rol. Vandaar ook dat de Rijksoverheid een zeer omvangrijk steunpakket voor deze groep heeft ingericht. Vaak ook in een heel hoog tempo. Dat leidt tot onvolkomenheden en hier en daar ook tot situaties waarbij mensen tussen wal en schip vallen.
Ook op lokaal niveau heeft ons college erg z'n best gedaan om ondernemers te helpen door de crisis te komen. Hieronder een summier overzicht van alle maatregelen die er in de gemeente Aalten genomen zijn om vooral ondernemers te steunen.
Daarnaast is er een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen voor organisatie en verenigingen die ondanks de coronabeperkingen neiuwe activiteiten willen organiseren of nà de coronabeperkingen extra dingen willen organiseren om het crisisgevoel zo gauw mogelijk achter ons te laten. Als deze activiteiten extra kosten met zich meebrengen wil het college hierin meehelpen en 75% van de kosten tot een maximum vergoeden. "We willen weer reuring in de samenleving nu de beperkingen langzaam worden opgeheven, dat betekent ook dat die extra activiteiten en bestedingen goed zijn voor de lokale economie en ondernemers"
 
De tekst is een onderdeel van mijn 14-daagse weblog in de e-mailnieuwsbrief van de Progressieve Partij. Ik schrijf deze blog op persoonlijke titel.
Klik hier voor de hele tekst en het overzicht van steunmaatregelen. 
 
 
Joop Wikkerink
Wethouder Werk en Inkomen 
Gemeente Aalten

Progressieve Partij schrijft Woon-Manifest.

6 juni - Wordt een goedkope nieuwbouwwoning in Aalten onbetaalbaar voor starters?
In drie maand tijd wil de Aaltense gemeenteraad in meerderheid de grens van een goedkope nieuwbouw woning ophogen van 175.000,- via 200.000,- naar 230.000,-. Tot de laatste verhoging is afgelopen dinsdag opgeroepen in een motie van CDA, CU en D66. Het gaat hier om de categorie woningen waar in Aalten veel behoefte aan is: starterswoningen. Welke starter kan deze bedragen betalen? Heel weinig, zeker in Aalten waar het gemiddelde inkomensniveau laag is.
 
PP heeft veel moeite gedaan om andere fracties op andere gedachten te brengen. Bert Weevers: “Maandag nog hebben we ons Woon-Manifest naar alle raadsleden en fractievolger gestuurd. Vol met cijfers over starters-inkomens en hypotheekmogelijkheden en logische analyses. Handzaam samengevat in 8 principes voor de Aaltense woningmarkt. We hebben in de raad aangeboden en gepleit om hierover een gezamenlijk gesprek aan te gaan. Om op basis van harde cijfers en goede argumenten het woonbeleid verder uit te werken. Beleid bepalen per ad hoc motie vinden wij niet getuigen van goed bestuur.”
 
PP en VVD kwamen tijdens de raadsvergadering beide met het alternatieve idee om extra punten toe te kennen aan echt goedkope nieuwbouwplannen. Projectontwikkelaars en bouwers worden dan zo gestimuleerd om te innoveren en de bouwkosten te verlagen. De motie daarentegen haalt elke stimulans daarvoor weg. De gemeente moet sterker sturen op de bouw. Dat blijkt wel uit de cijfers uit de Achterhoek Monitor: de afgelopen jaren was slechts zo’n 6 % van de nieuwbouw ‘goedkoop’, terwijl juist daar de echte woningbehoefte ligt.  
Geïnteresseerden kunnen het Woon-Manifest van PP opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Pagina 5 van 170

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates