Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Meedenkavond, kom meediscussiëren

8 december –Dinsdag 11 december is er in het Kulturhus in Dinxperlo een bijeenkomst van De Progressieve Partij. Deze bijeenkomst is bedoeld voor degenen die willen meedenken over de agendapunten van de raadsvergadering van 18 december. Op de agenda staat o.a. de Najaarsnota, het financieel verslag tot en met oktober over 2018. Hebben we teveel of te weinig geld uitgegeven, zijn alle doelen gehaald? Daarnaast is er in de laatste vergadering van het jaar altijd de vaststelling van de belastingverordening. Tevens staan de nota reserves en voorzieningen op het programma, hoeveel heeft de gemeente nog achter de hand en waarvoor? Ook wordt er gesproken over het integraal veiligheidsplan van Achterhoek Oost 2019-2022, wijziging gemeenschappelijke regeling ODA (handhaving en omgevingsdienst). Als laatste staan de aanschaf voor inventaris van het bewegingsonderwijs m.b.t. CBS ’t Warmelinck op de agenda. Heeft u iets te melden over deze onderwerpen of bent u nieuwsgierig naar hoe wij er tegen aankijken, kom an!
Tevens wordt op 18 december ons definitieve rapport inzake de centrumvisie Dinxperlo aan de Raad en College aangeboden. 
De avond begint om 20.00 uur inhet Kulturhus Dinxperlo café Maurits Prinsstraat 6/ Terborgseweg 3in Dinxperlo. Koffieen thee zijn gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
 

"Ik snap de vraag niet, maar weet het antwoord wel".

8 december - Aan de vooravond van het grote Sinterklaasfeest stond er voor ons de RTG op de agenda. Helaas was er geen versierde zaal, lagen er geen pakjes her en der en zelfs de pepernoten ontbraken. Jammer, maar we moeten het professioneel houden natuurlijk. Al was het leuk geweest als voor de gelegenheid de vragen tijdens de RTG in dichtvorm gesteld zouden worden. Misschien een idee voor volgend jaar..
De avond stond vooral in het teken van de najaarsnota. Er konden vragen worden gesteld over de antwoorden die gegeven zijn op de eerder schriftelijk gestelde vragen. Dus. Volgt u het nog dames en heren? Kennelijk was hier veel behoefte aan, want er werden nogal wat (soms iets te gedetailleerde) vragen gesteld. Dit kan 2 dingen betekenen; óf de raadsleden zijn niet goed in begrijpend lezen, óf het college doet zijn uiterste best de antwoorden zo cryptisch mogelijk op te schrijven. Dit zullen we verder maar in het midden laten. Na de vele vragen wat betreft de najaarsnota stonden er nog wat andere punten op de agenda van de RTG Bestuur en Financiën.. Je kon merken dat elke partij zich vooral op de najaarsnota had gestort, want de vragen voor de overige onderwerpen lieten te wensen over. Sommige partijen hadden voor de vorm toch nog wat vragen bedacht, maar al met al stelde het niet veel voor. 
 
De surprise van deze avond (Tóch nog een Sinterklaaselement!) kwam van wethouder te Lindert. Er werd door 1 van de rtg-leden een vraag gesteld die (naar mijn mening) voor niemand duidelijk was. Waarop de heer te Lindert reageerde met de legendarische woorden: “Ik begrijp de vraag in dat geheel niet, maar ik denk dat ik het antwoord wél weet.” Geef deze man een award alsjeblieft. Of een extra handje pepernoten. Dat heeft hij wel verdiend. Hierna liep de RTG ten einde en kon iedereen toch nog redelijk op tijd naar huis om de laatste hand te leggen aan gedichten en surprises voor de volgende dag.(Esther)
 

Achterhoek Raad van start: roep om concrete zaken.

8 december - Op 3 December was de Achterhoekraad bijeen in de DRU te Ulft.
De Achterhoekraad bestaat uit 49 raadsleden, vertegenwoordigers van de 7 gemeenten. Er zijn 10 leden van de Achterhoek Board, min of meer het college van de Achterhoek .
Dit college bestaat uit politici, ondernemers  en bestuurders van maatschappelijke organisaties. De Board word gevoed door thematafels.
Ideeën van aanpak zijn er genoeg  maar het ontbreekt aan concrete voorstellen. Dit hoor je bij veel politici dat er eerst meer concrete plannen moeten komen. Een ding is wel duidelijk dat het woningbouw thema , een lastig onderwerp is de verschillen per gemeente zijn behoorlijk.
Natuurlijk is het ook moeilijk met 49 mensen een gezamenlijk standpunt in te nemen. De inbreng vanuit de Progressieve Partij (Guido Uland) was grofweg het voldende: 
-Meer aandacht voor duurzaamheid (energie, auto’s) in bijvoorbeeld de mobiliteitsagenda, voorloper worden in Nederland
-Meer aandacht voor de mensen die en werken en mantelzorg leveren (overigens ook als mantelzorgers niet werken)
-Minder wollige taal in de stukken, maar taal van ons allemaal;
-Duurzame projecten, m.a.w. gooi het geld niet in een diepe put;
-Gemeente overstijgende zaken behandelen in deze Achterhoek Raad, geen lokale wensen;
-Betrek alle inwoners van de Achterhoekse gemeenten door middel van goede communicatie;
 
 

Evenementenvergunningen worden duurder

30 november - Dinsdagavond was het weer tijd voor de raadsvergadering. Omdat er een korte agenda was met maar liefst 1 bespreekstuk, leek het een korte vergadering te worden. Het publiek dacht er kennelijk ook zo over, aangezien de tribune grotendeels leeg bleef. 
Na een kort moment van inkeer werden de eerste punten op de agenda en het vragenuur behandeld. Veel onderwerpen behoorden in de portefeuille van de burgemeester. Hierdoor was hij, zoals we ondertussen van onze burgervader gewend zijn, veel en lang aan het woord. 
Hierna was het tijd voor het eerste en tevens enige bespreekpunt op de agenda; de APV. Er werd een amendement ingediend door GB over het niet verhogen van de leges bij evenementen. Het meerendeel van de partijen, ook wij, ging hier niet in mee. “Een verhoging van de leges tijdens de evenementen gaat de bezoeker gemiddeld 1 cent per biertje meer kosten, dat heb ik er wel voor over” aldus Guido, die hier een mooi betoog over hield. Ook haalde hij het vuurwerkverbod nog even aan en maakte duidelijk dat er juridisch toch echt een verschil zit tussen carbid en knalvuurwerk. Helaas komt er geen vuurwerkverbod, maar gelukkig zagen meerdere partijen wel in dat hier zeker over gediscussieerd moet worden in de toekomst. Ook wil de Progressieve Partij dat er aandacht komt voor rookvrije speelplaatsen en er iets gedaan wordt tegen houtrook, als mensen daar last van hebben.
Het ‘Voorstel tot vaststelling van de derde verzamelwijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalten 2015 (APV) en verhoging van de leges voor evenementenvergunningen’ werd uiteindelijk aangenomen met 14-6. D66 wilde nog dat maatschappelijke organisatie die in moeilijkheden zouden komen door deze verhoging d.m.v. subsidie worden geholpen. Daar wordt naar gekeken bij de nieuwe subsidieverordening, maar de verhoging van 28 naar 50 euro is niet spectaculair.
Hierna werd er nog even gestemd over de hamerstukken en werd de agenda verder afgewerkt. De voorzitter sloeg met de hamer de vergadering ten einde om 20.40 uur, dus was nog even tijd om wat na te drinken met zijn allen in een plaatselijke kroeg. (Esther)
 

Najaarsnota geeft stand van zaken; één voetbalclub in Dinxperlo

30 november - Nog maar net bekomen van de Begrotingsbehandeling, ligt er op 16 november alweer een financieel stuk in de brievenbus: de Najaarsnota. De begroting kijkt op hoofdlijnen vooruit (beleids- en financiële planning), de najaarsnota geeft de tussentijdse stand van zaken en voortgang in het lopende boekjaar aan, net als de voorjaarsnota. En natuurlijk gaat om veel meer dan cijfertjes: het gaat er vooral om om inzichtelijk te krijgen: zijn alle voornemens uitgevoerd, welke beleidswijzigingen zijn er geweest? De Najaarsnota is daarmee vooral een controle-instrument, al wordt uiteraard ook een vooruitblik gegeven. De raadsfracties konden tot 26 november schriftelijk technische vragen over de nota indienen. De inhoudelijke behandeling gebeurt eerst in de RTG (Ronde Tafel gesprek) op 4 december waarna in de Raadsvergadering van 18 december - eventueel gewijzigd door amendementen - de nota door de raad wordt vastgesteld. 
De raad was uitgenodigd om op vrijdagavond 16 november naar de DRU te komen voor een informatiebijeenkomst over het Cultuur en Erfpacht Pact Achterhoek (CEPA). Enkele Aaltense vertegenwoordigers waren aanwezig en werdenbijgepraat over oade achtergronden van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek op 17 november. Aansluitend konden we genieten van het reünie concert van Magic Fish. Zeer de moeite waard!
 
 Op vrijdag 30 november werd bekend dat de stemming over het samengaan van de greunen en de baluwen in Dinxperlo een overduidelijk ja heeft opgeleverd. Het proces richting deze stemming is zeer zorgvuldig verlopen. Een mooi voorbeeld hoe ingespeeld gaat worden op de toekomstige ontwikkelingen.
 
 
 

Komt er een Aaltens Anti Armoede pact?

30 november - Woensdag 21 november was er een bijeenkomst in het gemeentehuis over het gevoerde armoedebeleid. Vertegenwoordigers van allerlei organisaties, ambtenaren en raadsleden waren uitgenodigd. Na het welkom door wethouder Wikkerink gaf de ambtenaar een uitleg van wat er het afgelopen jaar o.a. veranderd is:
•Aansluiting bij het Jeugdsportfonds.
•Kind gerelateerde maatregel, het ophogen van de grens van 110% naar 120% om in aanmerking te komen voor ondersteuning.
•Ondersteuning en advies aan agrariërs.
Daarna kreeg mevr. Corinne van Gaalen van NIBUD het woord. NIBUD heeft een onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van de gemeente Aalten.
Het onderzoek werd gedaan naar diverse groepen inwoners, zoalsb.v. : alleenstaanden met of zonder AOW, alleenstaanden met jonge- of oudere kinderen, echtparen met jonge of oudere kinderen.Onderzocht werd de bijstandsuitkering en ook 110% en 120% van dat niveau, dus vaak de lageren inkomensgroepen of andere uitkeringen. Men gaat bij zo’n onderzoek uit van standaardbedragen voor de kosten, zoals huur, energie, voeding, enz. Dus individueel zal het vaak anders zijn.
Enkele resultaten: er zijn tekorten bij alleenstaanden, jonger dan AOW-leeftijd en ook vooral bij gezinnen met oudere kinderen. Het blijkt dat ook veel gezinnen met 130% van het minimumloon problemen hebben. Dit komt door de zgn. “armoedeval”. Want veel toeslagen vallen dan weg, zodat men uiteindelijk minder overhoudt.
Conclusie: over het algemeen heeft de gemeente Aalten een goed armoedebeleid, maar bepaalde groepen hebben toch wat extra aandacht nodig.
Daarna kreeg de heer Wim Drenth het woord. Hij is voorzitter van de gezamenlijke diaconieën van acht kerken in Aalten. Hij pleitte voor meer samenwerking van allerlei organisaties op het gebied van armoedebestrijding. Hij pleitte voor het vormen van een Anti Armoede Pact. Als eerst actiepunt is het op papier zetten wie wat doet op het gebied van armoede.
 

Stellingen over de centrumvisie van Dinxperlo

18 november 2018 - Tijdens de meedenkavond in het Kulturhus te Dinxperlo werd gediscussieerd over stellingen. Hieronder zijn ze opgenomen. 

1. ER MOET TEMPO IN HET PROCES ZITTEN. OVER EEN JAAR MOET DE GEMEENTERAAD OVER DE VISIE EEN BESLUIT NEMEN.(dat heeft als consequentie ook: afspraken nakomen, aanwezig zijn op bijeenkomsten, niet gekomen, beurt voorbij laten gaan)

2. DE VISIE MOET IN EENVOUDIGE TAAL EN ZO BEELDEND MOGELIJK MET VOORBEELDSCHETSEN. (de ervaring is (Slingeplas!) dat  visies vaak te algemeen zijn en mensen pas in beweging komen als het concreet wordt; hoe kunnen we dit tacklen: beeldverhalen?  Filmpjes? 

3. DUITSERS ZIJN DE BELANGRIJKSTE BEZOEKERS; DIE MOETEN WE OP VRIJDAG ZO LANG MOGELIJK VASTHOUDEN (dit gaat over de 3000 marktbezoekers; zijn die bereid naar het nabijliggende centrum te gaan, wat moet daar voor gebeuren, kan de horeca erop inspelen, is het thema GRENS (toerisme) van belang)

4. WE MOETEN ACCEPTEREN DAT HET WINKEL BESTAND KLEINER WORDT. BRANCHEVERVAGING TREEDT OP. ER ZULLEN MEER ANDERE FUNCTIES NAAR HET CENTRUM MOETEN WORDEN GEHAALD (dit gaat over andere functies dan winkels in het centrum. Hoe kunnen die en activiteiten het centrum, het dorp toch levendig houden. Denk ook aan beachvolleybal, muziek, horecaplein enz.)

5. DE VISIE MOET ALLEEN MAAR GAAN OVER  HET WINKELEN IN DINXPERLO CENTRUM INCLUSIEF DE PLAATS VAN DE SUPERMARKTEN
(Hier zal wel iedereen nee tegen zeggen, maar wat dan wel? Welke onderwerpen moeten in de visie komen: winkelen, wonen, verblijven, activiteiten,  “pareltjes”(verbindingsroutes). 
6.HET GEVAAR IS GROOT DAT DE DISCUSSIE OVER DE SUPERMARKT EEN EMOTIONEEL-POLITIEKE DISCUSSIE WORDT. DAAROM MOET EN WE UITGAAN VAN GELIJKE FEITEN
(wat is nu waar en niet waar: komen er nu 3 of 13 vrachtwagens per dag; staan er nu 80 of 50 auto’s, is een combi Aldi-Jumbo werkelijk nodig voor voorbestaan van beide, hoe groot is de koopkrachtafvloeiing naar buurtdorpen nu werkelijk).
Wilt u iets kwijt over deze stellingen: mail naar de fractie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pagina 5 van 133

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates