Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Mooie verbeteringen in de sociale ondersteuning

15 mei - Hieronder een overzichtje te maken van de recente verbeteringen in de ondersteuning van mensen die zonder werk zitten, bedreigd worden met werkloosheid of een moeilijke positie hebben op de arbeidsmarkt als werknemer of zzp-er.
 
Veel verbeterd bij Laborijn.
Het is nu bijna twee jaar gelden dat we als Dagelijks bestuur na een lange voorbereidingsperiode daadwerkelijk hebben ingegrepen in de organisatie van Laborijn. Sindsdien is er veel verbeterd in de bejegening van klanten, de service en klantgerichtheid en klachtenafhandeling. De ombudsman geeft goede cijfers en het aantal klachten in het eerste kwartaal was 1. Het klanttevredenheidsonderzoek gebeurt nu jaarlijks en laat een stijging van waardering zien. Het kan nog beter en er wordt constant aan gewerkt. Tips zijn welkom. Daarnaast (voor de gemeentelijke portemonnee altijd welkom) is het jaar 2020 financieel heel goed afgesloten. Zowel op het uitkeringsgedeelte als op het gebied van de organisatiekosten zijn er minder uitgaven geweest, dus krijgen de gemeenten geld terug. Voor de mensen waar het om gaat hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd.
 
Boodschappenaffaire
Begin dit jaar was er grote commotie over de “boodschappenaffaire”. Een gemeente had –in het gelijkgesteld door de rechter- van een mevrouw een deel van de uitkering teruggevorderd omdat zij boodschappen kreeg – loon in natura! - van haar moeder. Ik heb toen meteen nagegaan of dat bij ons ook ooit was voorgekomen. Dat was niet zo. Maar het leek ons bestuur toch goed dit helder te regelen. Er is nu een regel dat iemand met een p-wet-uitkering (bijstandsuitkering) giften in natura mag ontvangen tot € 1200, - per jaar, zonder dat dit met de uitkering verrekend wordt. Belangrijk: wel moet dit altijd overlegd en gemeld worden met de inkomensconsulent. Alles graag in overleg en gesprek.
 
Stimulering parttime-werken: € 200, - per maand premie
Ook in de pers: Amsterdam, Doetinchem en Aalten willen mensen met een uitkering stimuleren om ook parttime te gaan werken. Voor sommige werkzoekenden is een fulltimedienstverband een stap te ver. In de ontwikkeling kan dan parttime werk een mooie stapzijn. Echter wel vanuit het principe ”werk moet lonen”. Dus kunnen mensen die parttime gaan werken naast hun uitkering van het verdiende geld max. € 200,-- per maand houden. Hierbij moeten we wel gebruikmaken van een “maas in de wet”. Je mag als gemeente aan iemand die uit de uitkering gaat een “werkaanvaardingspremie” geven tot een maximum. Dat mag twee keer per jaar. Dus wij moeten die 200, - per maand “opsparen” en één keer per half jaar (dus € 1200, -) uitkeren. Dat zint mij nog niks, dus we gaan nog op zoek naar slimme oplossingen voor “boter bij de vis” voor mensen die deels werken en deels een uitkering ontvangen.
 
Simpel switchen.
Weer zo’n pilot om al die lastige regels en wetten vanuit “de bedoeling” te benaderen. Met 15 mensen die deels in de participatiewet zitten, soms in de oude sociale werkvoorziening, deels in de “oude” Wajong oen vaak afhankelijk van dagbesteding zijn gaan we kijken of we ontwikkelstappen kunnen zetten. Door de strakke wetgeving lijkt het wel of mensen “vastzitten ”in wetten in plaats van dat ze als individu beschouwen. Zo kan het zijn dat iemand die enkele dagen naar dagbesteding gaat, best ook enkele dagdelen naar beschut of begeleid werk kan. Dan verdient hij/zijn zijn/haar eigen loon. Maar ook iemand die een contract bij de sociale werkplaats heeft, kan wel eens (tijdelijk) minder goed in z’n vel zitten. Dan zou het mooi zijn dat hij/zij even kan “uitblazen” in de dagbesteding. Zo proberen we dus vanuit wat het beste voor onze kwetsbare inwoners is tòch stappen in ontwikkeling te zetten. En daar mag de bestaanszekerheid en veiligheid van mensen niet door aangetast worden. Dus we moeten over de wetten, de schotten en instantie-belangen heen kijken. Spannend!
 
Nog meer ideeën?
Een volgend keer ga ik graag nog eens in op de veranderingen/verbeteringen in de schuldhulpverlening en het Ondernemerssteunpunt, dat juist ook kleine ondernemers en zzp-ers wil bijstaan met raad en daad, zeker in deze coronacrisis.
Bovenstaande verbeteringen en projecten worden vooral uitgevoerd door Laborijn. Ik ben blij dat na de moeizame beginperiode de trein daar nu goed begint te lopen en er weer ruimte is voor innovatie, denkkracht en verbeteringen van de positie van de laagstbetaalden en uitkeringsgerechtigden. Want dat is een belangrijke drijfveer. (Joop)
 

Bouwactiviteiten in het buitengebied van de gemeente

15 mei - Het vierde en laatste deel van mijn serie over bouwactiviteiten in onze gemeente. Na de dorpen Aalten en Dinxperlo, de stad Bredevoort is het nu de beurt aan het buitengebied en de buurtschappen.
Ook daar zit men niet stil. Aan de Gendringseweg is men begonnen met de uitbreiding van het varkensbedrijf Van de Wolfshaar. Deze uitbreiding kent een lange geschiedenis met uiteindelijk een uitspraak van de Raad van State. Na jaren strijd is daar nu de schop de grond ingegaan.
Een ander bouwplan met een lange voorgeschiedenis is de bouw van 2 woningen aan de Legtersdijk. Deze forse woningen kunnen worden gebouwd in het kader van de oude Rood voor Rood regeling. Ook hier moest uiteindelijk de rechter eraan te pas komen om dit hier mogelijk te maken. De architectuur is hier opvallend, persoonlijk vind ik dit wel mooi passen in een ruime buitenomgeving.
In alle kernen worden op dit moment woningen gebouwd. Ik zie opvallend veel houtskeletbouw woningen verrijzen. Een mooie ontwikkeling want hout slaat veel Co2 op.  Bijv een houtskeletbouw aan Het Veld in Lintelo
Koploper op dit moment is De Haart. 10 woningen zijn daarin aanbouw, van traditioneel metselwerk naar houtskeletbouw, van Tiny Houses naar Uuthuuskes. PP heeft destijds raad en college gewezen op de mogelijkheden van dit sooort woningen.
 
In de wekelijkse emailnieuwsbrief van de Progressieve Partij zijn de foto's te zien:
 
 (foto: duurzame nieuwbouw aan Legtersdijk)
 
 
 
 
 

11 mei: Expertmeeting zon en wind vanuit Doetinchem

15 mei - De gemeente Doetinchem is net als wij bezig met de energietransitie. Goede besluitvorming is alleen mogelijk op basis van goede informatie. Daarom is er voor raadsleden op 11 mei een expertmeeting - met maar liefst 7 experts - georganiseerd over Zon en Wind.  Omdat in alle gemeenten duurzame energieopwekking op de agenda staat zijn alle Achterhoekse raadsleden uitgenodigd om de expertmeeting bij te wonen.  PP was erbij.
 
Iedereen kan de meeting terugkijken via besluitvorming.doetinchem.nl
Een aantal –soms heel basale - inzichten van de experts:
 
Algemeen:
•Energie is noodzakelijk voor alles wat we doen, voor alles wat we produceren en consumeren; je kunt niet kiezen voor of tegen energie;
•Je hebt dus altijd te maken met lusten en lasten van energieopwekking en risico’s; net als bij autowegen, hoogspanningslijnen, luchtvaart, etc;
•Waar het om gaat is deze lusten en lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. 
•Bij fossiel wordt energie centraal, ver weg, zeer grootschalig, buiten ons zicht gedolven of opgewekt; de lasten in de vorm van milieuvervuiling en CO2 zagen we tot voor kort nauwelijks direct. Duurzame energie is schoon en wordt decentraal, veel dichter bij ons allemaal, opgewekt. Dit heeft nadelen (lasten), maar biedt via lokaal eigendom ook kansen voor de lokale samenleving (lusten);
•EU heeft de CO2-reductie-doelstelling naar boven bijgesteld (van 49 naar 55% in 2030): dit heeft consequenties voor de Nederlandse opgave;
•Er is een groeiende behoefte aan elektriciteit voor vervoer, industrie en verwarming van gebouwen; de potentie van bio-energie is veel lager dan voorheen gedacht; 
•Er zal dus meer duurzame energie moeten worden opgewekt en wel door zon en wind; dit zijn volop beschikbare, efficiente technieken die zo snel mogelijk breed moeten worden ingezet want de urgentie is hoog; 
•Alle opties moeten worden benut;
- Alleen PV op daken is bij lange na niet voldoende
- Idem alleen wind op zee
- Waterkracht, kernenergie, geothermie ed levert te weinig op, is te duur, slecht regelbaar, duurt te lang; 
- Waterstof is geen toverdrank, maar een energetisch ongunstige energiedrager (voor verwarming met een H2-ketel is minstens 5x meer stroom nodig dan voor een warmtepomp-systeem; hetzelfde geldt voor waterstofauto’s vs accu-auto’s);
- Het is belangrijk om innovaties door te ontwikkelen, maar daar kunnen we en hoeven we niet op te wachten; zon en wind is nu al concurrerend met fossiel.
 
(volgende keer verder over RES, zon en wind)
 

Nieuws uit de gemeenteraad - april-mei

2 mei - In het kader van kennisontwikkeling en luisteren naar de diverse standpunten (zie ook PN van twee weken geleden) heb ik een bijeenkomst van Natuur en Milieu Gelderland over biodiversiteit en grootschalige duurzame energieopwekking bijgewoond. Ik zag ook Gerrit Krajenbrink bij de aanwezigen. Of er verder nog Aaltenaren bij waren weet ik niet.
Hoe denken nu de echte natuurkenners over windmolens en zonneparken?
De conclusie en boodschap van NMG was zonneklaar:
Windmolens en zonneparken op land zijn hard nodig. Tegen zijn is geen optie. 
Denk mee, wordt mede-eigenaar en probeer zo de belangen van natuur bij de realisatie van windmolens en zonneparken te versterken ! (Bert)
 
--------------------------------------------------------------
PP verzoek ingewilligd:
Publieksversie Woonvisie gereed.
 
Op onze meedenkavond begin dit jaar waarin we met burgers de concept-Woonvisie hebben besproken kwam de wens tot een publieksversie naar voren. We hebben die wens in de Oordeelsvormende vergadering ingebracht en de wethouder nam het over. En nu is het klaar!  Zie Aalten Vooruit.
 
-------------------------------------------------------------
Rapport alsnog openbaar:
Huizen, bedrijven en bomen moeten wijken als de huidige N18 verbreed wordt
Gelderlander
 
We voorzagen deze (en andere) nadelen al toen de VVD-motie voor verbreding werd ingediend. Wij hebben destijds net als D66 en CU tegen gestemd. Op ons initiatief is samen met Groen Links afdelingen een ‘tegen-amendement’ ingediend waarin we vroegen om eerst een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uit te voeren alvorens te beslissen over verbreding. Wij houden niet van fact-free politics. Ons amendement heeft het echter niet gehaald. 
 
-------------------------------------------------------
Rapport over Raadsprogramma's.
 
Aalten is één van de 56 gemeenten die in 2018 een Raadsprogramma of Raadsakkoord heeft opgesteld in plaats van het traditionele coalitieakkoord. Met name PP had zich daarvoor hard gemaakt. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een onderzoek laten doen dit groeiende fenomeen en heeft voor- en nadelen, werkwijzen om er te komen en de verschillende vormen waarin kan voorkomen in beeld gebracht. Ik was bij de presentatie van dit boeiende onderzoek. Een van de resultaten is een Routekaart die helpt bij de keuze van een Raadsprogramma.
 
----------------------------------------------------------
Vooruitblik Raad Mei
 
Beeldvorming 11 mei:
•Voorstel tot toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3:30 Wet ruimtelijke ordening) voor de uitbreiding van bedrijventerrein ’t Broek. (Plan Cattier)
 
Oordeelvorming 18 mei:
•Onderwerp 1: Voorstel tot vaststelling voorlopige kaders begroting 2022-2025.
•Onderwerp 2: Voorstel tot toepassing van de coördinatie-regeling (artikel 3:30 Wet ruimtelijke ordening) voor de uitbreiding van bedrijventerrein ’t Broek.
•Onderwerp 3: Voorstel tot vaststelling van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Aalten 2021.
oDe Raad heeft een nieuwe Werkwijze vastgesteld volgens het BOB-model (eerste beeldvorming, dan Oordeelvorming en dan Besluitvorming). Deze werkwijze moet formeel beschreven en vastgelegd worden in een Reglement van Orde.
 

Bouwen in Bredevoort: er staat heel wat in de steigers

2 mei - Na de dorpen Aalten en Dinxperlo ben ik ook maar eens in de stad Bredevoort gaan kijken of daar ook veel bouwactiviteiten zijn. En ja hoor, ook daar zijn ze volop in beweging.
Het begint al aan de Bolwerkweg buiten Bredevoort, daar wordt een nieuwe woning gebouwd.
Doorfietsen richting Slingeplas, Kruittorenstraat. Daar slaat de schrik je om het hart. Plan de Buitenplaats wordt daar nu eindelijk gerealiseerd. Vroeger stond hier kippenslachterij Grijsen, die verkaste naar elders en de ontwikkelaar mocht hier een buitenplaats realiseren met ik meen 14 appartementen. Ik had als raadslid toen al bedenkingen tegen deze ontwikkeling. In de loop der tijd is het plan aangepast en verkleind, maar of deze ontwikkeling voor Bredevoort de juiste is vraag ik me af. Koopprijzen vanaf €399.000,- naar net onder de 5 ton.
En volgens Nieuwbouwwoningen.nl komen er ook nog grondgebonden woningen bij. Zie hieronder.
Aan de rand van Bredevoort wordt een nieuwe Buitenplaats gerealiseerd, WBC bouwt in een parkachtige omgeving 8 luxe appartementen in de stijl van de Amerikaanse architect Richard Meier. In een vervolgstadium worden hier nog een aantal grondgebonden woningen gerealiseerd. Bron: Nieuwbouwwoningen.nl
 
Bekendijk
Dan naar de Bekendijk gefietst. Ook in Bestemmingsplan Bekendijk is in de loop der jaren het nodige aangepast. Minder woningen dan oorspronkelijk en het plan is in delen gesplitst, omdat anders de subsidie van de provincie in gevaar kwam. De eerste woningen kwamen langs de beek. Daar zijn ze bezig met de laatste woningen.
Ernaast op de hoek Roelvinkstraat – Misterstraat ondergaat de oude garage van Ten Bruin een metamorfose. Jarenlang hebben we gepleit voor het behoud van de oude gevel van de oude fabriek (in mijn eerste bijdrage in de raad in 2002!) en een sloopvergunning is al eens verleend, maar uiteindelijk is het oude deel van het pand behouden gebleven. Nu zit Spar Wubbels erin, een aanwinst voor Bredevoort! In de oude kantoren komen 4 appartementen. Ze zijn nu druk bezig om alles in oude staat te herstellen, met een soort van kantelen bovenop de gevels. Erg mooi. Een mooie combinatie met het oude directeurshuis De Vinkenborgh een eindje verderop aan de Misterstraat.
Naast de Spar is nu nog een braakliggend terrein, waar in de toekomst ook nog woningen zullen komen.
 
Gerrit Migchelbrink
 
 
 
 

Ondernemerssteunpunt Aalten van start

24 april - Donderdag  maakten we het wereldkundig.  De gemeenten Aalten en Doetinchem èn Laborijn hebben hun dienstverlening aan (individuele) ondernemers gebundeld in het Ondernemerssteunpunt Aalten Doetinchem. En meteen heeft Laborijn maar een nieuwe website gelanceerd.  Corona heeft e.e.a. misschien wel in een stroomversnelling gebracht, maar dit was een wens ook van de Progressieve Partij. In dit steunpunt gaat de aandacht  vooral uit naar zzp-ers, eenmanszaken en parttime-zelfstandige dienstverleners. Die groep is soms ook hard getroffen door de corona-crisis, en kan dan een beroep doen op de rijksregelingen als  TOZO en TONK. Maar veel kleinere ondernemers zien door de bomen het bos niet meer, hebben geen  dure adviseurs en voelen er zich vaak alleen voor staan. PP is een groot voorstander van samenwerken, groot helpt klein en netwerken; juist voor kleine ondernemers.  En daar heeft de (lokale) overheid een taak. Allereerst een wettelijke taak  door de uitvoering van enkele ondernemersregelingen zoals de eerdergenoemde  Tozo, Tonk , maar ook het besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz) en IOAZ  (Inkomensondersteuning oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen) . En – heel belangrijk per 1-1-20121  is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening ook van toepassing op zelfstandigen (ondernemers dus!).
 
Het lijkt erop dat de (lokale) overheid alleen maar als een soort vangnet voor ondernemers in problemen fungeert.  Juist advisering, coaching en ook opleiding zijn van belang voor zelfstandige ondernemers. Daarom ook aandacht voor: 
-deelnemers aan de Tozo kunnen vertrouwelijk sparren met leden van onze eigen industriekring IKAD en de Aaltense Uitdaging over de heroriëntatie en toekomst van hun bedrijf.: moet ik omvormen,  moet ik  ergens (deels) in loondienst of kan ik met hulp van een netwerk mijn omzet vergoten.
-we hebben als college met een paar ondernemers een “creatieve ondernemersdenktank”gevormd. Met als eerste resultaat dat drie ondernemers  die zich richten op “fit, gezond, bewegen” aan het kijken zijn of ze een platform kunnen vormen waarin hun diensten gecombineerd kunnen worden aangeboden.
-we hebben in de regio het fonds voor talentontwikkeling “Op ijver” opgezet. Ook zzp-ers en ondernemers kunnen hier gebruik van maken.
-We starten een coaching- en begeleidingstraject voor impact-ondernemers Move2Social. : voor ondernemers die naast het maken of verhandelen van producten of diensten en winst maken ook “impact” willen maken voor de maatschappij op het gebied van duurzaamheid, circulariteit of sociale inclusie.
-we zijn bezig met activiteiten rond circulaire economie en inclusieve landbouw. 
Nu nog de kunst om al deze mogelijkheden onder de aandacht te brengen van ondernemers.  Help je mee? Breng eens een bezoekje aan:www.laborijn.nl/ondernemerssteunpunt
 

Simpel switchen in de keten: veelbelovend

24 april - Woensdagmiddag was de aftrap van de pilot “simpel switchen in de  keten”.  Een prachtige samenwerking tussen ons als gemeente Aalten,  Laborijn en Estinea als “trekkers”.  Diverse zorgpartners en leer-werk-organisaties werken mee. Wat houdt de pilot in?  Het doel van ons sociaal beleid is mensen bestaanszekerheid en een stevige sociale basis  te verschaffen.  Dat betekent dat we inzetten op ontwikkeling. Wat kunnen mensen goed, waarin kunnen ze groeien. We willen minder kijken naar de beperkingen of wat mensen niet kunnen. Ook en juist op het gebied van werk  en inkomen,  meedoen en  participatie.
Maar onze wetten en regels zitten soms danig in de weg. Iemand valt onder  “een regeling”, een “wet”. Heeft inkomensondersteuning bijvoorbeeld vanuit  “een instantie”:  UWV voor (oud-)Wajong of WIA, gemeente vanuit de participatiewet, Laborijn vanuit een Wsw-dienstverband.  En wat nu zo enorm moeilijk is, is het switchen tussen die regels.  En dat switchen versimpelen gaan we nu juist doen in deze pilot. Stel iemand zit al heel lang bij Laborijn in de Wet Sociale Werkvoorziening, maar  hij/zij is  qua  “productiecapaciteit” niet heel gelukkig meer en op z’n plek. Hoe mooi zou het dan zijn als er  twee dagen dagbesteding zou zijn. Of een jongere loopt een leer-werktraject  bij een werkgever, wordt 18 en komt onder een andere regeling te vallen: foetsie leer-werktraject.  Of iemand zit bij Estinea in de arbeidsmatige dagbesteding, maar zou misschien best wel twee dagen in de week een beschutte werkplek kunnen vervullen om  zich verder te ontwikkelen. 
Dat lijkt allemaal logisch: en “zou toch moeten kunnen”.  Maar hier speelt onze verkokerde regelgeving ons parten. En wat veel belangrijker is: het geeft de mensen die deze stappen kunnen en willen maken een zeer onveilig gevoel als steeds hun basis op de tocht staat, er weer een nieuwe aanvraag of papierwinkel moet worden ingevuld omdat je van de ene in de andere regeling stapt en weer terug. Dus dat willen we te lijf gaan.
Deze benadering lijkt heel erg veelbelovend en hopelijk lukt het echt door de schotten en wetten te breken die ontwikkeling van mensen die het nodig hebben in de weg staan. 
De opening werd verricht door een Achterhoek bal virtueel rond te spelen: van gemeente Aalten, via estinea naar Laborijn.
 
 

Pagina 5 van 168

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates