Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Regionaal opgewekte groene stroom voor gemeenten

22 april - De VVD wil geen groene stroom van AGEM Agem is de energiemaatschappij die in de Achterhoek duurzame energie wil opwekken en ook wil afzetten. Grote bedrijven en een paar honderd huishoudens nemen al energie af. Nu willen de Achterhoekse gemeenten voor hun eigen lokale energiebehoefte ook in zee met Agem. Daarvoor wordt een aparte bv opgericht: Agem Gemeenten bv, die dan ten behoeve van de aandeelhouders (de gemeenten) energie kan inkopen bij Agem zelf. Dat betekent dat de gemeenten niet meer vrij zijn hun energie op de vrije markt in te kopen. De Agem rekent overigens marktconforme prijzen, volgens wethouder Nijland, zodat de gemeenten niet erg veel duurder  uit zijn. De VVD-fractie wilde die marktvrijheid wel behouden en zag de gemeentelijke inkoop als ongeoorloofde staatssteun. Gerbert Navis diende daarom een motie is. Die was echter kansloos. Alle andere fracties vonden het belang van regionale energie-opwekking en  dito afzet van een groter belang dan de marktwerking in energieland. Gerrit Migchelbrink van de Progressieve Partij: “Laat het duidelijk zijn, de AGEM staat vanavond niet ter discussie. Het gaat over de oprichting van de AGEM Gemeenten BV.
Onze fractie vind het een prima zaak dat de gemeenten gezamenlijk 100% groene stroom gaan inkopen. Eindelijk loopt het contract af, dat nog door de vorige VVD wethouder financiën is vastgelegd. In dat contract werd grijze, vervuilende stroom goedkoop ingekocht, en met het behaalde voordeel werden groen certificaten aangekocht, zodat het leek alsof de gemeente heel goed bezig was. Dus niet. 
 
Dus prima om het roer om te gooien en een voorbeeld te worden voor alle bedrijven in burgers in de Achterhoek. Als overheid kun je het niet maken om beleid voor anderen te ontwikkelen om  daar zelf niet aan mee te doen.
Wat betreft de motie, ook nu lijkt het alsof de VVD fractie niet veel om het milieu of milieudoelstellingen geeft. De ingediende motie lijkt wel die kant op te gaan.  En het verbaast ons dat de VVD, die altijd opkomt voor bedrijven in Aalten en de Achterhoek, met deze motie een deel van die bedrijvigheid buitenboord gooit. Juist nu moeten we alle vormen van bedrijvigheid die in of met de Achterhoek te maken hebben steunen. Geld dat hier wordt geïnvesteerd blijft in de regio. U begrijpt dat wij deze motie niet zullen steunen, maar juist willen benadrukken om groene stroom via de AGEM in te kopen. Daarvoor is volgens ons onder anderen, ook de AGEM opgericht”
 

I’j heurt wal good, maor luustert zo slecht.....

22 april - Een veel gehoorde opmerking is dat  “de” politiek zo slecht naar de mensen luistert. De Progressieve Partij wil graag twee kanttekeningen maken hierbij. Ten eerste “de” politiek bestaat niet. De Progressieve Partij wil echt het verschil maken als het gaat om duurzaamheid en om sociaal beleid; we gaan daarin verder dan andere partijen. 
Ten tweede: luisteren naar is wat anders dan je zin krijgen. De Progressieve Partij  organiseert veel mee-denkavonden;  heeft een wekelijkse website, een maandelijkse advertentie, Wij nemen contact op met mensen die vragen hebben,  zich onheus behandeld voelen of last hebben van de burocratie. Ook daarin gaan we vaak verder dan andere partijen. Dat betekent niet dat wij  van de school: “u vraagt, wij draaien” zijn. Ook daarin verschillen wij van anderen. Bij ons kunt u niet “even een vergunning, een plannetje, een subsidie regelen.” De Progressieve Partij is er om te luisteren naar ideeën vanuit de bevolking en deze verder te brengen als ze passen binnen de sociale, groene, duurzame en transparante politiek die we voorstaan. Daarom willen wij graag dat met ingang van 2018 de gemeentepolitiek anders georganiseerd wordt. Experimenten met burgerpanels, burgerbegrotingen, dorpsgesprekken en tweezijdig gebruik van sociale media.  Wat vindt u daarvan? Neem contact op met uw ideeën. We hopen dat andere partijen daarin mee willen. Want veranderen en vernieuwen doe je niet alleen.....
 

Logistieke branche: werk of ruimtebeslag?

15 april-  Op maandag 10 april vond de Dag van de Gelderse gemeenten plaats. De fractie van de Progressieve Partij was er met liefst  3 leden sterk. Samen met 1 CDA-er en de burgemeester. 's Middags waren er drie excursies. Eén ervan ging naar het logistieke knooppunt in 's Heerendberg. Ans Plug doet verslag.   We bezochten eerst het transport-bedrijf "Main Freight". De inleiding werd gegeven door een Engels-talige
medewerker. Vervolgens werd het overgenomen door een Nederlands-talige woordvoerder van het bedrijf. Het was een zeer interessante uiteenzetting. Vooral met veel cijfers en getallen, inzake het transport van goederen, over de hele wereld! Het vervoer vindt plaats met
vliegtuigen, schepen, treinen en vrachtwagens. Daarna volgde de rondleiding door het enorm grote pand! We mochten geen foto's maken. In veiligheids-jas en voorzien van een beschermende bril en geluids-materiaal, werden we door het meters lange bouwwerk geleid.
Het gaf mij ook de gelegenheid, om een onlangs binnengekomen vraag, hier te stellen: kan het vrachtverkeer beperkt worden, waarbij er halve ladingen plaatsvinden? De reactie was: Er wordt elke minuut van de dag een systeem gehanteerd, waarbij alle CO2-uitstoot geregistreerd wordt!
Dit moet voldoen aan de wettelijk-verplichte normen! Wordt deze grens overschreden, dan worden er maatregelen getroffen! Dus het wordt niet
gebaseerd op het aantal vrachtwagens, maar op de CO2-gevolgen hiervan!
 
Daarna bezochten we het bedrijf "D.S.V." te 's Heerenberg. Een transportbedrijf, dat ook alle werelddelen voorziet van goederen etc. We krijgen ook hier veel uitleg en vervolgens een rondleiding door het nieuwe pand van D.S.V. Ook hier mogen de medewerkers en aanwezige
goederen-opslag, niet gefotografeerd worden. Veel cijfers, veel grote bedragen, veelafstanden....veel werkvoorziening... dat is een belangrijke ontwikkeling! En D.S.V. is inmiddels al weer met de plannen aan het uitwerken, om er nog een hal van gelijke afmeting, bij te gaan bouwen! Het is een hele interessante uitleg, die we van beide bedrijven terug kunnen vinden op hun website! Met dank aan beide bedrijven en de V.N.G., kunnen we een hele informatieve dag afsluiten! De vraag die voor de Achterhoek achterblijft: zijn dit soort logistieke hotspot nou goed voor de werkgelegenheid of zijn het vooral ruimteslurpers.
 

Respectvolle discussie met en tussen Turkse Nederlanders

15 april - Daar waar in de media, veel politieke partijen en het regime zelf,  de tegenstellingen over Turkije worden opgeklopt; daar waar discussies ontaarden in scheldpartijen en beledigingen, is het een verademing om te merken dat er ook nog een respectvol debat kan plaatsvinden. Dat was vrijdagavond 14 april aan de hand in de Meet Up Tegenlicht, georganiseerd bij de Koppelkerk in Bredevoort. Maar liefst zes jonge Turkse Nederlanders praatten met elkaar en een handjevol publiek over de situatie van Turkije en over de verhoudingen in Nederland. En dat is verre van simpel, zwart-wit of een gemakkelijke discussie. Er waren uitgesproken tegenstanders van Erdogan en ook bewonderaars van hem als sterke man. Ze gingen met elkaar in gesprek, luisterden naar elkaar en veroordeelden elkaar niet. Wat een verademing. Dat mensen elkaar eens laten uitpraten, met elkaar meedenken, elkaar bevragen op hun beweegreden en toegeven dat de waarheid niet absoluut is. Ik heb een prangende vraag: “waar was u?” Er was hier een unieke kans om met Turkse Nederlanders zelf in gesprek te gaan in plaats van òver hen te praten. Zit de angst en de tweedeling zo diep, dat we het gesprek uit de weg gaan? Ook al zijn ze van alerlei pluimage: links of rechts, moslim of seculier, onderneemster of student, kalotje op en sluier om: laten we het gesprek opzoeken en aangaan!
 
 

Plannen genoeg op de cross-over voor circulaire economie

15 april - De provincie Gelderland organiseerde dinsdag een bijeenkomst met als doel mensen, die werken op het gebied van bodem, mest, natuur, energie, circulaire economie, enz. in de landbouw, bij elkaar te brengen. Ook toog een groepje burgers op initiatief van PP samen met een vervangend raadslid Gerrit Stronks naar Klarenbeek. Hieronder zijn verslag.
Ongeveer 60 mensen waren aanwezig om medestanders voor duurzame landbouw te vinden, om samen een project op te zetten en eventueel samen subsidie te kunnen aanvragen bij de provincie, de zogenaamd “POP-3 subsidie”. Het doel was dus kennis te delen en  vooral contacten te leggen buiten het eigen voorspelbare kringetje. Het ging om aanbieders en vragers. De aanwezigen waren boeren, studenten, ambtenaren, mensen uit het bedrijfsleven, natuurmensen, enz.
Een kleine greep uit de vraag en aanbod:
•Iemand die hennepteelt promoot.
•Iemand die bemiddelt bij hergebruik van lege stallen of kassen.
•Iemand zoekt een oplossing voor bodemproblemen bij bloembollenteelt.
•Iemand zoekt een betaalbare ICT oplossing voor ”regionaal voer, afzet en slacht van zijn varkens” van zijn energie neutrale varkensbedrijf.
•Iemand biedt kennis aan van zijn patrijzen project (Aalten).
•Iemand die “natuurlijke precisie bemesting” promoot voor weide en akkers.
•Iemand zoekt betaalbare opslag mogelijkheden van elektriciteit van zijn zonnepanelen (accu’s).
•Iemand zoekt medestanders voor hopteelt en zoekt ruimte voor oesterzwammenteelt.
•Studenten bedenken oplossingen voor hergebruik van “spuiwater” (stikstofrijk afvalwater uit luchtwassers).
•Een plaatsvervangend RTG-lid, die luistert en ideeën opdoet.
Een inspirerende avond, met veel informatie, met wellicht aanknopingspunten voor de Progressieve Partij om initiatieven te nemen voor een duurzamere landbouw in Aalten.
 

Meedenken: sleutelen aan de democratie

8 april- Is het huidige politieke systeem nog van deze tijd? Voelen inwoners zich gehoord en begrepen? Kun je de belangrijke beslissingen in een gemeente wel overlaten aan 21 vrijwilligers? 
Dat zijn vragen die aan de orde komen in de “meedenkavond” georganiseerd door de Progressieve Partij. In de raad wordt nagedacht over de vorm van vergaderen. Is dat wel genoeg?
Hoe wil jij vertegenwoordigd worden? Vind je het wel best zo en als je wat nodig hebt ga je naar een ambtenaar of een raadslid die wat voor je wil regelen? Of wil je meer invloed. We bespreken twee voorbeelden en vragen ons af of dit iets voor Aalten zou zijn. De Burgerbegroting is een  manier om wijk- en dorpsbewoners meer zeggenschap te geven over hun eigen omgeving. Oldebroek en Hoogeveen hebben goede voorbeelden. In Utrecht zijn ze bezig met “Stadsgesprekken”, door loting worden steeds grotere groepen uitgekozen om mee te besluiten over weerbarstige onderwerpen als windmolens. Is dat een vernieuwende vorm?
 
De meedenkavond “Sleutelen aan de democratie” vindt plaats op donderdag 13 april  om 20.00 uur in de voorkamer van café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.
 
De brochure ”Burgerbegroting, de eerste ervaringen in Nederland” is hier te downloaden op de site van de Progressieve Partij: www.progressieve-partij.nl
 

Soms is er reden voor een feestje... volgende acties nodig

8 april - In Doetinchem was een feestelijke bijeenkomst met mensen die als bloemenvouwer aan de slag zijn geweest. Er is overeenstemming bereikt en vrijdag hebben de voormalige werkers zonder loon een brief met daarin de compensatie vermeld, gekregen. Er waren toespraakjes, applausjes, foto’s, drankjes en hapjes. 
Het actiecomité werd zaterdagmiddag in het Doetinchemse café De Bank opgeheven. In totaal krijgen 305 mensen financiële compensatie voor de gewerkte uren. Die is 2300 euro netto voor elk gewerkt jaar. Het hoogste bedrag dat wordt uitgekeerd is 5500 euro. Ook de Belastingdienst is in de overeenkomst betrokken. De Progressieve Partij Aalten en de SP Oude IJsselstreek waren erbij.
 
De Progressieve Partij heeft veel ideeën. Met de volgende gaan we aan de slag:
-Wij willen een aantal “gesettelde” jonge gezinnen vragen  naar hun ervaringen met  huisvesting: wat is je wooncarriere, hoe moeilijk was dat, wat zijn de financële consequenties, wil je huren of kopen enz. Er zijn wat lijntjes uitgezet.
-We hebben contact met twee oud-journalisten om te bezien of we kunnen komen tot een “media-debat” voor de gemeente Aalten/regio Achterhoek: wat is nodig, wat zijn de kansen en bedreigingen
-We gaan met de “Ervaringsdeskundigen” van Estinea , en een fysiek en een viseel beperkte inwoner praten over het VN-verdrag en hoe we dat in Aalten kunnen vormgeven. Via deze weg zijn ook andere (partijen) belangstellenden uitgenodigd. Waarschijnlijk 3 mei.
-Nu de ronde langs de buurthuizen van de rekenkamercommissie achter de rug is, hebben wij voorgesteld de resultaten ook in een interactieve bijeenkomst met besturen/medewerkers te delen.
 
 

Pagina 5 van 103

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates