Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

PP wil uitbreiding "nacht van de nacht".

22 september - Op 26 oktober wordt voor de 15ekeer het landelijk evenement de Nacht van de Nacht georganiseerd door Natuur- en Milieufederaties. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor energiebesparing en het klimaat. Tijdens dit evenement doven honderden bedrijven, particulieren en gemeenten de verlichting. De gemeente Aalten doet mee aan dit evenement, maar toch heeft de Progressieve Partij schriftelijke vragen gesteld aan het college met name om dit evenement nog eens extra onder de aandacht te brengen.
 
Schriftelijke vragen aan het College over Nacht van de nacht 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten.
Het College wordt verzocht de volgende vragen middels een raadsmededeling te beantwoorden:
1. Op welke wijze doet de gemeente zaterdag 26 oktober 2019 mee aan de landelijke manifestatie Nacht van de Nacht? 
2. Roept het college ook ondernemers in de gemeente op om hun lichtreclame voor een avond te doven?
3. Hoe gaat het college brede bekendheid geven aan de Nacht van de Nacht en daaraan gerelateerde activiteiten in onze gemeente en onze regio?  
4. Wil het college dit de komende jaren voortzetten? 
 
Toelichting:
Op zaterdag 26 oktober 2019 vindt voor de 15e keer de Nacht van de Nacht plaats, waarvoor door het hele land honderden activiteiten worden georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van de nacht kunnen ervaren. 
•Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld
•Dorpen en steden kunnen de hemel sterk verlichten; 
•Hierdoor wordt het zien van een prachtige sterrenhemel steeds zeldzamer;
•En raakt het ritme van (nacht-)dieren en mensen verstoord; 
•Veel belichting van gebouwen, reclameverlichting langs wegen en wegverlichting brandt de heIe nacht door, terwijl er nauwelijks iemand langs komt. 
Dit jaar, evenals vorig jaar doet onze gemeente ook mee. Daarmee laat Aalten zien de zorgen om nachtelijke verlichting serieus te nemen. De vragen zijn bedoeld om De Nacht verder onder de aandacht te brengen en meer effect te sorteren.
 
 

SPAR Bredevoort in historische fabriek!

22 september - Er ligt een mooi plan waarbij de gevel van de oude Knopenfabriek in Bredevoort wordt behouden, iets waarvoor de Progressieve Partij in 2002 al heeft gepleit! We zien dat iedereen het steeds belangrijker vindt om oude historische gebouwen te bewaren en te integreren in nieuwbouw! 
 
Wat houdt het voorstel in? Er wordt gevraagd in te stemmen met het plan en met een gemeentelijke bijdrage van bijna een € 100.000. De grote belangstelling op de informatieavond eind augustus in de voormalige Knopenfabriek laat zien dat het plan een belangrijk onderwerp is voor de inwoners van Bredevoort. Bekendijk-Zuid is een aanwinst voor Bredevoort. Het totaalplan bestaat uit drie onderdelen. Naast het plan Bekendijk-Zuid zelf waar de nieuwe Spar komt met 4 huur- en 4 koopwoningen, gaat het ook om woningbouw op de plek van de oude Spar (twee woningen) en bij de Koppelkerk aan de Winterswijksestraat (ook twee woningen).
De extra woningbouwcontingenten zijn nodig als compensatie voor de ontwikkelaar voor het onrendabele deel van Bekendijk-Zuid. De geplande extra woningen aan de Winterswijksestraat zorgen voor nogal wat commotie, met maar liefst acht insprekers in het RTG. Allen waren bang dat de woningbouw daar ten koste zou gaan van de boekenmarkten en/of het woongenot in de buurt. Immers de boekenmarkten worden grotendeels op dit bouwterrein georganiseerd en dat kan straks niet meer. Zonder boekenmarkt is Bredevoort geen boekenstad meer. Alle partijen hebben de verantwoordelijk wethouder Ted Kok opgeroepen er alles aan te doen om te zorgen voor een oplossing voor dit probleem. De wethouder liep niet over van enthousiasme om daar energie in te steken.
 
De Progressieve Partij vindt het jammer dat in het proces dit culturele en ook economische belang voor Bredevoort geen groter gewicht heeft gekregen. Tegelijkertijd begrijpt de Progressieve Partij ook dat het de afgelopen 6-7 jaar veel moeite heeft gekost om tot een gezamenlijk eindplan te komen en dat ontwikkelaars en wethouder blij zijn dat er dit eindplan er, eindelijk, ligt. 
Wij willen wel dat er in de toekomst meer aandacht is voor lokale culturele belangen bij ontwikkelingen zoals deze. De komende omgevingsvisie is daarvoor wellicht een eerste platform. 

Oversteek bij watertoren Aalten kan veiliger!

22 september - De Progressieve Partij is een groot voorstander van een burgerinitiatief. We hebben dan ook grote waardering voor de actie. De Progressieve Partij is ook voor een veilig en gezond vervoer, dus voor faciliteiten voor voetgangers en fietsers. Alle reden dus om dit initiatief serieus op te pakken.
We moeten daarbij ook eerlijk en reëel zijn. Echt grote ongelukken zijn gelukkig nog niet gebeurd en een brug of tunnel kan de gemeente 2 miljoen euro of meer gaan kosten. Daarbij is het technisch moeilijk, zo niet onmogelijk, om een acceptabele hellingshoek te bereiken. Een tunnel of brug zal er dus niet gauw komen.
De zorg van de mensen achter het burgerinitiatief is echter terecht. Het oversteekpunt bij de Berkenhovestraat is niet echt fijn. Je hebt slecht zicht en wachten op de middenberm moet op zo’n smal stukje dat je bang bent dat je achterlicht eraf wordt gereden. Dat moet en kan in de ogen van Progressieve Partij veiliger.  
 
De Provincie, die verantwoordelijk is voor deze weg, gaat de N318 in 2020 of 2021 aanpakken. We hebben van de wethouder begrepen dat de voorbereidende gesprekken en onderzoeken al gestart zijn of snel zullen starten. We hebben de wethouder tijdens de raadsvergadering dan ook opgeroepen om de zorgen die in het burgerinitiatief worden geuit stevig over te brengen aan de Provincie en te laten onderzoeken welke veiligheidsmaatregelen voor voetgangers en fietsers in deze situatie optimaal zijn.
De Progressieve Partij denkt zelf onder andere aan verbreding van de middenberm, een betere belijning en verlaging van de maximumsnelheid. Het spreekt vanzelf dat deze aandacht voor een grotere verkeersveiligheid het gehele tracé van de N318 in onze gemeente betreft. 
 
Omdat de mensen achter het burgerinitiatief echte ervaringsdeskundigen zijn vragen we de wethouder tevens om de Provincie te bewegen om hen actief bij de voorbereidingen te betrekken. 

Het begon in 2002 met een motie.... Nu behoud gevel !

24 augustus - De discussie rond het behoud van het historische fabriekspand aan de Misterstraat kent een hele lange geschiedenis. In mei 2002 (17 jaar geleden!) diende het toen kersverse raadslid van de –latere- Progressieve Partij Gerrit Migchelbrink een motie in om dat terrein èn de gevel te behouden voor kleinschalige bedrijvigheid. Kort daarna gaf  de toenmalige wethouder ten Voorde een sloopvergunning af (juli 2002). De sloop werd niet doorgezet omdat er steeds maar wisselende plannen voor woningbouw waren. In 2007 werd vanuit de bevolking nog een verzoek ingediend om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dat werd door het toenmalige college geweigerd: er was immers een sloopvergunning verleend. Dat leidde tot een serie vragen van de Progressieve Partij. Het was nl. bij de raad niet bekend dat er al in 2002 een sloopvergunning gegeven was. In 2008 werd de kwestie weer actueel toen er een plan verscheen voor 62 woningen met op de hoek een hoog appartementencomplex. Dat viel niet goed bij de buurt. Dat was voor de Progressieve Partij reden voor een uitgebreide brief aan het college. Citaat: 
 
 
“Op 15 juli vond een informatieavond plaats over het bestemmingsplan Bekendijk te Bredevoort.
Een belangrijk geluid vanuit de samenleving dat daar naar voren gebracht werd was het behoud van het karakteristieke fabriekspand aan de Misterstraat.
Een tweede punt wat een rol speelde tijdens deze hearing waren de bezwaren van aanwonenden tegen de bouw van een appartementencomplex op de hoek Misterstraat-Bekendijk.
 
Onze fractie wil u graag de motie die wij indienden in mei 2002 over dit onderwerp in herinnering roepen.
Daarin hebben wij gesteld dat het onderhavige terrein niet de bestemming woningbouw moest krijgen (in onze ogen toen een zuiver financiële kwestie voor koper en verkoper), maar dat dit terrein behouden moest blijven als kleinschalig bedrijventerrein voor Bredevoort.
Tevens willen wij u in herinnering roepen dat de raad u een opdracht heeft meegegeven om binnen Bredevoort de mogelijkheden van kleinschalige bedrijfshuisvesting te onderzoeken.
 
Beide zaken kunnen op een unieke manier gecombineerd worden. Wat is er mooier dat het karakteristieke bedrijfspand aan de Misterstraat als zodanig voor bedrijfsdoeleinden gehandhaafd blijft, ingepast in een wat verkleind plan voor woningbouw”.
 
We schrijven het jaar 2008......
Vele plannen, faillissementen van ontwikkelaars, vertrek van bedrijven, verkleining van plannen, splitsing van plandelen, aankoop van een deel van het terrein door de gemeente en een nieuwe ontwikkelaar van een supermarkt en 8 woningen later, lijkt het doel van de Progressieve Partij bereikt: behoud van de karakteristieke elementen van het fabriekspand, behoud van een bedrijfsfunctie. Het pand lijkt gered van de slopershamer. Het begon met een motie van Gerrit Migchelbrink, die door alle andere partijen niet gesteund werd. Het eindigt met een restauratieplan, hopelijk door diezelfde partijen wèl gesteund. Tijden, fracties, mensen en standpunten kunnen veranderen! Das mooi!
 

Deze zomer organiseerde PP vier fietsexcursies: dit is de vierde

25 augustus - Woensdagavond om stipt 19.00 uur verzamelden zich zo’n 20 deelnemers aan de laatste fietsexcursie van de Progressieve Partij. Vertrekpunt was dit keer de bijenstal bij de Ahof. Dit is het onderkomen van de afd. Aalten van de NBV, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging afd. Aalten. Het verhaal van de bijen werd verteld door dhr. Hans Obbink, al wel zo’n 70 jaar in de weer met volken, zwermen, darren, koninginnen en honing. Wist u dat er elke winter zo’n 17 kg voedsel in de bijenkast gaat (mengsel van water en suiker) en dat die bijen soms geen lieverdjes zijn voor elkaar. Alles draait om die koningin. We waagden ons in de ruimte waar de kasten staan om dit verhaal te horen.
 
Biodiversiteit op 't Olde Scheper.
Na een fietstocht van drie kwartier kwamen we aan op de boerderij ’t Olde Scheper van Cor Burger en Inge Teunissen. Zij wonen sinds 2010 op deze werkelijk paradijselijke plek. Wat een tuin! Volgens de geschiedenis woonde hier  vroeger inderdaad een schaapherder die voor de schapen uit Bredevoort zorgde en ze liet eten op de aanliggende Schaarsheide.  Cor is ambassadeur biodiversiteit  van de Nederlandse Vereniging van Bijenhouders. Hij probeerde het begrip biodiversiteit te duiden via de vijf vragen: wat, waarom, waar, wie en hoe. Dat was nog niet eenvoudig want er circuleren allerlei definities over biodiversiteit. Duidelijk is dat de bij hierin wel een belangrijke rol speelt maar zeker niet de belangrijkste of de enige. Ook andere insecten of zelfs de wind zijn van belang voor de verspreiding van zaden. Maar zeker ook wij als goedwillende burgers kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Hoe, dat werd duidelijk tijdens de wandeling door de tuin rond de boerderij. Heel veel verschillende soorten grassen, planten, bloemen zorgen voor een zeer diverse soortenrijkdom en oase voor vlinders, bijen, en andere insecten. Maar ook als je een kleinere tuin hebt, of zelfs alleen maar een balkon kun je zorgen voor bijen, insecten en vlinders. 
 

Laatste zomerfiets-excursie van Progressieve Partij

18 augustus -Wie bijen zegt, zegt biodiversiteit. De laatste PP-zomerfiets-excursie staat in het teken van bijen en biodiversiteit. We zijn te gast bij de afd. Aalten van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging  èn we fietsen naar een plek in het Aaltense buitengebied, waar de regionaal ambassadeur biodiversiteit van deze vereniging woont. De fietsexcursie wordt georganiseerd door de Progressieve Partij. Iedereen kan en mag meefietsen.
 
Fietstocht.
Deze laatste fietsexcursie van het zomerseizoen vindt plaats op woensdag 21 augustus. We beginnen om (stipt) 19.00 uur. Dit keer bij de Ahof, Polstraat 9 in Aalten. Op het terrein van de kinderboerderij is de bijenstal met educatieruimte van de NBV afd. Aalten gevestigd. We krijgen uitleg over nut en noodzaak van de bijen, maar ook over de werkzaamheden van de imkers. Om 19.30 uur stappen we weer op de fiets voor een biodiversiteitstocht. Onderweg wordt een beroep gedaan op ieders waarnemingsvermogen. Het is dus een fietstocht met opdrachten.
 
Biodiversiteit.
Rond de klok van kwart over acht komen we aan bij een plek in het buitengebied van Aalten. Hier is Cor Burger, de “regionaal ambassadeur  biodiversiteit” van de NBV woonachtig. Hij en zijn partner Inge Teunisen hebben op hun eigen gronden biodiversiteit zoveel mogelijk in praktijk gebracht. Cor zal aangeven wat onder biodiversiteit in relatie tot de belangrijke functie van bijen verstaan moet worden. Wat kunnen we zelf doen? Maar wat moet ook de politiek van rijk tot gemeente doen. Wat moet groots aangepakt, wat kan kleinschalig. 
 
Terras
Na afloop van de rondleiding in de tuin en de uitleg van Cor sluiten we –voor wie wil- het zomerexcursieprogramma af op een terras ergens in Aalten.
Aanmelden
Deelname en koffie is gratis. Overige versnaperingen voor eigen rekening. Als u alleen bij de excursie in de bijenstal bij de Ahof wilt zijn of bij de uitleg van Cor Burger, regionaal ambassadeur biodiversiteit, dan kan dat natuurlijk ook. Graag wel aanmelden op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan geven wij het adres.
 

Druk bezoek aan rioolwaterzuivering Dinxperlo

18 augustus - Zo’n 30 mensen waren ingegaan op onze uitnodiging om de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) te bezoeken. Onder wie de verslaggever van  Achterhoek Nieuws. Dhr Theo Boonman van het Waterschap verzorgde daar een boeiende rondleiding. In ‘Dinxperlo’ wordt het rioolwater op een moderne manier gezuiverd, gebruikmakend van biologische methoden waarbij bovendien uit het water energie en grondstoffen worden gewonnen.
Na een mooie, anderhalf uur durende fietstocht kwam de eerste PP-groep vanuit Aalten aan, via “Oma Märchen”, de Aa-strang, langs de watertuin aan de achterzijde. Even later voegde een flink aantal mensen uit Dinxperlo eo zich erbij. Er was zelfs iemand uit Lichtenvoorde. 
 
Dhr. Boonman legt uit dat het Waterschap Rijn en IJssel drie taken heeft:
1.Zorgen voor veiligheid: bescherming tegen overstromingen door dijken mn;
2.Zorgen voor een goed waterpeil, zodat natuur, landbouw en bebouwing goed kunnen functioneren;
3.Zuiveren van afvalwater.
Op alle drie de taken heeft de klimaatopwarming effect. Het Waterschap is dan ook al 15 jaar bezig om de processen daar op aan te passen. Maar de opwarming gaat wel sneller dan verwacht: nu hebben we al het klimaat dat eigenlijk pas in 2050 werd verwacht. Een voorbeeld voor taak 2 betreffen de droge zomers die ongetwijfeld steeds meer zullen voorkomen. Na WO2 was het beleid er vooral op gericht om water zo snel mogelijk af  te voeren. Zodat de landbouwmachines snel na de winter het land op kunnen. Tegenwoordig zijn de inspanningen erop gericht om eerst het regenwater vast te houden, vervolgens te bergen en pas als laatste stap af te voeren. In het Waterschap-bestuur zie je dat de tegenstellingen tussen landbouw en natuur afnemen door de gezamenlijke inzet tegen de droogte. Eigenlijk zou er gezien de toenemende problemen een Minister van Waterstaat (zonder Verkeer) moeten komen om landelijk goed beleid te gaan maken. 
De RioolWaterZuiveringsInstallatie waar we nu zijn is in 2014 gebouwd. In het werkingsgebied wonen 16.000 mensen; het is dus een relatief kleine installatie. In Duiven bijv is er één voor 260.000 mensen. Het kan maximaal 500.000 liter per uur (!) verwerken. Meer is niet nodig; als er een keer bij een wolkbreuk teveel water ineens valt (en dat gebeurt door de klimaatopwarming steeds vaker), dan treden de problemen elders op: dan stromen de riolen in de dorpen over. Droogte is voor de RWZI ook geen probleem, omdat er altijd een basishoeveelheid afvalwater door de huishoudens en bedrijven naar het riool wordt afgevoerd. 
De zuivering op de RWZI gaat in een aantal stappen. Als eerste wordt de stank eruit gehaald die door rotting in de riolering ontstaat. Het vuile water wordt daarvoor langs lavastenen met allerlei bacteriën geleid. In de tweede stap wordt er grof gefilterd: alle flessendoppen, stukken plastic ed worden er door een ‘grote hark’ uitgevist. In de derde stap wordt met zand een laatste filtering uitgevoerd. Bacteriën spelen hierin een essentiële rol. Tenslotte wordt het water door een rietveld geleid voordat het op de AA-strang wordt geloosd. 
In dit gehele proces wordt oa 90% van het fosfaat eruit gehaald. Insecticiden en medicijnen blijven ‘plakken’ aan de bacteriën en worden met het teveel aan bacteriën (want die groeien flink aan) voor een groot deel verwijderd uit het afvalwater. Deze biologische zuivering blijft ook in de winter werken omdat het rioolwater relatief warm is (oa door douche- en wasmachinewater). Door de cellulose van mn het toiletpapier te verwarmen ontstaat er ‘actieve kool’ dat ook medicijnen bindt. Zo zijn er steeds meer slimmigheden waardoor chemische middelen niet meer nodig zijn voor de zuivering.
Uiteindelijk wil het Waterschap het oude zuiveringsproces helemaal omvormen naar een energie- en grondstoffenfabriek. De warmte van het rioolwater kan benut worden; de bacteriën produceren biogas en waardevolle stoffen zoals fosfaat kunnen gewonnen worden. Enkele RWZI’s zijn al energieneutraal; over 10 – 15 jaar is het Waterschap energieleverend.  Een mooie ontwikkeling!
 
Waarom organiseert de Progressieve Partij deze zomerexcursie?
Duurzaamheid, klimaatbeleid en enrgietransitie zijn voor onze partij erg belangrijk. Naast de inclusieve samenlving en de transparantie in de lokale politiek vormen ze onze politieke speerpunten. Beleid, voorstellen en acties worden niet alleen in de raadzaal gemaakt, dus wij willen ons graag laten informeren door deskundige mensen. Vooral op plekken dichtbij in onze gemeente. Dat koppelen we in de zomer dan aan leuke fietstochten en we nodigen ook de gewone mensen die geen politieke binding met de Progressieve Partij uit om mee te gaan. 
 

Pagina 5 van 143

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates