Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Progressieve Partij wil meer geld van het Rijk

12 september - De fractie van de Progressieve Partij stelde deze week schriftelijke vragen aan het college over de inzet en verdeling van het nood-pakket dat beschikbaar is gesteld door het kabinet. Dit is o.a. bedoeld voor de steun aan culturele instellingen, buurt- en clubhuizen enz.
 
Ook kondigde de fractie een motie aan voor de raadvergadering van 22 september. De Progressieve Partij hoopt dat de raad van Aalten ook de noodkreet van de groep “Raden in Verzet” steunt. Deze vraagt van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) stevige stappen richting de onderhandelingen met het Rijk voor meer geld voor het sociaal domein. Die motie wordt besproken tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 25 september.
 

Kamerlid van der Lee op bezoek in Aalten

12 september - Vrijdagmiddag kwam Tweede Kamerlid Tom van der Lee in Aalten op bezoek. Tom is oorspronkelijk afkomstig  uit Silvolde, jarenlang perswoordvoerder van Paul Rosemuller en Femke Halsema geweest, projectdirecteur bij Oxfam-Novib en sinds 2017 tweede Kamerlid voor Groen Links. Hij is woordvoerder op het gebied van klimaat en enrgie. Hij kwam voor een gezelschap van raadsleden en wethouders van Groen Links vertellen over de strategie en ideeën van GroenLinks. Ook in relatie tot de lokale inzet. Dus de raadsleden van de Progressieve Partij schoven ook aan. En dan gaat het nogal gauw over duurzaamheid en betaalbaarheid (voor de mensen met de kleine portemonnee): dè issues voor Groen Links. Duidelijk is dat GroenLink, en ook de Progressieve Partij hèt duurzaamheidsgeluid in de politiek vertegenwoordigen. Steeds weer roepen wij anderen en de samenleving op echt te investeren in een duurzame toekomst en niet steeds op de rem te trappen. Hòe we dat moeten doen, welke strategie we daarvoor binnen de raad en het college, in de raadszaal en vooral daarbuiten moeten volgen: daarover ging het die middag in de raadzaal in Aalten. Je hoort van ons!

Het nieuwe seizoen: Gelijk hebben en/of gelijk krijgen.

6 september -Het nieuwe vergaderseizoen is weer begonnen. De eerste bijeenkomsten zijn er alweer geweest: agendacommissie- en beeldvormende vergadering. De eerste burgers hebben hun mening weer kunnen geven over de plannen van het college en kunnen pleiten vóór of tegen het voorstel van B & W. Voor de (steun)fractie betekent dat ook weer stukken lezen en een mening vormen over diverse onderwerpen. Veel voorstellen zijn logisch en kunnen dus zonder discussie aangenomen worden. Andere voorstellen zijn veel controversiëler en daarvoor is het nodig dat er meer informatie ingewonnen moet worden, eventueel overleg met betrokkenen. Bij die onderwerpen blijkt dan ook vaak de “politieke kleur”. Meer asfalt of meer natuur, korte- of lange termijn denken, vóór of tegen duurzaamheidsmaatregelen, vóór of tegen kringlooplandbouw, vóór of tegen megastallen, enz. enz.
In voorgaande edities van Progressief Nieuws werden enkele voorbeelden aangehaald van creatief denken, van ons verzet tegen de nieuwbouw van varkensstallen aan de Kalverweidendijk en van de plannen voor de sloop van de DBW-knopenfabriek in Bredevoort. Ook het fabriekspand aan de Hofstraat zou gesloopt zijn als de andere partijen hun zin gekregen hadden. Maar kijk wat er nu mooie nieuwe invullingen gekomen zijn van die industriële panden, die van andere partijen weg mochten.
 
“Als je gelijk wilt hebben, vraag je dan eerst af wáárom je dat wilt en wát je eraan hebt” *)
 
De fractie zal ook komend seizoen proberen andere partijen te overtuigen van ons gelijk. Zal proberen van Aalten een groenere en “inclusieve” gemeente te maken. Een gemeente waar iedereen meetelt, zeker alles wat geen stem heeft, zoals: landschap, natuur en leefomgeving. We zullen proberen gelijk te krijgen. Niet om het “gelijk krijgen” zelf of om bepaalde groepen te “pleasen”, maar om de samenleving als geheel steeds een beetje beter te maken. Helaas hebben wij geen meerderheid in de gemeenteraad, dus zullen er altijd medestanders gezocht moeten worden. Soms moet er ook een compromis gesloten moeten worden om zoveel mogelijk van onze idealen gerealiseerd te zien worden. Dat is nu eenmaal politiek.
Wij wensen de fractie en onze wethouder daarvoor veel succes. 
Wij willen dat onze standpunten zo breed mogelijk gedragen worden, daarom roepen wij leden en andere medeburgers op om hun mening te geven en mee te praten op onze meedenk- en thema-avonden.
Dus: denk mee en praat mee!
 
Gerrit Stronks, voorzitter Progressieve Partij
 
*) uit: Thomas Verbogt, Als je de stilte ziet.

Beggelderdijk Dinxperlo verleggen? Onzin.

5 september - Een meerderheid van de raad heeft vorig jaar besloten dat er een vooronderzoek moest komen naar een nieuw tracé voor de westelijke ontsluiting van Dinxperlo, ter vervanging van de ontsluiting via een deel van de Beggelderdijk. Dit onderzoek is nu afgerond en de conclusie is dat een nieuw tracé niet nodig en gewenst is. PP was vorig jaar ook al deze mening toegedaan en stemde tegen het vooronderzoek. De gemeente had die ruim 20.000 euro voor dit vooronderzoek beter kunnen besteden. 
Er waren dinsdagavond drie insprekers:
•Een aanwonende van de Beggelderdijk vreest voor aantasting van woongenot bij het nieuwe tracé en zegt bezwaar te maken tot aan de Raad van State als de planvorming toch door zou gaan;
•Een andere aanwonende is namens andere buurtbewoners voorstander van het nieuwe trace vanwege veiligheids- en geluid-overwegingen. Maar geeft ook aan dat de buurt ook wil meewerken als er een veilige en aantrekkelijke 30-km oplossing voor de huidige Beggelderdijk kan komen;
•Dinxpers Belang kwam met een betoog dat bedoeld was als pleit voor het nieuwe tracé, maar dat door woord- en taalgebruik eerder averechts werkte. Ik heb hem tijdens de vergadering aangesproken op de ‘grote woorden’ als ‘incapabel college’ en ‘cijfermanipulatie’. Emotie voerde bij het schrijven van zijn betoog blijkbaar de boventoon. 
Alle feiten wijzen erop dat verbetering van de huidige Beggelderdijk de beste oplossing is. De gemeente kan de ruim 1,5 miljoen voor een nieuw tracé in de huidige moeilijke tijden wel beter besteden. 
 

Resultaten van project Aandacht Werkt gepresenteerd

5 september - Donderdagmorgen was de wekelijkse persconferentie van het college op een bijzondere plek. Voor de presentatie van de resultaten van het project “Aandacht werkt” waren de media en de wethouders neergestreken bij het Leerwerkcentrum van Laborijn aan de Nijverheidsweg. Manager Jeroen Spruijt en projectleider Marjolein Molenaar van Laborijn lichtten het verloop van dit bijzondere project toe. In september 2018 werd begonnen met het ontmoeten van 270 mensen die al lang in een uitkering zitten. Ze werden gevraagd een vragenlijst in te vullen en op gesprek te komen. Daar werd hen gevraagd wat hun verwachtingen, wensen, dromen zijn ten aanzien van participatie in de samenleving: vrijwilligerswerk, mantelzorg, leren, werken. Niet iedereen vond die aandacht leuk. Maar velen waren positief verrast dat hen gevraagd werd wat hun eigen ideeën over hun toekomst zijn. Vervolgens werden er stappen gezet in de richting van mogelijk werk. Want de participatiewet stelt dat van iedereen verwacht wordt naar vermogen te participeren en te voorzien in het eigen inkomen. Voor veel mensen is dat een brug te ver. Er is eerst training, scholing, werkervaring nodig. Sommige mensen kunnen vanwege hun beperkingen nooit volledig 40 uur per week een 100% prestatie leveren. Maar van iedereen kan naar vermogen gevraagd mee te doen. En dan moet er natuurlijk voldoende geschikt werk zijn. De vacatures passen vaak niet, de eisen te pittig, het tempo te hoog. Vaak heeft de arbeidsmarkt dus een afstand tot deze doelgroep. Bedrijven in de gemeente Aalten die deze doelgroep ondanks hun beperking toch een kans willen geven, past een compliment. 
 
Het project dat duurde tot de eerste maanden van 2020 kende verrassende resultaten. Allereerst voor de mensen zelf. Veel mensen leerden iets, haalden een diploma, deden werkervaring op en weten hoe ze moeten solliciteren. En bij veel mensen lukte het: er was werk voor hen. Anderen gingen eerst vrijwilligerswerk doen. Weer andere hadden eerst een zorgtraject (bijv. dagbesteding) nodig om hun leven op orde te krijgen. Maar ook voor Aaltense instellingen, organisaties en bedrijven. Ze kregen gemotiveerde stagiaires, leer-werkplekken en medewerkers. Natuurlijk ging niet alles goed. Soms is de stapeling van problemen zo groot dat mensen een stapje terug moeten doen. In het verslag staan drie persoonlijke verhalen beschreven van mensen die soms tegen de stroom in stappen maakten, soms weer terugvielen, maar ook een baan vonden en hun droom na kunnen jagen. 
 
Extra inspanning Aalten
 
De gemeente Aalten wilde graag weten welke kansen de mensen die wat langer een uitkering hebben, nog hebben. Vandaar dat er extra coaches, re-integratieconsulenten, screeners en begeleiders werden aangetrokken om die 270 mensen te begeleiden. Daarvoor tastte de gemeente ook extra in de buidel. Dus dit werk werd gedaan bovenop het normale werk van Laborijn. 
 
Voor de cijferaars. Toen het project begon en de selectie van mensen die al wat langer in de uitkering zaten plaatsvond waren er in de gemeente Aalten 346 huishoudens die een participatiewet-uitkering hadden. (Bijstand). Dat betrof 406 personen. Van deze 406 personen werden 270 mensen uitgenodigd aan dit project mee te doen omdat ze al langer dan een jaar in de uitkering zaten en niet actief bezig waren met een traject. 108 mensen van deze 270 zaten halverwege 2020 niet meer in de uitkering. Omdat ze verhuisden, pensioen kregen, terug naar school gingen, gingen samenwonen. 38 van hen kregen een echte baan. 162 mensen hebben (nog wel) een uitkering, maar het grootste deel is actief in de samenleving: 17 verrichten parttime werk, 53 mensen zijn nog aan het leren, werkervaring opdoen of stagelopen. Plm. 100 deelnemers blijven nog een tijdje aangewezen op zorg of een participatietraject naast hun uitkering (veelal vrijwilligerswerk). Bedacht moet worden dat de geselecteerde groep een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt had (en soms heeft) en niet zelden kampt met allerlei beperkingen.
 
Nog meer cijfers: Waren er halverwege 2018 in Aalten nog 346 huishoudens afhankelijk van een participatiewet-uitkering, per 1 januari 2020 was dit gedaald tot 278. In het voorjaar brak de coronacrisis uit. Je zou verwachten dat het beroep op bijstand toe zou nemen; dat gebeurde ook wel, maar mensen “stroomden” ook wel weer uit de uitkering. In de periode januari t/m augustus kregen 45 huishoudens (opnieuw) een uitkering. In diezelfde periode verlieten ook 45 mensen de uitkering zodat per eind augustus de stand weer 278 huishoudens voor de gemeente Aalten is. Het gaat dan om 327 personen. Dat is behoorlijk laag voor Nederlandse begrippen. Omgerekend ligt dit op 15 personen per 1000 inwoners van 18 jaar en ouder; in heel Nederland ligt dit maar liefst op het dubbele.
 
Het eindverslag werd aangeboden aan wethouder Joop Wikkerink, die zich content en trots toonde met de resultaten. “Dit is een zeer moeilijke doelgroep, natuurlijk ging ook niet alles goed, maar het belangrijkste is dat bewezen is dat aandacht werkt”.  Desgevraagd gaf hij aan dat deze aanpak vele malen beter uitwerkt voor mensen dan de beruchte bloemenvouwerstrajecten van enkele jaren geleden. Daar moesten mensen met behoud van hun uitkering gewoon een hele week productief werk verrichten (het vouwen van kunstbloemen), waar normaal een CAO-loon voor betaald dient te worden.  
Op RTV-Slingeland verscheen een reportage van deze presentatie.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanttekeningen bij het steunpakket Corona.

Kanttekeningen
Ook tijdens de presentatie van deze maatregelen klonk het al door: niet alles wordt weer hetzelfde als voorheen. Bedrijven en werknemers zullen zich moeten aanpassen. In sommige sectoren gaat het goed, andere sectoren zullen blijvend schade ondervinden door corona. Dat betekent een groot beroep op innovatief vermogen van bedrijven en bereidheid van werknemers om zich om en bij te scholen. Ton Wilthagen (professor Arbeidsmarktstudies in Tilburg)  pleit  o.a. in het Financieel Dagblad ook voor meer mobiliteit van werknemers op de arbeidsmarkt. Omscholing tijdens een periode van minder werk, arbeidspools, waarin werknemers die bij het ene bedrijf te veel zijn kunnen ingezet worden bij bedrijven in andere sectoren waar wel vraag is.
 

Sloop stallen Kalverweidendijk bijna klaar!

30 augustus - Deze foto kregen we uit de buurt van de Kalverweidendijk te Dinxperlo. Na een strijd van meer dan 12 jaar werden de oude stallen daar afgebroken, komt er geen forse uitbreiding van de varkenshouderij, maar zijn er woningen gebouwd en in aanbouw. 
In 2008 werden in zaal "De Sander" in Dinxperlo de plannen ontvouwd voor een forse uitbreiding van een varkensstal aan de Kalverweidendijk, 250 meter van de bebouwde kom. Maar liefst 3000 extra zeugen zouden er komen.Omwonenden waren terecht bang voor fijnstof. Geurberekeningen werden bestreden. Grote handtekeningenacties volgden en zelfs Milieudefensie kwam protesteren. 
 
De fractie van de Progressieve Partij  ondersteunde ook in de gemeenteraad de protesten en zagen uitbreiding zo dicht op de bebouwde kom absoluut niet zitten. We stonden echter helaas wel alleen in de raad. Het college en de meerderheid van de raad (VVD, CDA en Gemeente Belangen) hielden vast aan de oorspronkelijke plannen. Het was volgens hen technisch en juridisch mogelijk. De wensen van de buurt speelden helaas in de besluitvorming nauwelijks een rol. Dus kwam er een vergunning voor de uitbreiding. 
Gewijzigde economische omstandigheden en inzichten bij de initiatiefnemer, mede als gevolg van de massale protesten, zorgden ervoor dat de plannen werden heroverwogen. Zo kwamen er uiteindelijk plannen voor woningbouw en verdwenen de uitbreidingsplannen voor zeugenstallen in de prullenbak.
 
Op 23 juli 2019 nam het college van de Gemeente Aalten het historische besluit om het bestemmingsplan te wijzigen in woonbestemming “Landelijk gebied Vosterkamp”. Nu zijn de stallen eindelijk weg en worden prachtige woningen gebouwd. Zo blijkt maar weer eens, aanhoudend protest met politieke ondersteuning van een partij die de gezondheid en welzijn van velen boven economische belangen van een enkeling plaatst, kan zeer succesvol zijn.

Pagina 5 van 157

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates