Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Progressieve Partij: werk maken van vernieuwing

30 september - Over een half jaar vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Daarna beginnen de onderhandelingen over een college. De Progressieve Partij heeft de andere partijen in de gemeente Aalten opgeroepen om dit anders aan te pakken. En daar nu al over na te denken. 
De PP wijst de partijen  op het initiatief van de D1000, een groep van 750 gemeentebestuurders die in 2015 hebben nagedacht over bestuurlijke vernieuwing. Dit alles omdat de wereld om ons heen zeer snel verandert en het bestuur zal moeten meeveranderen om niet haar democratische legitimiteit te verliezen. 
 
Het initiatief van deze  D1000 is vastgelegd in een manifest getiteld “Weg met het coalitieakkoord”. Hierin wordt een pleidooi gevoerd om niet met dichtgetimmerde akkoorden te werken. Er moet een raadsagenda komen voor de komende vier jaar, opgesteld met grote inbreng van de bevolking. De gesprekken over de “toekomst van Aalten in 2025” passen hier perfect in. Een niet-perse-partijgebonden college van deskundigen gaat dit raadsprogramma stapje voor stapje uitvoeren. 
De  Progressieve Partij nodigt andere partijen uit in de komende maanden hierover te overleggen.
Er zijn nog drie belangrijke redenen om het gesprek hierover nu aan te gaan. Zoals het er nu uitziet komt er  eind dit jaar een nieuwe burgemeester. “Het zou mooi zijn als we onder leiding van die nieuwe burgemeester een sprong kunnen maken in een stukje bestuurlijke vernieuwing. 
“aldus de ondertekenaar van de brief fractievoorzitter Joop Wikkerink. “We hebben een werkgroep waarin gesproken is om mee te doen aan een scholingsprogramma of  gesprekken over het thema “De raad de baas” van het ministerie van BZK.  En tenslotte is de planning van de “toekomstvisie” dat deze in de eerste maanden na de verkiezingen  door de raad zou moeten worden vastgesteld.” aldus een gedreven Wikkerink.
 

Progressieve Partij aktief: doe je mee?

30 september -  Deze week kon je weer de maandelijkse advertentie van de Progressieve Partij in Aalten Vooruit en de Band tegenkomen. Dat kost een hoop geld. Onze raadsleden dragen een flink deel van hun vergoeding af aan de Vereniging Progressieve Partij. Die betaalt daar dan deze advertenties van. Dat vinden we belangrijk. Wij willen de inwoners van de gemeente Aalten graag mee laten leven met het wel en wee van de gemeentepolitiek. Ook willen wij ons verantwoorden over onze activiteiten en opvattingen die wij in de raad naar voren brengen. Daarbij is diversiteit heel erg belangrijk. Op onze nieuwe verkiezingslijst staan mensen vanuit verschillende bevolkingsgroepen: vrouwen, mannen, jongeren en ouderen, mensen met een beperking, mensen van niet-Nederlandse origine. Ze zijn allemaal van belang om een veelkleurig progressief geluid in de raad van de gemeente Aalten te laten horen. Doe je mee?

Wij werken ook graag samen. De toegankelijkheid bij Plein Zuid, waar de aannemer begonnen is, is niet optimaal. Samen met GB en CDA hebben wij het college verzocht om binnen de aanbesteding nog verbeteringen aan te brengen

 

Welke gemeente willen we zijn in 2025?

30 september - Deze week waren er twee avonden (in Dinxperlo en Aalten) over de toekomst van de gemeente Aalten. Leden van de Progressieve Partij waren erbij, maar mochten niks zeggen. Dat lukte niet altijd. Hopelijk maken de medewerkers van de gemeente die aanwezig waren een verslag. Een paar opvallende punten. Veel mensen maken een punt van de communicatie met en van de gemeente. Vaak in te laat stadium. En top-down. Digitaal is voor ouderen moeilijk (idee: website voor alleenwonenden). Maar ook voorlichting over mogelijkheden van duurzaam bouwen, ontwikkelingen op dat gebied, energiebesparing en afvalverwerking. Er kan allemaal een tandje bij, maar vooral ook in een stadium dat er nog wat te besluiten valt (voorbeeld stoppen met grofvuil door Aktief).
Jongeren vasthouden blijft een hoofdbreker. Misschien zijn tijdelijke huizen of doorstroomhuizen wat. Er komen wel huizen leeg maar die zijn te duur of te klein of te ouderwets. Ook de toegankelijkheid van vooral het centrum kwam voorbij; de zorg om de lege winkels. Op het gebied van duurzaamheid zou de gemeente een voorbeeldfunctie moeten hebben: waarom liggen er geen zonnepanelen op het gemeentehuis, wat doen de bedrijven (voorlichting). Bouwvergunningen moeten nu al energieneutraliteit afdwingen. 
Zelfwerkzaamheid en de "participatiesamenleving"hebben grenzen. Zelfs in de buurtschappen ziet men dat de “naoberschap”afneemt. Veel komt neer op de schouders van aktieve opa’s en oma’s. Maar die raken een keer op. Mensen ouder dan 75 jaar kun je niet alles meer vragen. Bovendien leidt het maar ongebreidelde vrijwilligerswerk in de openbare ruimte en op andere terreinen tot verdringing van echt en betaald werk. Ook voor groepen mensen met een arbeidsbeperking. Kortom geanimeerde discussies die vaker over het heden dan over de toekomst gingen. Op woensdag 4 oktober is de laatste: dan zijn groepen ondernemers, maatschappelijke organisaties e.d. uitgenodigd.
 

"Bij gelijke geschiktheid...." Vinden we dat serieus?

23 september - Dinsdag 26 september  organiseren de politieke partijen in de gemeente een inspiratie-avond om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Die avond  is een idee van onze fractievoorzitter Joop Wikkerink. Hij kreeg CDA-voorzitter Rik van Lochem mee.  Mooi dat het overgenomen werd door de andere partijen en dat we samen  ook hard getrokken hebben aan de organisatie. Chapeau. Waarom is dat nodig, meer vrouwen in de politiek? Gewoon omdat dan een reëlere afspiegeling van de samenleving de besluiten neemt. Immers 50% van de bevolking is vrouw. Er is meer. De Progressieve Partij streeft naar diversiteit en een inclusieve samenleving. Dat betekent dat de inbreng van de niet –gebruikelijke groep mensen verfrissend en nodig is. Zo willen wij graag dat mensen met een beperking meedoen; dat mensen van een niet-Nederlandse nationaliteit aansluiten. En dat vrouwen zich melden. Immers we hebben in de raad en de besluitvorming al die diverse benaderingen nodig.
Wij hopen dat vrouwen en andere minderheden in het politieke veld zich melden, mee gaan doen, zich bemoeien met de politiek en besluitvorming. Misschien gaan de discussies dan wel anders en beter. Misschien vinden we dan  in de voorstellen en besluiten andere dingen belangrijk dan alleen geld en economie. Misschien gaan we luisteren dan belangrijker vinden dan spreken. In de tussentijd is onze mannenfractie er ook voor powervrouwen! Kom dinsdag ook om 19.30 uur naar de raadzaal!
 

Sportpark Zuid: "buurthuis in de open lucht?"

25 september - “Ik voorspel een uitslag van 21-0”, zo verwoordde fractievoorzitter Joop Wikkerink het unanieme enthousiasme in de raad voor de plannen voor Sportpark Zuid,.  Alle fracties probeerden – de een nog fraaier verwoord dan de ander-  aan te geven dat de samenwerking tussen de sportverenigingen op deze plek een prima zaak is. En dat het goed is dat de gemeente dit in een ingewikkeld spel van regeltjes rond privatisering ondersteunt.  Door die regels van privatisering is het zo dat de gemeentelijke bemoeienis bestaat uit een eenmalige investeringssubsidie en dat “de gemeente er dan ook vanaf is”, dan wel “de verenigingen op eigen benen moeten staan”.  Gesterkt door berekeningen en vragen van onze eigen afdeling Financiën  twijfelden wij hardop of dat onder de condities die het college heeft opgelegd in de toekomst wel kan. Zo is er behoorlijk beknibbeld op de investeringen (vooral op die van duurzaamheid) en is de exploitatiebegroting krap.  Dat betekent dat  bij sommige verenigingen de contributie op termijn toch fors zal moeten stijgen. Wij deden dan ook een drietal voor de sportclubs positieve voorstellen om dat gevaar nu al te keren. (zie de advertentie in Aalten Vooruit/De Band van a.s. dinsdag). De wethouder zag weinig problemen, want de verenigingen zelf hadden deze begrotingen opgesteld en geloofden erin. Ook de coalitiepartijen hadden vooral het korte-termijn effect (de voorziening)  op het oog en maakten zich niet zo druk over wat er over 8, 10, of 25 jaar zou kunnen gebeuren. Dat is jammer. Je moet je ogen niet sluiten voor eventuele risico’s, die het gevolg zijn van gemeentelijk handelen. Benoem ze, doe er wat aan of aanvaard ze, maar ontken ze niet.  Positief is dat veel fracties ons model, idee, metafoor  van Sportpark Zuid als  “buurthuis zonder dak” wel ondersteunden als mogelijke weg  naar partnerschap  in de WMO. Het succes heeft vele vaderen. En nu maar oppassen dat de ene fractie niet denkt dat ze meer eer mag hebben van dit besluit dan de andere fracties.
 
 
 
 
 

Gemeente geeft voorbeeld: steun St Maarten

25 september - Onze fractie wilde graag een motie indienen  om de eilanden St. Maarten, Saba en St. Eustatius te steunen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft met het Rode Kruis afgesproken dat geld van de gemeenten voor 50% voor wederopbouw  en 50%  voor directe noodhulp bestemd is.  Daar was natuurlijk discussie over in de agendacommissie met andere fracties . Waarom niet Nepal, Bangla Desh of Oost-Groningen? Waarom moet dit op het bordje van de gemeenten liggen; is het niet een Rijkstaak. De gebruikelijke vragen bij dit soort acties. En het zijn terechte vragen die goed overwogen moeten worden. Eerder gaf de (voormalige) gemeente Aalten ook wel bij rampen: de tsunami, de aardbeving in Turkije. Ook altijd een bepaald bedrag per inwoner of een verdubbeling van acties uit de bevolking. Het argument is nu dat het hier twee andere Nederlandse gemeenten (St. Eustatius en Saba) en een onderdeel van het koninkrijk (St. Maarten ) betreft. Een van de commissieleden riep de watersnoodramp in 1953 in herinnering; toen kwam er ook steun van gemeenten en organisaties over de hele wereld. En werd er ook niet gezegd: had Nederland die dijken maar hoger moeten maken. Toen de burgemeester aangaf dat  ook het college er wel voor  voelt om bijv. een euro per inwoner beschikbaar te stellen, gingen de aanvankelijke tegenstanders GB en VVD om.  Volgens het CDA, dat in eerste instantie ook twijfelde, zouden we mooi in het midden kunnen gaan zitten: 50 ct. Iedereen kon zich vervolgens vinden in een gezamenlijke motie die dat mogelijk maakt. Die zou dan zonder de nodige toelichtingen en discussies door de hele raad worden aangenomen en ondertekend door alle fractievoorzitters. Behalve dat door de motie plm. 13.500 euro wordt overgemaakt gaat er ook een signaal van uit: ook de gemeente, de inwoners van de gemeente Aalten voelen zich betrokken bij de rijksgenoten "overzee".
 

De Progressieve Partij wil weten hoe het zit.

16 september - Deze week gaan we op twee plekken in Bredevoort ons licht opsteken. Op woensdag wandelen we met Bredevoorts Belang rond in de kern Bredevoort. Men wil ons overtuigen van de slechte staat van onderhoud. Onze fractie heeft zelf ook wat punten aangedragen. 
Daarna gaan we om 20.00 uur in het Grachthuys in gesprek met enkele jongeren over huisvesting in Bredevoort.. Vorige week maandag kregen we een eerste inkijkje in de woon- en woningsituatie in de Achterhoek. Een heel korte samenvatting: de inwoners van de Achterhoek beoordelen hun leefbaarheid met een 7,8 (in 2012 7,9). Ze zijn over het algemeen tevreden over hun woning, maar iets minder over hun woonomgeving. Over (verkeers)lawaai en bereikbaarheid (openbaar vervoer) is men wat kritisch, maar men is wel weer tevreden over de voorzieningen in de buurt.
Ruim 90 % van de ouderen wil in hun huis blijven wonen (hoe lang?). De helft van de jongeren tot 30 jaar wil verhuizen naar een grotere- en/of koopwoning. Eén op de 4 jongeren vindt geen passend aanbod. Het sóórt huizen of het gebrek aan kwaliteit waren daarbij de minpunten.
De komende jaren groeit het aantal te bouwen woningen nog, met name door de stijging van het aantal 65+ers.
Het aantal 65-ers daalt echter al en tussen 2025 en 2030 daalt ook het aantal 65+ers. Dat betekent dat er nu nog 1600 woningen per jaar nodig zijn, maar vanaf 2030 (over 13 jaar al!) er elk jaar 2800 teveel zijn. Dat betekent dat er behoefte zal zijn naar een ander soort woningen en er dus meer gesloopt en/of verbouwd zal moeten worden.
Dat alles betekent dat het voor jongeren misschien makkelijker of juist moeilijker wordt om in de Achterhoek een geschikte woning te vinden. Daar gaan we over in gesprek met een groep Bredevoortse jongeren. Geïnteresseerd? Kom gerust meepraten.
 

Pagina 5 van 113

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates