Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Dag van de Mantelzorg: 10 november

7 november - Zeker in deze corona-tijd hebben mantelzorgers het zwaar. Normaal organiseerden we samen met VIT (Vrijwillige Intensieve Thuiszorg) een paar leuke ontspanningsactivitieten. Zo mocht ik zelf altijd aanschuiven bij de door VIT georganiseerde lunches en diners. Altijd leuke ontmoetingen en gesprekken. Met jongeren is de VIT begin dit jaar voor de eerste keer een middagje in het Graafschap-stadion geweest. Compleet met ontmoetingen met spelers. Onvergetelijk voor hen. Dat kan dit jaar allemaal niet meer. Dus nu moeten we het doen met de media. Woensdagavond namen we met alle wethouders Zorg in de gemeente Achterhoek een “hart onder de riem”-filmpje op. Komt dinsdag op de sociale media.
Met een mooi artikel in Aalten Vooruit over Alexander van der Graaff, een advertentie in de Aalten Actueel en twee filmpjes over “respijtzorg”  hoop ik dat het belang van vroegtijdig aan de bel trekken als je mantelzorgondersteuning nodig hebt, duidelijk is gemaakt.
 
 

Nieuw jongeren initiatief krijgt steun van Progressieve Partij.

7 november -  - In de serie PP-advertentie-nieuwsbrieven als steun aan de lokale media komt deze week jongerenhuisvesting aan bod. Er zijn diverse creatieve mogelijkheden om het aantal betaalbare starterswoningen uit te breiden. Want ook jongeren met een laag inkomen hebben recht op wonen! Deze woningen kunnen het best gebouwd worden op gemeentegrond. Bijvoorbeeld terrein de Wegwijzer in Dinxperlo. De bestaande gebouwenvoorraad moet ook beter benut. Zoals: wonen boven winkels, splitsen van grote woningen, leegstaande bedrijfspanden ombouwen naar woningen. “En misschien weer in ere herstellen van kamerverhuur”, aldus de progressieven.
Meten is weten, jongeren zelf aan het roer.
Als het om woningbouw gaat zijn er altijd veel verschillende beelden. En vooral aannames wat anderen willen. Corona wordt nu opeens aangevoerd als reden voor een bescheiden vestigingsoverschot.  Niemand is daar naar gevraagd. Vandaar dat Progressieve Partij het jongereninitiatief Starterswoning Achterhoek ondersteunt. Laat jongeren zich  nu zelf organiseren, aangeven wat hun wensen maar ook mogelijkheden zijn en baseer dan daarop het beleid.
 
Wat is Starterswoning .Achterhoek? 
Starterswoning Achterhoek is een informele organisatie die opgezet is door de Achterhoekse jongeren Casper Toebes, Casper Sonderen en Tycho Geurkink. Casper Toebes is een voormalig Bouwkunde en hedendaags Built Environment student met verstand van woningen, Casper Sonderen werkt voor de Grenzhoppers in Winterswijk en is voor jongeren actief binnen de politiek en Tycho Geurkink werkt voor de Grenzhoppers en Innovatiehub Achterhoek.
“Wij drieën merkten net als velen op dat de Achterhoekse jongeren uit de regio vertrekken. Deze trend is al jaren gaande en oplossingen liggen niet voor de hand. We realiseerden ons dat er verschillende pogingen gedaan waren om de woonwensen van jongeren in kaart te brengen, maar dat dit tot op heden nog niet tot duidelijke resultaten heeft geleid. We kwamen op het idee om een grootschalig en Achterhoek-breed onderzoek op te zetten naar de woonwensen van jongeren die in de Achterhoek willen wonen. Om jongeren hier te houden is het immers essentieel om te weten waar ze naar op zoek zijn”, aldus de initiatiefnemers. 
Het doel van deze informele organisatie is dan ook om informatie in te winnen over de woonwensen van jongeren en met die informatie organisaties en gemeenten te helpen met het behouden van jongeren in de regio. “ Met ons drieën hebben we een groot netwerk dat we kunnen bereiken om het onderzoek te verspreiden en in te laten vullen. De enquête die we opgesteld hebben is dan ook inmiddels al door bijna 300 jongeren ingevuld, een aantal dat nog oploopt.”
Kijk op faceboook @Starterswoning.Achterhoek en vul de vragenlijst in.
 
 
 
 

School Willibrordstraat Aalten gebruiken voor woningknelpunten.

1 november -Een tweede motie die wordt voorgesteld is om de vrijkomende voormalig kleuterschool  in te zetten tegen knelpunten op de woningmarkt. Op dit moment is de bestemming nog gelinkt aan het gebruik als kinderopvang. Volgens de PP zou er minimaal onderzoek moeten komen naar een woonbestemming
 
Raadslid Bert Weevers: “We praten altijd over tekorten aan woningen voor senioren en starters. Hier ligt een mooie plek om iets aan die vraag te doen. Dat kan in het bestaande gebouw met bijvoorbeeld kamersgewijze verhuur, kluswoningen, verbouw naar appartementen. Maar ook in nieuwbouw bijv. Krasse Knarrenhof , seniorenappartementen, koppeling aan zorg. Volgens PP uiteraard voor mensen met een smalle beurs. Ook de uitvoering hoeft niet per se bij de Woonplaats te liggen. Nieuwe vormen van publiek-private samenwerking, de woning coöperatie Achterhoek, een ontwikkelaar: alles kan, mits betaalbaar.”
 
De Progressieve  Partij heeft de andere partijen vooraf gevraagd om steun. Daar is van verschillende kanten voor de beide moties al positief op gereageerd.
 

Progressieve Partij wil meer bomen in de komende 10 jaar

31 oktober  - Snel meer bomen in de gemeente Aalten, dat is de wens van de Progressieve Partij. Het Rijk heeft de ambitie om 37.000 hectare nieuwe bossen aan te planten; de provincie Gelderland blijft niet achter met 4-5000 hectare. In een motie vraagt PP het college in 2021 in een “Aaltense Bomennota” aan te geven hoe de gemeente Aalten de bomen- en bosaanplant gaat aanpakken.
 
Begrotingsbehandeling a.s. dinsdag.
Op dinsdag 2 november wordt de begroting 2021 door de gemeenteraad behandeld. De diverse fracties  kunnen hun wensen voor de komende jaren op tafel leggen. Bert Weevers van de fractie van de Progressieve Partij: “Het is glashelder dat meer bomen en bos meerdere gunstige effecten hebben: Ze bevorderen biodiversiteit (een inlandse eik herbergt wel 400 soorten insecten); ze helpen het  klimaat: een boom neemt CO2 op; ze werken tegen  hitte: een boom koelt door schaduw en verdamping.”
 
“Bomen en groen zijn positief voor het stadsschoon en het landschap. Woningen in een boomrijke omgeving zijn bijvoorbeeld meer waard dan in een kale straat); meer bos en bomen trekken meer toeristen die rust en ruimte zoeken. Als we de landelijke ambities willen halen, mag er een tandje bij. Door gemeente, landbouw, boseigenaren en particuliere grondbezitters. Een helder programma helpt daarbij”.
 

Aandacht voor groen en rolstoelers in Centrum Dinxperlo

1 november - Het veelbesproken centrumplan Dinxperlo werd digitaal besproken afgelopen dinsdag. Er waren twee moties. Een van de VVD:   voor meer info verwijs ik naar de Aalten Vooruit van deze week en van het CDA over de Dinxperse participatiemethodiek. Deze laatste haalde het niet. Kijk als het CDA eerlijk was geweest, had ze het volgende opgenomen:
 
“Door de Progressieve Partij is in het najaar van 2018 een degelijk adviesrapport met 7 aanbevelingen uitgebracht. Dit college en in het bijzonder onze CDA-wethouder dhr. Kok heeft dit serieus genomen (hebben ze ook want alles staat in de Centrumvisie) en dit heeft geleid tot een participatie traject conform het Dinxperse model. “
 
Ja, dan hadden we misschien wel meegestemd. Immers ere wie ere toekomt. Wij wilden een visie op het centrum en niet uitsluitend een supermarkt. Deze motie werd niet aangenomen.  Onze bijdrage was als volgt:
 
Ik begrijp dat wij als partij weer originaliteit hebben gebracht immers we worden zelfs door de VVD geciteerd! CHECK!!
 
Centrumplan Dinxperlo, een mooi breed onderzoek dat zich duidelijk heeft gericht op de 7 aanbevelingen die wij als Progressieve Partij uit de Dinxperlose Samenleving hadden opgehaald in het najaar van 2018. Bij de oordeelsvorming heb ik ze al genoemd. Het college en in het bijzonder Ted Kok had er heel veel geld voor over!! Wij hebben met slechts een budget voor de koffie ons rapport kunnen regelen. De Progressieve Partij heeft ervoor gezorgd dat er in dit college eindelijk een centrumvisie is gekomen in plaats van alleen een supermarktdiscussie. Wij de Progressieven heten niet voor niets zo, omdat we vooruitkijken! Wij zijn erg blij met het resultaat wat er anders niet was gekomen, dankzij de goede aftrap van onze fractie!!
 
Tot slot: 
Naast klimaatmaatregelen en zoveel mogelijk groen willen we dat Dinxperlose ondernemers ook meedoen op het gebied van de inclusieve samenleving en samen met de gemeente de ingangen van de winkels rolstoelvriendelijk maken! Ik dank u voor uw aandacht!
En als uitsmijter van de raadsavond hebben wij begrepen dat dhr. Navis voorstander is van een gemeente Dinxperlo althans hij liet zich zoiets ontvallen. Overigens denk ik dat dit een verspreking was, maar wie weet gaat de VVD daarmee de volgende campagne in. We houden u op de hoogte! (Guido)
 

Eerst een plan en dan geld of andersom?

25 oktober - Er zijn in de zeer terughoudende begroting twee onderwerpen voor nieuw beleid opgenomen. Nl. een extra bedrag voor de vorming van een streekomroep en een structurele bijdrage aan cultureel centrum de Koppelkerk in Bredevoort. Bij de behandeling van deze punten deed zich een merkwaardig verschil van redenatie voor bij meerdere raadsfracties. De Streekomroep is een idee van de minister. Hij wil dat er 80 streekomroepen komen. Legt er alleen (nog) geen geld bij. De Achterhoek is één gebied. De daar opererende lokale omroepen hebben gepoogd een plan te maken voor zo’n streekomroep. Maar dat wil nog niet erg vlotten. Niet alleen omdat ze het niet eens kunnen worden, maar ook omdat de financiering onzeker is. Boven op de bijdragen per huishouden die lokale omroepen ontvangen van gemeenten stelden ze voor (in lijn met de minister) om het bedrag per huishouden te vervangen door eenzelfde bedrag per inwoner. Zo’n beetje 20.000 euro extra voor de gemeente Aalten. Het college stelt in de begroting voor om met dit bedrag vast rekening te houden in 2021 maar het pas beschikbaar te stellen als er een goed plan is en alle gemeenten meedoen (dat laatste is zeer de vraag). Dus met zo’n gebaar maakt het college duidelijk dat we de vorming van zo’n streekomroep willen steunen. “Ja”, zei o.a. de fractie van GB, “mooi en aardig, maar laat ze eerst eens met een goed plan komen, en om nu al geld vast te zetten? Dat kan nog wel als ze met een plan komen”. 
 
Bij de aanvraag van de Koppelkerk ging het net andersom. Daar was in eerdere jaren al tijdelijk projectsubsidie verstrekt en in januari was door de raad de vernieuwde cultuurnota “een warm bad” unaniem aangenomen. In die nota staat ook dit structurele bedrag aan de Koppelkerk opgenomen. Met een uitgebreide motivering waarom dit culturele initiatief ondersteuning waard is, net zoals het Onderduikmuseum in Aalten en het Grenslandmuseum in Dinxperlo. “Ja”, zei o.a. de fractie van het CDA, “mooi en aardig, maar wat is nu de onderbouwing van dit bedrag: wat is de waarde en bijdrage van de Koppelkerk, wat zijn de bezoekersaantallen bijv. en welke bedragen hebben ze al gehad”. 
Wel een interessant dilemma: moet je nou eerst met een plan komen en daar geld bij leggen of moet je eerst met een beoogd bedrag komen en daarbij je eisen stellen van plan, samenwerking en inhoud.
 
 
 
 

Sociale Innovatie: wat is dat? Nodig in de Achterhoek?

25 oktober - In de regio wordt erg veel ingezet op smart industry en innovatie. Dat is allemaal gericht op technische innovaties. Maar de sociale innovatie is zeer zeker ook van belang en lijkt een wat ondergeschoven kindje. Vandaar dat de thematafel “Onderwijs en Arbeidsmarkt” een speerpuntgroepje gevormd heeft op dit thema.En vrijdag waren we in Teams in contact met enkele bevlogen mensen op dit onderwerp.
Sociale innovatie is actueel. Wie had een jaar geleden ooit gedacht dat we veel overleggen zouden per Teams en Zoom? Digitaal onderwijs? Het kabinet heeft zelfs de SER om een advies gevraagd. De rapporteur op dit advies bij de SER is gevraagd toe te treden tot dit groepje, sinds vrijdag “ambassadeurs-denktank” geheten.
 
En wat interessant is de voorzitter van de SER-werkgroep is een echte Achterhoekse ondernemer Fried Kaanen van Bosch Scharnieren uit Doetinchem. Ook hij maakt deel uit van onze “ambassadeurs-denktank”. Hij heeft in zijn bedrijf al andere samenwerkingsvormen en productiepanels ingevoerd. Dat leidde tot betere processen, gemotiveerder werknemers, innovatiever ideeën en aan het eind van de dag tot betere productiviteit. Waarom moeten wij in de Achterhoek met sociale innovatie en een leercultuur aan de gang?  Dat heeft simpel te maken met de werking van onze arbeidsmarkt. We voorzien tekorten op enkele gebieden. Bijvoorbeeld in de zorg. Daar zal anders gewerkt moeten gaan worden. Bijvoorbeeld in de techniek.  Daar zal ook anders naar scholing gekeken moeten worden: bedrijven moeten hun kennis via scholen doorgeven. Modulaire en hybride onderwijsprogramma’s. Leermeesters in bedrijven moeten leren leren en weten hoe jonge mensen leren.
 
Samenwerken is gebaseerd op communicatie: hoe doe je dat met diverse culturen op de werkvloer. Dus om de arbeidsmarkt in de toekomst beter te laten functioneren moeten we niet alleen kijken naar technische innovaties, maar zeker ook naar sociale en organisatorische innovaties. Die urgentie wordt nog niet overal gevoeld. En corona bracht sommigen met één klap in de werkelijkheid: ja er moet anders gewerkt worden, we moeten ons aanpassen aan de nieuwe omstandigheden; in elke organisatie.
Daar gaat die ambassadeursdenktank mee aan de slag. Je hoort van hen. En als er mensen zijn die hier ideeën en best practices over hebben: meld ze. We zetten ze zo op de lijst van de SER. Ter inspiratie kijk op  www.nieuworganiseren.nu (opgezet o.a. door Ben Kuiken, auteur van het boek “De laatste manager”.)
 
 
What do you want to do ?
New mail

Pagina 4 van 159

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates