Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Water kent geen grenzen, Internationale conferentie Bocholt

29 november - Donderdag 27 november vond het internationale RegioSymposium “Klimaatadaptatie: watervoorziening en – schaarste inlandelijk gebied” plaats in Bocholt. Bedoeld voor wetenschappers, waterschappen, overheden en landeigenaren uit OostNederland en West-Duitsland om te kijken wat er gezamenlijk gedaan kan worden om de gevolgen van de klimaatopwarming te doorstaan. Water (en droogte) houdt niet op bij de grens. Bijv het water dat door WRIJ-gebied stroomt komt voor 43% uit Duitsland. 
 
Werkgebied GPRW
 
De organiserende GPRW, de GrenzüberschreitendePlattformfür Regionale Wasserwirtschaftis in 2012 door Landkreis Grafschaft Bentheim, Waterschap Vechtstromen, KreisBorken en Waterschap Rijn en IJssel  opgericht omhier mee aan de slag te gaan..  Er zijn al mooie projecten in gang gezet zoals Living Vechte-Dinkel (http://devecht.eu/de/living-vechte-dinkel/) en GewässerkonzeptSchlinge. Universiteiten en onderzoeksinstituten zijn aangehaakt om onderzoek te doen en modellen te ontwikkelen om toekomstscenario’s inzichtelijk te maken, oa voor beregeningsbehoefe. Deze modellen zijn behoorlijk gedetailleerd en houden bijv. zelfs rekening met de waterbehoefte van en verdamping uit de verschillende gewassen die in het gebied worden verbouwd.
Sprekers uit beide landen hadden in grote lijnen de volgende gezamenlijke en elkaar aanvullende  conclusies en analyses.:
-
Oplossingen (“damage control” zoals een spreker het verwoordde):
-klimaatverandering vraagt dringend omaktie;
-deze aktie moet door iedereen op elk niveau gevoerd worden;
-Qua waterbeheer betekent dat:
oop perceelsniveau water vasthouden (landbouw!);
strijdig met gewenste lage grondwaterstand voor snel uitrijden van mest;
owater vasthouden in kavelsloten en drainagesystemen (duikerbalonnen en kleine sluizen van WRIJ); (‘haarvaten’ van watersysteem inzetten!)
osloten en beken van het waterschap: meanderen en verondiepen (met bijv zandmotor in het klein);
-klimaatrobuuste gewassen en beplanting (naaldbos -> loofbos)
-herstel groen-blauwe netwerk zodat migratie en rekolonialisering van flora en fauna mogelijk wordt (van vluchtheuvel naar vluchtdal);
-groen-blauwe netwerk regionaal met elkaar verbinden (EHS + Biotopverbund);
-kaarten inkleuren aan beide kanten van de grens (echte regio-kaarten maken) ;
-waterlopen die bij de ruilverkaveling zijn dichtgezet (waardoor er nu nog slechts enkele de grens passeren) weer herstellen en spreiden; oa weer door Mooren/Heide heen laten lopen; 
-Heide-bodem benutten voor CO-opslag;
-Verminderen waterbehoefte (huishoudens + industrie + landbouw);
-Gezamenlijk strategie en aanpak ontwikkelen: ecologie + water + landbouw+ klimaat.
 
Wel enigszins wrangis dat in Bocholt 100 betrokken mensen zich grote zorgen maken en allemoeite doen om adaptieve oplossingen te bedenken en de avond ervoor in de gemeenteraad van Aalten nog steeds wordt geroepen dat we ‘niet voorop moeten lopen’ (alsof we dat ook maar enigszins doen), dat zonneparken of windmolens maar ergens anders moeten endat de landbouw niet in het duurzaamheidsbeleid behoeft te worden opgenomen.
 

Plan van Aanpak Duurzaamheid: voorzichtig begin

29 november - Afgelopen dinsdagavond was het dan eindelijk zo ver(citaat Bert Weevers) “Het plan van Aanpak Duurzaamheid” werd vastgesteld. Wij als Progressieve Partij zaten hier al lang op te wachten als één van onze belangrijkste politieke doelstelling. Ook onze reeds langs bestaande slogan wijst daarop: “ Sociaal en groen, gewoon doen”. Het eerste groene deel van deze al bijna 10 jaar bestaande slogan is nu op papier ingevuld! 
Bij dit voorstel hebben we 3 amendementen ingediend met ondersteuning van D66. De eerste ging over meer bomen aanplanten en bodemgebruik t.b.v. de CO2 opslag. Vastlegging van CO2 is nl ook dringend nodig om klimaatopwarming te beperken; emissie-reductie is niet genoeg. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald. Teleurstellend vonden we achteraf dat GB deze niet steunde, zeker ook omdat ze dat eerder wel hadden gedaan. Een motie over het betrekken van de landbouw bij de uitvoering van de gemeentelijke duurzaamheidsplannen, afgewezen door CU, HMV, CDA en GB. Erg verbazend vooral omdat wij van CU en GB meer hadden verwacht. Met als motivatie dat we eerst landelijk beleid moeten afwachten. Men laat de landbouw aan haar lot over. Jammer! Wat ons wel positief stemde was de steun van de VVD op dit punt. 
 
Daarnaast hadden wij een amendement voorbereid waarin we voorstelden om de mensen die een laag inkomen hebben te laten profiteren van de voorgestelde subsidieregeling en deze middelen daarom anders in te zetten. Een dergelijk pleidooi hadden we ook al succesvol gedaan bij deToekomst Bestendig Woninglening (oktober vastgesteld). M.a.w. middelen inzetten om ook mensen met een laag inkomen de duurzaamheidsdoelstellingen te laten behalen! Dit amendement werd door de voltallige raad gesteund. 20-0!! Gelukkig dat de raad op dit punt eensgezind is!
Met dit laatste amendement hebben we ook een andere Progressieve Partij doelstelling ingevuld, opkomen voor de inwoners die het moeilijk hebben. We houden uiteraard de resultaten die het komende jaar uit het plan moeten komen goed in de gaten! Zowel op inhoudelijke projecten als de sociale component! Dit is het “gewoon doen” in onze slogan!

Expeditie Wijk van de Toekomst: haast geboden

30 november - ‘Wijk van de toekomst’ is een van de programma’s van het Gelders Energie Akkoord om bewoners, gemeenten en corporaties te helpen met het aardgasloos maken van wijken. . 
Donderdag 21 november was het voor de tweede keer dat de Expeditie Wijk van de Toekomst ergens neerstreek in de provincie. Dit keer in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. De belangstelling was groot. ‘Goed om te zien dat in de Achterhoek het enthousiasme voor de Wijk van de Toekomst groot is’, aldus Jacco Rodenburg van de provincie Gelderland. Doel van de expeditie is tweeërlei: informatie delen met elkaar en inventariseren van knelpunten en wensen die provinciaal of nog hoger opgelost moeten worden. “Met de opbrengst van de Expeditie in de zes Gelderse regio’s maken we een bestuurlijke agenda. Deze bieden we aan bestuurders van provincie en Rijk aan tijdens de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020 op 13 februari 2020 in het provinciehuis in Arnhem”. 
Eén van de concrete knelpunten is dat je nu moet betalen om de aardgasaansluiting in je woning te laten verwijderen (€650,- !). Dat is bepaald geen stimulans om van het gas af te gaan. De provincie kreeg van ons als opdracht mee om dit knelpunt snel uit de wereld te helpen. 
Enkele andere inzichten:
‘Als je van het aardgas af wilt, dan kom je letterlijk en figuurlijk bij inwoners achter de voordeur. Dat vraagt om een aanpak waarbij de betrokkenheid van de inwoners groot is. Hoe kunnen we elkaar de hand reiken en het samen doen? De regie ligt weliswaar achter de schermen, bij ons als overheid, maar de inwoners zijn toch echt de hoofdrolspelers’.
‘Je moet echt de wijk in en weten hoe mensen zelf de toekomst van hun wijk zien. Dat is het startpunt van alles wat je wilt aanpakken. Energietransitie is daar onderdeel van‘,
‘Het grootste probleem is dat we een lange adem nodig hebben. Dat is tegelijkertijd ook de oplossing: een lange adem’, aldus wethouder Gerjan Teselink uit Berkelland.
Vanuit Aalten waren twee wethouders en twee raadsleden aanwezig; de kennis om de Aaltense warmteplannen goed op te starten wordt breed opgehaald!
 

Belangstelling voor meedenkavond a.s. woensdag?

16 november - Heb jij belangstelling om een bijeenkomst/fractievergadering van de Progressieve Partij bij te wonen. We nodigen je bij deze uit op onze meedenkavond op Woensdag 20 november. 
 
Wat is een meedenkavond?
Wij bespreken op deze avond de raadsagenda en daarnaast komen er wellicht andere zaken aan de orde. Dit kan zijn n.a.v. verzoek van een inwoner om iets te vertellen over een punt op de agenda of dat in de toekomst op de agenda komt. Daarnaast kunnen er ook inwoners inspreken die een bepaald onderwerp willen bespreken. Deze meedenkavond vindt over het algemeen op de woensdag voor de avond van de raadsvergadering plaats. 
 
Wat doen we?
We bespreken de raadsagenda en geven aan welke standpunten we daar willen innemen. Insprekers of anderen kunnen hier dan hun visie op geven en dit nemen we mee als dit past binnen onze partijlijn. 
 
Wie komen er?
De fractie, fractievolgers en overige belangstellenden. 
 
Tijdstip:  Woensdag 20:00 uur 
Waar:     Gemeentehuis
 

Groene moties haalden het bijna: kwestie van tijd

16 november - PP vindt duurzaamheid belangrijk en had hierover twee moties ingebracht tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november. Een ging over bermbeheer, ingebracht samen met GB en HMV. Oneigenlijk gebruik van bermen moet worden tegengegaan, waar mogelijk moet erfafrastering terugkomen en bermen dienen ecologisch ingezaaid en beheerd te worden. Dat alles is goed voor de biodiversiteit en de schoonheid van het landschap. De motie werd met 9 voor en 12 tegen verworpen. Ook D66 stemde tegen. Als deze zich groen noemende partij had meegestemd was de motie aangenomen. 
 
Ook onze tweede groene motie werd nipt verworpen: 11 tegen 10 voor. Deze, ook mede ingediend door GB, riep het college op om meer bomen te planten: 1 per inwoner. Zoals iedereen weet is dat goed voor CO2-opname, verkoeling, biodiversiteit en landschapsschoon. Als CU om haar rentmeesterschapsideaal had voorgestemd was ook deze motie aangenomen. 
 
We merken toch dat er in de raad meer aandacht komt voor ‘groen’. Volgende keer halen we een meerderheid!

Duurzaamheid nog in de kinderschoenen

16 november -  Tijdens het rondetafelgesprek van 12 november  kwam het Plan van Aanpak Duurzaamheid aan de orde. Na lang wachten lag hij er dan eindelijk. Een dikke nota waarin veel onderwerpen worden behandeld. Dat is op zich goed, want duurzaamheid is een breed thema dat gaat van wonen t/m mobiliteit. Nadeel is dat het gauw onduidelijk wordt waar nu precies de focus ligt, welke doelen precies worden nagestreefd en wat de hoofd-strategieën zijn om die doelen te bereiken. Veel RTG-leden vroegen dan ook om verduidelijking van diverse zaken. Ook wij hadden een hele lijst met vragen, waarvan we het merendeel schriftelijk hebben gesteld. 
In het Plan van Aanpak ligt de focus op de energietransitie. Voor de gebouwde omgeving wordt daarbij het Akkoord van Groenlo gevolgd: doel is energieneutraal in 2030. Dat betekent de volgende subdoelen:
 
-   55% besparen op gas (warmte) en de rest (45 %) gas vervangen door duurzame bronnen, vooral op basis van elektriciteit (warmtepompen , infrarood, ed);
-   20% besparen op elektriciteit en de rest (80%) fossiele stroom vervangen door duurzame stroom;
-   De benodigde duurzame energie moet opgewekt worden door: 
•11 ha zonnepanelen op daken
•30 ha zonneparken;
•13 windmolens
•3 kleinschalige mestvergisters.
 
In één van onze vragen pleitten we ervoor om deze concrete doelen in het PvA explicieter als subdoelen en prestatie-indicator op te nemen. Nu wordt in het Plan van Aanpak alleen CO2 als indicator genoemd, maar er is geen knop waarmee je de uitstoot kunt sturen. Je kunt als gemeente wel isolatiemaatregelen en plaatsing van windmolens en zonnepanelen beïnvloeden. De wethouder neemt onze suggestie mee.
 
Door ons en anderen werden er vragen gesteld over of het allemaal organisatorisch wel te realiseren is. Nu al loopt Aalten achter met tal van onderdelen en de ambities zijn hoog.  PP vroeg naar beleid t.a.v. landbouw; in Aalten stoot deze sector 40% meer klimaatgassen uit dan de gebouwde omgeving. De wethouder wil geen eigen lokaal beleid gaan voeren. Ook opslag/opvangen van CO2 ontbreekt in de nota: met bomenaanplant en ander bodembeheer kan er CO2 uit de lucht vastgelegd worden. De wethouder laat het uitzoeken.
 

Progressieve Partij komt met groene moties

Op dinsdag 5 november is de raadsvergadering over de begroting 2020 van de gemeente Aalten. De Progressieve Partij die staat voor duurzaamheid en sociaal beleid, zal daar een aantal zaken inbrengen. De gehele bijdrage is integraal te lezen op de website www. progressieve-partij.nl
  • Een oproep(motie) om meer bomen te planten. Deze zijn goed voor CO2 vastlegging, verkoeling, water vasthouden, biodiversiteit en gewoon mooi. Het klimaat en ons landschap hebben dat nodig!.
  • Een oproep om meer middelen vanuit het Rijk rondom de Jeugdzorg en WMO. In 2015 en volgende jaren is er fors bezuinigd terwijl het gebruik van jeugdzorg is toegenomen. Ten aanzien van WMO heeft het Rijk geregeld dat mensen nog maar €19,50 per maand eigen bijdrage hoeven te betalen en onder andere hierdoor is het gebruik toegenomen. Het Rijk heeft er echter veel te weinig geld voor gegeven!
  • Een oproep om (meer) werk te maken van ecologisch bermbeheer en goed te kijken welke gronden oneigenlijk worden gebruikt. En samen met Gemeente, agrariërs, burgers en Waterschap te kijken hoe we onze gemeente nog mooier en groener kunnen maken!
  • Een oproep om werk te maken van participatie met en van alle inwoners van de gemeente Aalten en daarbij de raadsleden te ondersteunen om te komen tot goede handvaten hiervoor. 
  • De Progressieve Partij zal samen met de andere collegepartijen een motie (oproep) indienen omtrent tijdelijke huisvesting en om meevallers toe te voegen aan de algemene reserve om tegenvallers bij bijvoorbeeld WMO en Jeugdzorg te kunnen opvangen.
 
Tot slot zal de Progressieve Partij samen met VVD en CDA een amendement (voorstel)indienen op de bezuiniging op de beiaardier in Dinxperlo om deze gedeeltelijk terug te draaien. Wij hebben daarmee gehoor gegeven aan de beiaardier die aangaf toen hij insprak bij de raad, dat dit ook gedeeltelijk kon.
 
 
Begroting 2020 7 minuten
 
De begroting is de financiële vertaling van beleid zoals deze elk jaar volgens de landelijke wetgeving genaamd BBV moet worden vastgesteld. Die van de gemeente Aalten geeft ombuigingen van ongeveer € 2 miljoen weer, ombuiging een echt modewoord. Een ander noemt het bezuinigen met als grootste posten Jeugdzorg en WMO en dat in een tijd dat het economisch goed gaat. Vorig jaar hield men in Den Haag € 11 miljard over op de begroting. Er is geen personeel meer te krijgen, het geld klotst bij thelittle few tegen de plinten op. 
 
De Progressieve Partij snapt hier niets van, er is geld zat, alleen het zit niet bij de mensen die het echt nodig hebben, zoals mensen met een klein pensioentje, mensen met chronische problemen, Jan Modaal. Nee, het geld zit bij de thelittle few die ook nog eens rijker worden dan the Have not’s. Daarom heeft de Progressieve Partij het initiatief genomen om via VNG Gelderland middels een motie Den Haag op te roepen meer middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein, voor een groot deel bestemd voor the Have not’s! We hopen op een raad brede steun!
 
 

Pagina 3 van 144

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates