Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Veel insprekers bij zon- en winddiscussie

27 juni  - De afgelopen week stond vooral in het kader van het Uitnodigingskader zon en wind. Er waren maar liefst twee Beeldvormende bijeenkomsten georganiseerd waar burgers en bedrijven over dit kader konden inspreken. Een derde geplande, digitale sessie is afgeblazen omdat zich niemand had gemeld. In vergelijking met het aantal zienswijzen (145) kwamen er nu aanzienlijk minder mensen opdagen: maandagavond 6, woensdagavond 2. Hagenwind en een zonnepark-ontwikkelaar meegerekend.
 
•Stichting Natuur en Milieu Aalten is tegenstander van grootschalig duurzame energieopwekking op land. Dit in tegenstelling tot haar moederorganisatie Natuur en Milieu Gelderland (nieuwe naam voor de Gelderse Milieu Federatie). Omdat klimaatopwarming funest is voor de natuur stelt deze club: “windmolens en zonneparken zijn hard nodig. Tegen zijn is geen optie”. Gevraagd naar het waarom van deze tegenstelling kwam de SNMA niet verder dan een nogal zware beschuldiging aan het adres van haar moederorganisatie en volstrekt ontoereikende alternatieven als ‘wind op zee’ en ‘zon op dak en gevel’. Geen overtuigend verhaal.
•Zonnepark-ontwikkelaar Energy2all had al een schetsplan gemaakt voor een zonnepark langs de grens (Hondorpweg). Landschappelijk mooi ingepast, hogere biodiversiteit. Dit zou alleen haalbaar zijn wanneer het max aantal ha’s voor zo’n park in dit gebied omhoog zou gaan naar minimaal 15 (liefst 25 zoals elders). Anders zou het door de hoge aansluitkosten financieel niet uit kunnen (7 km kabel nodig tot onderstation Dale). Gerrit Assink kwam met een interessante vraag: zou het lukken om naast de 15 ha op land ook bijv. 3 ha op daken erbij te organiseren? Dan stijgt het totaal naar 18 ha en brengen we de ambitie meer zon op dak dichterbij. Dhr. Bakker van Energy2All zag vooral beren op die weg.
•Een bewoonster namens buurten in Lichtenvoorde had vooral bezwaren tegen de hoge molens van 180 m1 die nu in het UKZW mogelijk zijn (geluid/gezondheid, uitzicht, slagschaduw, waardedaling eigen woning). Ze was vóór duurzame energie, maar twijfelde of die 35 TWh uit het klimaatakkoord wel nodig was.
•Een bewoner aan de Boterdijk wilde ook andere gebieden als kansrijk gebied voor wind en geen hogere molens in het Hagenwindgebied.
•LTO is fel tegen zon op landbouwgrond en probeerde de fracties over te halen mee te gaan in hun pamflet ‘Begrazen i.p.v. beglazen’ . LTO biedt daarin aan om landbouwers over te halen om PV op staldaken en kleine windmolens te installeren. LTO stelt daarbij de voorwaarde dat er in het UKZW een verbod komt op zon op landbouwgrond. Dat voorwaarden stellen aan meedenken schoot veel fracties in het verkeerde keelgat. Ook was niet duidelijk wat de opbrengst in kWh zou worden. 
•Als laatste op de maandagavond kwam dhr. Zuidgeest namens het Platform Zon en Wind inspreken. Hij was verheugd over de verkleining van het zoekgebied voor windmolens, maar wil geen molens hoger dan 125m1.  Over een nieuw windmolenpark wil hij graag tijdig meedenken. Ook stelde hij 13 vragen die inmiddels door het college zijn beantwoord. 

Progressieve Partij wil inwoners nog meer betrekken.

Aalten, 19 juni 2021 – De Progressieve Partij start de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Bij die voorbereidingen willen de progressieven zoveel mogelijk inwoners betrekken. Zo voert men tot na de zomer een actie om meer geïnteresseerden bij de lijst te betrekken. In 2018 had de PP 32 kandidaten;men wil nu weer een lijst van minimaal 30 mensen.
“We zoeken ook vooral jonge mensen die ernst maken met de klimaatcrisis en ook echt wat willen doen. En verder willen we mensen trekken die zich zorgen maken over de groter wordende verschillen in Nederland: inkomen, gezondheid, wonen enz.”, volgens de voorzitter Gerrit Stronks.
 
“Nu staat de Progressieve Partij natuurlijk bekend om haar enorm intensieve informatiecampagnes”, volgens huidig fracttievoorzitter Guido Uland. “Wij komen niet alleen rond de verkiezingen bij de mensen maar de hele periode van vier jaar door. Wekelijkse nieuwsberichten in de email, op sociale media en de website. Veel acties rond betaalbaar wonen, klimaat en sociale rechtvaardigheid en bestaanszekerheid”. “Maar toch zullen wij natuurlijk ook ons in de campagne moeten laten zien. Die is al goed begonnen: we hebben een schrijfgroep van maar liefst 8 mensen voor ons programma; een campagneteam, een kandidatencommissie en een pr.--team. De eerste actie was een breed verspreide e-mail naar niet-leden of men mensen weet die de groene en sociale idealen van de Progressieve Partij willen helpen verwezenlijken”
 
.Huidig wethouder Joop Wikkerink: “Ook ik vind –net zoals het hele college- het bijzonder belangrijk dat onze inwoners geïnformeerd blijven, dat feiten het van fictie winnen, dat de info compleet is. Daarom maak ik daar als wethouder erg veel werk van: een veertiendaagse weblog, een tweewekelijkse podcast en een “meningenetwerk” van betrokken inwoners
Het is geen geheim dat ik graag nog vier jaar mijn werk in het sociaal domein wil doorzetten. Ook samen met de huidig wethouder voor Jeugd en Sport. We zijn er  voor de mensen die het moeilijk hebben, weinig bestaanszekerheid, zich afhankelijk voelen. We zijn we al goed op weg om de gemeentelijk zorg, werk en inkomen in goede handen te houden. De komende periode zal ook veel aandacht uit moeten gaan naar gezondheid en preventie. Ik heb een mooi regionaal netwerk opgebouwd en wil daar alles voor de gemeente Aalten en de regio en haar inwoners uithalen.
 
Afgelopen zondag bezochten raadslid Bert Weevers en wethouder Joop Wikkerink het bedrijf waar Gerrit Migchelbrink werzaam is Oosthuis Bouw. Er worden daan innovatieve, houten, prefab huizen gemaakt, ook erg geschikt als tijdelijke mantelzorgwoning.
 
 

We kunnen weer vooruitkijken! Doe je mee?

20 juni - Aan het begin van de zomer stuurde onze wethouder Joop Wikkerink naar een groot aantal mensen in zijn netwerk de volgende email:
 
"Wij hebben vanuit de Progressieve Partij  Aalten-Dinxperlo wel contact met je gehad.Vandaar deze mail. Ad random uuit mijn adresboek in bcc. Hopelijk zie je dit niet als spam of stalken maar wil je even het onderstaande verzoek lezen. Op 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De Progressieve Partij wil weer meedoen met als belangrijkste opgave te werken aan een groene, een sociale en een open gemeente. In de afgelopen vier jaar hebben we stappen kunnen zetten op het gebied van klimaat, bestaanszekerheid en gezondheidsbeleid.
We hebben mensen nodig die het werk willen doen in en buiten de gemeenteraad. Het liefst ook jonge mensen die de ernst van de klimaatcrisis zien en er wat aan willen doen. Of mensen die zich zorgen maken over de groeiende ongelijkheid. De eerste opgave is voldoende mensen  op de verkiezingslijst.
Je zou ons erg helpen als je minimaal twee namen uit de gemeente Aalten zou kunnen doorgeven,waarvan jij denkt dat ze misschien wel op onze verkiezingslijst  willen staan. Dan gaan wij als bestuur en fractie bekijken of we ze gaan benaderen."
Met  vriendelijke groet,
 
Joop Wikkerink

Ideeën voor betere bijstand

20 juni - Op 30 juni a.s. is er een kamerdebat over de werking van de Participatiewet. Daar kunnen nog veel verbeteringen in worden aangebracht. Rutger Groot Wassink (GL-wethouder uit Amsterdam) en Peter Heijkoop (CDA-wethouder uit Dordrecht) hebben vanuit de grote steden een “Deltaplan” opgesteld. Daarin een aantal noodzakelijke verbeteringen voor het sociale stelsel, natuurlijk ook ingegeven door de “menselijke maat”. Een interessante is dat je ook achteraf een WW- of Bijstandsuitkering zou moeten kunnen aanvragen, vanwege de vele ingewikkelde flexconstructies en –banen, waardoor je een maand zonder inkomsten zou komen te zitten
 
Onderzoek niet-gebruik SZW
Dat zo’n Deltaplan nodig is bleek uit een rapport van de Inspectie SZW. Zo’n 170.000 huishoudens maken geen gebruik van de bijstand terwijl ze daar wel recht op lijken te hebben. Dat becijferde de Inspectie SZW voor het rapport ‘Niet-gebruik van de bijstand – Een onderzoek naar de omvang, kenmerken, langdurigheid en aanpak’ dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd. 
 
Er zijn al wel wat oplossingsrichtingen:
Divosa (organisatie van directeuren sociale diensten) vindt het percentage niet-gebruik hoog voor een regeling die het laatste vangnet hoort te zijn voor mensen die onder het minimum dreigen te raken. Dat baart zorgen, maar roept ook vragen op. Hoe komen deze mensen nu rond? En waarom kloppen ze niet bij de gemeente aan? Als we daar meer inzicht in hebben, kunnen we samen met alle betrokkenen bekijken welke vervolgacties nodig zijn.
 
Verbeteringen kunnen zitten in betere voorlichting en bestandskoppeling, maar Divosa pleit er ook voor om goed te kijken naar de financieringssystematiek van de bijstand. De Inspectie SZW stipt terecht aan dat die gemeenten stimuleert om de poort naar de bijstand zo dicht mogelijk te houden. Het zou goed zijn te onderzoeken of deze financieringssystematiek haar doel niet voorbijschiet.
 
Tot slot zou de Rijksoverheid kunnen onderzoeken of de Participatiewet en de WW nog wel aansluiten bij de flexibele arbeidsmarkt waar losse baantjes en nul-urencontracten legio zijn. Dat vraagt om een aanpak voor de ver doorgevoerde flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook zou het bijvoorbeeld ook mogelijk moeten worden om met terugwerkende kracht een uitkering aan te vragen.
 
 
 

Extra financiële steun voor activiteiten en initiatieven

13 juni - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Aalten heeft geld gereserveerd voor een tijdelijke subsidieregeling in het kader van corona. De regeling is bedoeld als extra stimulans voor organisaties en initiatieven om (weer) activiteiten te organiseren nu er steeds meer mogelijk is.
 
Wethouder Joop Wikkerink: “De aanhoudende maatregelen en beperkingen door het coronavirus hebben effect op het welzijn van ons allemaal. Tegelijkertijd staan sociaal maatschappelijke organisaties financieel onder druk, omdat activiteiten noodgedwongen stilstaan of alleen op afgeslankte wijze plaats kunnen vinden. En dat terwijl het juist nu zo belangrijk is om initiatieven en activiteiten, gericht op het voorkomen en herstellen van sociale schade, te stimuleren. Die stimulans bieden we met de ‘Tijdelijke subsidieregeling stimulering sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode’.”
 
Voor bestaande en vernieuwende activiteiten
De tijdelijke subsidieregeling loopt vooralsnog tot 31 december 2021. Gemeente Aalten trekt er maximaal 100.000 euro voor uit. Organisatoren kunnen per activiteit of initiatief een subsidie aanvragen van maximaal 3.000 euro voor:
 
-bestaande activiteiten die vanwege de beperkende coronamaatregelen op een andere manier georganiseerd moeten worden. Of die door de recente    versoepelingen weer herstart kunnen worden, maar waarvoor dan wel extra kosten gemaakt moeten worden;
-nieuwe/vernieuwende activiteiten en/of initiatieven, die juist door de omstandigheden van de coronacrisis zijn geïnspireerd. Deze activiteiten zijn er op gericht om op een creatieve manier, binnen de geldende maatregelen, de negatieve gevolgen van de beperkingen voor het sociale leven te voorkomen of te verbeteren.
 
Breed inzetbaar
De activiteit of het initiatief moet gericht zijn op (een grotere groep) inwoners van de gemeente Aalten. De subsidie kan worden aangevraagd door in de gemeente Aalten actieve sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties, en door lokale vrijwilligersinitiatieven. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag indirect een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie, maar mag qua opzet geen specifiek commercieel doel hebben of commercieel belang hebben. Er kan voor meerdere activiteiten en initiatieven subsidie worden aangevraagd, tot een maximum van 6.000 euro per aanvrager.
 
Maatwerkregeling en structurele subsidie blijven beschikbaar
Voor sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties die door de corona-maatregelen zodanig in financiële problemen komen dat hun voortbestaan wordt bedreigd, stelde het college in maart 2020 al een beoordelingskader voor financiële steun vast (maatwerkregeling). Ook besloot het college om de jaarlijkse gemeentelijke subsidies, als bijdrage om sociaalmaatschappelijke activiteiten te kunnen organiseren, gewoon uit te betalen. Ook hiermee kregen organisaties financiële armslag om eventueel een activiteit aangepast te kunnen organiseren. De nieuwe tijdelijke subsidieregeling is niet van invloed op de maatwerk-regeling en de structurele algemene subsidieregeling. Ook de projectsubsidieregeling en het Naoberfonds blijven normaal van kracht.

Aalten blaast behoorlijk partijtje mee in regio

13 juni - Afgelopen dinsdag was er een oordeelsvorming over de begroting en jaarverslagen van drie gemeenschappelijke regelingen. Te weten de GGD, VNOG en Regio Achterhoek. De GGD is de organisatie rondom gezondheidsvraagstukken. Op dit moment volop bezig met de vaccinaties tegen Corona. Hiervoor is de organisatie enorm groter geworden. De kosten worden overigens doorbelast aan het Rijk, in 2020 ruim 12 miljoen alleen voor de taken op het gebied van Corona (o.a. teststraten). Neemt niet weg dat ook dankzij de pandemie is gebleken dat we moeten kijken of de huidige schaal en taken wel passen bij de GGD. Vandaar dat ze bezig zijn met een takendiscussie. Deze is echter nog niet afgerond. In de loop van dit jaar volgt hierover uitsluitsel. De Progressieve fractie volgt dit op de voet en is benieuwd naar de uitkomsten.
 
De VNOG (veiligheidsregio) is in rustiger vaarwater gekomen, in 2019 en 2020 lag de focus vanuit de raad op positie van de brandweerposten in Dinxperlo en Aalten. Gelukkig heeft de raad het beleid kunnen bijdraaien en de burgemeester heeft de opdracht die hij meekreeg goed uitgevoerd. De VNOG had een mooi positief resultaat, enerzijds omdat door Corona opleidingen niet doorgingen en anderzijds door nog niet geheel ingevulde vacatures. De VNOG is ook druk geweest met de Corona pandemie (hier zie je dan ook overlap met taken bij bijvoorbeeld de GGD). Nu wordt het langzaam aan weer business as usual. 
 
De regio Achterhoek is actief in Den Haag en met projecten gezamenlijk met de drie O’s en de Achterhoekse gemeenten. Dit zijn gezamenlijke taken voornamelijk op gebied van Economie, Ruimte en Gezondheidszorg. De projecten zijn heel divers, een project is bijvoorbeeld de omvorming van de Kattenberg voor de doelgroep partner met demente partner. Maar denk ook aan de Uuthuuskes en de Achterhoekse Wooncoöperatie. En daarnaast de gezamenlijke inkoop van WMO en Jeugdzorg, vakkundig voorgezeten door onze wethouder Joop Wikkerink, gezien de vele kikkers een behoorlijke prestatie. Voor meer info kijk hier 
 
Tot slot, bij gemeenschappelijke regelingen (GR) is de invloed van de gemeenteraad beperkt. De raad mag een zienswijze geven, maar het bestuur bestaande uit wethouders en burgemeesters (afhankelijk van welke GR) nemen de besluiten. Door de grote schaal van GGD en VNOG is de invloed nog beperkter en vergt het veel lobby werk. De Regio Achterhoek is met 8 deelnemers beperkter en daar is onze invloed groter. Mooi om te vernemen dat dit Progressieve college een voortrekkersrol (in tegenstelling tot het verleden) heeft in de regio aldus het college van gedeputeerden van de provincie Gelderland. Een mooi compliment. De vraag bij mij is dan: komt dat door de deelname van de Progressieve Partij aan dit college of niet, dit mag u zelf invullen…..
 
Guido Uland
Fractievoorzitter 
 

Kunnen buurthuizen hun eigen boontjes doppen?

13 juni - Eén van de onderwerpen van de Oordeelsvormende Vergadering van afgelopen dinsdag was het “Beleidskader Gemeenschapshuizen 2021”. Deze kadernota was een vervolg op het rapport van de Rekenkamercommissie over gemeenschapshuizen uit 2017 en het Raadsprogramma 2018-2022. 
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeenschapshuizen, maar door corona duurde het allemaal wat langer dan gepland. Uiteindelijk is de nota klaar, inclusief de verwerkte reacties van diverse besturen.
 
Eigen verantwoordelijkheid
Enkele conclusies uit de kadernota zijn:
De gemeenschapshuizen willen zelfstandig blijven.
•De gemeente wil hen steunen met het maken van een dorpsplan of een dorpshuisplan.
•Men wil wel samenwerken, ondanks de grote verscheidenheid in accommodaties, hiervoor is het Platform Aalten opgericht, met steun van de gemeente en Figulus.
•Er kan niet genoeg geld gereserveerd worden voor groot onderhoud. Na het maken van een “Meerjaren Onderhouds Plan” (MOP) voor 10-15 jaar, is er een mogelijkheid tot (gedeeltelijke) gemeentelijke steun.
•Er kan/moet een verschuiving komen naar “sociaal maatschappelijke activiteiten”, om de sociale samenhang in die gemeenschap te versterken. De gemeente steunt via een convenant deze activiteiten.
 
Subsidies
Enkele insprekers tijdens de Beeldvormende Vergadering en ook enkele partijen pleitten voor een vast aanspreekpunt voor het aanvragen van subsidies. Echter, bij de gemeente is hiervoor geen ruimte qua menskracht en financiën. De deskundigheid zit bij Figulus, de Vereniging van Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) en bij de Aaltense Uitdaging. Alle drie worden ze (mede)gefinancierd door de gemeente Aalten.
 
Dit is een kadernota waar de gemeenschapshuizen mee voorruit en mee aan het werk kunnen. De precieze uitwerking komt in de nieuwe Algemene Subsidie Verordening van komend najaar.
 
Gerrit Stronks 
 

Pagina 3 van 168

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates