Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Eerste Kamer haalt streep door lijstverbinding.

16 juli -Op 20 juni haalde de Eerste Kamer een streep door de lijstverbinding. Dat betekent dat partijen niet meer kunnen profiteren van elkaars reststemmen.  Hoe werkte dat dan zo’n lijstverbinding? Het gaat om de verdeling van de reststemmen. Stel : er zijn in een gemeenteraad 21 zetels te verdelen (zoals in de gemeente Aalten). En er worden 10.500 stemmen uit gebracht (ook ongeveer de situatie in de gemeente Aalten).  Dan is de zgn. kiesdeler 500 stemmen. Dus elke 500 stemmen leveren  1 zetel op.  Nu halen de deelnemende partijen  niet allemaal precies (veelvouden van ) 500 stemmen. Elke stem meer dan 500 (of een veelvoud daarvan) heet een reststem.  Degene met de meeste reststemmen krijgt de eerste “overgebleven” zetel, dan de tweede enz. 
Voorbeeld:  
Er doen 5 partijen mee:  Partij 1 haalt 623 stemmen, dat is dus 1 zetel met 123 reststemmen Partij 2 haalt 1345 stemmen: dat is dus 2 zetels en 345 reststemmen.  Partij 3 haalt 2261 stemmen: dat is 4 directe zetels en 261 reststemmen.  En zo verder. Als de restzetels verdeeld moeten worden dan krijgt partij 2 met z’n 345 reststemmen in elk geval de eerste restzetel, partij 3 krijgt met z’n 261 reststemmen de tweede restzetel en partij 1 de derde.  Als er zoveel restzetels zijn.
Als nu partij 1 en partij 3 een lijstverbinding zouden zijn aangegaan dan zouden de reststemmen bij elkaar opgeteld worden; het aantal in dit voorbeeld telt op tot  384. Dat is meer dan de reststemmen op partij 2 (345). Dus de eerste restzetel gaat naar de combinatie en wel naar die partij met de meeste reststemmen in die combinatie. Dat zou partij 3 zijn. Dus een lijstverbinding verhoogt de kans op restzetels .
Aanvulling door een lezer:
In gemeenteraden van meer dan 18 zetels geldt het systeem van de grootste gemiddelden. Bij deze procedure wordt het aantal stemmen voor elke partij gedeeld door het aantal behaalde volle zetels + 1. De partij die zo uitkomt op het grootste aantal stemmen per zetel (grootste gemiddelde) krijgt de restzetel toegewezen. Indien er meer restzetels zijn, wordt de procedure herhaald met de nieuwe tussenstand tot er geen restzetels meer te verdelen zijn.
De methode werkt meestal in her voordeel van grotere partijen en het is mogelijk dat een (grote) partij meer dan één restzetel behaalt. 
Bij de gemeenteraadverkiezing in 2014 behaalde het CDA in Aalten door deze methode 2 restzetels!
 
Lijstverbinding geeft politieke onduidelijkheid.
De grote onduidelijkhied is natuurlijk dat door zo’n lijstverbinding het lijkt of die twee lijsten die een verbinding hebben aangegaan ook samen een nieuwe gecombineerde partij hebben opgericht. In de praktijk is zo’n lijstverbinding dus nauwelijks aan de kiezer uit te leggen. Die denkt dat er een soort fusie gesmeed werd tussen de partijen die meededen aan zo’n lijstverbinding. Dat was natuurlijk niet zo. Je zag wel dat er gebruik gemaakt werd door partijen in “dezelfde hoek”. Bijvoorbeeld tussen uitgesproken rechtschristelijk: SGP en ChristenUnie of bij links: Groen Links en PvdA.  
Een ander nadeeel (echt gebeurd) is dat dankzij de lijstverbinding partij A er een zetel bij kreeg  dankzij  partij B en een coalitie ging vormen met  partij C die de natuurlijke opponent van partij B was.  Dat is een beetje zuur.
Vanaf 20 juni is er dus geen lijstverbinding meer mogelijk.Voor de kiezer is het vanaf nu duidelijk: een stem op één partij blijft een stem op die partij.
 

Vrijwilligers op de Zwarte Cross: onmisbaar

14 juli - De vele duizenden vrijwilligers zijn onmisbaar op de Zwarte Cross. Ze brengen door keihard te werken ook geld in het laadje voor hun vereniging of organisaties. Zo helpt de fractie van de Progresseieve Partij al voor het vijfde jaar mee in de Campingwinkel. De opbrengst is voor Scouting Aalten. Hier een selfie van Gerrit Migchelbrink en Wilma Hoftijzer.

 

Nieuwe mogelijkheden tegen kindarmoede

14 juli - In de werkgroep 3D is afgesproken dat fracties ideeën zouden kunnen leveren voor de bestrijding van kinderen in armoede. Daarvoor is door het kabinet structureel extra geld beschikbaar gesteld. De fractie van de Progressieve Parij heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden ingestuurd. Punt is het bereik. Tot nu toe dacht de gemeente dat het bereik via de gemeente zelf geborgd was. In de praktijk blijkt dat niet iedereen naar de gemeente stapt. Er zijn stichtingen en organisaties die dat beter kunnen, bijv. Stichting Leergeld, en Fonds Kinderhulp.Laten we daar gebruik van maken en samenwerken en niet denken dat de gemeente alles zelf en beter kan.

Meerderheid raad wil geen solarpark aan Sondernweg

7 juli- In de laatste gemeentraadsvergadering voor de zomervakantie lagen twee belangrijke finaciële en beleidsmatige stukken voor. De jaarrekening 2016 en de voorjaarsnota 2017. De jaarrekening geeft inzicht in de uitgaven èn het gevoerde beleid: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost. Belangrijkste conclusie in de jaarrekening is dat er een tekort is van rond de vier ton. Maar dat is veroorzaakt door eenmalige mee- en tegenvallers. De tegenvallers zijn de afschrijvingen op de grondposities in het Kobus (vanwege het minder aantal woningen –reden voor HMV om tegen te zijn) en de gronden van het voormalig  werklandschap West (bij de Sondernnweg). Dat was voor de fracties van VVD , HMV en Progressieve Partij reden om te vragen naar een onderzoek voor de haalbaarheid van zonnepanelen op de stukken landbouwgrond die eerst duur zijn aangekocht voor industrieterrein. Wethouder Kok ontraadde dit idee krachtig met allerlei juridsiche argumenten van contractbreuk. Daar was de VVD gevoelig voor en  diende de motie die zij zelf had opgesteld niet in. De motie werd wel ingediend door HMV en PP. Maar werd afgestemd. Voor het CDA met o.a. de motivering dat men liever goede landbouwgrond met fors verlies  weer terugverkoopt aan landbouwer en ex-wethouder Luiten dan dat er slechtrenderende zonnepanelen op zouden komen te staan. De overige tegenstemmers waren bang voor het niet doorgaan van het overige stuk industrietrrein voor Aalbers wat al in procedure is. De indieners betoogden dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op duurzame energiegebied  en dat de juridische voetangels en klemmen nu juist uit dat onderzoek moeten blijken.

Komt er vaart in de duurzaamheidsagenda?

7 juli - Het wil nog niet erg vlotten met een goede visie en acties op het gebied van duurzaamheid. Dat was het College ook opgevallen, zo bleek tijdens de raadvergadering. Ze hadden 6 weken geleden (!) geconstateerd dat de nota duurzaamheid misschien wel een tikje te optimistisch was. Volgens wethouder Nijland werd daarin het beeld geschetst van Aalten als voorloper ivm de windmolens in 't Goor, en dat wij daardoor niet veel meer hoefden te doen. Maar dat we gezien de forse doelstellingen misschien nu wel tot de achterblijvers behoren. Goh, wie heeft dit toch vaker betoogd??? En Ted Kok gaf aan dat het ook voor Aalten nodig is om een soort energiemix vast te stellen die dan aan energietafels besproken zou kunnen worden. Maar dat dat ook in regionaal verband zou moeten. Goh, welke fractie opperde dit in raadsvragen en brieven al een tijdje lang? De fractie van de Progressieve Partij is bijzonder verheugd dat het College op dit gebied wakker is geworden en hoopt niet dat onze hoog gestemde verwachtingen op het gebied van beleid rond duurzaamheid voor de zoveelste keer  de grond in geboord worden.. We blijven optimistisch! Direct na de vergadering hebben we contact gezocht met adviseurs die het college zouden kunnen helpen. Hopelijk nemen ze die uitnodiging aan. 
 

Motie brede stoep breed gesteund, maar moet beter

8 juli - Vorig jaar heeft ook Nederland het verdrag voor rechten van mensen met een handicap ondertekend (duurde even). Dat betekent dat de overheid ook verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Ook in de gemeente Aalten. Rolstoelers hebben aangegeven dat dat op sommige plekken te wensen overlaat, vooral de op- en aftritten van stoepen. Nu staat er al enkele jaren in de gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen het “project brede stoep”.  Dat betekent dat in de kernen op systematische wijze de stoepen begaanbaar gehouden worden met voldoende breedte. Volgens de jaarrekening 2016 was dit project in 2017 klaar en kon het afgerond worden. Er is geen extra geld voor beschikbaar dus de vraag is hoe zo dit een project was. Hoe mooi zou het zijn als dit project voortgezet kon worden en dat systematisch de knelpunten voor de rolstoelers (o.a. aangegeven door een rolstoeler aan de fracties van de Progressieve Partij, CDA en GB) opgelost kunnen worden. Daartoe stelde de Progressieve Partij een motie voor met daarbij de overweging om in de begroting van 2018 een bedrag  hieraan te koppelen. In het voortraject steunden alle partijen behalve Gemeentebelangen dit idee en dienden gezamenlijk een motie in. Wethouder Nijland vond het eigenlijk een overbodige motie, maar wilde zich er ook niet tegen verzetten. Nadat de indieners hadden gezegd dat ze op hoofdlijnen geïnformeerd wilde worden over de resultaten (en niet elke stoep-verbetering) kon ook GB akkoord gaan. Maar het project "brede stoep"alleen is niet voldoende. Volgens eerder genoemd Verdrag moet ook rekening gehouden worden met slechtzienden en moeten stoepen aan minimum-breedtes voldoen. Waakzaamheid blijft geboden.
 

Hoe nu verder met woningbouw.? Vul de enquete in!

1 juli - Afgelopen woensdag verscheen weer de maandelijkse advertentie in de Aalten Vooruit en De Band. Wij plaatsen deze advertentie op eigen kosten omdat de Progressieve Partij het van belang vindt  de bevolking te informeren en zich te verantwoorden. Maar ook om de discussie levendig te houden. Hieronder één van de onderwerpen uit deze advertentie. De gemeenteraad heeft besloten over het aantal woningen dat tot 2025 bijgebouwd mag worden. Dat is meer dan in  de regio is afgesproken. Ook veel woningen in het buitengebied. Bijvoorbeeld 14 woningen op de Haart, waar al jaren niks gebouwd is. De Progressieve Partij hoopt dat nu de juiste woningen op de juiste plekken gebouwd gaan worden. En dan zeker minimaal energieneutraal (dat komt pas in 2020 in het zgn. Bouwbesluit. ).
Intussen gaat de leegstand  van winkelpanden in de steden, in de Achterhoek en ook in Aalten door. Dat zijn dus de verkeerde panden op de verkeerde plekken. Verkrotting is het gevolg. Ook hier heeft de Progressieve Partij een boekje met ideeën aangedragen.  Bijvoorbeeld een verplichting om een pand te vullen (leegstandverordening). Een aanwijzing om krotten af te breken (zoals in Bronckhorst). En de verplichting van de gemeente om één bouwval per jaar  op te ruimen en nieuw te bouwen. Het college kan er morgen mee aan de slag!  Ze lopen nog niet zo hard op dit terrein. 
Positief geluid: de Achterhoekse gemeenten gaan de kwalitatieve woonwensen verder in beeld brengen. Daarvoor is een grote enquete gestart.
Met de uitkomsten kunnen de Achterhoekse gemeenteraden nog betere beslissingen nemen over het wonen in de toekomst. Welke aanpassingen van de bestaande woningen zijn nodig? Welke wensen hebben starters op de woningmarkt? Waar en hoe bouwen we nog nieuwe woningen? Begin 2018 staan de resultaten van het onderzoek op de agenda van de gemeenteraad.
 
 

Pagina 3 van 107

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates