Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekWeek 6 -10 april 2021

Week 6 -10 april 2021

In deze weblog weer een overzicht van een aantal activiteiten en werkzaamheden uit de afgelopen week, maar ook een blik vooruit naar het participatietraject sociaal domein, de avond over een knarrenhof en de invulling van het wonen op de Kattenberg als een soort tussen vorm tussen geheel zelfstandig en geheeld verzorgd wonen. Ik begin toch even met zaterdag-voor –pasen. We (Hans te Lindert en ik) hielden voorlopig ons laatste koffiemomentje. De Aalten-Vooruit/De Band plaatste daarover een informatief artikel. 
 
Dinsdag: Gesprek met de Sociale Raad
 
 
Naast de gebruikelijke B en W vergadering hadden we ’s middags een ontmoeting met een delegatie van de Sociale Raad. We, dat zijn collega-wethouder Hans te Lindert en ik,ondersteund door onze programma-manager Henk ter Beest.  De Sociale Raad is een breed samengestelde adviesgroep aan het college. Ze komen uit alle geledingen van de samenleving en hebben ook aandachtsgebieden verdeeld: ouderen, jongeren, werk en inkomen, zorg en ondersteuning. De sociale raad vergadert zeer regelmatig met onze medewerkers. Ze komen dan ook vaak in het voortraject aan de bak. Bij sommige onderwerpen is het min of meer verplicht het advies van de Sociale Raad te vragen, soms komt men met ongevraagde adviezen.
Twee of drie keer per jaar stemmen we dan bestuurlijk af. Het is hoofdzakelijk bijpraten. Daar namen we ruim de rijd voor: bijna twee uur. En veel  ontwikkelingen in de wereld van het sociaal domein passeerden de revue. Enkele actuele onderwerpen zijn natuurlijk de vrij onverwachte mededeling van VIT (de organisatie voor mantelzorgondersteuning) dat ze stoppen. We moeten naarstig op zoek naar een andere invulling van de ondersteuning van mantelzorgers, die broodnodig is. Ook de krantenberichten vanuit Iriszorg dat men de maatschappelijk opvang (dak- en thuislozen) niet meer voor het afgesproken bedrag voor elkaar krijgt. Over beide kwesties zijn ook raadvragen gesteld en komt er een raadsmededeling aan.
Verder ging het natuurlijk over de stand van zaken transformaties (hoe krijgen we het voor elkaar om meer vanuit  gezondheid, preventie, voor-veld te redeneren en te organiseren en minder vanuit de behandeling  (als het probleem of de ziekte zich al heeft geopenbaard).  Een nuttig gesprek met betrokken mensen.
 
 
Woensdag: Aalten rijp voor voedselbos?
 
 
De woensdag ging voorbij met talloze afspraken en voorbereidende gesprekken voor vergaderingen verderop in de week. Veel onderwerpen worden in samenwerking met andere gemeente opgepakt. Bijvoorbeeld de GGD, bijvoorbeeld de aanbesteding van de begeleiding en begeleid wonen vanuit de WMO en de jeugdhulp. Daarover worden besluiten genomen in vergaderingen met veel partners. Het is altijd zaak elkaar daar niet te verrassen maar het oog op het doel, hulp en ondersteuning van onze inwoners, te houden. Dat vergt soms overleg, bilateraal, in een groepje, met partners vooraf. Dat kost tijd. Een aardige afsluiting van de dag. Twee initiatiefnemers vroegen een medewerker RO en mij naar de mogelijkheden van een zgn. voedselbos. Zij willen op een stuk landbouwgrond zo’n bos aanleggen in een coöperatieve vorm en tegelijkertijd ook openstaand voor medewerkers uit diverse doelgroepen: vrijwilligers, dagbesteding, re-integratie en werkervaring.  Natuurlijk zijn er dan eisen vanuit de ruimtelijke ordening: je mag in het buitengebied niet maarzo gebouwen neerzetten. Dus het is goed als initiatiefnemers van te voren zich goed informeren.
 
 
Donderdag: Preventie moet minder vrijblijvend
 
 
Aanbesteding Jeugd en WMO
 
Dit was zo’n regionaal dagje. ‘s Morgens eerst B . en W, en daarna het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein. Zoals gemeld is de aanbesteding WMO en jeugdhulp op 1 april gepubliceerd. We moeten nog wel wat losse eindjes bespreken (die overigens geen invloed hebben op de eerste fase.)  Een aardige discussie was wel die in Berkelland was opgelaaid: mogen raadsleden op bezoek gaan en contact zoeken met aanbieders. Er is immers een contactverbod om een “gelijk speelveld” te creëren. Dat betekent dat vragen en antwoorden aan iedere aanbieder beschikbaar moeten worden gesteld. In Berkelland is er vanuit de raad veel contact met o.a. zorgboerderijen. Natuurlijk hoef je die mensen niet te mijden, maar het is onverstandig om over de aanbesteding te praten (als je er als raadslid al technische informatie over hebt). Het gaat nog niet zozeer om jezelf of de gemeente, maar je kunt door schijn van bevoordeling te wekken die aanbieders in moeilijkheden brengen. 
 
Preventie minder vrijblijvend, vindt VWS
 
Daarna schoof ik aan bij een overleg met enkele wethouders, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en staatssecretaris Paul Blokhuis. Bij het ministerie wil men graag de (gemeentelijke) inzet op preventie minder vrijblijvend maken., zelfs wel in wettelijke taken (wet publieke gezondheidszorg) vastleggen. Er moet dan nagedacht worden hoe de financiering van preventie plaats vindt: via gemeenten, regio’s of samen met zorgverzekeraars. Wij hebben natuurlijk het liefst een sterke rol voor de overheid en een goede regionale samenwerking. Volgens Blokhuis is het nu in het kader van de formatie ook wel relevant een bedrag te noemen.
 
Welke GGD willen we zijn?
 
Tenslotte was er die dag een zgn. “takendiscussie” van onze GGD; die komt ook nog een keer in de raad, maar wordt dus voorbereid door een werkgroep, een bureau, het DB en AB van de GGD.. Welke taken de gemeenten van de GGD afneemt is nl. een bevoegdheid van de raad. En je hebt er natuurlijk ook niet veel aan dat elke gemeente weer zijn eigen koers daarin vaart: dat is voor zo’n organisatie moeilijk te managen. Aan de andere kant heb je er ook niks aan dat je min of meer gedwongen wordt producten en diensten af te nemen waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Overigens staat dit buiten de taken rond Covid. Die zijn vastgelegd in de Wet Publieke gezondheid en bij de GGD is daar ook een aparte projectorganisatie voor opgetuigd.
 
 
Vrijdag: “the making of....”
 
 
Ook weer veel bestuurlijk overleg over bijv. Laborijn, Achterhoek gezond en het preventieakkoord. En aan het einde van de middag een ontspannende en leuke activiteit. Op 7 plekken in de gemeente namen Hans te Lindert en ik een filmpje op om mensen uit te nodigen mee te doen aan ons participatietraject rond het sociaal domein. Zoals in de vorige  weblog geschreven en inmiddels ook in de gemeentelijke kolommen in Aalten Vooruit en De Band aangekondigd gaan we in april en mei met groepen inwoners aan de slag hoe we nu aankijken tegen de voorzieningen op het gebied van sport,welzijn, sociale zaken, werk en inkomen, zorg en ondersteuning. Dat is ontzettend breed; daarom hebben we de discussie verdeeld in 7 gesprekstafels. Helaas digitaal. We zijn al bezig om mensen via de media op te roepen daaraan mee te doen; elke dag berichtjes op de socials. En Hans en ik vonden het een ontzettend geinig idee als we dat ook “live” op film zouden doen. Dus houd de sociale media in de gaten komende veertien dagen.
 
 
Zaterdag : toekomst van wonen, zorg en ouderen
 
 
Een heel kort interview op radio Aladna AFM. Dat vond plaats naar aanleiding van de eerste sleuteloverdracht van een woning in het project Kattenberg-nieuwe stijl. Dat gaf mij de gelegenheid om alle projecten en richtingen waar we mee bezig zijn rond het gezond oud worden in de gemeente met een relatie met wonen nog eens even uit de doeken te doen.  De cijfers van de toekomstverkenningen van het ministerie geven aan dat bij ongewijzigd beleid we  over zo’n 25 jaar een verdubbeling van het aantal mensen met enige vorm van dementie hebben.  Het aantal ouderen stijgt, mensen leven langer en gezonder, maar doen wel in de laatste jaren van hun leven een toenemend beroep op zorg. Daar kun je niet  blind en doof voor zijn. Dus ik ben ook scherp op allerlei ontwikkelingen die inspelen op deze ontwikkelingen. Niks doen is geen optie. Drie zaken waar ik mee bezig ben:
 
-uiteraard is een groot deel van ons participatietraject gericht op de vraag wat goede zorg en ondersteuning is, ook voor de ouder worden de inwoners. Wat we graag willen horen van de mensen zèlf waar zij behoefte aan denken te hebben, hoe zij zich kunnen en willen voorbereiden op een andere levensfase en hoe wij mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ondersteunen. Dat zal overigens een maatschappelijke discussie zijn die doorgaat.  In de regio Achterhoek zijn we ook met een aantal grote bewegingen in die richting bezig. Eén er van is het preventieakkoord en Achterhoek Gezond (het kavelmodel); dat een andere manier van organisatie  en financiering van de zorg beoogt. Meer werken van uit positieve gezondheid en gedrag dan vanuit ziekte en behandeling. Daar is brede overeenstemming over, maar de structuren zitten nog erg in de weg. Uiterste consequentie is dat eer minder behandelingen (omzet!) in ziekenhuizen plaatsvinden.
 
-een project dichterbij huis is die Kattenberg nieuwe stijl. Ook erg in gang gezet van uit de afd. wonen met als bestuurlijk verantwoordelijke Ted Kok. Maar ook de Regio, Stichting Marga Klompé en de Woonplaats stoppen hier energie en geld in. Het idee is dat mensen die nog niet onder de wet langdurige zorg vallen (24 uur verzorging/toezicht), maar waarvan  vanwege een beginnende vorm van dementie de verwachting is dat die fase er wel een keer aankomt, bij elkaar kunnen blijven wonen. Vandaar dat de afspraak met de Woonplaats gemaakt is dat vrijkomende appartementen in de Kattenberg aangepast, verbouwd en geschikt gemaakt worden voor deze doelgroep en dat deze dus (ook buiten het normale lotingssysteem)  aan de genoemde doelgroep verhuurd worden. Dat brengt enorm complexe (financiering)vraagstukken met zich mee, voor de partners maar ook voor de bewoners. Vandaar dat er een wooncoach is aangesteld die mensen helpt bij het nadenken over deze keuzes.  Het is heel lastig voor mensen om hierover al na te denken. “je levert toch een stukje in”.  Met hulp van de wooncoach kan een verantwoorde keuze gemaakt worden. Maar  hier is het ook zo enorm belangrijk dat onze inwoners tijdig beginnen na te denken over hun wooncarrière.
 
-Een  derde –ook lokale- ontwikkeling is de wens om te komen tot een zgn. “krasse-knarren-hof”:  een soort hofje waar mensen wonen die niet alleen maar individueel wonen, maar ook elkaar helpen bij de dagelijkse klusjes of wensen die een ieder zo heeft. Heel mooi zou zijn –vind ik- als je ook een stel starters, jongeren in zo’n complex zou kunnen huisvesten die een wat lagere huur betalen, maar daar als tegenprestatie een goed afgebakend vrijwilligerswerk tegenover zetten. Er is  een informatieavond gepland op 20 april, waar ook een architect meedoet aan een soort ontwerp atelier.  Dus ik hoop dat alle mensen die ook op zoek zijn naar nieuwe vormen van samen leven en naoberschap op die avond zullen aanhaken.
In de gemeentelijke advertentie in de band en Aalten Vooruit heeft onderstaand artikel gestaan, u kunt zich nog tot 15 april opgeven.
 
 
 
 
 
 
 

Twitter

Free business joomla templates