Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekWeek 8 februari – 13 februari 2021

Week 8 februari – 13 februari 2021

Dinsdag

Nieuwe ideeën.....

Vanuit Laborijn
Gelukkig is in deze corona-tijd ook ruimte voor het bedenken en bespreken van nieuwe ideeën. Zo maakte ik dinsdag kennis met Koen Hof, de nieuwe accountmanager voor de bedrijven in Aalten van Laborijn. De doelgroep in de Participatiewet is niet altijd even gemakkelijk naar regulier werk te bemiddelen. Vaak zijn er achterstanden op meerdere terreinen. Daarom willen we als gemeente samen met Doetinchem en Laborijn kijken of we een impuls kunnen geven aan parttime werken vanuit de uitkering. Daarover volgt binnenkort meer nieuws. We moeten goed nadenken hoe we regelen dat werken loont en dat de werkgever ontzorgd wordt. Een tweede idee is om eens te kijken of er bepaalde diensten zijn (bijv. rond beheer (sport) accommodaties) die we in een leerwerk-setting kunnen stoppen. Zodat werkzoekenden ook in hun orientatiefase bijvoorbeeld vanuit het WLC (Werkleercentrum) aan verschillende werksoorten kunnen “snuffelen”: industrieel, administratief en groen/beheer.

Vanuit zzp-ers
Zoals ik in mijn vorige weblog al aangaf zijn er ondernemers/zzp-ers waarbij de omzet nagenoeg is weggevallen door de corona (niet alleen de horeca) èn zijn er ondernemers die juist veel meer omzet draaien. (Hoe mooi zou het zijn als die elkaar ook gingen bijstaan, denk ik dan, maar dit terzijde).
In een gesprek met een groep zzp-ers opperde ik de mogelijkheid dat sommige ondernemers misschien wel een nieuw of gezamenlijk aanbod zouden kunnen ontwerpen. Je ziet dat bij de horeca ook, daar zijn de afhaalmaaltijden in opkomst, bij de winkels de webwinkels en afhaalloketten.
Dinsdag had ik een gesprek met zo’n zzp-er die in de dienstverlening werkzaam is. We dachten na over bundeling van aanbod van haar en andere zzp-ers en dat dan in de markt zetten. Je zou daarbij kunnen denken aan corona-gerelateerde oplossingen.
Voorbeeld: Er zijn onder werknemers van diverse bedrijven best wel vragen rond bijv. gezondheid. Je zou een aanbod kunnen ontwikkelen dat bijvoorbeeld bestaat uit bewegingsadviezen, hoe ontspannen om te gaan met de hele dag schermgebruik, stressvermindering, goede voeding, maar ook nieuwe diensten op gebied van online werken.
Als je dat in een pakket stopt en bijvoorbeeld via ondernemersverenigingen onder de aandacht brengt zou dat voor de deelnemende zzp-ers omzet kunnen opleveren. Ik geloof nl. meer in omzetverhogende maatregelen, faciliteren van nieuwe ondernemersideeën, marketingsteun, digitale verkoopkanalen promoten dan ongerichte steun van een paar honderd euro aan ondernemers of andere groepen van de (lokale) overheid.
Uiteraard moet iedereen die in moeilijkheden komt een beroep kunnen doen op de landelijke regelingen (zie mijn vorige weblog) en ook op gemeentelijke schuldhulpverlening. Maar een gemeente kan ook prima proactief meedenken in nieuwe diensten en producten en dit als een “launching customer” actief promoten.
Wie hiervoor ideeën heeft: meld ze, neem contact op en ik zorg voor doorverwijzing.

Woensdag

Nieuwe inkoop zorg in de regio Achterhoek

Achtergrond
De 8 gemeenten in de Achterhoek zijn al geruime tijd bezig hun inkoopstrategie in de Jeugdzorg, WMO en Beschermd Wonen anders in te richten. Alle zorg voor deze inwoners wordt nl. niet door de gemeente zelf geboden maar door zorgprofessionals. Die moeten uiteraard voor hun diensten betaald worden. En de gemeenten moeten zeker weten dat de prijs en de kwaliteit goed is. Dus er moeten contracten zijn tussen zorgaanbieders en opdrachtgevers, in dit geval gemeenten. Tot nu toe hanteerden we het systeem van “open house”. Elke aanbieder die kon aantonen dat hij/zij aan de (kwaliteits) eisen voldeed kwam in een grote d-base te staan en kon tegen vooraf afgesproken uurprijzen diensten verlenen. Dat leidde tot een paar nadelen (o.a. een zeer groot aantal potentiële aanbieders, in de Achterhoek van meer dan 300). Daarom is er vanaf 2017 al gewerkt aan een nieuwe inkoopstrategie gebaseerd op een aanbesteding, waaruit de inschrijvingen (combinaties van) aanbieders geselecteerd worden. En wel die aanbieders die aan de vooraf geformuleerde eisen voldoen. En die eisen zijn vooral kwaliteit, innovatie, partnerschap en de inwoner centraal. De bedoeling is dat per 1 april a.s. de aanbesteding start. In de weg daarnaartoe zijn er vele dialoogtafels geweest met aanbieders om te bezien of gemeenten en aanbieders elkaar begrijpen, de doelstellingen helder zijn en de daarbij behorende contractvormen. Een belangrijke wijziging is dat we niet graag meer werken met uurtje-factuurtje voor de zorg, omdat dat moeilijk te plannen is. We werken liever voor sommige diensten met een zgn. lumpsum (een vast bedrag met bandbreedte), zodat gemeenten in hun doorverwijzing aangeven wàt er nodig is en de aanbieder bepaalt hòe dat gebeurt.

Bestuurlijke overleggen

In het hele voorafgaande overleg horen ook bestuurlijke overleggen. Er zijn er vier geweest. Woensdag was de voorlopig laatste (voor de aanbestedingsdatum). Ruim 40 aanbieders konden vragen stellen, opmerkingen maken en de dialoog aangaan met collega-wethouder Maureen Sluiter uit Doetinchem en ik als voorzitter van het regionale portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein, uiteraard ondersteund door onze zeer deskundige medewerkers. Dat was een goed gesprek. Er leven veel vragen en ook onzekerheid. Een nieuw systeem brengt ook met zich mee dat er aan sommige partijen niet meer gegund wordt: we willen naar minder aanbieders en langere looptijden van contracten.


Wethoudersoverleg

De donderdag daarop moesten we het in het wethoudersoverleg eens zien te worden over de aanpak van de verschillende contractvormen. Voorop staat dat we in de Achterhoek zoveel mogelijk hetzelfde systeem willen (ook voor de aanbieders) met daarbij ook het gegeven dat elke gemeente zich comfortabel voelt met het systeem. Uiteindelijk beslissen de colleges over de wijze van inkoop. De planning is 2 maart; er is goed uitzicht op een mooie gezamenlijke aanpak van gemeenten. Dus dat is weer een stap.


Aaltense raad informeren.

Op maandag 15 februari gaan we de commissie Sociaal Domein van de gemeente Aalten bijpraten over dit inkoopproces, er is een raadsmededeling verschenen met een uitleg van de systematiek en voor de dossiervreters hier een zeer uitgebreide en informatieve website:


Donderdag

Diamanten bruidspaar Venderbosch Bredevoort

Donderdag mocht ik de honneurs van de burgemeester waarnemen en een bos bloemen, felicitaties en een handgeschreven kaart gaan overhandigen bi Gerrit en Marietje Venderbosch-Wensink aan de Tramstraat te Bredevoort. Zij waren 60 jaar getrouwd. Ik heb meteen maar een fotootje gemaakt en een stukje voor de krant geschreven.

BREDEVOORT - Wie op donderdag 11 februari naar binnen keek bij Tramstraat 12 te Bredevoort zag één grote bloemenzee. Het echtpaar Venderbosch vierde het zestigjarig huwelijksfeest. Aan het eind van de middag kwam wethouder Joop Wikkerink een mooie bos bloemen brengen namens het gemeentebestuur. Vol trots liet het echtpaar Venderbosch de ontvangen brief van paleis Noordeinde en van Commissaris van de Koning John Berends zien. De wethouder uit Bredevoort voegde daar een handgeschreven felicitatie van de burgemeester van Aalten bij. De kaart paste nog net op de schoorsteenmantel, bij de vele andere kaarten.

Dat er zoveel felicitaties waren is niet gek. Gerrit en Marietje Venderbosch staan bekend als aardige mensen in het stadje. Volgens Marietje Venderbosch-Wensink is zij zeker een van de oudste 'echte' Bredevoorters. Zij werd geboren in een muzikaal gezin Wensink in de Kerkstraat. Haar vader was bekend musicus en maakte onder andere deel uit van het toentertijd bekende 'strijkje Wensink'. En wie kent haar tante Toontje Wensink niet, waar half Bredevoort muziekles heeft gehad. Ook Marietje zelf speelde diverse instrumenten. Het is dan ook niet gek dat Gerrit zo’n 60 jaar geleden vanwege de muziek in het gezin Wensink kwam. Hij was toen al een heel goede trompetspeler en ging met zijn schoonvader naar diverse concoursen en wedstrijden, waar hij verscheidene prijzen wegsleepte. Maar iedereen uit de omgeving kent hem natuurlijk het beste van zijn 'Il Silenzio' op de openingsgondel van de Bredevoortse Gondelvaart elk jaar in september. “Zo’n veertig jaar lang”, vertelt Gerrit. Maar hij speelde veel meer en vaker. Onder andere op de piano. Daar heeft Gerrit nog een mooi verhaal over. “Toen ik voor het eerst bij Marietje thuis kwam, zat ik naast de piano, een bruine. Haar vader vroeg of ik ook piano speelde. “Ja”, zei ik, "alleen op een zwarte." “Oh, laat maar eens horen dan", en mijn schoonvader troonde mij mee naar boven en daar stond nog een piano, een zwarte....”

Trots wijst Marietje op foto’s van haar kleinkinderen. “We hebben er pas weer een achterkleinkind bij, heel mooi.” In de gang bij de familie hangen unieke aquarellen van bekende oude plekjes in Bredevoort van Gerard Wensink, natuurlijk familie. En een prachtige cartoon van Gerrit die allemaal instrumenten bespeelt. Natuurlijk kon er wegens corona niet veel aandacht aan deze diamanten bruiloft geschonken worden, des te leuker waren al die bloemen, kaarten en brieven en de stiekem opgehangen versiering door de buurvrouw. Wethouder Wikkerink: “Wat mooi dat zulke aardige mensen met zoveel verhalen uit Bredevoort zo lang bij elkaar mogen zijn.”


Vrijdag

Arbeidsmigranten

Af en toe worden we opgeschrikt door berichten over slechte werk-, leef- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Zo was er net over de grens brand in een pension en gaven de daklozenopvangorganisaties in Nederland aan dat zij met een toenemend aantal mensen uit deze doelgroep te maken krijgen.
Vanuit de Thematafel Onderwijs-Arbeidsmarkt van de 8RHK-ambassadeurs is al eens het vraagstuk geadresseerd: hoe belangrijk zijn arbeidsmigranten voor de arbeidsmarkt in de Achterhoek. Samen met de FNV-vertegenwoordiger aan die thematafel heb ik dit onderwerp opgepakt en we zijn op zoek gegaan naar informatie. Deze week hadden we een gesprek met vertegenwoordigers van de provincie over de situatie in Gelderland. Ook deze week werden n.a.v. het rapport Roemer belangrijke moties in de Tweede Kamer aangenomen, waarin de scheiding tussen werken en wonen bepaald werd. Ook kwam de club van uitzendburo’s ABU met een belangwekkende “code” uit. In 2019 hebben de gemeenten in de Achterhoek al een belangwekkend document aangenomen: de regionale visie op huisvesting van arbeidsmigranten. Ook afgelopen dinsdag in de oordeelsvormende vergadering waar het over de woonvisie ging, kwam de positie van arbeidsmigranten voorbij. Vanuit de woonvisie van de gemeente Aalten zien wij geen overheidstaak in de huisvesting. Volgende week is er een afspraak gepland met een vertegenwoordiger van de ABU (uitzendorganisatie). Voor nu geef ik een aantal belangwekkende publicaties door voor wie geïnteresseerd is in dit onderwerp.

En verder deze week

Energietransitie en lage inkomens. – reacties van mijn meedenkers

Eens per veertien dagen vraag ik een groep van meedenkers in de gemeente Aalten om hun licht te laten schijnen over een belangrijk onderwerp (liefst uit het sociaal domein). Vorige week kwamen de reacties binnen op de vraag: hoe kunnen ook de lagere inkomens meedoen en profiteren van de energietransitie (huiselijker gezegd “van het gas af”.)

Een greep uit de antwoorden: Er is huiver voor het opzadelen van lage inkomens met een leningen- en schuldenpakket. Men denkt dat wellicht de investeringen in het gasloos maken (voor) gefinancierd moeten worden door overheid, corporaties, Agem.

Een tweede belangrijke groep van opmerkingen is dat om het draagvlak te vergroten echt werk gemaakt moet worden van technische oplossingen die investeringen in gasloos “belonen”. Nu is het nog andersom.

Een derde cluster van opmerkingen gaat over draagvlak en eigenaarschap. Zolang er niet werkelijk eigenaarschap is bij ook de doelgroep mensen met lage inkomens, zal de transitie moeilijk worden.

Ten vierde hieronder een aantal concrete ideeën die aangedragen werden:

Concrete ideeën:
Hieronder een opsomming van ideeën die de meedenkers aangeven. Ik beperk me hierbij tot maatregelen die met een beetje goede wil ook op lokaal niveau (gemeente Aalten) kunnen worden ingevoerd.
• Betrek bewoners zelf in de vorm van (buurt) gespreksgroepen
• Zet in op het opleiden van werkzoekenden als installateurs
• Geef bewoners/huurders een compensatiebedrag van €600 bij de renovatie aan hun (huur)huis. Verstrek deze compensatie in een vorm van de aanschaf nieuwe energiezuinige apparatuur i.p.v. oude goedkope tweedehandse en energieslurpende.
• Maak het verschil tussen “oude” en “nieuwe” (verwarmings)apparatuur kleiner (subsidie)
• Warmtepompen met meerdere buren aanleggen
• Werk met Inkomensafhankelijke subsidies
• Laat eigenaar/bewoners de financiering, subsidie en alles wat erbij hoort “zelf” regelen, neem een tweede hypotheek, af te lossen bij overdracht/ verkoop pand. Mits er nà subsidie een sluitende begroting gemaakt kan worden (ongetwijfeld over een zeer lange termijn):

m.b.t. koopwoningen:
• Leen als Gemeente bedrag uit voor vervanging/besparing onder voorwaarden; gebruik 75% van de besparing voor de aflossing, 25% voor de eigenaar
• Maak het aantrekkelijk om een deel van de belastingteruggave om te zetten in een voucher om de energietransitie te realiseren voor hun woning. Beloon dat.
• Premie van de overheid net als in de jaren 80 van de vorige eeuw met de Premie A-B enz.

m.b.t. huurwoningen:
• Huurverhoging maximaal 50 % van het te besparen bedrag op energie na isolatie/vervanging apparatuur

What do you want to do ?
New mail

Twitter

Free business joomla templates