Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 13 juli t/m 19 juli 2020

week 13 juli t/m 19 juli 2020

De vakanties naderen. Dat betekent nog veel besluiten nemen, veel dingen in gang zetten of aftikken en veel overleg over agenda’s en vervangingsregelingen.  Veel mooie en leuke activiteiten deze week die weer optimisme, daadkracht verbeelden. Weer op de toekomst gericht zijn. Want we willen het beste voor onze inwoners, onze gemeente en de wereld.
 
Maandagen zijn overlegdagen: Achterhoeks Fonds voor talentontwikkeling
 
In elk geval twee interessante gesprekken deze dag. Een overleg hoe nu de vormgeving (governance) van het regionale fonds voor talentontwikkeling moet gaan plaatsvinden. Ik ben er best een beetje trots op dat na bijna twee jaar overleggen en lobbyen ook in de Achterhoek één van de projecten waar ik in Twente hard voor gelopen heb, hier geland is en gerealiseerd wordt. Het Fonds voor talentontwikkeling wil een bijdrage leveren aan het levenlang leren van werknemers. En dan vooral werknemers en (werkloze) werknemers welke niet onder de scholingsfondsen van de branches (CAO) vallen. Levenlang leren is juist nu in de coronatijd erg belangrijk voor werknemers; je moet bijblijven en flexibel zijn. Een goed opgeleide beroepsbevolking is ook aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen of om hier te blijven. En het is goed voor praktisch opgeleide mensen om zich beter te scholen. Ook zzp-ers kunnen hier gebruik van maken om hun ondernemersvaardigheden te vergroten. Er zit een behoorlijk bedrag van de provincie en de regiodeal in. Nu moeten we zorgen dat het opleidingsbudget ook bij de mensen die het nodig hebben terecht komt. Vandaar het overleg met een kleine delegatie uit de regio.
 
Overleg over bijstand en arbeidsmarkt Laborijn
 
Een tweede interessant overleg met de managers van de afdeling Inkomen van Laborijn. Het gaat dan over het aantal aanvragen, de ontwikkelingen. En dan zie je dat we het in Aalten nog steeds uitstekend doen. Ondanks Corona is het aantal mensen in de bijstand niet gestegen. We hebben nu 280 “bijstandpartijen” (soms alleenstaanden, soms samenwonenden). Dat is in vergelijking met Doetinchem (1240) en Oude IJsselstreek (600) laag te noemen. Dat is fijn, maar we moeten zeker gezien de Corona waakzaam blijven en creatief zijn. Ik heb bij Laborijn ook verteld over het initiatief dat Horeca Nederland, de Graafschap (en haar sponsor) en ik genomen hebben om partijen bij elkaar te brengen en te kijken of er een in- en doorleenpool voor horecapersoneel kan komen. Martin Hüning van Horeca Nederland vertelt erover in de Aalten Vooruit. Zo proberen we ook samen de mensen in getroffen sectoren aan de gang te houden. En dan is het goed om te zien dat ons eigen bedrijfsleven altijd bereid is om mee te denken hoe ontslagen voorkomen kunnen worden en hoe misschien mensen die aan de kant staan toch ook bij onze bedrijven een kans krijgen. Samenwerken en drán!
 
Luister-avond met “gebiedspartners”
 
Maandag waren we met twee collegeleden (Martin Veldhuizen en ik) in het Kulturhus te Lintelo. Onder leiding van de mensen van bureau “Overmorgen” probeerden we te weten te komen wat “de gebiedspartijen” vinden van zon en wind. “Gebiedspartijen” zijn vertegenwoordigers van organisaties die iets “hebben” met het buitengebied: boeren, natuurclubs, landschapsbeschermers, jagers, buurtschapsbelangenverenigingen enz. Zo’n 30 vertegenwoordigers waren aanwezig. We hebben als gemeente een Duurzaamheidplan vastgesteld, dat elk jaar wordt bijgesteld, geüpdatet en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Dat duurzaamheidplan is gebaseerd op het Akkoord van Groenlo. Daarin is de ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. D.w.z. alle energie die gebruikt wordt wordt ook hier op gewekt. In 2050 moeten we dan CO2-neutraal zijn. Vanuit het Rijk krijgen in totaal 35 regio’s in Nederland de verplichting een RES (Regionale Energie Strategie) op te stellen met daarin een aanbod aan het Rijk hoe de in totaal 35 Terrawatt nieuw op te wekken energie gerealiseerd gaat worden. Omgerekend voor de Achterhoek is dit 1,3 Terrawatt. 
 
Als het gebied niet met een aanbod en uitwerking komt gaat het Rijk de verplichting aan het gebied op leggen (Achterhoek). Voor Aalten is dit omgerekend naar 12 windmolens van 3 Megawatt of 85ha zonnepanelen op land. Let wel: het RES gaat alleen over hernieuwbare energie die nodig is voor de bebouwde omgeving. Dus niet over besparing, niet over isolatie, niet over gasloze wijken enz. Vervolgens moet er een gesprek plaatsvinden of en waar dan die windmolens en zonnepanelen moeten komen. En als er geen zonneparken op land mogen, dan gaat het aantal windmolens naar het maximum van 12. Als er geen windmolens mogen komen dan stijgt navenant het aan aantal zonneparken richting die 85 ha. Dat zijn dus best dilemma’s. 
In elk gesprek over zon en wind komen ideeën naar voren die ervoor moeten zorgen dat er gèèn keuzes gemaakt hoeven te worden. Bijvoorbeeld: wachten op waterstof, kernenergie, veel meer energie besparen, meer of minder biomassa, aandelen in windmolens op zee. Allemaal interessant, maar het Rijk vraagt van ons een keuze en als wij die niet maken dan maakt het Rijk die voor ons. Dat is nog niet overal helemaal doorgedrongen. Al met al een “geanimeerd” gesprek zoals dat heet. Wel vertrouwelijk. Want deelnemers moeten vrij kunnen spreken. Ook concrete uitspraken kunnen nog niet gedeeld worden: daar gaat straks de gemeenteraad over.
 
Regiobeeld Achterhoek 2030: een verdiepingssessie
 
Dinsdag natuurlijk de collegevergadering. (Niet verder vertellen: Burgemeester Stapelkamp is op vakantie, dus we waren al om 10.15 door de agendapunten heen). Die middag was er een zeer interessant digitaal gesprek met partners in de regio (plm. 60!) over het regiobeeld zorglandschap opgesteld door Menzis. Dit regiobeeld vormt een bouwsteen voor onze regionale visie op het zorglandschap en ook voor de regionale preventienota, die vorige week getekend is. (zie plaatje). In het regiobeeld is alle kennis en onderzoek op het gebied van de gezondheidssituatie van de inwoners van de Achterhoek gecombineerd. Het regiobeeld is ook maar niet zomaar een onderzoek: het is een verplicht document voor het ministerie. Met alle regiobeelden in de hand wordt daar nl. beleid over de zorg gemaakt.
Maar goed, ons regiobeeld is wel een feest der herkenning. Het geeft wel aan waar onze sterke (naoberschap) en onze zwakke punten (dubbele vergrijzing, dreigend tekort aan mantelzorgers en zorgpersoneel) liggen. Specifiek voor Aalten is dan het beeld dat wij wat minder zelfredzaam zijn. Dat is wel een soort onderzoeksterm (die bij mij natuurlijk aversie oproept), maar nadere bestudering geeft wel aan dat er wel “iets inzit”. Ik noem een paar dingen. Wij zijn in Aalten nogal gezagsgetrouw. Dat uit zich bijvoorbeeld in een nogal onvoorwaardelijk geloof in dat wat “de witte jassen” zeggen en voorschrijven. We nemen niet zo heel gauw zelf initiatieven om gezonder te leven. Het moet ons wel gezegd worden. We lopen ook niet voorop als het gaat om slimme dingen die onze gezondheid kunnen bevorderen: stappentellers, diëten, beweegprogramma’s. We spraken af dat we hier nog eens een nadere duiding over vragen aan het onderzoeksbureau Motivaction. Een tweede punt waarvoor ik aandacht gevraagd heb zijn de externe omstandigheden. Natuurlijk is gezondheid een eigen verantwoordelijkheid van ons allen, maar COPD-patiënten kunnen behoorlijk last hebben van houtrook en fijnstof.  Dus afgesproken is om ook daar meer aandacht aan te besteden in het volgende regiobeeld. Het is gewoon ook mooi om in discussie te gaan met mensen die veel verstand hebben van gezondheid, voorzieningen, ziektebeelden enz. Corona heeft natuurlijk het een en ander in de war gegooid, maar ik zou het ontzettend leuk vinden om met de raad al deze “gezondheidsissues” eens door te spreken. 
 
 
Nog fitter en gezonder....
 
Ook intern doen we het een en ander. Juist deze week lanceerde de groep “gezondheid”een aanpak gericht op de medewerkers: aandacht voor voeding, beweging, zithouding enz. Als “gezondheidswethouder” (ook dankzij mijn afgetraind lichaam) mocht ik de virtuele aftrap doen. Leuk. Met twee plaatjes: zoek de verschillen!  Als maar achter die computer zittend koffiedrinkend en dropjes etend is natuurlijk niet echt gezond. Kom op: lunchwandelen, bruine boterhamen eten, water drinken en drop de deur uit, is al een goed begin.
 
Dinsdagavond organiseerden de FNV en de gemeenten Oude IJsselstreek en Winterswijk een soort webinar over “4 jaar VN-verdrag gehandicapten”. Dat ging technisch gezien niet allemaal vlekkeloos. Maar de boodschap is wel duidelijk. O.a. van Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek): we zijn er nog niet als het gaat om de fysieke toegankelijkheid. Er zijn nog letterlijk te veel drempels voor mensen met een fysieke beperking, maar ook voor mensen met visuele beperking of mensen met een auditieve beperking. (Wat een taal zeg: gewoon blinde en dove mensen). Kitty Jong van de FNV deed het slotwoord en ging in op de kortingen die Wajongers om hun oren krijgen. Dat is bijna uitzichtloos. Je hebt een (zware) handicap: je wilt graag meedoen en werken, maar je kunt financieel eigenlijk niet de eindjes aan elkaar knopen, laat staan zelfstandig wonen. Daar ligt nog een grote uitdaging. Onze medewerkers zijn nu bezig om een “inclusie-nota”voor te bereiden. Samen met mensen uit het veld (mensen met een beperking en hun organisaties). We zijn bezig met een nieuwe website die toegankelijk is voor mensen met beperkingen. Er is echt aandacht voor taalgebruik van onze brieven. Maar er is steeds weer een wake-up call nodig hoe we echt inclusief kunnen denken en handelen als gemeente, maar ook als mensen. Daar helpt zo’n webinar met praktijkvoorbeelden wel bij. Ik hoop dat veel mensen dit soort informatie tot zich nemen.
 
Interview met Gerco
 
De inkoopstrategie van o.a. Jeugdzorg krijgt veel belangstelling in de media. Er zijn aan het adres van het College ook veel vragen gesteld. We gaan die ook keurig en zo compleet mogelijk beantwoorden. Even voor de goede orde. Hans (te Lindert) is de wethouder verantwoordelijk voor de Jeugdwet in Aalten; ik ben voorzitter (èn woordvoerder) van het portefeuillehouders overleg Sociaal Domein in de regio Achterhoek (plus Montferland). De inkoop is één van de knoppen waaraan gemeenten kunnen draaien om aanpak en kosten te beïnvloeden. Natuurlijk met het vertrouwen naar de professionals. Om die inkoopstrategie was een hoop te doen deze week (en de vorige). Er verschenen krantenberichten waarin zorgaanbieders te hoop liepen tegen gemeenten. Ze voelden zich overvallen door de nieuwe inkoopstrategie. Dat was voor ons niet leuk, want wij als gezamenlijke gemeenten wilden nou juist omgaan als partners in de zorg met elkaar. En niet alleen maar als opdrachtgever-opdrachtnemer. Alleen de partnerschap gedachte leidt tot innovatie, tot kostenbeheersing, tot goede en juiste zorg. Over die wens tot partnerschap had ik, als voorzitter en spokesman van het gezamenlijke overleg portefeuillehouder sociaal domein) een interview met Gerco Mons van de Gelderlander.  Tot zaterdag is het helaas nog niet geplaatst.
 
Er is nog veel meer te melden. Maar laat ik afsluiten met iets leuks. Vrijdagmiddag werd het “pad van Smits” geopend. In de Heurne. De voorgeschiedenis is wel een smakelijk verhaal. Het pad loopt vanaf het 50 km-bord naar de ingang van groentenhandel Smits. Heurns Belang vindt dat dit pad een goede mogelijkheid voor ouderen, mensen met een beperking (rolstoelers en rollators) om veilig bij de winkel te komen. Maar ja moet nu de gemeente een toegang tot de winkel steunen. Uiteindelijk vonden we van wel. En toe kwam de creatieve machine op gang: als jullie nou dit en dat, doen wij dit en zus enzo.  Dus we deden iets met stoepen vanuit het onderhoud, ik legde contact met de Aaltense Uitdaging om materiaal te regelen, en we deden nog een bedragje uit het Naoberfonds. Ik vind het leuk dat in een buurtschap met hulp van alles en iedereen dit tot stand kwam.
 
PVPubkwis
 
Vrijdagavond organiseerde de Personeelsverenging een digitale Pubkwis. Dat was grappig. Je mist natuurlijk de lol en de spanning van het bij elkaar in groepen zitten, maar ook digitaal kun je lachen. Ik haakte natuurlijk helemaal af bij de voetbalvragen. Ik dacht nl. dat 1958 het laatste jaar was dat Nederland in de EK voetbalde….
 
 

Twitter

Free business joomla templates