Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 5 april - 11 april

week 5 april - 11 april

Het blijft natuurlijk een heel onwezenlijke situatie.
Oudere mensen die na een leven hard werken in hun kamers worden opgesloten. Zorgpersoneel dat niet weet of ze het virus bij zich dragen. Angst en verdriet bij families die getroffen zijn. Ongemak bij ouders die kinderen, onderwijs en werk moeten combineren. Onzekerheid over de effectiviteit van de getroffen maatregelen. Ook onduidelijkheid en soms lichtzinnigheid en gemakzucht over die maatregelen. En tegelijkertijd een golf van medeleven, burgerschap, naastenliefde, creativiteit en nieuwe vormen van werken, leren, recreëren. En tenslotte begint het besef door te dringen dat we na de crisis (die nog lang zal na-ijlen) een paar dingen fundamenteel anders moeten doen en organiseren. Volgens mij leven we in een historische tijd. 
 
Ook een gemeentelijke overheid leeft tussen deze uitersten. Moet aan de ene kant door anderen opgelegde regels invoeren en uitvoeren. Aan de andere kant letten op de sociale cohesie en het welbevinden van alle groepen en individuen in de samenleving. En natuurlijk empathie tonen, vooral bij mensen die het zwaar hebben. Dat betekent aan de ene kant niet te veel uitbundig ongefundeerd enthousiasme en optimisme. Aan de andere kant naast het wijzen op de realiteit, de moed erin houden, mooie dingen die nu ontstaan aanmoedigen, en vooral heel veel waardering hebben en uitstralen voor alle mensen die zich inzetten en zelfs gevaar lopen.
 
Onze medewerkers doen dat goed. Ze blijven reëel en kalm. Dingen die gedaan moeten worden (bijv. controles), worden gedaan. Regelingen die ontworpen zijn, worden uitgevoerd. En daarnaast worden er tal van creatieve oplossingen (vooral ook samen met anderen) bedacht en uitgevoerd om deze bijzondere tijd door te komen. Ik ga geen namen noemen, maar iedereen ziet dat veel organisaties ook hun beste beentje voorzetten. Hulde!
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
 
Eind vorige week laaide landelijke de discussie op over de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Sommige sectoren hebben daar een schreeuwend tekort aan. Hoe mooi was het daarom dat een Aaltens bedrijf zich zondag meldde met de mededeling dat men over een partij mondkapjes beschikte en wilde doneren. Met een paar collega-wethouders gauw wat zorginstellingen benaderd en maandagmorgen kon het bedrijf ze aan twee instellingen overhandigen. Er loopt ook al een tijdje een actie o.a. vanuit de Aaltense Uitdaging. Bedrijven die mondkapjes kunnen missen of andere PBM’s (o.a. spatbrillen) kunnen contact opnemen met https://aaltenseuitdaging.nl/. Op deze site staat ook een opsomming wat allemaal nodig is.
 
Vergaderen op afstand
 
Veel hoor je dat deze bijzondere tijd het “vergaderen op afstand” dichterbij brengt. Dat gaat nog niet vanzelf.  Zo kwam er bij sommige gemeenten het verbod om het programma Zoom te gebruiken. En uitsluitend gebruik te maken van Teams. Niet handig als je door diverse externe partijen via Zoom voor een vergadering wordt uitgenodigd. Dus hier ook weer een uitdaging voor de ICT-mensen om vooral dit soort dingen met elkaar af te stemmen. Maandagmiddag ging het bij mij ook mis. Er zou een bestuursvergadering zijn van de GGD: via Skype. Dat liep niet goed. Dan maar per telefoon. Natuurlijk heel veel nieuws over de coronacrisis. In de Groene Amsterdammer heeft een heel mooi en indringend artikel gestaan over de werkwijze van "onze” GGD Noord en Oost Gelderland. Het gewone werk gaat ook daar door. Zo moet voor 1 juli vanwege gezondheidsredenen de afgebroken inentingscampagne tegen meningokokken afgemaakt worden. Dat heeft helemaal niets met corona te maken, maar er moeten wel kinderen en hun begeleiders volgens de dan geldende voorschriften van RIVM (1,5 meter o.a.) zich melden op een inentingslocatie. Voor de gemeente Aalten gaan wij de Eurohal in Dinxperlo daarvoor aanwijzen in de periode begin mei. Ook stelde het bestuur een Infographic vast waarin de uitslagen van een onderzoek onder de bevolking van het werkgebied opgenomen is:
 
Https://www.groene.nl/artikel/in-het-adelaarsnest
 
Https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/nieuws/resultaten-panelonderzoek-de-impact-van-corona
 
Participatie op afstand
 
Dinsdag weer beeld-vergadering-vanuit-huis als College van B en W. Dat hebben we nu aardig onder de knie via Teams. Soms hapert de apparatuur, zijn de batterijen bijna leeg, lopen partners door het beeld, maar verder gaat alles goed.  We bespraken o.a. het jaarverslag van de klachten en de suggesties die we vanuit Aalten aan de provincie willen meegeven om behulpzaam te zijn bij de gevolgen van de coronacrisis. Dan zou je kunnen denken aan hulp aan ondernemingen, organisaties en instellingen die om allerlei reden bij de landelijke regelingen achter het net vissen. Ook bespraken we even de vergadering van de fractievoorzitters die avond. Want er moeten wel wat besluiten genomen worden over de manier van vergaderen in de nabije toekomst. Het lijkt een beetje overdreven om allerlei speciale arrangementen voor de raad af te spreken, echter bepaalde besluiten moeten gewoon wettelijk genomen worden, anders kunnen we niet verder. Vandaar dat er die dag ook een spoed-wet van kracht werd over digitale besluitvorming. Daarmee kan de gemeenteraad – hoe beperkt dan ook- besluiten nemen. Heel belangrijke voorwaarde is dat deze besluiten openbaar te volgen zijn. 
 
Een andere uitdaging is natuurlijk de participatie, de inspraak het mee-praatrecht. Ik heb het idee dat we nu met beeldbellen via de diverse systemen juist veel werk kunnen maken van participatie (inwoners melden zich, krijgen een code toegestuurd en kunnen meepraten). Ik vind het een experiment dat te proberen waard is, ook al gezien de verwachting dat we de 1,5- meter samenleving nog lang niet ingericht hebben. Misschien dat er onder de lezers ook wel ideeën zijn voor methoden van burgerparticipatie in coronatijd.
 
Interessante leergang per beeld....
 
Naast de gebruikelijke beeld-bel-overleggen die woensdag over bijv. de gevolgen voor het sociaal domein, een bilateraal overleg met de directeur van Laborijn, was het die avond tijd voor een interessant experiment. Een college met 84 deelnemers georganiseerd door VU-Divosa (de Vrije Universiteit en de vereniging van Directeuren voor de Sociale Dienst). De collegereeks is getiteld: “Patronen Doorbreken”.  Het gaat dan over de “transformatie” in het sociaal domein: hoe kun je integraler, vanuit de vraag van de inwoners, met gebruikmaking van de “normale”wereld, kwetsbare inwoners ondersteunen. Heel actueel. Rond de hele crisis zie je hier goede voorbeelden van: snelle acties (maar ook grotere invloed) van de Rijksoverheid, een golf van buurt- en solidarteitsinitiatieven.
 
Prof. Denise de Ridder (Prof. Psychologie, UU) ging in op de moeilijkheid om ingesleten patronen aan te passen (actueel in de hulpverlening). Nu zie je met de coronacrisis dat dat best kan (1,5 meter, thuiswerken). Vaak vallen mensen gedachteloos terug in oude patronen. Help ze herinneren met goede cues op het moment van keuze (belijning, lichtkarren). En help ze dat vol te houden door nieuw gedrag te automatiseren. En dan moet dat nieuwe gedrag leuk zijn of je iets opleveren. Je kunt dus beter nieuwe gewoontes aanleren (1,5 uur wandelen per dag) dan met veel inspanning oude gewoontes te bestrijden (1,5 uur bankhangen). En dan heeft ze natuurlijk heel veel (psychologische) tips om dat voor elkaar te krijgen: ook voor organisaties en medewerkers.
Prof. Marcel Boogers (bestuurskunde, UT) heeft onderzoek gedaan naar de transformatie in sociaal domein bij gemeenten. Eerste (verrassende) conclusie: tegen de verwachting in doen kleinere gemeenten het beter dan (heel) grote. Er zijn drie samenhangende elementen die moeten kloppen met elkaar: Strategische visie, Samenwerking/Samenleving en Structuur. Vooral op dat eerste mag nog wel wat gas: wat willen wij met ons sociaal beleid bereiken? (doorgaan zoals het rijk het voor 2015 deed of beter, anders, goedkoper?). Dat is in mijn ogen ook een taak van het politiek bestuur: nadenken over en formuleren van het “wat”.  De politieke discussies gaan echter te vaak over geld en structuur. In de komende discussies over o.a. ombuigingen in het sociaal domein gaan we het hier zeker over hebben!
 
Een mooie voorjaarskaart
 
Donderdag spraken we via beeldbellen weer enkele maatregelen vanwege de coronacrisis door met B en W. Heikel punt was het nogal onduidelijke verbod van de Duitse regering om de grens over te gaan. Ook de invloed van het mooie weer, dit verbod en de traditionele drukke vrijdagse markt in Dinxperlo passeerden de revue. De verantwoordelijke portefeuillehouder, de burgemeester, gaf aan dat alle maatregelen genomen waren en dat ook in de Duitse media berichten verschijnen om de Markt in Dinxperlo zoveel mogelijk te mijden. Hij blijft wel open als schakel in de “voedselvoorziening”.
Het was die middag mooi weer. Dat gaf mij de gelegenheid om alle woonvoorzieningen van Estinea, de Lichtenvoorde en Careaz af te fietsen met een stapeltje mooie fleurige kaarten met een groet en “hart onder de riem” van het gemeentebestuur. Veel brievenbussen gezien, mensen vanaf afstand gesproken “I’j hebt ‘r mooi weer bi’j”. Natuurlijk kwamen er vragen: waarom doen jullie dit alleen bij mensen in de woonvoorzieningen. Goeie vraag. Maar vergeet niet dat juist deze mensen een verbod hebben gekregen om bezoek te ontvangen, naar buiten te gaan en dus echt opgesloten zitten. Mensen die nog zelfstandig wonen hebben het natuurlijk ook moeilijk. We vergeten ze niet. Via Figulus bezorgen we nog eens 300 kaartjes bij mensen die normaal aan activiteiten meedoen. En natuurlijk via de wekelijkse “toespraken” van de burgemeester in de Aalten Vooruit proberen we als College letterlijk “dichtbij” te zijn. In Dinxperlo reed ik over de die middag opgestelde Nieuwstraat: het was er nog rustig......
 
Aladna FM informeert
 
De lokale radio Aladna AFM  (en ook Dinxper FM) doet haar best om ook in deze tijd goede informatie te geven over de gevolgen van de coronacrisis. Zaterdagmiddag konden collega-wethouder Martin Veldhuizen en ik een toelichting geven op de maatregelen. Er komt langzamerhand natuurlijk ook kritiek op de uitvoering en uitwerking van deze regelingen. Zo vallen sommige branches niet onder de TOGS (de eenmalige uitkering van € 4000,--); zzp-ers kunnen niet altijd aan de voorwaarden voldoen. En ook de tegemoetkoming in personeelskosten past niet altijd. Dat is een les die maar niet geleerd wil worden: het is bijzonder moeilijk gedetailleerde landelijke regelingen te maken vanuit de gedachte “one size fits all”. Ik had liever gehad dat (zo zag het er eerst ook uit) bijv. de TOZO voor kleine ondernemers een kaderregeling zou zijn, waarbij de gemeenten deze vanuit hun kennis van de lokale situatie konden toepassen. Daarom heb ik vanaf het begin steeds gewaarschuwd om geen torenhoge verwachtingen over landelijke regelingen te wekken. Maatwerk kan alleen in lokale situaties en ook de landelijke overheid zal moeten accepteren dat mensen in ongelijke situaties ook ongelijk behandeld moeten worden.
 
De ondernemersorganisaties VNO/NCW en MKB-Nederland hebben een mooie tool ontwikkeld waarin je snel je weg kunt vinden in het langzamerhand ontstane woud van regelingen.
 
Er gaat erg veel aandacht uit naar de sombere situatie waarin sommige bedrijven zich bevinden en over de achteruitgang van de economie. Maar laten we niet vergeten dat juist nu het voor de "onderkant van de arbeidsmarkt” ook erg moeilijk is: mensen met 0-uren-, flex- en oproepcontracten kunnen het behoorlijk zwaar krijgen. Daarom hebben we ook in de komende Aalten Actueel nog weer eens gewezen op gemeentelijke regelingen voor lage inkomens. 
 
Bestuur en Fractie steken leden hart onder de riem
Toekomstgerichte groet aan de leden.
Bestuur en fractie van de Progressieve Partij bezorgden in het paasweekend alle leden een oproep.
 
Een oproep natuurlijk om te helpen waar kan, een hart onder de riem voor mensen die verdrietig zijn. Maar ook om na te denken over de toekomst. En verhalen over nu en straks te delen. Om zo te werken aan betere wereld. En de vraag te beantwoorden of we iets hebben geleerd van deze crisis.
De leden kunnen reageren op de volgende vragen:
 
-Waar maak je je vooral zorgen om?
-Hoe kom je de tijd door? Heb je tips voor anderen?
-Wat zou je willen bewaren uit deze tijd?
-Hoe willen we als maatschappij verder na deze crisis?
 
Maar ook zijn bestuur en fractie blij met verhalen en ideeën die wellicht niet in bovenstaande vragen passen. Het gaat er hen om actief bezig te zijn met de samenleving nu en vooral straks als we de lessen die we geleerd hebben moeten blijven toepassen.
 
Ook lezers van deze uitgave (en geen lid) worden uitgenodigd om mee te denken en hun verhalen, ideeën, vragen en opmerkingen over coronacrisis nu en straks te delen met de redactie. 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
PS:
Op het kaartje is het telefoonnummer van het secretariaat foutief vermeld.
Het juiste nummer van Gerrit Michgelbrink is: 0612596827 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter

Free business joomla templates