Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekWeek van 4 – 10 november

Week van 4 – 10 november

Maandag.
Maandagmiddag togen we naar het gemeentehuis van Montferland in Didam. “We” dat waren twee medewerkers sociaal domein, collega-wethouders Financiën Ted Kok, Jeugd Hans te Lindert en ik. We bekeken een zgn. Buisiness-intelligence-tool die de gemeente heeft ontwikkeld. Daarin kun je realtime zien bijv. hoeveel mensen een uitkering hebben, of ze een re-integratietraject of scholing volgen, waar ze wonen, hoe oud ze zijn. En dat voor de drie “wetten”: Participatiewet, WMO (hulp in de huishouding en begeleiding) en jeugdzorg. En natuurlijk steeds ook de bijbehorende kosten van behandeling e.d. Het goede hiervan is dat je trends kunt zien waarop je kunt reageren. Bijvoorbeeld als je afgesproken hebt dat je meer aan preventie wilt doen, dus meer begeleiden i.p.v. behandelen, en je ziet dat niet in de grafieken en aantallen terug, dan moet je in gesprek. Ook hier is het natuurlijk zo, zoals bij alle programma’s: wat je er niet instopt, komt er ook niet uit. Dus nauwkeurige registratie van de medewerkers is een vereiste.
 
Dinsdag
Dinsdag gingen we op werkbezoek bij keukencentrum “De Graafschap” in Aalten. Het bedrijf bestaat 50 jaar. Ik weet nog dat het werd opgericht en zoals, tweede generatie eigenaar Remco vertelde, gevestigd was aan de Hogestraat, later aan de Geurdenstraat in de oude panden van Drukkerij de Graafschap. We kregen een boeiend kijkje in de wereld van de keukenfabrikanten en –verkopers. En we hadden een boeiend gesprek over de voordelen van Aalten als vestigingsplaats voor bedrijven in het MKB. De schoonheid, het voorzieningenniveau en de mentaliteit zijn onderscheidene vestigings-factoren, volgens Remco. Ook maakt het bedrijf zeer bewust werk van Maatschappelijk betrokken ondernemen. Ik ga hem daar wel wat vragen over stellen de komende tijd.
 
Die avond behandelde de gemeenteraad de begroting 2020. Dat is altijd best een bijzondere vergadering. Ook de aanloop er naar toe: er is een begrotingscafé, er zijn diverse rondes met schriftelijke vragen, een mondelinge vragenronde; er is onderling overleg tussen de fracties over moties en amendementen, men probeert elkaar al mee te krijgen voordat de vergadering plaatsvindt. Twee andere bijzondere dingen die avond ook: de “dames van Anton” (cursisten van de vrouwengroep die een cursus volgde bij de burgemeester) kregen een certificaat en woonden (deels) de vergadering bij. Wij als college hadden ons als een soort team Achterhoek uitgedost in blauw-witte Graafschap-stropdassen en gifgroene Achterhoekvlag-sokken. Daarmee wilden we zeggen: ons college voelt als een goed team en werkt voor Aalten en samen in de Achterhoek.
 
Natuurlijk werd ik door de raad wel kritisch bevraagd over de voorgenomen ombuigingen op het sociaal domein. We weten nog niet precies hoe we dat gaan invullen. Dat wil ik graag bespreken met de mensen die het aangaat, instellingen, sociale raad en ook de raadsleden binnen de commissie sociaal domein. Dat is een beetje een nieuwe werkwijze: we hebben in ons raads- en uitvoeringsprogramma afgesproken veel werk te maken van participatie. Dat wil zeggen wij weten als overheid, als bestuur en medewerkers ook niet alles: laat ook de samenleving meedenken. Misschien komen daar ook mooie, innovatieve en nieuwe ideeën uit voort. De begroting werd aangenomen met een kleine aanpassing (de beiaardier in Dinxperlo hoeft geen 5000 maar 2500 euro in te leveren).  We leven in een rijk land, veel is er prima voor elkaar; toch lijken de verschillen groter te worden en vooral voor mensen die afhankelijk zijn van zorg hebben het soms moeilijk om de juiste zorg te vinden, de eindjes aan elkaar te knopen en ook nog voldoende eigen regie te voeren. Zowel bij de WMO als bij de Jeugdwet is daarbij het rijksbudget te laag. Zodat gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor deze zorg,  moeten ombuigen, anders organiseren of uit de algemene middelen bijlappen. Dat zal in de komende jaren steeds aandacht blijven vragen. De vraag naar zorg stijgt en de budgetten van het rijk stijgen niet voldoende mee. En dat levert weer zorgen op voor gemeenten.
 
Donderdag
Op donderdag was ik even bij het bedrijf Triple A op het industrieterrein te Aalten. Ik mocht aan de directie een bordje “Unieke Achterhoekers”uitreiken plus een bos bloemen. Triple A is nl. ambassadeur geworden van de “Unieke Achterhoekers”, dat betekent dat zij open staan voor mensen, medewerkers die  meer dan normale begeleiding nodig hebben. Vanwege hun achtergrond, opleiding, taalachterstand, beperking of langdurige werkloosheid. In de loop der jaren zijn bij het bedrijf zo’n tiental mensen via deze route ingestroomd en gebleven. De directeur Johan van Eerden is ook een echte ambassadeur voor deze doelgroep die via het WSP (Werkgeversservicepunt) gematcht wordt. Zo gaf hij tijdens de laatste vergadering van de Industriekring een presentatie over zijn bedrijf Triple A (Antennebouw) met daarin een oproep aan zijn collega-bedrijven òòk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Ken jij ook bedrijven die dat willen? Laat ze contact opnemen met Werkgeversservicepunt Achterhoek: 088 - 3650 400 
 
Daarna een gesprekje met vrijwilligers die samen met de cultuurverbinder van Figulus en de mensen van Figulus nieuwkomers een goede plek in de Nederlandse samenleving te krijgen. Dat valt dus nog niet mee. Wet- en regelgeving zit soms in de weg. Vaak weten nieuwkomers de weg ook niet, terwijl ze wel van alles moeten en er van alles van het verwacht wordt (zelf hun inburgering regelen bijv.). Maar ook professionals en vrijwilligers weten soms onvoldoende van elkaar. Een vast coördinatiepunt, een regelmatige ontmoeting in een platform of zo, huisbezoeken en buddy’s of maatjes lijken allemaal te helpen. Afgesproken is dat we gaan nadenken over een soort platform of het onderwerp onderbrengen in het zgn. Meedoenpact. Ideeën zijn welkom.
 
Die middag was er weer de jaarlijkse jubileumviering bij Laborijn. Dat is altijd een vrolijke bijeenkomst. Eén medewerkers is 40 jaar in dienst, een stuk of 8 25 jaar en 16 mensen 12,5 jaar in dienst. Ze kregen allemaal een toespraakje van hun werkleider en bloemen toe. Ook mensen uit de gemeente Aalten. Ik ontmoette daar bekenden: de hele directie van Rendering Boomkwekerijen was naar Doetinchem gekomen om hun gewaardeerde medewerker Bennie Siebelink in het zonnetje te zetten. Laat Bennie nou ook nog een (aangetrouwde) neef van mij zijn. Het is van groot belang dat de medewerkers (in dit geval dus medewerkers met een zgn. SW-indicatie) die vaak gedetacheerd zijn bij het bedrijfsleven zich gekend en gewaardeerd voelen. Het is mooi dat Laborijn zoveel aandacht daaraan besteedt. 
 
Vrijdag.
Tussen de vergaderingen en bedrijven door was ik even bij de lunch ter gelegenheid van het mantelzorgcompliment. Dat zit zo. In de hele gemeente Aalten zijn veel mantelzorgers. Schrik niet: wel 7000 mensen. Ongeveer 600 van hen voelen zich behoorlijk zwaar belast door hun mantelzorg- taken. De organisatie VIT-hulp bij mantelzorg ondersteunt de mantelzorgers. Met advies, informatie, bijeenkomsten. Jaarlijks spreekt de gemeente (als vertegenwoordiger van de gemeenschap) zijn waardering uit aan het adres van al die mantelzorgers. Mantelzorgers die aangemeld worden krijgen een cadeaubon van € 50,-- maar kunnen zich ook opgeven voor een lunch of diner. Vrijdagmiddag waren zo’n 60 mensen aanwezig in Partycentrum ’t Noorden voor een gezellige lunch. Allemaal mantelzorgers die opgegeven waren door degenen die ze verzorgen. Ik vind het bijzonder belangrijk om daar ook nogmaals (mede namens college en raad) onze waardering uit te spreken. Iedereen weet (maar realiseert zich dat niet altijd) hoe zwaar mantelzorgers het soms hebben. En dan even een gezellig bijeenkomst, een praatje, een lunchje is wel eens leuk. De komende donderdag is er een dinertje bij Koenders in Breedenbroek en voor de jongere mantelzorgers wordt in januari nog een leuke activiteit georganiseerd. Op 10 november is het de dag van de Mantelzorg. Wil je zelf iets doen? Dan kun je bijvoorbeeld een kaartje sturen! Kijk maar op: https://www.greetz.nl/dagvandemantelzorg. Wil je meer weten over de ondersteuning en hulp voor mantelzorgers kijk dan op: https://www.vithulpbijmantelzorg.nl/
De werkweek werd afgesloten met een bezoek aan de tentoonstelling over Leonardo da Vinci in de DRU-fabriek in Ulft. Daarvoor waren de gemeentebesturen uit de buurt uitgenodigd door het College van Oude IJsselstreek. Deze unieke tentoonstelling is er nog tot eind november: bijzonder de moeite waard. Kijk op:
https://www.civon-innovatiecentrum.nl/bezoeken/agenda/leonardo-da-vinci-innovation-2019/
 
Aan het einde van de week nam ik een kijkje bij de slagwerkgroep van Crescendo IJzerlo en het jubileumconcert van Con Spirito in Dinxperlo

Twitter

Free business joomla templates