Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 3 - 8 juni 2009

week 3 - 8 juni 2009

Maandag zit altijd vol met overleg. Intern vooral. Of bezoekjes. Ik pik er twee uit. De  eerste bezoeker was de directeur Algemene Gezondheidszorg van de GGD.  Omdat ik in het Dagelijks Bestuur van deze Gemeenschappelijke GezondheidsDienst zit is het belangrijk goed contact te hebben. Hij (en zijn teams) brengt nl. de agendapunten in die ik moet verdedigen of de rest van het bestuur over moet adviseren. En dan gaat het vooral over de publieke gezondheidstaken. In de afbeelding hieronder staan wat taken genoemd. Een vrij nieuwe taak van de GGD is het adviseren op gezondheidsaspecten in de Omgevingswet. Veel mensen denken dat die wet een vervanging is van de wetten op de Ruimtelijke Ordening. Maar het gaat verder: de omgevingswet gaat over de leefkwaliteit. Dus ook over gezondheid. De GGD  voert bijv. onderzoeken naar fijnstof of geurhinder uit. En natuurlijk is de GGD bekend van de infectieziekte-bestrijding,  maar ook van het toezicht op bijv. de kinderopvang en de voorlichting en advisering over de seksuele gezondheid.  Zie ook onder donderdag.

Daarna had ik een gesprek met vertegenwoordigers van Figulus, Laborijn, onze participatiecoaches en beleidsmedewerker participatie.  Bedoeling was om de taken en werkzaamheden van elkaar t.o.v. mensen met een participatie-uitkering op elkaar af te stemmen. Al gauw kwam het op de blijkbaar versnipperde aanpak van de ondersteuning van inwoners met statushoudersachtergrond. We hebben er 108 van de in totaal 311 mensen met een participatiewet-uitkering (zeg maar bijstandsuitkering). Er zijn veel mensen betrokken bij de inburgering en toeleiding naar werk. En toch lukt het vaak maar mondjesmaat. Oorzaak: taal- en cultuurverschillen, competenties en vakkennis niet passend op de Nederlandse arbeidsmarkt, veel onderliggende problematiek (bijv. trauma’s uit het land van herkomst). Dan helpt het niet als alle mensen uit die groep een standaard aanpak krijgen. Maar beter is het om met alle mensen die betrokken zijn bij één individuele statushouder of –gezin samen met de man of vrouw om tafel te gaan en kijken wat iedereen weet en kan. Zo maak je een maatwerk-aanpak. De partijen hebben afgesproken dat ze de 108 mensen eens een voor een langslopen en de kennis over en met deze mensen delen. Op naar een maatwerk-aanpak. Eigenlijk is dat ook de bedoeling van de nieuwe wet inburgering die in 2021 in werking treedt.

Dinsdag: VNG Congres.

Tja, en dan is het weer tijd voor de jaarlijkse “toogdag” voor gemeentebesturen.  Het jaarlijks VNG-congres. VNG staat voor Vereniging Nederlandse Gemeenten. Vooral bedoeld om te ontmoeten, te netwerken, te leren, ervaringen uit te wisselen en ook een beetje te ontspannen. Elk jaar is het weer de discussie of  het nu zinvol is of niet om hier heen te gaan (je bent bijna twee dagen kwijt; het kost best een paar cent.). Toch ging dit jaar het hele college met twee raadsleden richting Barneveld. Een morgenprogramma met veel toespraken, applausjes en filmpjes. Interessant was de toespraak van de burgemeester van Megchelen (Vlaanderen), een stad die in zo’n 15 jaar tijd veranderd was van achterstandsgebied naar mooie, moderne, open en veilige stad.  Vooral door de kracht en betrokkenheid van burgers. ’s Middags wel 50 workshops en excursies. Ik koos voor “laaggeletterdheid.” Mooie voorbeelden en ideeën opgedaan hoe laaggeletterdheid (zeg maar moeite met lezen en schrijven) te ontdekken en te bestrijden. Maar het gaat ook om digitale “laaggeletterdheid”: steeds meer belangrijke instanties communiceren via de computer. En dat vraagt ook wat van de gebruiker. Een heel leuk initiatief:  de Manifestgroep.  Kijk eens naar dit filmpje:

hhttps://youtu.be/uSOav_Hgun4ttps://youtu.be/uSOav_Hgun4

Na de workshops was er de ontvangst door de gemeente Barneveld op het terrein van het bekende kasteel “De Schaffelaar”. Het leuke daarvan is dat je ontzettend veel collega’s tegen het lijf loopt waar je veel mee uit kunt wisselen.

Woensdag: vervolg VNG-congres.

De tweede dag van het congres is altijd gereserveerd voor een toespraak van de voorzitter, één van de minister van Binnenlandse Zaken  en de ledenvergadering met bijv. de moties. De Minister bracht geen nieuws. Sommigen hoopten op iets meer ruimte voor gemeenten bij het financieel terrein. Eén van de moties ging ook over het  onderhandelingsresultaat van het VNG-bestuur met het Rijk over de financiering van het sociaal domein. Vooral de jeugdzorg. Het bedrag wat het Rijk bijpast is niet genoeg en niet structureel. Men wil na drie jaar een soort “arbitrage” toepassen om te komen tot het juiste bedrag. Daarop wil het VNG bestuur doorgaan en de discussie met het Rijk aangaan. 25% van de gemeenten steunde de motie om dat niet te doen en het onderhandelingsresultaat af te wijzen en verder te gaan onderhandelen voor een hoger resultaat. Wij hoorden bij de andere 75%.

Woensdagavond: “Voorjaarsnota- en Rekening-café” Een wat weidse term voor een avond waarin de raadsleden (en hun volgers) vragen kunnen stellen, technische vragen, aan de medewerkers van de gemeente. Wethouders hebben eigenlijk geen taak. Ze luisteren mee wat hun ambtenaren vertellen en leren daar soms ook veel van. Het was een soepel georganiseerde avond; bijna alle raadsleden en veel volgers waren er en om plm.  21.30 uur waren alle vragen beantwoord. Toen zat ik al samen met collega Hans te Lindert in mijn kamer met de fractie (en volgers) van de ChristenUnie. Wij hebben alle fracties aangeboden een soort voortgangsgesprek te houden over ontwikkelingen in onze portefeuilles (vooral sociaal domein, sport, onderwijs). Ook wilden wij graag weten hoe het nu in de raad bevalt met ons als collegeleden, of er tips, trucs of verbeteringen zijn.  En we hebben natuurlijk Johan Pennings bedankt voor zijn inzet en Tobias Holtman als opvolger welkom geheten. Ik zal  niet te veel over dit overleg zeggen, omdat ik dat niet met de deelnemers overlegd heb. Van de kant van Hans en mij is zo’n gesprek erg nuttig, leerzaam en vooral plezierig.

Op die dag kwam ook het tweede nummer uit van “Aalten in bedrijf”, onze nieuwsbrief over ontwikkelingen rond economie en arbeidsmarkt in de gemeente Aalten. Deze nieuwsbrief wordt vooral gevuld met actualiteiten uit de portefeuille van Martin veldhuizen (economie, duurzaamheid) en mijn portefeuille (arbeidsmarkt, re-integratie). Echt aan te bevelen ook voor niet-ondernemers:. Wil je ook een abonnement, meld je dan via de nieuwsbrief.

https://mailchi.mp/bb6d86bc376c/gemeente-aalten-in-bedrijf-2-juni-2019?e=7470a2e000

Donderdag

Een dagje buiten de deur.  ’s Morgens was er een DB-vergadering van de GGD. Het kantoor daarvan staat in Warnsveld. Zo’n DB-vergadering is een beetje formeel en technisch.  Toch is de organisatie best belangrijk en groot. GGD Noord- en Oost-Gelderland bestaat uit 22 gemeenten en werkt aan de gezondheid van 820.000 inwoners. Daarbij gaat de GGD uit van de visie op Positieve gezondheid: Gezondheid is het vermogen zich aan te passen  en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Een mooie mond vol.  Hoe gaat dat nu in de praktijk?  We hebben daar de bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld.  Na uitvoerige consultaties van deskundigen en gemeenten. Die bestuursagenda wordt aan AB en gemeenten voorgelegd en het is de bedoeling dat gemeenten hun lokale gezondheidsagenda’s daarop enten. Er zijn  vier prioriteiten. NOG gezondere jeugd, NOG gezondere leefomgeving, NOG gezonder oud worden,  NOG gezondere leefstijl. Bij die laatste gaat de nadruk liggen op het niet-roken en dan vooral het voorkomen dat jongeren gaan roken.

Die middag kwam in Oude IJsselstreek het portefeuillehoudersoverleg Sociaal bij elkaar. Je ziet dat gemeenten veel dingen op sociaal gebied met elkaar gaan doen. Bijvoorbeeld ingewikkelde aanbestedingen op het gebied van de Jeugdzorg (o.a., GGNet, de psychische hulpverlening). Maar in de raden komt toch weer om de zoveel tijd de vraag: is het niet beter, goedkoper om het zelf te doen. Sommige dingen wel, andere niet. Daarover ging het die middag: hoe kun je nou  voordelen uit samenwerking behalen, zonder dat je met handen en voeten gebonden bent aan afspraken waar je in je eigen gemeente het nut niet van inziet. Maar ook hoe solidair ben je dan met anderen.  We hebben wel wat uitgangspunten geformuleerd en gaan in elk geval een bijeenkomst plannen over de samenhang tussen jeugd, wmo en participatie. Voor mijn part onder de noemer: inclusieve samenleving.

’s Avonds wurmden collega-wethouder  Hans en ik ons door de gala-optocht van de eindexamenkandidaten van Schaersvoorde bij ’t Noorden om op “visite” te gaan bij de fractie van GemeenteBelangen. Ook daar weer een open gesprek over hoe het gaat, waar we tegen aan lopen en wat de actuele ontwikkelingen zijn.  Ook hier de hoofdmoot  sociaal domein, muziekonderwijs, kringloop en omgang en functioneren van raad en college (in onze nieuw rollen).

Vrijdag.

Ook hier weer veel overleg. Eerst intern, dan naar Doetinchem om met het DB van Laborijn de agenda, vergaderorde en gang van zaken voor te bereiden van a.s. woensdag. Dan wordt nl. aan allerlei geledingen het rapport van Berenschot gepresenteerd. Dit rapport is op verzoek van het DB van Laborijn gemaakt en behelst een onderzoek naar de beleving van de bejegening van klanten van Laborijn die een uitkering in het kader van de Participatiewet ontvangen. Daar wordt veel over geschreven in de media. Dus qua ordening is het wel van belang dat iedereen zich ook gehoord voelt  en kwijt kan wat hij/zij belangrijk vindt. Zowel klanten, medewerkers, directie als bestuur als raden van de deelnemende gemeenten.

Die avond waren het College en raad uitgenodigd om de opening van het Wijnfeest in Aalten bij te wonen. De burgemeester mocht bij wijze van openingshandeling een fles ontkurken, waarbij hij mij onder schot/vuur nam. Bij de opening waren ook twee raadsleden (Guido Uland en Henk Hartemink) aanwezig.

Zaterdag:

Hans te Lindert en ik meldden ons om 19.00 uur bij Atlantic aan de Haartseweg. Het was daar feest vanwege hun 40-jarig bestaan. We gingen een cheque overhandigen en bewonderden de tentoonstelling van oude spullen en foto’s van de afgelopen jaren. Naderhand waren er spetterende optredens van bands en deejays. Wij gingen op tijd naar huis.

 

Twitter

Free business joomla templates