Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweblog wethouder 18-23 november

weblog wethouder 18-23 november

MA
De maandag begon met een gesprek tussen de burgemeester, wethouder Hans te Lindert en ik van de kant van de gemeente en de directeur en een beleidsmedewerker van de GGD. Onderwerp: wat kan de gemeente doen aan een gezonde leefstijl zoals geen overmatig alcoholgebruik, niet roken en gezond eten. Vooral het alcoholgebruik stond in het gesprek centraal. Er zit een handhavingskant aan (niet drinken beneden 18), maar ook is een cultuur- en gedragsverandering nodig. Je ziet al dat jeugdigen op latere leeftijd beginnen met drinken en vaak al niet roken. Daar zou de aandacht op gericht moeten worden. De GGD heeft een aantal campagnes gericht op “nudging” (gedragsaanpassing) en we gaan kijken via het Preventie platform Jeugd welke we daarvan gebruiken, ook in regionaal verband. Deze lijn is aardig hetzelfde als die in het vrijdag verschenen “Preventieakkoord” staat. Ook daarin staan maatregelen die een gemeente kan nemen (bijvoorbeeld verkrijgbaarheid van rookwaar, snoep en alcohol in elk geval in buurten van scholen verminderen.)
Verder waren er die dag gesprekken over de huishoudelijke hulp met Zorgkompas, voorlichting met MEE (cliëntenondersteuningsorganisatie: daar kunnen meer inwoners bij terecht; meld je aan via de gemeente als je vragen op gebied van begeleiding bij hulp en ziekte nodig hebt), docent Schaersvoorde over het bereiken van jongeren en die avond een bijeenkomst van de werkgroep Sociaal Domein. Dat is een raadwerkgroep die de ontwikkelingen in dit ingewikkelde veld probeert te volgen. Onderwerp die avond was o.a. de aanpak via de Werkacademie van Laborijn. Hoe kunnen mensen die deels kunnen en willen werken of nuttige activiteiten willen doen, ondersteund worden. Dat is ingewikkeld, want er zijn (te) veel regelingen en ook de achtergronden en uitkeringen van mensen zijn soms totaal verschillend.
 
DI
Dinsdag is altijd collegedag. We spraken over een paar voorstellen waar de raad over moet besluiten. Twee belangrijke: we willen graag verder met het regionale Ondersteuningsteam (dat is een team jongerenhulpverleners die zorgen dat zo snel mogelijk de meest passende hulp aan jongeren en hun ouders beschikbaar is) en we stemmen in met het regionaal integraal veiligheidsplan. Daarin wordt aangegeven wat de prioriteiten (naast het gewone werk) van de politie moet zijn. Bijv. woninginbraak, huiselijk geweld, jeugd en ondermijning. Halverwege de middag was er een bijeenkomst van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten afd. Gelderland) in Arnhem. Daar ben ik samen met de burgemeester naar toe geweest. Het ging over de onderwerpen waar onze belangenvereniging VNG zich in de nabije toekomst op op moet richten. Dan is ondermijning steeds van belang (hoe stoppen we de vermenging van onderwereld en bovenwereld) en ook van groot belang is de verdergaande digitalisering in relatie met de privacy. Ik heb daar gepleit voor een belofte aan laaggeletterden dat ze mee kunnen blijven komen in de digitale overheid.
 
WOE
Woensdag was er de algemeen bestuursvergadering van de Stadsbank. Mensen met schulden worden hier geholpen met bijv. een budget-beheerrekening. Voor mij persoonlijk een leuke bijeenkomst omdat ik alle “oude kennissen” uit Twente weer zag (de wethouders uit Enschede, Hengelo, Hof van Twente. Losser en Oldenzaal bijv.) Zo’n AB-vergadering heeft niet zo veel om 't lijf. Begrotingen en verslagen officieel vaststellen en goedkeuren, dat is het wel zo’n beetje. Ik ben er wel voor om eens op zoek te gaan naar wat efficiëntere vormen. De woensdagavond gaf voor mij weer veel energie. Zo’n 40-50 mensen kwamen af op de themavond “Armoede en schuldhulpverlening”. Nu voor de derde keer waren hulpverleners aanwezig om na te denken hoe de hulpverlening en de maatregelen aan mensen die in relatieve armoede leven verbeterd kunnen worden. Ook raadsleden waren uitgenodigd en enkelen aanwezig. Er was een presentatie van de NIBUD , die liet zien dat met toepassing van alle landelijke toeslagen en het gemeentelijke minimapakket het “basispakket” (noodzakelijke levensonderhoud kosten) gedekt is en dat bij de meeste huishoudtypen ook het “pluspakket” betaald kon worden (sport, cadeautjes, 1 x per maand op visite enz.). Gezinnen met oudere schoolgaande kinderen en een minimuminkomen hebben het lastig. Daar komt men geld te kort voor het pluspakket. Volgens een van de hulpverleners Wim Drenth van de diaconale raad, is meer bekendheid met elkaar en samenwerking nodig. Hij pleitte voor een Anti-Armoede pact. Dat gaan we dus doen. Ik ga ook proberen in gesprek te komen (altijd samen met medewerkers) met mensen die het aangaat. Ook kan dit misschien een onderwerp zijn voor de toekomstige kinderraad.
 
DO
Donderdag weer twee bestuurlijke bijeenkomsten. ’s Morgens in Bronckhorst een samenkomst van de portefeuillehouder van sociale zaken. Daar werd een overzicht gegeven van de organisaties en bedrijven die ingeschreven hadden op de aanbesteding van de gezamenlijke gemeenten in de Achterhoek op het gebied van jeugdhulp en begeleiding WMO. Dat zijn er toch zo’n slordige 200. Ook hier moet je je afvragen of dit een houdbaar en efficiënt systeem is. Ook van de organisaties wordt gevraagd veel informatie en papierwerk in te leveren. Het gaat ook niet om klein bier: hier gaan vele miljoenen in om in de Achterhoek. Die middag naar de AB-vergadering van de GGD. In Warnsveld. Ook zo’n officiële vergadering met vaststellingen van jaarplannen en verslagen. Wat aardig is dat de GGD zich ook bezighoudt met de gezondheid in het kader van de Omgevingswet. Maar ze zitten bijna nooit aan tafel met medewerkers of wethouders die hierover gaan. Voorbeelden van dienstverlening zijn: adviezen over de gezondheidsrisico’s van bijv. varkenshouderijen of adviezen over de heilzame werking van groen in de dorpskernen.  Die avond ging ik op bezoek bij de fractie van D66. Gesproken over actuele onderwerpen die op dit moment spelen bijv. mantelzorg, opdrachten en wensen bij Figulus, jongerenwerk. En ook hoe we nu wat efficiënter (minder tijdslurpender) om kunnen gaan met alle regionale samenwerkingsverbanden. Zowel van de raad, van het college als van de ambtenaren. Verder hebben we nagedacht hoe alle fracties gelijkelijk kunnen worden bijgepraat over allerlei ontwikkelingen die nog niet op de bestuurlijke besluitvormingstafel liggen. Dus meepraten en meedenken vooraf.  Ik denk dat dat van belang is omdat de samenleving juist gebruik moet maken van de kennis die in die samenleving zelf zit, met als vooruitgeschoven post de gemeenteraad.
 
VRIJ
Vrijdagmorgen weer de hele morgen het Dagelijks bestuur van Laborijn. We moeten daar meters maken en we willen graag dat alle mensen (ook die al lang in de uitkering zitten) een kans krijgen om naar hun vermogen een bijdrage te leveren in de vorm van werk of maatschappelijke activiteiten. Wat voor veel mensen niet goed te snappen is dat ondanks de economie het aantal mensen met een bijstandsuitkering niet spectaculair daalt. Dat komt o.a. door de invoering van de Participatiewet. Die bepaalt dat mensen/jongeren die voorheen in de Wajong kwamen (bij UWV) nù in de bijstand komen (bij de gemeenten/Laborijn). Dat wil zeggen dat de groep werkzoekenden met een arbeidsbeperking groter wordt. 
In het kader van het programma feesten en partijen is te melden dat ik de gemeente vertegenwoordigd heb  op vorige vrijdag in de Dru (bijeenkomst Cultuur en Erfgoedpact) (en aansluitend Magic Fish-optreden), zaterdag bij een uitvoering van Prinses Beatrix fanfare in Dinxperlo en dit weekend bij een afscheidsdinertje van de oud-secretaris Jan Nobel en zijn vrouw Astrid, het open huis en jubileum van Klein Nibbelink Bredevoort samen met Martin Veldhuizen, het jubileumconcert van “De Vriendschap” te IJzerlo en de opening van de Dinxper-FM nieuwe studio in Dinxperlo
 

Twitter

Free business joomla templates